ground

listen to the pronunciation of ground
İngilizce - Türkçe
zemin

Zemin ıslak görünüyor. - The ground seems wet.

Beşinci katta hiç sıcak su yok, ama zemin katta var. - There's no hot water on the fifth floor, but there is on the ground floor.

toprak

Burada yabancı bir topraktayız. - We're on unfamiliar ground here.

Elektrik ekipmanları topraklı mı? - Is the electrical equipment grounded?

yer

Bir taşa takıldım ve yere düştüm. - I tripped over a stone and fell to the ground.

Depremin ardından, insanlar şaşkınlıkla yerdeki derin çukura baktılar. - After the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.

{i} kara

Salatanda taze çekilmiş karabiber istiyor musun? - Do you want fresh ground pepper on your salad?

Hükümet ahlaksızlık gerekçesiyle kitabı yasaklamaya kararı verdi. - The government decided to ban the book on grounds of indecency.

{i} sebep

Şimdiye kadar, eyleminiz tamamen sebepsiz görünmektedir. - So far, your action seems completely groundless.

Halkın korkuları sebepsiz değildir. - The people's fears aren't groundless.

{i} neden

Zina bir boşanma nedeniydi. - Adultery was a ground for divorce.

Mars, zemindeki paslı demir nedeniyle kırmızıdır. - Mars is red because of rusty iron in the ground.

{i} dayanak

Ona inanmak için onun iyi dayanakları var. - He has good grounds for believing that.

karaya oturmak
{s} öğütülmüş

Bir çay kaşığı öğütülmüş tarçın yaklaşık iki gramdır. - A teaspoon of ground cinnamon is about two grams.

{f} (uçak) (hava koşullarından dolayı) uçamamak; (uçağı) uçurtmamak
kalkışına olanak tanımamak
{i} saha

O, spor sahasını geçti. - He crossed the sports ground.

kurtluca
{i} temel

Ev temele kadar yandı. - The house burned to the ground.

Bazı temel kurallar belirleyelim. - Let's establish some ground rules.

(Kanun) gerekçe

O, hasta olduğu gerekçesiyle istifa etti. - He resigned on the grounds that he was ill.

O kötü sağlık gerekçesiyle istifa etti. - He resigned on the grounds of ill health.

(gemiyi) karaya oturtmak
(uçak) inmek
dayatmak (bir sebebe)
toprak bağlantısı
uçurtmamak (uçağı)
(gemi) karaya oturmak
meşecik
(Otomotiv) şasiye bağlanan batarya ucu
bayır
yer (yerin yüzü)
temellenmek
kaide
iyileşmek
(Elektrik, Elektronik) topraklamak (cihazı)
mülk
zeminlemek
toprak hattı bağlamak
esas
karaya oturtmak
(uçak/vb.) yerde kalmaya zorlamak
alan
dayandır/yerde tut
{s} buzlu
{f} topraklamak
f., bak. grind. s
{f} hareket izni vermemek
{i} elek. toprak
{f} yere indirmek
(Tekstil) 1. zemin 2. zeminlemek
{f} dayanmak
{f} kurmak
{i} yer (yerin yüzü): He fell to the ground. Yere düştü
{f} (birini) (ceza olarak) (ev
{i} topraklama
grind sürt/gıcırdat/öğüt
{i} dip
yüzey/yer
yerde kalmaya zorlamak
{i} çoğ. (bir binaya/kuruluşa ait)
cüce
{f} çakmak
{f} dayandırmak
{s} çekilmiş

Salatanda taze çekilmiş karabiber istiyor musun? - Do you want fresh ground pepper on your salad?

{s} tortulu
{f} yere sermek
{f} toprakla

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

cam tozu
taban
temellendirmek
telve

Benim fincanımda bırakılmış kahve telveleri vardı. - There were coffee grounds left in my cup.

