old

listen to the pronunciation of old
İngilizce - Türkçe
eskimiş

O telaffuz eskimiştir. - That pronunciation is old-fashioned.

Bana bu eskimiş madeni paraları verdi. - She gave me these old coins.

eski

Futbol eski bir oyundur. - Football is an old game.

Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir. - Replace the old tires with new ones.

yaşlı

Yaşlı adam tek başına yaşıyor. - The old man lives by himself.

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

{s} köhne
{s} bayat

Bu ekmek ne kadar bayat? - How old is this bread?

Bu bayat ekmek bir kaya kadar sert. - This old bread is as hard as a rock.

kartaloz
ihtiyarlamak
müstamel
yaşını başını almak
kartaloş
yıllanmış
pişkin
yaşında
deneyimli

O yaşlı ve deneyimli. - She is old and experienced.

Yaşlı adam hayat hakkında birçok konuda deneyimli ve bilgili. - The old man is wise and knows many things about life.

önceki
{s} ihtiyar

O büyük, ihtiyar meşe ağacının dibinde çimlere uzanıp, gövdesine adlarımızın baş harflerini kazıyacağım. - I'm going to lay you down in the green grass underneath that big old oak tree and then carve our initials into its trunk.

Tom huysuz yaşlı bir ihtiyar. - Tom is a grouchy old man.

(Askeri) online testler ve teşhisler (on-line tests and diagnostics)
{s} sevgili (dost)
{s} kart

Afet bölgesine gönderilmek üzere hazır eski giysiler ile dolu üç yüz karton kutu vardı. - There were three hundred cardboard boxes filled with old clothes ready to be sent to the disaster area.

Tom oyuncak ayıları, kartpostal ve pulları, eski paraları, taş ve mineralleri, trafik plakaları ve jant kapaklarını yani kısacası hemen hemen her şeyi toplar. - Tom collects teddy bears, postcards and stamps, old coins, stones and minerals, number plates and hubcaps - in short: almost everything.

{s} harika

Eski güzel günler ne kadar harikaydı. - How wonderful were the good old days.

On yaşındayken, ne zaman on altı yaşımda olacağımı, hayatımın harika olacağını düşünürdüm. - When I was 10 years old, I thought that when I would be 16, my life would be cool.

old age ihtiyarlık
yaşlılık

O, geçen yıl yaşlılıktan öldü. - He died last year of old age.

Bir bebek olarak dört ayak üzerinde emekler, sonra iki bacak üstünde yürümeyi öğrenir, sonunda yaşlılıkta bir değneye ihtiyacı olur. - It crawls on all fours as a baby, then learns to walk on two legs, and finally needs a cane in old age.

(isim) eski zamanlar
meleke sahibi
dili sevgili
{s} eskiden kalma
{s} tecrübeli

Gerçeği bilecek kadar tecrübeli. - She's old enough to know the truth.

the old country göçmenin eski
{i} eski zamanlar

Eski zamanlar hakkında konuşalım. - Let's talk about old times.

Tom ve Mary eski zamanlar hakkında konuşmak istediler. - Tom and Mary wanted to talk about old times.

dili çok
aşınmış
(Tıp) İhtiyar, yaşlı
{s} modası geçmiş
kebir
koca

Mary kocası hakkında yine yakındı - aynı eski hikaye. - Mary complained about her husband again - the same old story.

Onun kocası o eski şapkasını atmasını istedi. - Her husband asked her to throw that old hat away.

ezeli
eskisi
old sport
Sevgili dost, eski dost
old fashioned
modası geçmiş
old frump
(Argo) kokoş
old boy
(Konuşma Dili) eski arkadaş

Bütün eski arkadaşlarının isimlerini bilmek istemiyorum. - I don't want to know all your old boyfriends' names.

old boy
(Konuşma Dili) eski kurt
old car
hurda
old case
(Askeri) eski vaka
old flame
(deyim) eski göz ağrısı
old fogy
(deyim) örümcek kafalı
old glory
abd'nin bayrağı
old glory
abd bayrağı
old guard
(Askeri) eski nizam karakolu
old maid
(Argo) fazla titiz kimse
old man
(Botanik, Bitkibilim) yemişen
old man
(Botanik, Bitkibilim) apsent
old man
yaşlı

Yaşlı adam duymakta zorlanıyor. - The old man was hard of hearing.

