reduced

listen to the pronunciation of reduced
Englisch - Türkisch
indirgenmiş
azalmış

Fiyatlar yüzde 20 ila 40 oranında azalmıştır. - Prices have been reduced by 20 to 40 percent.

küçülmek
(Dilbilim) daraltılmış
{f} indirge
indirimli

Bunu indirimli bir fiyatla aldım. - I bought it at a reduced price.

O kitabı indirimli bir fiyata satmıyoruz. - We're not selling that book at a reduced price.

{f} azalt: adj.azaltılmış
(sıfat) indirimli
{f} indirge: adj.indirgenmiş
reduce
düşürmek

Muhalefet partisi gelir vergisini düşürmek için bir yasa tasarısı sundu. - The opposition party put forward a bill to reduce income tax.

O mağaza, fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. - That store had to reduce their prices.

reduce
{f} eksiltmek
reduce
azaltmak

O ithalatta vergi azaltmak istedi. - He wanted to reduce the tax on imports.

Bu şirket çevresel kaplama alanını azaltmak için yeni teknolojiler kullanıyor. - This company is using new technologies to reduce its environmental footprint.

reduce
{f} alçaltmak
reduce
küçültmek
reduce
{f} kısmak
reduced form
(Ticaret) indirgenmiş biçim
reduced mass
(Kimya) indirgenmiş kütle
reduced pressure
(Tıp) vakum
reduced pressure
(Meteoroloji,Otomotiv) indirgenmiş basınç
reduced pressure
(Tıp) düşük basınç
reduced instruction set computer
indirgenmiş komut takımı bilgisayarı
reduced price
indirimli fiyat
reduced iron
İndirgenmiş demir
reduced maintenance
azaltılmış bakım-onarım
reduced voltage
indirgenmiş voltaj, azaltılmış voltaj
Reduced yarn evacuation speed
(Tekstil) Azaltılmış iplik boşaltma hızı
reduced brightness
(Astronomi) indirgenmiş parlaklık
reduced charge
(Askeri) azaltılmış barut hakkı
reduced charge
(Askeri) AZALTILMIŞ BARUT HAKKI: 1. Deniz topları için mevcut 2 sevk barutundan az olanı. 2. Bir topla kısa mesafelere atış yapmak için sevk edici maddesi normala nazaran azaltılmış imla hakkı. Ayrıca bakınız: "normal charge"
reduced clarity
(Pisikoloji, Ruhbilim) azalan netlik
reduced cue
(Pisikoloji, Ruhbilim) azalan ipucu
reduced customs duty
(Ticaret) indirimli gümrük vergisi
reduced eye
(Fotoğrafçılık) indirgenmiş göz
reduced fares
muafiyet tarifeleri
reduced height
azaltılmış yükseklik
reduced in price
tenzilatlı
reduced instruction set computer
(RISC) İndirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
reduced lighting
(Askeri) azaltılmış aydınlatma
reduced lighting
(Askeri) AZALTILMIŞ AYDINLATMA: Kara araçlarının ışıklarında elektrik gücünün azaltılması veya görünür ışığın kısıtlanacak şekilde maskelenerek parlaklığın azaltılması
reduced matrix
(Matematik) indirgenmiş dizey
reduced matrix
(Matematik) indirgenmiş matris
reduced molybdosilicate
(Kimya) indirgenmiş molibdosilikat
reduced moment
indirgenmiş moment
reduced operational status
(Askeri) kısıtlanmış harekat durumu
reduced price
tenzilatlı fiyat
reduced prices
indirilmiş fiyatlar
reduced rate of import duty
(Ticaret) indirimli ithalat vergisi
reduced rate ticket
(Ticaret) ucuz tarifeli bilet
reduced scale model
azalan skala modeli
reduced size
küçültülmüş boyut
reduced strength column
(Askeri) azaltılmış kadro sütunu
reduced strength column
(Askeri) AZALTILMIŞ KADRO SÜTUNU: Teşkilat ve malzeme kadrosu personel kısmında gösterilen ve kadroyu uzun muharebe dışı devrelerle mahdut bir muharebe devresi için, personel ve malzeme bakımından daha küçük ihtiyaca göre ayarlayan bir sütun
reduced strength unit
(Askeri) AZALTILMIŞ KUVVE BİRLİĞİ, AZALTILMIŞ MEVCUTLU BİRLİK: Uzun bir muharebe dışı devre ve mahdut bir muharebe devresi ihtiyaçlarına uygun asgari teşkilat mevcudu ile kurulmuş bir birlik
reduced strength unit
(Askeri) azaltılmış mevcutlu birlik
reduced strength unit
(Askeri) azaltılmış kuvve birliği
reduced supply mission
(Askeri) ASGARİ İKMAL GÖREVİ
reduced tariff
(Ticaret) indirimli tarife
reduced temperature
(Meteoroloji,Otomotiv) indirgenmiş sıcaklık
reduced to ash
kül olmak
reduced tranche b advance
(Ticaret) azaltılmış b dilimi avansı
reduced utilance
(Aydınlatma) kısıtlı yararlılık
reduced utilization factor
(Aydınlatma) kısıtlı kullanma çarpanı
reduced viscosity
(Gıda) indirgenmiş viskozite
reduced voltage
azaltılmış voltaj
reduced voltage
indirgenmiş voltaj
reduced volume
indirgenmiş oylum
reduced volume
indirgenmiş hacim
reduced width
(Fizik) indirgenmiş genişlik
reduce
{f} zayıflatmak
reduce
{f} sarsmak
reduce
{f} haline getirmek
reduce
masraf kısmak
reduce
aza indirmek
reduce
azaltma

