poor

listen to the pronunciation of poor
Englisch - Türkisch
{s} kötü

Hastalığından sonra onun sağlığı hâlâ kötü. - He's still in poor health after his illness.

Su yokluğu nedeniyle kötü hasat hasat yaptık. - We had a poor harvest because of the lack of water.

fakir

Fakir olmayı zengin olmaya tercih ederim. - I prefer being poor to being rich.

Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır. - The rich have trouble as well as the poor.

yoksul

O yoksul olduğu gibi cömerttir. - Poor as he is, he is generous.

O, yoksul insanlar için pek çok şey yaptı. - He has done many things for poor people.

zavallı

Zavallı köpeğe acıdım. - I felt for the poor dog.

Şu zavallı kadın engelli. - That poor lady is disabled.

abalı
aç biilaç
aç kalmak
dar gelirli
beş parasız
varlıksız
açlık çekmek
düşük dozlu
kalitesiz
{s} zayıf (az)
az
düşük kaliteli

Olağandışı düşük ısılar bu yıl düşük kaliteli pirinç hasatından sorumlu tutulmaktadır. - Unusually low temperatures account for the poor rice crop this year.

kısır
verimsiz

Verimsiz bir pirinç hasadı başımızı belaya sokacaktır. - A poor rice harvest will get us into real trouble.

yetersiz

Aşırı çalışma ve yetersiz yemeklerden dolayı, o hastalandı. - What with overwork and poor meals, she fell ill.

Yetersiz bir sürücü olmasına rağmen sürücü sınavını geçebildi. - He managed to pass his driving test even though he was a poor driver.

talihsiz
sağlıksız

Muhtemelen uyuşturucu kullanıyorsunuz. Bu sizi daha sağlıksız yapar. - You probably smoke drugs. It makes you poorer.

bayağı
şansız
adi
zayıf

Japonca bilgim oldukça zayıftır. - My knowledge of Japanese is rather poor.

Zayıf bir hafızan var. - You've got a poor memory!

{s} kötü, beklenen düzeyde olmayan. i
{s} zavallı, biçare
{s} düşkün
rahatsız i
{s} fena
poor farm fakirlere iş bulunan ve bakılan kurum
kuru

Yoksul bir adamın oğlu olan Dan, bir üniversite eğitiminin hayalini kuruyordu. - Dan, the son of a poor man, dreamed of a university education.

sıhhati bozuk
{i} garip

Bir profesyonele göre, bugünkü oyunda kendisiyle ilgili garip bir açıklama yaptı. - For a professional, he gave a poor account of himself in today's game.

{s} sefil

Yoksul İrlandalı şimdi yapayalnız bırakıldı ve diğerlerinin nereye gittiğini bilmiyordu, bu yüzden, o sadece çok üzgün ve sefil bir şekilde olduğu yerde kaldı. - The poor Irishman was now left all alone, and did not know where the others had gone to, so he just stayed where he was, very sad and miserable.

