yetersizlik

listen to the pronunciation of yetersizlik
Türkisch - Englisch
inability
inadequacy
paucity
insufficiency
incapableness
failure
(Politika, Siyaset) inefficiency
inadequacy in
unsatisfactoriness
shortcoming
nonability
inefficacious
inadequateness
incompetency
lack
scuba diving
ineffectiveness
footlessness
incompetence
inefficacy
slimness
disablement
insufficiency, inadequacy
lack of sufficient qualifications (for a job)
disability
deficiency
handicap
poverty
incapacity
flimsiness
incapability
littleness
insufficiency, inadequacy, deficiency; incapacity, incompetence, inability
poorness
scantness
spareness
scantiness
slenderness
meagerness
inconclusiveness
ınability
incompetent
incompelence
inaptitude
yetersiz
{s} inadequate

Japanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West. - Japon edebiyatı güzelliği ve zenginliklerine rağmen, şimdiye kadar batıda yetersiz olarak bilinmektedir.

Nutrition is inadequate in some poor areas. - Bazı fakir bölgelerde beslenme yetersiz.

yetersiz
{s} scanty
yetersizlik duygusu
feeling of inadequacy
yetersizlik hissi
(Tıp) feeling of inadequacy
yetersiz
meager

It was difficult to live on his meager earnings. - Onun yetersiz kazançlarıyla yaşamak zordu.

yetersiz
deficient

My car is deficient in horsepower. - Arabam beygir gücünde yetersiz.

yetersiz
{s} incompetent

Ted is incompetent to teach English. - Ted İngilizce öğretmekte yetersiz.

yetersiz
insufficient

His knowledge of geography is insufficient. - Onun coğrafya bilgisi yetersizdir.

The Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook. - Japonya görünüşte içe dönük ve yetersiz uluslararası yapıya sahip olduğundan dolayı sık sık eleştirilmektedir.

yetersiz
poorly

Tom is poorly educated. - Tom yetersiz eğitimliydi.

It's no wonder Tom's sleeping poorly; he drinks up to twelve cups of coffee a day. - Tom'un yetersiz uyuması şaşılacak bir şey değil; o, günde on iki fincana kadar kahve içer.

yetersiz
{s} incapable
yetersiz
{s} scant
yetersiz
substandard
yetersiz
lack
yetersiz
insubstantial
yetersiz
(deyim) out of bounds
yetersiz
inexpert
yetersiz
under-
yetersiz
impotent
yetersiz
beggarly
yetersiz
skimpier
yetersiz
weak

Lack of food had left him weak and exhausted. - Gıda yetersizliği onu zayıf ve bitkin düşürdü.

yetersiz
suboptimal
yetersiz
sponginess
zihinsel yetersizlik
mental deficiency
yetersiz
poor

The poor educational policy is a detriment to Japan. - Yetersiz eğitim politikası Japonya için zararlıdır.

What with overwork and poor meals, she fell ill. - Aşırı çalışma ve yetersiz yemeklerden dolayı, o hastalandı.

yetersiz
{s} unfit

Tom thought Mary was an unfit mother. - Tom Mary'nin yetersiz bir anne olduğunu düşünüyordu.

They consider him unfit for that job. - O iş için onun yetersiz olduğunu düşünüyorlar.

yetersiz
inconclusive

The result of the experiment was inconclusive. - Deneyin sonucu yetersizdi.

Current data is inconclusive. - Güncel veriler yetersiz.

yetersiz
short

Our water supply is very short. - Bizim su kaynağımız çok yetersiz.

The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function. - İnsan ırkının en büyük eksikliği üstel işlevi anlamak için bizim yetersizliğimizdir.

yetersiz
halfway
yetersiz
meagre

Despite her meagre salary, she works very hard. - O yetersiz maaşına rağmen çok çalışıyor.

yetersiz
subnormal
yetersiz
skimpy
yetersiz
incommensurate
yetersiz
ınadequate
yetersiz
ınsufficient

The width of the road is insufficient for safe driving. - Yolun genişliği güvenli sürüş için yetersiz.

There is insufficient light to take pictures. - Fotoğraf çekmek için yetersiz ışık var.

yetersiz
unsatisfactory
arızi yetersizlik
chance failure
bireysel ilgi ve yetersizlik
(Askeri) individual concern and deficiency
döküm petrol ihtimalat raporu; petrol hasar ve yetersizlik raporu; acil durum pe
(Askeri) bulk petroleum contingency report; petroleum damage and deficiency report; reporting emergency petroleum, oils,and lubricants
kanuni yetersizlik
legal incapacity
karar almada yetersizlik
(Hukuk) failure to take decision
mesleki yetersizlik
professional inadequacy
mesleki yetersizlik
occupational inability
mesleki yetersizlik
professional unqualification
mesleki yetersizlik
professional illiteracy
mesleki yetersizlik
occupational illiteracy
mesleki yetersizlik
professional inability
mitral yetersizlik
mitral insufficiency
mitral yetersizlik/yetersizliği
path. mitral insufficiency, mitral incompetence
pulmoner yetersizlik
(Tıp) pulmonic regurgitation
yetersiz
{s} unequal
yetersiz
{s} inefficient

This design is too inefficient to prototype. - Bu tasarı prototip için çok yetersiz.

yetersiz
insufficient, inadequate, skimpy; incapable, inefficient, incompetent
yetersiz
scrimp
yetersiz
shoestring
yetersiz
defective
yetersiz
insufficient, inadequate
yetersiz
not sufficiently qualified (to do a job)
yetersiz
{s} slim
yetersiz
scrimpy
yetersiz
handicapped
yetersiz
ineligible
yetersiz
powerless
yetersiz
half-way
yetersiz
exiguous
yetersiz
{s} skimp
yetersiz
{s} slender
yetersiz
{s} unsatisfied
yetersiz
unsatisfying
yetersiz
half way
yetersiz
sad
yetersiz
disqualified
yetersiz
starveling
yetersiz
{s} unqualified

Tom is unqualified for that job. - Tom o iş için yetersiz.

yetersiz
{s} spare
zihni yetersizlik
underdeveloped intelligence
çarpışma noktası; kapasite yetersizlik olasılığı; prosedürel madde
(Askeri) point of impact; probability of incapacitation; procedural item
Türkisch - Türkisch
Yetersiz olma durumu, boşluk, ehliyetsizlik, kifayetsizlik
Yetersiz olma durumu, boşluk, ehliyetsizlik, kifayetsizlik: "Fakat yine ilk olarak düşünme yetersizliğini de sezmekteydi."- T. Buğra
boşluk
fakirlik
kifayetsizlik
kıyav
Yetersiz
kifayetsiz
Yetersiz
dar
Yetersiz
EHLiYETSiZ
mitral yetersizlik
Karıncığın büzülmesi sırasında kanın kulakçığa geri gelmesine sebep olan mitral bozukluk
yetersiz
Eksiği olan, yetecek kadar olmayan, gayrikâfi
yetersiz
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
yetersiz
Verimli olmayan
yetersiz
Gereken, istenen niteliği olmayan
yetersizlik
Favoriten