low

listen to the pronunciation of low
Englisch - Türkisch
düşük

Olağandışı düşük ısılar bu yıl düşük kaliteli pirinç hasatından sorumlu tutulmaktadır. - Unusually low temperatures account for the poor rice crop this year.

Düşük ısılar suyu buza çevirir. - Low temperatures turn water into ice.

{s} ucuz

Bira malt içeriğine göre vergilendirilir, bu yüzden düşük maltlı bira daha ucuzdur. - Beer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.

{f} (inek/öküz) böğürmek
alçaktan

Helikopter şimdi çok alçaktan uçuyor. - The helicopter is flying very low.

Deniz martıları alçaktan uçuyor. - The sea gulls are flying low.

neşesiz
çok düşük

Tom çok düşük karbon miktarına sahip olduğuna inanıyor. - Tom believes he has a very low carbon footprint.

Bu bilgisayarın fiyatı çok düşüktür. - The price of this computer is very low.

alt

Tom alt rafa bir şey koymak için çömeldi. - Tom squatted down to put something on the lower shelf.

Alt dudak, üst dudaktan daha büyüktür. - The lower lip is bigger than the upper lip.

ingin
ucuza
(Bilgisayar) altta
(ses) yavaş
aşağıda

Gerçek fiyat düşündüğümden daha aşağıdaydı. - The actual price was lower than I had thought.

güçsüz
alçak sesle

Adam alçak sesle konuştu. - The man spoke in a low voice.

Lütfen alçak sesle konuşun. - Please speak in a low voice.

yıkmak
aşağıya

Aşağıya eğil. Tavan çok alçak. - Bend down. The ceiling is very low.

şahsiyetsiz
hor
(Ticaret) en düşük değer
süfli
alçak (ses)
(Muzik) kalın
zayıf

Bu, pil zayıf olduğu için çok iyi çalışmıyor. - It doesn't work so well because the battery is low.

Yağmurun yağma ihtimali zayıf. - The chance of rain is low.

sıradan
sessizce
yumuşak
bayağı
yumuşak bir şekilde
aşağılık
alçak derece/düzey
rezil
cansız
{s} basık
kuvvetsiz
adi

Öğrenci düşük notun adil olmadığını hissetti. - The student felt that her low grade was not just.

az
halsiz
alta
alçaktaki
yere yakın
saygısız
yüksek olmayan
alçak

Kitaplar alçak bir rafta. - The books are on a low shelf.

Uçak çok alçaktan uçuyordu. - The airplane flew very low.

(ses) az
{i} böğürme
{s} bodur

Tepede bir sürü bodur ağaçlar büyümektedir. - Lots of low trees grow on the hill.

alçakgönüllülükle
{s} hakir, hor
(isim) böğürme
{s} yavaş, alçak (ses)
alçak gönüllü
{f} böğürmek
üz

Espri anlayışı, düşük öz saygısının bir göstergesi olarak, kendini aşağılamak üzerine kuruluydu. - His sense of humor was self-deprecating, a sign of his low self-esteem.

(fiil) böğürmek
{s} pes

Tom'un pes bir sesi var. - Tom has a low-pitched voice.

Altta Düşük
{s} düşük (fiyat/sıcaklık)
{s} kısa boylu
(Askeri) ALTITUDE BOMBING SYSTEM MODE: ALÇAKTAN BOMBALAMA DURUMU: Uçuş Kontrol Sisteminde uçağın alçaktan bombalama manevrasının otomatikman yapıldığı bir kontrol durumu
{s} karamsar
{s} alçakgönüllü
pes olarak
pest
(Otomotiv) birinci vites
alça
in low spirits
keyifsiz

O, eve keyifsiz geldi. - She came home in low spirits.

lower
{f} alçaltmak
lower
indirmek
lower
düşürmek

Kolesterolünü düşürmek için yiyebileceğin bazı yiyecekler nedir? - What are some foods you can eat to lower your cholesterol?

Hükümet vergileri düşürmek için niyetini açıkça bildirdi. - The government explicitly declared its intention to lower taxes.

lower
alt

Sırtımın alt tarafında berbat bir ağrım var. - I have a bad pain in my lower back.

