handling

listen to the pronunciation of handling
İngilizce - Türkçe
{i} kullanma

O, bu makineyi kullanmaya alışıktır. - She is used to handling this machine.

O, bu makineyi kullanmada iyi ilerleme kaydetti. - He made good progress in handling this machine.

(Ticaret) yükleme işlemleri
bir işi idare etme
(Havacılık) yer hizmetleri
yükleme-boşaltma
kotarma
yürütme
elleme
(Otomotiv) yol tutuş
(Otomotiv) aracın yol tutuşu
yürüterek
elle kullanma
{f} boşalt
nakliye
{i} boşaltma
muamele
dağıtım
işleme tarzı
Yükleme ve boşaltma
elle dokunma
yönetme
{i} idare

Tom durumu çok iyi idare ediyor. - Tom is handling the situation very well.

Durumu idare ediyorum. - I'm handling the situation.

{i} tedavi
{i} bakım
(Nükleer Bilimler) işleme
{i} taşıma

Taşıma ücreti ne kadar. - How much is the handling charge?

Dinamit taşıma tehlikeli olabilir. - Handling dynamite can be dangerous.

işletme
{i} dokunma
handling charges elden geçirme masraflar
{f} yür
{f} boşalt: prep.boşaltarak
{i} ambalajlama
(Otomotiv) direksiyon hakimiyeti
hareket
(Gıda) ele alma
elden geçirme
elleçleme
handle
idare etmek

Tom'u idare etmek zor. - Tom is hard to handle.

Bu makineyi idare etmek kolaydır. - This machine is easy to handle.

handle
kulp

Fincanın kulpu kırıldı. - The handle of the cup has broken off.

handle
işlemek
handle
{i} sap

Sürahinin sapı kırıldı. - The handle of the pitcher was broken.

Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır. - A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces.

handle
el tutma yeri
handling fee
(Turizm) hizmet bedeli
handling fee
(Turizm) hizmet ücreti
handling of
indirip bindirme
handling cost
kullanma gideri
handling taxe
yükleme vergisi
handling cost
taşıma maliyeti
handling costs
taşıma maliyeti
handling error
hata işleme
handling interpersonal
kişilerarası idare
handling methods
başetme yöntemleri
handling area
(Ticaret) elleçleme bölgesi
handling charges
dağıtım masrafları
handling charges
teslim giderleri
handling line
(Askeri) balon çekme halatı
handling line
(Askeri) BALON ÇEKME HALATI: Bir balon veya havadan daha hafif bir hava aracına bağlanmış iplerden herhangi biri. Bu ipler vasıtasıyla, yerdeki mürettebat hava aracı veya balonu aşağıya çekerler
handling of calls
(Telekom) çağrıların alınması
handling platform
yükleme-boşaltma platformu
handling reinforcement
montaj teçhizatı
handling reinforcement
kaldırma teçhizatı
handling ring
taşıma halkası
handling services
(Ticaret) satış hizmetleri
handling services
(Ticaret) elden geçirme ücreti
handle
üstesinden gelmek

Kendi tarzımla bunun üstesinden gelmek istiyorum. - I'd like to handle this in my own way.

Sami öfkesinin üstesinden gelmek istedi. - Sami wanted to handle his anger.

handle
başa çıkmak

Onunla başa çıkmak zorunda kalacaksın. - You'll have to handle it.

Durumla başa çıkmak benim için zor. - It is difficult for me to handle the case.

handle
{f} ele almak

Onu ele almak istemiyorum. - I don't want to handle it.

Bunu tek başına ele almak zorunda kalacaksın. - You'll have to handle it by yourself.

handle
{i} kol

Kapıya yeni bir kol taktım. - I put a new handle to the door.

