composite

listen to the pronunciation of composite
İngilizce - Türkçe
bileşim
çeşitli
karma
karışık
bileşik
birçok parçalardan oluşan
(bot.) bileşikgillerden herhangi bir bitki
(Diş) Kompozit; klasik amalgam dolgu yerine kullanılan yeni nesil dolgu malzemesi; plastik bazlı dolgu malzemesi
composite number (mat.) bölünebilir sayı, asal olmayan sayı
(bot.) bileşikgiller familyasından
composite photograph fotomontajla biraraya getirilmiş birkaç fotoğraftan meydana gelen resim
(mim.) Korent üslubu ile ionik üslup karışımı olan sütun şekline ait
terkip
{s} bileşikgillerden olan [(Botanik) ]
muhtelit
(Askeri) MÜREKKEP HAVA FOTOĞRAFI, TERKİP EDİLMİŞ HAVA FOTOĞRAFI: Bak. "composite air photograph"
bileşikgillerden herhangi bir bitki
halita
bileşikgiller familyasından
{i} alaşım
mürekkep
Korent uslubu ile ionik üslup karışımı olan sütun şekline ait
{i} bileşikgillerden bitki
bileşik,karmaşık
kompoze
(İnşaat) karma malzeme
muhtelif
girişik
bileşikgillerden olan
kompozit
composite cable
kömpozit kablo
composite circuit
kömpozit devre
composite function
(Matematik) bileşke işlevi
composite function
(Bilgisayar) bileşik işlev
composite materials
bileşik malzemeler
composite noise rating
(Çevre) bileşik gürültü ölçümü
composite signals
(Bilgisayar,Teknik) bileşik sinyaller
composite video signal
(Bilgisayar,Televizyon) bileşik video işareti
composite aircraft
çok maksatlı uçak
composite beam
bileşik kiriş
composite blanking
bileşik boşluk
composite cable
karma kablo
composite circuit
kompozit devre
composite colour signal
bileşik renk sinyali
composite conductor
karışık iletken
composite defense
karma savunma
composite filter
bileşik süzgeç
composite function
karışık fonksiyon
composite hypothesis
bileşik hipotez
composite index
bileşik endeks
composite key
birleşik anahtar
composite loudspeaker
bileşik hoparlör
composite number
bileşik sayı
composite order
karışık sıra
composite resistor
bileşik direnç
composite signal
bileşik sinyal
composite symbol
bileşik simge
composite synchronization generator
bileşik senkronizasyon jeneratörü
composite synchronization signal
bileşik senkronizasyon sinyali
composite transformation
bileşke dönüşüm
composite video signal
bileşik resim sinyali
composite beat
kompozit yendi
composite cement
kompozit çimento
composite colour
signal bileşik renk sinyali
composite of
kompozit
composite action
(Bilgisayar) bileşik eylem
composite aerial photograph
(Askeri) birleşik hava fotoğrafı
composite aerial photograph
(Askeri) TERKİP EDİLMİŞ HAVA FOTOĞRAFI: Bak. "composite", "composite air photograph"
composite air operations
(Askeri) kompozit hava harekatı
composite air photography
(Askeri) BİLEŞİK HAVA FOTOĞRAFI: Bir esas mercek ile iki veya daha çok çevre ve eğik merceği bulunan bir makina tarafından çekilmiş hava fotoğrafı. Bu suretle çekilmiş bir çok fotoğraf, baskı sırasında, aynı ölçekteki düşey fotoğraflarla birleştirilecek şekilde düzeltilmekte ve tahvil edilmektedir
composite air photography
(Askeri) bileşik hava fotoğrafı
composite air strike force
(Askeri) karma hava vurucu kuvveti
composite air strike force
(Askeri) KARMA HAVA VURUCU KUVVETİ: Nükleer ve nükleer olmayan her türlü silahı kullanacak kabiliyette, taktik hava gücünün muharip unsurlarından (taktik av, taktik keşif, tanker, havadan nakil ve ikmal, komuta ve kontrol) oluşan ABD Hava Kuvvetleri seçkin birliklerinden bir grup. Karma Hava Vurucu Kuvvetine mensup birlikler, milli önemde olağanüstü muhtemel durum planlarını karşılamak üzere ABD ana yurdundan dünyanın bütün bölgelerine derhal yayılmaya hazır bulundurulurlar
composite armor
(Askeri) KARMA ZIRH: Tek bir levha veya parçadan ya da bütün katları aynı cins madeni yapraklardan meydana gelmiş bir bünyeden farklı olarak, iki veya çok maddeden ibaret koruyucu bir örtü. Karma zırhtan bir bünye, ya çeşitli maddelere ait ince yapraklardan ya da, içine bir veya daha çok çeşitte madde parça veya zerreleri katılmış tek madde kalıbından ibaret olabilir
composite armour
(Askeri) karma zırh
composite bar chart
karma çubuk çizim
composite boiler
bileşik kazan
composite bud
(Botanik, Bitkibilim) karma tomurcuk
composite ceramic matrix
(İnşaat) taşıl tabanlı karma malzeme
composite compression bar
birleşik basınç çubuğu
composite compression member
bileşik basınç elemanı
composite conductor
(Elektrik, Elektronik) kompozit iletken
composite conductor
kömpozit iletken
composite construction
bileşik yapı
