arasında

listen to the pronunciation of arasında
Türkçe - İngilizce
between

In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is. - Teoride, teori ve pratik arasında hiçbir fark yoktur. Fakat pratikte, var.

I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941. - Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir savaşın patlak verdiği Aralık 1941'de henüz doğmamıştım.

among

Twitter is among the biggest enemies of Islam. - Twitter İslâm'ın en büyük düşmanları arasındadır.

She is very popular among the students. - Öğrenciler arasında çok popüler.

amid
inter

According to the American journal International Living, Uruguay is ranked among the twenty safest countries in the world. - Amerikan dergisi Uluslararası Yaşam'a göre, Uruguay dünyada en güvenli yirmi ülke arasında yer almaktadır.

These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law. - İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir.

amongst

Mary was chosen amongst 500 applicants. - Mary 500 aday arasından seçildi.

Tennis is very popular amongst students. - Tenis öğrenciler arasında çok sevilir.

between, among, amongst, amid, amidst
1. between. 2. among
betwixt
amidst
'tween
in the midst of
through

The cows were moving very slowly through the long green grass. - Inek, uzun, yeşil çimenlerin arasında çok yavaş hareket ediyordu.

Tom elbowed his way through the crowd. - Tom kalabalığın arasından ite kalka yol açtı.

tween
midst
twixt
mid

There is no middle ground between these two options. - Bu iki seçenek arasında orta yol yoktur.

The stirrup is a bone in the middle ear, between the anvil and the inner ear. - Üzengi örs ve iç kulak arasında, orta kulakta bir kemiktir.

ara
{i} recess

I would like to request a short recess. - Ben kısa bir ara rica etmek istiyorum.

May we have a short recess? - Kısa bir ara verebilir miyiz?

ara
{s} intermediary
ara
{i} break

If the car breaks down, we'll walk. - Araba bozulursa, yürürüz.

The thief used a screwdriver to break into the car. - Hırsız arabaya girmek için bir tornavida kullandı.

arasında gezinmek
wander between
arasında sözleşme
an agreement/a contract between
arasında bulunan
interjacent
arasında olan
intercurrent
arasında sayılmak
rate among
ara
{i} space

Leave more space between the lines. - Hatlar arasında daha fazla boşluk bırakın.

Today’s spacecraft use rockets and rockets use large quantities of propellant. - Bugünün uzay araçları roketler kullanıyor ve roketler büyük miktarda itici yakıt kullanıyor.

ara
{f} search

Search and rescue operations began immediately. - Arama ve kurtarma operasyonları hemen başladı.

She searched for her granddaughter who had been taken away. - O kaçırılan torununu aradı.

ara
interval

I visit my friend's house at intervals. - Ben arkadaşımın evinini aralıklarla ziyaret ederim.

The meetings were held at intervals. - Toplantılar belli aralıklarla gerçekleştirildi.

ara
gap

There was a great gap between the views of the two. - Bu ikisinin görüşü arasında büyük bir uçurum vardı.

There is a wide gap in the opinions between the two students. - İki öğrenci arasında fikirlerde büyük bir uçurum vardır.

ara
distance, space; break, breather; break, playtime; interval, pause, cessation, intermission; interlude; half time; relation, terms, footing; intermediate, intermediary; middle
ara
sought

They sought shelter from the rain. - Yağmurdan dolayı sığınak aradılar.

He immediately sought a response. - Hemen bir cevap aradı.

ara
look for

Tom began to look for a job three months before he graduated from college. - Tom, üniversiteden mezun olmadan üç ay önce bir iş aramaya başladı.

The police promised Tom that they would look for his daughter. - Polis Tom'a onun kızını arayacağına söz verdi.

ara
interim

In the interim, please send all communications to Tom. - Ara sıra lütfen tüm iletileri Tom'a gönderin.

ara
time out

Let's take time out to elaborate a strategy. - Bir stratejiyi özenle hazırlamak için ara verelim.

ara
seek

Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there. - Yanlış yapmak yok: Biz birliklerimizi Afganistan'da tutmak istemiyoruz. Biz orada askeri üs aramıyoruz.

