direction

listen to the pronunciation of direction
İngilizce - Türkçe
yön

Ben iyi bir yön duyusuna sahibim, bu yüzden kaybolmam. - I have a good sense of direction, so I don't get lost.

Kaybolma ihtimalimize karşın, yönleri yazmayı düşündüm. - We thought we would write out the directions, in case you got lost.

{i} istikamet

Yangın istikametinde koşturduk. - We hurried in the direction of the fire.

Tom Mary'ye evine giden istikametleri verdi. - Tom gave Mary directions to his house.

doğrultu
yönerge

İlaç alırken şişe üzerindeki yönergeleri dikkatle izleyin. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

gidişat
{i} direktörlük
yan

Yangın istikametinde koşturduk. - We hurried in the direction of the fire.

Orman yangını tüm yönlerde yayılmaya başladı. - The forest fire began to spread in all directions.

kontrol
idare
talimat

Aşağıdaki talimatlarda çok iyi değilim. - I'm not so great at following directions.

İlaç içerken şişe üzerindeki talimatlara dikkatlice uyun. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

yönetim

Sahne yönetimi ne önerir? - What do the stage directions suggest?

yön alıcı cihaz
{i} yönetme
(Askeri) YÖN: l. Bir topçu veya deniz topçu destek atışında, tespitçi/gözlemci tarafından atış isteğinde tespit noktasını belirtmek için kullanılan bir terim. 2. Bknz. "intelligence cycle"
{i} açıklama

İmalatçının açıklamasına göre, her on yılda bir değiştirilmeli. - According to the manufacturer's directions, tires should be changed every 10 years.

directional istikametedirectional
(Tıp) Yön, doğrultu, istikamet, directio
tembih
nezaret
{i} yön, istikamet, taraf
belirli bir notanın nasıl çalınacağını belirten işaret
{i} kumanda
meyil
{i} emir

Lütfen hemşirenin emirlerine uyun. - Please follow the nurse's directions.

Keşke onun emirlerine itaat etseydim. - I wish I had obeyed his directions.

{i} alıcı adresi
direction finder radyo yön bulucu alet
yönlendirme

Tom en yakın hastaneye yönlendirmeler istedi. - Tom asked for directions to the nearest hospital.

İlaçlar sadece bir doktorun yönlendirmesiyle kullanılmalıydı. - Drugs should be used only at the direction of a doctor.

müdürlük
(Tıp) direksiyon
reji

Suriye rejim değişikliğinden sonra hangi yönde gelişecek? - In which direction will Syria develop after the regime change?

yöne

Onların bir yöne ihtiyacı var. - They need some direction.

Rüzgarla körüklendiği için, alevler her yöne yayıldı. - Fanned by the strong wind, the flames spread in all directions.

yönü

Rüzgarın yönünü değiştiremem ama gidilecek yere ulaşmak için her zaman yelkenlerimi ayarlayabilirim. - I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.

O, hangi yönü seçecek? - Which direction will he choose?

yönde

Ben arkadaşımın gösterdiği yönde gittim. - I went in the direction my friend indicated.

Ordu yanlış yönde ilerliyordu. - The army was advancing in the wrong direction.

cihet
güdüm
denet
yönelti
direct
direkt

Kelimesi kelimesine direkt çeviriler değil, doğal görünen çeviriler istiyoruz. - We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations.

Tom'a direkt bir emir verdim ama umursamadı. - I gave Tom a direct order, but he ignored it.

direct
yöneltmek
direct
{f} yönlendirmek

Trafik ışıkları trafiği yönlendirmek için kullanılır. - Traffic lights are used to direct traffic.

direct
yönetmek

Sami bir film yönetmek istiyordu. - Sami wanted to direct a film.