composite construction
kompozit konstrüksiyon
composite construction method
birleşik yapı yöntemi
composite construction method
kompozit inşaat metodu
composite cost of capital
(Ticaret) karma sermaye maliyeti
composite defence
(Askeri) KARMA HAVA SAVUNMASI: Hava savunma topçusunda; tek savunma için birleştirilmiş iki veya daha çok cinsten ateş birliklerinin kullanıldığı bir savunma
composite defence
(Askeri) karma hava savunması
composite defense
(Askeri) karma bava savunması
composite demand
(Ticaret) birleşik talep
composite demand
(Ticaret) bileşik talep
composite dupe negative
(Sinema) bilerek çoğaltım negatifi
composite earth dam
zonlu toprak baraj
composite editor
karma düzenleyici
composite engine
(Havacılık) kömpozit motor
composite entry
(Ticaret) bileşik madde
composite error
(Havacılık) kömpozit hata
composite estimate
(Ticaret) karma tahmin
composite eye
bileşik göz
composite flight plan
(Askeri) karma uçuş planı
composite floor
(İnşaat) karma döşeme
composite floor
birleşik döşeme
composite floor
kompozit döşeme
composite forecast chart
(Havacılık) birleşik tahmin haritası
composite forecast chart
(Meteoroloji) birleşik tahmin kartı
composite frame system
karma çerçeve sistemi
composite fund
(Ticaret) karma fon
composite growth pmf
(Sigorta) büyüme amaçlı karma eyf
composite index
borsa bileşik endeksi
composite indexes
(Ticaret) karma borsa indeksi
composite indicator
(Ticaret) bileşik gösterge
composite insulation board
kompozit yalıtım levha
composite key
bileşik anahtar
composite key
Birleşik Tuş
composite liquid pmf
(Sigorta) para piyasası likit karma eyf
composite master positive
(Sinema) bilerek ana pozitif
composite member
kompozit öğe
composite member
karma öğe
composite members
kompozit elemanlar
composite members
birleşik öğeler
composite mixed construction
(İnşaat) karma yapım
composite odontoma
(Diş Hekimliği) diş germinin çeşitli elementlerinden oluşan odontoma
composite order
karma düzen
composite painting
(Sanat) karma resim
composite photograph
{i} değişik fotoğrafların bileşimi resim
composite photograph
(isim) değişik fotoğrafların bileşimi resim
composite print
(Sinema) bileşik kopya
composite propellant
(Havacılık) kömpozit yakıt
composite resins
(Tıp) bileşik reçineler
composite rgb
(Bilgisayar) kompozit rgb
composite sample
(Tıp) karmaşık örnek
composite sample
kompozit örnek
composite sample
birleşik örnek
composite score
(Askeri) KARMA NOT: Testten, test aletlerinden rapor veya diğer benzeri esaslarından elde edilmiş, ham veya emsalli iki veya daha çok not birleşimi veya toplamı
composite separation
(Havacılık) bileşik ayırma
composite service organization
(Askeri) karma hizmet teşkili
composite service organization
(Askeri) KARMA HİZMET TEŞKİLİ: Çeşitli hizmetler yapan unsurlardan mürekkep askeri birlik veya birlikler. Örneğin; HEK malları toplayan, çamaşır veya HEK malları tamir eden karma levazım taburu (composite quartermaster battalion) veya bir kuvvete dengeli bir lojistik destek temin eden muhtelif hizmet gruplarından mürekkep bir grup gibi
composite sheet
birleşik yaprak
composite sheet
kompozit plak
composite signal
(Pisikoloji, Ruhbilim) birleşik sinyal
composite signals
bilesik sinyaller
composite sill
(Jeoloji) bileşik sil
composite slap
kompozit plak
composite slap
birleşik yaprak
composite stock
(Jeoloji) bileşik stok
composite strategies
(Ticaret) karma strateji
composite structure
karma strüktür
composite supply
(Ticaret) müşterek talep
composite surface of failure
karmaşık kopma sathı
composite surface of failure
karmaşık kopma yüzeyi
composite symbol
(Bilgisayar,Teknik) karma simge
composite type breakwater
(Askeri) karma tipte dalgakıran
composite unit of account
(Ticaret) birleşik hesap birimi
composite volcano
(Jeoloji) kompozit volkan
composite volcano
(Jeoloji) bileşik volkan
reinforced composite
Takviyeli kompozit
solid composite
(Kimya) katı bileşim
Chemical Weapons Convention; composite warfare commander
(Askeri) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS); ortak muharebe komutanı
compositely
kompozit olarak
compositely
karma bir şekilde
european composite unit
avrupa bileşik hesap birimi
fibrous composite
(Havacılık) elyafla pekiştirilmiş madde
joint composite track network
(Askeri) müşterek bileşik takip ağı
Türkçe - Türkçe

composite teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

compositing
iki ya da daha çok görüntüyü birleştirme işlemi
İngilizce - İngilizce
