cutting

listen to the pronunciation of cutting
Englisch - Türkisch
{i} kesme

Biz harcamaları kesme hakkında tüm olası yollarını araştırdık. - We explored all possible ways of cutting expenditures.

Makasla kesmek yerine kumaşı niçin yırtıyorsun? - Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?

{i} kesim
kesici
(Tarım) budama
iğneli
keserek

Sami onun saçlarını keserek Leyla'yı küçük düşürdü. - Sami humiliated Layla by cutting her hair.

{i} çelik
yontma
dal çeliği
sert (rüzgar)
daldırma
ağır
kıyıcı
budanmış parça
kazma
kazı
tünel
(Tıp) kup
kırıcı
kesik
geçit
incitici
{f} kes

Tom köşeleri kesiyor. - Tom is cutting corners.

Habanero biberlerini kestikten sonra gözlerini ovalamamak için dikkatli ol. - After cutting habanero peppers, be careful not to rub your eyes.

kupür
acı

Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma. - Never rub your eyes after cutting a hot pepper.

Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez. - Don't worry, cutting your hair doesn't hurt.

yarık
(rüzgâr) soğuk
kalp kırıcı
içe işleyen
{i} kenar
kesiş
{s} içine işleyen
içe işleyen dondurucu
cutting angle kesme açısı
{s} keskin
{i} çentik
{i} yol

Biz harcamaları kesme hakkında tüm olası yollarını araştırdık. - We explored all possible ways of cutting expenditures.

{s} dondurucu
aşı kalemi
cut çıkar/kesil/kes
{s} iğneleyici
{i} yonga
{i} hafriyat
{i} yol açma
{i} kıymık
{i} bahç. aşı kalemi
{s} sert
{i} aşı dalı
{i} sin. kesim
{s} acı, keskin, sert (rüzgâr)
{i} kertik
{i} doğrama
inciten
soğuk/keskin/kırıcı
geçit/kupür/kesik
{i} kurgu hazırlığı
kıyım
kırıcı (söz)
(Ticaret) kupon
kesen
çelikleme
cut
{f} kesmek

Grant, iki şehir arasındaki tedarik hatlarını kesmek istiyordu. - Grant wanted to cut the supply lines between the two cities.

Bu kağıdı kesmek için bir makasa ihtiyacım var. - I need a pair of scissors to cut this paper.

cut
kesik

Kesik birkaç gün içinde iyileşecektir. - The cut will heal up in a few days.

Tom'un yanağında kötü bir kesik var. - Tom has a nasty cut on his cheek.