direct
doğrudan

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

direction angles
(Bilgisayar,Teknik) doğrultu açıları
direction finder
istikamet bulucusu
direction finder
(Askeri) istikamet bulucu
direction finding
(Askeri) istikamet bulma
direction indicator
(Otomotiv) sağ
direction indicator
sinyal lambası
direction key
(Bilgisayar,Teknik) oklu tuş
direction of rotation
(Otomotiv) dönme yönü
direction finder
yön bulucu alet
direction indicator
yön gösterici
direction key
yön tuşu
direction number
yön sayısı
direction of a line
hat yönü
direction of current flow
akım akış yönü
direction of polarization
polarizasyon yönü
direction of propagation
yayılma yönü
direction angle
doğrultu acısı, yönelti acısı
direction cosine
doğrultu kosinüsü
direction and control
yönlendirme ve denetleme
direction angle
yönelti açısı
direction angle
doğrultu açısı
direction angles
dogrultu acilari
direction arrow
yön oku
direction board
(Askeri) İSTİKAMET LEVHASI: Yüzer milyemlik taksimatla işaretlenmiş, merkezinde, eksen etrafında dönen bir göstergesi bulunan dairevi levha. İstikamet levhası; seslerin istikametini tanımada bir gözetleyiciye yardımcı alet olarak kullanılır
direction board
(Askeri) istikamet levhası
direction cosine
yönelti eşdikmeliği
direction finder
yön sinyali alıcısı
direction finder
(Askeri) İSTİKAMET BULUCU, KESTİRME ALETİ: Bknz. "radio direction finder"
direction finder station
(Askeri) İSTİKAMET BULMA İSTASYONU; KESTİRME İSTASYONU: Uçak ve. gemilere rota vermek ve düşman uçakları ile telsiz istasyonlarının yerlerini tespit etmek için; bir istikamet bulucu telsiz cihazı kullanan istasyon. Buna "direction finding station" da denir
direction finding
(Askeri) İSTİKAMET BULMA İSTASYONU: Bknz. "direction finder station"
direction finding
sinyâl yönünü belirleme
direction finding station
radyo iletki istasyonu
direction finding; dispersion factor; disposition form
(Askeri) yön bulma; dağılma faktörü; İşlem Formu
direction for use
kullanma talimatı
direction in which tire rolls
(Otomotiv) lastiklerin yuvarlanma yönü
direction indicator
yön göstergesi
direction indicator
rota göstergesi
direction number
(Matematik) doğrultman sayı
direction of arrival
(Askeri) Varış istikameti
direction of attack
(Askeri) TAARRUZ İSTİKAMETİ: Asıl taarruz veya birlik ağırlık merkezinin takip edeceği belirli istikamet. Birliklerin bu istikamete bağlı kalması ve rastlayacağı düşman mukavemetinin yanından dolaşması istenir. Taarruz istikameti, esas itibarıyla, karşı taarruzda veya tali taarruzların asıl taarruza azami katkıyı yapmalarının temini maksadı ile kullanılır
direction of attack
(Askeri) taarruz istikameti
direction of closing
kapanış yönü
direction of current
akıntının yönü
direction of current flow
(Otomotiv) akımın geçme yönü
direction of flow
(Otomotiv) akış yönü
direction of flow arrow
(Otomotiv) akış yönü oku
direction of force
kuvvetin yönü
direction of lamp
(Otomotiv) dönüş yönü
direction of load
(Otomotiv) yük ekseni
direction of movement
(Otomotiv) hareket yönü
direction of rotation of the spindles
(Tekstil) iğ dönme yönü
direction of sliding
kayma doğrultusu
direction of the wind
(Meteoroloji) rüzgar yönü
direction selector
yön seçici
direction sign
yön levhası
direction sign
yön gösterici tabela
direction switch
yön şalteri
direction valve
yön valfi
direct
{f} idare etmek
direct
{s} kestirme

Tom'un kötü bir yön kestirme yeteneği var. - Tom has a poor sense of direction.

direct
(Tıp) Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt
direct
aktarmasız
direct
doğrudan doğruya

Doğrudan doğruya Tom'la konuşabilir miyiz? - Can we talk to Tom directly?

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

determine the direction
yönünü belirlemek
direct
adres yazmak gönderiye
direct
(Dilbilim) düzvarım
direct
kararname
direct
toksözlü
direct
doğruca

Tom eve varır varmaz doğruca odasına gitti. - Tom went directly to his room as soon as he got home.

Niçin doğruca sadece Tom'la konuşmuyorsun? - Why don't you just speak directly to Tom?

direct
sarih
direct
müstakim
direct
tanı
direct
sahneye koymak
direct
hemen

Bay Yoshida hemen gelmemi emretti. - Mr Yoshida directed me to come at once.

direct
(Havacılık) direkt uçuş
direct
yön vermek
directions
yönergeler

İlaç alırken şişe üzerindeki yönergeleri dikkatle izleyin. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

directions
(Eğitim) yönerge

İlaç alırken şişe üzerindeki yönergeleri dikkatle izleyin. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

row direction
(Bilgisayar) satır yönü
beam direction indicator
ışın yönü göstergesi
bellini tosi direction finder
bellini tosi yön bulucusu
call direction code
çağrı yönlendirme kodu
cathode ray direction finder
katot ışınlı yön bulucu
change direction
yön değiştir
conjugate direction
eşlenik doğrultu
direct
emretmek
direct
tereddütsüz
direct
yolu tarif etmek
direct
dolaysız
direct
dosdoğru
direct
düz
direct
tam

Ben tam olarak Kyoko'nun nerede yaşadığını bilmiyorum, ama Sannomiya yönünde. - I don't know exactly where Kyoko lives, but it's in the direction of Sannomiya.

direct
kesin

Tom'un kesinlikle çok iyi bir yön duyusu yok. - Tom certainly doesn't have a very good sense of direction.

direct
çevirmek
directions
talimat

Tom sahne talimatlarını takip etmedi. - Tom didn't follow stage directions.

