covered

listen to the pronunciation of covered
Englisch - Türkisch
örtülü

O sadece bir el havlusuyla örtülü olarak duştan geldi. - She, covered only with a handtowel, came from the shower.

Tom'un yatağı bir Pikachu battaniye ile örtülüdür. - Tom's bed is covered by a Pikachu blanket.

{s} kapatılmış
(Askeri) KAPALI, ÖRTÜLÜ, MESTUR: Bknz. "cover" ve "exposed"
{s} kaplanmış

Tepe karla kaplanmıştı. - The hill was covered in snow.

Zemin kanla kaplanmıştı. - The floor was covered with blood.

kaplanmak
(Dilbilim) dar
kapaklı
kapanmak
(Ticaret) karşılığı olan
(Ticaret) güvenceli
kapağı olan
kapalı
(Ticaret) açık değil
kapsa(mak)
{s} saklı
kapsa

Kaza hasarları garanti kapsamında değildir. - Accidental damage isn't covered by the warranty.

Tom artık ebeveynlerinin sağlık sigortası kapsamında değil. - Tom is no longer covered by his parents' health insurance.

{s} kaplı

Hayvanların derisi kıllarla kaplı. - The skin of animals is covered with hair.

O dağ kar ile kaplıdır. - That mountain is covered with snow.

kaplama

Arap Baharından sonra kış geldi ama kar harabeleri kaplamadı. - After the Arab Spring came the winter, but the snow hasn't covered the ruins.

(Ticaret) risksiz
örtük
cover
{f} örtmek

Fadıl açgözlülüğünü örtmek için uçlara gitti. - Fadil went to extremes to cover up his greed.

Ben seni örtmekten yorgunum. - I'm tired of covering for you.

cover
örtü

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

O, arabasının üzerine bir örtü koydu. - He put a cover over his car.

cover
kılıf

Ben gece motosikletimin üstüne bir kılıf koyduğumu sağlama alırdım. - I used to make sure I put a cover over my motorcycle at night.

Tom arabasının üstüne bir kılıf koydu. - Tom put a cover over his car.

cover
{f} kaplamak

Bu halı bütün yeri kaplamak için yeterince büyük. - This carpet is big enough to cover the whole floor.

Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır. - Water covers about 70% of the earth.

cover
{i} kapak

Tüm defter kapaklarımın üzerine adımı yazdım. - I wrote my name on the cover of all my notebooks.

Onun kolunun altında yırtık kapaklı kitap vardı. - She had the book with a torn cover under her arm.

covered electrode
(Havacılık) örtülü elektrot
covered electrode
(Elektrik, Elektronik) örtülü elektrod
covered market
(Ticaret) kapalı pazar
covered swimming pool
kapalı yüzme havuzu
covered up
örtülü
covered with
ile bezeli
covered with
sıvama
covered with grass
çimlenmek
covered with trees
ormanlık
covered drain
kapalı dren
covered gasket
kapak contası
covered market
kapalı çarşı
covered stadium
kapalı stadyum
covered wagon
kapalı vagon
covered area
(Mimarlık) Kapalı alan
covered bazaar
Üzeri kapalı pazar yeri
covered by dew
kapsadığı çiy
covered by insurance
Sigorta kapsamında
covered in blood
kan ele
covered in ferns
eğrelti otları ele
covered in hair; hairy
saç kaplı; kıllı
covered in jam
reçel ele
covered in lichen
liken kaplı
covered in muck
muck ele
covered in myelin (anatomy)
Miyelin içinde (anatomi) kaplı
covered in soft, downy hairs
yumuşak, tüylü tüyleri kaplı
covered in sweat
ter ele
covered option
kapalı seçeneği
covered smut
kapalı rastik
covered up
ort(mek)
covered with a froth like hoarfrost
kırağı gibi bir köpük ile kaplanmıştır
covered with an efflorescence
bir efflorescence kaplı
covered with bristles
kaplı kıllar
covered with clay; miry
kıl kaplı; batak
covered with crape
krep kaplı
covered with fluff
kabartmak kaplı
covered with herbs
otlar ile kaplı
covered with insects that bite
böcekler ile örtülü olduğu ısırık
covered with iron
demir kaplı
covered with mold
küf kaplı
covered with or consisting of scrub
örtülü ya da fırçalayın oluşan
covered with or dipped in egg
kaplı veya yumurta bandırılmış
covered with pollen
polen kaplı
covered with stubble
anız kaplı
covered with vines
sarmaşıklar ile kaplı
covered, overspread
Kapalı yayılmak
covered-bond
örtülü-bond
covered approach
(Askeri) Korunmalı yol
covered approach
(Askeri) ÖRTÜLÜ YAKLAŞMA YOLU, ÖRTÜLÜ YAKLAŞMA İSTİKAMETİ: Düşman gözetlemesine veya ateşine karşı himaye sağlayan bir istikamet
covered approach march
(Askeri) ÖRTÜLÜ YAKLAŞMA YÜRÜYÜŞÜ: Düşman kara taarruzuna karşı koyacak birliklerin himayesinde yapılan yaklaşma yürüyüşü
covered bazaar
bedesten
covered bogie wagon
dört dingilli kapalı vagon
covered container
kapalı büyük kap
covered currency
(Ticaret) örtülü kur
covered excavation
(İnşaat) örtülü kazı (oyma)
covered gasket
kapalı conta
covered gasket
kılıflı conta
covered interest arbitrage
(Ticaret) güvenceli faiz arbitrajı
covered karst
(Askeri) örtülü karst
covered market
kapalı pazar yeri
covered movement
(Askeri) örtülü intikal
covered movement
(Askeri) ÖRTÜLÜ İNTİKAL: Kıtaların diğer dost birlikler tarafından elverişli emniyet sağladığı zaman yaptıkları hareket ve intikal
covered objects
(Bilgisayar) kapsanan nesneler
covered position
(Ticaret) güvenceli pozisyon
covered return
(Ticaret) güvenceli getiri
covered risk
(Kanun) teminata bağlanmış risk
covered skating rink
kapalı paten alanı
covered smut
(Tarım) kapalı rastık
covered soil
(Tarım) örtülü toprak
covered storage space
(Askeri) KAPALI DEPOLAMA SAHASI: Üstü kapalı herhangi bir depolama sahası. Ayrıca bakınız: "storage space"
covered storage space
(Askeri) kapalı depolama sahası
covered turkish bazaar
bedesten
covered walk
örtülü geziyolu
covered walk
örtülü yaya yolu
covered way
örtülü yol
covered with perspiration
tere batmak
covered with snow
karlı