A plant belonging to the family Compositae
To make a composite

I composited an image using computer software.

Made up of multiple components; compound or complex
A structural material that gains its strength from a combination of complementary materials
Not prime; having factors
Being a mixture of Ionic and Corinthian styles
Being a member of the Asteraceae family (formerly known as Compositae)
A function of a function
A mixture of different components
A drawing, photograph, or the like, that combines several separate pictures or images
considered the most highly evolved dicotyledonous plants, characterized by florets arranged in dense heads that resemble single flowers
An Apple Computer, Inc term for a memory module that used an older technology and contained more but lower-density chips
[n] A member of the Compositae, a family of plants (including the daisy, dandelion, and aster) in which the florets (small flowers) are borne in a close head surrounded by a common rosette of bracts (specialized leaves)
As a verb, to form an image by merging a foreground image and a background image, using transparency information to determine where the background should be visible The foreground image is said to be "composited against" the background
something made up of parts - for example, in the Amsterdam model there are atomic objects (treated as a whole, not decomposed) and composite objects (made up of atomic or other composite objects)
1) a structure or an entity made up of distinct components 2) a complex material, such fiberglass, in which two or more distinct, structurally complementary substances, especially glasses and polymers, combine to produce structural or functional properties not present in any individual component 3) reinforced laminates (i e canvas phenolic, glass epoxy, etc )
That which is made up of parts or compounded of several elements; composition; combination; compound
A mixture or mechanical combination of raw materials on a macro scale that are solid in the finished state, are mutually insoluble, and differ in chemical nature
Literally, a material made up of different materials joined together In bicycle tecnhologies, the most common uses refer to the use of carbon or boron fiber, or fibreglass, bonded together with epoxy resin
used of color
It is called also the Roman or the Italic order, and is one of the five orders recognized by the Italian writers of the sixteenth century
A video signal system that is frequency-multiplexed out of the luminance and chromaticity signals Compliant In compliance with all applicable Compliant Rules set by a licensing entity
A material created from a fiber (or reinforcement) and an appropriate matrix material in order to maximize specific performance properties The constituents do not dissolve or merge completely but retain their identities as they act in concert
manufacturing process where sheets of woven material like fiberglass or Kevlar are layered and bonded with resin in a mold to produce the desired part Composite kayaks are much lighter and have higher performance than roto-molded kayaks, but they cost more and can crack under severe impact All composite Wilderness Systems boats have the "Pro" designation after their name
Belonging to the order Compositæ; bearing involucrate heads of many small florets, as the daisy, thistle, and dandelion
Tooth colored filling materials Many varieties, many uses Main advantages- color, adhesives available to strengthen rather than weaken tooth Disadvantages- some techniques may have shrinkage and wear problem, very technique sensitive
a modified Corinthian style of architecture (a combination of Corinthian and Ionic)
a material made from two or more different types of material which contribute different properties For example bone is a combination of a resilient fibres of collagen in a brittle matrix of (hydroxyapatite)
A resin combined with another material such as glass fiber in such a way that the resulting product has improved physical properties
Belonging to a certain order which is composed of the Ionic order grafted upon the Corinthian
An average that is calculated according to specific criteria For example, one might want a composite for the rainfall at a given location for all years where the temperature was much above average
of or relating to or belonging to the plant family Compositae
