cold

listen to the pronunciation of cold
Englisch - Türkisch
{i} soğukluk
soğuk

Dün hava korkunç derecede soğuktu. - It was terribly cold yesterday.

Kış soğuk fakat ben onu seviyorum. - Winter is cold, but I like it.

{s} soğukkanlı

Yılanlar soğukkanlı yaratıklardır. - Snakes are cold-blooded creatures.

Elizabeth Alister'i soğukkanlılıkla öldürdü. - Elizabeth killed Alister in cold blood.

{s} üşümüş

Tom'un elleri üşümüştü. - Tom's hands were cold.

Tom üşümüş ve yorgun. - Tom is cold and tired.

{i} nezle

Anne yataktadır. O nezle olmuş. - Mother is in bed. She caught a cold.

Sonunda nezlesi geçti. - She has finally recovered from her cold.

üşümek

Tom üşümekten hoşlanmıyor. - Tom doesn't like to be cold.

nevazil
itici
bürudet
ingin
soğutulmuş
{s} sakin

O, körfezin soğuk ve sakin sularına atladı ve karanlığın içinden yüzmeye başladı. - He jumped into the cold and calm waters of the gulf, and started to swim through the darkness.

(Tıp) cold
antipatik
frijit
soğuk algınlığı

Soğuk algınlığını atlatmalısın. - You should recover from your cold.

Soğuk algınlığı için bir şeyin var mı? - Have you something for a cold?

soğuk hava

Soğuk hava birçok bitkinin çiçek açmasını engeller. - Cold weather keeps many plants from blooming.

Bu soğuk hava haziran için olağan değil. - This cold weather isn't usual for June.

{i} soğukalgınlığı
{s} sıkıcı
{s} baygın
öImüş
soğumuş

Hava daha da soğumuş gibi görünüyor. - It seems to have gotten colder.

{s} yapmacık
üşüme

Tom üşümediğini söyledi. - Tom said that he wasn't cold.

Tom'a üşüyüp üşümediğini sordum ama o başını salladı. - I asked Tom if he was cold, but he shook his head.

dili baygın
{s} donuk
{s} kaçınılmaz
{s} duygusuz
şuursuz
hazırlıksız olarak
dili uzak
{s} kesin olarak
argo tamamıyle
üşür
ayaz

Sonbaharda, günler daha kısaldığında ve geceler daha soğuduğunda, o, ilk ayazın yaprakları parlak sarı ve portakal ve kırmızıya dönüştürmesini izledi. - In the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.

Sağlam giyin, gece ayazı çok soğuk olur. - Dress warmly, the night air is very cold.

mont
coldness
{i} soğukluk
cold comfort
Züğürt tesellisi
cold fish
(deyim) soğuk nevale
cold break
(Gıda) soğuk işleme
cold chain
(Gıda,Teknik) soğuk zincir
cold cream
yağlı krem
cold day
soğuk gün
cold draw
soğuk çekme
cold glue
soğuk tutkal
cold joint
(İnşaat) soğuk derz
cold light
soğuk ışık
cold meat
(Gıda) soğuk et
cold meat
söğüş
cold patch
(Otomotiv) soğuk yama
cold room
(Gıda) soğuk hava deposu
cold room
(Gıda) buzhane
cold room
(Denizbilim,Teknik) soğukoda
cold room
soğuk oda
cold seal
soğuk mühür
cold shower
(deyim) soğuk duş
cold snap
ani soğuk
cold snap
havanın aniden soğuması
cold soup
(Gıda) soğuk çorba
cold start
(Bilgisayar,Teknik) ilk çalıştırma
cold start
(Bilgisayar) en baştan başlatma
cold start
soğuk çalıştırma
cold store
soğuk depo
cold stupid fresh
(Argo) çok iyi
cold sweet
soğukluk
cold water
soğuk su

Tom soğuk suya atlamak için kendini ikna edemedi. - Tom couldn't bring himself to jump into the cold water.