Sadece bu kolu çevirin. - Just turn this handle.

handle
kabza
handle
olanak
handle
{f} geçinmek

Tom'la geçinmek kolaydır. - Tom is easy to handle.

handle
{f} kullanmak

Eski modelle karşılaştırıldığında bunu kullanmak çok daha kolaydır. - Compared with the old model, this is far easier to handle.

handle
{f} eğitmek
handle
eline almak
handle
tuta

Tom bir tüfeği nasıl tutacağını bilir. - Tom knows how to handle a rifle.

handle
ele gelmek
cargo handling
(Askeri) yükleme boşaltma
cargo handling
(Askeri) yük elleçleme
handle
(Tekstil) (işte) kullanmak
handle
tutma yeri
handle
(Tekstil) manivela
handle
tanıtıcı
handle
kapı kolu
handle
tutumaç
handle
(Askeri) eleçlemek
handle
köpürmek
handle
(Askeri) elleçlemek
handle
(Kanun) davaya bakmak
handle
(İnşaat) taşımak
handle
(Bilgisayar) tanıtıcı değer
handle
kol tutamak
handle
elden geçirmek
handle
(Tekstil) yönetmek
handle
elcik
handle
(Gıda) alet edavat sapı
handle
anahtar kolu
handle
(Tekstil) bulundurmak
handle
(Bilgisayar) dosya aracı
overflow handling
(Bilgisayar) taşma göstergesi
usual handling
(Ticaret) mutat elleçleme
data handling equipment
veri işleme ekipmanı
data handling system
veri işleme sistemi
exception handling
kural dışı durum işleme
handle
kontrol altında tutmak
handle
ellemek

Bunu çocuk eldivenleri ile ellemek zorunda kaldık. - We've got to handle this with kid gloves.

handle
{f} ele al

O sorunu oldukça iyi şekilde ele aldın. - You handled that problem quite well.

Bunu tek başına ele almak zorunda kalacaksın. - You'll have to handle it by yourself.

handle
tutamaç
handle
{i} tutaç
handle
el sürmek
material handling
malzeme taşıma
air handling luminaires
hava taşıma armatürler
error handling
yanlışları işleme
handle
halletmek

İnsan gücü eksikliği nedeniyle, biz bu görevi halletmek için beklentilerden daha fazla zamana ihtiyacım var. - Due to lack of manpower, we need more time than expectations to handle this task.

handle
kulplu
handling of
kotarma
information handling
bilgi işleme
manual handling
Elleçleme
task handling
görev taşıma
terminal handling charge
terminal kullanım ücreti
text handling
Metin işleme
Deployable Intelligence Data Handling System
(Askeri) Konuşlanabilir İstihbarat Veri İşleme Sistemi
Naval Reserve cargo handling battalion
(Askeri) Deniz İhtiyat kargo işleme taburu
Naval Reserve cargo handling force
(Askeri) Deniz İhtiyat kargo işleme kuvveti
Naval Reserve cargo handling training battalion
(Askeri) Deniz İhtiyat kargo işleme eğitim taburu
Navy cargo handling battalion
(Askeri) Deniz kuvvetleri kargo işleme taburu
Navy cargo handling force
(Askeri) Deniz kuvvetleri kargo işleme kuvveti
air handling unit
(Mimarlık) klima santrali
automated data handling
(Askeri) bkz: "automatic data handling"
automatic data handling
(Askeri) OTOMATİK BİLGİ İŞLEM: Otomatik bilgi işlemleri yerine kullanılan ancak bilgi aktarımı özelliklerini de içine alan genel bir terim
cargo handling battalion
(Askeri) yük aktarım taburu
data handling
(Askeri) VERİ İŞLEM: Bilgilerin kayıt veya rapor haline getirilmesi. Bknz. "data processing"
error handling
Hata İşleme
error handling
Hata durumunda nasıl davranılacağı
exception handling
olağandışı durum işleme
exception handling
Kural Dışılık İşleme
handle
{i} tutacak
handle
{f} meşgul olmak

Bununla tek başına meşgul olmak zorundasın. - You'll have to handle this by yourself.

handle
{i} çıkar yol
handle
{i} imkân

Tek başıma bununla başa çıkabilmemin imkanı yok. - There's no way I can handle this by myself.

handle
{f} kıvırmak
handle
{i} işleyici
handle
(Tekstil) tutum
handle
{f} satmak
handle
sat/davran/uğraş/tut
handle
{f} dokunmak
handle
{i} vesile
handle
çıkarellemek
handle
{i} yol

Sorunu yapma yöntemini bildiğim tek yolla ele aldım. - I handled the problem the only way I knew how.

