spread

listen to the pronunciation of spread
İngilizce - Türkçe
yayılmak
yaymak

O, ayartıcı ahlakla ve tehlikeli fikirleri yaymakla suçlandı. - He was accused of corrupting morals and spreading dangerous ideas.

Tom Mary hakkında yalanları yaymakla suçluydu. - Tom was guilty of spreading lies about Mary.

yayılmış

Ateş yandaki evin duvarlarına kadar yayılmıştı. - The fire spread and licked the neighboring house.

{f} yaymak; sermek; yayılmak: Spread that rug on the ground. O halıyı yere yay. The news is spreading. Haber yayılıyor
{i} şölen
iyice açılmış
dağılmış
(Ticaret) alış-satış farkı
bulaşmak
iki uç arasındaki uzunluk
(Ticaret) alım-satım marjı
çalmak
yaygın
iki uç arasındaki genişlik
(Ticaret) iki fiyat arasındaki fark
(Ticaret) bir yerine iki fiyat verme
(Arılık) kuluçkanın yayılması
(Ticaret) alış satış farkı
dökmek (gübre vb'ni tarlaya)
sıçramak
(Askeri) yayma

Daha fazla bilinci yaymamız gerekiyor. - We need to spread more awareness.

O, ayartıcı ahlakla ve tehlikeli fikirleri yaymakla suçlandı. - He was accused of corrupting morals and spreading dangerous ideas.

(Denizbilim) ağız açıklığı
sirayet etmek (hastalık)
çiftlik
sürüştürmek
saçılmak
neşrolunmak
genişlemiş
bölmek
örtmek
sürmek
dağıtmak

O, mesajı dağıtmak için ceza evine gitmek istiyor. - He wants to go to jail to spread the message.

yayılış
açılmak
kenara çekilmek
uzanıp gitmek
genişlik
{f} yayıl

Kasvetli bir manzara, her yöne millerce yayıldı. - A dreary landscape spread out for miles in all directions.

İtfaiye gelmeden yangın sonraki binaya yayıldı. - The fire had spread to the next building before the firemen came.

sermek
örtü

Kate örtüyü masanın üstüne yaydı. - Kate spread the cloth over the table.

Masaya bir örtü serdi. - She spread a cloth over the table.

açmak
bölüştürmek
dağılma
açık
yay

Biz hastalığın yayılmasını kontrol etmeliyiz. - We should check the spread of the disease.

Isı odanın her tarafına elektrik sobasıyla yayıldı. - Heat was spread throughout the room by the electric stove.

yayılma

Yağmur yangının yayılmasını engelledi. - The rain kept the fire from spreading.

Elektronik ticaret hızla yayılmaya başladı. - Electronic commerce began to spread rapidly.

(Askeri) KUNDAK AÇMAK: Bir topun kundak kuyruğunu açıp yerleştirmek
saçmak
genişl
{i} yayılım
{i} uzatma
{f} ayırmak
üzerine sermek
gergin
{i} ara

Snorri Sturluson'un hikayeleri diğer şeylerin arasında Hristiyanlığın Norveç'te nasıl zorla yayıldığını anlatır. - Snorri Sturluson's stories tells, among other things, how Christianity was spread in Norway by force.