Tom kendini uyandırmak için kendi üzerine soğuk su döktü. - Tom poured cold water over himself to wake himself up.

cold work
soğuk işleme
cold abscess
soğuk apse
cold acid cleaner
soğuk asitli temizleyici
cold agglutinin
soğuk aglutinin
cold air
soğuk hava
cold air machine
soğuk hava makınesı
cold alkaline cleaner
soğuk alkalili temizleyici
cold asphalt
soğuk asfalt
cold blooded
soğukkanlı
cold boot
soğuk açış
cold caating
soğuk döküm
cold cathode
soğuk katot
cold cathode tube
soğuk katotlu tüp
cold cathode valve
soğuk katotlu valf
cold chisel
soğuk keski
cold chisel
demir kalemi
cold climate test
soğuk iklim deneyi
cold cream
yağlı krema
cold cream
yüz kremi
cold deformation
soğuk deformasyon
cold drawing
soğuk çekme
cold drawn
soğuk çekilmiş
cold drawn steel wire
soğuk çekilmiş çelik tel
cold dyeing
soğuk boyama
cold electrode
soğuk elektrot
cold emission
soğuk emisyon
cold enough
yeterince soğuk
cold fish
soğuk kimse
cold fish
soğuk balık
cold frame
limonluk
cold frame
sera
cold front
soğuk cephe
cold front
soğuk hava kitlesi
cold front type occlusion
soğuk cephe tipi oklüzyon
cold galvanizing
soğuk galvanizleme
cold light
ısısız ışık
cold mirror reflector
soğuk yansıtıcı
cold neutron
soğuk nötron
cold pad batch method
soğuk bekletme yöntemi
cold phosphating
soğuk fosfatlama
cold pressing
soğuk presleme
cold quenching
soğuk su verme
cold reduced
soğuk indirimli
cold reduced alloy
soğuk indirimli alaşım
cold reduced steel
soğuk indirimli çelik
cold reduction
soğuk indirim
cold retention dyeing
soğuk bekletmeli boyama
cold roll
soğuk hadde
cold rolled
soğuk haddeli
cold rolled alloy
soğuk haddeli alaşım
cold rolled copper
soğuk çekilmiş bakır
cold rolled steel
soğuk haddeli çelik
cold saw
daire testere
cold saw
soğuk testere
cold shortness
soğuk tezlik
cold shoulder
soğuk davranış
cold shoulder
soğuk muamele

Tom bana soğuk muamele yaptı. - Tom gave me the cold shoulder.

cold snap
ani hava soğuması
cold soil
soğuk toprak
cold solvent washing
soğuk çözenli yıkama
cold sore
uçuklama
cold sore
uçuk
cold spark plug
soğuk buji
cold start
soğuk başlatma
cold start lamp
soğuk başlamalı lamba
cold steel
kılıç
cold storage
soğuk hava deposu
cold sweat
soğuk ter

Kawazoe beni toplantıda sıkıştırdığı zaman, soğuk terler döktüm. - When Kawazoe pinned me down at the meeting, I broke out in a cold sweat.

Tom cinayetle suçlandığında soğuk ter döktü. - When Tom was accused of the murder, he broke out in a cold sweat.

cold wall furnace
soğuk duvarlı fırın
cold war
soğuk savaş

1959'da, Soğuk Savaş gerginliği biraz azaldı. - In 1959, Cold War tensions eased a little.

Soğuk Savaş aynı zamanda Orta Doğuyu da etkiledi. - The Cold War also affected the Middle East.

cold washing
soğuk yıkama
cold water rinsing
soğuk suda çalkalama
cold wave
soğuk dalgası
cold weather
soğuk hava

Soğuk hava birçok bitkinin çiçek açmasını engeller. - Cold weather keeps many plants from blooming.

Bu soğuk hava haziran için olağan değil. - This cold weather isn't usual for June.

cold work
soğuk iş
cold work steel
soğuk iş çeliği
cold work tool steel
soğuk işlemlik takım çeliği
cold worked
soğuk işlenmiş
cold worked steel
soğuk işlenmiş çelik
cold working
soğuk işleme
cold-blooded
duygusuz
cold-blooded
soğukkanlı

Tom'un soğukkanlı bir katil olduğundan şüpheleniyorum. - I suspect that Tom is a cold-blooded murderer.

Başbakan Koizumi kesinlikle soğukkanlı bir insan değildir. - Prime Minister Koizumi is certainly not a cold-blooded man.

cold-blooded
merhametsiz
cold-blooded
acımasız
cold-hearted
duygusuz
cold-hearted
soğuk

O her zaman soğuk kalpli. - She is always cold-hearted.

