minded

listen to the pronunciation of minded
Englisch - Türkisch
{s} istekli
{s} fikirli

Sen dar fikirli bir bireysin. - You're one narrow minded individual.

düşünceli

Bazen herkes basit düşüncelidir. - Sometimes, everyone is simple minded.

{s} niyetli
görüşlü
istekli görünen
bak/aldır/dikkat et
absent minded
unutkan
mind
{f} önemsemek

Gözlemlememiz için en iyi politika kendi işimizi önemsemektir. - The best policy for us to observe is to mind our own business.

mind
zihin

Küçük şeyler küçük zihinleri eğlendirir. - Small things amuse small minds.

Sadece atak bir zihin bu bilmeceyi çözebilecek. - Only an audacious mind will be able to solve this riddle.

mind
akıl

Çok sayıda insan çok sayıda akıl. - So many men, so many minds.

Küçük şey küçük akılları memnun eder. - Little thing please little minds.

absent-minded
dalgın

Akıllı insanlar bile bazen dalgındır. - Even smart people are sometimes absent-minded.

Tom çok dalgındır ve bazen çocukları okuldan almayı unutur. - Tom is quite absent-minded and sometimes forgets to pick the kids up from school.

mind
aldırmak
mind
kafa

Kafan tek taraflı çalışıyor. - You've got a one-track mind.

Eğer kafanıza koyarsanız onu yapabilirsiniz. - You can do it if you put your mind to it.

mind
kaygı çekmek
mind
düşünce

Sana çakmak için iyi bir düşüncem var,zira çok kaba davrandın. - I have a good mind to strike you for being so rude.

Aklı mutlu düşüncelerle doluydu. - His mind was filled with happy thoughts.

mind
bellek
mind
umursamak
mind
{i} us
mind
endişelenmek
mind
ehemmiyet vermek
mind
itiraz etmek
narrow-minded
sığ görüşlü
absent minded
dalgın
mind
kanı
mind
{f} aldırış etmek
mind
ilgilenmek
mind
idrak
mind
sözünü dinlemek
single minded
kararlı
single minded
ne istediğini bilen
mind
(Tıp) Hafıza kuvveti
mind
{i} hafıza

Onun çok hızlı bir hafızası var. - She has a very quick mind.

mind
endişe etmek
mind
entelekt
mind
bakmak
mind
meşgul olmak
mind
şuur
mind
istek
mind
{f} dikkat etmek: Mind you don't step on those rotten boards! Sakın o çürük tahtalara basma!
mind
boyun eğmek
mind
kulak vermek
mind
dikkatli olmak
mind
{f} önem ver

Tom çocuklar yedikten sonra yemek yemeye önem vermediğini söyledi. - Tom said he didn't mind eating after the children ate.

mind
fikir

Son anda aklına iyi bir fikir geldi. - A good idea came across his mind at the last moment.

Aklıma iyi bir fikir geldi. - A good idea came to mind.

mind
{f} -e bakmak, ile meşgul olmak: She can't come
mind
mahzurlu görmek
mind
dinle

Dinle bak, çocuklar büyüklerine itaat etmelidir. - Children should obey their elders, mind you.

Sakıncası yoksa bir süre burada dinlenmek istiyorum. - If you don't mind, I'd like to rest here for a while.

mind
(Tıp) Bilinç
mind
{f} kafaya takmak
mind
itaat etmek
mind
saymak
fixed minded
Bir konuda sabit fikirli
like minded
aynı fikirde
mind
nefes
mind
ruh

Berbat ruhsal durumum beni çıldırttı. - My poor state of mind made me distraught.

Dan, Linda'nın ruhsal durumu hakkında endişeliydi. - Dan was worried about Linda's state of mind.

mind
dikkat

Tom uyarıma dikkat etti. - Tom was mindful of my warning.

Yazmadan önce cümleleri aklımda düzenlemeye dikkat ederim. - I make a point of arranging sentences in my mind before writing them down.

mind
öz

Onun kendine özgü bir düşünme tarzı yok. - He doesn't have a mind of his own.