{f} gübre
{f} uzatmak
{f} bulaştırmak
{f} döşemek
{i} genişleme
kurmak teferruatıyla meydana koymak veya kaydetmek
{i} ekmeğe sürülen şey
{f} göz alabildiğine uzanmak
sirayet ettirmek
alabildiğine açmak
{i} aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete)
{i} şişmanlık
{i} bulaşma
{i} iki uç arasındaki genişlik/uzunluk: What's the spread of this tree? Bu ağacın dallarının yayıldığı alan ne kadar? What is
{f} sürülmek
spread out
yayılmak
spread out
açmak
spread out
yayılı
spread foundation
yayık taban
spread like wildfire
ağızda sakız olmak
spread oneself too thin
kırk tarakta bezi olmak
spread over
yayıl
spread eagled
yaymak eagled
spread footing
(İnşaat) Radye temel
spread gossip
yayılır dedikodu
spread on
yaygınlaşmasını
spread over
yayil
spread the word
Bir şeyi etrafa yaymak, duyurmak; insanları haberdar etmek
spread with
yaygınlaştı
spread-eagle
şoven
spread; scattered
yaymak; dağınık
spread abroad
yaymak (dedikodu vb.)
spread abroad
herkese yaymak
spread by word of mouth
ağızdan ağıza yayılmak
spread eagle
(fiil) gergin kanatlı kartal, aşırı milliyetçilik, şovenizm, el ve ayaklarını birbirine değdirme (buz pateni)
spread eagle
{f} el ve ayaklarını birbirine değdirme (buz pateni)
spread eagle
{f} aşırı milliyetçilik
spread eagle
{f} şovenizm
spread eagle
{f} kolları ve bacakları açarak vücuda X şeklinde görüntü vermek
spread far and wide
dünyayı tutmak
spread its wings
(kuş) kanatlarını açmak/germek
spread like wildfire
büyük bir hızla yayılmak
spread o.s. thin
{k} bir sürü işle meşgul olmak, kırk tarakta bezi olmak
spread one's arms wide
kollarını alabildiğine açmak
spread oneself
kendini harcamak
spread oneself
para harcayarak etkilemeye çalışmak
spread oneself
yayılmak
spread out
ayırmak
spread out
genişlemek
spread out
sermek
spread out
yaymak
spread out the table
sofrayı kurmak
spread out the table
masayı kurmak
spread over
istila etmek
spread rumors
dedikodu çıkarmak
spread s.t. thin
bir şeyi ince bir tabaka halinde sürmek
spread sheet
(Askeri) TEKLİF ZAPTI: Yapılan eksiltme tekliflerinin kaydedildiği zabit
spread spectrum
yayili izge (spektrum)
spread the guns
(Askeri) ATEŞ TAKSİM ETMEK: Bak. "open sheet"
spread thickly
kalın sürmek
spread wings
(deyim) spread one's wings calismalarini gelistirmek
spread out
serilmek
spread over
sermek
spread over
sarmak
spread over
serilmek
spreading
yayılma

Hastalığın hızlıca yayılmasını önlemek kolay bir görev değildi. - To prevent the disease from spreading quickly was not an easy task.

O, söylentinin yayılmasını engellemeye çalıştı. - She tried to prevent the rumor from spreading.

spreading
neşir
spreading
(Sigorta) spreading
cause to spread
yayılmasına neden ol
spreader
yayıcı
spreader
serici
spreading
{i} yayılan
spreading
{f} yay

O bilgiyi muhtemelen kim yayıyor? - Who is likely to be spreading that information?

Tom Mary hakkında yalanları yaymakla suçluydu. - Tom was guilty of spreading lies about Mary.

ask spread
dağılmış teklif
bid-ask spread
açık arttırmada alıcının verdiği fiyatla istenen bedel arasındaki fiyat farkı
chocolate spread
çikolata yayıldı
lay/spread/pour it on thick
k. dili 1. fazlasıyla övmek. 2. fazlasıyla eleştirmek, (birinde) fazlasıyla kabahat bulmak. 3. fazlasıyla bahane ileri sürmek
scattered, spread
Dağınık yayılma
spreader
İki telin birbirine dokunmaması için aralarına konan tahta
spreader
Yayan veya, süren şey veya kimse
spreader
(Mühendislik) Tıraka: Konteyner, ambar kapağı gibi çoğunlukla dört köşesi bulunan yükleri elleçlemeye yarayan ataçman. Ağırlığı dört kaldırma noktasına yayar
spreader
Tarlaya gübre serpen makina
spreading
yayarak
spreading
(matbaacılık) baskıda iki renk üst üste gelince aradaki renk ayrımını gidermek için bu iki rengi üst üste basma prosedürü için kullanılan terim
spreading
yayma

O, ayartıcı ahlakla ve tehlikeli fikirleri yaymakla suçlandı. - He was accused of corrupting morals and spreading dangerous ideas.

Tom Mary hakkında söylentiler yaymaya başladı. - Tom has been spreading rumors about Mary.

spreading
serilmesi
spreads
yayılır

Kötü niyetli dedikodular orman yangını gibi yayılır.Sanırım kötü haber tez yayılır demelerinin nedeni budur. - Malicious gossip spreads like wildfire. I guess that's why they say bad news travels fast.