Tom soğukkanlı bir katildir. - Tom is a cold-hearted murderer.

cold-hearted
kaba
cold bloodedly
bloodedly soğuk
cold bloodedness
soğuk kanlılığını
cold case
Faili meçhul, henüz aydınlatılamadığı için rafa kaldırılmış dâva
cold cocked
soğuk eğdi
cold color
soğuk renk
cold die quenching
soğuk kalıplı suverme
cold drink
soğuk içecek
cold exposure
(Tıp, İlaç) Soğuğa maruz kalma
cold feet
çekinmek
cold heading
(Mühendislik) soğuk baş yapma
cold sawing
(Mühendislik) soğuk kesme
cold shouldered
soğuk omuzlu
cold shut
soğuk kapattı
cold snap
kısa süren soğuk
cold sores
uçuklara
cold storage warehouse
soğuk hava deposu depo
cold strip mill
soğuk haddehane
cold turkey
(deyim) 1. (argo) sigara, esrar gibi bir şeyden mahrum kalma; 2. dobra dobra söylenen söz
cold warehouse
soğuk depo
cold welding
(Mühendislik) soğuk kaynak
cold working
(Mühendislik) soğuk işlem
cold-hearted
soğuk kalpli

O her zaman soğuk kalpli. - She is always cold-hearted.

cold-storage room
soğuk depo
cold cuts
sosis
cold fish
frigo
colder
soğuk

Dün hava bugünkünden daha soğuktu. - It was colder yesterday than today.

Bu yıl geçen yıla göre daha soğuk. - It is colder this year than last year.

coldness
bürudet
to be cold
üşümek
colder
{f} daha soğuk

Almanya'nın kışları İtalya'nınkilerden daha soğuktur. - Germany's winters are colder than Italy's.

Dün hava bugünkünden daha soğuktu. - It was colder yesterday than today.

coldest
en soğuk

Bu, otuz yıl içerisinde yaşadığımız en soğuk kıştır. - This is the coldest winter that we have had in thirty years.

Ocak genelde en soğuk aydır. - January is usually the coldest month.

coldly
soğukça
be cold
üşümek

Tom üşümekten hoşlanmıyor. - Tom doesn't like to be cold.

cold feet
kararsızlık
cold welcome
Soğuk karşılama
COLDS
(Askeri) yük boşaltım tahliye sistemi (cargo offload and discharge system)
cold blood
soğukkanlılık

Elizabeth Alister'i soğukkanlılıkla öldürdü. - Elizabeth killed Alister in cold blood.

O sadece para almak için kızı soğukkanlılıkla öldürdü. - He killed the girl in cold blood just to get the money.

cold blood
acımasızlık
cold blooded
vicdansız
cold cuts
söğüş et

Akşam yemeği için söğüş et yiyoruz. - We're having cold cuts for supper.

cold sore
(Biyoloji) herpes labialis
cold turkey
uyuşturucuyu birden bırakma
coldly
soğukkanlılıkla
coldly
üşüyerek
coldly
sakinlikle
coldly
soğuk bir şekilde
coldness
(isim) soğukluk
coldness
[n] soğukluk
coldness
kayıtsızlık
Englisch - Englisch
Unfriendly, emotionally distant or unfeeling

We told him that his father had died. He answered, “Okay.” Man, that's cold!.

Causing the air to be cold

The forecast is that it will be very cold today.

Without preparation

The speaker went in cold and floundered for a topic.

A common, usually harmless, viral illness, usually with congestion of the nasal passages and sometimes fever

I caught a miserable cold and had to stay home for a week.

Completely unprepared; without introduction

He was assigned cold calls for the first three months.

A condition of low temperature

Come in, out of the cold.

Cornered, done for

Criminal interrogation. Initially they will dream up explanations faster than you could ever do so, but when they become fatigued, often they will acknowledge that you have them cold.

Feeling the sensation of coldness, especially to the point of discomfort

She was so cold she was shivering.

Dispassionate, not prejudiced or partisan, impartial

The cold truth is that states rarely undertake military action unless their national interests are at stake.

Perfectly, exactly, completely; by heart

Keep that list in front of you, or memorize it cold.

Unconscious or deeply asleep; deprived of the metaphorical heat associated with life or consciousness

After one more beer he passed out cold.

While at low temperature

The steel was processed cold.

With finality

I knocked him out cold.

Having a low temperature

A cold wind whistled through the trees.

