searching

listen to the pronunciation of searching
İngilizce - Türkçe
araştırıcı
meraklı
sıkı
içe işleyen
{f} ara

Aramaya devam ettiler. - They continued searching.

Polisler saatlerce Tom'un evini aradılar fakat onlar cinayet silahını bulamadılar. - The police spent hours searching Tom's place, but they couldn't find the murder weapon.

inceden inceye araştıran
keskin
nüfuz eden
arıyor

Tom yıllardır Mary'yi arıyor. - Tom has been searching for Mary for years.

Erkek kardeşimi arıyorum. - I am searching for my brother.

{s} sıkı (araştırma)
{i} arama

Google'da arama yapmayı denedim ama ne yapacağımı bulamadım. - I have tried searching on Google, but I can't find out what to do.

Üç haftalık aramadan sonra iyi ücretli bir iş buldu. - After three weeks of searching, he found well-paid work.

keskin searchinglyarayarak
{s} keskin (bakış)
search ara
(isim) arama
keskin bakış
arayıcı
search
araştırmak

Fadıl her boş anı, Leyla'ya satın alınacak bir hediye için interneti araştırmakla geçirdi. - Fadil spent every spare moment searching the web for a gift to buy Layla.

Her odayı dikkatlice araştırmak için zamanımız yok. - We don't have time to search every room carefully.

search
arama

Onlar mutluluğu aramaya gittiler. - They went in search of happiness.

Tom bir arama- kurtarma uzmanı olmak istiyordu. - Tom wanted to become a search-and-rescue specialist.

search
aramak

Birçok insan altın aramak için Batı'ya gitti. - Many men left for the West in search of gold.

Böcek aramak üzere ormana girdik. - We went into the woods in search of insects.

search
araştırma

Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi. - All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region.

Araştırma ekibi onu uçurumun dibinde uzanırken buldu. - The search party found him lying at the foot of a cliff.

searching fire
arama ateşi
searching storage
arama belleği
searching for
arıyor
searching control
(Askeri) OTOMATİK ARAŞTIRMA TERTİBATI: Işıldak hüzmesini, belirli bir sınır dahilindekileri geri tarama yapması için, ışıldak üzerindeki yarı ve yükseliş ayarlarını daimi ve otomatik surette değiştiren tertibat
searching fire
(Askeri) ARAMA ATEŞİ: Gece deniz topçusu ile hedefi mesafe bakımından bulmak ve tesir altına almak için topun yükseliş açısında kademe kademe değişiklikler yaparak, bir bölge üzerinde derinliğine yayılan ateş
searching fire
tarama ateşi
searching fire
(Askeri) Derinliğine tarama ateşi
searching light
(Askeri) TARAMA IŞILDAĞI, ARAMA IŞILDAĞI (DZ.): Bir bölgeyi taramakta veya hedefleri bulmakta; radarla birlikte kullanılan ışıldak
searching of the heart
(fiil)cdan yoklaması, vicdanını yoklama
searching of the heart
vicdanını yoklama
searching of the heart
vicdan yoklaması
searching sector
(Askeri) ARAŞTIRMA SAHASI: Bak. "search sector"
search
incelemek
search
{f} ara

Sözcükleri arayabilir ve çevirileri alabilirsiniz. Ama o, tam olarak tipik bir sözlük değildir. - You can search words, and get translations. But it's not exactly a typical dictionary.

Onlar mutluluğu aramaya gittiler. - They went in search of happiness.

thorough
{s} tam, esaslı: a thorough piece of research esaslı bir araştırma
search
{f} 1. araştırmak, aramak: We are searching for an inexpensive apartment. Ucuz bir daire arıyoruz. They searched the house from top to bottom
search
{f} gedik açmak (mermi)
thorough
titiz/eksiksiz/tam
search
(Bilgisayar) taramak
search
gemide araştırma yapma
search
(Bilgisayar) arama yönü
search
taramak ara
search
aletle içini muayene etmek
search
sondalamak
search
(Askeri) ARAŞTIRMAK: Bir hava hedefinin yerini tespit etmek üzere, ışıldak ve radar huzmesini semada bir saha üzerinde ileri hareket ettirmek
search
araştırmak, aramak: We are searching for an inexpensive apartment. Ucuz bir daire arıyoruz. They searched the house from top to bottom
thorough
{s} tam

Onlar yağmurda tamamen ıslandılar. - They got thoroughly wet in the rain.

