study

listen to the pronunciation of study
İngilizce - Türkçe
incelemek

Diğer galaksilerde hayat olsa bile, insanın onları incelemek için ışık hızında seyahat etmesi imkansızdır. - Even if there is life in other galaxies, it is impossible for man to travel at the speed of light to study them.

Dilleri incelemek inanılmazdır. - Studying languages is incredible.

çalışmak

Dışarıdaki gürültü sinirime dokunduğu için canım çalışmak istemedi. - I didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.

Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım. - I'll have to study ten hours tomorrow.

{i} çalışma

Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım. - I'll have to study ten hours tomorrow.

Tarih çalışmayı severim. - I like studying history.

{i} araştırma

Bir araştırmaya göre her yıl 53.000 Amerikalı pasif içicilik sonucu ölüyor. - A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.

Araştırma turuna katıldım. - I joined the study tour.

{i} öğrenim

Öğrenim yapmak için yurtdışına giden öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. - The number of students going abroad to study is increasing each year.

Öğrenim yapmak gerçekten kolay bir şey değildir. - Studying really isn't something easy.

{i} tetkik
{i} tahsil
{f} okumak, ... öğrenimi görmek: He's studying study for the ministry papaz olmak için okumak, papazlık eğitimi görmek
{i} araştırma konusu
{i} inceleme

Diğer galaksilerde hayat olsa bile, insanın onları incelemek için ışık hızında seyahat etmesi imkansızdır. - Even if there is life in other galaxies, it is impossible for man to travel at the speed of light to study them.

Tom yaşamını bu olguyu incelemeye adamış. - Tom devoted his life to the study of this phenomenon.

{i} görülecek şey
{i} çalışma odası

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

Yazar çalışma odasında kendini öldürdü. - The author killed himself in his study.

öğrenme

Çince öğrenmek çok zor gibi görünse de, düşündüğünüz kadar zor değil. - Although it seems very difficult to study Chinese, it's not as hard as you think.

Çok çalışmalısın ve çok şey öğrenmelisin. - You must study hard and learn many things.

okulda okumak
etüt etmek
teftiş
tetebbu
öğrenim görmek

Hayalim, Paris'te Fransızca öğrenim görmektir. - My dream is to study French in Paris.

Almanya'da öğrenim görmek istiyor musun? - Do you want to study in Germany?

mutalaa
öğrenimi görmek

Biz aynı sınıfta İngilizce öğrenimi görmekteyiz. - We study English in the same class.

(çimke) bandıkmak
{f} çalış

Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım. - Before going to study in Paris, I have to brush up on my French.

Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu. - But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.

okuma

On aydır Çin'de okumaktayım. - I've been studying in China for ten months.

Yurtdışında okuma kararım ebeveynlerimi şaşırttı. - My decision to study abroad surprised my parents.

kınıkmak
taslak
okumak

Üniversitede ne okumak istiyorsun? - What do you want to study at college?

On aydır Çin'de okumaktayım. - I've been studying in China for ten months.

{f} gözetmek
{f} çalışma yapmak

Çalışma yapmak için çok yorgunum. - I'm too tired to do study.

{f} çabalamak
{f} öğrenmek

İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gitti. - He went to America to study English.

Çince öğrenmek çok zor gibi görünse de, düşündüğünüz kadar zor değil. - Although it seems very difficult to study Chinese, it's not as hard as you think.

{i} müz. etüt
{i} ön çalışma
araştırma konusu veya sahası
alıştırma taslak
incele

Tom yaşamını bu olguyu incelemeye adamış. - Tom devoted his life to the study of this phenomenon.

Yıldızları incelemek için bir gözlemevi yaptı. - He built an observatory to study the stars.

{i} deneme

Kütüphanede çalışmayı denemek isteyebilirsin. - You might want to try studying in the library.

Biraz daha çok çalışmayı denemeni tavsiye ediyorum. - I recommend you try studying a bit harder.

(Askeri) TETKİK, İNCELEME, ETÜD: Mevcut bilgi ve gerçek esasların dikkatli şekilde değerlendirilmesine dayanarak, belirli bir şart veya durumun ayrıntılı olarak gözden geçirilişi
{f} eğitimini görmek
kalem tecrübesi
mütalaa
{i} rol ezberleme
{f} araştırmak

Profesör Kay kırk yıldır böcekleri araştırmaktadır. - Professor Kay has been studying insects for forty years.