{a} not hot, not hasty, chaste, coy, reserved
{n} cold weather, coldness, chilness, a disorder
unconscious from a blow or shock or intoxication; "the boxer was out cold"; "pass out cold"
having lost freshness through passage of time; "a cold trail"; "dogs attempting to catch a cold scent"
The word used to describe heat at lower levels of intensity
Not sensitive; not acute
If someone is out cold, they are unconscious or sleeping very heavily. She was out cold but still breathing
cold, cool, freezing, hot
Implies insufficient preparation or cultivation before solicitation of a prospective donor, as in "cold" prospect, "cold" approach, "cold" presentation, etc Topic areas: Fundraising and Financial Sustainability
If you have a cold, you have a mild, very common illness which makes you sneeze a lot and gives you a sore throat or a cough. see also common cold
Cf
Something that is cold has a very low temperature or a lower temperature than is normal or acceptable. Rinse the vegetables under cold running water He likes his tea neither too hot nor too cold Your dinner's getting cold. hot, warm + coldness cold·ness She complained about the coldness of his hands. warmth
Wanting in power to excite; dull; uninteresting
remove all non-intrinsic definitions from the dictionary
is the term used to describe decreased functioning of an organ system and presents as any of the following: body aches, chills, poor circulation, fatigue, lack of appetite, loose stools or diarrhea, poor digestion, pain in the joints, slow movements and speech, aversion to cold and craving for heat Is present in all "hypo" conditions such as hypoadrenalism, hypoglycemia and hypothyroidism
Cold is the absence of heat; a temperature considerably below normal
used of physical coldness; having a low or inadequate temperature or feeling a sensation of coldness or having been made cold by e g ice or refrigeration; "a cold climate"; "a cold room"; "dinner has gotten cold"; "cold fingers"; "if you are cold, turn up the heat"; "a cold beer"
-Refers to non-energized equipment, lines or circuits
software allows you to transfer documents from expensive mainframe storage, onto an inexpensive, long-term optical disk storage system
(Computer output to Laser Disk) Data storage system for the capture, indexing and retrieval of computer generated data in (digitised) paginated form Sometimes referred to as COM replacement
Asemmidh
Cold weather or low temperatures can be referred to as the cold. He must have come inside to get out of the cold His feet were blue with cold. heat
of a seeker; far from the object sought unconscious from a blow or shock or intoxication; "the boxer was out cold"; "pass out cold"
A cold trail or scent is one which is old and therefore difficult to follow. He could follow a cold trail over hard ground and even over stones. fresh
a mild viral infection involving the nose and respiratory passages (but not the lungs); "will they never find a cure for the common cold?"
Unwelcome; disagreeable; unsatisfactory
adj [not warm] dingin
{s} chilly, cool, not warm; not affectionate, unfriendly; depressing; unconscious (Slang)
feeling or showing no enthusiasm; "a cold audience"; "a cold response to the new play"
If it is cold, or if a place is cold, the temperature of the air is very low. It was bitterly cold The house is cold because I can't afford to turn the heat on This is the coldest winter I can remember. hot, warm + coldness cold·ness Within quarter of an hour the coldness of the night had gone
A condition marked by low or decidedly subnormal temperature The lack of heat
(Computers) storage of data on optical discs (i.e. CD-ROMs)
If you catch cold, or catch a cold, you become ill with a cold. Let's dry our hair so we don't catch cold
so intense as to be almost uncontrollable; "cold fury gripped him"
used of physical coldness; having a low or inadequate temperature or feeling a sensation of coldness or having been made cold by e
ice or refrigeration; "a cold climate"; "a cold room"; "dinner has gotten cold"; "cold fingers"; "if you are cold, turn up the heat"; "a cold beer"
