eksiksiz

listen to the pronunciation of eksiksiz
Türkçe - İngilizce
complete

Sami told cops a complete fake story. - Sami polislere eksiksiz bir sahte hikaye anlattı.

A complete poem is one where an emotion finds the thought and the thought finds the words. - Eksiksiz bir şiir, bir duygunun düşünceyi ve düşüncenin kelimeleri bulduğu yerdir.

in full
thorough

Tom is very thorough, isn't he? - Tom çok eksiksiz, değil mi?

I should've been more thorough. - Daha eksiksiz olmalıydım.

perfect
solid
technicality
perfectly
exhaustive
total
unabridged
up to date
exact
without defect
complete, perfect, consummate; completely, perfectly
thoroughgoing
perfect, free of defects or faults
consummate
complete, perfect, free of deficiency
every bit of (something): Yüz bin lirayı eksiksiz harcadı. He spent every bit of the one hundred thousand liras
factual
(Hukuk) integral
completely

The procedure must be executed correctly and completely. - Prosedür doğru ve eksiksiz yürütülmelidir.

watertight
true
intactness
definitive
eksik
deficient
eksik
lacking

A developed perception of linguistic beauty is still lacking in her. - Dilsel güzelliğin gelişmiş algısı hâlâ onda eksik.

eksik
missing

Tom reported Mary missing. - Tom Mary'nin eksik olduğunu bildirdi.

The statue is missing its head. - Heykelin kafası eksik.

eksiksiz bir biçimde
wholly
eksiksiz bir biçimde
precisely
eksiksiz bir mutluluk
bliss
eksiksiz hale getirmek
(Kanun) perfect
eksiksiz olarak
precisely
eksiksiz olarak
wholly
eksiksiz olarak
faultlessly
eksiksiz sistem
(Bilgisayar) turnkey
eksiksiz açıklama
full disclosure
eksiksiz bir halde
right as trivet
eksiksiz bir memnuniyet
pleasure without alloy
eksiksiz biçimde
unfailingly
eksiksiz biçimde
infallibly
eksiksiz düzgün uzay
(Matematik,Teknik) complete uniform space
eksiksiz grup
(Matematik,Teknik) complete group
eksiksiz integral
(Matematik,Teknik) complete integral
eksiksiz isim
(Denizbilim) nomen inviolatum
eksiksiz
(Konuşma Dili) yeoman service
eksiksiz kafes
complete lattice
eksiksiz küme
math . complete set
eksiksiz küme
(Matematik,Teknik) complete set
eksiksiz tümce
(Dilbilim) favourite sentence
eksiksiz tümlev
(Matematik) complete integral
eksiksiz yapmak
do completely
eksiksiz yerine getirmek
amply fulfil
eksiksiz yerine getirmek
completely fulfil
eksiksiz öbek
(Matematik) complete group
eksiksiz ölçevli uzay
(Matematik) complete metric space
eksiksiz ölçüm
(Matematik,Teknik) complete measure
eksiksiz örgü
(Matematik) complete lattice
eksik
short

We should be conscious of our shortcomings. - Eksikliklerimizin farkında olmalıyız.

We're shorthanded now. - Şimdi personel eksikliğimiz var.

eksik
inadequate
eksik
lack

He failed due to lack of effort. - O, çaba eksikliği nedeniyle başarısız oldu.

His undertaking failed for lack of funds. - Onun taahhütü fon eksikliğinden başarısız oldu.

eksik
incomplete

The dictionary is incomplete. It only goes to the letter J. - Sözlük eksik. Sadece J harfine kadar gidiyor.

He was born with an incompletely formed heart valve. - O eksik olarak oluşan kalp kapağı ile doğdu.

eksik
scanty
eksik
wanting

He is by no means wanting in courage. - Onun asla cesareti eksik değil.

eksik
missing, lacking, absent, short; less (than); incomplete, imperfect, defective, deficient; insufficient; deficiency, lack, defect, shortfall
eksik
short-coming
eksik
missing, absent: Sınıftan iki kişi eksikti. Two people were absent from the class
eksik
{s} less
eksik
partial
eksik
imperfective
eksik
(Muzik) impererfect cadence
eksik
broken
eksik
uncomplete
eksik
devoid
eksik
light
eksik
under-
eksik
crude
eksik
dumb
eksik
halfness
eksik
amiss
eksik
less (than)
eksik
rudiment
eksik
faulty
eksik
fragmentary
eksik
abortive
eksik
shortfall
eksik
sketchy
eksik
shortcoming

Tom was never afraid even to talk about his own shortcomings. - Tom kendi eksikliklerinden bile bahsetmeye korkmuyordu.

We should be conscious of our shortcomings. - Eksikliklerimizin farkında olmalıyız.

eksik
defective
eksik
spotty
eksik
incompleteness
eksik
shortage
eksik
imperfect

Being happy doesn't mean that everything is perfect, but rather that you've decided to look beyond the imperfections. - Mutlu olmak her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmez fakat aksine eksikliklerin ötesine bakmaya karar vermenizdir.

Partly because he could not receive enough information, Harper's description remains imperfect. - Kısmen yeterli bilgiyi alamadığından dolayı Harper'in açıklaması eksik kalıyor.

Eksik
pilfered
eksik
ıncomplete

The salad is incomplete without olive oil, croutons and nuts. - Salata; zeytinyağı, kızarmış ekmek parçaları ve fındık olmadan eksiktir.

The directions seem incomplete. - Yol tarifi eksik görünüyor.

eksik
incompetent
eksik
gappy
eksik
minus
eksik
(Hukuk) deficit
eksik
shy
eksik
lack; deficiency, shortage; what is missing
eksik
incommensurate
eksik
shortcoming, defect
eksik
missing part
eksik
ragged
eksik
(something) which has something missing or lacking, deficient, incomplete
eksik
skimp
eksik
out
eksik
lame

This was a lame attempt to conceal the fact that the author of this sentence has nothing to say. - Bu cümlenin yazarı söyleyecek bir şeyi olmadığı gerçeğini gizlemek için bir eksik bir girişimdi.

eksik
insufficient
eksik
scrimpy
eksik
{s} skimpy
eksik
scrimp
eksik
scantly
eksik
deficiency

Body temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency. - Vücut ısısı yükseliyor, nabız yükseliyor... Onun oksijen eksikliği durumu var.

eksik
meager
eksik
under

The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function. - İnsan ırkının en büyük eksikliği üstel işlevi anlamak için bizim yetersizliğimizdir.

His undertaking failed for lack of funds. - Onun taahhütü fon eksikliğinden başarısız oldu.

eksik
absentee
Türkçe - Türkçe
Tam olarak: "Verdiği emirler, on on beş dakika içinde bütün Ege bölgesinde duyuluyor, eksiksiz uygulanıyordu."- N. Cumalı. İyi, namuslu, temiz
Tam olarak
İyi, namuslu, temiz
Eksiği olmayan, tam, tamam
tamam
tekmil
Eksik
(Hukuk) NATEMAM
eksik
Az: "Arada can sıkıntısından doğma kavgalar da hiç eksik değil..."- R. N. Güntekin
eksik
İhtiyaç duyulan (şey), noksan
eksik
Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat
eksik
Az
eksik
İhtiyaç duyulan (şey), noksan: "Aklı sıra bu eksiğini biraz olsun doldurmaya çalışıyor."- H. Taner
eksik
Bir bölümü olmayan, natamam
eksiksiz