(Havacılık) uçuşu önlemek
(Meteoroloji) yerin hali
deniz dibi
fon
tortu
ground meat
kıyma
grind
öğütmek

Mame kahve çekirdeklerini öğütmek için kahve değirmeni kullanır. - Mame uses a coffee mill to grind coffee beans.

groundless
{s} asılsız

Gerçek söylentinin asılsız olmasıdır. - The fact is that the rumor is groundless.

ground clamp
Kablo kelepçesi
ground transportation
Kara taşımacılığı
ground arch
(Jeoloji) arazi kemeri
ground bait
oltasız yem
ground bait
balıkları çekmek için suya atılan yem
ground bus
topraklama laması
ground coat
astar boyası
ground coat
astar
ground crew
(Askeri,Teknik) yer personeli
ground crew
yer mürettebatı
ground equipment
(Havacılık) yer teçhizatı
ground fir
çam ağacı
ground floor
girişkat
ground floor
alt kat

Restoran en alt kattadır. - The restaurant is on the ground floor.

ground floor plan
(İnşaat) zemin kat planı
ground gear
tonoz
ground hub
(Otomotiv) şasi göbeği
ground lamb
(Gıda) kuzu kıyması
ground lot
kentsel toprak
ground motion
(Çevre) yer hareketi
ground net
(Denizbilim) taban ağı
ground norm
(Kanun) temel norm
ground on
dayandırmak
ground plot
yapı arazisi
ground plot
arsa
ground rod
(Elektrik, Elektronik,Teknik) topraklama çubuğu
ground sill
tabanlık
ground tax
(Ticaret) arsa vergisi
ground wall
(İnşaat) temel duvarı
ground war
kara harekatı
ground war
kara savaşı
ground wire
(Elektrik, Elektronik) topraklama teli
ground work
(İnşaat) zemin işleri
ground work
(İnşaat) temel işleri
ground antenna
toprak anteni
ground attack
kara saldırısı
ground ball
yerden giden top
ground based
yerde konuşlandırılmış
ground bass
bas melodi
ground beetle
toprak böceği
ground cable
toprak kablosu
ground cedar
sedir ağacı
ground colour
zemin rengi
ground connection
toprak bağlantısı
ground cover
toprak örtüsü
ground cover
toprak florası
ground crew
havaalanı personeli
ground crew
yer hizmetlileri
ground effect
yer etkisi
ground fire
yer yangını
ground fire
örtü yangını
ground floor
zemin katı
ground floor
zemin kat

Ben zemin katta yaşıyorum. - I live on the ground floor.

Dördüncü katta sıcak su yok ama zemin katta var. - There's no hot water on the fourth floor, but there is on the ground floor.

ground glass
buzlu cam
ground hog day
02.Şub
ground ivy
yersarmaşığı
ground ivy
yer sarmaşığı
ground level
toprak seviyesi
ground level
zemin hizası
ground level
zemin seviyesi
ground line
ön çizgi
ground operation
yer operasyonu
ground photograph
yer fotoğrafı
ground pine
kurt ayağı
ground pine
kurdayağı
ground plan
zemin planı
ground plan
çap
ground plan
temel josparı
ground plan
zemin katı josparı
ground refuelling
dolum işlemi
ground rent
arsa kirası
ground rent
bir binanın arsa kirası
ground rice
pirinç unu
ground rule
temel kural

Bazı temel kurallar belirleyelim. - Let's establish some ground rules.

Başlamadan önce birkaç temel kural koymalıyız. - We should lay down a few ground rules before we begin.

ground rules
temel kural

Bazı temel kurallar belirleyelim. - Let's establish some ground rules.

Başlamadan önce birkaç temel kural koymalıyız. - We should lay down a few ground rules before we begin.