Özgürlük aklın bir halidir. - Freedom is a state of mind.

mind
zeka

Tom zeka oyunları oynamayı seviyor. - Tom likes to play mind games.

Tom'a aldırmayın. O biraz geri zekalı. - Don't mind Tom. He's a little retarded.

mind
murat
mind
arzu

Zihni arzularla dolu olmayanl biri için korku yoktur. - There is no fear for one whose mind is not filled with desires.

Arzunun aklını kontrol etmesine izin verme! - Don't let desire control your mind!

mind
anlık
mind
kulak asmak
mind
gözetmek
mind
anlayış
mind
meram
mind
(Tıp) an
mind
can

Bir yapının inşa edilebilmesinden önce mimarın zihninde yüzlerce kez canlandırılması gerekir. - A building, before it can be constructed, has to be visualized hundreds of times in the mind of an architect.

mind
anlak
mind
dimağ
mind
kaçık
bloody-minded
dik kafalı
bloody-minded
kıl
bloody-minded
gıcık
bloody-minded
hunhar
evil-minded
kötü niyetli
fair-minded
makul düşünen
high minded
yüce gönüllü
high-minded
asil ruhlu
high-minded
prensip sahibi
high-minded
yüce gönüllü
large-minded
hoşgörülü
large-minded
anlayışlı
large-minded
serbest fikirli
light minded
kararsız
light-minded
havai
light-minded
kararsız
mind
zekâ

Tom zeka oyunları oynamayı seviyor. - Tom likes to play mind games.

Onun çevik bir zekası var. - He has a nimble mind.

mind
karşı koymak
mind
karşı çıkmak
mind
eğilim

Tom aklına gelen ilk şeyi söyleme eğilimindedir. - Tom tends to say the first thing that comes to his mind.

mind
anımsama
mind
beyin

Beyin her akıl, ruh ve kas enerjisinin merkezidir. - The brain is the center of every mind, soul, and muscle energy.

mind
zeki insan
mind
önem vermek
mind
kafalı adam
mindedness
düşüncelilik
narrow minded
bağnaz
narrow-minded
bağnaz

Tom gerçekten bağnaz, değil mi? - Tom is really narrow-minded, isn't he?

narrow-minded
dar görüşlü

Dar görüşlü olduğumu sanmıyorum. - I don't think I'm narrow-minded.

Tom dar görüşlü görünüyor. - Tom seems to be narrow-minded.

narrow-minded
eski kafalı

Eski kafalı olmaktan vazgeç. - Stop being narrow-minded.

open-minded
açık fikirli

Olduğunu düşündüğüm kadar açık fikirli olmadığını görebiliyorum. - I can see you're not as open-minded as I thought you were.

Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum. - As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.

right-minded
doğru düşünceli
simple minded
cahil
single minded
tek amaçlı
single-minded
kararlı
single-minded
tek amaçlı
single-minded
azimli
small minded
dar fikirli
small-minded
bağnaz
small-minded
adi
small-minded
dar kafalı
small-minded
bencil
small-minded
aşağılık
sober-minded
akıllı uslu
sober-minded
aklı başında
strong minded
iradesi kuvvetli
strong-minded
azimli

Azimli kadınlardan nefret ederim. - I hate strong-minded women.

strong-minded
bildiğinden şaşmayan
strong-minded
iradeli

Tom çok iradeli bir kişi. - Tom is a very strong-minded person.

tough minded
inatçı
worldly minded
dünyaperest
mind
{i} hatır

Kolej günlerimin hatıraları aklıma geliyor. - Memories of my college days come to my mind.

Adamın yüzünü hatırlıyorum fakat adını hatırlayamıyorum. - I remember the man's face but I can't call his name to mind.

Mind
mahsuru
broad minded
geniş fikirli
business minded
iş akıllı

dutch people are business minded.

business minded
çalışma heveslisi
civic minded
kamu işlerinde faaliyet gösteren
close-minded
dar görüşlü

closed-minded, narrow-minded.