Everybody has the right to seek happiness. - Herkesin mutluluk arama hakkı vardır.

ara
time, point in time
ara
pitch

The car went out of control and pitched headlong into the river. - Araba kontrolden çıktı paldır küldür nehre düştü.

ara
comma

Please put a comma between the two main clauses. - Lütfen iki ana cümlenin arasına virgül koyun.

Do you know how to use these command line tools? - Bu komut satırı araçlarının nasıl kullanılacağını biliyor musunuz?

ara
footing
ara
buffer

Motorists must leave at least a metre-wide buffer when passing cyclists. - Motorlu araç kullananlar, bisikletlileri geçerken en az bir metre emniyet mesafesi bırakmak zorundalar.

ara
(Bilgisayar) place call
ara
relation

The relationship between Islam and the West includes centuries of co-existence and cooperation, but also conflict and religious wars. - İslam ve batı arasındaki ilişki yüzyıllar süren birliktelik ve ortak çalışma fakat aynı zamanda çatışma ve din savaşları içermektedir.

I don't see any relation between the two problems. - O iki problem arasında herhangi bir yakınlık görmüyorum.

ara
margin

This car dealership has very thin profit margins. - Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var.

There is only a marginal difference between the two. - İkisi arasında sadece marjinal bir fark var.

ara
stop

A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation. - Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu.

Tom stopped to take a close look at the car. - Tom arabaya yakından bakmak için durdu.

ara
meanwhile

Meanwhile, you can stay with us. - Bu arada, bizimle kalabilirsin.

Meanwhile, we depict aliens doing really weird stuff. - Bu arada, Biz garip şeyler yapan uzaylıları tanımlıyoruz.

ara
range

Prices range from one to five dollars. - Fiyatlar bir dolarla beş dolar arasında değişir.

The human eye is blind to nearly the entire electromagnetic spectrum, except for the very narrow range of light that falls in what we call the visible range. - İnsan gözü görülebilir aralık dediğimiz çok dar ışık aralığı hariç neredeyse tüm elektromanyetik spektrum için kördür,

ara
(Mekanik) clearance
ara
(Mimarlık) partition

There were Jews in Arab countries before the partition of Palestine. - Arap ülkelerinde Filistin'in bölünmesinden önce Yahudiler vardı.

ara
half

Let's meet halfway between your house and mine. - Senin evinin ve benimkinin arasında orta noktada buluşalım.

Tom called about half an hour ago. - Yaklaşık bir saat önce Tom aradı.

ara
leg

Tom is the legal owner of this piece of land. - Tom bu arazinin yasal sahibidir.

Everybody in the car said they wanted to get out and stretch their legs. - Arabaki herkes arabadan çıkmak ve bacaklarını germek istediğini söyledi.

ara
(Bilgisayar) lookup
ara
cease

The U.S. Secretary of State is trying to broker a ceasefire between the warring parties. - ABD Dışişleri Bakanı, savaşan taraflar arasındaki ateşkes konusunda aracılık yapmaya çalışıyor.

ara
(Bilgisayar) place a call
ara
middle

The car stopped in the middle of the road. - Araba yolun ortasında istop etti.

Tom threw rocks at Mary's window in the middle of the night to get her attention, but he ended up breaking her window instead and Mary's father called the cops. - Tom onun dikkatini çekmek için gecenin ortasında Mary'nin penceresine taşlar attı fakat bunun yerine onun camını kırarak sonuçlandı ve Mary'nin babası polisi aradı.

ara
terms

Tom is on good terms with Mary. - Tom'un Mary ile arası iyidir.

We are on good terms with them. - Onlarla aramız iyidir.

bunlar arasında
among these
bunlar arasında
among them
hafta arasında
during the week
ikimizin arasında
(Konuşma Dili) between you and me
ikisi arasında
in between
ara
{f} ransacking
ara
lapse
ara
pause

Let's take a short pause. - Kısa bir ara verelim.

