marginal

listen to the pronunciation of marginal
Englisch - Türkisch
kenarda olan
marjinal

Tom marjinal insanlara zorbalık yapıyor. - Tom bullies marginalized people.

Tom internette marjinal insanları rahatsız ediyor. - Tom harasses marginalized people on the Internet.

{s} değeri düşük
belirsiz şekilde hissolunan
enaz
sınırsal
az
ekon
(Ticaret) sonuncu
düşük
kenarda yazılı
{s} sınırdaki
son hadde yakın olan
çorak/ufak/kenarda olan
(Tıp) Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis
verimi veya değeri kullanılışını lüzumsuz kılacak kadar düşük
marginallydeğeri az olarak
{s} ekon., sosyol., ruhb. marjinal
{s} pek az: It is of marginal importance. Pek az önemi var
şuur dışında kalan
psik
(Tıp) Kenara ait
(Madencilik) kenar
(Ticaret) en son eklenen
pek az
marginal cost
(Askeri) sınırsal maliyet
marginal release
(Ticaret) ara verme
marginal revenue
(Bilim, İlim) Marjinal gelir, işletmenin bir birim fazla satması durumunda, toplam gelir miktarında meydana gelen değişim
marginal capacity
düşük kapasite
marginal cost
marjinal maliyet
marginal note
çıkma
marginal note
derkenar
marginal plain
sandur
marginal plain
sander
marginal probability
marjinal olasılık
marginal revenue
marjinal gelir
marginal sales
marjinal satışlar
marginal change
çok az değişiklik
marginal changes
marjinal değişiklikler
marginal check
marjinal çek, dayanıklılık denetimi
marginal land
marjinal arazi
marginal propensity to save
marjinal tasarruf eğilimi
marginal purchase
marjinal alım
marginal rate
marjinal oran
marginal rate of transformation
Marjinal dönüşüm oranı
marginal rate of transformation
(Ekonomi) Marjinal Dönüşüm Oranı. Bütün üretim faktörlerinin sadece X ve Y mali ürettiği düşünüldüğünde, Bir birim X malından daha fazla üretmek için kaç birim Y mali üretimini kısmak gerektiğini söyler
marginal release
boşluk bırakma, ara verme
marginal relief
marjinal indirim
marginal seat
marjinal koltuk
marginal utility
(Ekonomi) Marjinal fayda
marginal value
marjinal değeri
marginal area
marjinal alan
marginal area
(Dilbilim) uzak bölge
marginal bars
kenar demirleri
marginal basin
kenar havza
marginal buyer
(Ticaret) marjinal alıcı
marginal consumer
(Ticaret) son tüketici
marginal cost
(Askeri) SINIRSAL MALİYETLER (YANİ MALİYETLER)
marginal cost of capital
(Ticaret) sermayenin marjinal maliyeti
marginal costing
(Ticaret) direkt maliyetleme
marginal costing
(Ticaret) marjinal maliyetleme
marginal crevasse
kenar krevase
marginal data
(Askeri) KENAR BİLGİLERİ: Bir harita, şema veya fotoğrafın kenarına yazılan veya basılan bilgiler. Bu bilgiler, harita, şema veya fotoğrafın doğru okunması için bilinmesi gereken, teknik mahiyetteki, teferruatı verir
marginal data
(Askeri) kenar bilgileri
marginal efficiency of capital
(Ticaret) sermayenin marjinal etkinliği
marginal factor cost
(Ticaret) marjinal faktör maliyeti
marginal income
(Ticaret) net gelir
marginal income
(Askeri) DEĞİŞİR: Değişen maliyetler dolayısıyla artan gelir
marginal income
(Ticaret) marjinal gelir
marginal income ratio
(Ticaret) marjinal gelir oranı
marginal income ratio