Yaşlı adam büyük bir balık yakaladı. - The old man caught a big fish.

old money
eski para
old name
(Bilgisayar) eski ad
old people
yaşlı insanlar
old salt
tecrübeli denizci
old stager
eski toprak
old style
(Bilgisayar) eski stil
old times
(deyim) eski güzel günler
old turkish
eski türkçe
old value
(Bilgisayar) eski değer
old woman
yaşlı

Onlar benim yaşlı bir kadın olduğumu söylüyorlar. - They say that I'm an old woman.

Bu mektup yaşlı bayanadır. - This letter is to the old woman.

old wool
(Teknik,Tekstil) eski yün
old wool
(Teknik,Tekstil) kullanılmış yün
old world
avrupa, asya ve afrika
old world
çok eski
old world
modası geçmiş
Old Glory
Birleşik Amerika bayrağı
Old Testament
Eski Ahit

Hiç Eski Ahit'i okudun mu? - Have you ever read the Old Testament?

Eski Ahit tanrısı kana susamış, küçük ve intikamcı bir zorbadır. - The god of the Old Testament is a blood-thirsty tyrant — petty and vengeful.

Old World
Eskidünya
old age
yaşlılık dönemi
old age insurance
yaşlılık sigortası
old age pension
yaşlılık maaşı
old bird
ihtiyar kurt
old boy
eski öğrenci
old clothes man
eskici
old enough
yeterince yaşlı
old fashionedness
eski moda
old glory
a.b.d.'nin bayrağı
old gold
donuk sarı
old gold
mat altın rengi
old hand
deneyimli kimse
old hand
eski kurt
old hand
tecrübeli
old hat
modası geçmiş
old lady
kocakarı
old lady
anne
old maid
evlenmemiş yaşlı kadın
old maid
evlenmemiş yaşlı kız
old man
koca
old master
üstat
old people's home
yaşlılar evi
old salt
yaşlı gemici
old salt
deniz kurdu
old style
eski usul
old timer
yaşlı adam
old timer
kıdemli kimse
old wives' tale
batıl inanç
old world vultures
akbabagiller familyası
old-fashioned
modası geçmiş
old-fashioned
eski

Bayan böyle eski moda bir gömlek giymekte ısrar etti. - The lady persisted in wearing such an old-fashioned shirt.

Babam biraz eski kafalıdır. - My father is a bit old-fashioned.

old-fashioned
eski kafalı

Babam biraz eski kafalıdır. - My father is a bit old-fashioned.

İnsanlar eski kafalı olduğumu söyleyebilir, ama bir insan evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmemeli. - People might say I'm old-fashioned, but I think that one shouldn't have sexual relationships before marriage.

old-fashioned
demode

Senin düşüncelerin oldukça demode. - Your ideas are rather old-fashioned.

O telaffuz demodedir. - That pronunciation is old-fashioned.

old-timer
eski
old-timer
kıdemli
old-timer
yaşlı adam
Old French
(Dilbilim) Eski Fransızca
old bat
(Argo) Kaçık kocakarı
old books department
Eski kitaplar bölüm
old faithful
Eski sadık
old fashion
Bkz. old fashioned
old fogey
65+ yaş
old gold
dönük sarı
old hack
hack eski
old hags
Eski hags
old lady
yaşlı bayan

Yaşlı bayan için bir doğum günü partimiz var. - We had a birthday party for the old lady.

Kapıdaki yaşlı bayanı tanıyor musun? - Do you know the old lady at the gate?

old lady
karı
old mr. grim
eski mr. gaddar
old norse
Eski Nors
old saw
Eski gördüm
old wives' gossip
batıl dedikodu
old wives' remedy
Kocakarı ilacı
eldest
{s} (yaşça) en büyük
elder
{i} yaşlı kimse
older
{f} daha eski

Hangi kitap daha eskidir, bu mu yoksa şu mu? - Which book is older, this one or that one?