ground skidder
tomruk kızağı
ground snake
küçük yılan
ground speed
yer hızı
ground state
temel durum
ground state
taban hali
ground station
yer istasyonu
ground swell
soluğan
ground swell
dip dalgası
ground tackle
gemi demirleme malzemesi
ground target
yer hedefi
ground testing
yer testi
ground water
yeraltı suyu
ground wave
yer dalgası
ground wire
toprak teli
ground zero
bombanın patladığı yer
ground-breaking ceremony
temel atma töreni
ground absorption
toprağın enerjiyi yutması
ground apple
(Botanik, Bitkibilim) Yer elması
ground casein
öğütülmüş kazein
ground direction finding
yer yön tayini
ground frames
demiryolu sinyal levhaları
ground line
toprak çizgisi, toprak hattı
ground oil cake
zemin küspe
ground pepper
kara biber
ground personnel
yer personeli, uçmayan personel
ground veal
Çekilmiş dana eti
ground water
(Tarım) Yeraltında, toprakta ve kaya aralarında biriken su, taban suyu
ground work
zemin çalışması
ground zero
(Askeri) YER SıFıR NOKTASı: Bir nükleer silahın infilak noktasında veya bu noktanın dikey olarak altında veya üstünde kara veya su sathı üzerinde bulunan nokta (GZ olarakta bilinmektedir). Ayrıca bakınız: "actual ground zero; desired ground zero"
grind
ezmek
grind
{f} (değirmen, havan, dibek v.b.'nde) öğütmek/çekmek/dövmek
grind
{f} (kıyma makinesinde) (et) çekmek; (mutfak robotunda) (sebze v.b.'ni)
grind
eziyet
ground beef
kıyma

Dana kıymanın at eti içerdiği tespit edildi. - The ground beef was found to contain horse meat.

grounds
(Kanun) esas
grounds
(Kanun) temel
grind
{f} çektirmek
grind
aşındırma
grind
(Gıda) eti kıymak
grind
taşa tutmak
grind
(Otomotiv) taşlama
grind
ufalamak
grind
yontmak
grind
sıkıcı iş
grind
rodaj yapmak
ground on
esas almak
ground zero
(Coğrafya) sıfır noktası
grounding
zemin
grounding
zemin boyama
grounding
karaya oturma
grounding
(Dilbilim) odaklama
grounding
bilgilenme
grounding
topaklama
grounding
esas
groundless
nedensiz
groundless
fos
groundless
temelsiz

Enerjini harcıyorsun. Şikayetin temelsiz. - You're wasting your energy. Your complaint is groundless.

grounds
neden
grounds
(Kanun) mesnet
grounds
(Kanun) dayanak

Ona inanmak için onun iyi dayanakları var. - He has good grounds for believing that.

grounds
telve

Benim fincanımda bırakılmış kahve telveleri vardı. - There were coffee grounds left in my cup.

grind
hafızlamak
grind
bilemek
grind
vaaz
grind
angarya
grind
uzun ve sıkıcı konuşma
grind
(Aİ) çok çalışan öğrenci
grind
öğüt

Onları nerede öğüttün? - Where did you grind them?

Her sabah kendi kahve çekirdeklerimi ben öğütürüm. - I grind my own coffee beans every morning.

grind
nutuk
grind
sıkıcı zor iş
grind
hafız
grind
(diş/vb.) bastırmak
İngilizce - İngilizce
Simple past tense and past participle of grind

I ground the coffee up nicely.

Basis, foundation, groundwork, legwork
To require a disobedient child to remain at home or refrain from other privileges such as uses of the Internet, phone, TV, or music, usually as a punishment

The teenager's father decided to ground him for two weeks after he broke curfew again.

to hit a ground ball; to hit a ground ball which results in an out. Compare fly (verb(regular)) and line (verb)

Jones grounded to second in his last at-bat.

Soil, earth

The worm crawls through the ground.

The bottom of a body of water
To gain a basic education (of a particular subject)

Jim was grounded in maths.

Crushed, or reduced to small particles

ground mustard seed.

To connect (an electrical conductor or device) to a ground
A soccer stadium

Manchester United's ground is known as Old Trafford.

Background, context, framework, surroundings
The surface of the Earth, as opposed to the sky or water or underground
Terrain

When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's a Controlled Flight Into Terrain. - When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.

A level of electrical potential used as a zero reference
An electrical conductor connected to the ground
Processed by grinding

lenses of ground glass.