(Ticaret) net gelir nispeti
marginal income tax
(Ticaret) marjinal gelir vergisi
marginal information
(Askeri) Bak. "marginal data"
marginal information
(Askeri) harita kenar bilgileri
marginal labor cost
(Ticaret) marjinal emek maliyeti
marginal lender
(Ticaret) marjinal sermayedar
marginal meaning
(Dilbilim) çevresel anlam
marginal nervure
(Botanik, Bitkibilim) kenar damar
marginal periodontitis
(Diş Hekimliği) Periodontal membran ve destek alveol kemiği harabiyetine yol açan diş çevresi dokuları iltihabı. Periodontitis
marginal person
marjinal-duraksamalı insan
marginal person
marjinal kişi
marginal physical product
(Ticaret) marjinal fiziki ürün
marginal placentation
(Botanik, Bitkibilim) kenar eten düzeni
marginal probability
(İstatistik) bileşen olasılık
marginal product of capital
(Ticaret) sermayenin marjinal verimi
marginal product of labor
(Ticaret) emeğin marjinal ürünü
marginal productivity
(Ticaret) marjinal üretkenlik
marginal productivity of labor
(Ticaret) emeğin marjinal verimliliği
marginal propensity
marjinal eğilim
marginal propensity to consume
(Ticaret) marjinal tüketim meyli
marginal propensity to import
(Ticaret) marjinal ithalat meyli
marginal propensity to save
(Ticaret) marjinal tasarruf meyli
marginal propensity to spend
(Ticaret) marjinal harcama eğilimi
marginal rate of taxation
(Ticaret) marjinal vergileme oranı
marginal resource cost
(Ticaret) marjinal kaynak maliyeti
marginal revenue product
(Ticaret) marjinal ürün değeri
marginal rotation
(Diş Hekimliği) 1. Dişte dönme hareketi. 2. Devir. Aksiyel- dişin ekseni etrafında dönmesi. ( axial rotation ) marginal dişin kenarı etrafında dönmesi
marginal satisfaction
(Ticaret) marjinal fayda
marginal satisfaction
(Ticaret) marjinal tatmin
marginal sea
(Coğrafya) kenar deniz
marginal seat
(Politika, Siyaset) marjinal sandalye
marginal seller
(Ticaret) marjinal satıcı
marginal social benefit
(Ticaret) marjinal sosyal fayda
marginal social cost
(Ticaret) marjinal sosyal maliyet
marginal states
(Pisikoloji, Ruhbilim) çevre halleri
marginal support date; mobile security division
(Askeri) marjinal destek günü; seyyar emniyet tümeni
marginal sutur
kenar sütür
marginal unit cost
(Ticaret) marjinal birim maliyeti
marginal utility
(Ticaret) marjinal yarar
marginal utility school
(Ticaret) marjinal fayda okulu
marginal weather
(Askeri) NORMALİN DIŞINDA HAVA ŞARTLARI: İşlem sınırlamaları gerektirecek şekilde, askeri harekatın normal yürümesini etkileyecek, ters hava koşulları. Ayrıca bakınız: "Adverse weather". MARINE AIR COMMAND AND CONTROL SYSTEM: DENİZ PİYADELERİ HAVA KOMUTA VE KONTROL SİSTEMİ: Diğer sınıflarla hava harekatlarını koordine etmek ve belirli bir bölgedeki hava harekatlarını komuta, koordine ve kontrol etme vasıtaları ile taktik hava komutanına yardımcı olan bir ABD Deniz piyadesi hava komuta ve kontrol sistemi. Elle kontrolden yarı otomatik kontrole kadar imkan ve kabiliyeti haiz elektronik muhabere teçhizatı bulunan komuta ve kontrol teşkilatlarından oluşur
marginal weights
(Ticaret) marjinal ağırlıklar
margin
{i} kenar