Karlı kaplı dağlara bak. - Look at the mountains covered with snow.

covered with snow
kar kaplı
cotton covered
pamuk yalıtımlı
cover
(Tekstil) 1. örtmek, kaplamak 2. muhafaza 3. kapak
cover
{f} kapamak
cover
{f} kapsamak

Deniz dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçünü kapsamaktadır. - The sea covers nearly three-fourths of the earth's surface.

Devriye arabaları alanının tamamını kapsamaktadır. - The patrol cars cover the whole of the area.

cover
korumak
cover
{f} içermek
cover
üzerini örtmek
cover
{f} yetmek
cover
{f} kapatmak

Böyle bir işte kulaklarınızı kulaklıklarla kapatmak önemlidir. - It’s important to cover your ears with ear muffs in a job like that.

Tom izlerini kapatmak için elinden geleni denedi böylece yüzünü kurtarabildi. - Tom tried his best to cover his tracks so he could save face.

cover
{i} paket
cover
{i} kaplık
cover
{f} üzerini kapatmak
cover
katetmek (yolu)
cover
gömlek
cover
(Hukuk) ele almak
cover
(Askeri) Ateşten koruma(k), koruma(k), örtme(k)
being covered
tesettür
cover
istila etmek
cover
üst kapak
cover
bastırmak
cover
barınak
cover
paspayı
cover
paravana

Burada boy hedefiyiz. Bir paravana bulmamız gerekiyor. - We're sitting targets here. We need to find cover.

cover
maske
cover
(Avcılık) sütre
cover
ateşle korumak
cover
supap kapağı
cover
sığmak
cover
gövde
cover
tefriş etmek
cover
(Kanun,Sigorta,Ticaret) teminat
cover
kılıf geçirmek
cover
perde

Kapıyı örten bir perde vardı. - There was a curtain which was covering the door.

cover
kitap kabı
cover
almak
cover
bitirmek
cover
kın
cover
muhafaza
cover
giydirmek
cover
sarmak
cover
kaplama

Bu halı bütün yeri kaplamak için yeterince büyük. - This carpet is big enough to cover the whole floor.

Arap Baharından sonra kış geldi ama kar harabeleri kaplamadı. - After the Arab Spring came the winter, but the snow hasn't covered the ruins.

cover
kabuk
cover
siper
cloud covered
bulutlu
cover
silahla korumak
cover
zarf
cover
(yol) katetmek
cover
-e silah tutmak/doğrultmak
cover
(ayrıntıları/vb.) aktarmak
cover
karşılamak

Onun kaybını karşılamak zorundayım. - I have to cover his loss.