Enerji talebini azaltmalıyız. - We must reduce energy demand.

Bu ay masraflarımı azaltmak zorundayım. - I have to reduce my expenses this month.

reduce
(Denizbilim) indirgenek
reduce
aza indirgemek
reduce
(Gıda) sosu yoğunlaştırmak
reduce
{f} sadeleştirmek
reduce
cüceleştirmek
reduce
yerine oturtmak (kırık)
reduce
(Kimya) indirgeme
reduce
kilo vermek
reduce
tenzil etmek
reduce
{f} indirmek
reduce
eritmek (metal)
reduce
azalma
cold reduced
soğuk indirimli
cold reduced alloy
soğuk indirimli alaşım
cold reduced steel
soğuk indirimli çelik
reduce
(rütbesini/vb.) indirmek
reduce
boyun eğdirmek
reduce
zayıflamak
reduce
(to ile) zorunda bırakmak
reduce
-e zorlamak
reduce
fethetmek
reduce
azalt

O ithalatta vergi azaltmak istedi. - He wanted to reduce the tax on imports.

Doktor Tom'a kırmızı et tüketimini azaltmasını söyledi. - The doctor told Tom to reduce his red meat consumption.

reduce
-e düşürmek
be reduced
indirilecek
be reduced to a skeleton
iskelet indirilecek
diminished, reduced, decreased
Azalmış azalmış, azalmış
reduce
getirmek
reduce
indirge
row reduced
Satır indirgeme
row reduced echelon
Echelon matriksinde sıfırdan farklı, soldan ilk elemanların "1" değerini aldığı ve bulundukları sütundaki diğer satır elemanlarının sıfır olduğu matriks
are there any reduced fares
muafiyet tarifeleri var mı
be reduced
azalmak
be reduced
küçülmek
be reduced to
zorunda bırakılmak
be reduced to
mecbur edilmek
be reduced to tears
ağlatılmak
be reduced to tears
gözyaşlarına boğulmak
is there a reduced fare
muafiyet tarife var mı
reduce
{f} zorunda bırakmak
reduce
(Askeri) TUTUKLULUĞU GİDERMEK: Bir silahtaki tutukluğu ortadan kaldırmak
reduce
{f} bölmek
reduce
tahvil etmek
reduce
{f} ayırmak
reduce
{f} to (belli bir duruma) getirmek, sokmak, düşürmek: reduce to poverty yoksulluğa düşürmek
reduce
{f} indirgemek
reduce
{f} mecbur etmek
reduce
(Tıp) Oksijenden tasfiye etmek
reduce
{f} kırmak (fiyat)
reduce
kanuni şekilde iptal etmek
reduce
{f} dönüştürmek
reduce
{f} ergitmek
reduce
{f} kısaltmak
reduce
organları normal yerine getirmek
reduce
{f} eritmek [met.]
reduce
redüklemek
reduce
tertip etmek
reduce
indirgemek Küçült
reduce
{f} inceltmek (boya)
reduce
{f} özetlemek
reduce
(fiil) düşürmek, alçaltmak, azaltmak, eksiltmek, küçültmek, indirmek, kısmak, sarsmak, haline getirmek, dönüştürmek, indirgemek, kırmak (fiyat), bölmek, ayırmak, ergitmek, eritmek [met.], mecbur etmek, zorunda bırakmak, özetlemek, kısaltmak, sadeleştirmek, inceltmek (boya), yerine oturtmak (kırık vb.), zayıflatmak, zayıflamak
reduce
yerine oturtmak
reduce
{f} yerine oturtmak (kırık vb.)
reduce
tanzim etmek
reduce
bir hale sokmak
risc (reduced instruction set com
puter);RISC (İndirgenmiş Komut Takımı
ticket at reduced rate
(Ticaret) indirimli bilet
Englisch - Englisch
Reduced, lowered in price; on sale, at discount price

