yolmak

listen to the pronunciation of yolmak
Türkçe - İngilizce
{f} pluck

Mary is busy plucking the feathers from the chicken. - Mary piliçten tüyleri yolmakla meşgul.

to pull up (a plant) by the roots
to milk, bleed, or mulct (someone) of his money
pick
tear
rive
to pluck (a chicken, etc.)
flake
pull
to pluck; to tear out; to strip bare; to milk, to bleed; to fleece, to rib sb off
(for someone) to pull out, tear out (his hair)
pull up
strip bare
milk
strip
fleece
screw out of
screw
bleed
rip off
deflower
yol
manner
yol
road

I can't see the road signs in this fog. - Bu siste yol işaretlerini göremiyorum.

The drugstore is at the end of this road. - Eczane yolun sonunda.

yol
{i} path

The path is bordered with hedges. - Yol çitlerle sınırlanmıştır.

He cleared the path of snow. - O, yoldaki karı temizledi.

yol
{i} track

I think you're on the right track. - Sanırım sen doğru yoldasın.

I cross the railroad tracks every morning. - Her sabah demir yolu hattını geçerim.

yol
way

As they didn't know the way, they soon got lost. - Yolu bilmediklerinden, çok geçmeden kayboldular.

The motto of Twitter is The best way to discover what's new in your world. - Twitter'ın sloganı Dünyanızda nelerin yeni olduğunu keşfetmenin en iyi yolu.'dur.

yol
avenue

There's but one avenue to earn money. - Para kazanmak için sadece bir yol var.

yol
{i} trail

I like walking on dusty and rocky trails. - Tozlu ve kayalıklı yollarda yürümeyi severim.

Where does this trail go to? - Bu keçi yolu nereye gidiyor?

yol
{i} approach

Our plane was dangerously approaching the Turkish Airlines airliner. - Uçağımız tehlikeli bir biçimde Türk Hava Yolları uçağına yaklaşıyordu.

What's the best way to approach a girl? - Bir kıza yaklaşmanın en iyi yolu nedir?

yol
(Bilgisayar) to
yol
(Matematik) contour
yol
route

This is the shortest route to Paris. - Bu, Paris'e giden en kısa yoldur.

Take the shortest route to Paris. - Paris'e en kısa yoldan gidin.

yol
railway track
yol
carline
yol
device
yol
(Ticaret) remedy
yol
run

A rail is a piece of metal or wood which is long and thin. For example, a train runs on rails, which is why we call it a railway train. - Ray, metal ya da tahtadan yapılmış ince ve uzun bir şeydir. Örneğin, trenler ray üzerinde gider, bu yüzden ona demir yolu treni diyoruz.

The road runs parallel to the river. - Yol nehre paralel çalışır.

yol
solution

Both parties took a step towards a solution. - Her iki taraf da çözüm yolunda bir adım attı.

The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.

yol
style
yol
procedure
yol
mode

At Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane. - O Noel'de bana çok güzel bir uçak satın almak için yola çıktı.

yol
carpet
yol
(İnşaat) gangway
yol
(Denizbilim) patway
yol
road; path; way; passage; course; route; channel; conduit
yol
time

Few roads existed in North America at that time. - O zaman Kuzey Amerika'da birkaç tane yol vardı.

What time do we leave? - Biz ne zaman yola çıkarız?

yol
tempo
yol
purpose

What's the purpose of your trip? - Yolculuğunun amacı nedir?

yol
rate of speed
yol
(Meteoroloji) trajectory
yol
conduit
yol
(Pisikoloji, Ruhbilim) tract
yolma
{i} pluck

Mary started plucking her eyebrows when she was twelve years old. - Mary on iki yaşındayken kaşlarını yolmaya başladı.

Mary is busy plucking the feathers from the chicken. - Mary piliçten tüyleri yolmakla meşgul.

yol
{i} lead

Where does this road lead to? - Bu yol nereye götürür?