Leyla gerçekten dogmatik ve dar görüşlü bir kişidir. - Layla is a really dogmatic and close-minded person.

Leyla dar görüşlü, kibirli bir kişidir. - Layla is a close-minded arrogant person.

herd-minded
Sürü mantığına sahip

Authoritarians tend to be herd-minded.

high minded
yüksek fikirli
independent-minded
Bağımsız fikirli
light-minded
ışık fikirli
like minded
aynı kafada
like-minded
hemfikir, aynı görüşte
literal minded
literal fikirli
marriage-minded
evlenme amaçlı
mind
aklam
mind
zihi
mind
Teker

Tekeri çalıştır, sen bu soruyu çözebilirsin.

mind
money minded
para fikirli
money minded
paragöz

they saw themselves too money-minded and suspicious.

narrow minded
Dar kafalı, sabit fikirli
open-minded
Açık görüşlü

Ben çok açık görüşlüyüm. - I'm very open-minded.

Tom açık görüşlü, değil mi i? - Tom is open-minded, isn't he?

open-minded
Ufku geniş, serbest fikirli, açık görüşlü, yeni fikirlere açık
petty minded
küçük fikirli
profit-minded
aklı fikri kâr olan

it is mass-produced by profit-minded entrepreneurs solely for the gratification of a paying audience.

reform-minded
Reform yanlısı
rightly minded
haklı fikirli
simple-minded
Kıt akıllı, kıt zekâlı, anlayışı kıt
tender minded
İhale fikirli
upset minded
Kafası karışık, aklı yerinde olmayan
weak minded
iradesiz
air minded
havacılığa meraklı
air minded
uçağa binmeyi seven
backward minded
geri kafalı
bloody minded
ters
bloody minded
gaddar
bloody minded
zalim
bloody minded
aksi
closed minded
yeni fikirlere açık olmayan
closed minded
geri kafalı
double minded
{s} kararsız
double minded
(sıfat) kararsız, tutarsız, iki yüzlü, samimiyetsiz
evil minded
kötü kalpli
evil minded
art niyetli
fair minded
sağduyulu
fair minded
tarafsız
fair minded
adil
fashion minded
moda bilincine sahip
feeble minded
geri zekâlı
feeble minded
iradesiz
high minded
asil ruhlu
large minded
serbest düşünceli
like minded
aynı görüşte
like minded nations
(Politika, Siyaset) aynı düşüncedeki ülkeler
low minded
fesat
low minded
kötü düşünceli
mind
{f} dikkat etmek
narrow minded
geri kafalı
narrow minded
dar görüşlü
narrow minded
eski kafalı
noble minded
soylu düşünceli
noble minded
asil fikirli
open minded
serbest fikirli
open minded
açık görüşlü
public minded
kamu yararını düşünen
public minded
yurtsever
pure minded
saf
pure minded
iyi niyetli
quality minded
(Ticaret) kalite bilincine sahip
right minded
insaflı
right minded
dürüst
right minded
adil
right minded
sağduyulu
right minded
aklıselim
right minded
doğru düşünceli
serious minded
ağır
simple minded
saf
simple minded
temiz kalpli
simple minded
tecrübesiz
simple minded
safdil
simple minded
kendi halinde
simple minded
kolay inanan
single minded
tek gayesi olan
single minded
azimli
single minded
dürüst
single minded
candan
small minded
dar görüşlü
small minded
dar düşünceli
sober minded
ciddi
sober minded
ölçülü
sober minded
aklı başında
sober minded
ağırbaşlı
sober minded
makul
strong minded
iradeli
strong minded
azimli
weak minded
zayıf karakterli
Englisch - Englisch
Having a preference for doing something; having a likelihood, or disposition to carry out an act

I am minded to refuse the request.

Simple past tense and past participle of mind
Having a mind (inclination) for something

literature-minded.

