fully

listen to the pronunciation of fully
İngilizce - Türkçe
tamamıyla

Gerçeğin tamamıyla farkındayım. - I'm fully aware of that fact.

Tom'la konuyu tamamıyla görüşmek için zamanım yoktu. - I haven't had time to fully discuss the matter with Tom.

tamamen

Ben tamamen tehlikenin farkındaydım. - I was fully alive to the danger.

Üzgünüm, bugün tamamen ayrılmış. - I'm sorry, today is fully booked.

tam olarak/en az
tam olarak

Durumun öneminin tam olarak farkındayım. - We are fully aware of the importance of the situation.

O, ne gördüğünü polise tam olarak bildirdi. - He reported fully what he had seen to the police.

en azından
iyicene
tamamiyle
iyiden iyiye
enikonu
tümüyle
en az
bütünüyle
iyice
uzun uzadıya
tam

Ben tamamen tehlikenin farkındaydım. - I was fully alive to the danger.

Tom tamamen problemin farkında. - Tom is fully aware of the problem.

z tamamen
dört dörtlük
tamı tamına
butünüyle
etraflıca
enine boyuna
full
{s} tok

Tokyo sokakları Cumartesi günleri doludur. - The streets in Tokyo are full on Saturdays.

Daha fazla istemiyorum, teşekkür ederim. Ben tokum. - No more, thank you. I'm full.

full
dolu

Ağzın doluyken konuşma. - Don't speak with your mouth full.

Ağzın doluyken konuşma. - Don't talk with your mouth full.

full
{s} tam

Kazanın sebebi olduğunun tamamen farkındadır. - He fully realizes that he was the cause of the accident.

Hiç uyumadan tam 24 saat çalıştım. - I worked for a full 24 hours without getting any sleep.

fully automated
(Bilgisayar) tam otomatik
fully charged
(Bilgisayar) tam dolu
fully developed
tam gelişmiş
fully fashioned
(Tekstil) reglan
fully fledged
(Ticaret) tam yetkili
fully grown
(Biyoloji) tam gelişmiş
fully grown
(Biyoloji) olgunlaşmış
fully independent
tam bağımsız
fully operational
işlevsel
fully qualified domain name
(Bilgisayar) tam tanımlanmış alan adı
fully qualified domain name
tam nitelikli alan adı
fully redundant
(Bilgisayar) tam artıklık
fully automatic
tam otomatik
fully automatic machine
tam otomatik makine
fully fashioned
bedeni sımsıkı saran
fully fledged
tamamen tüylenmiş
fully paid
tamamen ödenmiş
fully synthetic
tamamen sentetik
fully alert
tam uyarı
fully connected network
tam ağ bağlantılı
fully dressed
tamamen giyinik
fully equipped
Tam donanımlı
fully fledged
Tam teşekküllü
fully fledged
(Kuş) Tamamen gelişmiş, tüylenmiş ve uçmaya hazır
fully furnished
ful möbleli
fully grown
tam olarak gelişmiş
fully licensed restaurant
Tam lisanslı restoranımızda
fully official document
tamamen resmi bir belgedir
fully paid share
bedeli tamamen ödenmiş hisse senedi
fully paid stock
bedeli tamamen ödenmiş hisse senedi
fully paid up capital
tamamen ödenmiş sermaye
fully-equipped
Tam donanımlı
fully-fledged
sağlam temellere sahip olacak şekilde kendini geliştirmek
fully-furnished
Dayalı döşeli
fully accountable
tam mükellef
fully amenable
tam mükellef
fully amortized loan
(Ticaret) tamamen ödenmiş borç
fully arisen sea
(Askeri) tam gelişmiş deniz durumu
fully armed
tepeden tırnağa silahlı
fully articulated
tümüyle dile getirilen
fully automatic
ful otomatik
fully auttomatic
tam otomatik
fully bearing shoulder
(Havacılık) tam dayanıklı banket
fully closed
(Otomotiv) tam kapalı
fully developed personality
oturmuş kişilik
fully electronic ignition
(Otomotiv) full elektronik ateşleme
fully encapsulating suit
(Çevre) tam koruyucu giysi
fully entitled
tam yetkili
fully exploited
(Denizbilim) olgunca sömürülmüş
fully factored load
(Havacılık) dizayn yükü
fully fashioned
tam uyan
fully fished
(Denizbilim) olgunca avlanmış
fully floating
(Otomotiv) tam yüzer
fully floating
(Otomotiv) tam serbest
fully floating axle
(Otomotiv) taşıyıcı diferansiyel
fully formed
(Biyoloji) oluşumunu tamamlanmış
fully funded
(Ticaret) tam finanse edilmiş
fully good
(Ticaret) tamamen iyi kalite
fully hedged borrowing
(Ticaret) tam hedge edilen
fully insured
tümüyle sigorta edilmiş
fully insured
(Ticaret) tümüyle sigorta edilen
fully laden
(Otomotiv) tam yüklü
fully laden tyre pressure
(Otomotiv) tam yüklü lastik basıncı
fully mission capable
(Askeri) tam olarak göreve hazır
fully mission capable
(Askeri) tam görev yapabilir
fully paid in cash
(Ticaret) nakden ve defaten
fully paid in member
aidatlarını ödemiş üye
fully paid up member
aidatlarını ödemiş üye
fully paid up share
(Ticaret) ödenmiş hisse senedi
fully planned movement
(Askeri) tam planlı intikal
fully qualified domain name
(FQDN) Tam Nitelikli Alan Adı
fully responsible
tam mükellef
full
{s} elinden gelenin en iyisi
full
{s} geniş
full
bol