Hangisi daha eskidir, bu kitap mı yoksa şu mu? - Which is older, this book or that one?

elder
{i} ata
elder
{i} kıdemli kimse
elder
{i} yaşça büyük kimse
eldest
en yaşlı

Fatima sınıfımızdaki en yaşlı öğrencidir. - Fatima is the eldest student in our class.

Üç çocuktan en yaşlısı Tom'dur. - The eldest of the three boys is Tom.

eldest
en büyük

Fatma sınıfımızdaki en büyük öğrencidir. - Fatima is the eldest student in our class.

En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu. - The eldest son succeeded to all the property.

eldest
yaşça en büyük
older
(Bilgisayar) daha eskiler

Daha modern binalar daha eskilerden daha güvenlidir. - More modern buildings are safer than older ones.

older
daha yaşlı

O genç görünüyor, ama o aslında senden daha yaşlıdır. - She looks young, but she's actually older than you are.

O,şimdi daha yaşlı ve daha akıllıdır. - He is older and wiser now.

older
{s} büyük

O benim erkek kardeşimden daha büyük görünüyor. - He looks older than my brother.

Yeni bir çalışma 65'ten daha büyük hastaların hastane kayıtlarının çoğunlukla yanlış olduğunu ortaya atmaktadır, bu durum ciddi tedavi hatalarına yol açabilir. - A new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.

elder
itibarlı kişi
elder
(yaşça) büyük
elder
mürver ağacı
eldest
büyük

Dikkat, bilgeliğin büyük kızıdır. - Caution is the eldest daughter of wisdom.

En büyük kız şeker istiyorum diyerek birdenbire konuştu. - Suddenly the eldest daughter spoke up, saying, I want candy.

older
eski

Hangi kitap daha eskidir, bu mu yoksa şu mu? - Which book is older, this one or that one?

Eski halılar yeni halılardan daha değerlidir. - Older carpets are more valuable than newer carpets.

oldest
büyük

O benim annem değil fakat en büyük ablamdır. - She is not my mother but my oldest sister.

En büyük ağabeyim bekardır. - My oldest brother is single.

oldness
yine de
elder
iki kişiden büyük olanı
elder
kıdemli kişi
oldish
oldukça eski
oldish
yaşlıca
an old
eski
elder
yaşlı

Yaşlılarınıza karşı kibar olmalısınız. - You must be polite to your elders.

Yaşlı adam kalbi için güçlü ilaçlar alıyor. - The elderly man takes strong drugs for his heart.

old fashioned
Demode
old one
bir eski
old school
Geleneklere bağlı, gelenekçi. "a diplomat of the old school"
old ticker
Durmaksızın atan/işleyen organımız 'kâlp'
old ticker
kalp
same old same old
(Atasözü) Eski taş, eski hamam
the old
eski
to be old
ihtiyar olmak
Old Testament
Tevrat
elder
yaşça büyük
elder
mürver/büyük
elder
elder statesman devlet işleri için fikri sorulan
elder
daha yaşlı
elder
iki kişinin yaşça daha büyüğü
elder
{i} mürver

Mürver suyunu severim. - I love elderberry juice.

elder
kilise mütevelli heyeti üyesi
elder
kıdeml
elder
büyük

Ağabeyim büyük bir ticari kuruluşta görev yapıyor. - My elder brother got a position in a big business.

En büyük kızım Magdalena Zarębówna'dır. - My elder daughter is Magdalena Zarębówna.

elder
kıdemli
elder
eski

Yaşlı bir adam, büyük oğlu, küçük kızı ve küçük bebeği ile eski kiliseye girdi. - An old man entered the old church with his elder son, his younger daughter and her little baby.

elder
kendisine danışılan emekli kimse
elder
{i} yaşlı/itibarlı kişi
elder
daha ilerde veya kıdemli olan
old boy
eski dost
old fashioned
eski kafalı
old fashioned
(fiil)skili bir kokteyl
old fashioned
viskili bir kokteyl
old fashioned
eski moda
old friend
eski dost

O, eski dostlarımdan birisidir. - He is one of my old friends.

Tom sizin eski dost olduğunuzu söyledi. - Tom said you're old friends.

old friend
kadim dost
old timer
eski eleman
old timer
eski
old timer
yaşlı
old timer
demirbaş
oldest
en eski

Tom benim en eski arkadaşlarımdan biri. - Tom is one of my oldest friends.