cut
{i} pay
cutting copy
(Sinema) iş kopyası
cutting die
zımba
cutting down
kısıntı
cutting edge
bıçak-kepçe ağzı
cutting edge
zayıflatmak
cutting fluid
(Mekanik) kesme sıvısı
cutting force
(Mekanik) kesme kuvveti
cutting out
biçki
cutting tools
kesme aletleri
cutting tools
kesme takımları
cutting up
doğrama
cutting age
kesim yaşı
cutting angle
kesme açısı
cutting cylinder
kesme silindiri
cutting edge
kesici kenar
cutting head
kesme kafası
cutting nippers
kesici kıskaç
cutting plane
kesen düzlem
cutting tool
kesme takımı
cutting tool metal
kesme takım metali
cutting across
kesen
cutting blade
bıçak kesme
cutting board
(Aşçı, Gastronomi) (Mutfak) Doğrama tahtası
cutting check
çek kesme
cutting comb
(Araçlar) Kesim tarağı
cutting copy
iş kopyası, çalışma kopyası, montaj kopyası
cutting edge
bıçak ağzı
cutting edge
ileri teknoloji
cutting edge
son teknoloji
cutting edge technology
en ileri teknoloji
cutting horse
at kesme
cutting in
kesme
cutting machine
Kesme makinesi
cutting mat
Kesme tablası
cutting of
kesme
cutting of the ribbon
Açılış kurdelesini kesme
cutting room
oda kesme
cutting speed
(Mühendislik) kesme hızı
cutting tool
(İmalat) Kesme takımı, kesici takım
cutting up
kadar kesme
cutting-edge
yeni teknoloji
cutting age
(Çiftçilik) hayvanın kesim yaşı
cutting blade
kesici ağız
cutting bush
kesme bileziği
cutting charge
(Askeri) KESİCİ İMLA HAKKI: Kendi simetri düzleminde kesici etki yapan imla hakkı
cutting charge
(Askeri) kesici imla hakkı
cutting die
keser zımba
cutting die
kesme kalıbı
cutting down
kesip devirme
cutting edge
ağız
cutting edge
keskin kenar
cutting edge
(İnşaat) kesme ağzı
cutting improvement
(Tarım) budayarak ıslah
cutting improvement
(Tarım) keserek ıslah
cutting list
cins ve boyut listesi
cutting list
başlıklı rahip cüppesi
cutting list
kereste kesim listesi
cutting list
demir kesim listesi
cutting loop
(Fizik) kesici halka
cutting mat
(Tekstil) ölçümlü kesim tahtası
cutting nippers
keski
cutting nippers
kerpeten
cutting nozzle
(Askeri) kesme nozulu
cutting pliers
kesici pense
cutting room
kurgu odası
cutting room
montaj odası
cutting rule
gofra çizgisi
cutting score
(Askeri) ASGARİ NOT: Seçme testlerine veya diğer usullere göre yapılan ve gerek önceden verilmiş bir karar gerek test sonucunda varılan karara dayanılarak tespit edilen (ham, tahvil edilmiş veya standart) bir not. Bu nottan düşük not alanlar yapılan testi kazanmamış sayılırlar. CV: Bknz. "attack aircraf t carrier". CVN: Bknz. "attack aircraft carrier"
cutting score
(Askeri) asgari not
cutting slope
kazı şevi
cutting tip
(Askeri) kesme ucu
cutting torch
(Askeri) kesme torçu
cutting torch
kesme hamlacı
cutting voltage
(Elektrik, Elektronik) kesme gerilimi
cutting washer
matkap rondelası
cutting wheel
kesme çarkı
cutting width
kıyım eni
cutting words
iğneli söz
cutting words
iğneleyici söz
cube cutting machine
küp kesme makinesi
cube cutting machine
(Gıda) küp şeker kesme makinesi
cut
{i} kesme

O grupla bağlantıları kesmelisin. - You should cut off your connections with that group.

Makas bir şey kesmez. - The scissors won't cut anything.

cut
{f} makasla kesmek

Makasla kesmek yerine kumaşı niçin yırtıyorsun? - Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?

cut
{i} kesim

Kasap etin çeşitli kesimlerini satar. - The butcher shop sells assorted cuts of meat.

Elmasın kesimi mükemmel. - The cut of the diamond is perfect.

cut
{f} indirmek
cut
biçmek
cut
{i} parça kumaş
cut
acı söz
cut
makas vurmak
cut
yön değiştirmek
cut
(motoru) stop ettirmek
cut
fiyat
cut
bırakmak
cut
kesilmek
cut
azaltmak

Sigaraları azaltmaktansa, bayım, niçin onları bırakmıyorsun. - Rather than cutting down on cigarettes, sir, why don't you just give them up?

Birlik üyeleri, hafta sonu ceza oranlarını azaltmak için tekliflere sövüp saydılar. - Union members railed against proposals to cut weekend penalty rates.

cut
(Ticaret) iskonto
cut
maktu
cut
tıraş etmek
cut
yarma
cut
doğramak
cut
kırıcı davranış
cut
yontma
cut
(Spor) kat etmek
cut
tenzilat
cut
fason
cut
kesiştirmek
cut
biçme
cut
katetmek
cut
kotlet
cut
azaltma

Doktor ona içmeyi azaltmasını tavsiye etti. - The doctor advised him to cut down on drinking.