Elbisenin bol bir eteği var. - The dress has a full skirt.

O hala bol enerji var. - She is still full of energy.

enjoy fully
tadını çıkarmak
full
acıkmamış
full
doymuş
full
maksimum
full
çırpmak
full
(Teknik,Tekstil) dinklemek
full
(Bilgisayar) tam adı

Babür Şah'ın tam adı Zahiriddin Muhammet Babür'dü. - Babur's full name was Zahir-ud-din Muhammad Babur.

Tom'un tam adını biliyor musun? - Do you know Tom's full name?

full
en çok
full
tok (aç olmamak)
full
toparlak
full
(Gıda) doymuş olmak
full
(Argo) sarhoş
full
(Tekstil) kastarlamak
full
tastamam
full
pür

Şimdi pürdikkatine ihtiyacım var. - I need your full attention now.

Tom şimdi benim pürdikkatime sahip. - Tom has got my full attention now.

full
yuvarlak
full
en yüksek
full
tamamen

Kiraz ağaçları tamamen çiçeklenmişler. - The cherry trees are in full blossom.

Ben tamamen tehlikenin farkındaydım. - I was fully alive to the danger.

full
bütün

Bütün dikkatimi dışarıdaki manzaraya yöneltti. - He addressed my full attention to the landscape outside.

Bütün günüm sürprizlerle doluydu. - My whole day was full of surprises.

full
(giysi) gevşek
full
koyu
full
tamam

Kiraz ağaçları tamamen çiçeklenmişler. - The cherry trees are in full blossom.

Kazanın sebebi olduğunun tamamen farkındadır. - He fully realizes that he was the cause of the accident.

full
tam yük
full
derin
full
doymak
full
(Bilgisayar) pencere büyüt
full
bol (giysi)
perform fully
eksiksiz çalışmak
specify fully
tam olarak belirtmek
as fully as possible
mümkün olduğunca tamamen
full
kalabalık
full
doğruca
full
en fazla
full
(of ile) yalnızca -i düşünen
full
direkt olarak
full
çok

Gerçekten çok meraklısın, değil mi? - You are really full of curiosity, aren't you?

O yaşamak için uzun zamanı olmadığını çok iyi biliyordu. - He knew full well that he didn't have long to live.

full
coşkun
full
dopdolu
full
taşkın
full
-den başka şey düşünmeyen
full
{f} doğrudan
full
-le dopdolu
full
tam dolu

Oyun çok popülerdi ondan tiyatro neredeyse tam doluydu. - The play was so popular that the theater was almost full.

third mast on a fully rigged ship
Üçüncü mast tamamen gemi arma
accelerate fully
(Otomotiv) tam gaz hızlanmak
full
{s} öz

Tam din özgürlüğü tüm insanlar için güvence altına alınmıştır. - Full religious freedom is assured to all people.

Tom'un özetleri daima yazım hatalarıyla doludur. - Tom's summaries are always full of misprints.

full
sonyı
full
{i} son had
full
{i} doluluk
full
pes bol
full
{s} (of) (ile) dolu: The glass was full. Bardak doluydu. The glass was full of water. Bardak suyla doluydu
full
(Tekstil) 1. dinklemek 2. koyu 3. derin, dolu
full
{s} meşgul

Onun elleri bebekle ilgilenmekle meşgul. - Her hands are full taking care of the baby.

full
{s} son

Cümlenin sonunda nokta konulmalı. - One should add a full stop at the end of the sentence.

