inter

listen to the pronunciation of inter
İngilizce - Türkçe
arasında

Çevirmenler farklı kültürler arasında aracılık ederler. - Interpreters mediate between different cultures.

İki olay arasında yıllar geçer. - Years intervene between the two incidents.

göm

Onun külleri burada gömülüdür. - Her ashes are interred here.

gömmek
defnetmek
önek arasında
arası

İki olay arasında yıllar geçer. - Years intervene between the two incidents.

Gezegenlerin ve onların uydularının resmi isimleri Uluslar arası Astronomi Birliği tarafından kullanılır. - The official names of planets and their moons are governed by the International Astronomical Union.

defnet
(Diş Hekimliği) 'arasında' anlamında önek
pref. arası
ortasında

Kavşağın ortasında gazımız bitti. - We ran out of gas in the middle of the intersection.

Geçen gün yoğun bir eyaletler arası yolun ortasında benzinim bitti. - The other day I ran out of gas in the middle of a busy Interstate.

birbiriyle

Cümleyi birbiriyle zıt iki farklı biçimde çevirmek mümkün. - The sentence is capable of two interpretations, of which the first is the exact opposite of the other.

Tom ve Mary'nin birbiriyle çıkmaktan vazgeçtiğini bilmekle ilgilenebileceğini düşündüm. - I thought you might be interested to know that Tom and Mary have quit dating each other.

birbirini

Karşılıklı çıkarlar bulursanız, birbirinizle anlaşırsınız. - Find mutual interests, and you will get along with each other.

{f} toprağa vermek
karşılıklı

Onlar karşılıklı ilgi alanları konusunda sizinle konuşmak istiyorlar. - They want to talk to you about areas of mutual interest.

Karşılıklı çıkarlar bulursanız, birbirinizle anlaşırsınız. - Find mutual interests, and you will get along with each other.

(Tıp) ınter

Kansai International Airport'ta Tony'yi yolcu ettim. - I saw Tony off at Kansai International Airport.

Bazı insanlar Klingon, Interlingua ve Esperanto gibi dilleri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünmektedir. - Some people consider it a waste of time to study languages such as Klingon, Interlingua and Esperanto.

stajyer doktor
inter alia
diğerleri arasında (latince)
inter alia
(Latin) başkaları yanında
inter alia
(Latin) yanı sıra
inter alia
(Latin) diğerleri arasında
inter alia
(Latin) bu meyanda
inter electrode capacitance
elektrotlar arası kapasite
inter relationship
ara bağlantı
inter-
birbiriyle
inter-
(önek) arasında
inter-bank
bankalararası
inter-bank borrowing
bankalararası borçlanma
inter-bank money market
bankalararası para piyasası
inter alios
Diğer şahıslar arasında
inter connection
arası bağlantı
inter continental
inter kıta
inter generational
inter nesiller
inter indexer consistency
inter dizin tutarlılık
inter library
arası kütüphane
inter marriage
arası evlilik
inter rail
İnter Rail (veya İnter-Rail) belirli bir süre için, kapsadığı ülke(ler)de, 2. sınıf tüm trenlere ücret ödemeden ve yer ayırtmadan binebilme imkanı sağlayan özel bir tren biletidir. Nisan 2007 tarihine kadar bölgesel bilet uygulaması varken, bu sistem yerini Global (Küresel) ve Tek-Ülke şeklinde iki türe bırakmıştır. İnter Rail biletlerini alabilmek için, kapsamdaki ülkelerinden birinde veya komşu bir ülkede en az 6 ay yaşamış olmak koşulu vardır. Bilet, yolcunun kendi ülkesindeki seyahatlerde geçersizdir. İnter Rail bileti, bazı anlaşmalı denizyolu ve demiryolu parkurlarında çeşitli oranlarda indirim sağlamaktadır
inter rater
anlaşma
inter subjective
inter öznel
inter vivos
Yaşayan insanlar arasındaki
inter-area
Bölge içi

Inter-area IP routing.

