handle

listen to the pronunciation of handle
İngilizce - Türkçe
{f} idare etmek

Tom'u idare etmek zor. - Tom is hard to handle.

Bu makineyi idare etmek kolaydır. - This machine is easy to handle.

{f} işlemek
{i} sap

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

İşte sapsız bir tava. - Here is a pan without handles.

el tutma yeri
{i} kulp

Fincanın kulpu kırıldı. - The handle of the cup has broken off.

{f} ele almak

Onu ele almak istemiyorum. - I don't want to handle it.

Bunu tek başına ele almak zorunda kalacaksın. - You'll have to handle it by yourself.

{i} kol

Bu araba çok kolay kullanılır. - This car handles very easily.

Kapıya yeni bir kol taktım. - I put a new handle to the door.

{f} başa çıkmak

Onunla başa çıkmak zorunda kalacaksın. - You'll have to handle it.

Bıktım artık. Bugün bütün yaptığım şikayetlerle başa çıkmak. - I've had it. All I've done today is handle complaints.

{f} eğitmek
{f} kullanmak

Eski modelle karşılaştırıldığında bunu kullanmak çok daha kolaydır. - Compared with the old model, this is far easier to handle.

{f} geçinmek

Tom'la geçinmek kolaydır. - Tom is easy to handle.

{i} kabza
tuta

Tom bir tüfeği nasıl tutacağını bilir. - Tom knows how to handle a rifle.

(İnşaat) taşımak
(Askeri) elleçlemek
köpürmek
(Bilgisayar) tanıtıcı değer
kol tutamak
(Askeri) eleçlemek
tutumaç
(Kanun) davaya bakmak
tanıtıcı
(Tekstil) (işte) kullanmak
tutma yeri
(Tekstil) manivela
kapı kolu
(Tekstil) kontrol altında tutmak
yönetmek
{i} tutaç
eline almak
el sürmek
ellemek

Bunu çocuk eldivenleri ile ellemek zorunda kaldık. - We've got to handle this with kid gloves.

bulundurmak
tutamaç
{f} ele al

Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım. - I handled the problem the only way I knew how.

O sorunu oldukça iyi şekilde ele aldın. - You handled that problem quite well.

halletmek

İnsan gücü eksikliği nedeniyle, biz bu görevi halletmek için beklentilerden daha fazla zamana ihtiyacım var. - Due to lack of manpower, we need more time than expectations to handle this task.

tanıtıcı (değer)
{f} yumuşacık olmak
{f} işle

Tom tek başına bu işle başa çıkamaz. - Tom can't handle this job on his own.

Senin araban kolayca işler. - Your car handles easily.

lakap/kabza/sap/kulp
elle idare etmek
{i} tutacak
{f} kıvırmak
{f} üstesinden gelmek

Bu kadar çok baskının üstesinden gelmek benim için zordur. - It's hard for me to handle so much pressure.

Sami öfkesinin üstesinden gelmek istedi. - Sami wanted to handle his anger.

{i} imkân

Tek başıma bununla başa çıkabilmemin imkanı yok. - There's no way I can handle this by myself.

{i} işleyici
{i} olanak
(Tekstil) tutum
{f} satmak
sat/davran/uğraş/tut
{f} ele gelmek
{i} çıkar yol
{f} dokunmak
{i} yol

Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım. - I handled the problem the only way I knew how.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

{i} vesile
çıkarellemek
{f} meşgul olmak

Bununla tek başına meşgul olmak zorundasın. - You'll have to handle this by yourself.

(Bilgisayar) dosya aracı
elcik
anahtar kolu
(Gıda) alet edavat sapı
elden geçirmek
kulplu
handle bars
(Bilgisayar) tutma çubuğu
handle bars
gidon
handle with kid gloves
çok nazik davranmak
handle with kid gloves
üzerine titremek
handle a relationship
ilişki yürütmek
handle bar
Bisiklet gidonu

His bicycle has a remote control panel on the hadle bar.

