about

listen to the pronunciation of about
Englisch - Türkisch
hakkında

Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır. - Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.

Batman hakkında bilmeniz gereken şey, onun süper kahraman olmasıdır. - The thing you have to know about Batman is, he's a superhero.

dair

Tom Mary'ye kendi probleminden bahsetmesine rağmen, onu nasıl çözeceğine dair onun herhangi bir tavsiyesini dinlemek istemiyordu. - Even though Tom told Mary about his problem, he didn't want to listen to any advice she had on how to solve it.

Tom'un kendini öldürmeyi düşündüğüne dair kesinlikle fikrim yoktu. - I certainly had no idea Tom was thinking about killing himself.

konusunda

Sorun konusunda sessiz kaldı. - She kept silent about the problem.

O fiyat değişikliği konusunda bir uyarı koydu. - He put up a notice about the change in price.

yaklaşık

Sözlük, yaklaşık yarım milyon kelime içeriyor. - The dictionary contains about half a million words.

Tokyo borsasında, yaklaşık 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü. - In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.

hemen hemen

Hemen hemen her şeye alışabilirim. - I can get used to just about anything.

Tom artık hemen hemen her yerde olabilr. - Tom could be just about anywhere by now.

takriben

O, takriben seninle aynı yaştadır. - He's about the same age as you are.

O, takriben benimle aynı yaştadır. - She's about the same age as I am.

aşağı yukarı

Tokyo borsasında, aşağı yukarı 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü. - In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter.

Aşağı yukarı katlanabileceğimin hepsi bu kadar. - This is about all I can put up with.

civarında

Beş civarında oraya varacak. - He will arrive there about five o'clock.

Genellikle saat altı otuz civarında kalkarım. - I usually get up at about six-thirty.

aksi yöne
{e} ilgili

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz. - You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth.

etrafına

Yaşlı adam şapkası için etrafına bakındı. - The old man looked about for his hat.

Tom ve arkadaşları ateşin etrafına oturdular, iyi eski günlerden bahsettiler. - Tom and his friends sat around the fire, talking about the good old days.

{e} etrafında

Biz ateş etrafında dans ettik. - We danced about the fire.

Bahçenin etrafında yüksek bir duvar vardı. - There was a high wall about the garden.

{e} 1. hakkında, ile ilgili, üzerine, üstüne: I know nothing at all about you. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. I have doubts about
ile ilgili

Televizyonda, yüzünde ciddi bir görünümü olan birisi ülkemizin geleceği ile ilgili sorunlar hakkında konuşuyor. - On TV someone with a serious look on his face is talking about the problems of our country's future.

Evlilik ile ilgili bir karar vermeden önce, ebeveynlerine danışmalısın. - Before you make a decision about your marriage, you should have a consultation with your parents.

kadar

İtalya'nın nüfûsu, Japonya'nınkinin yaklaşık yarısı kadardır. - The population of Italy is about half as large as that of Japan.

Çin'in nüfusu Japonya'nınkinin 8 misli kadar büyüktür. - The population of China is about eight times as large as that of Japan.

nerede ise
gibi
ters yöne
-de
muhiten
şuralarda
üzerine

Tom, Vikingler'in dünya tarihine etkileri üzerine beş dakikalık bir sunum yaptı. - Tom gave a five-minute presentation about the influence of the Vikings on world history.

Bir parça kağıdın üzerine, yanınızda oturan kişi hakkında hoşlandığınız bir şey yazın lütfen. - Please write, on a piece of paper, something you like about the person sitting next to you.

buralarda

Onun evi buralarda bir yerde. - His house is somewhere about here.

Buralarda manzara çok güzeldir. - The scenery about here is very beautiful.

şuraya buraya
tahminen
geriye

Yataktan çıkmadan önce günün geriye kalanında ne yapacağım hakkında düşünerek biraz zaman harcarım. - Before I get out of bed, I spend a little time thinking about what I'll be doing the rest of the day.

Yaklaşık onun yarısını yedim ve geriye kalanını tabağımda bıraktım. - I ate about half of it and left the rest on my plate.

neredeyse

Ancak, onun kız arkadaşı bencil ve neredeyse Brian hakkında hiç endişelenmez. - However, his girlfriend is selfish and hardly worries about Brian.

Neredeyse gitmeye hazırım. - I'm about ready to go.

şurada burada
{i} hakkında+t
çevresinde

Onun çevresindeki öğrenciler testten bahsediyordu. - The students around her were talking about the test.

Onlar ormanın çevresinde dolaştı. - They roamed about the forest.

değişli
sularında
-den ne haber?
baresinde
yanında

Dün gece saat onda evinizin yanından geçtim. - I passed by your house about 10 last night.