{s} kuvvetsiz
{s} çorak
the ile fakir fukara
{s} naçizane
{s} perişan
miskin
beli bükük
fakir olmak
beklenen düzeyde olmayan
fakiri
yoksullar
poor nutrition
yetersiz beslenme
of poor quality
kalitesiz
poor acceleration
yetersiz hızlanma
poor attention span
kısa dikkat süresi
poor bearing soil
(İnşaat) zayıf zemin
poor bearing stratum
(İnşaat) zayıf katman
poor child
yoksul çocuklar
poor children
yoksul çocuklar
poor cod
(Denizbilim) tavuk balığı
poor countries
(Ticaret) yoksul ülkeler
poor country
fakir ülke
poor credit history
(Ticaret) kötü kredi geçmişi
poor design
kötü tasarım
poor fabrication
kötü fabrikasyon
poor family
düşük gelirli aile
poor fellow
adamcık
poor fellow!
vah zavallı!
poor gas
(Endüstri) fakir gaz
poor graded
düşük kaliteli
poor ground
(Askeri) bakımsız
poor health
sağlıksız
poor idling
(Otomotiv) kararsız rölanti
poor image
(Politika, Siyaset) olumsuz imaj
poor kid
çocukcağız
poor laws
(Ticaret) yoksulları koruma kanunu
poor laws
(Ticaret) yoksul yasaları
poor lime
zayıf kireç
poor lime
yağsız kireç
poor little thing
yavrucak
poor maintenance
yetersiz bakım
poor man
adamcağız
poor mineral
(Madencilik) fakir cevher
poor performance
yetersiz performans
poor performance
yetersiz edim
poor practice
yetersiz deneyim
poor practice
zayıf deneyim
poor properties
(İnşaat) kötü nitelikler
poor quality
(Ticaret) düşük kaliteli
poor quality oil
düşük kaliteli yağ
poor record
kötü kayıt
poor record
bozuk kayıt
poor result
başarısız sonuç
poor soul
zavallı
poor soul
acınacak halde
poor subsoil
zayıf temel zemini
poor subsoil
kötü zemin
poor subsoil
kötü temel zemini
poor traction
çekiş gücü
poor wiping
(Otomotiv) zayıf silme
poor woman
kadıncağız
poor women
yoksul kadınlar
poor yield
(Ticaret) düşük verim
poor you
zavallıcık (birine hitaben)
poor boy
zavallı çocuk

Zavallı çocuklar korkudan titriyorlardı. - The poor boys were shivering with fear.

Zavallı çocuk ne yapacağını bilmiyordu. - The poor boy was at a loss what to do.

poor connection
gevşek bağlantı
poor devil
zavallı
poor devil
zavallıcık
poor law
yoksulları koruma kanunu
poor line
bozuk hat
poor line
kötü hat
poor appetite
iştahsızlık
poor as a church mouse
Medine fukarası, çok fakir
poor concrete
zayıf beton
poor condition
kötü durumda
poor conductor
kötü iletken
poor devil
zavallı adamcağız
poor digestion
Hazımsızlık, kötü hazım
poor down in sheets
(deyim) Yağmur bardaktan boşanırcasına yağmak
poor folk
insancıklar
poor geometry
şekilsiz
poor line
kötü hat, bozuk hat, uğultulu hat
poor ly
yoksul ly
poor me
Beni kötü
poor nerves
zayıf sinirler
poor of you
Seni zavallı! Senin zavallılığın!
poor relation
yoksul ilişkisi
poor soil
fakir toprak
poor taste
zevksiz
poor to
kötü
poor white
beyaz fakir
poor you
zavallıcık
poor box
sadaka kutusu
poor concrete
(İnşaat) düşük dozlu beton
poor conductor
güçsüz iletken
poor conductor
zayıf iletken
poor connection
zayıf bağlantı
poor debtor's oath
fakir borçlunun yemini
poor fellow
zavallı adam
poor fellow
adamcağız
poor fucker
zavallı adam
poor law
fakirleri koruma yasası
poor law
fakirlere yardım yasası
poor line
uğultulu hat
poor looking
gösterişsiz
poor mixture
zayıf karışım
poor person
yoksul
poor person
fakir
poor poll
düşük oy sayısı
poor poll
az oy
poor polling
az oy alma
poor quality
düşük kalite
poor quality
zayıf kalite
poor quality
düşük nitelik
poor quality
kötü kalite
poor quarter
fakir semt
poor relief
fakirlere yardım
poor relief
yoksul yardımı
poor spirited
keyifsiz
poor sport
mızıkçı
poor thing
zavallı
poor thing
zavallıcık
poor workmanship
(Gıda) düşük işçilik
poor workmanship
(Gıda) niteliksiz işçilik
poor workmanship
kötü işçilik
poor wretch
adamcağız
poor wretch
zavallı adam
poorly
yetersiz

Tom yetersiz eğitimliydi. - Tom is poorly educated.

Tom'un yetersiz uyuması şaşılacak bir şey değil; o, günde on iki fincana kadar kahve içer. - It's no wonder Tom's sleeping poorly; he drinks up to twelve cups of coffee a day.

as poor as
kadar zayıf
poorly
{s} keyifsiz
poorly
{f} yetersiz olarak
poorly
kötü

Çok kötü bir şekilde Fransızca konuşuyorum. - I speak French very poorly.