handle down
Bir şeyi elle tutup aşağı doğru indirmek ya da bastırmak
handle lug
lug kulp
handle of
tutamacını
handle s.o. with kid gloves
(çok kırılgan/sınırlı birine) son derece dikkatli davranmak
handle stem
kök sapı
handle without gloves
mertçe kolu
handle bag
tutamaklı torba
handle ball
bilyalı tutamak
handle count
(Bilgisayar) işleç sayısı
handle count
(Bilgisayar) tanıtıcı sayımı
handle driver
(Otomotiv) elle sökme takma aleti
handle driver
(Otomotiv) takma aleti
handle fastener
kapı tutamağı alt plakası
handle nut
kollu somun
handle s.o. with kid
(çok kırılgan/sinirli birine) son derece dikkatli davranmak
handle smb. tactfully
nabza göre şerbet vermek
handle smb. tactfully
suyuna gitmek
handle smb. tactfully
(isim)bza göre şerbet vermek, suyuna gitmek
handle smb. with velvet gloves
çok hassas davranmak
handle tow
(Spor) kulplu halat
handle with care
dikkatli tutun
handle with care
dikkat edin
handle with kid gloves
(deyim) pamuklara sararak sakınmak
handle with kid gloves
(deyim) gözü gibi sakınmak
handle with kid gloves
tatlılıkla idare etmek
handle with kid gloves
yumuşak davranmak
having a handle
saplı
hammer handle
çekiç sapı
handling
{i} kullanma

Dinamit kullanmak tehlikelidir. - The handling of dynamite is dangerous.

O, bu makineyi kullanmada iyi ilerleme kaydetti. - He made good progress in handling this machine.

fly off the handle
(Ev ile ilgili) Öfkelenmek, kendini kaybetmek, kontrolü kaybetmek
get a handle on something
Anlamaya/kavramaya başlamak
handling
idare

Tom durumu çok iyi idare ediyor. - Tom is handling the situation very well.

Durumu idare ediyorum. - I'm handling the situation.

bolt handle
(Askeri) kurma kolu
bolt handle
(Askeri,Avcılık) sürgü kolu
changing handle
(Avcılık) emniyet tutucusu
cocking handle
(Avcılık) kurma kolu
crank handle
çalıştırma kolu
firm handle
(Teknik,Tekstil) tok tutum
fly off the handle
küplere binmek
fly off the handle
çılgına dönmek
fly off the handle
çok kızmak
get a handle on
(deyim) başa çıkmak
grab handle
tutamak
handled
(Bilgisayar) işlendi
handling
elden geçirme
handling
(Gıda) ele alma
handling
elle kullanma
handling
(Ticaret) nakliye
handling
(Ticaret) yükleme işlemleri
handling
bir işi idare etme
handling
hareket
handling
(Otomotiv) direksiyon hakimiyeti
handling
yükleme-boşaltma
handling
kotarma
handling
yürütme
handling
elleme
handling
(Otomotiv) yol tutuş
handling
(Otomotiv) aracın yol tutuşu
handling
yürüterek
handling
(Havacılık) yer hizmetleri
lever handle
açma kolu
operating handle
(Avcılık,Teknik) çalıştırma kolu
rubber handle
lastik tutma sapı
control handle
kumanda kolu
crank handle
krank kolu
door handle
kapı kolu
door handle
kapı tokmağı
fly off the handle
aniden tepesi atmak
fly off the handle
zıvanadan çıkmak
handled
{f} yürüt
handling
{i} boşaltma
handling
{f} boşalt
handling
muamele
insulated handle
izoleli sap
pump handle
pompa kolu
Handling
elleçleme
ball handle
topu kolu
clamping handle
(İmalat) Sıkıştırıcılı kulp, sıkıştırıcılı tutaç
crank handle
Manivelâ kolu
crank handle
Manivelâ
crank handle safety device
(Endüstri) Krank kolu güvenlik cihazı
door handle cup
kapı fincan sapı
easy to handle
kolay
fly off handle
off kolu sinek
gas handle
gaz kolu
glass handle with care
cam dikkatli olun
go off the handle
sap çıkmak
handled
yürütülen
handles
kolları
handles
ele alır
handling
elle dokunma
handling
Yükleme ve boşaltma
handling
işleme tarzı
hoe handle
çapa sapı
outside door handle
kapı dış kolu
pan handle
sap pan
safe handle
güvenlik kolu
star handle
star kulp
the handle
sap
to handle threats
tehlikenin üstesinden gelmek
to handle with kid gloves
tatlılıkla idare etmek
to pull a handle
Bir deste çekme
alarm signal handle
imdat freni çekme kolu
alternative firing handle
(Havacılık) yardımcı ateşleme kolu
auxiliary handle
yardımcı kol
bolt handle
(Askeri) KURMA KOLU, SÜRGÜ KOLU: Tüfek ve makineli tüfeklerde silahı kurmaya yarayan kol
cloth handle
(Tekstil) kumaş tuşesi
commode handle
dolap tutamağı
courtesy handle
aydınlatma kolu
crank handle
dirsek sapı,krank kolu
crunchy handle
(Tekstil) hışırtılı tutum
crunchy handle
(Tekstil) hışırtılı tulum
emergency handle
imdal kolu
examine and handle
(Ticaret) tetkik etmek ve halletmek
file handle
Dosya İşleme
firm handle
(Tekstil) tok tutum, dolgun tutum
fly off the handle
köpürmek
fly off the handle
tepesi atmak
fly off the handle
kızmak
fly off the handle
birden öfkelenmek
fly off the handle
{k} (deyim) birine kızmak,birden bire öfkelenmek,parlamak
fly off the handle
kendini kaybetmek
full handle
(Tekstil) tok tutum, dolgun tutum
grab handle
tutunacak yer
grab handle
tutacak
handleable
uğraşılabilir/tutulabilir
handling
dokunma
handling
{i} taşıma

