type

listen to the pronunciation of type
İngilizce - Türkçe
Yazmak

Onun görevi bütün mektupları yazmaktı. - Her job was to type all the letters.

{i} cins

Fabrika, yeni cins bir araba üretiyor. - The factory is producing a new type of car.

{i} tür

Evlilik bir tür insan hakları ihlalidir. - Marriage is a type of human rights violation.

Bu tür evi sevmiyorum. - I don't like this type of house.

tip

Dünyada üç tip insan vardır: sayı sayabilenler, ve sayamayanlar. - There are three different types of people in the world: those who can count, and those who can't.

Ken öfkesini kolayca kaybeden insan tipi değildir. - Ken is not the type of person who loses his temper easily.

(fiil) daktilo ile yazmak
tür ( metin, sayı, tarih )
basma harf veya harfler
{i} 1. çeşit, cins, tür, tip: The three of them are different types of people. Üçü de üç ayrı tip insan. of the classic type klasik türden. 2
{i} sembol
daktiloyla yazmak
(Bilgisayar) türü

Bir haiku bir şiir türüdür. - A haiku is one type of poem.

Tom dedikodu yapan insan türü değildir. - Tom isn't the type of person who gossips.

takım
türünü saptamak
(Matbaacılık, Basımcılık) basma harf
daktilo kullanmak
daktilo etmek
(Bilgisayar) tuşlamak
daktiloda yazmak
örnek

Öğretmen beklenen cevabın türünü netleştirmek için tahtada bir örnek gösterebilir. - The teacher can show an example on the blackboard to clarify the type of answer expected.

daktilo ile yazmak
matbaa harfi
{f} daktiloyla yaz

Bayan tanaka daktiloyla yazabilir, değil mi? - Ms. Tanaka can type, can't she?

Yarın mektupları daktiloyla yazmasını Mary'den isteyeceğim. - I will ask Mary to type the letters tomorrow.

hurufat
çeşit

Dünya üzerinde 10 çeşit insan vardır: ikilik sistemi anlayanlar ve anlamayanlar. - There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.

Her çeşit sosyalleşme bir yalana gereksinim duyar. - Every type of socialization requires a lie.

önceden göstermek veya haber vermek
kinaye
remiz
ima
(to) Tuşlamak / yazmak
ideal örnek
(to) yazmak
çeşit, cins, tür, tip: The three of them are different types of people. Üçü de üç ayrı tip insan. of the classic type klasik türden. 2
en âlâ cinsten numune
kategori
{i} simge
{i} model

Bu kol saati yeni bir model. - This watch is a new type.

Bu, kaybettiğim kamera ile aynı model. - This is same type of camera as the one I lost.

daktiloda yazı yazmak
kopyasını veya nümunesini çıkarmak
{f} yaz

Hızlı yazamadığım için mesajına hemen cevap veremiyorum. - I can't reply your message immediately, for I can't type fast.

Benim ekranda yazdığım kelimeleri görebilirsin, ama benim klavye üzerine döktüğüm gözyaşlarını göremezsin. - You see the words that I typed on the screen, but you don't see the tears that I shed over the keyboard.