Bu, Boston'un en eski restoranıdır. - This is Boston's oldest restaurant.

oldest
en yaşlı

Hem Facebook'un hem de Twitter'ın en yaşlı üyesi olan Ivy Bean, 104 yaşında öldü. - Ivy Bean, the oldest user of both Facebook and Twitter, died at 104.

Odadaki en yaşlı kişi Tom'du. - Tom was the oldest person in the room.

oldish
eskice
oldish
{s} oldukça yaşlı
oldish
eskice/yaşlıca
oldish
{s} ihtiyar
oldness
{i} köhnelik
oldness
{i} eskilik
the old
ihtiyarlar
the old
yaşlılar
the old
eskiler

İnsanların yeni fikirlerden neden korktuklarını anlayamıyorum. Ben eskilerinden korkarım. - I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones.

Yeni işçiler istihdam etmemiz gerekiyor, eskiler kovuldu. - We need to hire new workers, the old ones have been fired.

to be old
yaşını başını almak
İngilizce - İngilizce
A grammatical intensifier, often used in describing something positive

We're having a good old time.

Obsolete; out-of-date

That is the old way of doing things; now we do it this way.

Said of subdued colors, particularly reds, pinks and oranges, as if they had faded over time
Familiar

When he got drunk and quarrelsome they just gave him the old heave-ho.

Of a living being, having lived for most of the expected years

a wrinkled old man.

People who are old; old beings
Having existed or lived for the specified time

My great-grandfather lived to be a hundred and one years old.

Former, previous

But over my old life, a new life had formed.

That is no longer in existence

The footpath follows the route of an old railway line.

The older generation
Of an object, concept, relationship, etc., having existed for a relatively long period of time

an old friend.

Of a perishable item, having existed for most, or more than its shelf life

An old loaf of bread.

Of an item that has been used and so is not new (unused)

I find that an old toothbrush is good to clean the keyboard with.

Tiresome

Your constant pestering is getting old.