Tom'u tamamen kontrol ettim. - I checked Tom thoroughly.

search
search out araştırıp öğrenmek
search
{f} sondalamak [tıp.]
search
dikkatle tetkik ve teftiş etmek
begin searching
(Bilgisayar) aramaya başla
thorough
esaslı

Araştırma müdürü, departmana yeni bir ürünü test etmede esaslı bir iş yaptırdı. - The research director had the department do a thorough job in testing the new product.

when searching
(Bilgisayar) ararken
search
üstünü aramak
search
arama tarama yapmak
search
yoklamak
search
bakmak
search
dikkatle incelemek
search
bakma
search
yoklama
thorough
eksiksiz

Tom çok eksiksiz, değil mi? - Tom is very thorough, isn't he?

Daha eksiksiz olmalıydım. - I should've been more thorough.

thorough
bütün
thorough
titiz

Her şey hakkında çok titizdir. - He is very thorough about everything.

thorough
tam ve dikkatli
free text searching
özgür metin arama
full text searching
tam metin arama
soul searching
İç hesaplaşma, iç değerlendirme, kendi kendini inceleme, kendine eğilme
urgent, earnest, searching
Samimi, arama acil
database searching
veri tabanı taraması
heart searching
vicdan muhasebesi
heart searching
(fiil)cdan muhasebesi
patent searching
patent araştırması
speed up phrase searching
(Bilgisayar) tümcecik aramayı hızlandır
thorough
dikkatlilik
thorough
{s} esaslı iş yapan (kimse)
thorough
adamakıllı

Tom'u adamakıllı sorumlu bir birey olarak düşünüyorum. - I consider Tom a thoroughly responsible individual.

Ben burada adamakıllı eğlendim. - I thoroughly enjoyed myself here.

thorough
{s} mükemmel

Biz oldukça mükemmeldik. - We were pretty thorough.

Mükemmel açıklaman için sana teşekkür ederim. - Thank you for your thorough explanation.

thorough
thoroughnesskusursuzluk
thorough
{s} kusursuz

Tom kusursuz, değil mi? - Tom is thorough, isn't he?

Tom çok kusursuz değildi. - Tom wasn't very thorough.

thorough
(İnşaat) derinlemesine

John kazayı derinlemesine araştırdı. - John investigated the accident thoroughly.

thorough
{s} tam: He's a thorough idiot. Tam bir
traversing and searching fire
(Askeri) GENİŞLİĞİNE VE DERİNLİĞİNE TARAMA ATEŞİ: Bütün bir bölgeyi tamamen kaplamak maksadıyla yapılan ateş. Bu ateşin idaresi için silah, tedrici olarak bir istikamete döndürülür, sonra yükseliş açısı artırılarak silah eski istikamete döndürülür ve böylece ateşe devam edilir
İngilizce - İngilizce
Present participle of search
search; hunt
thorough
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string See section 12 Searching and Replacement
Exploring thoroughly; scrutinizing; penetrating; trying; as, a searching discourse; a searching eye
One big advantage of electronic documentation is the ability to use the computer to search for words in a document, or search for a document containing the word (or words) you are looking for
You can search the 26 million-word database of the Grove Dictionary of Art in numerous ways
{s} seeking, looking for; penetrating, piercing, sharp; rigorous, strict, accurate
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression See section K Searching and Replacement
diligent and thorough in inquiry or investigation; "a probing inquiry"; "a searching investigation of their past dealings"
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression See section Searching and Replacement
Since the net has hundreds of databases, which include thousands if not millions of pages of information in them, it becomes a daunting task to find the information that you want Hours could be spent aimlessly wandering through the net without anything productive being found This is why wide-area information servers (WAIS) also known as a Knowbot or agent were created Try a Veronica search of Gopher resources Type in a word like "farm" or "cholesterol " Or maybe you'd enjoy searching through NCSA Mosaic resources Type your word in the Search box on the menu bar Server--A computer that shares its resources, such as printers and files, with other computers on the network
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string See section テオコ 、ネテヨエケ
The process of retrieving bibliographic records from a database You search for bibliographic records because you want to use the record for cataloging, collection development, or resource sharing
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression See section 13 Searching and Replacement
Searching means moving point to the next match for a specified regular expression See section 15 Searching Mail Folders
{i} act of looking for something, act of seeking
A searching question or look is intended to discover the truth about something. They asked her some searching questions on moral philosophy and logic. see also soul-searching
Hypertext searching means using text keywords that you enter to jump to a new location in the current document or to request that a remote data base server (e g Gopher) select additonal documents
having keenness and forcefulness and penetration in thought, expression, or intellect; "searching insights"; "trenchant criticism
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression See section 10 Searching and Replacement
Looking for files on the Internet relevant to a research topic or interest It's possible to search by category as well as keyword
If you wish to search for a particular word within the text you are reading, select "Edit-Search" from the pull-down menus Type in the word and click the "Search" button at the bottom of the window (There are several advanced search options, such as specifying a verse range, which you may modify if you wish) A window will pop up displaying your search results Double click on one of them to see the Biblical text (the searched-for word will be highlighted in blue) The search results will remain behind this window, so if you close it, you will return to the results and can view the next one
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string See Search
having keenness and forcefulness and penetration in thought, expression, or intellect; "searching insights"; "trenchant criticism"
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression Chapitre 14
There are eight search screens; Full Text, Biographies, Bibliographies, Contributors, Captions, External Image Links, Browse, and Bridgeman
purposefully trying to find some object or information, sometimes with the help of a search system or search engine, sometimes using an information retrieval system, sometimes by submitting a formal query, often following some search strategy or plan
in CDMA is a process where the phone scans the phase space of the short code looking for valid signals Depending on when and how this is done, it may be looking for valid pilots, or it may be looking directly for valid paging channels In a dual-band or dual-mode phone this may also involve attempt to find an AMPS system
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string See section Searching and Replacement
exploring thoroughly
Information retrieval by entering one or more keywords into a search engine
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression See Search
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string @xref{Search}
Searching means moving point to the next occurrence of a specified string or the next match for a specified regular expression @xref{Search}
searching fire
fire distributed in depth by successive changes in the elevation of the gun
searching thoroughly
making a fundamental search, surveying, looking thoroughly
self-searching
dealing with the recesses of the mind
Searching.
asearch