disapproval A cold person does not show much emotion, especially affection, and therefore seems unfriendly and unsympathetic. If someone's voice is cold, they speak in an unfriendly unsympathetic way. What a cold, unfeeling woman she was `Send her away,' Eve said in a cold, hard voice. warm + coldly cold·ly `I'll see you in the morning,' Hugh said coldly. + coldness cold·ness His coldness angered her
Storage of high volume of documents on laser disks
The sensation produced by the escape of heat; chilliness or chillness
A condition marked by low or decidely subnormal temperature The lack of heat
extended meanings; especially of psychological coldness; without human warmth or emotion; "a cold unfriendly nod"; "a cold and unaffectionate person"; "a cold impersonal manner"; "cold logic"; "the concert left me cold"
of a seeker; far from the object sought
Wanting in ardor, intensity, warmth, zeal, or passion; spiritless; unconcerned; reserved
(color) giving no sensation of warmth; "a cold bluish gray
no longer new; uninteresting; "cold (or stale) news"
{i} low temperature, chill, frigidity; respiratory illness (characterized by coughing, sneezing, sore throat, etc.)
Not pungent or acrid
without compunction or human feeling; "in cold blood"; "cold-blooded killing"; "insensate destruction"
the sensation produced by low temperatures; "he shivered from the cold"; "the cold helped clear his head"
ice or refrigeration; "a cold climate"; "a cold room"; "dinner has gotten cold"; "cold fingers"; "if you are cold, turn up the heat"; "a cold beer" extended meanings; especially of psychological coldness; without human warmth or emotion; "a cold unfriendly nod"; "a cold and unaffectionate person"; "a cold impersonal manner"; "cold logic"; "the concert left me cold" without compunction or human feeling; "in cold blood"; "cold-blooded killing"; "insensate destruction" sexually unresponsive; "was cold to his advances"; "a frigid woman" so intense as to be almost uncontrollable; "cold fury gripped him" no longer new; uninteresting; "cold (or stale) news" marked by errorless familiarity; "had her lines cold before rehearsals started" (color) giving no sensation of warmth; "a cold bluish gray
the sensation produced by low temperatures; "he shivered from the cold"; "the cold helped clear his head" a mild viral infection involving the nose and respiratory passages (but not the lungs); "will they never find a cure for the common cold?" lacking the warmth of life; "cold in his grave" of a seeker; far from the object sought unconscious from a blow or shock or intoxication; "the boxer was out cold"; "pass out cold" feeling or showing no enthusiasm; "a cold audience"; "a cold response to the new play" having lost freshness through passage of time; "a cold trail"; "dogs attempting to catch a cold scent" used of physical coldness; having a low or inadequate temperature or feeling a sensation of coldness or having been made cold by e
Having a bluish effect
Cold food, such as salad or meat that has been cooked and cooled, is not intended to be eaten hot. A wide variety of hot and cold snacks will be available. cold meats. hot
(color) giving no sensation of warmth; "a cold bluish gray"
A spell descriptor denoting spells that inflict cold damage
Deprived of heat, or having a low temperature; not warm or hot; gelid; frigid
Cold War
Any power struggle with some hostility (an analogy to the above)
Cold War
The period of hostility short of open war between the Soviet Bloc and the Western powers, especially the United States, 1945–91
cold abscess
A chronic abscess, that forms slowly, without pain, heat or inflammation
cold abscesses
plural form of cold abscess
cold as a wagon tire
Dead
cold as a witch's tit
Very cold
cold as ice
Very cold
cold blood
A state of mild or low emotions, previously understood as a condition whereby the blood has not been appreciably heated by emotional intensity
cold boot
To reboot a computer by turning it off and on
cold call
To call someone without preparation or referral
cold call
A telephone call made without a referral or without preparing the recipient of the call; especially, a sales call