numune
(Havacılık) tipik
yazın
janr
kip
type a
(Bilgisayar) tür a
type area
(Matbaacılık, Basımcılık) tertip dizisinin boyu
type b
(Bilgisayar) tür b
type f
(Bilgisayar) tür f
type face
(Bilgisayar) yazı biçimi
type face
(Bilgisayar) yazıyüzü ailesi
type here
(Bilgisayar) buraya yazın
type house
tip ev
type id
(Bilgisayar) tür kimliği
type is
(Bilgisayar) tür
type key
(Bilgisayar) tür anahtarı
type name
(Bilgisayar) tür adı
type of action of an element
öğe davranışı
type of error
hata türü
type size
(Askeri) yazı boyutu
type test
tip sınaması
type up
bilgisayarda yazmak
type up
daktilo etmek
type bar
harf kolu
type bar
satır çubuğu
type font
tip fontu
type metal
harf metali
type specimen
numune
type through
doğrudan yazmak
type 2
Tıp 2
type a
yazın
type ahead
türü önde
type b
tıp b
type bar
türü bar
type both world here
ananın ki denir
type element
elemanın
type face
tıp yüz
type in
tıp
type it again
tekrar yaz
type locality
örnek yer
type of cookie; type of silk
çerez türü; ipek türü
type of school
okul türü
type out
tıp dışarı
type pallet
tipi palet
type pusher
tıp itici
type rod
tipi çubuk
type segment
türü segment
type term
türü dönem
Type plate
(Tekstil) Tip plakası
type a mission logistical command
(Askeri) A TİPİ LOJİSTİK KOMUTANLIK: 9000 ile 15 000 kişilik muhtelif kuvvetlerden mürekkep bir teşkilata komuta eden lojistik komutanlık. Bu komutanlık, lüzumlu hizmet kuvvetleri ile teçhiz edildiği takdirde, ortalama 30.000 kişilik bir muharip kuvvete gerekli ordu ve menzil sahası desteği sağlar. Bak. "logistical command"
type a ration
(Askeri) A TİPİ SAHRA RASYONU: Bak. "field ration" ve "ration"
type approval laboratory
(Avrupa Birliği) tip onay laboratuarı
type b mission logistical command
(Askeri) B TİPİ LOJİSTİK KOMUTANLIK: 35.000 ile 60.000 kişilik muhtelif kuvvetlerden mürekkep bir teşkilata komuta eden lojistik komutanlık. Bu komutanlık lüzumlu hizmet kuvvetleri ile teçhiz edildiği takdirde, ortalama 100.000 kişilik bir muharip kuvvete gerekli ordu ve menzil sahası desteği sağlar. Bak. "logistical command"
type b ration
(Askeri) B TİPİ RASYON: Bak. "field ration" ve "ration"
type b strength column
(Askeri) B TİPİ PERSONEL SÜTUNU: Teşkilat ve malzeme çizelgesinin personel kısmında bir sütun. Bu sütun; birliğin, Amerikalı olmayan personelle takviye edildiği zaman, kadroda belirtilmiş görevini yerine getirmesi için gerekli komuta, murakabe, teknik ve lüzumlu bakım personeli görev yerlerinde kullanılacak asgari Amerikan personelini gösterir. Bak. "cadre strength column" ve "level strength". TYPE B TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT: B TİPİ TEŞKİLAT VE MALZEME KADROSU: Malzemeyi ve asgari uzman ve murakabe personelini gösteren ve teşkilat ve malzeme kadrosu ile tayin edilmiş görevi yerine getirmek için, Amerikalı olmayan personelle takviyesi gereken bir çizelge. Bak. "table of organization and equipment"
type c mission logistical command
(Askeri) C TİPİ LOJİSTİK KOMUTANLIK: 75.000 ile 150.000 kişilik muhtelif kuvvetlerden mürekkep bir teşkilata komuta eden lojistik komutanlık. Bu komutanlık, lüzumlu hizmet kuvvetleri ile teçhiz edildiği takdirde, ortalama 400.000 kişilik bir muharip kuvvete gerekli menzil sahası desteği sağlar. Bak. "logistical command"
type command
(Askeri) TİP KOMUTASI: Bir filo veya kuvvetin, taktik bir ast bölümden farklı olarak aynı tip gemi ve birlikler halinde idari bir ast bölümü. Bir tip teşkilatı komutanlığın sancak gemisi, yardımcı gemisi ve kendisine tahsis edilmiş uçakları da bulunabilir
type commander
(Askeri) tip komutanı U
type declaration
tip bildirimi
type equipment method load
(Askeri) TİPİK TEÇHİZAT METODU İLE YÜKLEME: Tümen ve daha yukarı kademelerde planlama işlerini idare edenler tarafından kullanılan bir usul. Genel planlama maksatları için gerekli uçak ihtiyacı, bu usulle, süratli olarak tespit edilir. Araç ve araçlar tarafından çekilen silahların miktarı, bir birliğin ihtiyacı olan uçak sayısını tayin eden önemli bir faktördür
type examination laboratory
(Avrupa Birliği) tip inceleme laboratuarı
type face
Yazıyüzü
type face
(Askeri) HURUFAT: Matbaa harflerinin özelliğini belirtmek için kullanılan terim
type founder
hurufatçı
type foundry
hurufat dökümhanesi
type head
Yazı başlığı
type ii error
(Ticaret) ikinci tip hata
type ii variations
(Tıp) tip ıı değişiklikler
type into
tuşlamak
type into
(Bilgisayar) klavyeden bilgi girmek
type into
girmek [(Bilgisayar) ]
type load
(Askeri) Bak. "standard load"
type load
(Askeri) standart yük