A composite number has non-trivial factors (ie factors other than itself and 1) Thus 13 is prime but 15=3*5 is composite A number which is not composite is called prime A polynomial which has non-trivial factors is called reducible
a material brought about by combining materials differing in composition or form on a macroscale for the purpose of obtaining specific characteristics and properties The constituents retain their identity such that they can be physically identified and they exhibit an interface between one another
- A material made up of two or more different elements is classified as a composite The advantage is that multiple materials with their own unique properties can be blended together to form a better "hybrid" material, possessing qualities of each
considered the most highly evolved dicotyledonous plants, characterized by florets arranged in dense heads that resemble single flowers a modified Corinthian style of architecture (a combination of Corinthian and Ionic) used of color consisting of separate interconnected parts of or relating to or belonging to the plant family Compositae
{i} compound, combination, substance composed of different elements
Material brought about by combining materials differing in composition or form on a macroscale to obtain specific characteristics and properties The constituents retain their identity; they can be physically identified, and they exhibit an interface between one another
Is a combination of two or more materials, combined in such a way that individual materials are easily distinguishable Most composites have both binders (matrix) and reinforcements corona An electrical discharge caused by ionization of the gas surrounding a conductor when the voltage exceeds a certain critical value Ozone is produced in an oxygen atmosphere and this attacks most electrical insulation
{s} compound, mixed, hybrid, composed of different elements
A composite object or item is made up of several different things, parts, or substances. Galton devised a method of creating composite pictures in which the features of different faces were superimposed over one another. Composite is also a noun. Spain is a composite of diverse traditions and people
A combination of one or more materials differing in form or composition on a macroscale The constituents retain their identities; i e they do not dissolve or merge completely into one another, although they act in concert Normally, the components can be physically identified and exhibit an interface between one another (see FRP Composite)
A Composite Relationship (also known as a "Composition") is a special kind of association in which one class cannot exist without another That is, the object strongly owns its parts and if the object is deleted, its parts must also be deleted The multiplicity at the parent object end must be 1 1 or 0 1 An example of a composite relationship is a key with a keyboard The key is useless without the keyboard; if you remove the keyboard, you are also removing the key Composite associations are useful for modeling relationships between objects where a contained object cannot exist outside its container object An example specific to the CCM is the composition between Parties and ACSObjects A Party cannot exist without the corresponding ACSObject If the ACSObject is deleted, the Party must also be deleted The multiplicity holds because each Party has exactly one related ACSObject Related Links Composite Associations See Also: Association
A material that combines fiber and a binding matrix to maximize specific performance properties Neither element merges completely with the other Advanced composites use only continuous, oriented fiber in polymer, metal and ceramic matrices
A "matrix" and an additional phase or additional phases consisting of particles, whiskers, fibres or any combination thereof, present for a specific purpose or purposes
An article or substance containing or made up of two or more different substances
Made up of distinct parts or elements; compounded; as, a composite language
a conceptual whole made up of complicated and related parts; "the complex of shopping malls, houses, and roads created a new town"
consisting of separate interconnected parts
Tooth colored resin filling materials Main advantages- color, adhesives available to strengthen rather than weaken tooth Disadvantages- They have shrinkage, stain and wear problems, very technique sensitive