I got a cold call in the middle of dinner from someone trying to sell encyclopedias.

cold calling
The practice of making unsolicited telephone calls to potential clients, voters or other groups in order to drum up custom or investigate intentions
cold case
A criminal investigation that has not been solved after a considerable time but remains "on the books"; may be reopened when new evidence appears
cold chills
Feelings of fear
cold chips
potato chips, crisps
cold chisel
a narrow chisel, made of hardened, tempered steel, used for cutting stone etc
cold cock
To hit someone with a cold cock
cold cock
To hit someone with a club, bottle, or any object that gives additional force to the blow
cold cock
To knock someone unconscious

I can't believe it. You cold-cocked the big stud. He blindsided and cold-cocked him, Greer said proudly.

cold cock
A small heavy object used to give additional force to a punch or other blow of the hand

I had my hand on the lead cold cock and I knew it would not be enough. Give this man a beer, Sport, . I hit him on the temple with the cold cock.

cold comfort
Much less reassurance, consolation, aid, or pleasure than one needs or desires

At least I should not die alone. Human eyes would watch me end. It was cold comfort I presume, but yet I derived some slight peace of mind from the contemplation of it.

cold cream
: An emulsion of water and certain fats, usually including beeswax and various scent agents, designed to smooth skin and remove makeup
cold creams
plural form of cold cream
cold cuts
Cooked, sliced meat served cold, as in a sandwich or a tray of finger food, often accompanied by cheese and crackers
cold dark matter
Dark matter traveling at classical, non-relativistic speeds
cold deck
A hand where two or more players have very strong hands and one or more of them loses a lot of chips despite the strength of the hand(s) involved
cold deck
To inflict a cold deck situation on an opponent
cold decked
Simple past tense and past participle of cold deck
cold decking
Present participle of cold deck
cold decks
plural form of cold deck
cold decks
Third-person singular simple present indicative form of cold deck
cold finger
A piece of laboratory equipment used for creating a cold spot on a surface
cold fingers
plural form of cold finger
cold fish
A heartless individual; a person lacking empathy and emotion

You're a cold fish. You have no heart.

cold fish
A sexual partner who, during copulation, lacks vigor or emotional reciprocity
cold fishes
plural form of cold fish
cold frame
A transparent-roofed enclosure, built low to the ground, used to protect plants from cold weather
cold frames
plural form of cold frame
cold front
A cold front is the leading edge of an advancing mass of cold air
cold fronts
plural form of cold front
cold fusion
A hypothetical form of nuclear fusion not requiring the usual immense temperatures
cold hands, warm heart
Having cold hands is an indication of warmheartedness; used as a rejoinder if one finds that another's hands are cold
cold meat
General term for cold cooked meats such as luncheon meat or lunch meat, spam, chopped pork, corned beef, and so on
cold meats
plural form of cold meat
cold one
A beer

I'm going to crack open a cold one.

cold open
A teaser segment shown before the opening credits

The best way to find out how the series you're writing for uses teasers or cold opens is to get your hands on a script.

cold opens
plural form of cold open
cold read
To perform a script without preparation

Learning to Cold Read (Article heading on acting website).

cold read
an act of cold reading

This is an example of what magicians (and unfortunately phony psychics) call a cold read.

cold read
To deduce using the practice of cold reading

Why sceptics do not cold read? (Article heading).

cold reading
The technique, or an instance, of using likely guesses and assumptions, then narrowing in on any positive responses, in order to give the impression of having information about a person or event

The self-described psychic was merely using cold reading.

cold readings
plural form of cold reading
cold sell
To make a sale to a client who is not a lead, who is an unqualified prospect
cold short
Of metal which is brittle at low temperatures
cold shoulder
A deliberate act of disrespect; a slight or snub
cold shoulders
plural form of cold shoulder
cold smoking
The smoking of food by saturating it with smoke (which coats the food) but without heating it
cold snap
A period of exceptionally cold weather

A recent cold snap damaged citrus crops.

cold snaps
plural form of cold snap
cold sore
a small bump on the lips resulting from infection by the herpes virus
cold sores
plural form of cold sore
cold spot
A sensory area in the skin that responds to a decrease in temperature
cold spots
Plural of cold spot
cold steel
A bayonet or similar weapon

Yet the caracole had struggled against cold steel throughout the 16th century and had come off the victor.

cold tap
The tap (of a pair) that produces cold water (the other being the hot tap)
cold trap
In vacuum applications, a device that condenses all vapours except the permanent gases into a liquid or solid, typically to prevent contamination of a vacuum pump
cold turkey
The physiological effects of such a withdrawal
cold turkey
Not gradually; all at once. Refers especially to quitting a habit by force of will rather than by a gradual reduction

It is difficult, but possible to quit smoking cold turkey.

cold turkey
The sudden and complete withdrawal of a dependent substance, especially of a drug
cold war
A period of hostile relations between rivals where direct open warfare between them is largely undesired and avoided

James Burnham's theory has been much discussed, but few people have yet considered its ideological implications—that is, the kind of world-view, the kind of beliefs, and the social structure that would probably prevail in a state which was at once unconquerable and in a permanent state of “cold war” with its neighbours.