Real bargains: these precious books are reduced at half price!.

Made smaller or less, resulting from reduction
In cookery, of a sauce etc., made more concentrated

chicken served with a reduced red wine sauce.

Simple past tense and past participle of reduce
In cookery, of a sauce, etc., made more concentrated
past of reduce
Made smaller or less
Term describing a state which is the chemical opposite of oxidized In wine, the reduced state is usually recognized by the obvious smell of rotten eggs (hydrogen sulfide, or H2S)
well below normal (especially in price)
Commonly used to describe a wine that has not been exposed to air
made less in size or amount or degree
Label word used to describe a food that has reduced calories, fat, saturated fat, cholesterol and sodium by at least 25 percent "Reduced fat," "reduced calorie" are examples Must be accompanied by information about the comparison food
Reduced in, % reduced, fewer, lower, lower in less
An odor of simple sulfur compounds, indicative of an excess of sulfur dioxide or other reducing compound; not desirable
$0 75
{s} lessened, decreased, diminished; weakened, having become thin
cut
reduced cat
A version of the cat-o'-nine-tails (multi-tail whip), which has only five (instead of nine) 'tails' (thongs) of smooth whipcord
reduced cats
plural form of reduced cat
reduced circumstances
Poverty

living in reduced circumstances.

reduced iron
Direct-reduced iron (DRI), also called sponge iron, is produced from direct reduction of iron ore (in the form of lumps, pellets or fines) by a reducing gas produced from natural gas or coal. The reducing gas is a mixture majority of hydrogen (H2) and carbon monoxide (CO) which acts as reducing agent. This process of directly reducing the iron ore in solid form by reducing gases is called direct reduction
Reduced Instruction Set Computer
RISC, processor that can process a reduced number of commands in order to enable a higher work speed
reduced a fraction
expressed a fraction in its simplest form (Mathematics)
reduced fraction
fraction which is expressed in its simplest form
reduced instruction set computing
(computer science) a kind of computer architecture that has a relatively small set of computer instructions that it can perform
reduced punishment
punishment that has been made less severe
reduced rate
lower rate, lower cost
reduced scale
reduced size, decrease in size
reduced to a skeleton
decayed until only bone remained; lost so much weight that he looked like a walking skeleton
reduced to its elements
broken down into its fundamental parts
beta reduced
Simple past tense and past participle of beta reduce
reduce
To decrease the liquid content of food by boiling much of its water off
reduce
To convert to written form (Usage note: this verb almost always take the phrase "to writing")
reduce
To humble; to conquer; to subdue; to capture
reduce
To add electrons / hydrogen or to remove oxygen
reduce
To lose weight
reduce
To produce metal from ore by removing nonmetallic elements in a smelter
reduce
To simplify an equation or formula without changing its value
reduce
To bring down the size, quantity, value or intensity of something; to diminish, to lower, to impair
reduce
Same as presolve
reduce
{v} to lessen, lower, subdue, bring back
direct-reduced iron
Direct-reduced iron (DRI), also called sponge iron, is produced from direct reduction of iron ore (in the form of lumps, pellets or fines) by a reducing gas produced from natural gas or coal. The reducing gas is a mixture majority of hydrogen (H2) and carbon monoxide (CO) which acts as reducing agent. This process of directly reducing the iron ore in solid form by reducing gases is called direct reduction
Reduce
attenuate
reduce
To bring to a certain state or condition by grinding, pounding, kneading, rubbing, etc
reduce
To decrease the volume of a liquid by boiling it rapidly in an uncovered pan
reduce
put down by force or intimidation; "The government quashes any attempt of an uprising"; "China keeps down her dissidents very efficiently"; "The rich landowners subjugated the peasants working the land"
reduce
If something is changed to a different or less complicated form, you can say that it is reduced to that form. All the buildings in the town have been reduced to rubble
reduce
To cook by simmering or boiling until quantity is decreased, often done to concentrate flavors
reduce