Ebola vücut sıvıları yoluyla insandan insana yayılır. - Ebola spreads from person to person through bodily fluids.

yield spread
Getiri Farkı : benzer vergi ve benzer yükümlülüklere sahip finansal araçların getirileri arasındaki fark
(virus) to spread
virüs yayılmak
beam spread
(Nükleer Bilimler) demet açılımı veya genişlemesi
calendar spread
(Ticaret) takvim spread
centre spread
(Ticaret) merkezi dağıtım
combat spread loading
(Askeri) dağınık muharebe yüklemesi
combat spread loading
(Askeri) DAĞINIK (BÖLÜNMÜŞ) MUHAREBE YÜKLEMESİ: Bindirmede; yüklerin ayrı ayrı gemilere yüklenmesi
credit spread
(Ticaret) kredi marjı
dealing spread
(Ticaret) al-sat farkı
droplet spread
(Tıp) damlacık yayılımı
error spread
hatalarin yayilmasi
fishing spread
(Denizbilim) ağız genişliği
full beam spread
(Askeri) TAM IŞIK YAYILMASI: Bak. "indirect illumination"
horizontal spread
(Ticaret) yatay fark
large spread
(Askeri) fazla yayılmış
large spread
(Askeri) FAZLA YAYILMIŞ: Gözcü tarafından yapılan ve salvo atışlarının patlama noktası arasındaki uzaklığın fazla olduğunu belirten bildirim
lateral spread
(Askeri) (NATO) YAN YAYILMA: Ateşi, top hedef hattına dik bir hat üzerinde dağıtmakta kullanılan bir teknik
lay/spread/pour it on
{k} fazlasıyla eleştirmek, (birinde) fazlasıyla kabahat bulmak
lay/spread/pour it on
{k} fazlasıyla bahane ileri sürmek
lay/spread/pour it on
{k} fazlasıyla övmek
range spread
(Askeri) MESAFE YAYMASI: İki veya daha fazla birliğin ortalama vuruş, noktasının top-hedef hattında 100 m ara ile olmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir teknik
spread out
yayık
spread out
genleştirmek
spreadable
yayılabilir
spreader
süren şey veya kimse
spreader
{i} gübre serpme makinesi
spreader
{i} dağıtıcı
spreader
{i} püskürtücü
spreader
{i} serpici
spreader
iki telin birbirine dokunmaması için aralarına konan tahta
spreader
{i} iki telin arasına koyulan tahta
spreader
{i} tereyağı bıçağı
spreader
yayan veya
spreader
{i} duş fiskiyesi
spreader
{i} anten gergisi
spreader
{i} gergi
spreading
(Tıp) Yayma, sürme, kan, salgı v.b. numuneyi lam üzerine ince tabaka halinde yayma
spreading
(Tıp) Hastalığın bir kimseden diğerkimselere yayılması
spreading
{i} püskürtme
spreading
{i} açma
spreading
dağıtan
spreading
{f} yay: pre
spreading
{i} serpme
spreading
{i} açılma
spreading
(Tıp) Bakteri kültüründe çevreye doğru yayılma görülmesi, bakteri kolonisinin ekim bölgesi dışına taşması
spreading
{f} yay: prep.yayarak
spreading
germe
urban spread
bozuk kentleşme
İngilizce - İngilizce
An expanse of land
A piece of material used as a cover (such as a bedspread)
To extend (individual rays, limbs etc.); to stretch out in varying or opposing directions

I spread my arms wide and welcomed him home.

To disseminate; to cause to proliferate, to make (something) widely known or present

The missionaries quickly spread their new message across the country.

Any form of food designed to be spread onto a slice of bread etc
To open one’s legs

I can't, I can't wait to get you home).

To stretch out, open out (a material etc.) so that it more fully covers a given area of space

He spread his newspaper on the table.

The difference between the wholesale and retail prices
An item in a newspaper or magazine that occupies more than one column or page
To proliferate; to become more widely present, to be disseminated
A large meal, especially one laid out on a table
The purchase of a futures contract of one delivery month against the sale of another futures delivery month of the same commodity
The difference between the price of a futures month and the price of another month of the same commodity
An arbitrage transaction of the same commodity in two markets, executed to take advantage of a profit from price discrepancies
To disperse, to scatter or distribute over a given area

I spread the rice grains evenly over the floor.

To smear, to distribute in a thin layer

She liked to spread butter on her toast while it was still hot..

The act of spreading or something that has been spread
A numerical difference
The purchase of one delivery month of one commodity against the sale of that same delivery month of a different commodity
To take up a larger area or space; to expand, be extended

I dropped my glass; the water spread quickly over the tiled floor.