type locality
tip yeri
type of access
(Bilgisayar) erişim türü
type of action of an element
oge davranisi
type of anchorage
ankraj tipi
type of backup
(Bilgisayar) yedekleme türü
type of bodywork
üst yapı türü
type of call
(Bilgisayar) arama türü
type of case
(Kanun) dava türü
type of clay
kil cinsi
type of control
denetim turu
type of court
(Kanun) mahkeme türü
type of domicile
mesken türü
type of error
hata turu
type of felony
(Kanun) cürüm türü
type of flow
akım tipi
type of flow
akım türü
type of guid
(Bilgisayar) guid türü
type of information to display
görüntülenecek bilgi türü
type of interpretation
(Kanun) suret-i tefsir
type of judgment
(Kanun) karar türü
type of lime
kireç cinsi
type of meeting
(Bilgisayar) toplantı türü
type of packing
(Askeri) gruplaşma tipi
type of packing
(Askeri) paketleme tipi
type of port
(Bilgisayar) bağlantı noktası türü
type of product
malın cinsi
type of punishment
(Kanun) ceza türü
type of smoke
(Askeri) SİS ÇEŞİDİ, SİS NEVİ: Düşman hava ve kara gözetlemesine engel olmak üzere meydana getirilen sis örtüsü, hafif sis veya sis perdesi
type of smoke
(Askeri) sis nevi
type of smoke
(Askeri) sis çeşidi
type of soil
zemin tipi
type of subject
(Bilgisayar) ilgilinin türü
type of summary
(Bilgisayar) özet türü
type of test
(Bilgisayar) sınama türü
type of white grape
yapıncak
type page
sayfa kalıbı
type personnel element
(Askeri) tip personel unsuru
type size
(Askeri) HURUFAT PUNTASI (MATBAACILIK): Haritacılıkta belirli harflerin ebadını göstermek için kullanılan ölçüler genellikle punto terimi ile kullanılır (Bir inç 72 puntodur)
type size
yazı puntosu
type specimen
örnek
type specimen
model
type test
tip sinamasi
type unit characteristics file
(Askeri) tip birlik özellikler dosyası
type unit characteristics report
(Askeri) tip birlik özellikleri raporu
type unit equipment detail file
(Askeri) tip birlik teçhizatı ayrıntı dosyası
type up
daktilo etmek; bilgisayarda yazmak: He was going to type up his notes on his computer. Notlarını bilgisayarında yazacaktı
type voice modem\r\n
Türünde Sesli Modem\R\N
type, model, and/or series (also as TMS)
(Askeri) tip, model ve/veya dizi (ayrıca TMS olarak da kullanılır)
typeface/type face
yazı biçimi
agreement type
sözleşme türü
all of type
(Bilgisayar) tüm türler
attribute type
(Bilgisayar) öznitelik türü
block type
(Bilgisayar) blok türü
body type
(Otomotiv) gövde tipi
bound to unknown type
(Bilgisayar) bilinmeyen türe bağlama
browser type
(Bilgisayar) tarayıcı türü
cement type
çimento tipi
chip type
(Bilgisayar) yonga türü
circuit type
(Bilgisayar) devre türü
column type
(Bilgisayar) sütun türü
component type
(Bilgisayar) bileşen türü
configuration type
(Bilgisayar) yapılandırma türü
connection type
(Bilgisayar) bağlantı türü
connector type
(Bilgisayar) bağlayıcı türü
contact type
(Bilgisayar) kişi türü
content type
(Bilgisayar) içerik türü
cost type
(Ticaret) tahakkuk esasını kullanma
cover type
(Bilgisayar) kapak türü
creep type landslide
(Çevre) sürüklenme heyelanı
current type
(Bilgisayar) geçerli tür
custom type
(Bilgisayar) özel tür
deployment type
(Bilgisayar) dağıtım türü
derived type
(Bilgisayar) türetilmiş tip
description of type
(Bilgisayar) tür tanımı
device type
(Bilgisayar) aygıt türü
display type
(Bilgisayar) monitör türü
display type
(Bilgisayar) görüntüleme türü
drive type
(Bilgisayar) sürücü türü
driver type
(Bilgisayar) sürücü türü
encoding type
(Bilgisayar) kodlama türü
encryption type
(Bilgisayar) şifreleme türü
entry type
(Bilgisayar) giriş türü
error type
(Bilgisayar) hata tipi
event type
(Bilgisayar) organizasyon tipi
event type id
(Bilgisayar) organizasyon türü no
exercise type
(Bilgisayar) çalışma türü
expense type
harcama türü
extended type
(Bilgisayar) uzatılmıştür
field type
(Askeri) portatif
field type
(Askeri) sahra tipi
field type
(Bilgisayar) alan türü
file type
(Bilgisayar) dosya türü
file type
(Bilgisayar) dosya tipi
fill type
(Bilgisayar) dolgu türü
font type
(Bilgisayar) yazı tipi türü
format type
(Bilgisayar) biçimleme türü
format type
(Bilgisayar) biçimlendirme türü
fuel type
yakıt tipi
gear type
dişli tip
help type
(Bilgisayar) yardım türü
hook type
(Bilgisayar) kanca türü
household type
ev tipi
image type
(Bilgisayar) yansıma türü
interface type
(Bilgisayar) arabirim türü
intuitive type
(Pisikoloji, Ruhbilim) sezgisel tip
item type
(Bilgisayar) öğe türü
job type
(Bilgisayar) iş türü
joint type
(Bilgisayar) eklem türü
İngilizce - İngilizce
To determine the blood type