O, masrafları karşılamak için yeterli paradır. - That's enough money to cover the expenses.

cover
{f} kapsa

Bu sigorta her şeyi kapsar. - This insurance covers everything.

Bin dolar, parti için tüm masrafları kapsayacak. - One thousand dollars will cover all the expenses for the party.

cover
sigortalamak
cover
sigorta

Sigorta buradaki her şeyi kapsar. - The insurance covers everything here.

Tom artık ebeveynlerinin sağlık sigortası kapsamında değil. - Tom is no longer covered by his parents' health insurance.

cover
kap

Normal aşınma ve yıpranma garanti kapsamında değildir. - The warranty doesn't cover normal wear and tear.

Tepe tamamen karla kaplıydı. - The hill was all covered with snow.

cover
tıkamak
cover
gözlemek
cover
koruyucu
cover
göz altında tutmak
cover
rapor etmek
lead covered cable
kurşun kılıflı kablo
lead covered rubber cable
kurşun kılıflı lastik kablo
rubber-covered
kauçuk kaplı
be covered with
ile kaplanacak
cover
(Muzik) Düzenleme, aranjman: Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman
cover
(Muzik) İn popular music, a cover version or cover song, or simply cover, iş a new performance or recording of a contemporary or previously recorded, commercially released song or popular song
cover
(Muzik) Cover versiyon, cover şarkı ya da kısaca Cover: Popüler müzik alanında önceden plağı çıkmış bir şarkının yeni bir yorumla farklı şarkıcılar tarafından yeniden icra edilmesi veya plağının çıkartılması anlamına gelmektedir
cover
kuver
keep so.'s head covered
devam ediyorum. 'baş örtülü s
lichen covered
yosun kaplı
not covered
kapsanmayan
not covered by a law
bir yasa kapsamında olmayan
to be covered
Ele alınacak
are the repairs covered by my insurance
sigortam tamiratı kapsıyor mu
be covered
kaplanmak
be held covered
(Sigorta) teminat altında tutulmak
cardboard covered book
(Kitap) karton cilt
cover
cover crop toprağı muhafaza etmek için kışın ekilen ekin
cover
(Askeri) (AMERİKAN SAVUNMA KURULU) İSTİKAMETE BAK !: İstikamete bakılması için verilen emir veya komut. Ayrıca bakınız: "cover off". COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTME: Kara, hava veya deniz kuvvetleri tarafından, taarruz, savunma, bunlardan biri veya her ikisinin birden tehdidiyle yapılan koruma. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTÜ: Bir bireyi, planı, harekatı, birliği veya tesisi düşman istihbarat çabalarından ve bilgi sızmasından korumak için alınması gereken önlemler. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): DİNLEME: Almaçla sürekli dinleme durumunda olmak. Bu esnada göndermeç kalibre edilmiş durumda bulundurulur ancak derhal kullanılmak üzere hazır olması gerekmez. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ÖRTÜ: Tabii veya suni olarak yapılmış sığınak veya korunma yeri. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): ARAZİ FOTOĞRAFI: Belirli bir arazi parçasını gösteren fotoğraf veya diğer görüntü kayıtları. COVER (NATO, AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI): "BELİRTİLEN MEVKİYE GEÇ": "Avcıları kuvvet/üs ile temas noktası tayin edilen uzaklıkta tut" anlamına gelen bir kod. Ör. B mevkiine geç yirmi yedi ila otuz mil
cover
{i} tic. karşılık
cover
{i} bahane
cover
{i} sığınak
cover
{i} cilt, kapak
cover
cover charge giriş ücreti
cover
batlaniye
cover
{f} 1. with ile örtmek; ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. Ekmeği bir bezle ört. Cover that pan with a lid. O tencereyi bir
cover
{i} av yeri
cover
with ile örtmek; ile kapatmak/kapamak: Cover the bread with a cloth. Ekmeği bir bezle ört. Cover that pan with a lid. O tencereyi bir
cover
(Askeri) (INTELLIGENCE) Bknz. "cover" madde 6
cover
saklanmaya yarayan ağaçlık ve çalılık
cover
aba
fabric covered button
(Tekstil) kumaş kaplı düğme
firing from covered positions
(Askeri) Örtülü mevzilerden ateş açmak
get covered with moss
yosunlanmak
get covered with mud
çamura bulanmak
the repairs are not covered by the guarantee
tamirat garanti kapsamında değil
Englisch - Englisch
Overlaid with or enclosed within something
Having more money available for betting than another

John has $100 on the table, while Jill only has $75. John has Jill covered.