The area of grass on which a match is played (a cricket field); the entire arena in which it is played; that part of the field behind a batsman's popping crease where he can not be run out (hence to make one's ground)
to place his bat, or part of his body, on the ground behind the popping crease so as not to be run out
To forbid (an aircraft or pilot) to fly

Because of the bad weather, all flights were grounded.

a pavement or floor or any supporting surface on which one may walk
{v} to lay on the gound, to instruct
{n} the upper part of the earth, foundation, soil, country, floor, cause
You can use ground to refer to an area of land, sea, or air which is used for a particular activity. Indian hunting grounds The best fishing grounds are around the islands
You can refer to land as ground, especially when it has very few buildings or when it is considered to be special in some way. a stretch of waste ground This memorial stands on sacred ground
In general, any surface covering of a plate or stone that the artist removes with various tools or chemical solutions to create an image In etching and aquatint, an acid resistant coating applied to the face of a metal plate to protect non-image areas from the action of the acid In mezzotint, the background produced by the roughening of the plate surface with roulettes and rockers (see: rocker, roulette) in maniere noire lithography, by extension, the solid black printing image of tusche or asphaltum that the artist works through to create an image that print whit or gray top
The ground in an electric plug or piece of electrical equipment is the wire through which electricity passes into the ground and which makes the equipment safe
For safety reasons, electrical systems in the USA have a wire connected to earth ground at the service entrance This "ground" wire is run along with the two current carrying wires Most electrical equipment is electrically connected to this wire when a three wire plug is used to connect the equipment to the electrical power receptacle This third, non current carrying conductor which is connected to earth ground at the service entrance of a building is often referred to as "ground"
The point within the earth's surface where effective ground conductivity exists The depth of this point varies with the frequency, the condition of the soil and the geographical region
A conducting connection, intentional or accidental, between an electric circuit or equipment and the earth or some conducting body serving in place of the earth
The pit of a theater
bring to the ground; "the storm grounded the ship"
Land; estate; possession; field; esp
a rational motive for a belief or action; "the reason that war was declared"; "the grounds for their declaration"
a relation that provides the foundation for something; "they were on a friendly footing"; "he worked on an interim basis"
To found; to fix or set, as on a foundation, reason, or principle; to furnish a ground for; to fix firmly
The connection between an electrical circuit and the earth or other large conducting body to serve as an earth thus making a complete electrical circuit
To connect with the ground so as to make the earth a part of an electrical circuit
The ground is the surface of the earth. Forty or fifty women were sitting cross-legged on the ground We slid down the roof and dropped to the ground. Something that is below ground is under the earth's surface or under a building. Something that is above ground is on top of the earth's surface. People were making for the air-raid shelters below ground
If you stand your ground or hold your ground, you do not run away from a situation, but face it bravely. She had to force herself to stand her ground when she heard someone approaching
The ground is an arbitrarily decided point whose voltage is taken as zero In many situations, equipment is connected physically to the actual, dirt ground, so that voltage is taken as zero--hence the name In England the term "earth" is used, for the same reason To be "grounded" means to be connected to a place that is maintained at the ground voltage
5; or as paper or other materials with a uniform tint as a preparation for ornament
If two people or groups find common ground, they agree about something, especially when they do not agree about other things
the first or preliminary coat of paint or size applied to a surface
The tune on which descants are raised; the plain song
approval If you break new ground, you do something completely different or you do something in a completely different way. Gellhorn may have broken new ground when she filed her first report on the Spanish Civil War
An electrical connection to the earth, generally through a bonding conductor or ground grid Also a common return to a point of zero potential, such as the main grounding busbar See EIA/TIA 607
An electrical connection between a circuit and the earth Also refers to a conductor connected to earth In some instances, can refer to a central metallic point designated as having "zero" potential
confine or restrict to the ground; "After the accident, they grounded the plane and the pilot"
Ground is the past tense and past participle of grind. see also grounding, home ground
A conducting connection, whether intentional or accidental, between an electrical circuit or equipment and the earth, or to some conducting body that serves in place of the earth
To run aground; to strike the bottom and remain fixed; as, the ship grounded on the bar
instruct someone in the fundamentals of a subject connect to a ground; "ground the electrical connections for safety reasons"