{a} regarded, disposed, inclined, ready
{s} inclined; disposed to think in a particular manner (e.g. broad-minded)
(usually followed by `to') naturally disposed toward; "he is apt to ignore matters he considers unimportant"; "I am not minded to answer any questions"
Disposed; inclined; having a mind
(used in combination) being of a specified kind of inclination or disposition; "serious-minded"; "fair-minded"
(used in combination) mentally oriented toward something specified; "civic-minded"; "career-minded"
(used in combination) being of a specified kind of inclination or disposition; "serious-minded"; "fair-minded" (used in combination) mentally oriented toward something specified; "civic-minded"; "career-minded
(used in combination) mentally oriented toward something specified; "civic-minded"; "career-minded
past of mind
If someone is minded to do something, they want or intend to do it. The Home Office said at that time that it was minded to reject his application for political asylum = inclined
midget-minded
Small-minded, stupid

We respect people who “stand tall” or who possess “stature,” but we lower our expectations for the “midget-minded” or those with “Napoleon complexes” and castigate negative actions with promulgating biases about “stooping really low” or “belittling.”.

able-minded
Having unimpaired, normal or better mental powers
absent-minded
absent in mind; abstracted; preoccupied; forgetful or careless due to distraction; easily distracted

It took the absent-minded man twenty minutes to find his glasses on top of his head.

absent-minded professor
A person who tends to be oblivious to reality
absent-minded professor
A stereotypical fictional character whose focus on academic matters leads them to ignore or forget their surroundings

Even when the absent-minded professor comes in and says he wants a book he saw noticed a few weeks ago, he has forgotten the author's name and can't recall the title, but he is sure it is a good book because the Nation or the Saturday Review, he really can't remember which, said so, try to find out what he wants and get it for him.

absent-minded professors
plural form of absent-minded professor
bad-minded
suspicious, malicious or cynical
bloody-minded
Eager for or accepting bloodshed or violence
bloody-minded
obstinate, stubborn
broad-minded
Having an open mind; tolerant of diversity
closed-minded
unreceptive to new ideas or information
dull-minded
Dim-witted, stupid, unintelligent
evil-minded
Having evil thoughts or intentions
fair-minded
unbiased and impartial
feeble-minded
Weak in intellectual power; wanting firmness or constancy; lacking intelligence; irresolute; vacillating; imbecile
high-minded
Given to idealism
high-minded
Refined, cultured, particularly civilized
light-minded
Not given to heavy thoughts or thinking, frivolous, not serious
like-minded
Of similar opinion, given to holding similar opinions

The like-minded politicians voted the same way so often they were thought of as one person rather than two.

low-minded
Having coarse, unrefined, vulgar demeanor
mind
To dislike, object to, have a contrary feeling toward

I wouldn't mind an ice cream right now.

mind
The ability to remember things

My mind just went blank.

mind
A healthy mental state

You are losing your mind.

mind
The ability for rational thought

Despite advancing age, his mind was still as sharp as ever.

mind
Somebody that embodies certain mental qualities

He was one of history’s greatest minds.

mind
The non-material substance or set of processes in which consciousness, feeling, thinking, and will are based

The mind is that part of our being which thinks and wills, remembers and reasons; we know nothing of it except from these functions.

mind
To remember

Is the land where all's forgot.

mindedness
The state of being minded in a particular way (as in narrow-mindedness, absent-mindedness)
narrow-minded
intolerant, bigoted or prejudiced
narrow-minded
having restricted or rigid views, and being unreceptive to new ideas
open-minded
Willing to consider new and different ideas or opinions
right-minded
In moral agreement with a position

Surely all right-minded people agree that bigamy is wrong.

right-minded
Sane, clear thinking

Right-minded people do not throw away their lives because trivial insults occur.

simple-minded
Lacking mental capacity; feeble-minded
simple-minded
Lacking subtlety or sophistication
single-minded
Intensely focused and concentrated on purpose, thinking of only one goal, undistractable
single-minded branding moment
a peak moment in a commercial that features only the identity of the brand with no other distracting visuals and has high recall ratings, as seen in the Flow of Attention