composite board insulation
A rigid board insulation generally comprised of perlite or wood fiberboard factory bonded to polyisocyanurate or polystyrene
composite built
Having wooden planks on a metal frame
composite built
Made of a composite material

T---- is a blazing fast, composite built aircraft.

composite function
A function of one or more independent variables, at least one of which is itself a function of one or more other independent variables; a function of a function
composite functions
plural form of composite function
composite laminate
An assemblage of two or more layers of material consisting of fibres in a matrix; its engineering properties can be tailored by changing the composition of the layers
composite material
Any engineered material composed of two radically different materials in a tightly bonded matrix and having properties significantly different from either constituent
composite materials
plural form of composite material
composite number
A number that is a the product of at least two numbers other than itself and 1
composite numbers
plural form of composite number
composite particle
any particle that is not an elementary particle, namely hadrons, atomic nuclei, atoms and molecules
composite type
A datatype that can be constructed in a programming language out of that language's primitive types and other composite types; exemplified by array, structure, and class
Composite order
n. Architecture A classical order dating from late Roman times, formed by superimposing Ionic volutes on a Corinthian capital
composite family
The largest family of flowering plants, the Compositae (Asteraceae), comprising about 1,100 genera and more than 20,000 species and characterized by many small flowers arranged in a head looking like a single flower and subtended by an involucre of bracts. A head may consist of both ray flowers and disk flowers, as in the sunflower, of disk flowers only, as in the burdock, or of ray flowers only, as in the dandelion. Family Compositae, one of the largest plant families (also known as Asteraceae, daisy family, and aster family), which contains more than 1,100 genera and almost 20,000 species of herbaceous plants, shrubs, and trees, found throughout the world. Though diverse in habit and habitat, composites tend to grow in sunlit places in temperate and subtropical regions. The family includes many garden ornamentals, including ageratums, asters, chrysanthemums, cosmos, dahlias, marigolds, and zinnias. Some genera include weeds such as dandelion, ragweed, and thistle. Artemisia, artichoke, endive, safflower, salsify, lettuce, and sunflower are important for the products derived from their flowers, seeds, leaves, roots, or tubers. Flower heads in this family are composed of many small flowers (florets) surrounded by bracts. Bell-shaped disk florets form the centre of each head; strap-shaped ray florets extend out like petals from the centre and are sometimes reflexed (bent back). Some species have flowers with only disk or only ray florets
composite material
Solid material that results when two or more substances are combined (physically, not chemically) to create a new material whose properties are superior in a specific application to those of the original substances. The term specifically refers to a structural matrix (such as plastic) within which a fibrous material (such as silicon carbide) is embedded. Fibreglass-reinforced plastic is the best-known composite. Because of their stiffness, lightness, and heat resistance, composites are the materials of choice in numerous structural, reinforcing, and high-performance applications
composite material
strong lightweight material developed in the laboratory; fibers of more than one kind are bonded together chemically
composite materials
materials which are made up of various parts
composite materials
DIRECTED ENERGY (DE) AND KINETIC ENERGY (KE) SYSTEMS CHEMICAL & BIOLOGICAL SYSTEMS CHEMICAL AND BIOLOGICAL SYSTEMS
composite materials
Plastics, metals, ceramics, or carbon-fiber materials with built-in strengthening agents These materials are much lighter and stronger than the metals formerly used for such aircraft components as panels, skin, and flight controls
composite materials
Structural materials of metals, ceramics, wood, or plastics with built-in strengthening agents which may be in the form of filaments, foils, powders, or flakes of a different compatible material