Alt dudak, üst dudaktan daha büyüktür. - The lower lip is bigger than the upper lip.

low fat
az yağlı
low pitch
ahenk
low cost
düşük maliyetli
low data
(Bilgisayar) düşük
low end
(Bilgisayar,Teknik) alt uçtaki
low end
(Bilgisayar,Teknik) en yalın
low fat
(Gıda) yağsız
low income group
alt gelir grubu
low ink
(Bilgisayar) mürekkep az
low interest
(Ticaret) düşük faiz
low level
alt kademe
low light
(Fotoğrafçılık) az ışık
low pass
alçak geçişli
low post
(Spor) alçak post
low risk
düşük riskli
low value
düşük değer
low water
çekik deniz
low alloy
düşük alaşımlı
low alloy steel
düşük alaşımlı çelik
low altitude
alçak irtifa
low altitude bombing
alçak bombardıman
low altitude flight
alçak uçuş
low blood pressure
düşük tansiyon
low carbon martensite
düşük karbonlu martensit
low ceilinged
alçak tavanlı
low class
alt sınıf
low cloud
alçak bulut
low coast
alçak kıyı
low compression
alçak kompresyon
low consumption
az tüketen
low consumption
ekonomik
low core
alçak çekirdek
low cost
düşük maliyet
low court
mahkeme
low density
yoğunluğu az
low diet
düşük değerli besin
low dose
düşük doz
low down
ahlaksız
low ebb
düşüş
low ebb
başarısızlık
low ebb
düşük düzey
low explosive
zayıf patlayıcı
low fidelity
düşük sadakat
low flying
alçak uçuş
low frequency
alçak frekans
low frequency amplification
alçak frekans amplifikasyonu
low frequency amplifier
alçak frekans amplifikatörü
low frequency direction finder
alçak frekans yön bulucusu
low frequency impedance corrector
alçak frekans empedans düzelticisi
low frequency stage
alçak frekans katı
low gear
birinci vites
low grade
alt tabaka
low grade ore
düşük tenörlü cevher
low hardening steel
düşük sertleşme çeliği
low heat cement
düşük ısılı çimento
low idle
alçak rölanti
low level
düşük düzeyli
low level file store
alt düzeyde dosya depolama
low level flight
alçaktan uçuş
low level language
alçak düzeyli dil
low loss
az kayıplı
low loss line
düşük kayıplı hat
low lustre
düşük parlaklık
low man on the totem pole
zurnanın son deliği
low mileage
az kilometreli
low order
alçak konum
low order burst
yavaş paralanma
low order detonation
alçak detonasyon
low pass
alçakgeçiren
low pass
alçak frekans geçirimi
low pass filter
alçak geçirgen filtre
low pitched
pes
low platform trailer
alçak platformlu römork
low power
düşük kuvvetli
low pressure
düşük basınç
low pressure
alçak basınç
low pressure area
alçak basınç alanı
low pressure cylinder
alçak basınç silindiri
low pressure steam
alçak basınçlı buhar
low pressure steam heating
alçak basınçlı buharla ısıtma
low pressure tyre
alçak basınçlı lastik
low priority program
düşük öncelikli program
low profile
dikkat çekme siyaseti
low protein diet
proteinden fakir diyet
low quality
düşük kaliteli

Sen düşük kaliteli deri ceket satın aldın. - You bought a low quality leather jacket.

Tom hapishane tarafından temin edilen düşük kaliteli yiyecek yiyerek besleniyordu. - Tom was fed up with eating the low quality food provided by the prison.

low red heat
düşük kızıl sıcaklık
low relief
hafif kabartma
low relief
alçak kabartma
low resolution
düşük çözünürlük
low resolution graphic
az çözünürlüklü grafik
low rise
alçak sesli
low salt diet
tuzsuz diyet
low section tyre
alçak profilli lastik
low seedbed
alçak ekim yastığı
low set
alçak set
low speed
alçak hızlı
low speed engine
ağır devirli motor
low speed flight
alçak hızla uçuş
low spirited
üzgün
low spiritedness
üzgünlük
low status
düşük statü
low strength steel
düşük mukavemetli çelik
low temperature
düşük ısı
low temperature
düşük sıcaklık
low temperature bath
düşük sıcaklık banyosu
low tension
alçak gerilim
low tension battery
alçak gerilim bataryası
low thinning
alçak aralama
low tide
deniz alçalması
low tide
cezir
low velocity scanning
alçak hızla tarama
low voice
alçak ses

Adam alçak sesle konuştu. - The man spoke in a low voice.