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

handle
tanıtıcı (değer)
handle
{f} işle

Senin araban kolayca işler. - Your car handles easily.

Barut çok dikkatli şekilde işlenmeli. - Gunpowder needs to be handled very carefully.

handle
lakap/kabza/sap/kulp
handle
elle idare etmek
handle
{f} yumuşacık olmak
intelligence data handling system
(Askeri) istihbarat verilerini işleme sistemi
intelligence data handling systems
(Askeri) İSTİHBARAT BİLGİLERİ İŞLEME SİSTEMİ: Ham bilgi ve istihbarat bilgilerini ihtiyaç duyulduğu şekilde işleme tabi tutan ve idare eden bilgi sistemleri. Genel amaçlı kompüterler, kompüter bilgi verme-alma teçhizatı ve döküman ve fotoğraflar için otomatik biriktirme ve çağırma teçhizatı ile tavsif edilirler, otomasyon, istihbarat bilgi işlem sistemlerinin belirgin bir özelliğidir. Tek sistem elemanları otomatikleştirilebilir veya el ile işletilebilir
list handling
liste kotarma
make up air handling unit
harici hava işleme ünitesi
materials handling
(Askeri) MALZEME AKTARILMASI, TESLİMİ: Malzemenin ham madde, hurda, mamul, yarı mamul; imalat safhalarına girişte, imalat safhaları içinde ve bu safhalardan çıkışta, ambar ve depolamada; kabul ve sevkiyat sahalarında taşınması
materials handling equipment
(Askeri) YÜK AKTARMA TEÇHİZATI: İkmal maddelerini daha ekonomik şekilde taşımak için kullanılan mekanik cihazlar. Mesela; çatallı istif aracı (forklift truck), makaralı konveyör (roller conveyor) ve stradl trak (araç) (straddle truck)
materials handling equipment
(Askeri) malzeme kontrol teçhizatı
netbios broadcast packet handling
Netbios Yayım Paket İşlemesi
overflow handling
taşma denetimi
packing, crating, and handling
(Askeri) paketleme, sandıklama ve taşıma
recirculation pump handling equipment
(Nükleer Bilimler) devridaim pompası kullanma aygıtı
reserve cargo handling battalion
(Askeri) ihtiyat kargo yükleme ve boşaltma taburu
shipping and handling fee
taşıma ücreti
special handling designator
(Askeri) muhabere istihbaratı özel işlem kodu
special intelligence communications handling system
(Askeri) özel istihbarat muhaberesi işletim sistemi
special test and handling equipment
(Askeri) ÖZEL TEST VE İSTİF TEÇHİZATI: Sınırlı uygulama sahası bulunan ve bir başka nihai maddenin (malzeme ve istif teçhizatı hariç) işletilmesi, üzerinde gerekli dikkatin gösterilmesi, kalibrasyonu veya bakımı ile ilgili sahada kullanılmak üzere özel surette imal edilen bir madde
specimen handling
örnek toplama
structured exception handling
Yapısal Özel Durum İşlemesi
timber handling pond
(Askeri) kereste elleçleme göleti
tray handling
tabla konveyör tertibatı
İngilizce - İngilizce
Present participle of handle
A touching, controlling, managing, using, take care of, etc., with the hand or hands, or as with the hands. See handle
The mode of using the pencil or brush; style of touch - Fairholt
A criminal offence, the trade with stolen goods
Work done by the hands; hence, any work done personally
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
{i} care, treatment; touch
manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something
Taking care of all procedures connected with physical handling of cargo
the characteristics of a kayak design that determine how the boat will respond to inputs from the paddler, usually including tracking or turning ability, stability, and seaworthiness (contrast with performance)
The mode of using the pencil or brush, etc
means petting, feeding, watering, cleaning, manipulating, loading, crating, shifting, transferring, immobilizing, restraining, treating, training, working and moving, or any similar activity with respect to any animal
with the hand or hands, or as with the hands
A touching, controlling, managing, using, etc
The ease, with that the motorcycle can be moved, for example with direction changes
To touch; to feel with the hand; to use or h
The quality or state of being handy
A handkerchief
See Handle, v
the management of someone or something; "the handling of prisoners"; "the treatment of water sewage"; "the right to equal treatment in the criminal justice system"
the action of touching with the hands or the skillful use of the hands
In a handy manner; skillfully; conveniently
A general term covering all the aspects of a car's behavior that are related to its directional control
Storing, dispensing and disposing of materials or containers
The mode of using the pencil or brush, etc.; style of touch
style of touch
A man skilled or employed in handcraft
(handler) means any operation or portion of operation that receives or otherwise acquires agricultural products for resale, except that such a term shall not include final retailers of agricultural product, who do not process and substantially transform, repack, or re-label such products
a single pick-up, movement and wet-down of a loaded or empty pallet
the action of touching with the hands or the skillful use of the hands manual (or mechanical) carrying or moving or delivering or working with something A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
Fee assessed for issuing shipping documents, labeling freight, booking cargo, confirming goods onboard, and pre-alerts
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
A touching, controlling, managing, using, take care of etc., with the hand or hands, or as with the hands. See handle (transitive verb)
A single pick-up, movement and set-down of a loaded or empty pallet
Generally, a car's performance while racing, qualifying, or practicing How a car "handles" is determined by its tires, suspension, aerodynamics, and other factors
The packaging of an item for shipment
handling charge
{i} fee charged for performing a money transfer, commission taken by someone who performs a bank transaction for another
handling charge
the amount that someone charges for dealing with goods or moving them from one place to another
handling cost
the cost of handling (especially the cost of packaging and mailing an order)
handle
To use the hands