cold wave
A short period of very cold weather; a cold snap
cold wave
A permanent wave in the hair set by special solutions without the aid of any heating machine
cold waves
plural form of cold wave
cold work
Any of several plastic deformations of metal (or other material) at relatively low temperatures
cold-blooded
Lacking emotion or compunction
cold-blooded
Having an unregulated body temperature; ectothermic
cold-calling
Alternative spelling of cold calling
cold-cathode
not heated by a filament
cold-cock
Alternative spelling of cold cock
cold-hearted
Without sympathy, feeling or compassion; callous or heartless
cold-shoulder
To disrespect someone, especially by ignoring them
cold feet
reluctance, fear, hesitation
cold feet
timidity that prevents the continuation of a course of action; "I was going to tell him but I got cold feet
cold comfort
Something that is good for a situation but does not make someone happy because the whole situation is still bad
cold canvassing
(Pazarlama) The process of contacting previously unknown homeowners in an area in order to solicit Listings. Example: Abel discovers a growing demand for older homes that are close to the central business district. To increase the number of listings of such homes, Abel cold canvasses several older neighborhoods to determine owners' interest in selling
coldness
The sensation resulting from exposure to low temperatures
Cold blooded
poikilothermal
coldly
{a} indifferently, carelessly, coyly, oddly
coldness
{n} a want of heat, indifference, chastity
cold cut
A slice of cold cooked meat. Often used in the plural
cold cuts
sliced assorted cold meats
cold cuts
{i} (Canada & USA) slices of cooked cold meat (such as: salami, turkey, liverwurst, bologna, ham), deli meats, charcuterie
cold cuts
Cold cuts are thin slices of cooked meat which are served cold. thinly cut pieces of cooked meat eaten cold
cold feet
Fearfulness or timidity preventing the completion of a course of action
cold fish
an aloof unemotional person
cold fish
disapproval If you say that someone is a cold fish, you think that they are unfriendly and unemotional. An aloof person
cold fish
one who does not express his feelings, apathetic person, one who is indifferent
cold front
The discontinuity at the forward edge of and advancing cold air mass that is displacing a warmer and often higher in moisture air mass
cold front
The leading edge of an advancing cold air mass that is under running and displacing the warmer air in its path Generally, when a cold front passes the temperature and humidity decrease, the pressure rises, and the wind shifts from southwest to northwest Precipitation is usually along or ahead of the front in the form of thunderstorms
cold front
The boundary between a cold air mass that is advancing and a relatively warmer airmass Generally characterized by steady precipitation followed by showery precipitation
cold front
leading edge of a mass of cooler air (Meteorology)
cold front
The leading edge of an advancing cold air mass that is under running and displacing the warmer air in its path Generally, with the passage of a cold front, the temperature and humidity decrease, the pressure rises, and the wind shifts (usually from the southwest to the northwest in the Northern Hemisphere) Precipitation is generally at and/or behind the front, and with a fast-moving system, a squall line may develop ahead of the front
cold front
The leading edge of a relatively cold air mass that displaces warmer air Following a cold front passage, westerly winds of 10 to 20 mph, or more, often continue for 12 to 24 hours
cold front
The leading edge of a relatively cold air mass that displaces warmer air The heavier cold air may cause some of the warm air to be lifted If the lifted air contains enough moisture, the result may be cloudiness, precipitation, and thunderstorms If both air masses are dry, no clouds may form Following the passage of a cold front in the Northern Hemisphere, westerly or northwesterly winds of 15 to 30 or more miles per hour often continue for 12 to 24 hours
cold front
A warm-cold air boundary with the cold air advancing
cold front
Used in meteorology to describe a mass of cold air moving toward a mass of warm air Strong winds and rain typically accompany a cold front
cold front
  The leading edge of a relatively cold air mass that displaces warmer air   The heavier cold air may cause some of the warm air to be lifted   If the lifted air contains enough moisture, the result may be cloudiness, precipitation, and thunderstorms   If both air masses are dry, no clouds may form   Following the passage of a cold front in the Northern Hemisphere, westerly or northwesterly winds of 15 to 30 mph often continue for 12 to 24 hours
cold front
A transition zone in the atmosphere where an advancing cold air mass displaces a warm air mass
cold front
The leading portion of a cold atmospheric air mass moving against and eventually replacing a warm air mass; cold air
cold front
the front of an advancing mass of colder air
cold front
The boundary between a cold air mass that is advancing and a relatively warmer air mass Generally characterized by steady precipitation followed by showery precipitation
cold front
The leading edge of a cooler airmass
cold front
the transitional zone between a cool, dry air mass and a warm, humid air mass when the cool, denser air mass dominated the warmer air mass
cold front
boundary between a cooler, drier air mass overtaking a warmer, more humid air mass (Cold Front)