Lütfen alçak sesle konuşun. - Please speak in a low voice.

low voltage
alçak gerilim
low voltage lamp
alçak voltajlı lamba
low voltage rectifier
alçak gerilim redresörü
low water
çekik su
low water mark
alçak su seviyesi
low wing plane
alçak kanatlı uçak
low-down
ahlaksız
low-down
rezil
low-down
adi
low-down
alçak
low-key
uyumlu
low-key
sade
low-level
düşük düzeyli
low-lying
deniz seviyesinden alçak
low-mileage
düşük kilometre
low-mileage
az kilometre
low-order
düşük değerli
low-power
düşük güçlü
low-power
düşük kuvvetli
low-priced
düşük fiyatlı
low-speed
düşük hızlı
low-spirited
üzgün
low-spirited
tasalı
low-water mark
su seviyesi işareti
low back pain
Belin aşağı kısmının şiddetli ağrısı
low ball
düşük top
low balling
düşük yuvarlıyorsan
low blow
düşük darbe
low bush
bodur çalılık
low cal
düşük çal
low carbon
düşük karbonlu
low heating value
(Mühendislik) alt ışıl değer
low impact
düşük etkili
low line
düşük hat
low return
Düşük dönüş
low self esteem
düşük özgüven
low skill
kalifiye olmayan
low vowel
alçak ünlü
Englisch - Englisch
In a position comparatively close to the ground
In an amount nearest to zero, such as low prices
Despicable thing to do

Now that was low even for you!.

Depressed, sad
Small in height
An area of low pressure; a depression
barrow, mound, tumulus

A barrow or Low, such as were usually cast up over the bodies of eminent Captains. (Robert Plot, The natural history of Staffordshire, 1686; cited after OED).

A flame, fire
The lowest-speed gearing of a power-transmission system, especially of an automotive vehicle

Shift out of low before the car gets to eight miles per hour.

a hill

And some they brought the brown lint-seed, and flung it down from the Low. (Mary Howitt, Ballads and other poems 1847).

Of a pitch, suggesting a lower frequency

Generally, European men have lower voices than their Indian counterparts.

A depressed mood or situation

He is in a low right now.

To moo

The cattle were lowing.

Something that is low

Economic growth has hit a new low.