The doctor ordered the lab to type the patient for a blood transfusion.

An individual considered representative of members of its taxonomic group

the type of a genus, family, etc.

A grouping based on shared characteristics; a class
To put text on paper using a typewriter
An event or person that prefigures or foreshadows a later event - commonly Old Testament events linked to Christian times
A blood group
An individual that represents the ideal for its class; an embodiment
A tag attached to variables and values used in determining what values may be assigned to what variables
To enter text or commands into a computer using a keyboard
A letter or character used for printing, historically a cast or engraved block

set in bold type.

{i} sort; kind; printed letters; form, model
{f} input text using a keyboard; classify, determine the type of something (esp. blood); typify, exemplify; foreshadow
{n} an emblem, token, stamp, printing-letter
Such letters or characters, in general, or the whole quantity of them used in printing, spoken of collectively; any number or mass of such letters or characters, however disposed
A column contains information in one of four types: character, date, number or long The operations users can perform on the contents of a column depend on the type of information it contains See also format
The mark or impression of something; stamp; impressed sign; emblem
printed characters; "small type is hard to read"
Form or character impressed; style; semblance
A list of descriptive terms indicating the kind of work described in the record These terms indicate what the work is (a watercolor) They do not describe what the work is about or what is depicted in or on the work (a horse) The terms identify the type of work described but do not identify the subject of the work e g sculpture, assemblages for Punk Bear Spirit
A term used to describe the nomenclatural importance of various kinds of specimens
A general form or structure common to a number of individuals; hence, the ideal representation of a species, genus, or other group, combining the essential characteristics; an animal or plant possessing or exemplifying the essential characteristics of a species, genus, or other group
That which possesses or exemplifies characteristic qualities; the representative
(biology) the taxonomic group whose characteristics are used to define the next higher taxon
A group of chain letters with easily recognized and persistent features that distinguish these letters from others in the same niche The broadest classification of chain letters within a motivational category A type may or may not be a descent group The Good Luck type probably is not since it excludes the Prosperity type which likely descended from a Good Luck variation The concept of a "type" does not work so well for mainline luck chain letters from 1940 - 1970, though further collecting may clarify types in this period CLEVO
To furnish an expression or copy of; to represent; to typify
write by means of a keyboard with types; "type the acceptance letter, please"
The kind of thing a variable is or a function returns Primitive types in A are dbl, int, and str See also Constructs, types
a person of a specified kind (usually with many eccentricities); "a real character"; "a strange character"; "a friendly eccentric"; "the capable type"; "a mental case"
(Note: Repeatable Field )The type of document An authority list is to be provided [Dublin Core Metadata Mapping: Type]
A simple compound, used as a mode or pattern to which other compounds are conveniently regarded as being related, and from which they may be actually or theoretically derived
(biology) the taxonomic group whose characteristics are used to define the next higher taxon identify as belonging to a certain type; "Such people can practically be typed"
A type characterizes both a set of values, and a set of operations applicable to those values A type definition is a language construct that defines a type A particular type is either an access type, an array type, a private type, a record type, a scalar type, or a task type
A block of metal or wood having a raised letter or character on its surface used for printing; also, a set of such blocks
write by means of a keyboard with types; "type the acceptance letter, please
The classification of an option contract as either a put or a call
A form of projectile or knife for which a description, name and age have been attributed to
A type is a definition from which values can be instantiated The CLR Type System understands two fundamental different types, Value types and Reference types Types may have static, instance and virtual methods; static and instance fields; events and properties
(n ) A class or interface
all of the tokens of the same symbol; "the word `element' contains five different types of character"
the single element of a taxon to which its name is permanently associated, and on which the description or valid publication is based
A type is an arbitrary atom used to identify the interpretation of property data Types are completely uninterpreted by the server They are solely for the benefit of clients X predefines type atoms for many frequently used types, and clients also can define new types