Simple past tense and past participle of cover
A derivative investment strategy in which the seller owns the underlying security An investor constructs a covered call position by buying a security and selling a call option of the same security A covered call is a market-neutral investment strategy that protects the investor from the downside of owning a stock, while still affording him some of the upside BACK TO TOP
overlaid or spread or topped with or enclosed within something; sometimes used as a combining form; "women with covered faces"; "covered wagons"; "a covered balcony"
having the head and face covered; "the bride's veiled head"; "veiled Muslim women
The writing of an option when the writer also owns the underlying security on a one to one ratio
{s} topped with a covering, having a cover; insured; protected; hidden
A covered area is an area that has a roof. There are 40 shops, cafes and restaurants in a covered mall
Under cover; screened; sheltered; not exposed; hidden
A person covered by a pension plan is one who has fulfilled the eligibility requirements in the plan, for whom benefits have accrued, or are accruing, or who is receiving benefits under the plan
A written option is considered to be covered if the writer also has an opposing market position on a share-for-share basis in the underlying security That is, a short call is covered if the underlying stock is owned, and a short put is covered (for margin purposes) if the underlying stock is also short in the account In addition, a short call is covered if the account is also long another call on the same security, with a striking price equal to or less than the striking price of the short call A short put is covered if there is also a long put in the account with a striking price equal to or greater than the striking price of the short put
past of cover
having the head and face covered; "the bride's veiled head"; "veiled Muslim women"
An investment strategy in which the seller owns the underlying security
covert
covered bridge
A bridge with a (usually wooden) house-like structure covering it, to protect it from the elements
covered hopper
A covered hopper is a railroad freight car. Structurally, it is very similar to an open-top hopper car in that the carbody consists of a large hopper with unloading chutes at the bottom. What distinguishes this type of car from an open hopper is not only the car's roof, but also the car's overall size. Covered hoppers typically carry loads of less dense, and therefore lighter, materials, so they are built to a higher cubic capacity than open top hoppers. They are used predominantly to haul various grains such as corn, wheat and barley
covered-bond
(Finans) Covered bonds are debt securities backed by cashflows from mortgages or public sector loans. They are similar in many ways to asset-backed securities created in securitization but covered bond assets remain on the issuer’s balance sheet. Essentially, a Covered Bond is a corporate bond with one important enhancement: recourse to a pool of assets that secures or "covers" the bond if the originator (usually a financial institution) becomes insolvent
covered bridge
a bridge whose passageway is protected by a roof and enclosing sides
covered call
A long position in an asset together with a written call on the same asset
covered call
A short call option position in which the writer owns the number of shares of the underlying stock represented by the option contracts Covered calls generally limit the risk the writer takes because the stock does not have to be bought at the market price, if the holder of that option decides to exercise it
covered call
Selling a call against your crop in an amount not to exceed your ownership of physical inventory
covered call
Strategy of selling a call option on stock already owned
covered call
An option strategy in which a call option is written against long stock on a share-for-share basis
covered call
A type of stock option in which a trust account sells to a third party the right (the option) to purchase a specific stock (the call) at a specific price until a specific expiration date Possession of the stock by the trust account (covered) is the final element for a covered call option It is different from a naked call option, in which the trust account does not own the stock
covered call
A trading strategy in which a call option writer owns the quantity of assets underlying the option
covered call
A call option (q v ) where the underlying asset is owned by the writer (seller) of the option
covered call
A short position where the writer is long (i) the underlying security; (ii) a call option with the same or lower exercise price that expires no sooner than the short call, or; (iii) an escrow receipt or guarantee letter from a bank
covered call
The sale of call options while long the underlying instrument The covered call writer gives up any potential upside beyond the strike of the calls in exchange for the premium income
covered couch
a litter with a cover for privacy
covered option
a put or call option backed by the shares underlying the option
covered parking
roofed parking
covered pool
indoor or roofed swimming pool
covered smut
a smut fungus causing a smut disease of grains in which the spore masses are covered or held together by the grain membranes
covered the distance
traveled over the length of the area; made up for the distance lost before
covered the expenses
paid the costs, paid the expenses
covered tracks
hid a trail, concealed footprints
covered up for him
hid his real activities for him
covered wagon
a large wagon with broad wheels and an arched canvas top; used by the United States pioneers to cross the prairies in the 19th century
covered wagon
A covered wagon is a wagon that has an arched canvas roof and is pulled by horses. Covered wagons were used by the early American settlers as they travelled across the country. A large wagon covered with an arched canvas top, used especially by American pioneers for prairie travel
covered with
spread all over with, full with
covered with sweat
spread all over with perspiration
cover
To set upon all of, so as to completely conceal