{a} with low voice, meanly, lately, cheaply
{v} to bellow, make a noise, sink, lower
{a} little, deep, weak, poor, mean, late, cheap
The lowest price an issue has traded at during the trading day on any exchange
If something is low, it is close to the ground, to sea level, or to the bottom of something. He bumped his head on the low beams It was late afternoon and the sun was low in the sky They saw a government war plane make a series of low-level bombing raids
Deficient in vital energy; feeble; weak; as, a low pulse; made low by sickness
The center of an area of low pressure, usually accompanied by cyclonic and inward wind flow Also known as a cyclone
{i} level which is below what is normal; low degree or barometric pressure; something which is low; sound made by a cow, moo
{s} situated near to the ground, not high; weak; quiet; depressed; depleted; mean, base; inferior; vulgar; rude; shallow
a low level or position or degree; "the stock market fell to a new low" British political cartoonist (born in New Zealand) who created the character Colonel Blimp (1891-1963) an air mass of lower pressure; often brings precipitation; "a low moved in over night bringing sleet and snow" literal meanings; being at or having a relatively small elevation or upward extension; "low ceilings"; "low clouds"; "low hills"; "the sun is low"; "low furniture"; "a low bow" less than normal in degree or intensity or amount; "low prices"; "the reservoire is low" used of sounds and voices; low in pitch or frequency very low in volume; "a low murmur"; "the low-toned murmur of the surf" unrefined in character; "low comedy" in a low position; near the ground; "the branches hung low
Not loud; as, a low voice; a low sound
The lowest price the stock has traded on that particular day
of the most contemptible kind; "abject cowardice"; "a low stunt to pull"; "a low-down sneak"; "his miserable treatment of his family"; "You miserable skunk!"; "a scummy rabble"; "a scurvy trick"
Under the usual price; at a moderate price; cheaply; as, he sold his wheat low
A low gear is one in which the pedals move rapidly compared to the speed of the wheels Low gears are achieved by using small chainwheels and large rear sprockets Low gears are used for climbing hills, or for starting up from a stop
Mean; vulgar; base; dishonorable; as, a person of low mind; a low trick or stratagem
You can use low to indicate that something is small in amount or that it is at the bottom of a particular scale. You can use phrases such as in the low 80s to indicate that a number or level is less than 85 but not as little as
The lowest price at which a security has traded during the current (or most recent) trading session
subdued or brought low in condition or status; "brought low"; "a broken man"; "his broken spirit"
Something that is low measures only a short distance from the bottom to the top, or from the ground to the top. the low garden wall that separated the front garden from next door She put it down on the low table The Leisure Center is a long and low modern building
If you are lying low, you are hiding or not drawing attention to yourself. Far from lying low, Kuti became more outspoken than ever
low or inferior in station or quality; "a humble cottage"; "a lowly parish priest"; "a modest man of the people"; "small beginnings"
Depressed in condition; humble in rank; as, men of low condition; the lower classes
If someone's voice is low, it is quiet or soft. Her voice was so low he had to strain to catch it
a low level or position or degree; "the stock market fell to a new low"
of Laugh
Not rich, high seasoned, or nourishing; plain; simple; as, a low diet
Wanting strength or animation; depressed; dejected; as, low spirits; low in spirits
Numerically small; as, a low number
In a path near the equator, so that the declination is small, or near the horizon, so that the altitude is small; said of the heavenly bodies with reference to the diurnal revolution; as, the moon runs low, that is, is comparatively near the horizon when on or near the meridian
low in spirits; "lonely and blue in a strange city"; "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and resigned expression on her face"; "downcast after his defeat"; "feeling discouraged and downhearted"
In a low or mean condition; humbly; meanly
In time approaching our own
Not elevated or sublime; not exalted in thought or diction; as, a low comparison
Low is used to describe people who are not considered to be very important because they are near the bottom of a particular scale or system. She refused to promote Colin above the low rank of `legal adviser'. high
Beneath the usual or remunerative rate or amount, or the ordinary value; moderate; cheap; as, the low price of corn; low wages
The stock price has moved up or down by more than 10 percent in a month in fewer than 8 of the past 24 months
The lowest execution price of a trade that day, or on the last trading day
British casualties remained remarkably low They are still having to live on very low incomes The temperature's in the low 40s. high
unrefined in character; "low comedy"
If you are low on something or if a supply of it is low, there is not much of it left. We're a bit low on bed linen World stocks of wheat were getting very low
Near the horizon; as, the sun is low at four o'clock in winter, and six in summer
Occupying an inferior position or place; not high or elevated; depressed in comparison with something else; as, low ground; a low flight
If you have a low opinion of someone or something, you disapprove of them or dislike them. I have an extremely low opinion of the British tabloid newspapers. high
close to the ground; softly, quietly; vulgarly; in an inferior manner; near depletion, almost gone
no longer sufficient; "supplies are low"; "our funds are depleted"
The centre of an area with low atmospheric pressure
In a low position or manner; not aloft; not on high; near the ground
A light that is low is not bright or strong. Their eyesight is poor in low light. = dim
Moderate; not intense; not inflammatory; as, low heat; a low temperature; a low fever
The 'low' is the lowest price for the period (so far)
In subjection, poverty, or disgrace; as, to be brought low by oppression, by want, or by vice
Bottom price at which a security was sold for the preceding 52-week period
The lowest trump, usually the deuce; the lowest trump dealt or drawn
the lowest price paid for a particular futures contract on a given day
Depressed in the scale of sounds; grave; as, a low pitch; a low note
Low Countries
The countries on low-lying land around the delta of the Rhine, Scheldt, and Meuse (Maas) rivers
Low German
Any of a number of West Germanic languages, primarily spoken in northern Germany, the Netherlands and Belgium, that did not undergo the High German consonant shift; the group thereof
Low German
Any German dialect that is not the official standard
Low German
Low Saxon
Low Latin
Vulgar Latin
Low Latin
Late Latin or Medieval Latin
Low Saxon
A language or group of related dialects of Low German, spoken in northern Germany and parts of the Netherlands, formerly also in Denmark, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and Kaliningrad, Russia
low C
the C note exactly two octaves below middle C
low Earth orbit
A satellite orbit around the Earth within the altitude range of 200 - 2000 km, in which a satellite can communicate with Earth with a small time lag and energy consumption. Abbreviation: LEO
low and behold
Common misspelling of lo and behold
low back merger
Another name for the cot-caught merger
low blow
A rhetorical attack that is considered unfair or unscrupulous
low blow
An unfair or illegal blow that lands below the opponent’s waist; a groin attack
low blows
plural form of low blow
low bono
at a discounted rate, especially to under-represented communities
low breathing
Alternative name of diaphragmatic breathing
low cost carrier
an airline selling very cheap tickets but which does not provide (or charges for) typical services like meals or the carriage of baggage
low decile
A low socio-economic standing (used particularly in schooling to describe students)
low five
To do the low five gesture to someone
low five
A gesture of celebration or victory in which two people slap their hands together at waist level
low gear
The lowest gearing available from a gearbox, typically in a motor vehicle or cycle
low gear
One of the lower gearings available from a gearbox, typically in a motor vehicle or cycle