The point of an electric circuit that is at a zero volt potential with respect to the earth Guaranteed Range The range of operation of a controller or controlled parameter which the manufacturer specifies reliable consistent operation Heat Dissipation Because all electrical devices offer resistance to the flow of current, heat will be generated (dissipated) when current is flowing through this resistance This undesired heating effect is a function of the device resistance and the amount of current that is flowing through it Heat Sinks are used to cool high current devices
The area of grass on which a match is played (a cricket field); the entire arena in which it is played; that part of the field behind a batsmans popping crease where he can not be run out (hence to make ones ground)
(Otomotiv) An object that makes an electrical connection with the earth, to safely complete an electrical circuit. For example, one terminal of the battery is wired to the metal frame of the vehicle to utilize the frame as a path for returning electric current to the battery and thus completing the electrical circuit. All U.S. vehicles are "negative ground" - because the negative terminal is wired to the frame of the car. In some countries, this is called "negative earth."
the gardens, lawns, fields, etc
1 The earth's surface, especially the earth's land surface Used in combination to form adjectives, as in ground-to-air, ground-to-ground , and air-to-ground See surface
Ground is used in expressions such as gain ground, lose ground, and give ground in order to indicate that someone gets or loses an advantage. There are signs that the party is gaining ground in the latest polls The US dollar lost more ground
A reference point at zero potential with respect to the earth In an electronic circuit it is the common return path for electric current A conducting connection between the earth and an electrical circuit or electrical equipment Also, the negative side of DC power supply
To instruct in elements or first principles
A composition in which the bass, consisting of a few bars of independent notes, is continually repeated to a varying melody
You can use ground in expressions such as on shaky ground and the same ground to refer to a particular subject, area of experience, or basis for an argument. Sensing she was on shaky ground, Marie changed the subject The French are on solid ground when they argue that competitiveness is no reason for devaluation It's often necessary to go over the same ground more than once
a connection between an electric circuit and the earth, the common point (e g 0V) to which all signals in a circuit are referenced
The surface of the Earth
If an argument, belief, or opinion is grounded in something, that thing is used to justify it. Her argument was grounded in fact They believe the soul is immortal, grounding this belief on the Divine nature of the human spirit. = base
hit or reach the ground bring to the ground; "the storm grounded the ship
One of the pieces of wood, flush with the plastering, to which moldings, etc
1 The electrical neutral line having the same potential as the surrounding earth 2 The negative side of DC power supply 3 Reference point for an electrical system
You can use ground to refer to a place or situation in which particular methods or ideas can develop and be successful. The company has maintained its reputation as the developing ground for new techniques Colonialism is especially fertile ground for nationalist ideas
past of grind
Ground Zero
The site of the former World Trade Center towers in New York City destroyed on 11 September 2001
ground ball
A batted ball that bounces one or more times on the infield; a grounder
ground ball
When a player scoops up or fights for a ball that is on the ground
ground bar
A thick copper bar required in telecom room installations to provide a central ground-point for equipment
ground beef
Chopped fresh or frozen beef without the addition of beef fat as seasoning, with no more than 30 percent fat, and with no added water, phosphates, binders, or extenders
ground beef
Beef that has been ground; minced beef
ground beefs
plural form of ground beef
ground clearance
The shortest distance between a level surface, and any part (other than tires or equivalent) of the underside of a vehicle standing on that surface
ground clearances
plural form of ground clearance
ground cover
Something, particularly plants, which overlays an area of land. May refer to plants specifically grown to prevent erosion of an area
ground effect
A generic term describing any aerodynamic effects occurring due to a vehicle's body or appendages moving in close proximity to the ground
ground failure
An effect of seismic activity, such as an earthquake, where the ground becomes very soft, due to the shaking, and acts like a liquid, causing landslides, spreading, and settling
ground floor
The floor of a building closest to ground level; first floor
ground floor
The initial stage of a project
ground forces
all military units operating on the ground, including tanks, soldiers, artillery e.t.c
ground game
Local political organization
ground game
Rabbits and hares
ground game
Running with the ball, rather than passing
ground game
Hand-to-hand combat in which both fighters are on the ground, or skill in such combat
ground game
Putting; hitting the ball along the ground
ground games
plural form of ground game
ground glass
Glass having a rough, flat surface produced by abrasion or etching
ground glass joint
Any of several standard sized joints, made from ground glass, used to connect laboratory glassware without leaks
ground laurel
A low, spreading shrub found throughout the southeastern United States
ground mobile force
A communications unit and their equipment; most often in reference to satellite communications
ground mobile forces
plural form of ground mobile force
ground offensive
A military action launched by land, using ground troops
ground out
To become out by hitting a ground ball which is fielded and leads to a force or tag of a runner