And so hang new suns 'cross the human way.

search
The act of searching in general

Search is a hard problem for computers to solve efficiently.

search
To probe or examine (a wound)

Now to the bottome dost thou search my wound.

search
To look thoroughly

The police are searching for evidence in his flat.

search
To look in (a place) for something

I searched the garden for the keys and found them in the vegetable patch.

search
To look for, seek

To search the God of loue, her Nymphes she sent / Throughout the wandring forrest euery where .

search
An attempt to find something

With only five minutes until we were meant to leave, the search for the keys started in earnest.

soul-searching
Probing introspection, a critical consideration of one's own state

You’d better do some serious soul-searching before you decide to leave her.

search
{v} to seek, look, inquire, examin, find
search
{n} the act of seeking, a quest, an inquiry
soul searching
1. (noun) close examination of one's emotions and motives. 2. (adjective) characterized by such examination
heart-searching
the process of examining very carefully your feelings about something or your reasons for doing something
search
If you search for information on a computer, you give the computer an instruction to find that information. You can use a directory service to search for people on the Internet. Search is also a noun. He was doing a computer search of local news articles. see also searching, strip-search
search
Searching in LegalCitation is basically the same as searching for terms in a document with your word processor, except that you will have the option of being more specific You can search for terms in a particular field, for instance, or in the entire record You could browse through all the records by a certain author, or cases that were decided in a particular jurisdiction, or that contain a term only in the keyword field or title field Or, if you prefer, you could browse through the records that contain a term anywhere in the record
search
To look for a specific kind of resource, based on specified keywords or other criteria
search
A fast forward or fast reverse feature of both cassettes and CDs that permit the listener to find a particular passage (e g , Using music search lets me move quickly up to the right part of the song )
search
c
search
If a police officer or someone else in authority searches you, they look carefully to see whether you have something hidden on you. The man took her suitcase from her and then searched her His first task was to search them for weapons
search
an investigation seeking answers; "a thorough search of the ledgers revealed nothing"; "the outcome justified the search" boarding and inspecting a ship on the high seas; "right of search" the activity of looking thoroughly in order to find something or someone the examination of alternative hypotheses; "his search for a move that would avoid checkmate was unsuccessful" an operation that determines whether one or more of a set of items has a specified property; "they wrote a program to do a table lookup" try to locate or discover, or try to establish the existence of; "The police are searching for clues"; "They are searching for the missing man in the entire county" subject to a search; "The police searched the suspect"; "We searched the whole house for the missing keys" search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!
search
search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!"
search
- The careful exploration and perusal of the public records in an effort to find all recorded instruments relating to a particular chain of title
search
The act of seeking or looking for something; quest; inquiry; pursuit for finding something; examination
search
search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!
search
This is a built in search engine for WebCT, much like the search features found on many commercial web sites where searching for a particular product is required Students simply put in the Value that they want to find, whether word string or number, and click the Search link However, read the instructions about how to delineate the search (specify) on the bulletin board menu tutorial page
search
To inquire after; to look for; to seek
search
An act of searching for information using a search engine or searching a database, form, table of values and or other applicable items
search
If you go in search of something or someone, you try to find them. Miserable, and unexpectedly lonely, she went in search of Jean-Paul The law already denies entry to people in search of better economic opportunities
search
{f} seek, hunt for, look for; investigate, examine; penetrate; conduct an examination or investigation
search
To locate information contained in a database by entering words or numbers in a search box To locate a specific item within the Library's Collection Process by which the Library's circulation staff look in various areas of the Library for a missing item and hold it for the person requesting the search Searches are initiated at the Information Desk by completing the Search Form
search
if a book has not been on the shelves for many days and it is not checked out, you may place a request at the circulation desk for one of the library staff to try to find the book in the library See also database searching
search
Two meanings: (1) a process used by the agency to locate a missing birth parent in order to notify him/her of rights and responsibilities in regard to a child; and (2) a process whereby a birth parent or adoptee seeks information and/or contact with a family member from whom they were separated through adoption proceedings
search
The careful exploration and perusal of the public records in an effort to find all recorded instruments relating to a particular chain of title
search