Tom giderlerini azaltmaya çalıştı. - Tom tried to cut down on his expenses.

cut
-e gitmemek
cutting edge
(Mekanik) kesme yüzü
cutting edge
kesici uç
cuttings
telef
cuttings
atık
cuttings
döküntü
cuttings
(Jeoloji) kırıntılar
flame cutting
(Otomotiv,Teknik) oksijenle kesme
hair cutting
saç kesme
oxygen cutting
oksijenle kesme
precision cutting machine
(İnşaat) hassas kesim cihazı
stem cutting
(Tarım) dal aşı kalemi
thread cutting
(Mekanik) dış açma
thread cutting
diş kesme
tool cutting edge inclination
(Mekanik) eğim açısı
torch cutting
(Mekanik) kaynakla kesme
torch cutting
(Mekanik) üfleçle kesme
cloth cutting machine
kumaş kesme makinesi
cost cutting
masrafını azaltma
cut
parça

O, elmayı iki parçaya ayırdı. - She cut the apple in two.

Tom bir cam parçası ile parmağını kesti. - Tom cut his finger on a piece of glass.

cut
sapmak
cut
aniden dönmek
cut
kısmak

Biz burada iş giderlerini kısmak zorundayız. Sen hiç harcamaya başlamadan önce ne kadar kazandığına bakmayı duymadın mı? - We have to cut business expenses here. Haven't you ever heard of looking at how much you're getting before you start spending?

Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum. - I want to cut down any avoidable costs.

cut
kırmak
cut
üzmek
cut
seyrekleştirmek
cut
{f} kes

Makas bir şey kesmez. - The scissors won't cut anything.

Peyniri bıçakla kesmek kolaydır. - It's easy to cut cheese with a knife.

cut
incitmek
cut
yara
cut
atmak
cut
kısaltmak
cut
(plak) doldurmak
cut
yarık
cut
dilimlemek
cut
çıkartmak
cut
asmak

Bizimle buluşmak için dersi asmak zorunda kaldı. - Tom had to cut the class in order to meet us.

cut
kesinti

Bir elektrik kesintisi vardı. - There's been a power cut.

Elektrik kesintileri bilgisayara zarar verdi. - The power cuts damaged the computer.

cut
dilimlenmek
cut
dilim

Eti ince dilimler halinde kesin. - Cut the meat into thin slices.

O, bir dilim et kesti. - He cut off a slice of meat.

cut
kısıntı

Şirketin gelecek sene kısıntı yapılması gerekiyor. - The company needs to make cutbacks next year.

Bütçe kısıntıları gerekli. - Budget cuts are needed.

disk cutting machine
diskli kesme makinesi
double acting cutting machine
çift etkili kesme makinesi
gas cutting
gaz kesme
improvement cutting
imar kesimi
improvement cutting
ayıklama kesimi
price cutting
fiyat kırma
Englisch - Englisch
A narrow passage, dug in high ground for a road, railway or canal to go through
A leaf, stem, branch, or root removed from a plant and cultivated to grow a new plant
The editing of film or other recordings
Self-harm: the act of cutting one's own skin
Present participle of cut
An abridged selection of written work, often intended for performance

The actor had to make his cutting shorter to fit the audition time.

Of remarks, criticism, etc., potentially hurtful

The director gave the auditioning actors cutting criticism.

A newspaper clipping
That is used for cutting

I need some sort of cutting utensil to get through this shrink wrap.

A section removed from the larger whole
The action of the verb to cut

How many different cuttings can this movie undergo?.

