terrain

listen to the pronunciation of terrain
İngilizce - Türkçe
{i} arazi

Tepelik arazide yer alan katedral uzun bir mesafeden görülebilir. - Situated on hilly terrain, the cathedral can be seen from a long distance.

Alışık olunmayan araziyi geçmek zor olabiliyor. - Unfamiliar terrain can be difficult to traverse.

{i} yer

Tepelik arazide yer alan katedral uzun bir mesafeden görülebilir. - Situated on hilly terrain, the cathedral can be seen from a long distance.

(Askeri) ARAZİ: 1. Belirli bir harekat için kullanılması bakımından büyüklüğü ve tabii tafsilatı itibarıyla mütalaa edilen toprak parçası. 2. Genişliğine ve topragrafik durumuna göre ele alınan yer yüzü sahası
savaş alanı veya savunmaya uygun yer
mıntıka
(Coğrafya) yeryüzü parçası
özel bir maksada hizmet eden arazi
bölge
(Coğrafya) topoloji
yerey
terrain analysis
(Askeri) arazi analizi
terrain flight
arazi uçuşu
terrain intelligence
arazi bilgisi
terrain adjusment
arazi düzeni
terrain analysis
(Askeri) Arazi etüdü
terrain analysis
(Askeri) ARAZİ ETÜDÜ, ARAZİ ANALİZİ: Bir coğrafi bölgeyi tabii ve suni arızaların harekat üzerindeki etkilerini tespit bakımından yorumlama işlemi. Bu uygulama; hava ve iklimin arızalar üzerindeki etkisini de içine alır
terrain appreciation
(Askeri) ARAZİ KIYMETLENDİRİLMESİ: Bak "terrain evaluation"
terrain appreciation
(Askeri) arazi kıymetlendirmesi
terrain avoidance system
(Askeri) ARAZİ ÖNLEME SİSTEMİ: Pilotun arazi arızalarına göre manevra yapar. bilmesini temin etmek amacıyla bir uçağın pilot veya seyrüsefer uçağa göre yatay düzeye veya buna paralel bir düzeye iz düşümü yapan yer şekilleri veya arızalarının durumunu gösteren sistem
terrain avoidance system
(Askeri) engel ikaz sistemi
terrain belt
(Askeri) arazi şeridi
terrain board
(Askeri) arazi masası
terrain board
(Askeri) ARAZİ MASASI: Belirli biri arazi parçasını temsil eden ve askeri meseleleri çözmek veya bir harekatın safhalarını takip etmek için kullanılan masa. Dershanede topçu atış tanzimi vs. yapmak için kullanılan kum masası benzeri bir ders yardımcı aleti
terrain clearance indicator
radyo altimetresi
terrain clearance indicator
(Askeri) arazi mesafe ayar göstergesi
terrain clearance system
(Askeri) arazi mesafe ayar sistemi
terrain clearance system
(Askeri) ARAZİ MESAFE AYAR SİSTEMİ: Uçuş vektörüne dik bir düzey üzerinde istenilen yükseklikte uçulması için, uçağın pilotunun veya otomatik pilotuna düz yer veya engebeli arazilere göre uçuş mesafesini ayarlamayı temin eden sistem. Bu sistem araziyi takip ederek vadiler boyunca alçalma ve bu şekilde araziyi izleme sisteminden farklıdır
terrain compartment
(Askeri) ARAZİ KOMPARTIMANI: Bak "compartment of terrain"
terrain contour matching
(Askeri) arazi münhanilerine uydurma
terrain corridor
(Askeri) ARAZİ KORİDORU: Bak "corridor"
terrain corridor
(Askeri) arazi koridoru
terrain evaluation
(Askeri) ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ: Muhtemel bir askeri harekat bölgesinin, bu bölgede arazinin, düşman kuvvetlerine açık harekat hatları üzerindeki etkisini tespit maksadıyla kıymetlendirilmesi ve yorumlanması
terrain exercise
(Askeri) arazi tatbikatı
terrain exercise
(Askeri) ARAZİ TATBİKATI: Belirli bir askeri durumun hayali kıtalarla ve genellikle yazılı olarak arazide çözüldüğü bir tatbikat
terrain features
(Askeri) arazi özellikleri
terrain features
(Askeri) ARAZİ ARIZALARI, ARAZİ KESİMLERİ, ARAZİ ŞEKİLLERİ: Bir şekli ve bariz bir görünüşü olan arazi parçası, tepe, nehir, vadi uçurum vesaire gibi. Buna (ground features) da denir
terrain features
(Askeri) arazi kesimleri
terrain features
(Askeri) arazi şekilleri
terrain flight
(Askeri) ARAZİ UÇUŞU: Düşmanın tespit etmesi ve ateş açmasını önlemek amacıyla yer yüzeyine yakın uçuş yapılarak hız, yükseklik ve/veya irtifanın yer şekilleri, bitki örtüsüne uydurulmasıyla yapılan uçuş
terrain flight
(Askeri) alçaktan uçuş
terrain following system
(Askeri) araziyi takip sistemi
terrain following system
(Askeri) ARAZİYİ TAKİP SİSTEMİ: Uçuş vektörüne dik bir düşey üzerinde istenilen yükseklikte uçulması için, uçağın pilotuna veya otomatik pilotuna yere mümkün olduğunca yakın uçmak için dalma ve tırmanma sinyalleri temin eden sistem
terrain intelligence
(Askeri) ARAZİ İSTİHBARATI: Bir bölgenin doğal veya suni özelliklerinin askeri önemi hakkında işlemden geçirilmiş bilgiler. Ayrıca bak "intelligence"
terrain intelligence
(Askeri) arazi istihbaratı
terrain model
(Askeri) ARAZİ MAKETİ: Bir ölçek dahilinde hazırlanan ve çeşitli arazi şekillerini renkli olarak gösteren kabartma model. Bu modelde rölyefi bozmaksızın düşey ölçek, genellikle, büyük alınır
terrain problem
(Askeri) ARAZİ MESELESİ: Bak "terrain exercise"
terrain profile matching
(Askeri) arazi profili uyumu