You can cover the plane with regular hexagons.

cover
a persona maintained by a spy or undercover operative, cover story
cover
To copulate with (said of certain male animals such as dogs and horses)

The stallion has not covered the mare yet.

cover
To discuss thoroughly, to provide good coverage of

The magazine covers such diverse topics as politics, news from the world of science, and the economy.

cover
A fielding position on the off side, between point and mid off, about 30° forward of square; a fielder in this position
cover
To place something over or upon, as to conceal or protect

When the pot comes to a boil, cover it and reduce the heat to medium.

cover
To provide insurance coverage for

Does my policy cover accidental loss?.

cover
A setting at a restaurant table

We need to set another cover for the Smith party.

cover
A solid object, including terrain, that provides protection from enemy fire
cover
To protect using an aimed firearm and the threat of firing; or to protect using continuous, heaving fire at or in the direction of the enemy so as to force the enemy to remain in cover; or to threaten using an aimed firearm
cover
A set (more often known as a family) of sets, whose union contains the given set

The open intervals are a cover for the real numbers.

cover
To be over or upon, as to conceal or protect

The blanket covered the baby.

cover
A cover charge

There's a $15 cover tonight.

cover
The top sheet of a bed
cover
An insurance contract; coverage by an insurance contract
cover
To be upon all of, so as to completely conceal

Regular hexagons can cover the plane.

cover
To be enough money for

Ten dollars should cover lunch.

cover
To deal with

Richard Morgan covers science for The Economist, The New York Times, Scientific American, and Wired.

cover
A rerecording of a previously recorded song; a cover version; a cover song
cover
In commercial law, a buyer’s purchase on the open market of goods similar or identical to the goods contracted for after a seller has breached a contract of sale by failure to deliver the goods contracted for
cover
To fill a role

Can you cover the morning shift tomorrow? I'll give you off next Monday instead.

covered.
en-
ducked and covered
Simple past tense and past participle of duck and cover
snow-covered
snowy; covered with snow
well-covered
Fat, corpulent, full-figured

The sculptor Botero—influenced perhaps by Maillol’s love of well covered women—created in 1981 an overweight, stumpy couple.

well-covered
Amply equipped or provisioned, especially with respect to a place where food is served

How are you to bid a starving man to wait when you put him down at a well-covered board?.