The difference between the prices of two similar items
The difference between bidding and asking price
To cover (something) with a thin layer of some substance, as of butter

He always spreads his toast with peanut butter and strawberry jam.

{f} open, extend; apply a layer on; scatter; distribute; stretch out; set a table, arrange dishes and utensils on a table; flatten
{n} an extent, expansion of parts, compass
{v} to extend, stretch, cover, propagate, publish
move outward; "The soldiers fanned out"
Spread is used to refer to the difference between the price that a seller wants someone to pay for a particular stock or share and the price that the buyer is willing to pay. Market makers earn their livings from the spread between buying and selling prices
a conspicuous disparity or difference as between two figures; "gap between income and outgo"; "the spread between lending and borrowing costs"
(i) The difference between the bid and ask price of a security (ii) The difference between the price of 2 related futures contracts (iii) For options, transactions involving 2 or more option series on the same underlying security
distributed or spread over a considerable extent; "has ties with many widely dispersed friends"; "eleven million Jews are spread throughout Europe"
distribute or disperse widely; "The invaders spread their language all over the country"
To extend in length and breadth, or in breadth only; to stretch or expand to a broad or broader surface or extent; to open; to unfurl; as, to spread a carpet; to spread a tent or a sail
To extend so as to cover something; to extend to a great or grater extent in every direction; to cause to fill or cover a wide or wider space
If you spread something over a period of time, it takes place regularly or continuously over that period, rather than happening at one time. There seems to be little difference whether you eat all your calorie allowance in one go, or spread it over the day
To scatter
become widely known and passed on; "the rumor spread"; "the story went around in the office"
spread out or open from a closed or folded state; "open the map"; "spread your arms"
An arbitrage transaction operated by buying and selling simultaneously in two separate markets, as Chicago and New York, when there is an abnormal difference in price between the two markets
To be propagated from one to another; as, the disease spread into all parts of the city
Spread is a soft food which is put on bread. a wholemeal salad roll with low fat spread
The simultaneous purchase and sale of futures contracts for the same commodity or instrument for delivery in different months, or in different but related markets A spreader is not concerned with the direction in which the market moves, but only with the difference between the prices of each contract
a tasty mixture to be spread on bread or crackers
A privilege which one person buys of another, of demanding certain shares of stock at a certain price, or of delivering the same shares of stock at another price, within a time agreed upon
Usually refers to a simultaneous purchase of a contract and sale of another Spreads can be transacted between contracts with the same underlying commodity but different months; the same month but different commodities; or the same month and com- modity but traded on different exchanges
If you spread a substance on a surface or spread the surface with the substance, you put a thin layer of the substance over the surface. Spread the mixture in the cake tin and bake for 30 minutes Spread the bread with the cheese
To diffuse, as emanations or effluvia; to emit; as, odoriferous plants spread their fragrance
The spread is the term used to describe the difference between the offer price and the bid price
A spread of ideas, interests, or other things is a wide variety of them. A topic-based approach can be hard to assess in primary schools with a typical spread of ability = range
To be made known more extensively, as news
cause to become widely known; "spread information"; "circulate a rumor"; "broadcast the news"
An unlimited expanse of discontinuous points
A spread is two pages of a book, magazine, or newspaper that are opposite each other when you open it at a particular place. There was a double-page spread of a dinner for 46 people
{s} dispersed, distributed; outspread, outstretched; extended (of a hand or an arm); set out or arranged for a meal
The difference between the bid price at which a Market Maker will buy a security, and the ask price at which a Market maker will sell a security (See inside spread)
The difference between the bid price and the asking price in a stock transaction See Bid and Ask
to spread your wings: see wing
(l)The difference between the bid and ask price of a currency (2) The difference between the price of two related futures contracts
The difference between the bid and ask
The difference between the winning and losing score of a game Example: If the score of a game is 350-280, then the spread is +70pt for the winner and -70pt for the loser
The difference between the bid and the ask price of a stock
If you spread your arms, hands, fingers, or legs, you stretch them out until they are far apart. Sitting on the floor, spread your legs as far as they will go without overstretching He stepped back and spread his hands wide. `You are most welcome to our home.' Spread out means the same as spread. David made a gesture, spreading out his hands as if he were showing that he had no explanation to make You need a bed that's large enough to let you spread yourself out
In stocks, the difference between the bid price and ask price In bonds, the difference between the yields on securities of the same credit rating but different maturity or the difference between the yields on securities of the same maturity but of different rating The term also represents the difference between the public offering price of a new issue and the proceeds the issuer receives BACK TO TOP
decorative cover for a bed
To prepare; to set and furnish with provisions; as, to spread a table
The difference between the proceeds an issuer receives and the price paid by the public for the issue
prepared or arranged for a meal; especially having food set out; "a table spread with food
the expansion of a person's girth (especially at middle age); "she exercised to avoid that middle-aged spread"
distribute over a surface in a layer; "spread cheese on a piece of bread"
cover by spreading something over; "spread the bread with cheese"
spread eagle
A move in which a skater glides on both feet, the toes turned out to the sides, heels facing each other
spread eagle
A position of a body involving full extension of the limbs with both fore- and hind-limbs spread wide, usually referring to humans or heraldic eagles
spread like wildfire
To spread or disseminate rapidly or uncontrollably