O yorumlarını kompozisyonun kenar boşluğuna yazdı. - He wrote his comments in the margin of the composition.

margin
{i} pay

Tahminlerimizde hata payı bıraktık. - We left a margin for error in our estimates.

Dağıtıcılar olağanüstü bir pay istiyorlar. - The distributors are asking for an exceptional margin.

margin
{i} tic. maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark
margin
(Ticaret) brüt kar
margin
kazanç
margin
kenarlık
margin
(Ticaret) had
margin
ara

Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var. - This car dealership has very thin profit margins.

İkisi arasında sadece marjinal bir fark var. - There is only a marginal difference between the two.

margin
(Mekanik) faz
margin
(Ticaret) kar

Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var. - This car dealership has very thin profit margins.

Bu şirketin kar marjı çok büyük. - This company's profit margin is very big.

margin
(Ticaret) ihtiyat akçesi yatırmak
margin
sayfa kenarındaki boşluk
margin
kar miktarı
margin
(Ticaret) oran
margin
(Mekanik) zırh
margin
(Dilbilim)
margin
(Ticaret) teminat
margin
çerçeve
margin
(Ticaret) limit
margin
(Askeri) harita dışı
diminishing marginal utility
azalan marjinal fayda
margin
kâr miktarı
margin
sınır

Siyasi parti ilk anketlerde yüzde beş sınırını geçti. - The political party crossed the margin of five percent in the first polls.

margin
ihtiyat payı
margin
marjın
margin
marjlı
marginals
marjinaller
chronic marginal gingivitis
(Diş Hekimliği) kronik marjinal gingivitis
diminishing marginal utility
(Ticaret) azalan marjinal fayda ilkesi
increasing marginal utility
(Ticaret) artan marjinal fayda
margin
{i} tolerans

On dakikalık bir toleransa izin verdim. - I allowed a margin of ten minutes.

margin
{i} fazlalık
margin
ihtiyaçtan fazla para ile yer veya zaman
margin
son hadde yakın hal
margin
{i} ihtiyat akçesi
margin
(Tıp) Kenar, limbus
margin
{i} mesafe
margin
{f} kenar yapmak
margin
{f} kenara yazmak
margin
kenarına yazmak
margin
kenar boşluğu marj
margin
margin of safety emniyet payı
margin
{i} ayrım
margin
{i} tic. ihtiyat akçesi, marj
margin
sayfa kenarı
margin
maliyet fiyat ile satış fiyatı arasındaki fark
margin
(Askeri) HARİTA DIŞI: Kartografide, harita veya şemanın dışında kalan bölge
margin
marj

Tom dünyanın marjinal insanlar olmadan çok daha rahat olacağını söyledi. - Tom thinks the world would be much more convenient without marginalized people.

Tom marjinal insanlara zorbalık yapıyor. - Tom bullies marginalized people.

margin
kenar payı
marginally
kenarda olarak
marginally
değeri az olarak
marginally
(zarf) değeri az olarak
Englisch - Englisch
Something that is marginal
of categories of people living on the social margin

violence against marginal groups.

of land that is barely productive

He farmed his marginal land with difficulty.

of, relating to, or located at a margin or an edge

The marginal area at the edge of the salt-marsh has its own plants.

of an electoral district (such as a parliamentary constituency) where the winning margin was a small proportion of the total number of votes, so that only a small change in voting behaviour is necessary to alter the outcome of an election

In Bristol West, Labour had a majority of only 1,000 so is highly marginal this time.

Especially a constituency with a small winning margin
at the lower extent of a standard

His writing ability was marginal at best.

written in the margin of a book

There were more marginal notes than text.

geographically adjacent

Monmouthshire is a Welsh county marginal to England.