Jones grounded out to lead off the third.

ground out
An instance of grounding out

A ground out was recorded on the scorecard.

ground out
To provide proper grounding for a circuit
ground pangolins
plural form of ground pangolin
ground pounder
A military soldier whose primary role is infantry or the use of ground-based materiel
ground proximity warning system
A device which warns the pilot that the aircraft may be in danger of collision with the ground
ground proximity warning systems
plural form of ground proximity warning system
ground rent
Rent paid for the land, usually for a long-term lease or in perpetuity, where the land-owner and the owner of improvements are different; the improvements are effectively security for the payment of the rent
ground rules
The basic rules or standards; whatever someone must know before proceeding

Make sure everybody knows the ground rules for the trip before they leave.

ground shark
Any member of the order Carcharhiniformes, the largest order of sharks with over 270 species
ground shark
A Greenland shark, Somniosus microcephalus
ground sharks
plural form of ground shark
ground spider
any of very many spiders, of the family Gnaphosidae, that hunt their prey instead of building a web to catch them
ground state
the stationary state of lowest energy of a particle or system of particles
ground swell
waves generated by winds a long way away, possibly arriving at shore without local winds

2005: Year-round the powerful ground swells generated in the notorious Roaring Forties 1000 kilometres to the south of Cape Leeuwin march north-east and meet with the reefs and beaches of the region. — MargaretRiver.com.

ground swells
plural form of ground swell
ground tackle
equipment, such as anchors, cables, or windlasses, for mooring a vessel away from a pier or other fixed moorings
ground water
Water that exists beneath the earth's surface in underground streams and aquifers
ground zero
The location of any disaster
ground zero
The point on the land or water surface below, above, or at which an atomic or nuclear bomb detonates
ground-breaking
innovative, different than other things of its type

Ground-breaking technology.

ground-floor
Situated on the ground floor
ground-ivy
Glechoma hederacea, an aromatic, perennial, evergreen creeper of the mint family Lamiaceae
ground-to-air
fired from the ground at an aircraft in flight, or at an incoming missile
ground beef
beef that has been cut up into very small pieces, often used to make hamburgers British Equivalent: mince
ground truth
Ground truth is a term used in cartography, meteorology, analysis of aerial photographs, satellite imagery and a range of other remote sensing techniques in which data are gathered at a distance. Ground truth refers to information that is collected "on location". In remote sensing, this is especially important in order to relate image data to real features and materials on the ground. The collection of ground-truth data enables calibration of remote-sensing data, and aids in the interpretation and analysis of what is being sensed
ground to ground missile
missile fired from the ground at a target that is also on the ground
ground-to-ground
coming from the ground and returning to the ground, fired from the ground at a target that is also on the ground
ground-to-ground missile threat
{i} threat of being attacked by ground-to-ground-missiles
grind
A tedious task

This homework is a grind.

grind
A grinding trick on a skateboard or snowboard
grind
To slide the flat portion of a skateboard or snowboard across an obstacle such as a railing
grind
To repeat a task in a MMORPG or role-playing video game in order to gain levels or items
grind
To make smaller by breaking with a device
grind
A specific degree of pulverization of coffee beans

This bag contains espresso grind.

grind
To eat

Eh, brah, let's go grind.