Eylül sonuna kadar bir kitapçıda tam gün çalışıyorum. - I'm working full time in a bookshop until the end of September.

full
{i} dolu şey
full
{s} tam: full member tam üye. a
full
{s} balıketi
full
adv.doğrudan: adj.dolu,tam dolu
full
futbol bek oyuncu
full
{s} etine dolgun
full
{f} yıkayıp çektirmek
full
dolun kalın
full
fullblooded saffullblown tamamen
full
{f} yıkayıp büzmek
full
karnı tok
full
tüm

O onun tüm sorumluluğunu üstlendi. - He assumed full responsibility for it.

Parktaki tüm kiraz ağaçları tamamen çiçek açmış. - All the cherry trees in the park are in full bloom.

İngilizce - İngilizce
In a full manner; without lack or defect

He fully met his responsibilities.

In a full degree; to a full extent

The lobule margins, furthermore, are arched away from the lobe, with the consequence that (when fully inflated) the abaxial leaf surface forms the interior lining of the lobule.

{a} to the full, completely, perfectly, quite
totally, completely, entirely, wholly
to the greatest degree or extent; completely or entirely; (`full' in this sense is used as a combining form); "fully grown"; "he didn't fully understand"; "knew full well"; "full-grown"; "full-fledged"
referring to a quantity; "the amount was paid in full"
You use fully to say that a process is completely finished. He had still not fully recovered
sufficiently; more than adequately; "the evidence amply (or fully) confirms our suspicions"; "they were fully (or amply) fed"
In a full manner or degree; completely; entirely; without lack or defect; adequately; satisfactorily; as, to be fully persuaded of the truth of a proposition
In a full manner or degree; completely; entirely; without lack or defect; adequately; satisfactorily
Fully means to the greatest degree or extent possible. She was fully aware of my thoughts I don't fully agree with that. = completely
emphasis Fully is used to emphasize how great an amount is. Fully 30% of the poor could not even afford access to illegal shanties. completely
If you describe, answer, or deal with something fully, you leave out nothing that should be mentioned or dealt with. Major elements of these debates are discussed more fully later in this book
quite
fully briefed
: Relating to an action before a court for which the lawyers for both sides have presented all the arguments which they are permitted to present, and for which nothing further remains but the ruling of the court
fully loaded
Equipped with every available option; when one or more choices exist of a particular option, usually the most deluxe selection is chosen

The old man wanted the most luxurious car possible, so he asked for one that was fully loaded with items such as power windows and air conditioning.

fully loaded
Having live rounds of ammunition in every available space in the chamber; armed

The armed robber came into the bank with a fully loaded shotgun and began firing away as he made his demands.

fully qualified hostname
an Internet domain name that identifies a computer
fully-fledged
having reached maturity
fully-fledged
having all its flight feathers and ready to fly
fully-fledged
having reached full rank or status
fully-loaded
With all features and options

That Accord came fully-loaded with a moonroof, power windows — the whole she-bang!.

fully-fledged
completely developed or established; of full status
fully-fledged
with fully developed wing feathers and able to fly
fully acquit
declare not guilty
fully booked
completely full or reserved, fully scheduled with engagements
fully competent
completely capable (to perform a task, etc.)
fully dressed
wearing clothes, including things such as shoes
fully fashioned
full-fashioned: knitted to fit the shape of the body; "full-fashioned hosiery"
fully fledged
(of a bird) having reached full development with fully grown adult plumage; ready to fly
fully fledged
(of persons e g ) having gained full status; "a full-fledged lawyer"; "by the age of seventeen I was a full-fledged atheist"; "sees itself as a fully fledged rival party"
fully fledged
Fully fledged means complete or fully developed. Hungary is to have a fully-fledged Stock Exchange from today
fully occupied
completely full or taken; totally absorbed, totally engaged
fully operational
in complete working condition, functional
fully resume duties
recommence to function fully, return to full time duty
fully stretched
overextended
fully understood him
completely understand him
fully-fledged
completely developed, trained, or established
fully-grown
a fully-grown animal, plant, or person has developed to their full size and will not grow any bigger
full
Containing the maximum possible amount of that which can fit in the space available