The creation of a lane through, over, or around an obstacle In the case of minefields, refers to destroying, neutralizing, removing, or bypassing mines In a breach operation, one of the four breaching fundamentals
reduce
take off weight narrow or limit; "reduce the influx of foreigners"
reduce
To bring to the metallic state by separating from impurities; hence, in general, to remove oxygen from; to deoxidize; to combine with, or to subject to the action of, hydrogen; as, ferric iron is reduced to ferrous iron; or metals are reduced from their ores; opposed to oxidize
reduce
If someone is reduced to a weaker or inferior state, they become weaker or inferior as a result of something that happens to them. They were reduced to extreme poverty
reduce
To free up space from the database or recovery log, to allow you to delete a volume Contrast with extend
reduce
to diminish; to lower; to degrade; to impair; as, to reduce a sergeant to the ranks; to reduce a drawing; to reduce expenses; to reduce the intensity of heat
reduce
To bring or lead back to any former place or condition
reduce
5/98Symbolic mathematics language and system based on Lisp, 1964
reduce
To change, as numbers, from one denomination into another without altering their value, or from one denomination into others of the same value; as, to reduce pounds, shillings, and pence to pence, or to reduce pence to pounds; to reduce days and hours to minutes, or minutes to days and hours
reduce
To decrease quantity and concentrate flavor of a liquid by rapid boiling in an uncovered pan
reduce
be the essential element; "The proposal boils down to a compromise"
reduce
to make less, fewer, or smaller; to decrease
reduce
lessen the strength or flavor of a solution or mixture; "cut bourbon"
reduce
be cooked until very little liquid is left; "The sauce should reduce to one cup"
reduce
To free up space from the database or the recovery log, to allow you to delete a volume Contrast with extend
reduce
take off weight
reduce
To bring to any inferior state, with respect to rank, size, quantity, quality, value, etc
reduce
reduce in scope while retaining essential elements; "The manuscript must be shortened"
reduce
If you say that someone is reduced to doing something, you mean that they have to do it, although it is unpleasant or embarrassing. He was reduced to begging for a living
reduce
To change the form of a quantity or expression without altering its value; as, to reduce fractions to their lowest terms, to a common denominator, etc
reduce
to lessen in amount, number or other quantity
reduce
To boil a liquid and reduce its quantity through evaporation
reduce
to remove oxygen from a compound, or cause to react with hydrogen or form a hydride, or to undergo an increase in the number of electrons
reduce
To cook a liquid, usually a sauce or stock, over high heat, thereby decreasing its volume and intensifying its flavor
reduce
act of purchasing or consuming less to begin with, so as not to have to reuse or recycle later
reduce
(also referred to as "waste prevention") to reduce the amount of solid waste generated or resources used, without increasing toxicity, in the design, manufacture, purchase or use of products or packaging Does not include reuse, recycling, or composting
reduce
To add electrons to or remove hydrogen
reduce
reposition (a broken bone after surgery) back to its normal site
reduce
If you reduce liquid when you are cooking, or if it reduces, it is boiled in order to make it less in quantity and thicker. Boil the liquid in a small saucepan to reduce it by half Simmer until mixture reduces
reduce
take off weight narrow or limit; "reduce the influx of foreigners" cook until very little liquid is left; "The cook reduced the sauce by boiling it for a long time" be the essential element; "The proposal boils down to a compromise" make smaller; "reduce an image" make less complex; "reduce a problem to a single question" cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat intake"; "The employer wants to cut back health benefits" reposition (a broken bone after surgery) back to its normal site undergo meiosis; "The cells reduce" lower in grade or rank or force somebody into an undignified situation; "She reduced her niece to a servant" simplify the form of a mathematical equation of expression by substituting one term for another lessen and make more modest; "reduce one's standard of living" bring to humbler or weaker state or condition; "He reduced the population to slavery