Senin yanında olsaydım o konuyu ona sormazdım. - If I were you, I would not have asked him about it.

sıralarda

Bu sıralarda, Lucius Cornelius Sulla, Roma diktatörü olduktan sonra, Sezar'ın onun egemenliği için siyasi bir tehdit olduğunu düşündü. - At about this time, Lucius Cornelius Sulla, after becoming the dictator of Rome, thought that Caesar was a political threat to his rule.

ötede beride
üstünde

Şu anda altmış beş yaşının üstünde 31 milyon civarında Amerikalı var. - At present there are about 31 million Americans over the age of sixty-five.

Uçurumun üstünde duran bir adam boşluğa atlayarak intihar etmek üzereydi. - A man standing on the cliff was about to commit suicide by jumping into the void.

yakınında
devresinde
doğrusunda
-e ne dersin?
hakk
havalisinde
çevresine
ötesinde berisinde
emir Geriye don I about to come gelmek üzere beat about the bush bin dereden su getirmek
ile meşgul
her yerinde
edat dair
için About facel
hakkında, ile ilgili, üzerine, üstüne: I know nothing at all about you. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. I have doubts about
edat
aşağı yukarı, yaklaşık, az çok; hemen hemen, neredeyse: at about six o'clock saat altı sularında. Come about midnight. Gece saat on iki
about to
mek üzere
about you
senin hakkında
to be about
hakkında olmak
about time
(it is ~) vakittir
about time
kurtarıyor
about time
vakit çatıyor
about to
üzere

İstasyona vardığımda tren tam hareket etmek üzereydi. - When I arrived at the station, the train was just about to leave.

Ancak Lucy evinden ayrılmak üzereydi. - However, Lucy is about to leave her home.

about me
Hakkımda

Benim hakkımda endişe etmeyin. - Don't worry about me.

Lütfen yemeye devam et. Benim hakkımda endişelenme. - Please continue eating. Don't worry about me.

about time
Vakti biraz geçmiş. "İt's about time you got here. We've been waiting a long time."
about us
hakkımızda
be about
1. (kötü bir şey) kol gezmek: Smallpox was about in the town. Şehirde çiçek kol geziyordu. 2. ayakta olmak: That morning she was about at the crack of dawn. O sabah şafak söktüğünde ayaktaydı
be about
üzere olmak; meşgul olmak
Englisch - Englisch
On all sides; around

Why, then, I see, ‘tis time to look about, / When every boy Alphonsus dares control.

Moving around

'John, I have observed that you are often out and about of nights, sometimes as late as half past seven or eight. ...'.

On the point or verge of; going; in act of

And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you:.

Concerning; with regard to; on account of

'I'll tell you what, Fanny: she must have her way about Sarah Thompson. You can see her to-morrow and tell her so.

Here and there; around; in one place and another

And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.

In circuit; circularly; by a circuitous way; around the outside

Nothing daunted, the fleet put to sea, and after sailing about the island for some time, a landing was effected in the west of Munster.

To a reserved position; half round; in the opposite direction; on the opposite tack

Mr. Carter, whose back had been turned, turned about and faced his niece.

In existence

Is not this sudden interest in capturing CO2 — and it has been about for a little while — simply another hidey-hole for the government to creep into?.

(Discuss() this sense) Near; not far from; -- determining approximately time, size, quantity

Note: This use passes into the adverbial sense.).

Around; all round; outside or on every side of

Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:.