İlaç içerken şişe üzerindeki talimatlara dikkatlice uyun. - When taking drugs, follow the directions on the bottle carefully.

flow direction
akış yönü
landing direction
iniş yönü
left hand direction
sol el yönü
low frequency direction finder
alçak frekans yön bulucusu
reverse direction flow
ters yönde akış
right hand direction
sağ el yönü
self direction
kendi kendini yönetme
sense of direction
yön duyusu
directions
{i} kullanma talimatı
Directions
yol tarifi
direct
yönet

Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü. - Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

directions
yön tarifi
fabric direction
kumaş yönü
give direction
yön vermek
ground direction finding
yer yön tayini
ground direction finding station
yer yön tayin istasyonu
guidance; lead; direction
rehberlik, kurşun, yön
measuring wind speed and direction
ölçme rüzgar hızı ve yönü
moving in only one direction
sadece bir yönde hareket
normal flow direction
normal akış yönü
opposite direction
ters yönde
the direction of mecca
Kıble
Reversing the travel direction
(Tekstil) Hareket yönünün değişmesi
air defence direction center
(Askeri) HAVA SAVUNMA İDARE MERKEZİ: Tayin edilmiş bir sorumluluk bölgesi içinde hava gözetlemesi, önleme kontrolü ve tahsis edilmiş hava savunma silahlarının idaresini yapma yeteneğine sahip bir tesis. Bu tesis, teşhis yeteneğine de sahip olabilir
ask for direction
adres sormak
automatic direction finder
(Askeri) OTOMATİK İSTİKAMET BULUCU: Bir hava aracında bulunan ve ayar edildiği herhangi bir telsiz istasyonunun istikametini devamlı olarak gösteren telsiz cihazı. Bu cihazdan, hava araçlarının seyrüseferine yardım için faydalanılır
automatic direction finding
(Askeri) otomatik yön bulma
automatic radio direction finder
(Askeri) OTOMATİK TELSİZ İSTİKAMET BULUCUSU: Bak. "automatic direction finder"
automatic radio direction finding
(Askeri) telsizle otomatik yön bulma
beginning direction
başlangıç istikameti
bellini tosi direction finder
bellini-tosi yön bulucusu
blow in opposite direction
tersten esmek
by direction of
talimatıyla
by direction of
emriyle
camera axis direction
(Askeri) KAMERA EKSENİ YÖNÜ: Poz zamanında kameranın optik ekseninin yatay düzey üzerindeki yönü. Bu yön, doğru/manyetik kuzeyde ilişkili derecelerle ifade olunan onun azimutlarıyla tanımlanmaktadır
chart direction of wind
(Askeri) RÜZGAR PLAN İSTİKAMETİ: Atış hattından balistik rüzgarın esmekte olduğu yöne doğru, saat yelkovanı istikametinde ölçülen yatay açı. Bu istikamet; atış hattı istikamet açısı, rüzgar istikamet açısından çıkarılarak bulunur. Ayrıca bakınız: "wind-fire angle"
come in the opposite direction
karşı yönden gelmek
come in the opposite direction
karşı yönden seyretmek
compass direction
(Askeri) PUSULA YÖNÜ/İSTİKAMETİ: İstikameti pusulanın kuzeyden saat yelkovanı yönünde ölçülen açısal mesafe şeklinde ifade edilen yatay yön
direct
{f} komuta etmek
direct
{f} direktif vermek
direct
doğrultmak
direct
{s} açık

İmalatçının açıklamasına göre, her on yılda bir değiştirilmeli. - According to the manufacturer's directions, tires should be changed every 10 years.