The jugs were full to the point of overflowing.

full
A hand consisting of three cards of the same denomination and a pair, full hand, full house
full
Complete; with nothing omitted

Our book gives full treatment to the subject of angling.

full
Utmost measure or extent; highest state or degree

I was fed to the full.

full
Quite; thoroughly; completely; exactly; entirely

It is full strange to him who hears and feels, / When wandering there in some deserted street, / The booming and the jar of ponderous wheels,.

full
The phase of the moon when it is entire face is illuminated, full moon
full
If you feel full, you have eaten or drunk so much that you do not want anything else. It's healthy to eat when I'm hungry and to stop when I'm full. + fullness full·ness High fibre diets give the feeling of fullness
full
{a} filled, crowded, plump, satisfied, entire
full
{n} a complete measure or state, the whole
full
{v} to cleanse and scour cloth, and render it more compact
full
{a} fully, quite, without abatement, plump
full
approval If you say that someone has or leads a full life, you approve of the fact that they are always busy and do a lot of different things. You will be successful in whatever you do and you will have a very full and interesting life
full
A description of wines that give the impression of being large or heavy in your mouth
full
A full flavour is strong and rich. Italian plum tomatoes have a full flavour, and are best for cooking
full
(1) Leather made from the unsplit, or full thickness of hide or skin, e g full sheep (2) Leather tanned solely with one agent, e g full chrome in contrast to semi-chrome and full oil in contrast to combination oil
full
strong tea without bitterness and posessing good color
full
You say that something has been done or described in full when everything that was necessary has been done or described. The medical experts have yet to report in full = fully
full
filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach
full
Not wanting in any essential quality; complete; entire; perfect; adequate; as, a full narrative; a person of full age; a full stop; a full face; the full moon
full
Filled with emotions
full
A flip with a full twist
full
{i} quality of being full, completeness
full
(of sound) having marked depth and body; "full tones"; "a full voice"
full
You use full to refer to something which gives you all the rights, status, or importance for a particular position or activity, rather than just some of them. How did the meeting go, did you get your full membership?
full
complete in extent or degree and in every particular; "a full game"; "a total eclipse"; "a total disaster"
full
Sated; surfeited
full
Complete measure; utmost extent; the highest state or degree
full
An intensity description of bouquet indicating gases and vapors are present at a moderately pronounced strength
full
having ample fabric; "the current taste for wide trousers"; "a full skirt"
full
If your hands or arms are full, you are carrying or holding as much as you can carry. Sylvia entered, her arms full of packages People would go into the store and come out with their arms full
full
Of a garment, of a size that is ample, wide, or having ample folds or pleats to be comfortable
full
To make cloth denser and firmer by soaking, beating and pressing, to waulk, walk
full
If someone or something is full of a particular feeling or quality, they have a lot of it. I feel full of confidence and so open to possibilities Mom's face was full of pain. an exquisite mousse, incredibly rich and full of flavour
full
A full skirt or sleeve is wide and has been made from a lot of fabric. My wedding dress has a very full skirt. + fullness full·ness The coat has raglan sleeves, and is cut to give fullness at the back
full
emphasis You use full to emphasize the force or directness with which someone or something is hit or looked at. She kissed him full on the mouth
full
Having depth and body; rich
full
Time Appointment - One-hundred percent time or 40 hours per work week or 2088 straight-time hours per year for the period of appointment
full
having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here"
full
A quality of the sound of having all frequencies present, especially the low frequencies
full
a term which refers to a flip that also includes a full twist, while the acrobat is also rotating
full
Filled up, having within its limits all that it can contain; supplied; not empty or vacant; said primarily of hollow vessels, and hence of anything else; as, a cup full of water; a house full of people
full
to be full of beans: see bean full blast: see blast to come full circle: see circle to have your hands full: see hand in full swing: see swing. in full including the whole of something
full
If you describe a part of someone's body as full, you mean that it is rounded and rather large. The Juno Collection specialises in large sizes for ladies with a fuller figure. his strong chin, his full lips, his appealing mustache
full
To become full or wholly illuminated; as, the moon fulls at midnight
full
constituting the full quantity or extent; complete; "an entire town devastated by an earthquake"; "gave full attention"; "a total failure"
full
Quite; to the same degree; without abatement or diminution; with the whole force or effect; thoroughly; completely; exactly; entirely
full
In STAR GATEWAY, appears in the drop-down box under Options Highlight to retrieve the full bibliographic record Use TEXT (see below) to retrieve the full text of magazine articles (or, in Books in Print, to access publisher information)
full