This road leads you there. - Bu yol sizi oraya götürür.

yol
ways

Hackers find new ways of infiltrating private or public networks. - Hackerlar, özel ya da kamuya açık ağlara gizlice girmek için yeni yollar arıyorlar.

You can get to her house in a variety of different ways. - Çeşitli farklı yollardan onun evine gidebilirsin.

yol
order

Hanako came all the way from Hokkaido in order to see her father. - Hanako babası görmek için Hokkaido'dan tüm yolu geldi.

Everything's in order here. - Burada her şey yolunda.

yol
tack

Why don't you try a different tack? - Neden farklı bir yol denemiyorsunuz?

yol
process

The best solution can only be found by a process of trial and error. - En iyi çözüm yolu sadece, deneme-yanılma yöntemi ile bulunabilir.

yol
streak
yol
rule

All drivers should obey the rules of the road. - Tüm sürücülerin yol kurallarına uymaları gerekir.

The same rule applies to going for a journey. - Aynı kural bir yolculuğa çıkmak için de geçerlidir.

yol
recipe
yol
artery
yol
pathway
yol
course
yol
expedient
yol
line

Tom knew he was crossing the line, but he couldn't help himself. - Tom demir yolu hattını geçtiğini biliyordu ama kendini tutamadı.

The line was huge and stretched all the way around the block. - Sıra büyüktü ve blok etrafındaki bütün yolda uzanıyordu.

yol
principles
yol
roadway
yol
means

He contrived a means of speaking to Nancy privately. - O, Nancy ile özel olarak konuşmanın bir yolunu buldu.

I have tried every means imaginable. - Akla gelebilecek her yolu denedim.

yol
meatus
yol
lane

Do they have bike lanes on the freeways in Australia? - Avustralya otoyollarında onların bisiklet yolları var mı?

In Japan almost all roads are single lane. - Japonya'da neredeyse tüm yollar tek şerittir.

yol
method

Writing up history is a method of getting rid of the past. - Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur.

yol
dodge
saçını yolmak
hair to the way
yol
{i} wise

It is easy to be wise after the event. - Araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur.

The future has many paths - choose wisely. - Geleceğin birçok yolu var - akıllıca seçin.

yol
via

Reply me via mail only when you read and understand this. - Bunu okuyup anladığın zaman bana yalnızca posta yoluyla yanıt ver.

Working from home via computer can be lonely. - Bilgisayar yoluyla evden çalışmak tuhaf olabilir.

yol
way for
yol
way of

The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful. - Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.

The way of the samurai is found in death. - Samuray'ın yolu ölümde bulunur.

püsküllerini yolmak
(mısır) tassel
saçını başını yolmak
tear one's hair
saçını başını yolmak
to tear one's hair
saçını başını yolmak
to tear one's hair, beat one's breast (from grief)
tüylerini yolmak
deplume
yol
way of behaving
yol
gateway
yol
{i} cutting

We explored all possible ways of cutting expenditures. - Biz harcamaları kesme hakkında tüm olası yollarını araştırdık.

yol
stripe (in cloth)
yol
time: Bir yol bize geldi. He came to see us once
yol
bus , path , way
yol
passage

They fled through a secret passageway. - Gizli bir geçit yoluyla kaçtılar.

yol
{i} Angle
yol
carriageway
yol
style; manner
yol
method, system
yol
purpose, end (used in either the locative or the dative): Bu yolda çok emek harcadık. We've expended a lot of effort on this. Vatan yoluna savaştılar. They fought for the sake of the fatherland
yol
{i} itinerary

Do you have an itinerary for your business trip? - İş gezin için bir yolcu rehberin var mı?

Where can I find the itinerary for your business trip? - Senin iş gezin için yolcu rehberi nerede bulabilirim?

yol
plan

We are planning a trip to New York. - New York'a bir yolculuk planlıyoruz.

Tom has made plans for a trip to Boston. - Tom Boston'a bir yolculuk için planlar yaptı.

yol
{i} walk

As there was no bus service, we had to walk all the way to the station. - Otobüs servisi olmadığı için, biz, istasyona giden bütün yolu yürümek zorunda kaldık.