Taşıma ücreti ne kadar. - How much is the handling charge?

Dinamit taşıma tehlikeli olabilir. - Handling dynamite can be dangerous.

handling
{i} ambalajlama
handling
{i} tedavi
handling
yönetme
handling
{i} bakım
handling
(Nükleer Bilimler) işleme
handling
dağıtım
handling
handling charges elden geçirme masraflar
handling
{f} yür
handling
{f} boşalt: prep.boşaltarak
handling
işletme
i will handle it
ben hallederim
inside door handle
iç kapı kolu
inside hinged handle
iç kapı tutamağı
insulated handle
(Elektrik, Elektronik,Teknik) yalıtık sap
internal t handle
(Askeri) dahili t kolu
invalid handle
(Bilgisayar) geçersiz tanıtıcı
invalid handle
(Bilgisayar) geçersiz işleyici
jack handle
(Otomotiv) kriko kolu
jointed handle
mafsallı kol
knob handle
kapı topuzu
locking handle
kilitleme manivelası
object handle
Nesne İşleme
operating handle
(Askeri) KAMA KOLU KABZASI: Toplarda, kamanın açılıp kapanması için kama kolunu işleten kol
İngilizce - İngilizce
To use or hold with the hand

About his altar, handling holy things - John Milton.

To touch; to feel with the hand

Handle me, and see; for a spirit hath not flesh - Luke 24:39.

To receive and transfer; to have pass through one's hands; hence, to buy and sell; as, a merchant handles a variety of goods, or a large stock
That of which use is made; an instrument for effecting a purpose (either literally or figuratively); a tool
A reference to an object or structure that can be stored in a variable

This article describes how to find the module name from the window handle.

To use the hands

They have hands, but they handle not - ''Psalm 115:7.

The gross amount of wagering within a given period of time or for a given event at one of more establishments

The daily handle of a Las Vegas casino is typically millions of dollars.

A 10 fl oz (285 ml) glass of beer in the Northern Territory. See also pot, middy for other regional variations
To manage; to control; to practice skill upon

You shall see how I'll handle her - Shakespeare, Measure for Measure, V-i.

A topological space homeomorphic to a ball but viewed as a product of two lower-dimensional balls
To accustom to the hand; to work upon, or take care of, with the hands

The hardness of the winters forces the breeders to house and handle their colts six months every year - Sir W. Temple.

A name, nickname or pseudonym
To use or manage in writing or speaking; to treat, as a theme, an argument, or an objection

We will handle what persons are apt to envy others - Francis Bacon.