cover
If one thing covers another, it has been placed over it in order to protect it, hide it, or close it. His finger went up to touch the black patch which covered his left eye His head was covered with a khaki turban
cover
{n} concealment, screen, shelter, pretence
cover
{v} to overspread, hide, save
being covered
having a covering, hidden from sight, wrapped up
bone-covered
(of animals) armored with bone
chocolate-covered
{s} covered or topped with chocolate
cloud-covered
filled or abounding with clouds
cover
Something that is a cover for secret or illegal activities seems respectable or normal, and is intended to hide the activities. They set up a spurious temple that was a cover for sexual debauchery As a cover story he generally tells people he is a freelance photographer. = front
cover
include in scope; include as part of something broader; have as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide range of people from different backgrounds"; "this should cover everyone in the group"
cover
The cover of a book or a magazine is the outside part of it. a small spiral-bound booklet with a green cover I used to read every issue from cover to cover
cover
To position oneself between an opposing player and the ball
cover
a false identity and background (especially one created for an undercover agent); "her new name and passport are cover for her next assignment"
cover
Shelter; protection; as, the troops fought under cover of the batteries; the woods afforded a good cover
cover
If you cover a particular topic, you discuss it in a lecture, course, or book. The Oxford Chemistry Primers aim to cover important topics in organic chemistry = deal with
cover
Act of purchasing futures contracts to offset a short position, or shorting futures to offset a long position (See "Covered Option")
cover
To blow someone's cover means to cause their true identity or the true nature of their work to be revealed. The young man looked embarrassed, as if he were a spy whose cover had been blown
cover
bedding that keeps a person warm in bed; "he pulled the covers over his head and went to sleep"
cover
To protect using an aimed firearm and the threat of firing; or to protect using continuous, heaving fire at or in the direction of the enemy so as to force the enemy to remain in cover; or to threaten using an aimed firearm and the threat of firing
cover
Overhanging or instream structures (such as tree roots, undercut streambanks, or boulders) that offer protection from predators, shelter from strong currents, and/or shading
cover
clothe, as if for protection from the elements; "cover your head!"
cover
sit on (eggs); "Birds brood"; "The female covers the eggs"
cover
An envelope complete with stamps and postmarks etc
cover
the front and back covering of a book; "the book had a leather binding"
cover
protect or defend (a position in a game); "he covered left field"
cover
fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations; "artillery provided covering fire for the withdrawal"
cover
If a sum of money covers something, it is enough to pay for it. Send it to the address given with £1.50 to cover postage and administration
cover
travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day"
cover
fire that makes it difficult for the enemy to fire on your own individuals or formations; "artillery provided covering fire for the withdrawal" the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft" a false identity and background (especially one created for an undercover agent); "her new name and passport are cover for her next assignment" a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song" clothe, as if for protection from the elements; "cover your head!" protect by insurance; "The insurance won't cover this" maintain a check on; especially by patrolling; "The second officer covered the top floor" deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China" hold within range of an aimed firearm protect or defend (a position in a game); "he covered left field" be responsible for guarding an opponent in a game play a higher card than the one previously played; "Smith covered again" form a cover over; "The grass covered the grave" provide with a covering or cause to be covered; "cover her face with a handkerchief"; "cover the child with a blanket"; "cover the grave with flowers" spread over a surface to conceal or protect; "This paint covers well" hide from view or knowledge; "The President covered the fact that he bugged the offices in the White House" be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of; "Is this enough to cover the check?" to take an action to protect against future problems; "Count the cash in the drawer twice just to cover yourself" help out by taking someone's place and temporarily assuming his responsibilities; "She is covering for our secretary who is ill this week" invest with a large or excessive amount of something; "She covered herself with glory" make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities; "he is compensating for being a bad father" provide for; "The grant doesn't cover my salary" span an interval of distance, space or time; "The war extended over five years"; "The period covered the turn of the century"; "My land extends over the hills on the horizon"; "This farm covers some 200 acres
cover
a recording of a song that was first recorded or made popular by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song"
cover
protect by insurance; "The insurance won't cover this"
cover
{f} encase; review; conceal completely underneath; protect; include; insure
cover
be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost of; "Is this enough to cover the check?"
cover
If you take cover, you shelter from gunfire, bombs, or the weather. Shoppers took cover behind cars as police marksmen returned fire. = shelter
cover
To feature, discuss, or mention
cover
A lid
cover
copulate with a female, used especially of horses; "The horse covers the mare"
cover
be responsible for guarding an opponent in a game play a higher card than the one previously played; "Smith covered again"
cover
put something on top of something else; "cover the meat with a lot of gravy"
cover
  The technique of concealing or altering the characteristics of communications patterns for the purpose of denying an unauthorized receiver information that would be of value   Note:  Cover is a process of modulo two addition of a pseudorandom bit stream generated by a cryptographic device with bits from the control message   (188)
cover
Anything which is laid, set, or spread, upon, about, or over, another thing; an envelope; a lid; as, the cover of a book
cover