O, bu konuda açıktır. - He is very direct about it.

direct
duraklamadan
direct
irşat etmek
direct
{f} yöneltmek, çevirmek, doğrultmak: The astronomer directed his telescope toward the Milky Way. Astronom
direct
{f} adres yazmak (gönderiye)
direct
{s} toksözlü. z. doğrudan doğruya, doğruca, direkt
direct
tanzim etmek
direct
aydınlatmak
direct
tavsiye etmek
direct
directive emir
direct
{s} doğru

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

direct
doğrudan,v.yönet: adj.doğrudan
direct
yol gösterici
direct
{f} yol göstermek
direct
{s} dürüst

Ben senin dürüstlüğünü takdir ediyorum. - I appreciate your directness.

direct
directive idare edici
direct
göstermek

Rüzgâr ölçer rüzgarın yön ve gücünü göstermek için kullanılır. - Windsocks are used to indicate the direction and strength of the wind.

direct
{s} güneş çevresinde doğudan batıya dönen
direct
{s} anlaşılır
direct
{f} atfetmek
direct
direktif

Dün kuruldan yeni bir direktif aldık. Onlar en göze çarpan projelere odaklanmamızı istiyor. - We received a new directive from the board yesterday. They want us to focus on our most visible projects.

direct
aracısız
direct
araçsız
direct
dolaşıksız
directions
yön/talimat
fault direction
fay doğrultusu
fighter direction aircraft
(Askeri) avcı harekatı idare uçağı
fighter direction aircraft
(Havacılık) avcı komutan uçağı
fighter direction ship
(Askeri) avcı harekatı idare gemisi
fighter direction ship or aircraft
(Askeri) AVCI HAREKATI İDARE GEMİSİ VEYA UÇAĞI: Avcı harekatını idare edecek donanım ve personele sahip bir gemi veya uçak. Ayrıca bakınız: "combat information ship"
find direction
yön bulmak
finding direction by night
(Askeri) Geceleyin yön tayini
fire direction
(Askeri) Ateş idaresi
fire direction
(Askeri) ATEŞ İDARESİ: Ateş gücünün taktik yönde kullanılması; hedeflerin seçilmesi, ateşlerin toplanması ve taksiminde ve her görev için cephane tahsisinde, bir veya daha çok birliğin taktik emir ve komutasını icra. Bu husus, ateş idare merkezlerinde hedef bilgilerinin münasip atış komutlarına çevrilmesinde kullanılan usul ve tekniği de içine alır
fire direction center
(Askeri) ateş idare merkezi
fire direction center
(Askeri) ATEŞ İDARE MERKEZİ, ATIŞ İDARE MERKEZİ (DZ.): Bir komuta yerinin topçu personeli ile muharebe personeli ve malzemesinden ibaret ve komutana ateş idare ve ateş kontrol imkanı sağlayan unsuru. Atış idare merkezi; hedef istihbarat, ve ateş istekleri alıp bunları uygun atış idaresine çevirir
fire direction control computer
(Askeri) ATEŞ İDARE SAYICISI/BİLGİSAYAR
fire direction net
(Askeri) ATEŞ İDARE ÇEVRİMİ: Gözetleyicileri, irtibat subaylarını, hava gözetleyicilerini ve ateş bataryalarını, ateş idaresi maksadıyla ateş idare merkezine bağlayan muhabere şebekesi
fire direction officer; flexible deterrent option; flight deck officer
(Askeri) ateş idare subayı; esnek caydırıcı seçenek; uçuş güverte subayı
flow direction
(Askeri) AKIŞ YÖNÜ: Akış diyagramı üzerinde simgelerin arasını birleştiren yolu gösteren bir çizgi
glide direction
kayma doğrultusu
İngilizce - İngilizce
The work of the director in cinema or theater; the skill of directing a film, play etc

The screenplay was good, but the direction was weak.

An address

Her aunt Leonella was still at Cordova, and she knew not her direction.

The action of directing; pointing (something) towards
Guidance, instruction

The trombonist looked to the bandleader for direction.

The path or course of a given movement, or moving body; an indication of the point toward which an object is moving

Keep going in the same direction.