{a} put in or relating to the margin
Written or printed in the margin; as, a marginal note or gloss
An unstable investment; borderline between making money and losing it
The outer edges of the wings
Of or pertaining to a margin
If you describe people as marginal, you mean that they are not involved in the main events or developments in society because they are poor or have no power. The tribunals were established for the well-integrated members of society and not for marginal individuals mainstream
In political elections, a marginal seat or constituency is one which is usually won or lost by only a few votes, and is therefore of great interest to politicians and journalists. the views of voters in five marginal seats. A marginal is a marginal seat. The votes in the marginals are those that really count
Occurring "at the margin" Refers to the extra, or incremental, costs or effects of each alternative when compared to the other {4} Use your browser's "BACK" button to return to the page you were viewing previously
producing at a rate that barely covers production costs; "marginal industries"; "marginal land"
Plant that requires permanently moist conditions, from pure mud to water 30-45cm (12-18 inches) deep
just barely adequate or within a lower limit; "a bare majority"; "a marginal victory"
producing at a rate that barely covers production costs; "marginal industries"; "marginal land
in economics, means resulting from the addition of one more unit
{s} peripheral, close to the limits; minimal, slight; of or pertaining to a margin; written in the margin of a page
at or constituting a border or edge; "the marginal strip of beach"
of something or someone close to a lower limit or lower class; "marginal abilities"
Means that a maintenance need exists, or can be anticipated in the near future
of something or someone close to a lower limit or lower class; "marginal abilities" producing at a rate that barely covers production costs; "marginal industries"; "marginal land
Marginal activities, costs, or taxes are not the main part of a business or an economic system, but often make the difference between its success or failure, and are therefore important to control. The analysts applaud the cuts in marginal businesses, but insist the company must make deeper sacrifices. adj. marginal productivity theory marginal utility marginal cost pricing
– Barely within a lower standard or limit of quality
If you describe something as marginal, you mean that it is small or not very important. This is a marginal improvement on October The role of the opposition party proved marginal
Incremental
of a bare living gained by great labor; "the sharecropper's hardscrabble life"; "a marginal existence"
An early, partial computer run used to examine the basic frequency distributions in the data Often used to help determine appropriate banner points for cross-tabulation and as part of the data cleaning process
adj 1 Extremely small "A marginal increase in {core} can decrease {GC} time drastically " In everyday terms, this means that it is a lot easier to clean off your desk if you have a spare place to put some of the junk while you sort through it 2 Of extremely small merit "This proposed new feature seems rather marginal to me " 3 Of extremely small probability of {win}ning "The power supply was rather marginal anyway; no wonder it fried "
of questionable or minimal quality; "borderline grades"; "marginal writing ability"
of a parliamentary constituency that needs few people to change their previous voting behaviour to change the previous result
marginal benefit
The extra benefit received from a small increase in the consumption of a good or service. It is calculated as the increase in total benefit divided by the increase in consumption
marginal benefits
plural form of marginal benefit
marginal cost
The increase in cost that accompanies a unit increase in output; the partial derivative of the cost function with respect to output. Additional cost associated with producing one more unit of output
marginal cost of capital
The cost of the marginal dollar of capital that a firm could raise
marginal costs
plural form of marginal cost
marginal sea
A part of ocean partially enclosed by land such as islands, archipelagos, or peninsulas
marginal seas
plural form of marginal sea
marginal utility
The additional utility to a consumer from an additional unit of an economic good
marginal revenue
(Bilim, İlim) Additional revenue that will be generated by increasing product sales by one unit
marginal change
(Ekonomi) Small incremental adjustments to a plan of action, the third principle of economics
marginal cost
(Ekonomi) In economics and finance, marginal cost is the change in total cost that arises when the quantity produced changes by one unit. Mathematically, the marginal cost (MC) function is expressed as the derivative of the total cost (TC) function with respect to quantity (Q). Note that the marginal cost may change with volume, and so at each level of production, the marginal cost is the cost of the next unit produced
marginal product
In economics, the marginal product or marginal physical product is the extra output produced by one more unit of an input (for instance, the difference in output when a firm's labour is increased from five to six units)
marginal rate of transformation
(Ekonomi) The marginal rate of transformation allows economists to analyze the opportunity costs to produce one extra unit of something; in this case the opportunity cost is represented in the lost production of another specific good. Generally speaking, the opportunity cost rises (as does the absolute value of the marginal rate of transformation) as one moves along (down) the PPF; as more of one good is produced, the opportunity cost (in units) of the other good increases
marginal utility
(Ekonomi) The amount that utility increases with an increase of one unit of an economic good or service
marginal value
(Ekonomi) A term to refer to the change in economic value associated with a unit change in output, consumption or some other economic choice variable
marginal analysis
An analytical technique that examines the extra costs and outcomes caused by producing and providing one extra unit of a resource
marginal analysis
involves considering the effects of small changes (additions or subtractions) to a current situation
marginal analysis
A type of analysis in which the only costs and benefits considered are those about which decisions can be made Fixed benefits and costs are not considered
marginal analysis
Technique of setting the advertising budget by assuming the point at which an additional dollar spent on advertising equals additional profit
marginal analysis
An analytical technique which focuses attention on incremental changes in total values, such as the last unit of a good consumed, or the increase in total cost
marginal analysis