grounded
Simple past tense and past participle of ground
grounded
Confined to one's room, typically by a parent, as a punishment
grounded
Of or pertaining to an electrical conductor which is connected to earth; earthed
grounded
Mature, sensible with well-considered priorities
grounder
A ground ball
grounding
The return to a fully conscious state after a psychedelic experience
grounding
Present participle of ground
grounding
The permanence of aircraft on land because of government action
grind
{v} to sharpen, rub, reduce to powder, harass, oppress
groundless
{a} void of foundation or truth, false
groundlessly
{a} without just cause or reason
grounded
Not allowed to go out, forced to stay in. "Pam was grounded for a week because she stayed out all night."
Ground Zero
{i} site of the World Trade Center before it was destroyed on September 11th 2001
grind
dance by rotating the pelvis in an erotically suggestive way, often while in contact with one's partner such that the dancers' legs are interlaced
grind
hard and uninteresting study
grind
{f} crush, break up into small particles; be reduced to powder; sharpen; scrape, rub together harshly; make a harsh grinding sound; crush, oppress; operate by rotating a crank; work hard, study hard
grind
Means to put food through chopper Choppers have two or three blades Use a blade with smaller holes to grind foods fine; one with the larger holes for coarse chopping or grinding
grind
A term often used synonymously with "crush"
grind
To reduce food to tiny particles using a grinder or a food processor
grind
go over and over and over and over a lock, secondary or engram without obtaining an actual erasure A Dianetics auditor who puts a pc through an incident four or five times without erasure or appreciable reduction is encountering "grinding " See also engram; erase; lock; secondary
grind
hard monotonous routine work
grind
The act of reducing to powder, or of sharpening, by friction
grind
{i} act of grinding; hard and tedious work, drudgery; grating sound, rasp
grind
To slide with the board parallel to the coping Also see 50/50
grind
disapproval If you refer to routine tasks or activities as the grind, you mean they are boring and take up a lot of time and effort. The daily grind of government is done by Her Majesty's Civil Service see also grinding
grind
If you grind something into a surface, you press and rub it hard into the surface using small circular or sideways movements. `Well,' I said, grinding my cigarette nervously into the granite step. If you grind your teeth, you rub your upper and lower teeth together as though you are chewing something. If you know you're grinding your teeth, particularly at night, see your dentist
grind
If a vehicle grinds somewhere, it moves there very slowly and noisily. Tanks had crossed the border at five fifteen and were grinding south
grind
To cut, crush, or force through a chopper so as to produce small bits
grind
To become polished or sharpened by friction; as, glass grinds smooth; steel grinds to a sharp edge
grind
Where you jump onto an object and slide down it on your skates You usually go parallel to a curb, jump and turn 90 degrees then slide sideways down it
grind
Any severe continuous work or occupation; esp
grind
To remove material by rubbing with an abrasive surface
grind
make a grating or grinding sound by rubbing together; "grate one's teeth in anger"
grind
The faster the brewing process the finer the grind Espresso would be the finest grind
grind
verb, noun A trick done on any sharp lip where the truck comes in contact with the edge of the pool, curb, ramp, etc The act of performing said trick (i e to grind a rail)
grind
If you grind something, you make it smooth or sharp by rubbing it against a hard surface. a shop where they grind knives The tip can be ground to a much sharper edge to cut smoother and faster
grind
– To crank a winch in order to tighten a line
grind
To work up for an examination; to grind up the subjects set, and to grind into the memory the necessary cram The allusion is to a mill, and the analogy evident To grind one down To reduce the price asked; to lower wages A knife, etc , is gradually reduced by grinding To take a grind is to take a constitutional walk; to cram into the smallest space the greatest amount of physical exercise This is the physical grind The literary grind is a turn at hard study To take a grinder is to insult another by applying the left thumb to the nose and revolving the right hand round it, as if working a hand-organ or coffeemill This insulting retort is given when someone has tried to practise on your credulity, or to impose upon your good faith
grind
A trick done on any sharp lip where the truck comes in contact with the edge of the pool, curb, ramp, etc The act of performing said trick (i e to grind a rail)
grind
The grind of a machine is the harsh, scraping noise that it makes, usually because it is old or is working too hard. The grind of heavy machines could get on their nerves
grind
In paints, inks, coatings and liquid color concentrates, the fineness of pigment particle size reduction Usually reported in Hegman units, grind is generally 10-30 microns in formulated liquid colorants