{n} an order, rule, aim, superscription
the spatial relation between something and the course along which it points or moves; "he checked the direction and velocity of the wind"
The inclination (angular orientation) of a line with respect to a reference plane
the spatial relation between something and the course along which it points or moves; "he checked the direction and velocity of the wind
An attribute of the flow relationship which describes whether water flows into or out of connecting reaches Values for the direction attribute are 709 for in flowing, 710 for outflowing, 711 for bidirectional, 712 for network start, 713 for network end, and 714 for non-flowing connection
a message describing how something is to be done; "he gave directions faster than she could follow them"
Are paths of constant compass bearing (called loxodromes or rhumb lines) shown as straight lines on the map?
Directions are instructions that tell you what to do, how to do something, or how to get somewhere. I should know by now not to throw away the directions until we've finished cooking
the act of managing something; "he was given overall management of the program"; "is the direction of the economy a function of government?"
The line or course upon which anything is moving or aimed to move, or in which anything is lying or pointing; aim; line or point of tendency; direct line or course; as, the ship sailed in a southeasterly direction
The direction of a film, play, or television programme is the work that the director does while it is being made. His failures underline the difference between theatre and film direction. see also direct
Referring to circuits, direction does not mean direction in space but one of two possible ways that you might trace out a circuit or part of a circuit Such "directions" might be described by terms such as "clockwise" or "from the positive terminal to the negative terminal" To completely specify a current, you need to know its direction as well as its value
An indication of the point toward which an object is moving
the concentration of attention or energy on something; "the focus of activity shifted to molecular biology"; "he had no direction in his life"
A direction is the general way in which something develops or progresses. They threatened to walk out if the party did not change direction
This number is either 1 or 0 A value of 1 refers to the inbound direction and 0 refers to the outbound direction For crosstown routes, direction is still defined but does not refer to movement relative to the location of the Central Business District
{i} bearing; guidance, supervision; conducting; management; educating, instructing
The future the person is moving towards The trend that will be continued after the session That is more important than what got resolved in the session itself We also say that the facilitator gives the client directions, which are the suggestions of what to do next
a line leading to a place or point; "he looked the other direction"; "didn't know the way home"
This is the direction in which the Crosshead moves The options are Up or Down
The work of the director in cinema or theater
Means of achieving a degree of certainty over the performance of events by using both intuitive and analytic knowledge of the total field to direct the choice of methods applied to tasks Reliability necessarily varies according to subjective factors -- hence the term 'mastery'
A direction is the general line that someone or something is moving or pointing in. St Andrews was ten miles in the opposite direction He drove off in the direction of Larry's shop The instruments will register every change of direction or height
A pattern call, forward, backward, side left , right or together
(1) the location of a player at a bridge table: North, East, South or West
a formal statement of a command or injunction to do something; "the judge's charge to the jury"
something that provides direction or advice as to a decision or course of action
The direction is given when the plane of sight passes through the object
a general course along which something has a tendency to develop; "I couldn't follow the direction of his thoughts"; "his ideals determined the direction of his career"; "they proposed a new direction for the firm"
specifies the direction in which to search the SAS table: 'A' searches all rows, starting with the first row (This is the default ) 'B' searches from the previous row backward 'F' searches from the next row forward Type: Character
a/ Instructions given by the director as to the action, mood etc of a scene b/ Relative lines of movement
The name and residence of a person to whom any thing is sent, written upon the thing sent; superscription; address; as, the direction of a letter
the act of setting and holding a course; "a new council was installed under the direction of the king"
That which is imposed by directing; a guiding or authoritative instruction; prescription; order; command; as, he grave directions to the servants
Direction is a value attached to every assertion which determines whether inferencing involving the assertion is done at assert time or at ask time There are three possible values for direction: : forward (inferencing done at assert time), : backward (inferencing done at ask time), and : code (HL module performs reasoning, assertion not used in regular inference) Most interfaces enforce the following default: GAFs have direction : forward and rules have direction : backward Direction is new in Cyc-10; it replaces access level
The study of how humans get their bearings in complex experience, how they relate to opportunity and reality, how they regulate their actions and reactions
The position of one point in relation to another without reference to the amount of distance in between Instructions on how to proceed
The degree to which an effect on a valued environmental component will worsen or improve as the action proceeds (i e , adverse, beneficial or neutral)
The work of the director (manager)
The body of managers of a corporation or enterprise; board of directors
1 A document containing written instructions to a person to do a certain thing in a certain way 2 A point on a compass, used in legal descriptions
the point, objective, or targeted goal; the establishment of purpose as an essential leadership function See vision, commitment, and initiating structure
The pointing of a piece with reference to an imaginary vertical axis; distinguished from elevation
The line or course along which an object moves
The act of directing, of aiming, regulating, guiding, or ordering; guidance; management; superintendence; administration; as, the direction o&?; public affairs or of a bank
An indication of what to do
line
direction finder
A device for determining the source of a transmitted signal, consisting mainly of a radio receiver and a coiled rotating antenna
direction finder
radio; determines the direction of incoming radio waves
direction finder
df, apparatus for determining the source of a conveyed signal
direction keys
arrow keys, keys which are intended to move the cursor around on the screen
cardinal direction
Any of the four principal compass directions - north, east, south and west
direct
To manage, control, steer
direct
Straight, constant, without interruption
direct
Directly

Presumably Mary is to carry messages that she, Anne, is too delicate to convey direct.

direction.
dir
direction.
wending
directionless
Lacking direction; aimless
directions
Instructions, particularly as to how to reach a destination

I got so lost on my way downtown I had to ask for directions.

directions
plural form of direction
intercardinal direction
Any of the four intermediate compass directions located halfway between the cardinal directions - northeast, southeast, southwest and northwest
ordinal direction
An intercardinal direction
stage direction
An instruction given to an actor that tells the actor what should be done and in what manner to do it