An economic concept concerned with those elements of costs and revenue which are associated directly with a specific course of action, normally using available current costs and revenue as a base and usually independent of traditional accounting allocation procedures
marginal analysis
the determination of the change in total revenue and total cost that results from the sale of one more unit
marginal analysis
evaluating the change in total revenue and total cost from selling one more unit to find the most profitable price and quantity
marginal benefit
the extra benefits resulting, for instance, from the increased consumption of a commodity
marginal benefit
the increase in the willingness to pay to consume one more unit of a good (chapter 5)
marginal benefit
The increase in total benefit from doing something a little more (p 238)
marginal benefit
The extra benefit (utility) caused by providing one extra unit of a resource
marginal benefit
The increase in total benefit consequent upon a one unit increase in the production of a good
marginal benefit
the additional benefit obtained by consuming the last (or next) unit of a commodity (S1) chinese | russian
marginal benefit
The monetary value of the benefit associated with the consumption of one additional unit of a good or service
marginal benefit
The increase in total benefit resulting from a one-unit increase in the scale of provision of a public good
marginal benefit
the incremental benefit of a service; when evaluating a service, economists weigh its marginal benefit against its marginal cost
marginal cost
the increase or decrease in costs as a result of one more or one less unit of output
marginal cost
insignificant cost, small expense; increase or decrease in total cost as the result of a change in the number of output units
marginal cost
The incremental cost of production from producing one more unit of output For example, the added cost of making two rather than one bowl of soup
marginal cost
The increase or decrease in a firm's total cost of production as a result of changing production by one unit
marginal cost
The cost of producing one additional unit of output
marginal cost
How much it costs to produce just one more unit of whatever is produced (in this case, one kilowatt on electricity) - includes variable costs (labor/raw materials) - does not include capital cost of factory - used to determine whether company is losing money
marginal cost
The change in cost associated with a unit change in quantity supplied or produced
marginal cost
additional cost associated with producing one or more unit of output
marginal cost
The extra cost a company incurs when it produces one more unit of a product p 594
marginal cost
The increase in total cost that arises from an extra unit of production (pg 13)
marginal cost
the increase in total cost when output is increased by one unit
marginal cost
the additional cost incurred by producing one more unit of a product
marginal cost
the additional cost incurred in producing the last (or next) unit of output (S1) chinese | russian
marginal cost
The change in total costs resulting from the delivery of one additional therm of gas to a customer on the utility system, referred to as "volumetric cost "
marginal cost
In accounting, the additional total expense incurred as a result of producing one additional unit of an existing product or service Also known as incremental cost
marginal cost
Additional cost associated with producing one more unit of output
marginal cost
of a good or service is how much it costs to produce just one more unit of it The marginal cost if derived from the variable costs -- the extra labor and raw materials, for example -- and does not include fixed costs, such as the capital cost of a factory
marginal cost
In the utility context, the cost to the utility of providing the next (marginal) kilowatt-hour of electricity, irrespective of sunk costs
marginal cost
(Ticaret) incremental cost
marginal cost
The extra cost of producing one extra unit of a resource
marginal cost
The change in total cost that results from producing an additional unit of output
marginal cost
(Hackett, 1998, chapter 4) The increase in total cost that occurs as a consequence of a small (one-unit) increase in production output (Economists expect that a rational, profit maximizing business decision-maker will expand production until marginal cost equals the price that he receives for that last unit of production )
marginal cost
The increase in total cost consequent upon a one unit increase in the production of a good
marginal cost
The change in the total cost of production for some good or service caused by a one-unit increase in production
marginal cost
the additional cost corresponding to an additional unit of output produced, calculated by dividing the price of a marginal input by the marginal product of that input
marginal cost
The cost to produce one additional unit of output The change in total variable cost resulting from a one-unit change in output
marginal cost
The cost of producing the marginal, or next, unit
marginal cost of capital
cost of recruiting the last unit of capital
marginal expenses
minor expenses
marginal income
income resulting from every extra unit of production elements
marginal income tax
tax paid on every additional unit of income
marginal interest rate
interest rate for every extra unit of money
marginal notes
comments written into the margins, comments written on the side of a page
marginal output
yield resulting from every extra unit produced by a manufacturer
marginal placentation
with ovules borne on the wall along the ventral suture of a simple ovary
marginal product value
value of a product resulting from additional unit from a manufacturer
marginal productivity theory
In economics, the theory that firms will pay a productive agent only what he or she adds to the financial earnings of the firm. Developed by writers such as John Bates Clark and Philip Henry Wicksteed at the end of the 19th century, marginal productivity theory holds that it is unprofitable to buy, for example, a man-hour of labour if it costs more than it contributes to its buyer's income. The amount in excess of costs that a productive input yields is the value of its marginal product; the theory posits that every type of input should be paid the value of its marginal product
marginal profit
additional profit, money earned in a roundabout manner
marginal propensity to consume
rate of resources from each unit of available additional income that are set aside for needs, mpc (Economics)
marginal propensity to expenditure
rate of resources from each unit of available additional income that are set aside for needs or investment, mpe (Economics)
marginal propensity to invest
rate of resources from each unit of available additional income that are set aside for investment, mpi (Economics)
marginal propensity to save
rate of resources from each unit of available additional income that are set aside for savings, mps (Economics)
marginal relief
slight easement, minor relief