The propaganda of the rebels spread like wildfire, and the hopes of the more daring Irish Catholics rose high. “Would that we knew if the hour of our .

spread limit
A poker game where bets and raises can be any amount between a specified minimum and a specified maximum
spread out
To place items further apart

Spread the cards out and then turn two of them over at random.

spread out
Become further apart

The police spread out to search a wider area.

spread spectrum communications
plural form of spread spectrum communication
spread-eagle
To put into a spread-eagle position, with arms and legs extended and spread
spread-eagle
With arms and legs extended and spread
spread-eagle
To put one's body in a spread eagle
spread-eagle
Lying with arms and legs outstretched and separated
spread-eagled
Simple past tense and past participle of spread-eagle
spread-eagled
In a spread eagle position
spread betting
A form of betting in which the bettor wins or loses money according to the margin by which the value of a particular outcome varies from the spread of expected values quoted by the bookmaker
spread footing
(İnşaat) (civil engineering) A wide, shallow footing usually made of reinforced concrete
spread spectrum
Spread-spectrum techniques are methods by which energy generated in a particular bandwidth is deliberately spread in the frequency domain, resulting in a signal with a wider bandwidth. These techniques are used for a variety of reasons, including the establishment of secure communications, increasing resistance to natural interference and jamming, and to prevent detection
spread the word
(deyim) Communicate a message to a lot of people: "We've arranged a meeting for next Thursday so if you see anyone do spread the word."
spread out
spread out or open from a closed or folded state; "open the map"; "spread your arms"
spread out
turn outward; "These birds can splay out their toes"; "ballet dancers can rotate their legs out by 90 degrees"
spread out
extend in one or more directions; "The dough expands"
spread out
set out or stretch in a line, succession, or series; "the houses were strung out in a long row"
spread out
strew or distribute over an area; "He spread fertilizer over the lawn"; "scatter cards across the table"
spread out
move outward; "The soldiers fanned out"
spread out
move away from each other; "The crowds dispersed"; "The children scattered in all directions when the teacher approached"
spread a cloth on the table
place a tablecloth on the table
spread a rumor
spread gossip, promote a rumor
spread betting
Spread betting is a form of gambling that involves predicting a range of possible scores or results rather than one particular score or result
spread butter on bread
smear butter onto a piece of bread, smooth butter onto bread
spread eagle
{f} stretch out completely; stand with arms and legs spread out; stretch out a person with his/her arms and legs extended; rout, defeat in disastrous manner, defeat overwhelmingly; make an excessively eloquent patriotic speech
spread eagle
a skating figure executed with the skates heel to heel in a straight line
spread eagle
an emblem (an eagle with wings and legs spread) on the obverse of the Great Seal of the United States
spread eagle
a skating figure executed with the skates heel to heel in a straight line an emblem (an eagle with wings and legs spread) on the obverse of the Great Seal of the United States
spread eagle
A connecting move in which the skater glides on two feet with toes pointed in opposite directions and legs held straight in the form of an inverted "V"
spread eagle
like a toe touch, however your knees face forward and your straddle is perpendicular to the ground
spread eagle
A trick in which the skier stretches the arms and legs out, away from the body
spread false rumors
spread untrue gossip
spread gossip
spread rumors
spread knowledge
distribute knowledge to others
spread lies
tell untruths, tell lies, fib
spread of disease
expansion of disease
spread on
smear on -; stretch on -
spread oneself
extend, grow outward; exert oneself; make an impression
spread out
turn outward; "These birds can splay out their toes"; "ballet dancers can rotate their legs out by 90 degrees"
spread out
flattened, extended, outstretched
spread out
move outward; "The soldiers fanned out"
spread out
extend in one or more directions; "The dough expands"
spread out
move away from each other; "The crowds dispersed"; "The children scattered in all directions when the teacher approached"
spread out
spread out or open from a closed or folded state; "open the map"; "spread your arms"
spread out
strew or distribute over an area; "He spread fertilizer over the lawn"; "scatter cards across the table"
spread out
set out or stretch in a line, succession, or series; "the houses were strung out in a long row"
spread out 1
see spread 2
spread out 1
see spread 1
spread out 1