composite number
{i} (Math) number that can be divided by another number evenly apart from itself and 1
composite number
An integer exactly divisible by at least one positive integer other than itself or 1
composite number
an integer that is divisible without remainder by at least one positive integer other than itself and one
composite order
a Roman order that combines the Corinthian acanthus leaves with the spiral scrolls of the Ionic order
composite photograph
{i} one photograph created from two or more different photographs by superimposition
composite photograph
A photograph made by combining two or more separate photographs
compositing
Present participle of composite
fiber-reinforced composite
A fiber-reinforced composite (FRC) is a composite building material that consists of three components: (i) the fibers as the discontinuous or dispersed phase, (ii) the matrix as the continuous phase, and (iii) the fine interphase region, also known as the interface
composit
{a} the last of the orders of column
composited
past of composite
compositely
In a composite manner
compositely
in a mixed or compound manner
composites
Structural timber composites are a family of engineered wood-based materials or components Those currently available include: Glued laminated timber or glulam; Laminated Veneer Lumber or LVL; Parallel Strand Lumber or PSL; Laminated Strand Lumber or LSL More information is given in the section on Timber Composites and in the TRADA Technology publication Structural Timber Composites
composites
Structures made of a blend of two or more materials, often non-metallic For example, fiberglass, composed of glass fibers embedded in a plastic resin matrix The different materials complement each other's strengths and eliminate their weaknesses
composites
Products that are made from smaller pieces of wood using physical processes such as very high pressures or glue
composites
Plants of the compositae family (Asteraceae) Common examples of these flowering plants are thistles, dandelion, and sunflowers
composites
plural of composite
composites
third-person singular of composite
composites
An index that uses several different sources to measure results (like the Dow Jones Composite using several sectors such as transportation, utility, and industrial)
composites
Water samples comprised of a series of equal volume samples taken over interval time periods (temporal composite) or spatial locations (spatial composite)
compositing
(n ) The process of superimposing one image on another to create a single image
compositing
The process of combining multiple images into a single image Usually this is performed in films to make a computer graphics generated character appear on a previously filmed background The term is also used in traditional photographic manipulation to refer to the process by which cel animation is recorded onto film under a rostrum camera In film the 'mechanical' process is usually called matte photography (see color keying), and the process, when used in film sequences is ambiguously called traveling matte
compositing
The layering of two or more images The layered images may be computer generated, photographs, or video footage The final image appears as one scene as opposed to many different layered images
compositing
construction of a composite image by combining multiple images and/or other elements
compositing
Combining two or more images in an image editor [1]
compositing
The process of superimposing one image on another to create a single image
compositing
A method of overlaying separately rendered images into a final image It encompasses simple copying as well as more sophisticated operations that take advantage of transparency
compositing
n (of designs) The creation of a design whose appearance at each point is a composite of the appearances of two other designs at that point There are three varieties of compositing: composing over, composing in, and composing out [annotate]
compositing
A layering technique that places one image on top of another, properly taking transparent pixels into account
compositing
Combining multiple images to create a single image
compositing
The creation of a design whose appearance at each point is a composite of the appearances of two other designs at that point There are three varieties of compositing: composing over, composing in, and composing out
composite