{a} dividing with a knife, severe, keen
{n} a piece cut off, chop, branch, sprig
the act of penetrating or opening open with a sharp edge; "his cut in the lining revealed the hidden jewels"
A piece of leaf, stem or root removed from a plant and prompted to develop into a new plant, genetically identical to the parent plant
The use of T-Cut or compound to polish paint to a high gloss See polishing
A cutting from a plant is a part of the plant that you have cut off so that you can grow a new plant from it. Take cuttings from it in July or August
Cutting down trees and sorting the stems by species
the process of creating sheet layouts from out of sheets
Editing tape or film D
A section of railway line where the surrounding countryside is at a higher level than the line and the ground has been dug away to put in the line
the act of diluting something; "the cutting of whiskey with water"; "the thinning of paint with turpentine" a piece cut off from the main part of something a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting suitable for cutting or severing; "a cutting tool"; "the cutting edge" as physically painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind"; "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains"; "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain"; "lancinating pain" (of speech) harsh or hurtful in tone or character; "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment
a fragment of plant material that is capable of growing to become another complete, individual plant
A piece of written material containing messages about the client or its products, or an extract from a paper or magazine Also commonly referred to as 'clipping'
The technique whereby glass is removed from the surface of an object by grinding it with a rotating wheel made of stone, wood, or metal, and an abrasive suspended in liquid See also copper-wheel engraving, carving, and wheel engraving
The act or process of making an incision, or of severing, felling, shaping, etc
Something cut, cut off, or cut out, as a twig or scion cut off from a stock for the purpose of grafting or of rooting as an independent plant; something cut out of a newspaper; an excavation cut through a hill or elsewhere to make a way for a railroad, canal, etc
as physically painful as if caused by a sharp instrument; "a cutting wind"; "keen winds"; "knifelike cold"; "piercing knifelike pains"; "piercing cold"; "piercing criticism"; "a stabbing pain"; "lancinating pain"
A cutting is a narrow valley cut through a hill so that a railway line or road can pass through
a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting
unpleasantly cold and damp; "bleak winds of the North Atlantic"
1 Growing tip cut from a parent plant for asexual propagation 2 Clone
{s} sharp, caustic
New growth cut for rooting or vegetative propagation
the activity of selecting the scenes to be shown and putting them together to create a film
A cutting is a piece of writing which has been cut from a newspaper or magazine. Here are the press cuttings and reviews. = clipping
a piece cut off from the main part of something a part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting suitable for cutting or severing; "a cutting tool"; "the cutting edge"
The fragments of rock dislodged by the bit and brought to the surface in the drilling mud
the editing or splicing of parts of a film, usually done by a cutter or editor in a cutting room
An eight inch to 12 inch section of stem section that is planted directly into the soil
{i} act of cutting; something cut off; small piece cut from a plant; piece cut from a newspaper
grinding the surface of a paperweight for ornament
Any part of a plant that is cut off from the parent plant and rooted to form a new plant Types include: root cuttings, leaf cuttings, and stem cuttings
an excerpt cut from a newspaper or magazine; "he searched through piles of letters and clippings"
Severe; sarcastic; biting; as, a cutting reply
Chilling; penetrating; sharp; as, a cutting wind
Process of felling trees -Area on which the trees have been, are being, or are to be cut
(of speech) harsh or hurtful in tone or character; "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment"
the act of shortening something by cutting off the ends; "the barber gave him a good cut"
Adapted to cut; as, a cutting tool
An unrooted vegattative shoot tip about 2" long, usually originating as a sucker from below ground level but often appearing on the stem above ground
Present participle of to cut
a cut
suitable for cutting or severing; "a cutting tool"; "the cutting edge"
the act of cutting something into parts; "his cuts were skillful"; "his cutting of the cake made a terrible mess"
a piece cut off from the main part of something
A section of a stem or piece of a plant used to propagate a new plant Can be stem cutting, root cutting, tip cutting Sometimes called a 'slip'
the act of diluting something; "the cutting of whiskey with water"; "the thinning of paint with turpentine"
cutting away parts to create a desired shape
The selection and assembly of the various scenes or sequences of a reel of film D
A section of a plant that is cut off and rooted to create a new plant
(of speech) harsh or hurtful in tone or character; "cutting remarks"; "edged satire"; "a stinging comment
A cutting remark is unkind and likely to hurt someone's feelings. People make cutting remarks to help themselves feel superior or powerful. unkind and intended to upset someone. In botany, a plant section originating from the stem, leaf, or root and capable of developing into a new plant. The cutting is usually placed in warm, moist sand. Many plants, especially horticultural and garden varieties, are propagated through cuttings; by the use of new techniques, many other plants formerly not susceptible to propagation through cuttings have more successfully reproduced. The plants that develop from cuttings are clones. See also graft, layering
A film editing technique that creates a quick transition from one scene to another
the division of a deck of cards before dealing; "he insisted that we give him the last cut before every deal"; "the cutting of the cards soon became a ritual"
Self-harm
Section of earthworks where the level of the proposed road is below original ground level
giri
giriº
{s} chopping
cutting board
chopping board
cutting boards
plural form of cutting board
cutting down
Present participle of cut down
cutting edge
the sharp edge of the blade of a knife or other cutting tool
cutting edge
the forefront, or position of greatest advancement in some field