The man didn't feel like walking all the way; so he took the bus. - Adam bütün yolu yürümek istemedi;bu yüzden otobüse bindi.

yol
means, way; solution
yol
outlet
yol
{i} channel

You'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels. - Doğru bir yol bulmadıkça bu alanda asla ileri gitmeyeceksin.

yol
{i} thoroughfare
yol
handle

I handled the problem the only way I knew how. - Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım.

Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly. - Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir.

yol
journey

The journey has just begun. - Yolculuk henüz başladı.

They finished eighty miles' journey. - Onlar seksen millik yolculuğu tamamladılar.

yol
access

The town is accessible by rail. - Şehre demir yolu ile erişilebilir.

The place is not accessible by land. - Yere kara yoluyla ulaşılamaz.

yol
bus

The bus stopped to take up passengers. - Otobüs yolcuları almak için durdu.

Could you show me the way to the bus stop? - Bana otobüs durağına giden yolu gösterir misiniz?

yol
way; road; street; path; method, manner, way; means, way; stripe; expedient
yol
rate of speed, speed (of a ship)
yol
{i} weigh

What's the best way to lose weight? - Zayıflamak için en iyi yol nedir?

What do you think the best way to lose weight is? - Zayıflamak için en iyi yolun ne olduğunu düşünüyorsun?

yol
beeline
yolma
plucking

Mary started plucking her eyebrows when she was twelve years old. - Mary on iki yaşındayken kaşlarını yolmaya başladı.

Mary is busy plucking the feathers from the chicken. - Mary piliçten tüyleri yolmakla meşgul.

çiçeklerini yolmak
deflower
çiçeklerini yolmak
deflorate
üzüntüden saçını başını yolmak
beat one's chest
Türkçe - Türkçe
Çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak: "Yoluyor mu, ne yapıyor bilmem, pişik suratlı olmuş."- M. Ş. Esendal
Dolandırarak, hile ile birinin parasını almak
Çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak
(Osmanlı Dönemi) ZEBK
(Osmanlı Dönemi) MÜRUT
(Osmanlı Dönemi) HERMELE
(Osmanlı Dönemi) NETŞ
Yol
(Hukuk) RAH
Yol
(Osmanlı Dönemi) GIRAR
Yol
(Osmanlı Dönemi) VİRAD
Yol
(Osmanlı Dönemi) MAHREFE
Yol
(Osmanlı Dönemi) ARUZ
Yol
(Osmanlı Dönemi) ZERİA
Yol
(Osmanlı Dönemi) NEBİYY
Yol
(Osmanlı Dönemi) NIHLE
Yol
sırat
Yol
nukbe
Yol
tarik
yol
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
yol
Uyulan ilke, sistem, usul, tarz
yol
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
yol
Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi: "Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu sordu."- Ö. Seyfettin. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
yol
Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi: "Celâl Beyi sakal bırakma yolunda, kim, hangi örnek özendirdi diye çok düşünmüşümdür."- H. Taner
yol
Gaye, uğur, maksat
yol
Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
yol
Yolculuk

Gemiyle yolculuk yapmayı severim. - Gemiyle yolculuk yapmayı seviyorum.

Bu gemi okyanuslarda yolculuk yapmak için uygun değil. - Bu gemi okyanus yolculuğu için uygun değil.

yol
Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı ve şerif Gören'in yönettiği, 1982 Cannes Film şenliği'nde Altın Palmiye ödülü'nü kazanan film
yol
Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer: "Bahçeleri bahçelere toprak yollar bağlardı."- Ç. Altan
yol
Karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
yol
Gidiş çabukluğu, hız
yol
Bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare, yöntem
yol
Kez, defa
yol
Uzun çizgi
yol
İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer
yolma
Yolmak işi
yolma
Sapı orakla biçilmeyecek kadar kısa kalmış ekin
yolmak