Our computer ad had a poor brand linkage score because it did not offer a single-minded branding moment. Our logo always appeared in the background, competing for attention with the action in the foreground.

single-minded branding moments
plural form of single-minded branding moment
small-minded
Not interested (or capable) of thinking about the big picture
small-minded
Selfish, petty, constrained in thought, limited in scope of consideration
strong-minded
Having a vigorous, independent will and views
weak-minded
foolish
weak-minded
mentally deficient
weak-minded
lacking judgement
woolly-minded
Characterized by vague or confused thinking
absent-minded
lacking in attention to immediate surroundings or business
narrow-minded
characterized by illiberal views or sentiments
mind
{i} brain, human faculty which reasons and judges; human consciousness that is separate from the body, soul; memory, recollection; opinion; intention, desire; sanity
mind
{f} pay attention to; be careful of; supervise; regret; oppose; remember, notice
mind
an opinion formed by judging something; "he was reluctant to make his judgment known"; "she changed her mind"
mind
{n} intelligent power, opinion, inclination
mind
{v} to mark, head, regard, attend, incline
worldly minded
{a} much addicted to the world
reform-minded
Favoring or promoting reform (often by government action)
tough-minded
Facing facts and difficulties with strength and determination; realistic and resolute
Mind
chit
absent minded
scatterbrained, having a distracted mind
absent-minded
Someone who is absent-minded forgets things or does not pay attention to what they are doing, often because they are thinking about something else. In his later life he became even more absent-minded. = forgetful + absent-mindedly absent-mindedly Elizabeth absent-mindedly picked a thread from his lapel. likely to forget things, especially because you are thinking about something else = forgetful
bloody-minded
disapproval If you say that someone is being bloody-minded, you are showing that you disapprove of their behaviour because you think they are being deliberately difficult instead of being helpful. He had a reputation for being bloody-minded and difficult. + bloody-mindedness bloody-mindedness This is sheer bloody-mindedness. a rare mixture of courage and bloody-mindedness. deliberately making things difficult for other people awkward
bloody-minded
stubbornly obstructive and unwilling to cooperate; "unions have never been as bloody-minded about demarcation as the shipbuilders"- Spectator
bloody-minded
{s} cruel, bloodthirsty; describes a person who makes things difficult for others and opposes their views in an unreasonable manner; unreasonably stubborn
bloody-minded
stubbornly obstructive and unwilling to cooperate; "unions
broad-minded
open-minded, having knowledge of many subjects
broad-minded
inclined to respect views and beliefs that differ from your own; "a judge who is broad-minded but even-handed"
broad-minded
incapable of being shocked; "he was warmhearted, sensible and unshockable"
broad-minded
approval If you describe someone as broad-minded, you approve of them because they are willing to accept types of behaviour which other people consider immoral. a fair and broad-minded man. narrow-minded
close-minded
not ready to receive to new ideas
dirty-minded
having lewd thoughts
double minded
{s} undecided in mind; undetermined
evil-minded
having an evil disposition, malignant, wicked
fair-minded
A fair-minded person always tries to be fair and reasonable, and always listens to other people's opinions. She is one of the most fair-minded people I know. able to understand and judge situations fairly and always considering other people's opinions
feeble-minded
dim-witted, slow, stupid, mentally deficient
high-minded
of high moral or intellectual value; elevated in nature or style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-flown ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty concept"
high-minded
If you say that someone is high-minded, you think they have strong moral principles. The President's hopes for the country were high-minded, but too vague. having very high moral standards or principles
high-minded
noble, of high moral character
light-minded
showing inappropriate levity
light-minded
frivolous, not serious
like-minded
Like-minded people have similar opinions, ideas, attitudes, or interests. the opportunity to mix with hundreds of like-minded people. having similar interests and opinions
low-minded
coarse, crude, vile, sleazy, vulgar
mind
The container of the contents of consciousness, what we call the results of our processes of perception, thinking, and feeling The mind is the manifestation of consciousness
mind