{a} around, every way
{p} near to, concerning
umbe
apropo, a
Advice About Collectibles About Dollarbay More About Dollarbay Dollarbay Facts About the Games Project About Icons About Seasons
Changing a boat's direction by passing the wind across the its bow first
Policies & Standards Information Contact eGov Home Subject Search
Neuroblastoma Kaitie Treatment Medications Glossary Calendar Our Family Updates Pictures Office Cam Loveland Carter Lake Howmar Sailboat
About is used in front of a number to show that the number is not exact. In my local health centre there's about forty parking spaces The rate of inflation is running at about 2.7 percent. = approximately, around precisely
You use about to introduce who or what something relates to or concerns. She came in for a coffee, and told me about her friend Shona She knew a lot about food He never complains about his wife
to or among many different places or in no particular direction; "wandering about with no place to go"; "people were rushing about"; "news gets around (or about)"; "traveled around in Asia"; "he needs advice from someone who's been around"; "she sleeps around"
When you say that there is a particular quality about someone or something, you mean that they have this quality. I think there's something a little peculiar about the results of your test
adj [approximately/more or less] lebih kurang (lebih) 2 prep [concerning] tentang
Nearly; approximately; with close correspondence, in quality, manner, degree, etc
{e} regarding, concerning; next to; nearby; connected to
Near; not far from; -- determining approximately time, size, quantity
as, about as cold; about as high; also of quantity, number, time
To go about, to change tack by moving the bow through the wind
If someone is out and about, they are going to a lot of different places, often as part of their job. They often saw me out and about
Nearly; approximately; with close correspondence, in quality, manner, degree, etc.; as, about as cold; about as high; -- also of quantity, number, time
If someone is out and about, they are going out and doing things, especially after they have been unable to for a while. Despite considerable pain she has been getting out and about almost as normal
"To pass from one tack to the other " (Colcord, 1974)
(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; in rotation or succession; "turn about is fair play
Near; not far from; determining approximately time, size, quantity
Concerning; with regard to; on account of; touching
on the move; "up and about"; "the whole town was astir over the incident"
in or to a reversed position or direction; "about face"; "brought the ship about"; "suddenly she turned around"
In circuit; circularly; by a circuitous way; around the outside; as, a mile about, and a third of a mile across
To a reserved position; half round; in the opposite direction; on the opposite tack; as, to face about; to turn one's self about
Products Apply Glossary
ab
(about, about html) • serraolaser - About serraolaser General Informations on serraolaser site [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
The Ministry of Rum Rum 101 Favorite Rums FAQ Glossary What's New Privacy Statement
Tasmekta n
in the area or vicinity; "a few spectators standing about"; "hanging around"; "waited around for the next flight"
Around; all round; on every side of
If you do something about a problem, you take action in order to solve it. Rachel was going to do something about Jacob
In the immediate neighborhood of; in contiguity or proximity to; near, as to place; by or on (ones person)
in rotation or succession; "turn about is fair play"
If you put something about a person or thing, you put it around them. Helen threw her arms about him = round, around
Over or upon different parts of; through or over in various directions; here and there in; to and fro in; throughout
In concern with; engaged in; intent on
To a reserved position; half round; in the opposite direction; on the opposite tack; as, to face about; to turn ones self about
close to -- "About how much did he earn " (221)
Contacts FAQ Links Comments Discussion
Write From Home Contributing Writers & Columnists Submissions & Guidelines Reprint Policy Privacy Policy
In the immediate neighborhood of; in contiguity or proximity to; near, as to place; by or on (one's person)
A ship is said to come about when in beating to windward it changes its course allowing the wind to bear on the opposite side of the sails To change from the starboard to the port tack or the reverse
Announcements Feedback
how about: see how what about: see what just about: see just
Soil, Soil Mixtures, pH and Mulch
(of quantities) imprecise but fairly close to correct; "lasted approximately an hour"; "in just about a minute"; "he's about 30 years old"; "I've had about all I can stand"; "we meet about once a month"; "some forty people came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so people were at the party"
If someone or something is about, they are present or available. There's lots of money about these days for schemes like this
If someone or something moves about, they keep moving in different directions. Everyone was running about. = around About is also a preposition. From 1879 to 1888 he wandered about Germany, Switzerland, and Italy = around
all around or on all sides; "dirty clothes lying around (or about)"; "let's look about for help"; "There were trees growing all around"; "she looked around her"
around; approximately; in the area, nearby
about In addition to the uses shown below, about is used after some verbs, nouns, and adjectives to introduce extra information. About is also often used after verbs of movement, such as `walk' and `drive', and in phrasal verbs such as `mess about' and `set about', especially in British English
If you are about to do something, you are going to do it very soon. If something is about to happen, it will happen very soon. I think he's about to leave The film was about to start
When you mention the things that an activity or institution is about, you are saying what it involves or what its aims are. Leadership is about the ability to implement change
Direction of travel opposite to that being traveled "Come About" is to change course 180°
about time
Close to the right time

It's about time for the wedding to start, let's run to the church.

about time
Far past the desired time

About time too, if you ask me! We've been waiting for about 45 minutes for it!.

about to
Indicates something that will happen very soon; indicates that something is imminent

He's standing at the edge, and I think he's about to jump.

about me
Save 1000's! Qualify Quickly! *Simple Loan Request*
about me
Music Therapy My Projects FAQ Articles
about me
Goddess Links Sabbats
about me
This page is made by Seokchan Yun Do you know me? Don't hesitate click here
about to
{e} on the verge of; pointing out something that will take place very soon; suggests that something is imminent (E.g.: "Susan is sitting at the table and I think she is about to eat lunch")
about us
Our website At A Glance and Contact Information
Türkisch - Englisch
{f} reminisce
about
Favoriten