They have hands, but they handle not - ''Psalm 115:7.

handle
A topological space homeomorphic to a ball but viewed as a product of two lower-dimensional balls
handle
To deal with; to make a business of

They that handle the law knew me not - ''Jeremiah, 2:8.

handle
To use or hold with the hand

About his altar, handling holy things - John Milton.

handle
To receive and transfer; to have pass through one's hands; hence, to buy and sell; as, a merchant handles a variety of goods, or a large stock
handle
That of which use is made; an instrument for effecting a purpose (either literally or figuratively); a tool
handle
A reference to an object or structure that can be stored in a variable

This article describes how to find the module name from the window handle.

handle
The gross amount of wagering within a given period of time or for a given event at one of more establishments

The daily handle of a Las Vegas casino is typically millions of dollars.

handle
A 10 fl oz (285 ml) glass of beer in the Northern Territory. See also pot, middy for other regional variations
handle
To manage; to control; to practice skill upon

You shall see how I'll handle her - Shakespeare, Measure for Measure, V-i.

handle
To accustom to the hand; to work upon, or take care of, with the hands

The hardness of the winters forces the breeders to house and handle their colts six months every year - Sir W. Temple.

handle
A name, nickname or pseudonym
handle
To touch; to feel with the hand

Handle me, and see; for a spirit hath not flesh - Luke 24:39.

materials handling
The receiving, moving, storing, packing and shipping of raw materials, components and finished products in a warehouse; sometimes together with forecasting requirements and the disposal of scrap
puck-handling
The ability to control the puck; stickhandling

Flyers dominated the game with superior skating, checking, passing and puck-handling.