If something such as a city or forest spreads out, it gets larger and gradually begins to covers a larger area. Cities such as Tokyo are spreading out
spread out 1
If people, animals, or vehicles spread out, they move apart from each other. Felix watched his men move like soldiers, spreading out into two teams
spread out 2
If people or things are spread out, they are a long way apart. The Kurds are spread out across five nations
spread out in his chair
organized himself in such a manner that he was comfortable in his chair
spread out one's hand
outstretch one's hand
spread over
pulled; stretched out on
spread over
form a cover over; "The grass covered the grave"
spread quickly
got around rapidly, became known quickly, everyone found out
spread rumors
gossip, tell stories about people
spread spectrum
A wideband modulation which imparts noise-like characteristics to an RF signal This communications technique spreads a signal over a wide range of frequencies for transmission and then de-spreads it to the original data bandwidth at the receiver
spread spectrum
A radio transmission technology that spreads the user information over a much wider bandwidth than otherwise required in order to gain benefits such as improved interference tolerance and unlicensed operation
spread spectrum
The received GPS signal is a wide bandwidth, low-power signal (-160dBW) This property results from modulating the L-band signal with a PRN code in order to spread the signal energy over a bandwidth which is much greater than the signal information bandwidth This is done to provide the ability to receive all satellites unambiguously and to provide some resistance to noise and multipath
spread spectrum
Radio frequency technology that requires no FCC site license The frequency is constantly changed following a known algorithm to relieve conflict from multiple users at one frequency
spread spectrum
A radio transmission technology that spreads the user information (intelligence) over a much wider bandwidth but at reduced power The principal benefits are improved tolerance to interference and allowing unlicensed operation
spread spectrum
A radio transmission technology that "spreads" the user information over a much wider bandwidth than otherwise required in order to gain benefits such as improved interference tolerance and unlicensed operation
spread spectrum
Radio frequency modulation that spreads the radio energy across a wide frequency spectrum, reducing the power at any one frequency This is used to reduce interference and make eavesdropping difficult Spread spectrum is a required modulation in the 2 4 GHz band, by FCC rules
spread spectrum
Jamming-resistant and initially devised for military use, this radio transmission technology "spreads" information over greater bandwidth than necessary for interference tolerance and is now a commercial technology (Back to top )
spread spectrum
A communications technology where a signal is transmitted over a broad range of frequencies and then re-assembled when received
spread spectrum
This communications technique has been used in secure military systems for a number of years and is now becoming popular in commercial systems This format involves transmitting information which has been multiplied by a pseudo-random noise (PN) sequence which essentially "spreads" it over a relatively wide frequency bandwidth The receiver detects and uses the same PN sequence to "despread" the frequency bandwidth and decode the transmitted information This communications technique allows greater signal density within a given transmission bandwidth and provides a high degree of signal encryption and security in the process
spread spectrum
A system in which the transmitted signal is spread over a frequency band much wider than the minimum bandwidth needed to transmit the information being sent This is done by modulating with a pseudo random code, for GPS
spread spectrum
[telecommunications] A wireless communication method that spreads transmissions across a spectrum instead of transmitting over a fixed radio frequency The Federal Communications Commission has authorized the three ISM bands for such transmissions The two types of SS transmission, direct sequencing (DSSS) and frequency hopping (FHSS), deter eavesdroppers because the signals are either encoded or are difficult to intercept See CDMA
spread spectrum
Most wireless LAN systems use spread-spectrum technology, a wideband radio frequency technique developed by the military for use in reliable, secure, mission-critical communications systems Spread-spectrum is designed to trade off bandwidth efficiency for reliability, integrity, and security In other words, more bandwidth is consumed than in the case of narrowband transmission, but the tradeoff produces a signal that is, in effect, louder and thus easier to detect, provided that the receiver knows the parameters of the spread-spectrum signal being broadcast If a receiver is not tuned to the right frequency, a spread-spectrum signal looks like background noise There are two types of spread spectrum radio: frequency hopping and direct sequence