A type is the abstract representation of a variable or object In the non-object world, all variables have a type in the traditional sense These types are either derived from mathematics (integers, reals, symbols), are collections constructs (array, vector, stack), are aggregates of constructs (structs, bags, unions), or are references to typed constructs (pointers, references) In object systems, the type of an object is either falls into one of the aforementioned categories or is a class A class is a description of an object's state and interface So, in the Infospheres context, a type is the union of types and classes in the traditional sense
In GEM, a type qualifies either the content of an element or field or the semantics of the element's name Can be considered as subelements that refine the element For example, name, email and homepage "types" qualify the author element
describes what sort of information a variable stores, as well as how much space that information takes up
a tentative personality classification based on a combination of attitude (extravert or introvert) with the most differentiated function An inner-directed person who orients mainly by intuition is an "introverted intuitive type" and therefore must work to differentiate the inferior attitude and function
The original object, or class of objects, scene, face, or conception, which becomes the subject of a copy; esp
A description of a set of instances that share the same operations, abstract attributes, and relationships, and semantics A type may define an operation specification (such as a signature) but not an operation implementation (such as a method) Usage note: Type is sometimes used synonymously with interface, but it is not an equivalent term Synonym: type [OMA] See: class, instance Contrast: interface
The Dublin Core element used to designate the nature or genre of the content of the resource Type includes terms describing general categories, functions, genres, or aggregation levels for content Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary See also section 4 of the Dublin Core Users Guide
Also, a group or division of animals having a certain typical or characteristic structure of body maintained within the group
identify as belonging to a certain type; "Such people can practically be typed"
To represent by a type, model, or symbol beforehand; to prefigure
A figure or representation of something to come; a token; a sign; a symbol; correlative to antitype
The classification of a option contract as either a put or a call
A partial specification of the Thing In Java, a type is either a primitive type or an object type See the chapter on Things, Types, and Names
An individual considered representative of members of its taxonomic group: the type of a genus, family, etc
The classification of the car according to function The first word is the major class: streetcar (passenger), rt (rapid transit), and work
A generic term that can reference any vegetation level in the USNVC, whether it is association, alliance, formation, etc, and even a combination of levels, or no reference to a known "type" within the classification It a vague but useful term It is correctly used when the focus is not on the vegetation "type," but rather when used loosely to explain some other point that one is trying to get across (e g , "We do not have a good grasp of how vegetation types at Acadia link to the map units used for mapping ") "Types" refers to all levels of the classification, not specific association level Plus the focus is on "not have a good grasp," not the vegetation type or map unit Also known as vegetation type
The description of the data and the operations that can be performed on or by the data
A combining form signifying impressed form; stamp; print; type; typical form; representative; as in stereotype phototype, ferrotype, monotype
AF Affiliated Institutions - money will not be entered into UofT FIS - budget will be externally administered Held at a research institute, hospital or federated college FI - UofT application with FIS implications - fund will be handled through UofT NF - UofT award with no budget implications - i e , will not be put in FIS This would include historical data, honorary awards with no money
a subdivision of a particular kind of thing; "what type of sculpture do you prefer?"
a small metal block bearing a raised character on one end; produces a printed character when inked and pressed on paper; "he dropped a case of type, so they made him pick them up"
the design on the face of a medal or a coin
A raised letter, figure, accent, or other character, cast in metal or cut in wood, used in printing
type I error
Rejecting the null hypothesis when the null hypothesis is true
type I errors
plural form of type I error
type II error
Accepting the null hypothesis when the null hypothesis is false
type II errors
plural form of type II error
type collection
A collection from which the original concept of a taxonomic group was described
type collections
plural form of type collection
type design
The art of designing typefaces
type foundry
A company that designs and/or distributes typefaces
type localities
plural form of type locality
type locality
The location, usually where the first specimen was discovered, considered most representative of a mineral, formation etc
type locality
The location where a nomenclatural or name-bearing type was collected
type metal
A metal alloy that is used in traditional typefounding and mechanical typesetting
type safety
the extent to which a programming language discourages or prevents type errors
type species
A species which has been designated as typical of a genus, and is chosen as the species according to which the genus is named