To occupy one's self with; to employ one's self about; to attend to; as, to mind one's business
mind
Anelli
mind
be concerned with or about something or somebody
mind
recall or remembrance; "it came to mind"
mind
your intention; what you intend to do; "he had in mind to see his old teacher"; "the idea of the game is to capture all the pieces"
mind
pay close attention to; give heed to; "Heed the advice of the old men"
mind
Choice; inclination; liking; intent; will
mind
Organisation of mental health users
mind
Moving In a New Direction: A Transportation Strategy for the Plymouth Area
mind
Ability of Humans to Discover Relationships Between Special-Case Data
mind
That which is clarity and cognizes See Clear Light of Bliss and Understanding the Mind
mind
The spirit of consciousness regarded as an aspect of reality
mind
knowledge: the activating agent of spirit, to which it is roughly equivalent, supplying its creative energy perception: the agent of choice; we are free to believe that our minds can be separated or split off from the Mind of God (wrong-mindedness), or that they can be returned to it (right-mindedness); thus, the split mind can be understood as having three parts: the wrong mind, the right mind, and the part of the mind (decision maker) that chooses between them; not to be confused with the brain, which is a physical organ and thus an aspect of our bodily self see: Mind of God
mind
Desire, inclination, or intention
mind
The ability to focus the thoughts
mind
your intelligence
mind
"A part of the person that knows and thinks and feels and wishes and chooses," the World Book Dictionary says It is a running record of a person's past, almost like a movie
mind
be offended or bothered by; take offense with, be bothered by; "I don't mind your behavior"
mind
To look after, to take care of
mind
The ability to be aware of things
mind
Key concept in all Buddhist teaching
mind
The sixth or synthesising sense It has three functions: (1) to receive impressions from the outer world via the five senses; (2) to reason, discriminate and decide; (3) to respond to impressions emanating from the subjective or spiritual world This aspect is the abstract or higher mind and the other two aspects constitute the concrete or lower mind which is the form building faculty The abstract mind is the pattern building faculty
mind
be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to; "Beware of telephone salesmen"
mind
a control system between the thetan and the physical universe The mind is not a brain See also analytical mind; thetan
mind
To obey; as, to mind parents; the dog minds his master
mind
be in charge of or deal with; "She takes care of all the necessary arrangements"
mind
To have in mind; to purpose
mind
A loose term used about the collection of recordings, associations, perceptual filters, and communication systems that a being uses to interface with the external world
mind
be concerned with or about something or somebody be offended or bothered by; take offense with, be bothered by; "I don't mind your behavior
mind
Manifestation of and attachment to the spirit, responsible for genius and nervousness, recognized by its use of reason; subtle body carrying personality; "false self"; that which is personal and provides memory Compare Ego
mind
Memory; remembrance; recollection; as, to have or keep in mind, to call to mind, to put in mind, etc
mind
Functions of the brain manifested in feeling, perceiving, imagining, thinking, learning, remembering and voluntary movements
mind
an important intellectual; "the great minds of the 17th century"
mind
A large voluntary organisation engaged in campaigning and in providing services for people with mental health problems and their families Founded in 1939, and known up to 1970, as the National Association for Mental Health, it came from the amalgamation of all the major mental health and mental handicap charities on the recommendation of the Feversham Committee
mind
The state, at any given time, of the faculties of thinking, willing, choosing, and the like; psychical activity or state; as: (a) Opinion; judgment; belief
mind
To put in mind; to remind
mind
The intellectual or rational faculty in man; the understanding; the intellect; the power that conceives, judges, or reasons; also, the entire spiritual nature; the soul; often in distinction from the body
mind
that which is responsible for one's thoughts and feelings; the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I couldn't get his words out of my head"
mind
To care, to object, to have a contrary opinion
mind
The neocortex, or primate brain Thinks in thoughts, experiences itself in the head
mind
Mind is the consciousness that originates in the brain and directs mental and physical behavior (Source: American Heritage Dictionary)
mind
Judgment, opinion, or view