The company prides itself for staying at the cutting edge of technology.

cutting edge
Alternative form of cutting-edge
cutting in
Present participle of cut in
cutting off
Present participle of cut off
cutting off one's nose to spite one's face
Present participle of cut off one's nose to spite one's face
cutting one's losses
Present participle of cut one's losses
cutting out
Present participle of cut out
cutting room
A room in which a film is edited to its final form
cutting rooms
plural form of cutting room
cutting up
Present participle of cut up
cutting-edge
representing the forefront, or position of greatest advancement in some field
cutting edge
Modern, son teknoloji
cutting tool
In the context of metalworking, a cutting tool, is any tool that is used to remove metal from the workpiece by means of shear deformation. It frequently refers to as a tool bit
cutting-edge
Modern, updated, on the forefront of technology
cutting angle
the angle between the face of a cutting tool and the surface of the work
cutting back on their program
lessening the scope of their project, reducing the budget of their project
cutting board
{i} chopping board, plastic or wooden board on which meats and vegetables can be cut
cutting board
a wooden board where meats or vegetables can be cut
cutting board
A cutting board is a wooden or plastic board that you chop meat and vegetables on. a piece of wood or plastic that you cut meat or vegetables on = chopping board
cutting down
reduction, lessening; cutting off
cutting down on expenses
curtailing expenditures/spending
cutting edge
{i} forefront, most advanced stage; sharp quality; knife edge, sharp side of a knife; sharp working angle of a dental hand instrument
cutting edge
{i} forefront, most advanced stage; sharp quality; knife edge, sharp side of a knife; sharp working side of a dental hand instrument
cutting edge
{s} modern, updated, on the forefront of technology
cutting edge
If someone or something gives you a cutting edge, they give you an advantage over your competitors. If Pearce had been fit, we would have won. We missed the cutting edge he would have given us
cutting edge
Modish term for INNOVATIVE Similar to 'leading edge' (Added December 2002)
cutting edge
Cutting-edge techniques or equipment are the most advanced that there are in a particular field. What we are planning is cutting-edge technology never seen in Australia before
cutting edge
when the innovator is at the forefront of a new trend
cutting edge
invisible to the naked eye and must be immaculately sharp - with its corners Remember that you can have a very sharp cutting edge but a carving tool which cuts poorly if the bevel is incorrectly shaped or at the wrong cutting angle
cutting edge
The sharp corner or edge on the top of the punch or button that actually does the cutting, when perforating or shearing sheet metal
cutting edge
being at the leading edge in the innovation apparent in your particular market or markets
cutting edge
cut·ting edge The spelling cutting-edge is used for meaning 3..1. If you are at the cutting edge of a particular field of activity, you are involved in its most important or most exciting developments. This shipyard is at the cutting edge of world shipbuilding technology. = forefront
cutting edge
the position of greatest advancement; the leading position in any movement or field
cutting edge
the sharp cutting side of the blade of a knife
cutting flame
flame of a blowtorch used for cutting metals
cutting fluid
Any fluid applied to a cutting tool to assist in the cutting operation by cooling, lubricating, or other means
cutting fluid
Fluid (liquid, gas, or mist) applied to the working parts of a tool or cutter to promote more efficient machining by acting as a coolant and machining lubricant
cutting horse
A saddle horse specially trained to separate individual animals from a cattle herd. Light saddle horse trained to cut (isolate) livestock, especially cattle, from herds. Most are quarter horses, with the intelligence, speed, and ability to make quick starts, stops, and turns. A well-trained cutting horse can maneuver an animal away from a herd and into a corner with little direction from a rider or, in some cases, without a rider
cutting implement
a tool used for cutting or slicing
cutting in two
cut into two separate pieces
cutting machine
A machine that cuts stacks of paper to desired sizes The machine can also be used in scoring or creasing
cutting off
amputation, beheading, cutting down; disconnection, stopping, ceasing, severing
cutting off
the act of cutting something off
cutting off
the act of shortening something by cutting off the ends; "the barber gave him a good cut"
cutting oil
a cutting fluid composed either entirely of oil, or oil and additives which are usually oil soluble
cutting oil
A cutting fluid composed entirely of oil, or oil and additives which are usually oil soluble
cutting oil
A cutting fluid used where lubrication is the prime consideration and the cooling factor is of less importance
cutting open
opening up with a sharp tool
cutting out
surgical removal of a body part or tissue
cutting out
surgical removal of part or tissue of the body, ablation of body tissue or part
cutting room
a room where films or tapes are edited (by cutting out unwanted parts)
cutting room
The cutting room in a film production company is the place where the film is edited. Her scene ended up on the cutting room floor. a room where the different parts of a film are cut apart and put into the correct order, to make the final form of the film
cutting room
{i} (Movie Business) movie editing room, room where movies or tapes are edited
cutting salaries
lowering salaries, lowering wages
cutting tool
sharp tool which is used to cut things
cutting torch
blowtorch whose flame is used for cutting metals
cutting up
opening up with a sharp tool; showing off, playing tricks
cutting-edge
in accord with the most fashionable ideas or style; "wears only the latest style"; "the last thing in swimwear"; "knows the newest dances"; "cutting-edge technology"; "a with-it boutique"
cut
A share or portion