terrain return
(Askeri) yer yansıması
terrain return
(Askeri) YER YANSIMASI: Topraktan akseden ve bir eko şeklinde radar cihazına geri gelen elektromanyetik enerji
terrain sensing
(Askeri) ARAZİYE GÖRE ATIM KIYMETLENDİRME: Gözetleyici hedef hattı üzerinde bulunmayan bir atımın, hedef civarındaki arazı hakkında bir bilgiye dayanılarak kıymetlendirmesi
terrain strip
(Askeri) arazi şeridi
terrain study
(Askeri) ARAZİ MÜTALAASI, ARAZİ İNCELEMESİ, ARAZİ ETÜDÜ: Bir bölgenin doğal veya suni arızalarının askeri harekat üzerindeki tesirlerinin ve hava ile iklimin bu arızalar üzerindeki etkisinin bir analizi ve yorumlanması
terrain transmission
(Askeri) arazi şanzımanı
exposed terrain
Açık arazi
agricultural terrain
(Askeri) zirai arazi
compartment of terrain
(Askeri) arazi kompartımanı
all terrain vehicle
arazi vasıtası
distinctive area of broken terrain
Kırık arazinin farklı alanda
inclined terrain
eğimli arazi
level terrain
(Coğrafya) Düzlük arazi
agricultural terrain
(Askeri) ZİRAİ DESEN; ZİRAİ ARAZİ: Gizlemede ekili veya sürülü araziye verilen isim
all terrain
her arazide gidebilen
all terrain
arazi
broken terrain
(Askeri) Engebeli arazi
compartment of terrain
(Askeri) ARAZİ KOMPARTIMANI: En az karşılıklı iki tarafı koruluk, sırt ve köy gibi, haricindeki noktalardan aradaki kısmın gözetlenmesi ve gözetlemeli ateş altına alınmasına tahdit eden arazi engelleri ile çevrili arazi parçası. Ayrıca bakınız: "corridor" ve "cross compartment"
critical terrain
(Askeri) (KEY) Kritik arazi
critical terrain
(Askeri) KRİTİK ARAZİ, ÖNEMLİ ARAZİ: Bknz. "key terrain"
digital terrain elevation data
(Askeri) sayısal arazi yükseklik verisi
dominant terrain
(Askeri) (COMMANDING) Hakim arazi
estimate of terrain
(Askeri) ARAZİNİN KIYMETLENDİRİLMESİ: Askeri bir harekatın planlanması için, bir saha üzerindeki arazi detaylarının etüt edilmesi
estimate of terrain
(Askeri) Arazinin kıymetlendirilmesiESTIMATE OF THE COMMANDER       : Komutan durum muhakemesi
estimate of terrain
(Askeri) arazinin kıymetlendirilmesi
familiarity with the terrain
(Askeri) Araziyi tanıma
flat terrain
(Askeri) Düz arazi
key terrain
(Askeri) Kilit arazi
key terrain
(Askeri) KRİTİK ARAZİ: Ele geçirilmesi veya elde tutulması savaşan taraflardan bunu başaran tarafa belirgin bir üstünlük sağlayacak olan bir mevkii veya bölge. Bak. "critical terrain"
maximum terrain elevation figure
(Askeri) AZAMİ BÖLGE İRTİFAI: Bir hava şeması üzerinde, belirli bir bölgede bulunan azami bölge irtifaı (arazi arızaları hariç)
mission, enemy, terrain and weather, troops available and civilian
(Askeri) vazife, düşman, birlik, arazi ve hava durumu, sivil varlık üstüne değerlendirmeler
mountainous terrain
dağlık alan
reconnaissance of terrain
(Askeri) bölge keşfi
remote terminal; rough terrain
(Askeri) uzak terminal; engebeli arazi
rolling terrain
(Askeri) dalgalı arazi
rolling terrain
silindirlenmiş arazi
rough terrain container crane
(Askeri) engebeli arazi konteyner vinci
rough terrain container handler
(Askeri) engebeli arazi konteyner elleçleyici
rough terrain forklift
(Askeri) engebeli arazi forklifti
unimproved terrain
(Askeri) Gayri meskun arazi
varied terrain
(Askeri) değişik arazi
İngilizce - İngilizce
An area of land or the particular features of it
A single, distinctive rock formation; an area having a preponderance of a particular rock or group of rocks
The surface features of an area of land
a particular geographic area; region
Continuos, editable ground, that can have raised or lowered sections by modifying its elevation grid
a tract or region of the earth's surface considered as a physical feature
An area of ground, considered as to its extent and natural features, in relation to its use in a particular operation
The physical shape of the land
A tract of country considered with regard to its natural features, configuration, etc ; especially as affecting its advantages, fitness for use
a piece of ground having specific characteristics or military potential; "they decided to attack across the rocky terrain
Terrain is used to refer to an area of land or a type of land when you are considering its physical features. The terrain changed quickly from arable land to desert. a particular type of land (from terrenum, from terra; TERRACE)
vast desert plateau interrupted by Nile valley and delta
{i} tract of land, features of a tract of land
Area of the surface with a distinctive geological character
a piece of ground having specific characteristics or military potential; "they decided to attack across the rocky terrain"
[n] the physical features and characteristics (rocky, rolling, hilly, etc ) of a land area
the physical features of a tract of land
the lay of the land
ground

