conduct

listen to the pronunciation of conduct
İngilizce - Türkçe
davranış

Ona davranışı için hesap soruldu. - She was asked to account for her conduct.

Oğlunun davranışından utanıyor. - He is ashamed of his son's conduct.

idare etmek
yürütmek

Polonyalı arkeologlar Sudan'da bilimsel çalışmalar yürütmektedirler. - Polish archaeologists are conducting scientific studies in Sudan.

yönetmek
{f} 1. yürütmek; yönetmek, idare etmek: You've conducted this siege well. Bu kuşatmayı çok iyi yürüttünüz. You can't conduct such experiments
{f} iletmek
{f} rehberlik etmek
{f} geçirmek
gütmek
yürütme

Polonyalı arkeologlar Sudan'da bilimsel çalışmalar yürütmektedirler. - Polish archaeologists are conducting scientific studies in Sudan.

(Kanun) yargılamanın yürütülmesi
kılavuzluk etmek
ses iletmek
yöneltmek
idame etmek
sesi iletmek
elektriği iletmek
yönetme
taşımak
{f} yönet

Mary bir baton kullanarak orkestrayı yönetti. - Mary conducted the orchestra using a baton.

Bir orkestra şefi bir orkestrayı yönetir. - A conductor directs an orchestra.

davranmak
(çıngı/ısı/vb.) iletmek
{f} yönlendirmek
orkestra yönetmek
{i} gidiş
götürmek
hareket etmek
{i} yönetim
idare

Bu toplantıların tümü İngilizce olarak idare edilmektedir. - All of these meetings are conducted in English.

nakletmek
{f} yürüt

Polonyalı arkeologlar Sudan'da bilimsel çalışmalar yürütmektedirler. - Polish archaeologists are conducting scientific studies in Sudan.

Yürütecek bir soruşturmam var. - I have an investigation to conduct.

yürüt(mek)
refakat etmek
idare/davranış
önderlik etmek
{i} davranış, tavır, hareket
ilet/idare et/davran
orkestra idare etmek
orkestra yönetm
yürütmek; yönetmek, idare etmek: You've conducted this siege well. Bu kuşatmayı çok iyi yürüttünüz. You can't conduct such experiments
{i} hareket
(Askeri) İDARE ETMEK; SEVK VE İDARE ETMEK: Bir harbi veya muharebeyi sevk ve idare etmek, bir iş veya hareketi yürütmek veya idare etmek
(Askeri) Sevk ve idare etmek
yapmak

Astronot uzay mekiğinde birçok deneyler yapmak zorunda kaldı. - The astronaut had to conduct many experiments in the space shuttle.