The lawyer took a cut of the profits.

cut
To ignore as a social snub

After the incident at the dinner party, people started to cut him on the street.

cut
To remove and place in memory for later use

Select the text, cut it, and then paste it in the other application.

cut
To make the ball spin sideways by running one's fingers down the side of the ball while bowling it
cut
Emotionally hurt
cut
A batsman's shot played with a swinging motion of the bat, to hit the ball backward of point
cut
To stab (a person)

We don't want your money no more. We just going to cut you.

cut
An opening resulting from cutting

Look at this cut on my finger!.

cut
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
cut
To dilute a liquid, usually alcohol

The bartender cuts his beer to save money and now it's all watery.

cut
To separate from prior association; to remove a portion of a recording during editing

Travis was cut from the team.

cut
The act or right of dividing a deck of playing cards

The player next to the dealer makes a cut by placing the bottom half on top.

cut
To perform an incision, for example with a knife

I cut the skin on my arm.

cut
Circumcised
cut
A truncation, a context that represents a moment in time when other archaeological deposits were removed for the creation of some feature such as a ditch or pit
cut
(Can we clean up() this sense?) Played with a horizontal bat to hit the ball backward of point
cut
To intersect or cross in such a way as to divide in half or nearly so

This road cuts right through downtown.

cut
Carved into a shape; not raw
cut
To form or shape by cutting

I have three diamonds to cut today.

cut
The result of cutting
cut
To not attend a class, especially when not permitted

I cut fifth period to hang out with Angela.

cut
A deliberate snub, typically a refusal to return a bow or other acknowledgement of acquaintance
cut
A definable part, such as an individual song, of a recording, particularly of commercial records, audio tapes, CDs, etc

The drummer on the last cut of their CD is not identified.

cut
The act of cutting

He made a fine cut with his sword.

cut
To reduce, especially intentionally

They're going to cut salaries by fifteen percent.

cut
Reduced

Cut brandy is a liquor made of brandy and hard grain liquor.

cut
Sideways movement of the ball through the air caused by a fast bowler imparting spin to the ball
leaf-cutting
That cuts leaves; used in the names of various insects (see [[#Derived terms|Derived terms]] below)
leaf-cutting ant
A leaf-cutter ant
leaf-cutting bee
A leaf-cutter bee
nut-cutting time
Time to gather nuts before they are taken by other animals or buried in snow

The desire to follow traditions of hunting squirrel in Tennessee during mulberry season in June, and nut-cutting time in September, when squirrels concentrate, .