Usage note: low gear implies the first sense, a low gear implies the second.

low gears
The lower two or three gears (depending on total ratios available) of a gearbox, typically in a motor vehicle or cycle
low hanging fruit
Alternative spelling of low-hanging fruit
low hanging fruits
plural form of low hanging fruit
low key
A restrained or subdued situation
low key
A dark area of a photograph with little contrast
low line
The target area below the opponent's midriff
low road
A course of action which is undignified, wrongful, or otherwise unseemly

Burger King and Hardee's took the low road, heavily promoting gut-busting sandwiches like the Enormous Omelet and the Monster Thickburger.

low season
In the tourist industry, the period of lowest demand. In a sun and sand resort this means the coldest and wettest months, whereas in a ski resort, this means the warmest months
low side
A type of motorcycle crash when both tires lose traction and the motorcycle falls onto its side and slides across the tarmac. The rider typically falls off at ground level after the machine has fallen over and begun to slide. Thus low siding
low temperature flexibility
the ability of a membrane or other material to resist cracking when flexed after it has been cooled to a low temperature
low tide
The time of day when the sea has receded to its lowest level
low tide
The tide at its lowest level for a particular tidal cycle at a certain place
low tides
plural form of low tide
low water
The location of low tide on a coastal area
low water
The lowest stage of a river
low-born
Born of humble parentage

Ran on the green-sward.

low-budget
Achieved with a relatively small financial outlay
low-cal
Dietetic, a version of food with reduced calories
low-carb
Of a food or diet, low in carbohydrates

The doctor's recommended low-carb diet meant that he would be longing for his morning bagel.

low-cut
Cut low, especially (of clothing) so as to reveal part of the breasts
low-density lipoprotein
a class of lipoprotein that transports cholesterol around the bloodstream; high levels may increase the risk of coronary heart disease
low-density lipoproteins
plural form of low-density lipoprotein
low-doc loan
A loan or mortgage where the borrower provides only limited proof of their income

Low Doc loans are a flexible solution for self-employed people who have income and assets, but are unable to provide the required financial statements or tax returns at the time of application.

low-dose CT scanning
A CT system (computed tomography) that limits the radiation exposure to the patient and produces high-resolution three-dimensional images
low-down
Of no value
low-end
Cheap or inexpensive; low-quality
low-enriched uranium
enriched uranium with less than 20% uranium-235
low-fat
Not having a high number of calories from fat or great amount of fats. Especially an alternate variety of food designed to have lower calories, dietetic
low-grade fever
A slight fever, typically defined as never exceeding 38.5 degrees Celsius (about 101 degrees Fahrenheit)
low-grade fevers
plural form of low-grade fever
low-hanging fruit
Easily obtained gains; what can be obtained by readily available means
low-hanging fruits
plural form of low-hanging fruit
low-key
dark, with little or no fill light|fill light]] and high lighting ratio|lighting ratio]]
low-key
restrained, subtle, not trying to attract attention

She deserves an Oscar for her low-key performance in that movie.

low-level
relatively unimportant

The low-level bureacrat couldn't help us and his boss could have but wouldn't.

low-level
of, or relating to a program, or to code in which each statement corresponds to a single machine instruction