The stage direction given in the script said to walk forward and speak the line loudly.

x-direction
The direction aligned with the x-axis of a coordinate system
y-direction
The direction aligned with the y-axis of a coordinate system
z-direction
The direction aligned with the z-axis of a coordinate system
a direction
{n} prescript
direct
{a} strait, right, open express, plain, full
direct
{v} to order, rule, regulate, inform, aim
Direct
dir
change of direction
the act of changing the direction in which something is oriented
changed direction
turned, changed course, moved in another direction
direct
guide the actors in (plays and films) be in charge of exact; "the direct opposite"
direct
In the line of descent; not collateral; as, a descendant in the direct line
direct
emphasis You use direct to emphasize the closeness of a connection between two things. They were unable to prove that she died as a direct result of his injection indirect
direct
moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth
direct
Straight line flight between two navigational aids, fixes, points, or any combination thereof When used by pilots in describing off-airway routes, points defining direct route segments become compulsory reporting points unless the aircraft is under radar contact
direct
To point out or show to (any one), as the direct or right course or way; to guide, as by pointing out the way; as, he directed me to the left-hand road
direct
moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening; "in direct sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause of the accident"
direct
Driver Information Radio Experimenting with Communication Technology; U S operational field test sponsored by the FHWA, Michigan DOT, and several automobile and electronic component manufacturers
direct
To aim at
direct
To give direction; to point out a course; to act as guide
direct
guide operations through the establishment of objectives, policies, rules, practices, methods, and standards
direct
an attack, a parry, or a riposte taken in the line of engagement
direct
Pertaining to, or effected immediately by, action of the people through their votes instead of through one or more representatives or delegates; as, direct nomination, direct legislation
direct
A distributor that has created 7500 points in monthly volume and maintained that volume for six months out of the fiscal year
direct
The artificial systematic sowing of seeds by manual or mechanical means in an area on which a forest stand is to be raised (SEED)
direct
To point out to with authority; to instruct as a superior; to order; as, he directed them to go
direct
To take charge; to give guidance and instruction; to command; *
direct
If your attention, emotions, or actions are directed at a particular person or thing, you are focusing them on that person or thing. The learner's attention needs to be directed to the significant features Do not be surprised if, initially, she directs her anger at you = focus
direct
immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening; "in direct sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause of the accident"
direct
In the direction of the general planetary motion, or from west to east; in the order of the signs; not retrograde; said of the motion of a celestial body
direct
of a current flowing in one direction only; not alternating; "direct current"
direct
as an immediate result or consequence; "a direct result of the accident
direct
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
direct
Travelers often confuse direct flights with nonstop flights but there is a big difference A direct flight means your plane will stop somewhere enroute to your final destination These stops can last anywhere from 1/2 hour to two hours Depending on your specific flight you may be able to deplane, stretch your legs in the airport and then re-board the same aircraft In other cases you may simply wait in your seats while other passengers come on board
direct
direct in spatial dimensions; proceeding without deviation or interruption; straight and short; "a direct route"; "a direct flight"; "a direct hit"
direct
similar in nature or effect or relation to another quantity; "a term is in direct proportion to another term if it increases (or decreases) as the other increases (or decreases)"
direct
Used to describe a flight from A to B with the same flight number and no change of aircraft May have one or more stops Compare with nonstop
direct
loss Loss of, or damage to, the primary subject of the insurance agreement which is the immediate result of a hazard insured against It is frequently very difficult to determine whether a loss is direct or consequential
direct
Everything present in this wine is immediately obvious
direct
– A package, pouch, sack, or other mail container with each piece addressed to the same address, company, postal unit, or post office a direct, referred to on the secondary case or optical character reader, indicates a high-volume recipient of mail who is assigned, sometimes temporarily or seasonally, a unique separation in the case
direct
Straightforward; not of crooked ways, or swerving from truth and openness; sincere; outspoken
direct
Direct means moving towards a place or object, without changing direction and without stopping, for example in a journey. They'd come on a direct flight from Athens. indirect Direct is also an adverb. You can fly direct to Amsterdam from most British airports. + directly di·rect·ly The jumbo jet is due to fly the hostages directly back to London
direct
effected directly by action of the voters rather than through elected representatives; "many people favor direct election of the President rather than election by the Electoral College"
direct
as an immediate result or consequence; "a direct result of the accident"
direct
{s} straight, forthright; clear
direct
If you are a direct descendant of someone, you are related to them through your parents and your grandparents and so on. She is a direct descendant of Queen Victoria. see also direction, directly
direct