cold front
A moving boundary of cooler air displacing warmer air
cold front
Funnel CloudPsychrometerTemperature
cold front
The leading edge of a cold air mass Cold frontal passages are usually associated with sharp wind shifts, pressure rises, showery or stormy conditions, and rapid temperature drops
cold front
A front can best be described as the border between two different air masses A cold front is the leading edge of cooler or colder air It cuts into the space that is occupied by warmer air and eventually replaces it with a cooler/colder Air Mass This happens as the cold air causes the warm air to rise up and over it As the warm air travels upwards, it begins to mix with the cold air aloft and condenses to form clouds You can usually expect scattered showers and thunderstorms along the front as it approaches
cold front
The transition zone where a colder air mass overtakes and replaces a warmer air mass
cold front
The leading portion of a cold atmospheric air mass moving against and eventually replacing a warm air mass. the front edge of a mass of cold air heading towards a place warm front
cold front
a zone separating two air masses, of which the cooler, denser mass is advancing and replacing the warmer
cold front
The leading edge of an advancing cold air mass that is underrunning and displacing the warmer air in its path Generally, with the passage of a cold front, the temperature and humidity decrease, the pressure rises, and the wind shifts (usually from the southwest to the northwest in the Northern Hemisphere) Precipitation is generally at and/or behind the front, and with a fast-moving system, a squall line may develop ahead of the front See occluded front and warm front
cold front
A narrow transition zone separating advancing colder air from retreating warmer air The air behind a cold front is cooler and typically drier than the air it is replacing
cold front
A boundary between dissimilar air masses at which colder and/or drier air (more dense air) is advancing on warmer and/or moister air (less dense air)
cold front
A front along which a cold air mass thrusts beneath a warmer air mass
cold shoulder
If one person gives another the cold shoulder, they behave towards them in an unfriendly way, to show them that they do not care about them or that they want them to go away. But when Gough looked to Haig for support, he was given the cold shoulder
cold shoulder
snub: a refusal to recognize someone you know; "the snub was clearly intentional"
cold shoulder
disinterestedness, apathy, cold treatment
cold shoulder
If one person cold-shoulders another, they give them the cold-shoulder. Even her own party considered her shrewish and nagging, and cold-shouldered her in the corridors. Deliberate coldness or disregard; a slight or a snub: received the cold shoulder from several members of the club. the cold shoulder to behave in an unfriendly way towards someone that you know shoulder (give sb/get)
cold shoulder
The form cold-shoulder is used for the verb
cold sore
caused by herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
cold sore
small blisters around and in the mouth caused by the herpes simplex virus
cold sore
Cold sores are small sore spots that sometimes appear on or near someone's lips and nose when they have a cold. A small blister occurring on the lips and face and caused by herpes simplex. Also called fever blister, herpes labialis. a painful spot on your lip or inside your mouth that is caused by a virus
cold sore
An ulcer or blister on lip A form of herpes simplex
cold sore
is a cluster of small blisters on the skin, most frequently around the mouth and lips caused by the herpes simplex virus Cold sores can be activated by sunlight Wearing a lip protectant with sunscreen may prevent a cold sore Collagen: A natural substance within body tissues It can be injected into the skin to plump up particular areas A fibrous protein found in skin, bone, cartilage, tendon, and other connective tissues A fibrous substance, derived from bovine placenta used as a super moisturizer
cold sore
the common name for Herpes simplex, a skin infection caused by a virus
cold spell
a spell of cold weather
cold spell
period of cold weather
cold spell
a period of several days or weeks when the weather is much colder than usual
cold turkey
complete and abrupt withdrawal of all addictive drugs or anything else on which you have become dependent; "he quit smoking cold turkey"; "she quit her job cold turkey"
cold turkey
Cold turkey is the unpleasant physical reaction that people experience when they suddenly stop taking a drug that they have become addicted to. The quickest way to get her off the drug was to let her go cold turkey. an unpleasant physical condition suffered by people who stop taking a drug that they are addicted to
cold turkey
a blunt expression of views; "I told him cold turkey
cold turkey
{s} sudden and complete
cold turkey
bluntly and in an undiplomatic manner
cold turkey
a blunt expression of views; "I told him cold turkey"
cold turkey
{i} sudden and complete withdrawal from the use of alcohol or narcotic drug or from smoking
cold water
Discouragement, deterrence, or deprecation, as of a proposal or an idea deemed silly or ill-advised: "The President was careful not to throw cold water on the latest Soviet arms proposal" (Christian Science Monitor)
cold water
cold colorless liquid which falls as rain and which we drink
colder
More cold
coldest
Most cold
Türkisch - Englisch
(Tıp) cold
cold
Favoriten