reduce
lessen and make more modest; "reduce one's standard of living"
reduce
reposition (a broken bone after surgery) back to its normal site undergo meiosis; "The cells reduce"
reduce
When a recipe asks you to reduce a liquid, it wants you to boil the liquid uncovered to evaporate liquid and intensify the flavor
reduce
simplify the form of a mathematical equation of expression by substituting one term for another
reduce
To restore to its proper place or condition, as a displaced organ or part; as, to reduce a dislocation, a fracture, or a hernia
reduce
To boil a liquid rapidly in order to decrease its volume by evaporation and produce a concentrated flavour and thicker consistency
reduce
narrow or limit; "reduce the influx of foreigners"
reduce
reduce in size; reduce physically; "Hot water will shrink the sweater"; "Can you shrink this image?"
reduce
make less complex; "reduce a problem to a single question"
reduce
make smaller; "reduce an image"
reduce
Renewable resource Resources
reduce
undergo meiosis; "The cells reduce"
reduce
cook until very little liquid is left; "The cook reduced the sauce by boiling it for a long time"
reduce
bring to humbler or weaker state or condition; "He reduced the population to slavery"
reduce
To thicken a liquid and concentrate its flavor by boiling
reduce
as, to reduce a substance to powder, or to a pasty mass; to reduce fruit, wood, or paper rags, to pulp
reduce
To boil a liquid until a portion of it has evaporated Reducing intensifies the flavor and results in a thicker liquid
reduce
If someone or something reduces you to tears, they make you feel so unhappy that you cry. The attentions of the media reduced her to tears
reduce
bring to humbler or weaker state or condition; "He reduced the population to slavery
reduce
To bring to an inferior state or condition
reduce
to bring under rules or within certain limits of descriptions and terms adapted to use in computation; as, to reduce animals or vegetables to a class or classes; to reduce a series of observations in astronomy; to reduce language to rules
reduce
To bring to terms; to humble; to conquer; to subdue; to capture; as, to reduce a province or a fort
reduce
A reducing atmosphere is one in which the environment of the furnace is low in oxygen as in a smoky fire In this state, oxygen is pulled out of the medium of the glass and any oxides in the mix undergo a chemical transformation through the process of oxidation [i e : Using cuprous oxide in a reducing atmosphere will cause isolation of the copper and result in a red coloration] One effect of the reduction process is coloration, but also opalescence, and metallic striation in the glass, the effects dependant on the mineral/ chemical constituents of the glass
reduce
boil down a liquid like stock or sauce to make it thicker and more flavourful
reduce
To bring into a certain order, arrangement, classification, etc
reduce
To use less
reduce
simplify the form of a mathematical equation of expression by substituting one term for another lessen and make more modest; "reduce one's standard of living"
reduce
lower in grade or rank or force somebody into an undignified situation; "She reduced her niece to a servant"
reduce
cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
reduce
>>> x=seqdict mseqdict(dict)
reduce
The process of freeing up enough space to allow you to delete a volume from the database or recovery log Contrast with extend
reduce
To bring to an inferior rank; to degrade, to demote
reduce
If you reduce something, you make it smaller in size or amount, or less in degree. It reduces the risks of heart disease The reduced consumer demand is also affecting company profits. increase
reduce
{f} lessen, diminish, decrease
the fraction was reduced
the fraction was expressed in its simplest form (Mathematics)
the punishment was reduced
the penalty was made less severe, the punishment was lessened
reduced

  Silbentrennung

  re·duced

  Türkische aussprache

  ridust

  Aussprache

  /rēˈdo͞ost/ /riːˈduːst/

  Etymologie

  [ ri-'düs, -'dyüs ] (verb.) 14th century. Middle English, to lead back, from Latin reducere, from re- + ducere to lead; more at TOW.

  Gemeinsame Collocations

  reduced to

  Videos

  ... reduced utility ...
  ... starting up here, you've got to pay even the reduced rate that Governor Romney's ...

  Wort des Tages

  facetious
Favoriten