To treat; to use, well or ill

How wert thou handled being prisoner - Shakespeare, Henry VI, Part I, I-iv.

To manage in using, as a spade or a musket; to wield; often, to manage skillfully

That fellow handles his bow like a crowkeeper - Shakespeare, ''King Lear, IV-vi.

A part of an object which is held in the hand when used or moved, as the haft of a sword, the knob of a door, the bail of a kettle, etc
To deal with; to make a business of

They that handle the law knew me not - ''Jeremiah, 2:8.

{v} to touch, feel, manage, treat of
If you say that someone can handle a problem or situation, you mean that they have the ability to deal with it successfully. To tell the truth, I don't know if I can handle the job
{n} the part of a thing that is held, a hold
A handle is the part of an object such as a tool, bag, or cup that you hold in order to be able to pick up and use the object. The handle of a cricket bat protruded from under his arm. a broom handle
Directions given by the handler to the dog
{i} part of an object designed to be gripped by the hand; first name, nickname, code name, title (Slang); unique identifier assigned to a file which allows a program to access it (Computers)
To touch; to feel with the hand; to use or hold with the hand
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
That part of vessels, instruments, etc
To touch; to feel with the hand; to use or h
A small shape (usually square) at a corner or in the middle of an edge which resizes the object when you drag it
If you fly off the handle, you suddenly and completely lose your temper. He flew off the handle at the slightest thing
If something such as a vehicle handles well, it is easy to use or control. His ship had handled like a dream!
An object that identifies an enterprise bean A client may serialize the handle, and then later deserialize it to obtain a reference to the enterprise bean
{f} feel, touch with the hands; deal in, do business with; manage; treat
show and train; "The prize-winning poodle was handled by Mrs Priscilla Prescott"
v (of a condition being signaled) to perform a non-local transfer of control, terminating the ongoing signaling of the condition
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
An aluminum, wooden or composite pole connected to the head of the crosse
The total amount of money taken in by a business within a given period of time
A pointer to a data structure that contains information about an object
Priscilla Prescott" A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (ie if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle
This operates the locking device to secure the window via the Espagnolette Locking and non-locking types are available On older types of window a cockspur handle may be fitted, this relies on a nib, which moves onto a transome locking the sash into the frame when the handle is operated Handles are also the lock operating device on doors
show and train; "The prize-winning poodle was handled by Mrs
An unsigned long (32-bit) integer assigned by Windows NT or Windows 95 to uniquely identify an instance (occurrence) of an object, such as a file or a window
If you have a handle on a subject or problem, you have a way of approaching it that helps you to understand it or deal with it. When you have got a handle on your anxiety you can begin to control it
In a handy manner; skillfully; conveniently
The quality or state of being handy
A handle is a small round object or a lever that is attached to a door and is used for opening and closing it. I turned the handle and found the door was open
To accustom to the hand; to work upon, or take care of with the hands
A handkerchief
Work done by the hands; hence, any work done personally
A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
touch, lift, or hold with the hands; "Don't handle the merchandise"
If you talk about the way that someone handles a problem or situation, you mention whether or not they are successful in achieving the result they want. I think I would handle a meeting with Mr. Siegel very badly + handling han·dling The family has criticized the military's handling of Robert's death
A system of globally-unique names for Internet resources and a computer system for managing them, developed by CNRI; a form of URN
That of which use is made; an instrument for effecting a purpose; a tool
One of two metal grips, located on each side of the sled inside the pod The handles are used to push the sled during the start and sometimes for steering during the run
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
A location on a part that can be grabbed (if the part is selected) in order to reshape it All parts have handles, though some (uses and text parts) have only one
When you handle something, you hold it or move it with your hands. Wear rubber gloves when handling cat litter
A handle is a way of identifying an object that is owned or managed by another thread or process orA client's representation of an object managed by the server
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (i e if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle
handle effectively; "The burglar wielded an axe"
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (e g , if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle See: Full
In the S&P 500 a handle is one dollar unit or 100 points For example, if the markets is trading at 988 00 (or "8 even") if the market moves up to the next handle the S&P's would be trading at 989 00 (or "89 even") With the markets moving so quickly it is important to listen for the "handle" if not in front of a quote screen
If you handle a particular area of work, you have responsibility for it. She handled travel arrangements for the press corps during the presidential campaign
a small shape (usually square) at a corner or in the middle of an edge which resizes the object when you drag the square
To receive and transfer; to have pass through ones hands; hence, to buy and sell; as, a merchant handles a variety of goods, or a large stock
When you handle something such as a weapon, vehicle, or animal, you use it or control it, especially by using your hands. I had never handled an automatic
which is held in the hand when used or moved, as the haft of a sword, the knob of a door, the bail of a kettle, etc
deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China"
handle with kid gloves
To treat something very delicately or carefully