handle
{v} to touch, feel, manage, treat of
handle
{n} the part of a thing that is held, a hold
handle
If you say that someone can handle a problem or situation, you mean that they have the ability to deal with it successfully. To tell the truth, I don't know if I can handle the job
air handling unit
Equipment that includes a fan or blower, heating and/or cooling coils, regulator controls, condensate drain pans, and air filters
handle
A handle is the part of an object such as a tool, bag, or cup that you hold in order to be able to pick up and use the object. The handle of a cricket bat protruded from under his arm. a broom handle
Handle
hdl
Handle
full
air handling unit
For purposes of this document refers to equipment that includes a blower or fan, heating and/or cooling coils, and related equipment such as controls, condensate drain pans, and air filters Does not include ductwork, registers or grilles, or boilers and chillers
air handling unit
Equipment that includes a fan or blower, heating and/or cooling coils, regulator controls, condensate drain pans and air filters
air handling unit
An equipment package that includes a fan or blower, heating and/or cooling coils, air filtration, etc for providing heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) to a building Usually roof-top mounted A candidate for efficiency improvement through control improvement, variable speed drive, leakage reduction, etc
air handling unit
Unit designed to move air and sometimes change the temperature, through the use of a fan system These units, used in air distribution systems, circulate air throughout buildings by means of a series of ducts
air handling unit
the part of an HVAC system responsible for moving air, which may also clean, heat, or cool the air
cargo handling
caring for freight, handling freight
double handling
When an individual other than the dog's own handler attempts to assist the competing dog and handler, usually from outside the ring and which must be penalised by the judge
double handling
The result of a process arbitrarily rather than logically divided so that 2 or more people perform the same or similar action(s) on the same piece of material during the process; also, a false start
double handling
Moving scenery and other equipment more than necessary because it wasn’t properly placed to being with
error handling
manner in which a program deals with hardware errors or errors by a user
handle
A handkerchief
handle
That part of vessels, instruments, etc
handle
A man skilled or employed in handcraft
handle
To receive and transfer; to have pass through ones hands; hence, to buy and sell; as, a merchant handles a variety of goods, or a large stock
handle
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (i e if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle
handle
A system of globally-unique names for Internet resources and a computer system for managing them, developed by CNRI; a form of URN
handle
Refers to a nickname set in the bots/eggdrops access list
handle
That of which use is made; an instrument for effecting a purpose; a tool
handle
One of two metal grips, located on each side of the sled inside the pod The handles are used to push the sled during the start and sometimes for steering during the run
handle
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
handle
A location on a part that can be grabbed (if the part is selected) in order to reshape it All parts have handles, though some (uses and text parts) have only one
handle
When you handle something, you hold it or move it with your hands. Wear rubber gloves when handling cat litter
handle
A handle is a way of identifying an object that is owned or managed by another thread or process orA client's representation of an object managed by the server
handle
To use or manage in writing or speaking; to treat, as a theme, an argument, or an objection
handle
handle effectively; "The burglar wielded an axe"
handle
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (e g , if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle See: Full
handle
To treat; to use, well or ill
handle
In the S&P 500 a handle is one dollar unit or 100 points For example, if the markets is trading at 988 00 (or "8 even") if the market moves up to the next handle the S&P's would be trading at 989 00 (or "89 even") With the markets moving so quickly it is important to listen for the "handle" if not in front of a quote screen
handle
If you handle a particular area of work, you have responsibility for it. She handled travel arrangements for the press corps during the presidential campaign
handle
a small shape (usually square) at a corner or in the middle of an edge which resizes the object when you drag the square
handle
touch, lift, or hold with the hands; "Don't handle the merchandise"
handle
When you handle something such as a weapon, vehicle, or animal, you use it or control it, especially by using your hands. I had never handled an automatic
handle
Priscilla Prescott"
handle
Opaque object that is passed to a component for later reference, possibly in another address space (e g file handle, window handle)
handle
To manage in using, as a spade or a musket; to wield; often, to manage skillfully
handle
A value (often, but not always, a 32-bit integer) that identifies some operating system resource, for example, a window or a process The handle value is returned from an operating system call when the resource is created; your program then passes that value as an argument to subsequent operating system routines to identify which resource is being accessed Your program should consider the handle value a "private" type and not try to interpret it as having any specific meaning (for example, an address)