We should sometimes pause to think. - Düşünmek için bazen ara vermeliyiz.

ara
{f} searching

They continued searching. - Aramaya devam ettiler.

All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region. - Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi.

ara
interspace
ara
look up

I often look up words in that dictionary. - O sözlükte sık sık kelimeler ararım.

It is a good habit to look up new words in a dictionary. - Yeni kelimeleri sözlükte aramak iyi bir alışkanlıktır.

ara
interlude
ara
seek for
ara
half time
ara
interstice
ara
{f} seeking

Tom isn't seeking asylum. - Tom sığınma aramıyor.

Believe those who are seeking truth and doubt those who have found it. - Gerçeği arayanlara inan ve onu bulanlardan kuşkulan.

ara
discontinuation
ara
discontinuance
ara
{f} call

Last night, Mr. A called me up to say he couldn't attend today's meeting. - Dün gece Bay A bugünkü toplantıya katılamayacağını söylemek için beni aradı.

Tom called me yesterday at nine in the morning. - Tom beni dün sabah saat dokuzda aradı.

ara
search for

I need to search for my pen. - Dolma kalemimi aramalıyım.

Tom will assist you in your search for Mary. - Tom Mary'yi aramanda sana yardım edecek.

ara
interm

It's almost intermission. - Gösterim arası olmak üzere.

It was raining all day long without intermission. - Ara vermeden bütün gün boyunca yağmur yağıyordu.

ara
scrabble
ara
{f} dial

The mobile phone you have dialed is either switched off or outside the coverage area, please try again later. - Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

Could you dial for me? The telephone is too high. - Benim için arar mısın? Telefon çok yüksekte.

11 ile 12 Haziran tarihleri arasında
between the dates of June 11-12
11-12 Haziran tarihleri arasında
between the dates of June 11-12
11-12 ekim tarihleri arasında
between the dates of September 11-12
ara
look#for
ara
ıntermediate
bunların arasında
among them
insanlar arasında
among people
Devletler arasında karşılıklı adli yardımlaşma sözleşmesi)
(Hukuk) Mutual Legal Assistance ConventionMLA Convention - Convention on mutual assistance in criminal matters between the Member States of European Union
aile arasında
enfamille
ara
distance; break
ara
{i} lull
ara
{i} check

The rough terrain checked the progress of the hikers. - Engebeli arazi yürüyüşçülerin ilerlemesini frenledi.

The policeman was checking the cars one-by-one. - Polis, arabaları tek-tek kontrol ediyordu.

ara
breathing space
ara
{i} distance

Scientists can easily compute the distance between planets. - Bilimciler gezegenler arasındaki uzaklıkları kolayca hesaplayabilir.

I heard that the distance between Tokyo and Osaka is about 10 km. - Tokyo ve Osaka arasındaki mesafe yaklaşık 10 kilometreymiş diye duydum.

ara
{s} intermediate

She can't put together three words in Spanish, and she claims she's intermediate. - İspanyolca üç kelimeyi bir araya getiremiyor, ve orta düzey olduğunu iddia ediyor.

Please bring your intermediate examination certificate with you to the first day of class. - Lütfen ara sınav belgesini sınıfın ilk gününe kadar yanınızda getirin.

ara
bye
ara
drive

Sometimes she drives to work. - O bazen işe arabayla gider.

In America cars drive on the right side of the road. - Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar.

ara
rootle
ara
surcease
ara
forage
ara
{s} mediate

Interpreters mediate between different cultures. - Çevirmenler farklı kültürler arasında aracılık ederler.

He mediated between the two parties. - O iki parti arasında aracılık yaptı.

ara
interruption
ara
space, spacing
ara
relations (between people)
ara
recessional
ara
meso
ara
idle
ara
time between two events, interval
ara
discontinuity
ara
breather
ara
{i} chasm
ara
break (in a game); interlude; intermission
ara
intermission

It was raining all day long without intermission. - Ara vermeden bütün gün boyunca yağmur yağıyordu.