nut-cutting time
Time to exert maximum effort, for example, due to an approaching deadline or a looming competitive situation
cut
{v} to carve, hew, lop, shape, cross, divide, part
cut
{n} a cleft or wound with an edged tool, slice of meat lop, canal, picture, impression, fool
cut
{a} prepared for use, hewed, lopped, hurt
die cutting
Die preparation of semiconductor chips
die cutting
)Die (manufacturing) processes for cutting and shaping materials
plasma cutting
(Metal İşleme) Plasma cutting is a process that is used to cut steel and other metals of different thicknesses (or sometimes other materials) using a plasma torch. In this process, an inert gas (in some units, compressed air) is blown at high speed out of a nozzle; at the same time an electrical arc is formed through that gas from the nozzle to the surface being cut, turning some of that gas to plasma. The plasma is sufficiently hot to melt the metal being cut and moves sufficiently fast to blow molten metal away from the cut
cost cutting
the act of cutting costs
cross-cutting
Switching back and forth between two or more scenes Example - woman nears a waterfall in a boat and a man galloping on a horse Cross-cutting would create PARALLEL ACTION, time, and space Excitement and tension can be increased by shortening the shots and accelerating the rhythm of the cross-cutting
cut
If you say that someone or something is a cut above other people or things of the same kind, you mean they are better than them. Joan Smith's detective stories are a cut above the rest
cut
An opening made with an edged instrument; a cleft; a gash; a slash; a wound made by cutting; as, a sword cut
cut
informal: be able to manage or manage successfully; "I can't hack it anymore"; "she could not cut the long days in the office"
cut
To wound or hurt deeply the sensibilities of; to pierce; to lacerate; as, sarcasm cuts to the quick
cut
the act of reducing the amount or number; "the mayor proposed extensive cuts in the city budget"
cut
divide a deck of cards at random into two parts to make selection difficult; "Wayne cut"; "She cut the deck for a long time"
cut
with parts removed; "the drastically cut film"
cut
The right to divide; as, whose cut is it? Manner in which a thing is cut or formed; shape; style; fashion; as, the cut of a garment
cut
an attack made with a chopping motion of the blade, landing with the edge or point
cut
having a long rip or tear; "a split lip"
cut
cut cuts cutting The form cut is used in the present tense and is the past tense and past participle
cut
have grow through the gums; "The baby cut a tooth"
cut
to get rid of something either to move it or just eliminate it; to cut - highlight then hold down the control key and press X, then to paste it - control V
cut
(used of grass or vegetation) cut down with a hand implement or machine; "the smell of new-mown hay"
cut
refuse to acknowledge; "She cut him dead at the meeting"
cut
style and tailor in a certain fashion; "cut a dress"
cut
reap or harvest; "cut grain"
cut
Removes the selected text and places it on the Clipboard
cut
the act of shortening something by cutting off the ends; "the barber gave him a good cut"
cut
The way that clothes are cut is the way they are designed and made. badly cut blue suits
cut
grow through the gums; "The new tooth is cutting"
cut
An attack made with a chopping motion of the blade, landing with its edge or point
cut
A skein of yarn
cut
To deflect (a bowled ball) to the off, with a chopping movement of the bat
cut
To perform the operation of dividing, severing, incising, intersecting, etc
cut
The width of strands of tobacco from fine to coarse In general, the finer the cut, the easier and faster the tobacco burns Too fine a cut leads to a hot smoking tobacco
cut
Removes the selected text and graphics and places it in the clipboard Usually can be done with <Command - X>
cut
make an abrupt change of image or sound; "cut from one scene to another"
cut
To intersect; to cross; as, one line cuts another at right angles
cut
If you talk about the cut and thrust of an activity, you are talking about the aspects of it that make it exciting and challenging. cut-and-thrust debate between two declared adversaries
cut
If you say that something cuts both ways, you mean that it can have two opposite effects, or can have both good and bad effects. This publicity cuts both ways. It focuses on us as well as on them
cut
{i} incision; wound; slice; reduction
cut