mind
attention; "don't pay him any mind"
mind
knowledge and intellectual ability; "he reads to improve his mind"; "he has a keen intellect"
mind
n 1 The consciousness that records memory and manifests in thought, feeling, or imagination 2 The totality of conscious and unconscious processes that direct the mental and physical behavior of an organism 3 The faculty of intellect as distinguished from emotion or will 4 Individual memory or recollection
mind
a mindate
mind
To pay attention to
mind
keep in mind
mind
To fix the mind or thoughts on; to regard with attention; to treat as of consequence; to consider; to heed; to mark; to note
mind
Courage; spirit
mind
To give attention or heed; to obey; as, the dog minds well
mindedness
{i} tendency towards a certain disposition (e.g. broad-mindedness); knowledgeableness
narrow minded
having a limited perspective, prejudiced
narrow-minded
disapproval If you describe someone as narrow-minded, you are criticizing them because they are unwilling to consider new ideas or other people's opinions. a narrow-minded bigot. broad-minded + narrow-mindedness narrow-mindedness It is unbelievable that as a result of this narrow-mindedness a group of people should suffer. unwilling to accept or understand new or different ideas, opinions, or customs = prejudiced   broadminded
narrow-minded
lacking tolerance or flexibility or breadth of view; "a brilliant but narrow-minded judge"; "narrow opinions"
narrow-minded attitude
state of not being open to new ideas
narrow-minded behavior
behavior that shows a tendency to be closed to new ideas
one track minded
narrow-minded; keeping to only one subject, thinking of only one thing
open-minded
open to new thoughts and ideas
open-minded
ready to entertain new ideas; "an open-minded curiosity"; "open-minded impartiality
open-minded
ready to entertain new ideas; "an open-minded curiosity"; "open-minded impartiality"
open-minded
approval If you describe someone as open-minded, you approve of them because they are willing to listen to and consider other people's ideas and suggestions. He was very open-minded about other people's work. + open-mindedness open-mindedness He was praised for his enthusiasm and his open-mindedness. willing to consider and accept other people's ideas and opinions   narrow-minded open-minded about/towards
right minded
having sound opinions and attitudes, with opinions and beliefs that are sensible and fair
right-minded
approval If you think that someone's opinions or beliefs are sensible and you agree with them, you can describe them as a right-minded person. He is an able, right-minded, and religious man. = right-thinking. a right-minded person has opinions, principles, or standards of behaviour that you approve of = right-thinking
right-minded
disposed toward or having views based on what is right; "respect for law which every right-minded citizen ought to have"- Bertrand Russell
serious-minded
staid, solemn, having a grave nature
sharp minded
intelligent, keen, witty
simple-minded
disapproval If you describe someone as simple-minded, you believe that they interpret things in a way that is too simple and do not understand how complicated things are. Sylvie was a simple-minded romantic. not very intelligent, and unable to understand complicated things
simple-minded
lacking subtlety and insight; "a simple-minded argument
simple-minded
lacking subtlety and insight; "a simple-minded argument"
simple-minded
lacking mental capacity and devoid of subtlety
single-minded
determined; "she was firmly resolved to be a doctor"; "single-minded in his determination to stop smoking
single-minded
has one single purpose at mind
small-minded
disapproval If you say that someone is small-minded, you are critical of them because they have fixed opinions and are unwilling to change them or to think about more general subjects. their small-minded preoccupation with making money. thinking too much about your own life and problems and not about important things - use this to show disapproval narrow-minded
strong-minded
marked by vigorous independence of thought and judgment
strong-minded
having a determined will
strong-minded
marked by vigorous independence of thought and judgment having a determined will
strong-minded
approval If you describe someone, especially a woman, as strong-minded, you approve of them because they have their own firm attitudes and opinions, and are not easily influenced by other people. She is a strong-minded, independent woman. not easily influenced by other people to change what you believe or want = determined
tough-minded
facing facts or difficulties realistically and with determination
weak-minded
showing little intelligence, or easily persuaded
worldly-minded
{s} material, substantial, of this world
minded
Favoriten