marginal revenue
the increase in total revenue when sales are increased by one unit MC = MR: profit maximising output
marginal revenue
The addition to total revenue resulting from the sale of one additional unit of output
marginal revenue
The change in total revenue from an additional unit sold (pg 14)
marginal revenue
The change in total revenue that occurs when a company sells an additional unit of a product p 595
marginal revenue
the change in total revenue due to a one-unit increase in quantity sold (chapter 6)
marginal revenue
the change in total revenue that results from the sale of one or more units of a product
marginal revenue
The increase in revenue associated with increasing sales by one unit
marginal revenue
the change in total revenue resulting from increasing sales by one unit
marginal revenue
The change in total revenue as a result of producing one additional unit of output
marginal revenue
The change in total revenue resulting from a one-unit increase in the quantity sold
marginal revenue
the extra revenue received by a firm for selling one additional unit of a good
marginal revenue
income of a business from sales of every additional product, MR (Economics)
marginal revenue
the change in total revenue that results from selling an additional unit
marginal seat
Parliament seat that was won by a narrow number of votes
marginal tax rate
The tax rate that applies to the next dollar of taxable income If another dollar of taxable income is received in the same tax year, the number of cents that must be paid in additional income taxes is the same as the percentage of additional income that will be paid in taxes
marginal tax rate
is the rate of tax applicable to the income range which the person's taxable income is in
marginal tax rate
The fraction of an additional dollar of income paid out in taxes
marginal tax rate
the rate of tax at the margin; the extra tax that will have to be paid as a result of an additional dollar of income
marginal tax rate
the tax rate paid on additional amounts of pre-tax income
marginal tax rate
The total tax payable on the last dollar of income The overall tax rate, which measures the total tax payable as a percentage of total income, will be significantly lower
marginal tax rate
The tax rate that would be applied to the next dollar of income
marginal tax rate
The rate of tax on the last dollar of taxable income
marginal tax rate
the change in total tax divided by the change in income (chapter 14)
marginal tax rate
The tax rate that applies to an additional dollar of income [Back to top]
marginal tax rate
The tax rate that would have to be paid on any additional dollars of taxable income earned
marginal tax rate
refers to your highest tax rate
marginal tax rate
The increase in a person's taxes when his income rises, expressed as a percentage of the increase in income (p 520)
marginal tax rate
The tax rate you would owe on your next dollar of taxable income This can be highly valuable information when you are making investment decisions In the U S progressive income tax system, the marginal tax rate increases as income rises So if you're thinking about realizing some short-term capital gains, buying fixed-income securities or prepaying your mortgage, you should consider what income tax bracket you're in first See "Should I Prepay?" BACK TO TOP
marginal tax rate
The rate you pay on the last (highest) dollar of personal or household (if married) earnings Current federal marginal tax rates range from 15% to 39 6%
marginal tax rate
the extra tax that will have to be paid as a result of an additional dollar of income
marginal tax rate
The tax rate that would have to be paid if any additional dollars of taxable income were earned
marginal tax rate
- amount of tax payable on the next dollar earned
marginal tax rate
The income tax rate at which the last dollar of your income is taxed Under federal law, you often pay a lower tax rate on your first dollar of taxable income than you do on your last dollar The marginal rate is the highest rate at which your income is taxed
marginal tax rate
The tax rate on additional income
marginal tax rate
is the rate of tax applicable to the income range into which the employee's taxable income falls
marginal tax rate
The amount of tax imposed on an additional dollar of income
marginal tax rate
– The rate of tax on the last dollar of taxable income
marginal tax rate
The ratio of the increase in tax to the increase in the tax base (i e the tax rate on each additional dollar of income) A single individual earning $40,000 who experiences a $1,000 increase in income and has to pay an additional $452 in income tax has a marginal tax rate of 45 2 per cent ($452 divided by $1,000)
marginal utility
profit derived from each additional unit produced by a manufacturer (Economics)
marginal utility
In economics, the additional satisfaction or benefit (utility) that a consumer derives from buying an additional unit of a commodity or service. The law of diminishing utility implies that utility or benefit is inversely related to the number of units already owned. For example, the marginal utility of one slice of bread offered to a family that has five slices will be great, since the family will be less hungry and the difference between five and six is proportionally significant. An extra slice offered to a family that has 30 slices will have less marginal utility, since the difference between 30 and 31 is proportionally smaller and the family's appetite may be satisfied by what it already has. The concept grew out of attempts by 19th-century economists to explain the fundamental economic reality of price
marginal utility
(economics) the amount that utility increases with an increase of one unit of an economic good or service
marginal wood fern
North American fern with evergreen fronds
marginal-cost pricing
In economics, the practice of setting a product's price equal to the additional (marginal) cost of producing one more unit of output. The producer charges an amount equal to the cost of the additional economic resources. The policy is used to maintain a low selling price or to keep a business operating during a period of poor sales. Because fixed costs such as rent and building maintenance must be paid whether a company produces or not, a firm experiencing temporary difficulties may decide to remain in production and sell the product at marginal cost, since its losses will be no greater than if it ceased production
law of diminishing marginal utility
In economics, the theory there is a general decrease in the utility of a product, as more units of it are consumed
locational based marginal pricing
The cost to serve the next megawatt of load at a specific location on the electrical grid
margin
The yield or profit; the selling price minus the cost of production
margin
A permissible difference; allowing some freedom to move within limits, as a margin of error
margin
To add a margin to
margin
The edge of any flat surface