{a} ancient, long practiced, long ago
{s} aged; elderly; not new; veteran; former; of the age #
{i} person who is # years old, person of the age #
{i} elderly, senior citizens
A roasted coffee that has been left for too long changes aroma and acquires a specific and disagreeable flavor Similar to oldish but with stronger hay-like flavor
You use old to talk about how many days, weeks, months, or years someone or something has lived or existed. He was abandoned by his father when he was three months old The paintings in the chapel were perhaps a thousand years old How old are you now? Bill was six years older than David
(used for emphasis) very familiar; "good old boy"; "same old story"
good old: see good to settle an old score: see score up to one's old tricks: see trick. Old Museum of Painting Old English script Old Ironsides Haakon the Old James Edward the Old Pretender Old Believers Old Catholic church Old Church Slavonic language Old Church Slavic language Old English Old English sheepdog Old Norse language Old Point Comfort Old Testament Old Vic Old World monkey Old Stone Age GOP Grand Old Party Zygmunt Stary Sigismund the Old
Old-fashioned; wonted; customary; as of old; as, the good old times; hence, colloquially, gay; jolly
A planetary surface that has been modified little since its formation typically featuring large numbers of impact craters; (compare to young)
fashioned Of a style or method formerly in vogue; outdated
Continued in life; advanced in the course of existence; having (a certain) length of existence; designating the age of a person or thing; as, an infant a few hours old; a cathedral centuries old
just preceding something else in time or order; "the previous owner"; "my old house was larger"
You use old to refer to something that is no longer used, that no longer exists, or that has been replaced by something else. The old road had disappeared under grass and heather Although the old secret police have been abolished, the military police still exist
lacking originality or spontaneity; no longer new; "moth-eaten theories about race"
Formerly existing; ancient; not modern; preceding; original; as, an old law; an old custom; an old promise
viejo / vieja
When people refer to the good old days, they are referring to a time in the past when they think that life was better than it is now. He remembers the good old days when everyone in his village knew him and you could leave your door open at night
An old friend, enemy, or rival is someone who has been your friend, enemy, or rival for a long time. I called my old friend John Horner The French and English are old rivals
of a very early stage in development; "Old English is also called Anglo Saxon"; "Old High German is High German from the middle of the 9th to the end of the 11th century"
of an earlier time; "his old classmates
Of an object, concept, etc., having existed for a relatively long period of time
(1) (Geology) Having become slower in flow and less vigorous in action Used of a river (2) (Geography/Topography) Having become simpler in form and of lower relief; well advanced toward reduction by running water to the lowest level possible Used of topographic features or a landform
Long practiced; hence, skilled; experienced; cunning; as, an old offender; old in vice
old in experience; "an old offender"; "the older soldiers"
Disease Names & Their Modern Definitions
Something that is old is no longer in good condition because of its age or because it has been used a lot. He took a bunch of keys from the pocket of his old corduroy trousers. an old toothbrush. new
(used especially of persons) having lived for a relatively long time or attained a specific age; especially not young; often used as a combining form to indicate an age as specified as in `a week-old baby'; "an old man's eagle mind"--William Butler Yeats; "his mother is very old"; "a ripe old age"; "how old are you?"
Of a living being, having lived for relatively many years
of long duration; not new; "old tradition"; "old house"; "old wine"; "old country"; "old friendships"; "old money"
emphasis You use any old to emphasize that the quality or type of something is not important. If you say that a particular thing is not any old thing, you are emphasizing how special or famous it is. The portraits and sumptuous ornaments, and the gold clock, show that this is not just any old front room
something that was made a long time ago
of an earlier time; "his old classmates"
Used colloquially as a term of cordiality and familiarity
Someone who is old has lived for many years and is no longer young. a white-haired old man He was considered too old for the job. = elderly young The old are people who are old. providing a caring response for the needs of the old and the handicapped
Not new or fresh; not recently made or produced; having existed for a long time; as, old wine; an old friendship
Worn out; weakened or exhausted by use; past usefulness; as, old shoes; old clothes
feelings You can use old to express affection when talking to or about someone you know. Are you all right, old chap? Good old Bergen would do him the favor
Something that is old has existed for a long time. She loved the big old house These books must be very old. an old Arab (Atasözü). new
Long cultivated; as, an old farm; old land, as opposed to new land, that is, to land lately cleared
More than enough; abundant
Open country
used informally especially for emphasis; "a real honest-to-god live cowboy"; "had us a high old time"; "went upriver to look at a sure-enough fish wheel"
Not young; advanced far in years or life; having lived till toward the end of the ordinary term of living; as, an old man; an old age; an old horse; an old tree
Backup file
In the old days means in the past, before things changed. In the old days we got a visit from the vet maybe once a year
Occupational Lung Disease
You use old to refer to something that used to belong to you, or to a person or thing that used to have a particular role in your life. I'll make up the bed in your old room Mark was heartbroken when Jane returned to her old boyfriend
Aged; antiquated; hence, wanting in the mental vigor or other qualities belonging to youth; used disparagingly as a term of reproach
past times (especially in the phrase `in days of old') of a very early stage in development; "Old English is also called Anglo Saxon"; "Old High German is High German from the middle of the 9th to the end of the 11th century"
past times (especially in the phrase `in days of old')
auld
olden
eld

My elder brother got a position in a big business. - My older brother got a position in a big business.

Tom is my elder brother. - Tom is my older brother.

aged
olde

The older you are, the more difficult it is to learn a language. - The older you get, the more difficult it becomes to learn a new language.

She is two years older than you. - She's two years older than you.