davranma
(Kanun) teminat
sevketmek
iletmek (sesi)
(Kanun) icra etmek
(Kanun) muhafaza
sevk ve idare
tutum
conducting
iletken
conduct a biopsy on
biyopsi almak
conduct a case
davayı yönetmek
conduct a ceremony
merasim yapmak
conduct a ceremony
tören düzenlemek
conduct a ceremony
tören yapmak
conduct a hearing
duruşma yapmak
conduct a market research
(Ticaret) piyasa araştırması yapmak
conduct a market research
pazar araştırması yapmak
conduct a market study
pazar araştırması yapmak
conduct a match
maç yönetmek
conduct a meeting
toplantı yönetmek
conduct a meeting
toplantı yapmak
conduct a poll
anket yapmak
conduct a raid
baskın düzenlemek
conduct a referendum
referandum yapmak
conduct a religious ceremony
ayin yapmak
conduct a seminar
seminer düzenlemek
conduct a seminar
seminer vermek
conduct a survey
anket yapmak
conduct an activity
faaliyet yürütmek
conduct an conference
konferans yapmak
conduct an experiment
deney yapmak
conduct an inspection
denetim yapmak
conduct an inspection
denetim uygulamak
conduct auction
müzayede yapmak
conduct census
(Politika, Siyaset) nüfus sayımı yapmak
conduct disorder
tutum bozukluğu
conduct disorder
(Pisikoloji, Ruhbilim) tavır bozukluğu
conduct investigation
soruşturma yürütmek
conduct lobbying activities
lobi faaliyeti yürütmek
conduct negotiation
müzakerede bulunmak
conduct norms
(Pisikoloji, Ruhbilim) tavır normları
conduct of defence
(Askeri) savunmanın yürütülmesi
conduct of hearing
(Kanun) duruşmanın yürütülmesi
conduct of life
yaşamın idaresi
conduct of life
yaşama bağlılık
conduct the match
(Spor) maçı yönetmek
conduct to
götürmek
conduct a research
araştırma yapmak
conduct an inquiry
soruşturma yönetmek
conduct oneself
davranmak
conduct oneself
hareket etmek
Conduct A Study
Bir çalışma yürütmek
conduct in a proper manner
(deyim) Görgü kurallanna göre hareket etmek, terbiyesini takınmak, iyi hareket etmek
conduct oneself
belirli biçimde davranmak
conduct oneself in a proper manner
(deyim) Görgü kurallanna göre hareket etmek, terbiyesini takınmak, iyi hareket etmek
conduct to
yapmak
conduct with
ile yönetim
conduct a campaign
kampanya yürütmek
conduct an investigation
(Ticaret) soruşturma açmak
conduct an investigation
inceleme yürütmek
conduct book
(Askeri) sevk defteri
conduct grade
(Askeri) Sicil
conduct grade
(Askeri) MAHPUS SİCİLİ: Bir mahpusun bir disiplin cezaevinde kapalı bulunduğu süre içindeki davranışlarına göre tayin edilen durumu
conduct o.s
(belirli bir şekilde) davranmak: He conducted himself well at the party. Partide iyi davrandı
conduct of defense
(Askeri) Savunmanın yürütülmesi
conduct of fire
(Askeri) atış idaresi
conduct of fire
(Askeri) ATIŞ İDARESİ: Seçilmiş bir hedef üzerine tesirli ateşin durdurulması için lüzumlu teknik. Bunu ateş idaresi (fire control) terimi ile karıştırmamalıdır
conduct one's own defense
kendini savunmak
conduct oneself
kendini idare etmek
conduct oneself
belirli bir şekilde davranmak
conduct prejudicial to the service
(Askeri) ASKERLİK ŞEREFİNE AYKIRI HAREKET: Ordu menfaatine aykırı ve askeri mahkemede yargılanma sonunda genel olarak askerlikten ihraç veya tard suretiyle cezalandırmayı gerektirecek tavır ve hareket. Örneğin serkeşlik, yetkili makamdan verilen emirlere itaatsizlik, terhisten önce orduyu terketme, herhangi bir şekilde kötü hareket ve askeri makam aleyhine işlenen bir suç gibi
conduct sheet
adli sicil kaydı
code of conduct
(Ticaret) iş ahlakı
code of conduct
adap kuralı
code of conduct
(Askeri) davranış ilkeleri rehberi
codes of conduct
(Politika, Siyaset) davranış kuralları
correct conduct
Doğru davranış
code of business conduct
iş ahlakı tüzüğü
code of business conduct
(Ticaret) iş ahlakı kuralları
code of business conduct
(Ticaret) iş yürütme ahlakı
code of conduct
(Avrupa Birliği) davranış kuralları
conducting
geçiren
conducting
yürüten
conducting
yürüterek
conducting
(Otomotiv) iletim
disorderly conduct
(Politika, Siyaset) yasalara aykırı davranış
inventory conduct
(Ticaret) envanter çıkartılması
line of conduct
eda
line of conduct
hal
safe conduct
(Askeri) geçiş belgesi
safe conduct
(Askeri) giriş belgesi
conducting
{f} yürüt

Polonyalı arkeologlar Sudan'da bilimsel çalışmalar yürütmektedirler. - Polish archaeologists are conducting scientific studies in Sudan.