Bilimin gerçek tanımı, dünyanın güzelliğini araştırmaktır. - The real definition of science is that it's the study of the beauty of the world.

{f} (ders) çalışmak: I've got to study math tonight. Bu gece matematik çalışmam gerek
gayret

Öğretmenin konuşması, Mary'nin daha sıkı çalışması için gayrete getirir. - The teacher's talk stimulates Mary to study harder.

tefekkür
{i} etüt
{f} gayret etmek
{i} eskiz
rol ezberleyen kimse
{f} saygılı olmak
tahsil etmek
tahsil görmek
ders çalışma
irdelemek
çalışmak (ders)
ders çalışmak
okul okumak
çalışmanın
çalışılması
çalışmadan
studying
{i} çalışma

Dışarıdaki gürültü sinirime dokunduğu için canım çalışmak istemedi. - I didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.

Japonca çalışmaya başlayalı kırk yıl oldu. - It is forty years since I began studying Japanese.

study skills
(Dilbilim) öğrenim becerileri
study abroad
(Eğitim) yurtdışı eğitim
study at
eğitim görmek (bir yerde)
study casts
(Diş Hekimliği) çalışma modeli
study credit
öğrenim kredileri
study for master
(Eğitim) mastır yapmak
study group
etüd grubu
study guides
çalışma rehberleri
study material
çalışma materyali
study models
(Diş Hekimliği) çalışma modeli
study of insects
böcek bilim
study period
(Eğitim) öğrenim süresi
study plan
çalışma planı
study plot
(İnşaat) deneme parseli
study room
çalışma odası
study session
(Politika, Siyaset) çalışma oturumu
study skills
(Dilbilim) araştırma becerileri
study techniques
çalışma teknikleri
study trip
(Ticaret) inceleme gezisi
study visits
(Politika, Siyaset) çalışma ziyaretleri
study group
çalışma türkümü
study abroad
yurtdışında eğitim
study circle
Düzenli olarak toplanıp belirli bir başlık hakkında tartışmalar yapan topluluk
study for the ministry
papaz olmak için okumak, papazlık eğitimi görmek
study of concern
endişe çalışma
study path
çalışma yolu
study room
etüt
study skills
çalışma becerileri
study tip
ders çalışma yolu
study-internship
Staj
study group
araştırma grubu
study group
inceleme grubu
study hall
(ortaokul veya liselerde) çalışma salonu
study hard
(Fiili Deyim ) çok çalışmak
study of ground features
(Askeri) ARAZİNİN İNCELENMESİ, ARAZİ ETÜDÜ: Arazi teferruatının, coğrafi ve topoğrafik maksatlarla etüd edilmesi. Bu terim; arazinin taktik ve stratejik maksatlarla kıymetlendirilmesi anlamına gelen (estimate of terrain) terimi ile karıştırılmamalıdır
study one's own interests
kendi çıkarını gözetmek
study out
keşfetmek
study out
bulmak
study time
etüt
case study
olay incelemesi
cross-case study
Karşıt özel durum analizi
lesson study
Ders araştırması
randomized control study
(Muzik) Rastgele seçilmiş kontrollü araştırma
studied
{f} çalış

Keşke sınav için daha sıkı çalışsaydım. - If only I had studied harder for the exam.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

analytical study
analitik çalışma
application study
(Askeri) uygulama çalışması
blind study
kör araştırma
case study
örnekolay incelemesi
case study
örnek’-olay incelemesi
case study
vaka incelemesi
case study
vaka çalışması
case study
(Bilgisayar) örnek-olay incelemesi
cohort study
(Tıp) kohort çalışması
conduct a market study
pazar araştırması yapmak
controlled study
(Pisikoloji, Ruhbilim) kontrollü araştırma
country study
ülke çalışması
design study
tasarım çalışması
design study
çizim çalışması
design study
proje çalışması
empirical study
ampirik çalışma
extensive study
ayrıntılı çalışma
feasibility study
(Bilgisayar) yapılabilirlik çalışması
feasibility study
(Bilgisayar,Teknik) yapılabilirlik incelemesi
feasibility study
olurluk çalışması
feasibility study
(Askeri) kabiliyet derecesi etüdü
field of study
(Eğitim) branş
field study
alan araştırması
field study
katılımcı gözlem
flood study
feyezan çalışması
foreign study
dışarıda öğrenim
graduate study
(Eğitim) yüksek lisans eğitimi
independent study
(Eğitim) bağımsız öğrenim
intensive study
ayrıntılı çalışma
lifestyle study
(Turizm) yaşam tarzı etüdü
motion study
hareket etüdü
motion study
(Ticaret) hareket incelemesi
perform a work or a study
çalışma yürütmek
perform a work or a study
çalışmada bulunmak
previous study
önceki çalışma
studied
çalışılan
studies
(Ticaret) etütler
studies
dersler