The type species is E. lucius, the northern pike. The species of this genus are known as the pike. (Wikipedia article on Esox).

type system
A way programming language classifies values and expressions into types, how it can manipulate those types and how they interact
type systems
plural form of type system
type-founder
A manufacturer of metal type for printing
type-in
A program listing, published in a magazine, etc., to be typed and run by the reader

The quality of the type-ins were sic] a cut above the ones found in rival magazines.

type-safe
Not susceptible to the class of programming errors that could lead to items of one data type being incorrectly treated as another type

Narrow performs a type-safe conversion into an instance of a subclass.''.

type out
If you type something out, you write it in full using a typewriter or word processor. The two of us stood by while two typists typed out the whole document again I read it down the phone to a man called Dave, who typed it out. = type
type 1
If you refer to a particular thing or person as a type of something more general, you are considering that thing or person as an example of that more general group. Have you done this type of work before? Rates of interest for this type of borrowing can be high I am a very determined type of person. = sort, kind
type 1
If you refer to a person as a particular type, you mean that they have that particular appearance, character, or way of behaving. It's the first time I, a fair-skinned, freckly type, have sailed in the sun without burning = sort
type 1
If you say that someone is not your type, you mean that they are not the sort of person who you usually find attractive. At first I thought he was rather ordinary looking, a little chubby, not my type see also blood type
type 1
A type of something is a group of those things that have particular features in common. There are various types of the disease In 1990, 25% of households were of this type. = sort, kind
type 2
Type is printed text as it appears in a book or newspaper, or the small pieces of metal that are used to create this. The correction had already been set in type. see also typing
type 2
If you type something, you use a typewriter or word processor to write it. I can type your essays for you I had never really learnt to type properly The letter consists of six closely typed pages
type A
One who exhibits this behavior pattern
type B
One who exhibits this behavior pattern
type I error
(Ticaret) The incorrect rejection of a true hypothesis
type II error
(Ticaret) The failure to reject a false hypothesis
type b
the blood group whose red cells carry the B antigen
type b
Fish that were caught but were either not kept or not available for identification
type b
personality - calm, relaxed, patient, and at a lower risk for heart problems that a Type A personality
type b
- engineered casks that may have double walls of thick steel and heavy lead, which must undergo demanding test simulating both normal transportation and accident conditions
type bar
One of the thin movable bars on many typewriters and some computer printers that carry the letters or characters
type family
a complete set of type suitable for printing text
type genus
(biology) genus from which the name of a family or subfamily is formed; it is not necessarily the most representative genus but often the largest or best known or earliest described
type genus
The taxonomic genus that is designated as representative of the family to which it belongs
type i diabetes
severe diabetes mellitus with an early onset; characterized by polyuria and excessive thirst and increased appetite and weight loss and episodic ketoacidosis; diet and insulin injections are required to control the disease
type ii diabetes
mild form of diabetes mellitus that develops gradually in adults; can be precipitated by obesity or severe stress or menopause or other factors; can usually be controlled by diet and hypoglycemic agents without injections of insulin
type in
If you type information into a computer or type it in, you press keys on the keyboard so that the computer stores or processes the information. Officials type each passport number into a computer You have to type in commands, such as `help' and `print' You type things in, and it responds. = key in
type metal
An alloy used for making metal type, consisting mainly of lead, antimony, and tin
type metal
an alloy of tin and lead and antimony used to make printing type
type site
An archaeological site regarded as definitively characteristic of a particular culture and whose name is often applied to the culture. For example, the Le Moustier cave in southwest France is the type site for the Mousterian culture
type size
height on a font from the highest point to the lowest, font size
type species
A holotype
type species
(biology) the species that best exemplifies the essential characteristics of the genus to which it belongs
type specimen
the original specimen from which the description of a new species is made
type style
information which indicates if a font is bold or italic
type up
If you type up a text that has been written by hand, you produce a typed copy of it. They didn't get around to typing up the letter When the first draft was completed, Nichols typed it up
A-type conflict
disagreement that focuses on individual- or personally-oriented issues
Pele-type
Describing an eruption or volcano similar to that of Pele on Io (the moon of Jupiter)
Prometheus-type
Describing an eruption or volcano similar to those on Prometheus (the moon of Saturn)
blood type
A classification of blood that is based on the presence or absence of antigens in the red blood cells of an individual. For the purposes of blood transfusion three antigens referred to as "A", "B" and "RhD" (out of a total of 29) are the most important. Based on their presence the human blood can be classified to A, AB, B, and O blood types which are further divided to Rh positive or negative
blood-type
Attributive form of blood type, noun