inter-bank
bankalar arası
inter-beam
ışınlar arası
inter-communal
toplumlar arası
inter-cultural
kültürler arası
inter-dimensional
inter-boyutlu
inter-domain
Alanlar arası
inter-enterprise
Şirketler arası, kuruluşlar arası
inter-ethnic
etnik gruplar arası

inter-ethnic sitution in kosovo.

inter-lobe
loblar arası
inter-organizational
kurumlar arası
inter-personal
inter-kişisel
inter-planar
içdüzlemsel
inter-service
arası hizmet
inter-state
devletlerarası
interlocal, inter-regional
interlocal, bölgelerarası
inter absentes
(Latin) gaipler arasında
inter academic organizations
(Eğitim) akademiler arası kuruluşlar
inter alia
(Mukavele) diğer şeyler yanında, örneğin, dahil
inter alia
bu arada
inter alia
(Askeri) BU ARADA (MEYANDA)
inter application communication
Uygulamalar Arası İletişim
inter articular
(Tıp) interartiküler
inter crystalline corrosion
(Otomotiv) hücrelerarası paslanma
inter crystalline corrosion
(Otomotiv) kristalleşerek paslanma
inter green period
yeşillerarası süre
inter modulation
(Havacılık) arakiplenim
inter modulation
(Havacılık) inetrmodülasyon
inter pressure
(İnşaat) iç basınç
inter section
ara kesit
inter serviceable item
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLERARASI MADDE: Birden çok kuvvet komutanlığı tarafından kullanılma maksadı belirtilen bir malzeme kalemi
inter vivos
(Latin) sağlar arası
primus inter pares
gruptaki diğer bireyler ile resmi olarak aynı seviyede olmasına rağmen kıdeminden dolayı o kişi için kullanılan saygı ifadesi
primus inter pares
eşitler arasında önde olan
primus inter pares
(Lat.) Eşdeğerleri arasında birinci olan
interred
gömük
musical instrument digital inter face
Müzik Gereçleri Sayısal
İngilizce - İngilizce
To bury in a grave
When a dead person is interred, they are buried. the spot where his bones were originally interred. intermediate. to bury a dead person (enterrer, from terra )
To bury or put a dead body into a grave
net Network Information Center A project that represents a cooperative agreement between the NSF, NSI and AT&T The InterNIC provides domain registration services, IP address allocations, and information and education services (NSI) as well as database and directory services (AT&T) for the global Internet community
(ME enter-, inter-; OFr entre-, inter-; L inter- from inter, prep between, among, during) a prefix meaning between, among - as intercellular
Within
place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the Kremlin wall on Red Square"; "The pharaos were entombed in the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last Sunday"
To deposit and cover in the earth; to bury; to inhume; as, to inter a dead body
place (a corpse) in a grave or tomb
A prefix signifying among, between, amid; as, interact, interarticular, intermit
Vivo:               While alive
ALIA: among other things
in between
sometimes when you see that the first part of a word in English is "inter" you know that the meaning of the next part of the word will be changed Inter is a "prefix" or word beginning used in English to mean between or from one to another So Internet means a sites or places that are connected from one to the other International means between countries Some language dictionaries have a list of "prefixes" or word beginnings and "suffixes" or word endings This helps you understand long words
{f} bury, put in a grave
Between

The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do the right thing. - The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do what is right.

The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do what is right. - The difference between you and me is that I'm actually interested in trying to do the right thing.

specific interference = between species
pref. between
To bury a dead body in the earth in a grave or tomb
inter alia
among other things
inter nos
Between ourselves

Never could she survive that common loss; / But just suppose that moment should betide, / I only say suppose it—inter nos. / (This should be entre nous, for Julia thought / In French, but then the rhyme would go for naught.).