Ford kötü eğitim gördü. - Ford was poorly educated.

poorness
verimsizlik
got a poor response
zayıf tepki aldı
got a poor response
rağbet görmedi
my (poor) house
fakirhane
poorer
yoksul

Yoksul daha da yoksullaşıyor. - The poor are getting poorer.

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi, Amerika Birleşik Devletlerindeki en yoksul eyaletten daha mı yoksuldur? - Is the poorest country in the European Union poorer than the poorest state in the United States?

rural poor
kırsal yoksulluk
to be poor
açlık çekmek
to be poor
aç kalmak
poorness
fakirlik
in poor spirits
üzgün
in poor spirits
neşesiz
in poor spirits
mutsuz
in poor spirits
keyifsiz
make poor
fakirleştir
poorer
{f} daha yoksul

Savaş, sen kazansan bile, seni daha yoksul ve daha güçsüz yapar. - War makes you poorer and weaker, even if you win.

poorest
en yoksul

Onlar yoksulun en yoksuluydular. - They are the poorest of the poor.

Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en yoksul eyalettir. - Mississippi is the poorest state in the United States.

poorly
hasta

Sağlıklı bir kişi kötü muayene edilmiş hasta bir kişidir. - A healthy person is a poorly examined sick person.

poorness
mahsulsüzlük
poorness
eksiklik
The poor are slighted the rich are courted
(Atasözü) Fukarayı bir kahve ile savarsın, zengine ne ikram edem şaşarsın
as poor as
kadar fakir
as poor as a church mouse
Çok fakir, beş parasız
care home for old age and poor people
yaşlı ve düşkünler yurdu
cheap meat yields poor soup
(Atasözü) Ucuz etin yahnisi yavan olur
in low/poor spirits
neşesiz, keyifsiz, üzgün, mutsuz
in poor taste
kötü tat
piss poor
piss yoksul
pro-poor
Yoksullardan yana olan
the deserving poor
muhtaç olan kişi
the poor
fakirler

Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır. - The rich have trouble as well as the poor.

Zenginlerin fakirleri hor görme eğilimleri vardır. - The rich are apt to look down upon the poor.

time-poor
zaman fakir
poorly
fena
poorly
olumsuz
poorly
{s} rahatsız
poorly
z. kötü bir şekilde; başarısızlıkla
poorly
kötüce/yoksulca
poorly
dili hasta
poorness
{i} yetersizlik
poorness
züğürtlük
poorness
beş parasızlık
poorness
yetersizlik/yoksulluk
poorness
{i} yoksulluk
the poor
{i} fukara
the poor
{i} fakir fukara
the poor
fukara babası one who helps
the poor
yoksullar
Englisch - Englisch
With little or no possessions or money

We were so poor that we couldn't afford shoes.

inadequate, insufficient

I received a poor reward for all my hard work.

Deficient in a specified way

Cow's milk is poor in iron.

Of low quality

That was a poor performance.

To be pitied

Oh you poor little thing.

Those people as a group who have little or no possessions or money. (see usage notes)

The poor are always with us.