Old Armenian
The oldest attested form of the Armenian language, first written down at the beginning of the 5th century AD and spoken until 12th century; then replaced by Middle Armenian. Served as a literary language till 18-19th century. Partly intelligible to speakers of modern Armenian
Old Babylonian
The Akkadian language spoken at that time
Old Babylonian
The historical period of the First Babylonian Dynasty
Old Bailey
the Central Criminal Court in this street
Old Bailey
a street in the City between Holborn circus and St Paul's Cathedral
Old Belarusian
The Old East Slavic language
Old Bill
A police officer; the police force.(Can we this quote?) Oxford English Dictionary editor, Old Bill, retrieved on 2007-04-16:
Old Blighty
Great Britain, Britain, or England, especially as viewed from abroad
Old Breton
Extinct European language of the Brittonic subgroup of families, spoken in the North of France in the between the 9th and the 11th century AD
Old Bulgarian
Old Church Slavonic
Old Bulgarian
The Bulgarian recension of Old Church Slavonic (9th–11th century)
Old Catholic Church
A particular Christian denomination that split from the Roman Catholic Church over matters of doctrine
Old Chinese
A linguistic ancestor of the Chinese languages, spoken during roughly the first millennium BCE
Old Church Slavic
Old Church Slavonic
Old Church Slavonic
The first literary and liturgical Slavic language
Old Cornish
An early form of the Cornish language, used circa 800-1200 AD
Old Dart
Britain; the Old Country
Old Dutch
A branch of Old Low Franconian spoken and written during the early Middle Ages (c. 500 - 1150) in the Netherlands and the northern part of present-day Belgium, as well as in areas of northern France along the North Sea coast and ajoining Belgium. This language represents the first attested stage of the Dutch language and its dialects, being succeeded by Middle Dutch in the later Middle Ages. (Also Old West Low Franconian.)
Old Earth Creationism
belief that god created the universe and the Earth very long ago and that the universe and the Earth are as old as scientists suggest
Old East Slavic
A Slavic language used from the 10th to the 14th centuries by East Slavs in the state of Kievan Rus and its successors. The ancestor of Belarusian, Russian, Rusyn and Ukrainian
Old East Slavonic
The Old East Slavic language
Old Egyptian
The Egyptian language as spoken from 2600 to 2000 BC during the Old Kingdom and First Intermediate Period
Old English
Middle English
Old English
The ancestor language of Modern English, also called Anglo-Saxon, spoken in Britain from about 400 AD to 1100 AD. The language is a more inflected language, maintaining strong and weak verbs, nouns, and adjectives. It has a clearly marked subjunctive mood, and has 5 cases of nouns and adjectives. In addition to singular and plural grammatical numbers, there was a dual number for two people. After ca. 884, many Old Norse words made their way into Old English, as Norse settlers in the Danelaw interacted with native Anglo-Saxons
Old English Sheepdog
A breed of herding dog (also used as a pet), with shaggy grey and white fur also covering its face, and a docked tail
Old English Sheepdogs
plural form of Old English Sheepdog
Old Etonian
Someone who has graduated from Eton College
Old Faithful
A geyser in the American national park of Yellowstone, known for its regular eruptions
Old Father Thames
A personification of the river Thames
Old French
The French language as spoken or written from the 9th to the early 16th centuries
Old Frisian
Language akin to English spoken on the North Sea coast of modern Netherlands and Germany before 1500
Old Georgian
A language of the South Caucasian family, spoken between the 5th Century BC and the 17th Century AD when it evolved into the modern Georgian language
Old Glory
The flag of the United States

Well, we've got to do something to celebrate. We haven't got a flag, we can't float Old Glory proudly out the window. So I'm going to wear this, as an emblem..

Old Greek
A form of the Greek Language intermediate between Ancient Greek and Modern Greek; spoken roughly between the first and sixteenth centuries
Old Harry
The Devil
Old High German
The early recorded form of the German language, spoken from the 8th century to the 12th century
Old IRA
The original Irish Republican Army organisation, operating against British forces in the early 1920's, as distinct from the more modern group operating in the latter half of the 20th century
Old Icelandic
The Old Norse language as spoken and written in Iceland in the Middle Ages, quite similar to Old Norwegian, but differing most markedly in orthography and, to a lesser extent, in phonology
Old Ionian
Old Ionic
Old Ionic
The older form of the Greek Ionic dialect, used up until circa 600 BC
Old Irish
The Irish language as attested from the sixth to the tenth centuries A.D
Old Italian
The continuum of languages derived from Vulgar Latin spoken in the Italian peninsula between circa 960 and the establishment of the Accademia della Crusca in 1582.“” defined by WordNet Search – 3·0

{2} he examples show the use of nonauxiliary verbs. Though similar to Old Italian, this is another difference from contemporary Italian.

Old Japanese
the oldest stage of the Japanese language; spoken through the 8th century and followed by Late Old Japanese
Old Korean
The language spoken in Korea and written in hanja, which evolved into Middle Korean by the 10th Century
Old Latin
The Latin language in the period before the age of Classical Latin; that is, all Latin before 75 BC
Old London Town
London, predominantly the central fifteen or so boroughs
Old Maid
The unmatchable card itself

The Joker will serve as the Old Maid.