To put a direction or address upon; to mark with the name and residence of the person to whom anything is sent; to superscribe; as, to direct a letter
direct
in a straight unbroken line of descent from parent to child; "lineal ancestors"; "lineal heirs"; "a direct descendant of the king"; "direct heredity"
direct
When someone directs a film, play, or television programme, they are responsible for the way in which it is performed and for telling the actors and assistants what to do. He directed various TV shows Miss Birkin's long-held ambition to direct as well as act
direct
an attack or riposte that finishes in the same line in which it was formed, with no feints out of that line
direct
If you direct someone somewhere, you tell them how to get there. Could you direct them to Dr Lamont's office, please?
direct
intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed his fists towards his opponent's face"; "criticism directed at her superior"; "direct your anger towards others, not towards yourself"
direct
If something is in direct heat or light, it is strongly affected by the heat or light, because there is nothing between it and the source of heat or light to protect it. Medicines should be stored away from direct sunlight
direct
If you describe a person or their behaviour as direct, you mean that they are honest and open, and say exactly what they mean. He avoided giving a direct answer indirect + directly di·rect·ly At your first meeting, explain simply and directly what you hope to achieve + directness di·rect·ness Using `I' adds directness to a piece of writing
direct
in precisely the same words used by a writer or speaker; "a direct quotation"; "repeated their dialog verbatim"
direct
1) Using a direct pickup 2) Using a direct output 3) Recording all musicians to the final two track master without using a multitrack tape
direct
guide the actors in (plays and films)
direct
actions made without passing the blade under or over the opponent's blade
direct
specifically design a product, event, or activity for a certain public
direct
When someone directs a project or a group of people, they are responsible for organizing the people and activities that are involved. Christopher will direct day-to-day operations. + direction di·rec·tion Organizations need clear direction
direct
put an address on (an envelope, for example)
direct
A character, thus [&?;], placed at the end of a staff on the line or space of the first note of the next staff, to apprise the performer of its situation
direct
adj/adv [straight (The plane flies ~ to Bali )] langsung
direct
lead, as in the performance of a composition; "conduct an orchestra; Bairenboim conducted the Chicago symphony for years"
direct
To arrange in a direct or straight line, as against a mark, or towards a goal; to point; to aim; as, to direct an arrow or a piece of ordnance
direct
exact; "the direct opposite"
direct
directly, clearly; in a forthright manner
direct
to manage or conduct the affairs of; to take charge of
direct
To determine the direction or course of; to cause to go on in a particular manner; to order in the way to a certain end; to regulate; to govern; as, to direct the affairs of a nation or the movements of an army
direct
direct the course; determine the direction of travelling
direct
If a remark or look is directed at you, someone says something to you or looks at you. She could hardly believe the question was directed towards her The abuse was directed at the TV crews Arnold directed a meaningful look at Irma
direct
aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent"
direct
Impacts caused by an action an occurring at the same time and place
direct
Purchases made for products and services that are going into the Buying Organization's end-product Generally linked to inventory and replenishment systems, and also generally not subject to sales taxes in the U S
direct
Descriptive of a route taken straight down the fall line
direct
If you direct something at a particular thing, you aim or point it at that thing. I directed the extinguisher at the fire without effect = aim
direct
plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded the robbery"
direct
give directions to; point somebody into a certain direction; "I directed them towards the town hall"
direct
person can read aloud without comprehension that is similar to speech comprehension aphasias like anomia
direct
You use direct to describe an experience, activity, or system which only involves the people, actions, or things that are necessary to make it happen. He has direct experience of the process of privatisation He seemed to be in direct contact with the Boss Direct is also an adverb. I can deal direct with your Inspector Kimble + directly di·rect·ly We cannot measure pain directly. It can only be estimated
direct
be in charge of
direct
If you are directed to do something, someone in authority tells you to do it. They have been directed to give special attention to the problem of poverty The Bishop directed the faithful to stay at home
direct
Maximum number of children that can be directly connected to nodes of this type via links All integers 0 will do
direct
extended senses; direct in means or manner or behavior or language or action; "a direct question"; "a direct response"; "a direct approach"
direct
command with authority; "He directed the children to do their homework"
direct
cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying in the air"; "She sent her children to camp"; "He directed all his energies into his dissertation"
direct
Straight; not crooked, oblique, or circuitous; leading by the short or shortest way to a point or end; as, a direct line; direct means
direct
without deviation; "the path leads directly to the lake"; "went direct to the office"
direct
rotation or orbital motion in a counterclockwise direction when viewed from the north pole of the primary (i e in the same sense to most satellites); the opposite of retrograde The north pole is the one on the same side of the ecliptic as the Earth's north pole (The word "prograde" is sometimes used to mean "direct" in this sense )
