değerli

listen to the pronunciation of değerli
Türkçe - İngilizce
valuable

The valuables are in the safekeeping of the bank. - Değerli şeyler bankanın korumasındadır.

To the eye of an artist, this is valuable, I hear. - Bir sanatçı gözüyle,bu değerlidir, duyarım.

precious

Time is more precious than anything else. - Zaman başka herhangi bir şeyden daha değerlidir.

All socks are very precious. - Tüm çoraplar çok değerlidir.

worthy

Tom is a worthy opponent. - Tom değerli bir rakip.

I hope I can be a worthy student. - Değerli bir öğrenci olabileceğimi umuyorum.

meritorious

To do good to others is a meritorious act; to hurt others is a sin. - Başkalarına iyilik etmek değerli bir harekettir; başkalarını incitmek bir günahtır.

rich
well beloved
deserving
valued

A lame cat is more valued than a fast horse when the palace is full of mice. - Saray farelerle dolu olduğunda topal bir kedi, hızlı bir attan daha değerlidir.

Nothing is more valuable than time, but nothing is less valued. - Hiçbir şey zamandan daha değerli değildir fakat hiçbir şey daha az değerli değildir.

estimable
dignified
dear

This town is dear to us. - Bu kasaba bizim için değerlidir.

Tom is a dear friend of mine. - Tom benim değerli bir arkadaşım.

talented, worthy, estimable
valent
valuable, precious; dear, estimable
costly

He dreamt one night that he found a beautiful purple flower, and that in the middle of it lay a costly pearl. - Bir gece rüyasında, güzel mor bir çiçek bulduğunu ve çiçeğin ortasında da değerli bir mücevher bulunduğunu gördü.

worthful
worth

She has a ring worth more than she can imagine. - Onun hayal edebileceğinden daha değerli bir yüzüğü var.

Health is worth more than gold. - Sağlık altından daha değerlidir.

{i} rewarding

It was one of the most rewarding experiences of my life. - Yaşamımın en değerli deneyimlerinden biriydi.

sterling
princely
significant
değer
value

It is of little value. - O, çok az değerlidir.

A healthy man does not know the value of health. - Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez.

değer
worth

That topic is worth discussing. - Bu konu tartışılmaya değer.

This problem is worth discussing. - Bu sorun tartışılmaya değer.

değerli taş
gem

Rare gems include aquamarine, amethyst, emerald, quartz and ruby. - Bazı değerli taşlar akuamarin, ametist, zümrüt, kuvars ve yakuttur.

Rubies are one of most beautiful gems in the world. - Yakutlar dünyanın en güzel değerli taşlarından biridir.

değerli taş
gemstone
değerli kâğıt
paper
değerli özellik
virtue
değerli evrak
valuable documents
değerli madenlerin saflık derecesi
purity of precious metals
değerli ama işe yaramayan mülk
white elephant
değerli eşyalar
valuables

I want to recover my valuables. - Ben değerli eşyalarımı kurtarmak istiyorum.

Tom put his valuables in a safe. - Tom değerli eşyalarını bir kasaya koydu.

değerli eşyalarımı geri almak istiyorum
I'd like my valuables back
değerli gibi görünen sahte şey
pinchbeck
değerli insan
jewel
değerli insan
treasure
değerli kâğıt
fin (a) valuable paper
değerli maden içermek
assay
değerli olmak
be of value to
değerli olmak
to be of value
değerli taş
rock
değerli taş
stone
değerli taş
gem, jewel
değerli taş
ice
değerli taş
jewel
değerli taş
precious stone
değerli taş bilimi
gemmology
değerli taş oymacılığı
glyptics
değerli taşlarla süslemek
jewel
değerli şey
worth
değerli şey
deserving
değerli şey
asset
değer
price

The price is kind of high, but it's worth it. - Fiyat biraz yüksek ama buna değer.

Stock prices fell quickly. - Hisse senedi değerleri çabucak düştü.

değer
{i} rate

The value of the dollar declines as the rate of inflation rises. - Doların değeri enflasyonun yükselme oranında düşer.

How would you rate that? - Bunu nasıl değerlendirirdin?

değer
worthwhile

I think what Tom is doing is worthwhile. - Bence Tom'un yaptığı zahmete değer.

It is worthwhile to read this book. - Bu kitap okumaya değer.

değer
merit

To do good to others is a meritorious act; to hurt others is a sin. - Başkalarına iyilik etmek değerli bir harekettir; başkalarını incitmek bir günahtır.

değer
{i} amount

Your suggestion amounts to an order. - Öneriniz emir değerindedir.

değer
worth, worthy; value, worth; price; merit, worth
değer
valuation

Valuation is not always objective. - Değerlendirme her zaman objektif değildir.

değer
specification
değer
worthiness
değer
moral

Tom has no moral values. - Tom'un ahlaki değerleri yok.

Moral values are important in society. - Ahlaki değerler toplumda önemlidir.

değer
(Bilgisayar) change to
değer
precious

All socks are very precious. - Tüm çoraplar çok değerlidir.