{a} lean, indigent, mean, paltry, unhappy
{n} a small fish considered as a nusance
Those people as a group who have no possessions or money
The people in a poor country or area have very little money and few possessions. Many countries in the Third World are as poor as they have ever been. a settlement house for children in a poor neighborhood. rich
Heavy degree of loss to yield potential which can be caused by excess soil moisture, drought, disease, etc Pastures are providing only marginal feed for the current time of year Some supplemental feeding is required to maintain livestock condition
yielding little by great labor; "a hardscrabble farm"; "poor soil"
not sufficient to meet a need; "an inadequate income"; "a poor salary"; "money is short"; "on short rations"; "food is in short supply"; "short on experience"
You use poor to describe someone who is not very skilful in a particular activity. He was a poor actor Hospitals are poor at collecting information. + poorly poor·ly That is the fact of Hungarian football -- they can play very well or very poorly
having little money or few possessions; "deplored the gap between rich and poor countries"; "the (Atasözü)ial poor artist living in a garret"
A person who lives below the poverty line with insufficient access to economic resources to acquire enough commodities to meet basic needs (basket of goods that satisfy basic needs, health, education, social services, infrastructure, political enfranchisement, insurance against economic risk)
deserving or inciting pity; "a hapless victim"; "miserable victims of war"; "the shabby room struck her as extraordinarily pathetic"- Galsworthy; "piteous appeals for help"; "pitiable homeless children"; "a pitiful fate"; "Oh, you poor thing"; "his poor distorted limbs"; "a wretched life"
Poor describes a book that is sufficiently worn that its only merit is as a Reading Copy because it does have the complete text, which must be legible Any missing maps or plates should still be noted This copy may be soiled, scuffed, stained or spotted and may have loose joints, hinges, pages, etc (AB Bookman)
Worthy of pity or sympathy; used also sometimes as a term of endearment, or as an expression of modesty, and sometimes as a word of contempt
unsatisfactory; "a poor light for reading"; "poor morale"
feelings You use poor to express your sympathy for someone. I feel sorry for that poor child Poor chap -- he was killed in an air crash
unsatisfactory; "a poor light for reading"; "poor morale" low in degree; "expectations were poor" having little money or few possessions; "deplored the gap between rich and poor countries"; "the (Atasözü)ial poor artist living in a garret" badly supplied with desirable qualities or substances; "a poor land"; "the area was poor in timber and coal"; "food poor in nutritive value" characterized by or indicating lack of money; "the country had a poor economy
Wanting in strength or vigor; feeble; dejected; as, poor health; poor spirits
Major and minor parts replaced; major replacement parts required and extensive restoration needed; metal deeply pitted; principal lettering, numerals, and design obliterated; wood badly scratched, bruised, cracked, or broken; mechanically inoperative; generally undesirable as a collector's firearm
{s} indigent, poor; miserable, woeful; wretched, pitiable; deficient, lacking
Inadequate; insufficient; insignificant; as, a poor excuse
characterized by or indicating lack of money; "the country had a poor economy
Without prosperous conditions or good results; unfavorable; unfortunate; unconformable; as, a poor business; the sick man had a poor night
Destitute of fertility; exhausted; barren; sterile; said of land; as, poor soil
Badly worn, rusty and battered, perhaps requiring major adjustment or repairs to place in operating condition
If you describe an amount, rate, or number as poor, you mean that it is less than expected or less than is considered reasonable. poor wages and working conditions. + poorly poor·ly During the first week, the evening meetings were poorly attended = badly
describes a book that is sufficiently worn that its only merit is as a Reading Copy because it does have the complete text, which must be legible Any missing maps or plates should still be noted This copy may be soiled, scuffed, stained or spotted and may have loose joints, hinges, pages, etc
Someone who is poor has very little money and few possessions. The reason our schools cannot afford better teachers is because people here are poor He was one of thirteen children from a poor family. rich The poor are people who are poor. Even the poor have their pride
So completely destitute of property as to be entitled to maintenance from the public
- A worn, torn, damage example Crumpled and worn corners Tape, countless pinholes, water stains, writing, brittleness, pieces of chips missing, heavily soiled etc , to be expected in this grade Pieces could be missing that render the example incomplete Typically a filler-copy only
Destitute of property; wanting in material riches or goods; needy; indigent
{i} people who live in poverty, indigents
If something is poor in a particular quality or substance, it contains very little of the quality or substance. soil that is poor in zinc
A small European codfish (Gadus minutus); called also power cod
low in degree; "expectations were poor"
moderate to inferior in quality; "they improved the quality from mediocre to above average"; "he would make a poor spy"
A coin that exhibits considerable wear, certainly with milled coinage of no value to a collector unless it is an extremely rare date or variety
If you describe something as poor, you mean that it is of a low quality or standard or that it is in bad condition. The flat was in a poor state of repair The wine was poor. + poorly poor·ly Some are living in poorly built dormitories, even in tents
Of little value or worth; not good; inferior; shabby; mean; as, poor clothes; poor lodgings
Antony of Padua, Lawrence
Destitute of beauty, fitness, or merit; as, a poor discourse; a poor picture
badly supplied with desirable qualities or substances; "a poor land"; "the area was poor in timber and coal"; "food poor in nutritive value"
not having wealth, as in: The family was poor, but they seemed happy
Free from self-assertion; not proud or arrogant; meek
Qualifies a coffee of really common flavor
Destitute of such qualities as are desirable, or might naturally be expected Wanting in fat, plumpness, or fleshiness; lean; emaciated; meager; as, a poor horse, ox, dog, etc
characterized by or indicating lack of money; "the country had a poor economy"
Describes a book that is really quite worn It may be soiled, scuffed, stained or spotted and may have loose joints, hinges, pages, etc However, unless otherwise noted, it will have the complete text, including maps or plates
indigent
disadvantaged
pooer
beggarly
shan
poor as a church mouse
Very poor to a point of starving or begging