safe-conduct
geçiş izni
certificate of good conduct
iyi hal belgesi
conducted
yürütülmekte
dignified manner or conduct
ağırbaşlı bir şekilde veya davranış
general course of conduct; behavior
kuralları genel ders; davranış
human conduct
insan davranışı
ill-conduct
kötü davranış
mode of conduct
yürütme şekli
right to conduct a search operation
Doğru bir arama operasyonu yapmak için
rule to conduct
iletim kuralı
unsporting conduct
kuralları sportmence olmayan
bad conduct discharge
(Askeri) UYGUNSUZLUKTAN İHRAÇ, UYGUNSUZLUKTAN TERHİS: Bir askerin, şeref ve haysiyet dışı bir hareketinden dolayı askeri hizmetten, kesin şekilde ve cezalı olarak, ayrılması. Ancak, genel Askeri Mahkeme ve bazı hallerde, özel askeri mahkeme kararıyla uygulanır. Uygunsuzluktan terhis veya ihraç kararı verilecek suçlar, 1951 Basımlı ABD Askeri Mahkemeler el kitabında belirtilmiştir
conducted
(Hukuk) iletilmek
conducted
(Hukuk) nakledilmek
conducting
geçirici
disorderly conduct
ahlâka aykırı davranış
disorderly conduct
huk. başkalarının huzurunu kaçıran davranış
good conduct abatement
(Askeri) İYİ HAL CEZA İNDİRİMİ: Bak. "abatment"
good conduct clasp
(Askeri) İYİ HAL ROZETİ: İyi hal madalyasına arka arkaya hak kazananlara, bu madalya yerine verilen madeni çubuk işaret
good conduct medal
(Askeri) İYİ HAL MADALYASI: 1940'dan sonra örnek hal ve hareketi görülmüş, verimli bir çalışma göstermiş ve sadakatle hizmet etmiş erata verilen hizmet madalyası. Ayrıca bakınız: "Good Conduct Clasp"
good conduct ribbon
(Askeri) İYİ HAL ŞERİDİ: İyi hal madalyası taşımaya yetkili şahıslara verilen şerit. Bu şerit, göğüs sol tarafına takılır. Madalya sahibi madalyasının gelmesini beklerken bu şerit kendisine verilir
improper conduct
uygunsuz davranış
safe conduct
geçiş izni
safe conduct
(Askeri) GİRİŞ BELGESİ, GEÇİŞ BELGESİ: Bir askeri makam tarafından dağıtılan ve yasak bir bölgeye (restricted area) girmek veya böyle bir bölgede kalmak isteyen şahsın üzerinde bulunması gereken pasaporta benzer bir belge. Giriş belgesine sahip olan bir kimse sınırlı bölgeye eşya getirip götürmeye ve burada ticaret yapmaya da yetkilidir
to conduct negotiations
(Avrupa Birliği) müzakereleri yürütmek
İngilizce - İngilizce
To direct, as the leader in the performance of a musical composition
(reflexively to conduct oneself) To behave

he conducted himself well.

Plot; action; construction; manner of development
To act as a conductor (as of heat, electricity, etc.); to carry
The manner of guiding or carrying one's self; personal deportment; mode of action; behavior

He carried himself with a distinguished conduct.

To serve as a medium for conveying; to transmit, as heat, light, electricity, etc
The act or method of controlling or directing

Christianity has humanized the conduct of war. - William Paley.

To lead, or guide; to escort; to attend

I can conduct you, lady, to a low But loyal cottage, where you may be safe. - John Milton.

Skillful guidance or management; generalship

Conduct of armies is a prince's art. - Edmund Waller.

To lead, as a commander; to direct; to manage; to carry on; as, to conduct the affairs of a kingdom

Little skilled in the art of conducting a siege. - William H. Prescott.