The blood bank needs blood-type data on all donors.

built-in type
A data type provided by a programming language as a basic building block, such as integer, character or Boolean, but in some languages also list, hash table or first class function
composite type
A datatype that can be constructed in a programming language out of that language's primitive types and other composite types; exemplified by array, structure, and class
constitutional type
A classification of individuals based on physical characteristics or body constitution or on an asserted relationship between physical characteristics and a tendency to either suffer from a disease or have other characteristics
data type
a classification or category of various types of data, that states the possible values that can be taken, how they are stored, and what range of operations are allowed on them
early-type star
a star of spectral type O, B, A, or F0 to F5
late-type star
a star of spectral type K or M
leaded type
Printed type which is set with extra leading in such a way as to make the text appear with greater emphasis

A thousand editors have screamed in leaded type that it were worse for the wealthy to hoard than waste. (Wm. Cowper Brann, Brann The Iconoclast Vol. 1, published 1919).

leaded type
Printed type in general, as opposed to engravings or handwritten documents

There, in leaded type, was the article before him. It seemed, somehow, much more important on the printed page than it had looked in the proof. (Robert Barr, A Woman Intervenes, 1896).

n-type
in which conduction is due to the movement of electrons rather than positive holes
p-type
in which conduction is due to the movement of positive holes rather than electrons
primitive type
A data type provided by a programming language as a basic building block, such as integer, character or Boolean
solar-type
Having similar characteristics to those of the Sun
spectral type
an indication of the physical and chemical characteristics of a star based on the spectrum of light that it emits
touch-type
To type with a keyboard or typewriter while not looking at it
typed
Having a specific data type

A typed variable can only store one kind of data.

typed
In which variables are typed

Scheme is a typed language.

typed
Simple past tense and past participle of type
typing
Present participle of type
typing
Assigning or classification by type
wild type
The typical form of an organism, strain, gene or characteristic as it occurs in nature
wild-type
Alternative spelling of wild type
typed
written on a typewriter
typed
past of type
typed
Divided into types or classes
types
conjonction de coordination conjonction de subordination Related terms
types
This refers to the concept of sorting people into various categories or sets of behavior for the purpose of discussing interaction Early assessments were based on this concept
types
Glazed - The most common style today in floor and wall tiles, as well as for residential and commercial applications A liquid glass is applied to the body of the tile and fired at high temperatures The glazing becomes hard and non-porous resulting in a flooring that is
types
plural of type
types
a container for data type definitions using some type system such as XSD
types
third-person singular of type
types
Examples
types
—A set of data and function members that are combined to form the modular units used to build a NET applications Pre-defined types exist within the CLR and user-defined types are created by programmers Types include enumerations, structures, classes, standard modules, interfaces, and delegates See Type members
types
LOCATION CUSTODIAN
types
One of two types rack and pinion or recirculating ball, the latter more commonly used on domestic applications
typing
the act of typing on a keyboard
typing
writing done with a typewriter
typing
{i} entering of type; act of pressing keys on a keyboard
typing
Typing is the skill of using a typewriter or keyboard quickly and accurately. My typing is quite dreadful. the activity of using a computer or a typewriter to write something
typing
Typing is the work or activity of typing something by means of a typewriter or word processor. She didn't do any typing till the evening
type