She was an Eastern Virginia woman, and, although poor as a church mouse, thought herself superior to West Virginia people.

poor box
A locked box with a slot for depositing coins into, usually placed in churches to accept donations for the needy
poor boxes
plural form of poor box
poor boy
A submarine sandwich
poor boys
plural form of poor boy
poor man's
Cheaper than, simpler than, or inferior to another identified thing or person; often used to describe a free or cheap alternative to a commodity

Much as the creators of Usenet called it “the poor man's ARPANET,” bulletin boards were a poor man's FTP:.

poor man's Tiffany
Alternative name of carnival glass
poor man's copyright
The practice of mailing a sealed, dated copy of one's work to oneself as a proof of copyright ownership, rather than registering with a copyright office
poor man's latte
An americano to which the purchaser adds a large amount of cream to simulate a latte to save money
poor man's lattes
plural form of poor man's latte
poor man's pizza
A snack resembling pizza but made with cheaper or simpler ingredients, such as bread instead of dough and tomato soup instead of pizza sauce
poor man's steak
bread dipped in gravy
poor man's steak
fried meatloaf
poor power
Limited ability

Heavy as was her burden, not one feather's weight of it should he carry, if by any means in her poor power she could hold it from his back.

poor show
Used to express disapproval or dissatisfaction
poor sport
someone who exhibits improper behaviour during a game, whether winning or losing
poor sport
someone who cannot take a joke
poor white trash
an extension of white trash
Poor Richard's Almanac
{i} almanac published by Benjamin Franklin (who adopted the pen name "Poor Richard") which appeared successively from 1732 to 1757
poor as a church mouse
extremely poor, having no money at all
poor at figures
not skilled in mathematics, not adept in arithmetic
poor box
box for collecting alms, especially one in a church
poor box
A box, such as one to be found in a church, used for collecting alms
poor boy
a sandwich made with a long bread roll - used especially in the southern US = submarine sandwich
poor condition
bad condition, terrible state, awful position
poor creature
someone who deserves pity, animal that deserves pity
poor devil
someone you feel sorry for
poor farm
A farm that houses, supports, and employs the poor at public expense
poor figure
pitiful person
poor health
bad health
poor in deeds
doesn't do much, has not accomplished a lot
poor law
A law or system of laws providing for public relief and support of the poor. In British history, a body of laws undertaking to provide relief for the poor, developed in 16th-century England and maintained, with various changes, until after World War II. The original laws provided relief, including care for the elderly, sick, and infant poor as well as work for the able-bodied through local parishes. Their scope was curtailed in the 1830s, when poverty among the able-bodied was considered a moral failing. The new law provided no relief for the able-bodied poor except employment in the workhouse, with the object of stimulating workers to seek regular employment rather than charity. In the 1930s and '40s the Poor Laws were replaced by a comprehensive system of public welfare services
poor law
a law providing support for the poor
poor man's lamb
last expensive or luxurious possession that a man has left
poor payments morality
state of not fulfilling financial commitments
poor people
people who live in poverty; pitiful people, wretched souls, miserable people
poor performance
poor execution (of a task); bad performance (of a role)
poor person
a person with few or no possessions
poor quality
not very good quality
poor rates
a local tax for the relief of the poor
poor relation
If you describe one thing as a poor relation of another, you mean that it is similar to or part of the other thing, but is considered to be inferior to it. Watercolour still seems somehow to be the poor relation of oil painting
poor rhyming
rhymed words which do not match exactly in their syllables and intonation
poor soil
soil that is not good for growing plants, soil that is not fertile
poor soul
have pity on him, miserable wretch
poor speaker
person who does not speak well in front of an audience, boring speaker
poor sport
one who is not gracious or sportsman-like
poor thing
someone who deserves pity, animal that deserves pity
poor visibility
conditions that make it difficult to see clearly (fog, rain, etc.)
poor white
A member of a class of low-income white farmers and laborers, especially in the southern United States
court poor box
System used informally in lower Irish courts, where a defendant can be directed to make a donation to charity in lieu of conviction
dirt poor
In poverty; living in impoverished conditions
dirt-poor
Having, or being able to provide, very few of the basic needs of life; very poor