The campaign staff cautioned the candidate to handle the issue with kid gloves.

handle with kid gloves
treat very carefully
handle with kid gloves
handle with great care and sensitivity; "You have to handle the students with kid gloves
handle with kid gloves
handle with great care and sensitivity; "You have to handle the students with kid gloves"
handle without gloves
treat roughly
handle-bar
steel bar at the front of a bicycle used for steering
have a handle on
To be in control; to understand or grasp

To work efficiently, it's important to have a handle on the procedures involved.

car door handle
A handle specifically designed to operate a car door

You can also find articles concerning the installation of Toyota and other car door handles whether it is for customizing or just for repairing.

fly off the handle
to become very angry or enraged; to throw a fit or go crazy

My dad flew off the handle when he saw the F on my report card.

get a handle on
To build or acquire a basic level of understanding or control

After a week of poring over the manuals, I am just beginning to get a handle on the software.

handling
A criminal offence, the trade with stolen goods
handling
The mode of using the pencil or brush; style of touch - Fairholt
handling
Present participle of handle
handling
A touching, controlling, managing, using, take care of, etc., with the hand or hands, or as with the hands. See handle
love handle
a protruding area of fat on the side of the body, above the hips
fly off the handle
(Ev ile ilgili) lose one's temper
get a handle on something
Find a way to understand a situation in order to control it
a handle
{n} haft
A handle
lift
ax handle
the handle of an ax
axe handle
ax handle: the handle of an ax
broom handle
the handle of a broom
cocking handle
lever used to insert a bullet into the chamber of a gun so that it is ready to fire
crank handle
crank used to start an engine
door handle
lever pushed with the hand to open a door
file handle
unique identifier allocated to a file which allows a program to access the file
file handle
A file handle is an opaque object created by MPI_FILE_OPEN and freed by MPI_FILE_CLOSE All operations on an open file reference the file through the file handle
file handle
A structure that identifies and provides access to a file on disk
file handle
On Tru64 UNIX, Linux, and Windows systems, a unique identifier that the system assigns to a file when the file is opened or created A file handle is valid until the file is closed
flew off the handle
flew into a rage, became very angry, lost his temper
fly off the handle
lose control, explode in anger, fly into a rage
handleable
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
handleable
Work done by the hands; hence, any work done personally
handleable
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
handleable
The quality or state of being handy
handleable
In a handy manner; skillfully; conveniently
handleable
A handkerchief
handleable
To touch; to feel with the hand; to use or h
handleable
Capable of being handled
handleable
A man skilled or employed in handcraft
handleable
A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
handled
past of handle
handled
having a usually specified type of handle; "pearl-handled revolver
handled
having a usually specified type of handle; "pearl-handled revolver"
handles
A ‘Handle’ refers to (or identifies) elements associated with inter-application communications (i e a database connection is achieved via dbhandle )
handles
Bars at the back of a two-man sled that the brakeman pushes on to get it started on the descent
handles
Small squares on (or sometimes near) elements to indicate that they have been selected
handles
Whether this term is taken from trucky talk like "Trying to get a handle or something" or not is open to speculation, but what it means in chatting circles is the name you go by when you chat Some people use their own name and look rather unholy, not to mention dull, when they go into Christian rooms surrounded by handles like Jesus Loves Me, God's Little Sunbeam and Seen The Light (yeah right, as if anyone would call themselves something like THAT ), but then, their argument might be that at least they are being honest and not trying to be someone they're not Boy, some chatters can be so sensitive And no, I'm NOT one of them, so WATCH IT!!
handles
used instead of a control bar to fly the kite In 4 line kites, a pair of bent handles with one power line connected to the top and one brake line connected to the bottom of each A "link line" or harness line runs between the two handles to allow a harness to take the load of the kite and for one-hand or short-term no-hands flying Allows more precise landing, better luff recovery, quicker handling and better sensitivity, but less tendency to automatically return to a neutral position, less solid-feeling, more "fumbly" and usually twitchier Generally considered unsuitable for inflatable kites