The assembler generates low-level code.

low-level
not intense

The low-level radiation released won't kill you immediately, but avoid long term exposure.

low-level
details
low-level language
A computer language who's source code is a somewhat user-friendly version of a particular computer architecture's assembly language, containing no provisions for portability between architectures
low-level languages
plural form of low-level language
low-lying
Referring to places that are lower than nearby areas
low-maintenance
Describes a system which retains proper functionality over long periods of time despite little or no maintenance
low-maintenance
Figuratively, describes a person who is self-sufficient and does not require much attention
low-minded
Having coarse, unrefined, vulgar demeanor
low-pitched
Of a sound, having a comparatively low pitch
low-pressure
The opposite of high-pressure, defined by contrast. Uses include: A low-pressure zone in meteorology, a low-pressure steam pipe (which is not as dangerous as a high-pressure one)
low-priced
having a low price; cheap
low-rise
A building of no more than a few stories. A retronym created as an antonym to high-rise
low-slope roof
a category of roof that generally include weatherproof membrane types of roof systems installed on slopes at or less than 3: 12 (14 degrees)
low-speed
That operates, moves or takes place at a slower than normal speed
low-tech
Simple, uncomplicated, primitive, not involving advanced technology

Sometimes the low-tech ways are best: bash it with a rock, that'll loosen it.

low-thoughted
having one's thoughts directed toward mean or insignificant subjects

Confined and pestered in this pinfold here.

low-spirited
despondent
lower
Alternative spelling of lour
lower
To reduce the degree, intensity, strength, etc., of; as, to lower the temperature of anything; to lower one's vitality; to lower distilled liquors
lower
To make less elevated as to object; as, to lower one's ambition, aspirations, or hopes
lower
(lower oneself) To humble oneself; to do something one considers to be beneath one's dignity
lower
To reduce the height of; as, to lower a fence or wall; to lower a chimney or turret
lower
To reduce (something) in value, amount, etc.; as, to lower the price of goods, the rate of interest, etc
lower
Comparative form of low: more low
lower
To let descend by its own weight, as something suspended; to let down; as, to lower a bucket into a well; to lower a sail of a boat; sometimes, to pull down; as, to lower a flag

Lowered softly with a threefold cord of love Down to a silent grave. Alfred Tennyson.