direct
Immediate; express; plain; unambiguous
direct
A simple attack or riposte that finishes in the same line in which it was formed, with no feints out of that line
direct
command with authority; "He directed the children to do their homework" give directions to; point somebody into a certain direction; "I directed them towards the town hall" guide the actors in (plays and films) be in charge of exact; "the direct opposite" effected directly by action of the voters rather than through elected representatives; "many people favor direct election of the President rather than election by the Electoral College" direct in spatial dimensions; proceeding without deviation or interruption; straight and short; "a direct route"; "a direct flight"; "a direct hit" of a current flowing in one direction only; not alternating; "direct current" extended senses; direct in means or manner or behavior or language or action; "a direct question"; "a direct response"; "a direct approach" similar in nature or effect or relation to another quantity; "a term is in direct proportion to another term if it increases (or decreases) as the other increases (or decreases)" moving from west to east on the celestial sphere; or--for planets--around the sun in the same direction as the Earth immediate or direct in bearing or force; having nothing intervening; "in direct sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause of the accident" in precisely the same words used by a writer or speaker; "a direct quotation"; "repeated their dialog verbatim" as an immediate result or consequence; "a direct result of the accident
direct
{f} guide, lead, instruct; manage; command; supervise, produce (a play, movie, etc.)
directionless
{s} aimless, lacking a focus, lacking a goal
directionless
If you describe an activity or an organization as directionless, you mean that it does not seem to have any point or purpose. If you describe a person as directionless, you mean that they do not seem to have any plans or ideas. his seemingly disorganized and directionless campaign = aimless. lacking a clear direction or aim
directions
A system of examining the current patterns in a person's life Generally, the "directed" planets are compared to the natal planets Planets can be directed forward or backward, with a number of different systems All forms of directions involve moving everything in the chart a uniform amount This amount could be based on the Sun's progressed motion in one year (solar arc directions), the movement of the progressed Ascendant in a year (Ascendant arc directions) or general integers, e g , 1 degrees , 5 degrees , etc , per year
directions
Directions are instructions by the Tribunal as to the procedures to be followed by the parties in preparing or presenting their cases Directions relate to matters such as the exchange of evidence before a hearing
directions
Forward, backward, sideways, up and down
directions
plural of direction
directions
n East, South, West, North (also known as the Quarters) and Center Each direction has an element and particular powers and qualities associated with it; see Elements The Center is the center point of the Circle See elements
directions
Forward, backward, sideward, diagonally, circularly, up, down
directions
tr>
directions
Upwards/downwards, forwards/backwards, sideways, diagonally
directions
Aspects between planets in a progressed horoscope
directions
Forward/backwards - Up/Down - Right/Left - Clockwise/counterclockwise
directions
to the brokers house DISCOUNT POINT - A unit of measurement used for various loan charges; one point equals one percent of the amount of the loan DOWN PAYMENT - The difference between the loan amount and the sales price of the home you are purchasing This is measured in a percentage; for example, a 3% down payment on a $100,000 home would be $3000
directions
Aspects between planets in a progressed horoscope; also their aspects to the planets in the natal chart
directions
- instructions from the court about what the parties or their lawyers should do before the next court hearing
fire direction
direction in which a fire is moving
fire direction officer
officer responsible for the artillery fire of a battalion, FDO
head in the right direction
go the right way, be on course
head in the wrong direction
be off course, go the wrong way
in the direction of
towards the point toward which something faces or moves
in the opposite direction
in the reverse direction, the other way
opposite direction
other direction, totally different direction
pulled in his direction
tried to convince people to share his opinion; tried to persuade people to physically move to his side
ran in every direction
dispersed in every direction, scattered all over the place
self-direction
personal independence
sense of direction
good understanding of where one is going
sense of direction
an awareness of your orientation in space
sense of direction
Your sense of direction is your ability to know roughly where you are, or which way to go, even when you are in an unfamiliar place. He had a poor sense of direction and soon got lost
sense of direction
approval If you say that someone has a sense of direction, you mean that they seem to have clear ideas about what they want to do or achieve. The country now had a sense of direction again
stage direction
Stage directions are the notes in the text of a play which say what the actors should do. a written instruction to an actor to do something in a play
stage direction
an instruction written as part of the script of a play
step in the right direction
when someone begins to make positive changes in his/her life
under direction of
directed by (a play, movie, etc.); instructed by
under one's direction
under supervision, under management
wind direction
way that the wind is blowing
without direction
lacking aim, having no purpose
Türkçe - İngilizce

direction teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

direct
birini istediği yöne çekmek
düzen açıklaması theat. stage direction
(written in a script)
direction