When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT. - When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's a Controlled Flight Into Terrain.

Terrain Following Radar
radar that track objects on ground level, TFR
terrain flight
flight at very low altitudes
terrain intelligence
tactical intelligence on the natural and man-made characteristics of an area
height above average terrain
the height of a radio transmitter, including the antenna, as compared to the average terrain height in the surrounding area between three and sixteen kilometers from the antenna site
all-terrain vehicle
ATV: A small, open motor vehicle having one seat and three or more wheels fitted with large tires. It is designed chiefly for recreational use over roadless, rugged terrain
all-terrain
all-terrain vehicles are very strong with thick tyres and are suitable for use in many different conditions
all-terrain bike
ATB, bicycle or motorcycle that can be used on every type of land surface
all-terrain vehicle
Any motorized non-highway vehicle 45 inches or less in width, having a dry weight of 650 pounds or less, traveling on three or more low-pressure tires, and having a seat to be straddled by the operator As used in this subsection, "low pressure tire" means any pneumatic tire six inches or more in width, designed for use on wheels with rim diameter of 12 inches or less, and utilizing an operating pressure of 10 pounds per square inch or less as recommended by the vehicle manufacturer
all-terrain vehicle
An engine-driven device which has a net weight of 650 pounds or less, which has a width of 48 inches or less, which is equipped with a seat designed to be straddled by the operator and which is designed to travel on 3 or more low-pressure tires (Ref 4)
all-terrain vehicle
All-terrain vehicle - 42" width or smaller A small, amphibious motor vehicle with wheels or tractor treads for traveling over rough ground, snow, or ice, as well as on water
all-terrain vehicle
vehicle which can drive on every type of land surface
terrains
plural of terrain
terrain