Old Maid
A children's card game, sometimes played with a special deck, where the object of the game is for each player to find matches for all the cards in his hand, without being stuck with the single unmatchable card

The only card games I know are Go Fish and Old Maid.

Old Marlburian
An ex-student at Marlborough College
Old Master
A painting by an Old Master
Old Master
Any of various early European painters whose works are regarded as superlative
Old Masters
plural form of Old Master
Old Nick
The devil; Satan
Old Norman
The dialect of the Old French language spoken in the north of France during the Middle Ages
Old Norse
The language of Scandinavia before 1400 CE, the common ancestor of modern Swedish, Danish, Norwegian, Faroese, and Icelandic
Old Northern French
Old Norman (the language)
Old Norwegian
The Old Norse language as spoken and written in Norway in the Middle Ages
Old Occitan
Romance language spoken in the south of France which influenced modern Provençal, Occitan and Catalan. Also known as Old Provençal
Old Persian
The ancestor language of Middle Persian, and via it of modern Persian language. Attested in Old Persian cuneiform, in the period 525 BCE - 300 BCE
Old Picard
The dialect of Old French spoken in Picardy and its neighboring regions which evolved into modern Picard
Old Portuguese
The Portuguese language as spoken or written from 13th to 16th centuries
Old Provençal
Romance language spoken in the south of France which influenced modern Provençal, Occitan and Catalan
Old Prussian
Of or pertaining to the Old Prussian language or people
Old Prussian
the Baltic language spoken by the people of Prussia prior to their subjugation by the German Order
Old Red Sandstone
a red sedimentary rock
Old Russian
The Old East Slavic language
Old Saxon
A west Germanic language historically tied to Anglo-Saxon and Old Low Franconian
Old Scandinavian
The language Proto-Norse or Proto-Scandinavian
Old Slavonic
Common Slavonic language
Old Slavonic
Old Church Slavonic language
Old Spanish
Early form of the Spanish language that was spoken on the Iberian Peninsula from the 10th century until roughly the beginning of the 15th century, before a consonantic readjustment gave rise to the evolution of Modern Spanish
Old Swedish
The medieval form of the Swedish language, markedly different from the modern language in having more complex case and gender
Old Testament
The first major part of the Christian Bible, covering events before the coming of Christ, corresponding roughly to the Jewish Tanakh. Usually subdivided into the categories of law, history, poetry (or wisdom books) and prophecy
Old Trafford
Manchester United Football Club itself
Old Trafford
the home stadium of Manchester United Football Club
Old Trafford
a cricket ground adjacent to the Manchester United stadium
Old Tupi
An extinct Tupian language which was spoken by the native Tupi people of Brazil
Old Turkic
The earliest attested Turkic language, found in inscriptions by the Göktürks and the Uyghurs in ca. the 7th to 13th centuries
Old Ukrainian
The Old East Slavic language
Old Welsh
The Welsh language as it existed from about 800 until the early twelfth century (when it developed into Middle Welsh), not readily intelligible to modern Welsh speakers
Old West
The western part of the United States during the 19th-century era of expansion and settlement

It can well be imagined what disaster could descend upon a camping party in a wilderness such as the Old West, amidst the enemies which that wilderness supported.

Old World
Of, or relating to the Old World
Old World
pre-Columbian
Old World
The Eastern Hemisphere, especially Europe and the Near East
Old World
The known world before the discovery of the Americas
Old World monkey
A group of primates, falling in the superfamily Cercopithecoidea in the clade Catarrhini
Old World porcupine
Any of the large, spiny-furred rodents of the order Hystricidae, native to the southern part of the Eastern Hemisphere
old age
The latter part of (human) life. Old age begins with the deterioration of physical abilities such as sight, hearing, walking (stick required), etc. or by definition at a certain age (eg. 80 in present times), and ends in death

People of old age are often hard of hearing.

old age pension
A pension paid to people by the state, when they reach a predefined age, to compensate for loss of earnings
old as the hills
Extremely old

His family is as old as the hills, and infinitely more respectable.