handles
Small squares that appear around the periphery of a selected object
handles
Flattened half-rings case on some bronze weapons Placed over the center of gravity to facilitie lifiting On early, heavily decorated weapons, the handles were often cast to resemble dolphins, and were known by this name
handles
Names that the wrestlers usually use themselves Usually not the names that they use in the ring
handles
Places on a widget or screen where the object can be"grabbed" for repositioning or resizing
handles
third-person singular of handle
handles
Handles give you something to grab on to! You wouldn't get very far in graphics editing without these
handles
The squares that appear on the borders of selected objects like a Text Box When handles of different size are present, the large handle is used to move and the smaller handles are used to resize
handles
Axe handles are made of hickory and range from 20" to 36" long The most common is 36" Handles for single-bit axes are curved to help increase leverage Double-bit axes have straight handles because the handle must be symmetrical with the double-edge head
handles
Rings, often stirrup-shaped but sometimes semicircular, cast in pairs on the upper side of gun and howitzer tubes at the center of balance With the cascabel, the handles were used to attach tackles when lifting a piece to or from its carriage The handles of ornately-decorated early ordnance were often cast in the form of dolphins, and early works call then by that name
handles
plural of handle
handling
{i} care, treatment; touch
handling
manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something
handling
The mode of using the pencil or brush, etc.; style of touch
handling
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
handling
Work done by the hands; hence, any work done personally
handling
the characteristics of a kayak design that determine how the boat will respond to inputs from the paddler, usually including tracking or turning ability, stability, and seaworthiness (contrast with performance)
handling
Storing, dispensing and disposing of materials or containers
handling
Taking care of all procedures connected with physical handling of cargo
handling
The mode of using the pencil or brush, etc
handling
A single pick-up, movement and set-down of a loaded or empty pallet
handling
style of touch
handling
A man skilled or employed in handcraft
handling
A general term covering all the aspects of a car's behavior that are related to its directional control
handling
(handler) means any operation or portion of operation that receives or otherwise acquires agricultural products for resale, except that such a term shall not include final retailers of agricultural product, who do not process and substantially transform, repack, or re-label such products
handling
a single pick-up, movement and wet-down of a loaded or empty pallet
handling
In a handy manner; skillfully; conveniently
handling
the action of touching with the hands or the skillful use of the hands manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
handling
Fee assessed for issuing shipping documents, labeling freight, booking cargo, confirming goods onboard, and pre-alerts
handling
means petting, feeding, watering, cleaning, manipulating, loading, crating, shifting, transferring, immobilizing, restraining, treating, training, working and moving, or any similar activity with respect to any animal
handling
A touching, controlling, managing, using, take care of etc., with the hand or hands, or as with the hands. See handle (transitive verb)
handling
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
handling
Generally, a car's performance while racing, qualifying, or practicing How a car "handles" is determined by its tires, suspension, aerodynamics, and other factors
handling
A touching, controlling, managing, using, etc
handling
the action of touching with the hands or the skillful use of the hands
handling
the management of someone or something; "the handling of prisoners"; "the treatment of water sewage"; "the right to equal treatment in the criminal justice system"
handling
See Handle, v
handling
A handkerchief
handling
The quality or state of being handy
handling
The packaging of an item for shipment
handling
with the hand or hands, or as with the hands
handling
To touch; to feel with the hand; to use or h
handling
The ease, with that the motorcycle can be moved, for example with direction changes
hoe handle
the handle of a hoe
love handle
A deposit of fat at the waistline. Often used in the plural
love handle
excess fat around the waistline
mop handle
the handle of a mop
pan handle
{i} (Informal) extended protrusion resembling a tail of a geo-political entity
rake handle
the handle of a rake
handle