make (a garment) fuller by pleating or gathering
full
satisfied, especially in relation to eating
full
Having the mind filled with ideas; stocked with knowledge; stored with information
full
{s} holding its complete capacity; complete; abundant; well-stocked; satiated (i.e. hunger); large; engrossed, occupied
full
To thicken by moistening, heating, and pressing, as cloth; to mill; to make compact; to scour, cleanse, and thicken in a mill
full
to the greatest degree or extent; completely or entirely; (`full' in this sense is used as a combining form); "fully grown"; "he didn't fully understand"; "knew full well"; "full-grown"; "full-fledged"
full
beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the cloth"
full
If something is full, it contains as much of a substance or as many objects as it can. Once the container is full, it stays shut until you turn it clockwise. a full tank of petrol. empty
full
A backup level in which all files are backed up, regardless of when they last changed
full
Full Twisting Back Somersault
full
increase in phase; "the moon is waxing"
full
filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach"
full
make (a garment) fuller by pleating or gathering beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the cloth" having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here" complete in extent or degree and in every particular; "a full game"; "a total eclipse"; "a total disaster" containing as much or as many as is possible or normal; "a full glass"; "a sky full of stars"; "a full life"; "the auditorium was full to overflowing" (of sound) having marked depth and body; "full tones"; "a full voice" filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach
full
emphasis If you say that a person knows full well that something is true, especially something unpleasant, you are emphasizing that they are definitely aware of it, although they may behave as if they are not. He knew full well he'd be ashamed of himself later
full
To become fulled or thickened; as, this material fulls well
full
When there is a full moon, the moon appears as a bright, complete circle
full
straight, directly; very; completely, entirely
full
absorbed in any matter, and the feelings more or less excited by it, as, to be full of some project
full
containing as much or as many as is possible or normal; "a full glass"; "a sky full of stars"; "a full life"; "the auditorium was full to overflowing"
full
Abundantly furnished or provided; sufficient in quantity, quality, or degree; copious; plenteous; ample; adequate; as, a full meal; a full supply; a full voice; a full compensation; a house full of furniture
full
Impregnated; made pregnant
full
Total, entire
full
Having the attention, thoughts, etc
full
Time Student: A student enrolled in an institution of higher education (other than a student enrolled in a program of study by correspondence) who is carrying a full academic workload as determined by the school under standards applicable to all students enrolled in that student's particular program The student's workload may include any combination of courses, work, research, or special studies, whether or not for credit, that the school considers sufficient to classify the student as a full-time student
full
Handle
full
A full statement or report contains a lot of information and detail. Mr Primakov gave a full account of his meeting with the President. the enormous detail in this very full document
full
{f} clean and thicken fabric during the manufacturing process
full
not separated into parts or shares; constituting an undivided unit; "an undivided interest in the property"; "a full share"
full
Something that is done or experienced to the full is done to as great an extent as is possible. She probably has a good mind, which should be used to the full
full
being at a peak or culminating point; "broad day"; "full summer"; "high noon"
full
make (a garment) fuller by pleating or gathering beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the cloth"
full
emphasis You use full to emphasize the completeness, intensity, or extent of something. We should conserve oil and gas by making full use of other energy sources Television cameras are carrying the full horror of this war into homes around the world The lane leading to the farm was in full view of the house windows
full
You say that a place or vehicle is full when there is no space left in it for any more people or things. The main car park was full when I left about 10.45 They stay here a few hours before being sent to refugee camps, which are now almost full The bus was completely full, and lots of people were standing
full
You use full before a noun to indicate that you are referring to all the details, things, or people that it can possibly include. Full details will be sent to you once your application has been accepted May I have your full name? = complete
full
If a place or thing is full of things or people, it contains a large number of them. The case was full of clothes The streets are still full of debris from two nights of rioting. a useful recipe leaflet full of ideas for using the new cream. = filled
full
adj [not hungry (I can't eat any more I'm ~ )] kenyang 2 adj [with as much inside as possible (The hotel was ~ )] penuh
full
Full is used to describe a sound, light, or physical force which is being produced with the greatest possible power or intensity. From his study came the sound of Mahler, playing at full volume Then abruptly he revved the engine to full power. Full is also an adverb. a two-seater Lotus, parked with its headlamps full on
fully