{i} quest, hunt, instance of looking for something; investigation, examination
search
Using a database to look for information The commands or words you type in are referred to as a "search"
search
boarding and inspecting a ship on the high seas; "right of search"
search
A careful exploration and perusal of the public records in an effort to find all recorded instruments relating to a particular chain of title
search
The operation of looking up a word in the dictionaries
search
In title industry parlance, a careful exploration and examination of the public records in an effort to find all recorded instruments relating to a particular chain of title
search
emphasis You say `search me' when someone asks you a question and you want to emphasize that you do not know the answer. search for extraterrestrial intelligence search and seizure search engine
search
If a book is not on the shelves and it is not checked out, you may place a request at the circulation desk for one of the library staff to try and find the book and hold it for you
search
A tool that allows you to search for entries that contain a search string or that match other criteria (a particular author, a creation or modification date, and more)
search
To request the electronic retrieval of documents based on the presence of specific terms and within other restrictions established (e g , subject, date, journal, etc ) Search results list The list of documents retrieved as a result of a search request submitted Settings The record of the personal details related to an individual user, containing information such as, name, address, e-mail, and display preferences (if available), etc Settings are used to set up a personal profile for the user, and are available only on systems that have user/password authentication
search
the examination of alternative hypotheses; "his search for a move that would avoid checkmate was unsuccessful"
search
An act of searching
search
A tool that allows you to search for entries in forums that contain a search string or that match other criteria (a particular author, a creation or modification date, and more)
search
newsgroup articles or newsgroup descriptions To customize your search options, try Advanced Newsgroup Finder
search
the activity of looking thoroughly in order to find something or someone the examination of alternative hypotheses; "his search for a move that would avoid checkmate was unsuccessful"
search
try to locate or discover, or try to establish the existence of; "The police are searching for clues"; "They are searching for the missing man in the entire county"
search
subject to a search; "The police searched the suspect"; "We searched the whole house for the missing keys"
search
If you search for something or someone, you look carefully for them. The Turkish security forces have started searching for the missing men Nonetheless there are signs that both sides may be searching for a compromise
search
A search is an attempt to find something or someone by looking for them carefully. There was no chance of him being found alive and the search was abandoned Egypt has said there is no time to lose in the search for a Middle East settlement
search
Looking for information on subjects covered on the Internet
search
the activity of looking thoroughly in order to find something or someone
search
An investigation, a review of public records for problems, concerns or simply for information See "title search"
search
If you search a place, you look carefully for something or someone there. Armed troops searched the hospital yesterday She searched her desk for the necessary information Relief workers are still searching through collapsed buildings looking for victims
search
an investigation seeking answers; "a thorough search of the ledgers revealed nothing"; "the outcome justified the search"
search
A query entered into a search engine in an effort to find documents of a specific nature or topic on the WWW
search
The act of searching through registered and published designs in the Industrial Design Office records to verify whether a design is original
search
To seek; to look for something; to make inquiry, exploration, or examination; to hunt
search
an operation that determines whether one or more of a set of items has a specified property; "they wrote a program to do a table lookup"
search
the process by which consumers gather information about what is available in the market, including prices, or by which workers gather information about the jobs that are available, including wages
search
To look throughout (a place) for something. To try and find something
search
To examine; to try; to put to the test
search
inquire into
search
Investigation of a country's or region's trademark register for similar marks as used with similar goods or services to determine the availability of a trademark for registration and use
search
To look over or through, for the purpose of finding something; to examine; to explore; as, to search the city
search
To examine or explore by feeling with an instrument; to probe; as, to search a wound
search
The functionality of finding information in documents based on keywords found in the text of those documents or related to the properties of the documents This is commonly referred to as full-text search You must create full-text indexes to use full-text search See also: index
soul-searching
a penetrating examination of your own beliefs and motives
soul-searching
Soul-searching is a long and careful examination of your thoughts and feelings, especially when you are trying to make a difficult moral decision or thinking about something that has gone wrong. My year was really spent doing a lot of soul-searching and trying to find out what had gone wrong in my life. careful examination of your thoughts and feelings because you are very worried about whether or not it is right to do something
searching