span an interval of distance, space or time; "The war extended over five years"; "The period covered the turn of the century"; "My land extends over the hills on the horizon"; "This farm covers some 200 acres
cover
Of or pertaining to the front cover of a book or magazine
cover
To hide sight; to conceal; to cloak; as, the enemy were covered from our sight by the woods
cover
hold within range of an aimed firearm
cover
The cancellation of a short position in any futures contract by the purchase of an equal quantity of the same futures contract (see liquidation)
cover
Any feature that conceals wildlife or fish Cover may be dead or live vegetation, boulders, or undercut streambanks Animals use cover to escape from predators, rest, or feed
cover
a covering that serves to conceal or shelter something; "they crouched behind the screen"; "under cover of darkness"
cover
cover as if with a shroud; "The origins of this civilization are shrouded in mystery"
cover
a natural object that covers or envelops; "under a covering of dust"; "the fox was flushed from its cover"
cover
To cover something with or in something else means to put a layer of the second thing over its surface. The trees in your garden may have covered the ground with apples, pears or plums
cover
the area on the ground covered by the combined aerial parts of plants expressed as a percent of the total area (See basal cover and foliar cover )
cover
Any feature that conceals wildlife or fish Cover may be dead or live vegetation, boulders, or undercut stream banks Animals use cover to escape from predators, rest, or feed
cover
If you cover a particular distance, you travel that distance. It would not be easy to cover ten miles on that amount of petrol
cover
To copulate with (a female); to serve; as, a horse covers a mare; said of the male
cover
In the context of insurance, cover describes the specific risk a given policy protects you against Life cover protects your family against the financial consequences of your death, buildings cover against damage to the property that you live in
cover
The hiding from view
cover
be responsible for reporting the details of, as in journalism; "Snow reported on China in the 1950's"; "The cub reporter covered New York City"
cover
To shelter, as from evil or danger; to protect; to defend; as, the cavalry covered the retreat
cover
If you cover for someone who is doing something secret or illegal, you give false information or do not give all the information you have, in order to protect them. Why would she cover for someone who was trying to kill her?
cover
Of, pertaining to, or consisting of cover versions
cover
To buy back as a closing transaction an option that was initially written
cover
(I) The distance that the boat has travelled past Bow's previous puddle at the time of the next catch - an estimate of how far the boat is moving per stroke
cover
If you cover something, you place something else over it in order to protect it, hide it, or close it. Cover the casserole with a tight-fitting lid He whimpered and covered his face Keep what's left in a covered container in the fridge
cover
Thick paper that protects a publication and advertises its title Parts of covers are often described as follows: Cover 1=outside front; Cover 2=inside front; Cover 3=inside back, Cover 4=outside back
cover
(1) To take out a forward foreign exchange contract (2) To close out a short position by buying currency or securities which have been sold
cover
A cover version; a cover song
cover
covering for a hole (especially a hole in the top of a container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't get the top off of the bottle"; "put the cover back on the kettle"
cover
Insurance cover is a guarantee from an insurance company that money will be paid by them if it is needed. Make sure that the firm's insurance cover is adequate. = protection
cover
The woods, underbrush, etc
cover
The outside covering of a publication Usually a thicker or different color paper than the inside pages
cover
The front and back of a book or magazine
cover
to take an action to protect against future problems; "Count the cash in the drawer twice just to cover yourself"
cover
A cover is something which is put over an object, usually in order to protect it. a family room with washable covers on the furniture. a duvet cover
cover
If you do something under cover of a particular situation, you are able to do it without being noticed because of that situation. They move under cover of darkness
cover
The covers on your bed are the things such as sheets and blankets that you have on top of you. = bedclothes
cover
play a higher card than the one previously played; "Smith covered again"
cover
A device used to provide limited protection of the exterior surface of the bellows of an expansion joint from foreign objects or mechanical damage A cover is sometimes referred to as a shroud
cover
(1) Purchasing futures to offset a short position Same as Short Covering See Offset or Liquidate; (2) to have in hand the physical commodity when a short futures or leverage sale is made, or to acquire the commodity that might be deliverable on a short sale
cover
In commercial law, refers to a buyer's purchase on the open market of goods similar or identical to the goods contracted for after a seller has breached a contract of sale by failure to deliver the goods contracted for
cover
provide for; "The grant doesn't cover my salary"
cover
To place something over or upon to conceal or protect
cover
To remove from remembrance; to put away; to remit
cover
invest with a large or excessive amount of something; "She covered herself with glory"
cover
The rectangular cardboard or (rarely)wood part of a book binding that is centered over the first or last page Usually slightly larger than the page, to better protect the page edges Today, it nearly always made from heavy cardboard and finished with an outer covering of decorative cloth or paper See Cloth Boards
cover
(a) Any plant that intercepts rain drops before they reach the soil or that holds soil in place (b) A hiding place or vegetative shelter for wildlife from predators or inclement weather
cover
The lap of a slide valve
cover
To put the usual covering or headdress on
cover
Anything which veils or conceals; a screen; disguise; a cloak
cover
Originally recorded by one artist, but later rerecorded by another artist
cover
A cover is the same as a cover version. The single is a cover of an old Rolling Stones song. see also covered, covering
cover
hide from view or knowledge; "The President covered the fact that he bugged the offices in the White House"
cover
be responsible for guarding an opponent in a game
cover
form a cover over; "The grass covered the grave"
cover