The lobule margins, furthermore, are arched away from the lobe, with the consequence that (when fully inflated) the abaxial leaf surface forms the interior lining of the lobule.

marginally
in a marginal manner, or to a marginal extent; barely sufficiently; slightly
margin
{v} to form a border, to border, brim, side
margin
{v} to form a border, to border
margin
{n} an edge, border, brim, side
margin
the boundary line or the area immediately inside the boundary
margin
The number of percentage points the lender adds to the index rate to calculate the ARM interest rate at each adjustment
margin
Used with ARMâs (see Adjustable Rate Mortgage) The margin is the amount the lender adds to the index (see Index) value to determine the new interest rate at the time of adjustment for your loan Margins do not normally change over the life of the loan The margin reflects the lenderâs cost of doing business and an allowance for profit
margin
The amount a lender adds to the index of an adjustable rate mortgage to establish an adjusted interest rate For example, a margin of 1 50 added to a 7 percent index establishes an adjusted interest rate of 8 50 percent
margin
a permissible difference; allowing some freedom to move within limits
margin
If there is a margin for something in a situation, there is some freedom to choose what to do or decide how to do it. The money is collected in a straightforward way with little margin for error
margin
The amount a lender adds to the index of an adjustable rate mortgage to establish an interest rate For example, a margin of 1 50 added to a 7 percent index establishes an interest rate of 8 50 percent The margin remains the same throughout the loan
margin
a strip near the boundary of an object; "he jotted a note on the margin of the page"
margin
To be on the margins of a society, group, or activity means to be among the least typical or least important parts of it. Students have played an important role in the past, but for the moment, they're on the margins. see also profit margin. In finance, the amount by which the value of collateral pledged as security for a loan exceeds the amount of the loan. This excess provides the lender a "margin" of safety over and above the collateral offered and thus makes extending a loan a more attractive proposition. The size of the margin varies with the type of collateral, the stability of its market price, and the credit standing of the borrower. The term margin is also used in reference to securities transactions. When securities are purchased "on margin," the buyer supplies a percentage of the purchase price in cash, pledges the security as collateral, and borrows the remainder from the broker. The U.S. Federal Reserve Board (see Federal Reserve System) sets minimum margin requirements on loans made for the purpose of buying securities, so as to prevent excessive use of credit for speculation in stocks, as happened before the stock-market crash of 1929
margin
A term used with ARM loans The number of percentage points the lender adds to the index rate to calculate the ARM interest rate at each adjustment
margin
The set percentage the lender adds to the index rate to determine the interest rate of an ARM
margin
the blank space that surrounds the text on a page the amount of collateral a customer deposits with a broker when borrowing from the broker to buy securities the boundary line or the area immediately inside the boundary
margin
An amount, usually a percentage, which is added to the index to determine the interest rate for adjustable rate mortgages
margin
an amount the lender adds to an index to determine the interest rate on an adjustable rate mortgage
margin
The number of percentage points a lender adds to the index value to calculate the ARM interest rate at each adjustment period A representative margin would be 2 75%
margin
Imprinted space around edge of page
margin
The difference or the added amount In mortgages, the difference between the index interest rate and the interest rate charged on the variable or adjustable rate mortgage Expressed in the contract as a percentage (i e "prime plus three per cent")
margin
Specifically: The part of a page at the edge left uncovered in writing or printing
margin
For an adjustable-rate mortgage (ARM), the amount that is added to the index to establish the interest rate on each adjustment date, subject to any limitations on the interest rate change
margin
The amount a lender adds to the index on an adjustable rate mortgage to establish the adjusted interest rate
margin
Collateral security deposited with a broker to secure him from loss on contracts entered into by him on behalf of his principial, as in the speculative buying and selling of stocks, wheat, etc
margin
(finance) the net sales minus the cost of goods and services sold
margin
the edge of the paper that remains blank
margin
The amount (expressed as a percentage) added to the index for an ARM to establish the interest rate on each adjustment date