A few years ago it was a dirt-poor outpost populated by rural migrants. - A critical election for the best dressed man in Turkey, The Week, 4 August 2007, 625, 16.

fuel-poor
Unable to keep one's dwelling adequately warm at a reasonable cost
house poor
In financial difficulty because of the excessive cost of owning a house, or because the cost of home ownership forms too high a proportion of household income
metal-poor
Having a relatively low metal content
piss-poor
Reflecting a low standard of workmanship or achievement; very inferior

Rod Pritchard, who owns a farm equipment business in Eastern Ontario, says the Liberal government has done a “piss poor” job explaining the harmonized tax.

poorly
ill, unwell, sick
poorly
{a} rather indisposed, indifferent, ill
poorly
{a} without spirit, meanly, indifferently
poorness
{n} poverty, want, meanness, barrenness
in poor taste
(deyim) Lacking aesthetic or social taste, tasteless
Poorly
poureliche
poorer
More poor
poorest
the lowest rank; "bottom member of the class"
poorest
Superlative form of poor; most poor
poorly
If someone is poorly, they are ill. I've just phoned Julie and she's still poorly. see also poor. ill
poorly
awfully, horribly, miserably
poorly
{s} ill, sick, in poor health
poorly
in a poor manner
poorly
In a poor manner or condition; without plenty, or sufficiency, or suitable provision for comfort; as, to live poorly
poorly
(`ill' is often used as a combining form) in a poor or improper or unsatisfactory manner; not well; "he was ill prepared"; "it ill befits a man to betray old friends"; "the car runs badly"; "he performed badly on the exam"; "the team played poorly"; "ill-fitting clothes"; "an ill-conceived plan"
poorly
Somewhat ill; indisposed; not in health
poorly
Without skill or merit; as, he performs poorly
poorly
somewhat ill or prone to illness; "my poor ailing grandmother"; "feeling a bit indisposed today"; "you look a little peaked"; "feeling poorly"; "a sickly child"; "is unwell and can't come to work"
poorly
Meanly; without spirit
poorly
With little or no success; indifferently; with little profit or advantage; as, to do poorly in business
poorness
less than adequate; "the relative poorness of New England farmland
poorness
{i} state of lacking money, indigence
poorness
poverty
poorness
The quality of being poor
poorness
the state of having little or no money and few or no material possessions
poorness
the quality of being meager; "an exiguity of cloth that would only allow of miniature capes"-George Eliot
poorness
less than adequate; "the relative poorness of New England farmland"
poorness
The quality or state of being poor (in any of the senses of the adjective)
poorness
the quality of being poorly made or maintained; "she was unrecognizable because of the poorness of the photography"
poorness
the quality of being poorly made or maintained; "she was unrecognizable because of the poorness of the photography" less than adequate; "the relative poorness of New England farmland
the poor
{i} people who live in poverty, indigents
poor
Favoriten