spread spectrum
A sequential signal structure that spreads the normally narrowband information signal over a relatively wide band of frequencies Spread spectrum radios correlate the signals to retrieve the original signal Spread spectrum radios are more immune to noise and interference
spread spectrum
The term spread spectrum describes a modulation technique which makes the sacrifice of bandwidth in order to gain signal-to-noise performance Basically, the SS system is a system in which the transmitted signal is spread over a frequency much wider than the minimum bandwidth required to send the signal The fundamental premise is that, in channels with narrowband noise, increasing the transmitted signal bandwidth results in an increased probability that the received information will be correct If total signal power is interpreted as the area under the spectral density curve then signals with equivalent total power may have either a large signal power concentrated in a small bandwidth or a small signal power spread over a large bandwidth There are two basic types of spread spectrum modulation – direct sequence (DS) and frequency hopped (FH) Some hybrid spread spectrum systems exist that combine both types
spread spectrum
a signaling technique where the AC energy transmitted by a device is spread over a range of frequencies rather than remaining concentrated at one frequency (such as an AM radio station) CEBus uses spread spectrum techniques on the power line and radio frequency devices
spread spectrum
Also known as frequency hopping (FH), is a method by which information (voice or data) is put into packets which are spread out on different frequencies In the case of a phone call-the call is carried on several different frequencies, so that when one frequency is lost another picks up the call without the connection being broken
spread spectrum
The received GPS signal is wide-bandwidth and low-power (-160 dBW) The L-band signal is modulated with a PRN code to spread the signal energy over a much wider bandwidth than the signal information bandwidth This provides the ability to receive all satellites unambiguously and to give some resistance to noise and multipath
spread spectrum
Type of radio transmission; reduces interference and jamming, and allows multiple user communications; originally developed by the military
spread spectrum
A communication technique that spreads a signal bandwidth over a wide range of frequencies for transmission and then de-spreads it to the original data bandwidth at the receiver
spread spectrum
A method of transmitting a signal by "spreading" it over a broad range of frequencies (using a compatible receiver to reassemble the signal) This provides reduced interference (see "processing gain") and can increase the number of simultaneous users within a radio frequency band
spread spectrum
An emerging technology for wireless transmission which operates by constantly shifting the transmission frequency between 902 and 928MHz
spread spectrum
A method of transmitting a signal by spreading it over a wide frequency band Used initially by the military, it is becoming increasingly popular in commercial telecommunications as a way of helping to secure the signal, because spreading it over a wide spectrum makes it difficult to intercept and difficult to jam
spread the word
spread a rumor, disseminate hearsay
spread to the rest of the country
spread nationwide, spread throughout the nation
spread-eagle
stretch out completely; "They spread-eagled him across the floor"
spread-eagle
having the arms or legs spread out
spread-eagle
defeat disastrously stand with arms and legs spread out execute a spread eagleon skates, with arms and legs stretched out stretch over; "His residences spread-eagle the entire county"
spread-eagle
with arms and legs stretched out and apart; "lay spread-eagle on the floor
spark spread
The difference between the cost of the fuel required to produce a unit of electricity, and the price of that same unit of electricity
TED spread
the difference in yields between inter-bank and U.S. Government loans
bear spread
One of a variety of strategies involving two or more options (or options combined with a position in the underlying stock) that can potentially profit from a fall in the price of the underlying stock
calendar spread
an options strategy or position involving the simultaneous purchase and sale of options of the same class and strike price but with different expiration dates
cheese spread
Any food product made from cheese, which is spreadable
flame spread
The propagation of a flame away from its source of ignition
spreader
An object or person who spreads
spreader
A spacer or device for keeping two objects apart
spreader
A knife or spatula used to distribute a substance such as butter or jelly