old bag
a nasty old woman
old ball
a cricket ball that has been used in a previous match; one that has been used in the current match for over 30 overs
old balls
plural form of old ball
old bean
An old friend
old boy
Affectionate term of address for a man

Listen, old boy, I've got some news.

old boy
An alumnus, especially of a public school
old boy network
A presumed unacknowledged system of association between childhood friends (especially those at school or university together), used for mutual assistance or favouritism

His hiring and promotion of senior officers rested not on merit but on an old-boy network of connections from Wall Street and the Social Register.

old boys' club
A boys' club (organization that excludes women), especially one with an established history of male control
old chap
Affectionate term of address for a man
old chestnut
A well-worn story
old codger
An old man
old college try
A vigorous, committed attempt or effort

You know, all I can do is go out there and give it the old college try and play my hardest..

old country
The country of origin of an immigrant or of a person of immigrant descent

They never wore glad rags like them in the old country, Billy sneered. They had to come over here to get decent clothes and decent grub..

old days
a long time ago; back in the days; formerly; in the past
old fart
An elderly person who holds views that are considered old-fashioned
old farts
plural form of old fart
old flame
A previous girlfriend or boyfriend; a former romantic partner, especially one for whom one still has romantic feelings

But Philip still yearns for an old flame: Schiffer, an Oscar-winning actress.

old flames
plural form of old flame
old fogey
Old person
old fogies
plural form of old fogey
old folks
One's elderly relations
old folks
Senior citizens
old folks
The old people of a particular place or social situation
old franc
One French franc before January 1960, when it was devalued to 1/100 of its original value and replaced by the new franc, worth 100 old francs
old girl
An alumna, especially of a public school
old girl
Affectionate term of address for a woman

Listen, old girl, I've got some news.

old gold
a brownish gold colour

old gold colour:.

old gold
of a brownish gold colour
old guard
A conservative, reactionary faction that is unwilling to accept new ideas
old guard
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
old guards
plural form of old guard
old hag syndrome
A form of sleep paralysis in which the sleeper sees a figure resembling a witch sitting on them while still in bed
old hand
A person who is experienced at a certain activity

My tax advisor is an old hand at dealing with auditors.

old hat
Something uninteresting, hackneyed, or passé due to overuse or long-standing familiarity

Based on the size of the crowd, perhaps the queen is old hat.

old hat
Something widely or long practiced, known, or accepted; something conventional

It is old hat for a sex scandal to bring down a politician.

old hat
Something with which one is very familiar, or in which one is experienced or skilled

Coward is such an old hand at this kind of thing that he makes it seem old hat.

old lace
A off-white colour, like that of old lace

old lace colour:.

old lace
Of an off-white colour, like that of old lace
old lady
An elderly woman
old lady
One's mother
old lady
One's girlfriend, wife or significant other
old lady
The Bank of England, sometimes referred to as the "Old Lady of Threadneedle Street" or simply "The Old Lady". (see: Bank of England on Wikipedia)
old maid
A card game in which cards must be paired and one undesirable card is designated "old maid"
old maid
An unpopped kernel in a batch of popped popcorn kernels

Crawford asked Congress to double funding for the FDA's $200 million old-maid-elimination research project.

old maid
A particular kind of zinnia
old maid
An old woman who has never married; a spinster

If she is looking for the perfect man before she marries, she'll be an old maid.

old maid
An unpaired card in that game
old maid
A particular kind of periwinkle
old man
An elderly man
old man
a husband, or significant other
old man
Unit's Commanding Officer
old man
One's father
old mate
An elderly man

We were sitting at the bar when old mate came and asked us for a cigarette.

old mate
In general, any person, whose specific identity can be deduced from context

Old mate dropped by and we watched the cricket for a bit.

old men
plural form of old man
old money
The imperial system of measurement, as opposed to the metric system

These scales say I weigh 72 kilograms; what's that in old money?.

old money
Families that have been wealthy for generations or members of such families
old money
The monetary system used in the United Kingdom before decimalisation and consisting of pounds, shillings, and pence
old moon
The phase of the moon when it is waning
old moon
The moon when it is waning
Türkçe - İngilizce

old teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Old Testament
{k} OT
old