inter-
among, between, amid, during, within, mutual, reciprocal
inter-Palestine
Between the two geographical areas, or between the two political factions of Palestine
inter-process communication
Alternative spelling of interprocess communication
inter alios
Among other persons
inter alia
You use inter alia, meaning `among other things', when you want to say that there are other things involved apart from the one you are mentioning. a collector who had, inter alia, 900 engraved gems, 59 marble busts, and over 2,500 coins and medals. among other things
inter alia
Latin: "among other things", "for example" or "including" Legal drafters would use it to precede a list of examples or samples covered by a more general descriptive statement Sometimes they use an inter alia list to make absolutely sure that users of the document understand that the general description covers a certain element (which was covered in the general description anyway) without, in any way, restricting the scope of the general element to include other things that were not singled out in the inter alia list
inter alia
among other things; "the committee recommended, inter alia, that he be promoted"
inter alia
among other things; "the committee recommended, inter alia, that he be promoted
inter alia
(lat ) among other things
inter alia
among other things (Latin)
inter corps
between a number of different military branches
inter dialling
dialing a phone number in another city
inter partes
Latin: between parties
inter service
between military services, between members of different military services
inter-
Between
inter-
place (a corpse) in a grave or tomb
inter-
To bury or put a dead body into a grave
inter-
ALIA: among other things
inter-
To bury a dead body in the earth in a grave or tomb
inter-
(ME enter-, inter-; OFr entre-, inter-; L inter- from inter, prep between, among, during) a prefix meaning between, among - as intercellular
inter-
sometimes when you see that the first part of a word in English is "inter" you know that the meaning of the next part of the word will be changed Inter is a "prefix" or word beginning used in English to mean between or from one to another So Internet means a sites or places that are connected from one to the other International means between countries Some language dictionaries have a list of "prefixes" or word beginnings and "suffixes" or word endings This helps you understand long words
inter-
place in a grave or tomb; "Stalin was buried behind the Kremlin wall on Red Square"; "The pharaos were entombed in the pyramids"; "My grandfather was laid to rest last Sunday"
inter-
Vivo:               While alive
inter-
Within
inter-
specific interference = between species
inter-
Inter- combines with adjectives and nouns to form adjectives indicating that something connects two or more places, things, or groups of people. For example, inter-governmental relations are relations between governments. He hopes to be able to announce a date for inter-party talks. a policy of encouraging inter-racial marriage. between or involving two or more different things, places, or people intra-, intro- intro-
inter-
net Network Information Center A project that represents a cooperative agreement between the NSF, NSI and AT&T The InterNIC provides domain registration services, IP address allocations, and information and education services (NSI) as well as database and directory services (AT&T) for the global Internet community
inter-
in between
inter-Allied
between allied nations (especially referring to the Allies of World War I)
inter-bank clearing house
general banking institution for settling debts on checks
inter-bloc clash
conflict between two or more coalitions
inter-bloc conflict
clash between two or more coalitions
inter-block
between different blocks, connecting different elements
inter-continental ballistic missile
missile with a range of over 5, 000 miles
inter-factional
between two or more parties or splinter groups
inter-institutional
between institutions
inter-ministerial
belonging to a time which is between two ministries; involving two or more ministers or government departments
inter-party
between political parties, involving two or more political parties
inter-service support
action by one military service to provide logistic (or administrative) support to another military service
inter-urban lines
inter-city transportation lines, transportation routes which connect cities
interred
Having been interred
interred
Simple past tense and past participle of inter

I Richard's body have interred new, and on it have bestow'd more contrite tears than from it issu'd forced drops of blood.

ınter
{v} to bury, to put in or under the ground
inter alia
among others
To inter
inearth
directorate for inter-services intelligence
the Pakistan intelligence agency; a powerful and almost autonomous political and military force; has procured nuclear technology and delivery capabilities; has had strong ties with the Taliban and other militant Islamic groups
interred
Located
interred
{s} buried
interred
placed in a grave; "the hastily buried corpses"
interred
past of inter
interring
present participle of inter
inters
Third person of "inter;" to bury in a grave or tomb
Türkçe - İngilizce

inter teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

inter-
(Denizbilim) inter-
ınter
(Tıp) inter

Some people consider it a waste of time to study languages such as Klingon, Interlingua and Esperanto. - Bazı insanlar Klingon, Interlingua ve Esperanto gibi dilleri öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünmektedir.

I saw Tony off at Kansai International Airport. - Kansai International Airport'ta Tony'yi yolcu ettim.

inter