margin
margin For an adjustable-rate mortgage (ARM), the amount that is added to the index to establish the interest rate on each adjustment date, subject to any limitations on the interest rate change
margin
{f} set margins on typewriter or page; make comments in the margin; to set apart a particular area; set apart an additional amount of space or money for security
margin
the yield or profit; the selling price minus the cost
margin
{i} area between the edge of a page and the written or printed text; border, edge; boundary, limit; profit from the difference between costs and net sales
margin
The amount of money or collateral deposited by a customer with his broker, by a broker with a clearing member, or by a clearing member with the clearinghouse, for the purpose of insuring the broker or clearinghouse against loss on open futures contracts The margin is not partial payment on a purchase (1) Initial margin is the total amount of margin per contract required by the broker when a futures position is opened; (2) Maintenance margin is a sum which must be maintained on deposit at all times If the equity in a customer's account drops to, or under, the level because of adverse price movement, the broker must issue a margin call to restore the customer's equity See Variation Margin
margin
The white spaces around text blocks Margins typically need to be created on the edges of a page, since most printers can't print to the very edge White space also makes a document look better and easier to read
margin
Something allowed, or reserved, for that which can not be foreseen or known with certainty
margin
>> A constant number, set in the terms of the note, added to an rate index to compute the interest rate on an adjustable-rate mortgage This fixed number is added to an index to determine the new interest rate when a new change period begins
margin
The set percentage a lender adds to the index rate to determine the interest rate of an ARM
margin
The percentage difference between the index for a particular loan and the interest rate charged This is a number predetermined by the lender
margin
To enter in the margin of a page
margin
The margin of a written or printed page is the empty space at the side of the page. She added her comments in the margin
margin
The amount a lender adds to the quoted index rate for an adjustable rate loan to determine the new interest rate
margin
A border; edge; brink; verge; as, the margin of a river or lake
margin
To furnish with a margin
margin
A margin is the difference between two amounts, especially the difference in the number of votes or points between the winner and the loser in an election or other contest. They could end up with a 50-point winning margin The Sunday Times remains the brand leader by a huge margin
margin
The margin of a place or area is the extreme edge of it. the low coastal plain along the western margin = edge, periphery
margin
the blank space that surrounds the text on a page
margin
Used with ARM's (see Adjustable Rate Mortgage) The margin is the amount the lender adds to the index (see Index) value to determine the new interest rate at the time of adjustment for your loan Margins do not normally change over the life of the loan The margin reflects the lender's cost of doing business and an allowance for profit
margin
the amount of collateral a customer deposits with a broker when borrowing from the broker to buy securities
margin
in the HECM program, the amount added to the one-year Treasury rate to determine the initial and current interest rates, and to the 10-year Treasury rate to determine the expected interest rate
margin
The amount added to the interest rate index, ranging generally from 2 to 3 percentage points, to obtain the fully indexed interest rate on an ARM
margin
Allows investors to buy securities by borrowing money from a broker The margin is the difference between the market value of a stock and the loan a broker makes Related: Security deposit (initial) In the context of hedging and futures contracts, the cash collateral deposited with a trader or exchanged as insurance against default
margin
The difference between the cost and the selling price of an article
marginality
{i} state of being peripheral, lack of centrality, position at the edges or outside of main form
marginality
The state of being marginal
marginality
the property of being marginal or on the fringes
marginally
In the margin of a book
marginally
Marginally means to only a small extent. Sales last year were marginally higher than in 1991 These cameras have increased only marginally in value over the past decade. = slightly. not enough to make an important difference = slightly
marginally
in a marginal manner; "marginally interesting"
marginally
on the edge, on the border, on the fringe; in a manner which is borderline
marginally
in a marginal manner; "marginally interesting
marginal
Favoriten