It's almost intermission. - Gösterim arası olmak üzere.

ara
intermediary, intermediate
ara
distance (between two things)
ara
cessation
ara
interregnum
ara
interlocutory
ara
idler
ara
short break; discontinuance
ara
{i} recreation

Every now and then, I play tennis for recreation. - Ara sıra eğlence için tenis oynarım.

ara
{i} spacing

Tom is always spacing out in class. - Tom her zaman derse ara veriyor.

ara
time lag
ara
{i} respite
ara
(Nükleer Bilimler) interstitial
ara
tween
ara
{i} spread

Snorri Sturluson's stories tells, among other things, how Christianity was spread in Norway by force. - Snorri Sturluson'un hikayeleri diğer şeylerin arasında Hristiyanlığın Norveç'te nasıl zorla yayıldığını anlatır.

ara
quest

I called you because I need to ask you a question. - Seni aradım çünkü sana bir soru sormam gerekiyor.

I'm doing some history research and would like to ask you a few questions. - Biraz geçmişi araştırma yapıyorum, ve size birkaç soru sormak istiyorum.

ara
abscission
ara
{i} truce
başka şeyler arasında
(Hukuk) interalia
benzerleri arasında
among its kind
benzerleri arasında
among one’s peers
bir antlaşmanın yalnız taraf olanlar arasında hüküm ifade etmesi
(Hukuk) res inter alios acta
dört duvar arasında kalmak
to be shut in
eyaletin başka eyaletler arasında kalan uzantısı
panhandle
hafta arasında
(içinde) during the week
hafta arasında/içinde during
the week
halkın arasında dolaşma
walkabout
hizmetçilerin arasında
below stairs
hükümdarın halkın arasında dolaşması
royal walkabout
iki ateş arasında kalmak
to be caught between two fires
iki cami arasında kalmış beynamaz/binamaz
(someone) who doesn't know which alternative to choose, (someone) who doesn't know which of two choices to make
iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek
to be torn between two choices, to be in limbo
iki kişi arasında
a deux
iki nokta arasında yapılan
(yarış) point to point
kaşla göz arasında
in the twinkling of an eye, in a trice
kaşla göz arasında
in the twinkle of an eye
kaşla göz arasında
in a jiffy
kaşla göz arasında
in two ticks
kaşla göz arasında
in a flash
kaşla göz arasında
like winking
kaşla göz arasında
in a wink

I'll be back in a wink. - Kaşla göz arasında geri döneceğim.

kaşla göz arasında
in the twinkling of an eye, in a trice, on the quiet
kaşla göz arasında
in a tick
kaşla göz arasında
in the twinkling of an eye
komutanla ordu arasında iletişimi sağlayan general
adjutant-general
koyu ile açık arasında
(Sanat) halftone
kurunun yanında/arasında yaş da yanar
(Atasözü) Sometimes the innocent suffer along with the guilty
kıyı boyu limanlar arasında ticaret yapmak
coast
kıyıyla gemi arasında
inshore of a ship
lâf arasında
incidentally
lâf arasında söyleme
interjection
lâf arasında söylemek
interject
müttefikler arasında
interallied
sesli harfler arasında
intervocalically
söz arasında
in the course of the conversation
uçak ile füze arasında bağlantı testi
(Askeri) built-in test
yayın arasında verilen haber
news flash
yaşın arasında/yanında kuru da yanar
(Atasözü) Sometimes the innocent suffer along with the guilty
ölümle kalım arasında olmak
to be/live on the razor's edge
ülkeler arasında huzur
detente
İngilizce - İngilizce