To overspread the surface of (one thing) with another; as, to cover wood with paint or lacquer; to cover a table with a cloth
cover
Cover is trees, rocks, or other places where you shelter from the weather or from an attack, or hide from someone. Charles lit the fuses and they ran for cover. = shelter
cover
If you cover for someone who is ill or away, you do their work for them while they are not there. She did not have enough nurses to cover for those who went ill or took holiday
cover
If journalists, newspapers, or television companies cover an event, they report on it. Robinson was sent to Italy to cover the 1990 World Cup
cover
Any of several types of cover that wildlife require to stay alive and reproduce, including to stay warm or cool (thermal cover), to escape from enemies (escape cover), or to hide from perceived danger (hiding cover) Many animals will more readily cross an open area if hiding cover is available nearby to enable them to survey for danger before crossing Cover is usually vegetation, but it can be structural such as boulders or other topographical features
cover
To make a cover version of (a song that was originally recorded by another artist)
cover
If you break cover, you leave a place where you have been hiding or sheltering from attack, usually in order to run to another place. They began running again, broke cover and dashed towards the road
cover
A wrapper made of material different from that used throughout the rest of the publication Covers may be made of vellum, paper, fabric, plastic, etc If paper, the wrapper differs in thickness, texture, color, or type compared to the paer on which the score is printed Covers may or may not feature lettering or illustrations Despite the popular usage of this term among collectors, most sheet music does not have covers, but rather decorative title pages See also ILLUSTRATED TITLE PAGE and TITLE PAGE
cover
To brood or sit on; to incubate
cover
To spread a table for a meal; to prepare a banquet
cover
To cover a song originally performed by someone else means to record a new version of it. He must make a decent living from other artists covering his songs
cover
(1) Purchasing futures to offset a short position Same as Short Covering See Offset, Liquidation; (2) To have in hand the physical commodity when a short futures or leverage sale is made, or to acquire the commodity that might be deliverable on a short sale
cover
a fixed charge by a restaurant or night club over and above the charge for food and drink
cover
{i} casing; lid; wrapper; binding; shelter; insurance
cover
To extend over; to be sufficient for; to comprehend, include, or embrace; to account for or solve; to counterbalance; as, a mortgage which fully covers a sum loaned on it; a law which covers all possible cases of a crime; receipts than do not cover expenses
cover
the table furniture for the use of one person at a meal; as, covers were laid for fifty guests
cover
If you are under cover, you are under something that protects you from gunfire, bombs, or the weather. `Get under cover!' shouted Billy, and we darted once more for the tables
cover
hold within range of an aimed firearm protect or defend (a position in a game); "he covered left field"
cover
maintain a check on; especially by patrolling; "The second officer covered the top floor"
cover
Vegetation used by wildlife for protection from predators, or to mitigate weather conditions, or to reproduce May also refer to the protection of the soil and the shading provided to herbs and forbs by vegetation
cover
An insurance policy that covers a person or thing guarantees that money will be paid by the insurance company in relation to that person or thing. Their insurer paid the £900 bill, even though the policy did not strictly cover it You should take out travel insurance covering you and your family against theft
cover
To invest (one's self with something); to bring upon (one's self); as, he covered himself with glory
cover
spread over a surface to conceal or protect; "This paint covers well"
cover
If you cover your back or cover your rear, you do something in order to protect yourself, for example against criticism or against accusations of doing something wrong. The canny Premier covered his back by pointing out that he was of Scottish stock
cover
To cover someone or something means to protect them from attack, for example by pointing a gun in the direction of people who may attack them, ready to fire the gun if necessary. You go first. I'll cover you
cover
provide with a covering or cause to be covered; "cover her face with a handkerchief"; "cover the child with a blanket"; "cover the grave with flowers"
cover
To provide enough money for
cover
To envelop; to clothe, as with a mantle or cloak
cover
If a law covers a particular set of people, things, or situations, it applies to them. The law covers four categories of experiments
cover
A tablecloth, and the other table furniture; esp
cover
If one thing covers another, it forms a layer over its surface. The clouds had spread and nearly covered the entire sky The desk was covered with papers
cover
The total net profit a company has available for distribution as dividend, divided by the amount paid, gives the number of times that the dividend is covered
cover
The area of ground covered by the vertical projection of the aerial parts of plants of one or more species (FGDC, 1997)
cover
the act of concealing the existence of something by obstructing the view of it; "the cover concealed their guns from enemy aircraft"
cover
which shelter and conceal game; covert; as, to beat a cover; to ride to cover
cover
deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China"
cover
Cover is protection from enemy attack that is provided for troops or ships carrying out a particular operation, for example by aircraft. They said they could not provide adequate air cover for ground operations. = protection
cover
help out by taking someone's place and temporarily assuming his responsibilities; "She is covering for our secretary who is ill this week"
cover
make up for shortcomings or a feeling of inferiority by exaggerating good qualities; "he is compensating for being a bad father"
grass-covered
covered with grass
grass-covered
covered with grass; "wide grass-covered plains as far as the eye could see
snow-covered
Snow-covered places and things are covered over with snow. a Swiss chalet set in the snow-covered hills
tree-covered
forested, filled with trees, woodsy
Türkisch - Englisch

Definition von covered im Türkisch Englisch wörterbuch

cila topu a ball of cotton covered
with a cloth for applying shellac
kaplı yorgan quilt covered
on one side with a sheet
covered
Favoriten