an unexcused absence from class; "he was punished for taking too many cuts in his math class" the act of reducing the amount or number; "the mayor proposed extensive cuts in the city budget" the act of shortening something by cutting off the ends; "the barber gave him a good cut" the act of cutting something into parts; "his cuts were skillful"; "his cutting of the cake made a terrible mess" the act of penetrating or opening open with a sharp edge; "his cut in the lining revealed the hidden jewels" the division of a deck of cards before dealing; "he insisted that we give him the last cut before every deal"; "the cutting of the cards soon became a ritual" (sports) a stroke that puts reverse spin on the ball; "cuts do not bother a good tennis player" a trench resembling a furrow that was made by erosion or excavation a canal made by erosion or excavation the style in which a garment is cut; "a dress of traditional cut" a distinct selection of music from a recording or a compact disc; "he played the first cut on the cd"; "the title track of the album" (film) an immediate transition from one shot to the next; "the cut from the accident scene to the hospital seemed too abrupt" a piece of meat that has been cut from an animal carcass a share of the profits; "everyone got a cut of the earnings" a wound made by cutting; "he put a bandage over the cut" a step on some scale; "he is a cut above the the rest" grow through the gums; "The new tooth is cutting" have grow through the gums; "The baby cut a tooth" cease, stop; "cut the noise"; "We had to cut short the conversation" have a reducing effect; "This cuts into my earnings" dissolve by breaking down the fat of; "soap cuts grease" weed out unwanted or unnecessary things; "We had to lose weight, so we cut the sugar from our diet" shorten as if by severing the edges or ends of; "cut my hair" penetrate injuriously; "The glass from the shattered windshield cut into her forehead" fell by sawing; hew; "The Vietnamese cut a lot of timber while they occupied Cambodia" reap or harvest; "cut grain" hit (a ball) with a spin so that it turns in the opposite direction; "cut a pingpong ball" separate with or as if with an instrument; "Cut the rope" divide a deck of cards at random into two parts to make selection difficult; "Wayne cut"; "She cut the deck for a long time" make an incision or separation; "cut along the dotted line" allow incision or separation; "This bread cuts easily" function as a cutting instrument; "This knife cuts well" style and tailor in a certain fashion; "cut a dress" perform or carry out; "cut a caper" form or shape by cutting or incising; "cut paper dolls" form by probing, penetrating, or digging; "cut a hole"; "cut trenches"; "The sweat cut little rivulets into her face" create by duplicating data; "cut a disk"; "burn a CD" record a performance on (a medium); "cut a record" make a recording of; "cut the songs"; "She cut all of her major titles again" stop filming; "cut a movie scene" make an abrupt change of image or sound; "cut from one scene to another" pass through or across; "The boat cut the water" pass directly and often in haste; "We cut through the neighbor's yard to get home sooner" move (one's fist); "his opponent cut upward toward his chin" give the appearance or impression of; "cut a nice figure" discharge from a group; "The coach cut two players from the team" intentionally fail to attend; "cut class" with parts removed; "the drastically cut film" separated into parts or laid open or penetrated with a sharp edge or instrument; "the cut surface was mottled"; "cut tobacco"; "blood from his cut forehead"; "bandages on her cut wrists" (of pages of a book) having the folds of the leaves trimmed or slit; "the cut pages of the book" fashioned or shaped by cutting; "a well-cut suit"; "cut diamonds"; "cut velvet" mixed with water; "sold cut whiskey"; "a cup of thinned soup" (used of rates or prices) reduced usually sharply; "the slashed prices attracted buyers" cut down; "the tree is down" wounded by cutting deeply; "got a gashed arm in a knife fight"; "had a slashed cheek from the broken glass" having a long rip or tear; "a split lip" (of a male animal) having the testicles removed; "a cut horse
cut
A batsmans shot played with a swinging motion of the bat, to hit the ball backward of point
cut
Not to attend a class, especially when this is not permitted
cut
In editing, an immediate switch from one image to another, without the aid of transitions such as the dissolve or wipe
cut
If you cut a pack of playing cards, you divide it into two. Place the cards face down on the table and cut them
cut
The surface left by a cut; as, a smooth or clear cut
cut
discharge from a group; "The coach cut two players from the team"
cut
cut and assemble the components of; "edit film"; "cut recording tape"
cut
To enter a queue in the wrong place
cut
The act of dividing a pack cards
cut
(of a male animal) having the testicles removed; "a cut horse
cut
cut off the testicles (of male animals such as horses); "the vet gelded the young horse"
cut
move (one's fist); "his opponent cut upward toward his chin"
cut
Overcome by liquor; tipsy
cut
allow incision or separation; "This bread cuts easily"
cut
A common work horse; a gelding
cutting
Favoriten