Ellen used a spreader to butter her bagel.

spreader
A horizontal athwartships spar attached to the mast of a sailboat in order to extend the shrouds away from the mast
spreader
A device used to spread bulk material

James put grass seed on the lawn with a seed spreader.

time spread
Another term for calendar spread
spreader
{n} one who spreads, one who publishes
anchovy spread
paste or spread made of anchovies (small edible fish)
beam spread
The diameter of the pattern of light produced by a lamp or lamp and luminaire together
beam spread
-With regard to outdoor lightg, the angle between the two directions in a plane in which the intensity is equal to a stated percentage of the maximum beam intensity The percentage is typically 10% for floodlights and 50% for roadway luminaires
beam spread
A measure used for directional type lamps The angle between two directions in any plane in which light intensity (in candlepower) is equal to a stated percentage of the maximum beam intensity Generally, the percentage is 10% for flood lamps and 50% for photographic lamps
beam spread
a measure of the spread of light from a reflectorized light source The beam spread may be narrow (narrow spot), wide (wide flood), or something in-between (narrow flood) back to top
beam spread
(in any plane) the angle between the two directions in the plane in which the candlepower is equal to a stated percent (usually ten percent) of the maximum candlepower in the beam
center spread
The two pages that face each other in the center of a book or publication
center spread
the two facing center pages of a publication; there is a continuous gutter in the center spread
center spread
the spread at the center of a magazine
center spread
The facing pages in the center of a signature; also called Natural Spread to top
cheese spread
spread made of cheese mixed with butter or cream or cream cheese and seasonings
chocolate spread
{i} soft creamy chocolate used as a spread
date spread
spreadable paste made from pureed dates
flame spread
The propagation of flame over a surface \
flame spread
Standard test for determining relative combustibility The flame spread of a tested material is rated relative to red oak (flame spread = 100)
flame spread
Per ASTM E 84, a measure of relative combustibility The flame spread of a tested material is rated relative to asbestos cement board Flame spread = 0) and red oak flooring Flame spread = 100)
flame spread
The propagation of a flame from its ignition source across the surface of a solid or liquid, or through the volume of a gaseous mixture
flame spread
Per ASTM E 84, a measure of relative combustibility The flame spread of a tested material is rated relative to asbestos cement board (flame spread = 0) and red oak flooring (flame spread = 100)
halva spread
sweet spread made from ground sesame seeds
lying spread-eagled
lying with the arms and legs spread wide apart
nut spread
creamy food with a nut flavor intended for spreading on bread
spread out
effuse
spreadable
{s} soft, able to be spread; able to be distributed
spreadable
Capable of being spread
spreader
Small spars extending toward the sides from one or more places along the mast The shrouds cross the end of the spreaders, enabling the shrouds to better support the mast
spreader
a hand tool for spreading something; "he used his knife as a spreader"
spreader
One who, or that which, spreads, expands, or propogates
spreader
A machine for combining and drawing fibers of flax to form a sliver preparatory to spinning
spreader
A bar or strut that projects from a mast in order to spread shrouds or stays and give better support to a mast
spreader
a hand tool for spreading something; "he used his knife as a spreader
spreader
{i} small knife for spreading; implement for spreading material; person or thing that spreads
spreader
A mounting tool with three arms the legs of the tripod go in to keep the tripod's legs from moving outward
spreader
a strip of wood used to keep other pieces a desired
spreader
a mechanical device for scattering something (seed or fertilizer or sand etc ) in all directions
spreader
Device used to lift containers with a locking mechanism at each corner Used on container cranes, straddle carriers or other machinery to lift containers
spreading
Branches that are widely ascending to divergent from the main axis
spreading
The simultaneous buying and selling of two related markets in the expectation that a profit will be made when the position is offset Examples include
spreading
growth extending much beyond the line of inoculation i e , several millimeters or more
spreading
The simultaneous buying and selling of two related markets in the expectation that a profit will be made when the position is offset
spreading
{i} expansion; distribution
spreading
act of extending over a wider scope or expanse of space or time
spreading
the opening of a subject to widespread discussion and debate
spreading
spreading over a wide area; "under the spreading chestnut tree"; "the spreading circle of lamplight"; "wide-spreading branches"
spreading
When two colours print next to each other, the lighter colour is spread a tiny amount to eliminate the possibility of white space occuring due to imperfect registration
spreading
process or result of distributing or extending over a wide expanse of space
spreading
present participle of spread
spreading
a thickening or enlarging of printed areas caused by bleeding or lateral penetration of ink
spread