Time is more precious than anything else. - Zaman başka herhangi bir şeyden daha değerlidir.

değer
(Ticaret) nominal
değer
(Bilgisayar) values

He values honor above anything else. - O, onura her şeyden daha çok değer verir.

She values health above wealth. - O sağlığa zenginliğin üzerinde değer verir.

değer
estimation
değer
esteem

He esteems the professor highly. - O, profesöre oldukça değer veriyor.

Sami was a much esteemed teacher. - Sami çok değerli bir öğretmendi.

değer
desert

In the desert, water is worth its weight in gold. - Çölde, suyun ağırlığı altın değerindedir.

eksi değerli sinyal
(Bilgisayar,Teknik) negative signal
nadir ve değerli eşya
curio
değer
weight

The dress was worth its weight of gold. - Elbise, ağırlığınca altına değerdi.

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

değer
significance
değer
dignity
değer
{i} reading

This is a book worth reading. - Bu kitap okumaya değer.

This book is worth reading twice. - Bu kitap iki kez okumaya değer.

değer
account

In judging his work, we must take his lack of experience into account. - İşini değerlendirirken, onun deneyim eksikliğini de hesaba katmalıyız.

değer
cost

Is eating organic food worth what it costs? - Organik gıda yemek maliyetine değer mi?

Don’t think of cost. Think of value. - Fiyatını düşünmeyin. Değerini düşünün.

değer
goodwill
değer
currency

When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency. - Bir para birimi değer kaybettiği zaman, bu para ülke ekonomisi üzerinde enflasyonist bir etkiye sahiptir.

In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira. - Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir.

katma değerli hizmetler
(Ticaret) Value-added services
Müşterek Birlik Değerli Hizmet Ödülü
(Askeri) Joint Meritorious Unit Award
aileden kalma değerli şey
heirloom
bazı değerli eşyalarımı emanet kasasına koymak istiyorum
I would like to put some valuables in the safe deposit box
beş değerli
pentavalent
beş değerli
quinquivalent
bir değerli
unique
birden çok değerli
(Bilgisayar) multi-valued
birinci sınıf değerli evrak
(Ticaret) fine paper
değer
worthy

The event is worthy of remembrance. - Olay hatırlamaya değer.

His performance was worthy of praise. - Onun gösterisi övgüye değerdi.

değer
costliness
değer
value, worth
değer
person of great merit
değer
worthy of

The event is worthy of remembrance. - Olay hatırlamaya değer.

There was nothing worthy of remark at the fair. - Fuarda dikkate değer bir şey yoktu.

değer
worthy of; worth: zahmete değer bir ödül a prize worth struggling for
değer
(Matematik) value
değer
preciousness
değer
dearness
değer
figure

Tom figured it was worth a try. - Tom bunun denemeye değer olduğunu düşündü.

değer
meaning

My existence is worthless and meaningless. - Benim varlığım değersiz ve anlamsız.

değer
at
değer
merit, worth
dört değerli
quadrivalent
dört değerli atom
tetrad
düşük değerli
low-order
en değerli eşyalar
lares and penates
faiz getiren değerli kâğıt
percent
iki değerli
divalent
iki değerli cıvalı
mercuric
ikincil değerli sınav
(Dilbilim) low stakes
kabartmalı değerli taş
cameo
küçük değerli şey
nugget
limit değerli emirler
(Ticaret) limit value orders
mavimsi yeşil değerli bir taş
aquamarine
nominal değerli hisse senedi
(Ticaret) par value stock
reel değerli fonksiyon
(Matematik) real valued function
sıfır değerli
(Kimya) zero valent
sıfır değerli
(Kimya) null valent
tek değerli cıvalı
mercurous
tek değerli kök
phenyl
yarı değerli
semiprecious
yarı değerli taş
semiprecious stone
yedi değerli
septavalent
yedi değerli
(Matematik) septivalent
yedi değerli atom
heptad
yüksek değerli havacılık malzemesi
(Askeri) high value airborne asset
yüksek değerli hedef
(Askeri) high-value target
çok değerli
polyvalent
Türkçe - Türkçe
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli: "Hiç olmazsa susmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlardır."- M. Ş. Esendal
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
kıymetli
muteber
kıymettar
değerli kağıt
Üzerinde herhangi bir değer bulunan ve elinde bulunduranın her an yarar sağlayabileceği para
Değer
value
Değer
fehamet
Değer
kıymet
değer
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
değer
Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse
değer
Yüksek ve yararlı nitelik
değer
Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha
değer
Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı
değer
Yüksek ve yararlı nitelik. Üstün, yararlı nitelikleri olan (kimse): "Bu kız aramaya, düşünmeye değer bir şey değildi."- R. N. Güntekin
değer
Kişinin isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey
değerli
Değerleri eşit olan
değerli
Eş biçimli olmadıkları hâlde yüz veya hacim ölçümleri eşit bulunan (biçim)
değerli
Cebirde karşılıklı olarak çözümleri aynı olan (denklem sistemleri)
değerli