lower
To fall; to sink; to grow less; to diminish; to decrease; as, the river lowered as rapidly as it rose
lowly
Not lofty or sublime; humble
lowly
In a low manner; humbly; meekly; modestly
lowly
In a low condition; meanly
lowly
Not high; not elevated in place; low
lowly
Having a low esteem of one's own worth; humble; meek; free from pride
lowly
rudely
lower
{v} to bring low, lessen, reduce, sink
lower
{v} to be cloudy, to frown
lower
{n} cloudiness, gloominess
lowing
{n} the noise made by oxen a bellowing
lowliness
{n} humility, a want of dignity, meanness
lowly
{a} not highly, humbly, meekly, meanly
lowly
{a} humble, meek, mild, mean
lowness
{n} a low, weak or mean state, dejection
low yield
(adj.) producing little; giving a low return: "low-yield investment"
low yield
(noun) (of a nuclear weapon) having a relatively low explosive force
Low Countries
lowland region in northwestern Europe near the North Sea (includes the Netherlands, Belgium, and Luxembourg)
Low Countries
A region of northwest Europe comprising Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. another name for the Netherlands, a country in northwestern Europe, bordered by Belgium, Germany and the North Sea. It is called the Low Countries because the land is mostly flat, and some parts are below sea level. Coastal region, northwestern Europe, consisting of Belgium, The Netherlands, and Luxembourg. Known as the Low Countries because much of the land along the North Sea is below or at sea level, they are often called the Benelux countries, from the initial letters of their names
Low Order
lo
Lower
inferior
low blow
unscrupulous abuse
low countries
the lowland region of western Europe on the North Sea: Belgium and Luxembourg and the Netherlands
low end
inexpensive, not sophisticated, having minimal qualities
low fat
3 grams of fat per serving
low fat
- a product is classified as low fat if it carries an on-pack claim referring to a low, lower, or reduced fat content, or if it is fat-free Products which are naturally low in fat are not included
low fat
To be labeled as "Low Fat," a food must have 3 grams or less of fat per serving
low fat
containing a meager amount of fat
low fat
3 grams or less fat per serving
low key
slang adj quiet, calm, not busy, with not too many people
low key
Describes an image that mainly consists of midtones and shadows
low key
a method of lighting often found in mysteries and thrillers which emphasizes shadows and pools of light
low key
A dark image that is intentionally lacking in highlight detail
low key
A low key image is distinguished by overall dark tones To obtain an effective low key picture, it is important that subject details should not melt into the dark background; the black parts should provide contrast to the few white parts or highlight areas
low key
A dark image (possibly underexposed) that contains important detail in the shadow area
low key
A photograph that comprises predominantly of dark or monotone colours
low key
Photograph in which heavy, dark tones predominate, with few highlights Also applies to lighting that produces such results
low key
not obvious, restrained, reserved, not remarkable
low level
Pertaining to the 'coal face', 'shop floor', 'grass roots'or 'OPERATIONAL', as opposed to HIGH LEVEL or STRATEGIC   For CONSULTANTS this is the boring end of SERVICE DELIVERY, as you might encounter patients, users, customers, patrons, etc who complain that your new BUSINESS MODEL doesn't work   Also used to imply that matters are unimportant and is thus used as bluffery by GATEKEEPERS who want to deflect pesky reporters or investigators who are near the BOTTOM of an ISSUE and are asking specific, tricky and incriminating questions, as in 'it's only low-level, there's nothing interesting here for you, please run off'   (Added December 2002)
low level
Referring to an audio signal that has a much lower strength than line level Usually it is the microphone level signals, although it can be referring to line level signals if they are being compared to speaker level
low level
Specific, detailed, and concrete, as in "low-level design" or "low-level milestones"
low life
disapproval People sometimes use low life to refer in a disapproving way to people who are involved in criminal, dishonest, or immoral activities, or to these activities. the sort of low-life characters who populate this film
low life
life of the lower social classes, life of the poor
low profile
keep a low profile to not go to places or be careful not to do anything that will attract attention to yourself or your actions   high profile
low profile
Describes drives built to the 3 5-inch form factor, which are only 1-inch high The standard form factor drives are 1 625-inches high
low profile
Metal gas pump globe body for 15 inch or 16 5 inch lenses When viewed from the front, the body has a "low profile," allowing the lenses to be the more dominant visual feature
low profile
A design feature popular in fairway woods in which the face height of the club is generally 1 2" or less This provides a lower center of gravity for the club
low profile
A conetop produced (with a couple of exceptions) from 1935 until 1942 by the Continental Can Company Its spout is shorter than that of the high profile or j-spout conetops (photo)
low profile
discreteness, barely noticeable presence or concealed activity
low profile
- Describes drives built to the 3 1/2- inch form factor, which are only 1 inch high The standard form factor drives are 1 625 inches high
low profile
A cap style with a low slope that is more closely fitted to the head Can either be structured or unstructured
low profile
Any crown of a cap that is LESS than 4” in height Not to be confused with UNSTRUCTURED
low profile
* - A fixed vinyl frame that has less exposed vinyl than Hy-Lite's standard vinyl frame
low profile
A SlideMaster unit designed to provide moderate load carrying capacity slide unit size and weight
low rise
A building with fewer than four stories above ground level
low rise
A building with fewer than seven stories above ground level
low tide
{i} neap
low tide
Same as low water The minimum height reached by a falling tide The low tide is due to the periodic tidal forces and the effects of meteorological, hydrological, and/or oceanographic conditions
low tide
At the coast, low tide is the time when the sea is at its lowest level because the tide is out. The causeway to the island is only accessible at low tide. high tide. the time when sea water is at its lowest level   high tide
low tide
Same as low water
low tide
the lowest (farthest) ebb of the tide
low tide
– The lowest level to which the tide ebbs within the daily tidal cycle
low tide
time when the sea is at its lowest point, lowest point the sea recedes daily
low yield
low profit on an investment
lowed
past of low
lower
To move a window to the bottom of the window stack on the workspace
lower
To bring down; to humble; as, to lower one's pride
Türkisch - Englisch

Definition von low im Türkisch Englisch wörterbuch

low end
(Bilgisayar) lo end
low
Favoriten