arasında teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

ARA
Applied Research Associates
ARA
Automotive Recyclers Association
ARA
Awards and Recognition Association
ARA
Australasian Railway Association
ARA
Aracruz Cellulose S.A
ARA
Australian Retailers Association
ARA
A prefix applied to ships operated by the Armada de la República Argentina (ARA)
Ara
A constellation of the southern sky, said to resemble an altar
Ara
An appraisal designation for Accredited Rural Appraiser awarded by the American Society of Farm Managers and Rural Appraisers
Ara
AppleTalk Remote Access, a protocol developed by Apple to allow PowerBook and Macintosh users to connect to an AppleTalk network over phone lines
Ara
a foot, (as a verb) to go
Ara
Apple Remote Access, a program to allow full access to the UVA network including IP and AppleTalk services (Novell file Servers) over a phone line from a Macintosh computer
Ara
Apple Remote Access A software program from Apple Computer that allows one Mac to dial another Mac via a modem and, through AppleShare and/or Personal File Sharing, access local or network resources available to the "answering" Mac (Common resources include shared directories, servers, and printers ) Although I don't cover the issue much in this book, you can do some neat things with ARA and MacTCP
Ara
a constellation in the southern hemisphere near Telescopium and Norma
Ara
macaws
Ara
AppleTalk Remote Access A protocol (and product) that provides system-level support for dial-in (modem) connections to an AppleTalk network With ARA, you can call your desktop Mac from a PowerBook and remotely access all the available services - files, printers, servers, e-mail, etc
Ara
Accounting Research Association
Ara
AppleTalk Remote Access Protocol that provides Macintosh users direct access to information and resources at a remote AppleTalk site
Ara
Appleshare Remote Access
Ara
(Amateur Rowing Association) The governing body for rowing in England, responsible for organising the National Championships (NatChamps) http: //www ara-rowing org
Ara
Apple Remote Access, a protocol allowing network access from Macintosh systems via dialup Now almost entirely obsolete
Ara
The physical body
Ara
AppleTalk Remote Access With ARA, you can call your desktop Mac from a PowerBook and remotely access all the available files, printers, servers, e-mail, and so on
Ara
AppleTalk Remote Access
ara
The Altar; a southern constellation, south of the tail of the Scorpion
ara
A name of the great blue and yellow macaw (Ara ararauna), native of South America
ara
macaws a constellation in the southern hemisphere near Telescopium and Norma
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) BEYNİNDE
kaşla göz arasında
(deyim) Kimseler görmeden ya da hissetmeden çabucak
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Mıntıka, bölge
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Geniş, çıplak arazi
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Çıplaklık
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Komşuluk
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Avlu
Ara
(Hukuk) FASILA
Ara
mabeyin
Ara
(Hukuk) MABEYN
Ara
(Osmanlı Dönemi) MESAFE
Ara
antrakt
ara
Güney Amerika'da yaşayan bir cins papağan
ara
iri gövdeli bir papağan türü
ara
(Osmanlı Dönemi) fâsıla
ara
Göz alıcı parlak renkleri olan bir papağan
ara
Bir etkinliğin geçici olarak durdurulduğu süre
ara
Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında verilen on beş dakikalık dinlenme süresi, haftaym
ara
Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi: "Aralarında anası babası ile Binnaz'ın da bulunduğu on sekiz işçiydiler."- N. Cumalı
ara
Papağan türleri
ara
Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi: "Aralarına yabancı sokmak, nezaketsizlik olur."- M. Yesarî
ara
Fasıla
ara
İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla
ara
Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
ara
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
ara
Samimiyet
ara
Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt
ara
Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
ara
Sunak takımyıldızının Latince adı
ara
Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları
ara
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla
ara
Aralık
ara
Roma mimarlığında üzerinde kurban kesilen sunak
ara
Basketbol ve voleybolda takımların dinlenmek, taktik almak ve oyun alanlarını değiştirmek için kullandıkları süre
ÂRÂ
(Osmanlı Dönemi) f. Süsleyen. Bezeyen
İngilizce - Türkçe

arasında teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

Ara
Sunak (takımyıldızı)
ara
sunak
ara
ar
arasında