grind
reduce to small pieces or particles by pounding or abrading; "grind the spices in a mortar"; "mash the garlic"
grind
press or grind with a crunching noise
grind
If a country's economy or something such as a process grinds to a halt, it gradually becomes slower or less active until it stops. The peace process has ground to a halt while Israel struggles to form a new government
grind
Refers to the additional shaping of the clubhead to meet the user's desired specifications Many professional and top amateur golfers take a standard OEM head and "grind" the sole to alter the bounce angle or shape the club's toe until they are happy with the club's performance and cosmetics
grind
Moving along an edge (coping, bench, curb, etc ) with your trucks Scraping your trucks along an edge as you skate
grind
the act of grinding to a powder or dust
grind
To repeat a task in Online Role Playing Games in order to gain levels
grind
Moving along an edge with your trucks, scraping your trucks against the object being grinded as you skate
grind
To move with much difficulty or friction; to grate
grind
To perform the operation of grinding something; to turn the millstones
grind
an insignificant student who is ridiculed as being affected or studying excessively
grind
To oppress by severe exactions; to harass
grind
the act of grinding to a powder or dust reduce to small pieces or particles by pounding or abrading; "grind the spices in a mortar"; "mash the garlic"
grind
To slide with the board parallel to the coping Also see 50/50 (This is not a snowboard trick but we put it in here anyway )
grind
To reduce to powder by friction, as in a mill, or with the teeth; to crush into small fragments; to produce as by the action of millstones
grind
To transform solid food into small pieces Food can be ground to degrees ranging from fine to coarse
grind
If a vehicle grinds to a halt, it stops slowly and noisily. The tanks ground to a halt after a hundred yards because the fuel had been siphoned out
grind
to have an axe to grind: see axe to come to a grinding halt: see grinding
grind
Scraping one or both axles on a kerb, rail, coping or other object
grind
If you grind a substance such as corn, you crush it between two hard surfaces or with a machine until it becomes a fine powder. Store the peppercorns in an airtight container and grind the pepper as you need it. the odor of fresh ground coffee. Grind up means the same as grind. He makes his own paint, grinding up the pigment with a little oil
grind
To reduce whole spices or herbs to a powder May be accomplished with a mortar and pestle (see below), a specially-designed spice grinder or a coffee grinder
grind
To study hard for examination
grind
To run food through a food chopper or food processor until of very fine texture
grind
A hard student; a dig
grind
To become ground or pulverized by friction; as, this corn grinds well
grind
To performing a grinding trick on a skateboard or snowboard
grind
To rotate the hips suggestively
grind
work hard; "She was digging away at her math homework"; "Lexicographers drudge all day long"
grind
To perform hard and distasteful service; to drudge; to study hard, as for an examination
grind
To reduce food to small pieces by running it through a grinder Food can be ground to different degrees, from fine to coarse
grind
Rider approaches an obstacle and slides the board along the obstacle Also called a rail slide
grind
To wear down, polish, or sharpen, by friction; to make smooth, sharp, or pointed; to whet, as a knife or drill; to rub against one another, as teeth, etc
ground beef
{i} minced beef meat, hamburger, patty of ground beef
ground beef
beef that has been ground
ground coffee
coffee beans that have been crushed into particles for the purpose of brewing
ground fir
a variety of clubmoss
ground floor
Any occupiable floor less than one story above or below grade with direct access to grade A building or facility always has at least one ground floor and may have more than one ground floor as where a split level entrance has been provided or where a building is built into a hillside
ground floor
The ground floor of a building is the floor that is level or almost level with the ground outside. She showed him around the ground floor of the empty house Jenny now lives in a terraced ground floor flat
ground floor
The first stage of a new venture or investment opportunity
ground floor
the floor of a building that is at or nearest to the level of the ground around the building becoming part of a venture at the beginning (regarded as position of advantage); "he got in on the ground floor
ground floor
the floor of a building that is at or nearest to the level of the ground around the building
ground floor
floor of a house or building on level with the ground
ground floor
becoming part of a venture at the beginning (regarded as position of advantage); "he got in on the ground floor"
ground floor
The floor of a building closest to the building grade
ground floor
la planta baja
ground level
the height of the ground on which something stands; "the base of the tower was below grade"
ground