{v} to lead, guide, manage, direct, behave
{n} behavior, management, direction
direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this"
behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times"
lead, as in the performance of a composition; "conduct an orchestra; Bairenboim conducted the Chicago symphony for years" lead musicians in the performance of; "Bernstein conducted Mahler like no other conductor"; "she cannot conduct modern pieces" transmit or serve as the medium for transmission; "Sound carries well over water"; "The airwaves carry the sound"; "Many metals conduct heat" direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this
an action, decision, omission, etc , by a government official in exercising a decision-making power or responsibility under the Code
{i} behavior; management
(behavioral attributes) the way a person behaves toward other people
The manner of guiding or carrying ones self; personal deportment; mode of action; behavior
When you conduct an activity or task, you organize it and carry it out. I decided to conduct an experiment He said they were conducting a campaign against democrats across the country = carry out
That which carries or conveys anything; a channel; a conduit; an instrument
To conduct one's self; to behave
When someone conducts an orchestra or choir, they stand in front of it and direct its performance. Dennis had recently begun a successful career conducting opera in Europe Solti will continue to conduct here and abroad
to carry
The conduct of a task or activity is the way in which it is organized and carried out. Also up for discussion will be the conduct of free and fair elections
If you conduct yourself in a particular way, you behave in that way. The way he conducts himself reflects on the party and will increase criticisms against him Most people believe they conduct their private and public lives in accordance with Christian morality
transmit or serve as the medium for transmission; "Sound carries well over water"; "The airwaves carry the sound"; "Many metals conduct heat"
Convoy; escort; guard; guide
direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this
If something conducts heat or electricity, it allows heat or electricity to pass through it or along it. Water conducts heat faster than air
Someone's conduct is the way they behave in particular situations. He has trouble understanding that other people judge him by his conduct. = behaviour
The conduction of electricity refers to the process of electrical charge flowing through a material The conduction of the charge carriers is the electrical current
-The ability of two conductors separated by a dielectric to store electricity when a potential difference exists between the conductors
to carry out or perform a task (e g The police conducted an investigation of the accident )
lead musicians in the performance of; "Bernstein conducted Mahler like no other conductor"; "she cannot conduct modern pieces"
{f} behave; manage; direct an orchestra or other musical ensemble; transfer, transmit
lead, as in the performance of a composition; "conduct an orchestra; Bairenboim conducted the Chicago symphony for years"
manner of acting or conducting yourself
To act as a conductor as of heat, electricity, etc
The act or method of conducting; guidance; management
To behave; with the reflexive; as, he conducted himself well
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
carry on; direct the execution of
conduct in a proper manner
(deyim) Manage the actions of (oneself) in a particular way, behave
conduct oneself in a proper manner
(deyim) Manage the actions of (oneself) in a particular way, behave
conduct a campaign
manage a competitive drive, oversee a drive to promote a political candidate
conduct an orchestra
provide musical guidance for an orchestra, keep time and beat for an orchestra
conduct oneself
behave, act, carry oneself
conduct sheet
form on which comments about a student's or soldier's behavior are written
conduct the Seder
{f} conduct the Passover Seder, conduct and read the Haggadah during the Seder meal on the Jewish holiday of Passover
code of conduct
a set of rules to guide behaviour and decisions in a specified situation
code of conduct
A system of rules that dictate the way a Contractor is to act or behave while construction is under way at a residence
code of conduct
Expectations of behavior mutually agreed upon by members
code of conduct
Helps your meetings run smoothly without disruption by getting the Cub or Webelos Scouts' agreement on what behavior is acceptable
code of conduct
n set of rules to guide behaviour and decisions
code of conduct
The MurdochNet Policy includes a Code of Conduct for persons running Web Servers or providing Content to be hosted on or accessed by Web Servers A link to the Code of Conduct is included in both the University's Copyright & Disclaimer Notice and the Disclaimer Notice A link to the appropriate notice is provided as part of the Metadata that accompanies all University Content and Associated Content in HTML format This Code of Conduct refers to the Conditions of Use of Computing and Networking Facilities, a section of the IT Security Policy
code of conduct
A group document that describes behaviors appropriate for the group
code of conduct
An agreement signed by a swimmer prior to travel stating that the swimmer will abide by certain behavioral guidelines
code of conduct
Standards of trading between trader and consumer drawn up by a trade or consumer body to increase consumer security and confidence in the product or service
code of conduct
A code of conduct, in the context of CCC work, refers to a list of labour standards Those who sign on to codes pledge to adhere to these standards in their workplaces Some companies have drafted their own codes (see the CCC's critique of company codes), while the CCC and various trade unions and NGOs have drafted model codes which they believe are more comprehensive
code of conduct
The code of conduct for a group or organization is an agreement on rules of behaviour for the members of that group or organization. Doctors in Britain say a new code of conduct is urgently needed to protect the doctor-patient relationship
code of conduct
guidance to assist webmasters to conform to accepted and/or acceptable practices (if the issuing organization does not rate the extent to which an Internet health information site meets the code's criteria) If the organization that develops the code of conduct assesses the extent to which an Internet health information site meets the code's criteria or standards, it is an accrediting or certifying organization
code of conduct
Expectations of behavior mutually agreed on by a team
code of conduct
Members of professional associations, such as the British Computer Society, are expected to abide by a set of principles that set out minimum standards of competence, conduct and behaviour
code of conduct
Non-legislated guidelines that one or more organizations agree to follow Also referred to as "voluntary code" or "code of practice," it typically outlines service standards that you can expect in dealings with a company subscribing to the code
code of conduct
a set of conventional principles and expectations that are considered binding on any person who is a member of a particular group
code of conduct
An official set of rules that governed pirate behaviour
code of conduct
A square indicates that the parent company has no code of conduct for workers' rights at its supplier companies or did not reply to our request for a copy of one A half square indicates that the parent company has demonstrated to ECRA or other campaign groups a Code of Conduct for protection of workers' rights
personal conduct
A set of precepts that one individual tries to observe in daily life. For example, precepts of preserving human life, speaking truthfully, or being nice to people