handle
A value that uniquely identifies something such as a file or data structure Handles are meaningful only to the software that creates and uses them but are passed by other software to identify things ODBC defines handles for environments, connections, statements, and descriptors
handle
A pointer that the resource manager base library binds to the pathname registered via resmgr_attach() This handle is typically used to associate some kind of per-device information Note that if you use the iofunc_*() POSIX layer calls, you must use a particular type of handle -- in this case called an attributes structure
handle
which is held in the hand when used or moved, as the haft of a sword, the knob of a door, the bail of a kettle, etc
handle
A signed integer value >= 0 Many Cactus routines return or accept a handle to represent a dynamic data or code object Handles for the same object class should not be trusted to comprise a consecutive sequence of integer values
handle
the appendage to an object that is designed to be held in order to use or move it; "he grabbed the hammer by the handle"; "it was an old briefcase but it still had a good grip"
handle
That of which use is made; the instrument for effecting a purpose; a tool
handle
interact in a certain way; "Do right by her"; "Treat him with caution, please"; "Handle the press reporters gently"
handle
A nickname or pseudonym
handle
deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China"
handle
If you talk about the way that someone handles a problem or situation, you mention whether or not they are successful in achieving the result they want. I think I would handle a meeting with Mr. Siegel very badly + handling han·dling The family has criticized the military's handling of Robert's death
handle
A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
handle
In a handy manner; skillfully; conveniently
handle
To touch; to feel with the hand; to use or hold with the hand
handle
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
handle
To touch; to feel with the hand; to use or h
handle
A small shape (usually square) at a corner or in the middle of an edge which resizes the object when you drag it
handle
A part of an object which is held in the hand when used or moved, as the haft of a sword, the knob of a door, the bail of a kettle, etc
handle
If you fly off the handle, you suddenly and completely lose your temper. He flew off the handle at the slightest thing
handle
If something such as a vehicle handles well, it is easy to use or control. His ship had handled like a dream!
handle
An object that identifies an enterprise bean A client may serialize the handle, and then later deserialize it to obtain a reference to the enterprise bean
handle
show and train; "The prize-winning poodle was handled by Mrs Priscilla Prescott"
handle
v (of a condition being signaled) to perform a non-local transfer of control, terminating the ongoing signaling of the condition
handle
{i} part of an object designed to be gripped by the hand; first name, nickname, code name, title (Slang); unique identifier assigned to a file which allows a program to access it (Computers)
handle
An aluminum, wooden or composite pole connected to the head of the crosse
handle
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
handle
Work done by the hands; hence, any work done personally
handle
Priscilla Prescott" A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
handle
An unsigned long (32-bit) integer assigned by Windows NT or Windows 95 to uniquely identify an instance (occurrence) of an object, such as a file or a window
handle
If you have a handle on a subject or problem, you have a way of approaching it that helps you to understand it or deal with it. When you have got a handle on your anxiety you can begin to control it
handle
The quality or state of being handy
handle
A handle is a small round object or a lever that is attached to a door and is used for opening and closing it. I turned the handle and found the door was open
handle
To accustom to the hand; to work upon, or take care of with the hands
handle
Directions given by the handler to the dog
handle
The total amount of money taken in by a business within a given period of time
handle
show and train; "The prize-winning poodle was handled by Mrs
handle
This operates the locking device to secure the window via the Espagnolette Locking and non-locking types are available On older types of window a cockspur handle may be fitted, this relies on a nib, which moves onto a transome locking the sash into the frame when the handle is operated Handles are also the lock operating device on doors
handle
The whole-dollar price of a bid or offer is referred to as the handle (ie if a security is quoted at 101 10 bid and 101 11 offered, 101 is the handle) Traders are assumed to know the handle
handle
A pointer to a data structure that contains information about an object
handle
{f} feel, touch with the hands; deal in, do business with; manage; treat
materials handling
act of loading and unloading and moving goods within e
materials handling
a factory especially using mechanical devices
materials handling systems
(Ticaret) Equipment that moves items between required locations on either a programmed (automatic) or manually-initiated basis. They sometimes perform weighing and other measurement functions, are designed specifically for the products to be handled, and include conveyors, pick and placement systems, and other dedicated equipment
special handling
The handling of fourth-class or parcel-post mail as first-class mail for an extra charge
handling