His personal conduct is above reproach.

personal conduct
The way a person behaves

His personal conduct needs to be evaluated.

safe conduct
The security given by authority of a government to a stranger for his quietly coming into and passing out of the territories over which said government has jurisdiction or control
safe-conduct
A document that grants safe passage through enemy territory in times of war
acceptance by conduct
meeting of conditions which leads to the signing of a contract
bad conduct
bad behavior, improper behavior, misbehavior
conducted
past of conduct
conducted
{s} guided, directed
conducting
The directing of a group of musicians
conducting
present participle of conduct
conducting
{i} way of managing a business; directing a course; direction of an orchestra or choir
conducting
the way of administering a business
conducting
Art of leading a group of musical performers. Simple coordination of a group does not always require a conductor (members of a Renaissance choir kept together by one tapping another on the shoulder, for example, and musicians in a recording studio listen to a "click track" on headphones). Before 1800, the first violinist usually gave the few necessary signals with his bow; the keyboard player might also lead the orchestra, using his hands and head. In the 19th century the larger size of ensembles and growing complexity of music, including its varying tempos and heightened expressiveness, made it necessary for a person to coordinate and interpret the music for the group. The first conductors, including Felix Mendelssohn, Hector Berlioz, and Richard Wagner, were composers themselves. By the end of the 19th century, conducting had become a specialty and the great conductors had become celebrities in their own right
conducting
Indicating the meter, tempo, changes in tempo and dynamics, and other musical outcomes through the use of gestures of the hands and arms
conducting
the direction of an orchestra or choir; "he does not use a baton for conducting"
conducts
plural of conduct
conducts
third-person singular of conduct
disorderly conduct
An offense involving disturbance of the public peace and decency. Conduct likely to lead to a disturbance of the public peace or that offends public decency. It has been held to include the use of obscene language in public, fighting in a public place, blocking public ways, and making threats. Statutes against disorderly conduct must identify the specific acts that constitute it. The offense usually carries minor penalties
disorderly conduct
any act of molesting or interrupting or hindering or disquieting or agitating or arousing from a state of repose or otherwise depriving inhabitants of the peace and quiet to which they are entitled
disorderly conduct
lawless behavior, unruly behavior, conduct disruptive of public order
distinguished conduct medal
a British military decoration for distinguished conduct in the field
distinguished conduct medal
British military decoration awarded for heroic action in the field
engaging conduct
charming behavior, captivating behavior, appealing conduct
good conduct
good behavior, good attitude
good conduct medal
medal awarded for good behavior
involuntary conduct
actions that were not done of one's own free will; unintentional behavior
negligent conduct
careless behavior, reckless behavior, behavior that could possibly cause harm
non-voluntary conduct
uncontrolled behavior, uncontrolled actions
rules of conduct
rules of behavior, code of conduct
safe conduct
If you are given safe conduct, the authorities officially allow you to travel somewhere, guaranteeing that you will not be arrested or harmed while doing so. Her family was given safe conduct to Britain when civil war broke out. safe passage
safe-conduct
a document or escort providing safe passage through a region especially in time of war
safe-conduct
permission to pass; official immunity
shameful conduct
dishonorable behavior
conduct