Japonca derslerini daha sıkı çalışmak zorundasın. - You have to work harder on your Japanese studies.

Mary, özel derslerini ingilizce olarak verir, böylece çalışmalarını finanse edebilir. - Mary gives private tuition in English, so that she can finance her studies.

studying
(Tiyatro) rol ezberleme
studying
çalışarak

Zamanımın çoğunu Fransızca çalışarak geçirdim. - I spent a lot of my time studying French.

Tom çalışarak çok zaman harcar. - Tom spends a lot of time studying.

which school do you study at
hangi okulda okuyorsun
application study
uygulama etüdü
area study
yerinde inceleme
brown study
dalgınlık
case study
örnekolay
case study
örnek olay incelemesi
case study
Örnek Olay İncelemesi
feasibility study
Olurluk İncelemesi
feasibility study
fizibilite çalışması
feasible study
yapılabilirlik incelemesi
literary study
edebi çalışma
market study
piyasa etüdü
market study
piyasa araştırması
method study
yöntem etüdü
opportunity study
olanak irdelemesi
postgraduate study
lisansüstü öğrenim
preliminary study
ön etüt
preliminary study
önçalışma
scientific study
bilimsel çalışma
studied
iyice düşünülmüş
studying
{f} çalış

Niçin çok İngilizce çalışıyorsun?İngilizce öğretmeni olmak için. - Why are you studying English so hard? To be an English teacher.

Tarih çalışmayı severim. - I like studying history.

time study
zaman etüdü
independent study
bağımsız çalışma
a quick study
Hızlı bir çalışma
analysis of alternatives study
alternatiflerin analizi çalışması
applications study
uygulama incelemesi
concerning the study of caves
mağara çalışmaları ile ilgili olarak
course of study
derse
creation of a program of study
Çalışmanın bir program oluşturulması
cross-sectional study
kesitsel çalışma
expert in the study of cancer
kanser araştırma uzman
expert in the study of fungi
mantar çalışmada uzman
exploratory study
keşif çalışması
historical study
tarihsel çalışma
indepth study
Derinlemesine araştırma
indirect study of users
kullanıcı dolaylı çalışma
internal study
iç çalışma
longitudinal study
boylamsal çalışma
market study
piyasa araştırması, piyasa etüdü
outline study
Anahat çalışma
process study
süreç çalışma
scientific study of glaciers
buzulların bilimsel çalışma
self-study
Kendi kendine öğrenim, kendi kendini yetiştirme
split face study
yüzün her iki yarısının ayrı ayrı kullanıldığı deneyler
studied
okudu

Kuşların uçuşunu okudu. - He studied the flight of birds.

Kuzenim Teddy Fransızcayı üniversitede asıl branş olarak aldı ve bir yıl Paris'te okudu. - My cousin Teddy majored in French in college and studied in Paris for one year.

studies
çalışkan
under study
Çalışma kapsamında
studied
{s} kasıtlı
studied
düşünülmüş
studied
studiedlymaksatla
studied
düşünerek yapılmış
studied
{s} üzerinde çalışılmış
studied
mahsus yapılmış
studied
{s} önceden prova edilmiş gibi
studied
{s} zoraki
studied
iyi mütalâa olunmuş
studied
{s} yapmacık
studied
{s} prova edilmiş
studied
mahsus
studied
{s} sahte
studied
incele/oku/çalış
studiedly
kasten
studiedly
(zarf) kasten
studies
{i} incelemeler
studies
{i} araştırmalar

Son zamanlarda yapılan araştırmalar davanın bu olmadığını göstermektedir. - Recent studies suggest that this is not the case.

Araştırmalar, temel barınma ve gıda ihtiyaçları karşılanır karşılanmaz, ilave zenginliğin mutluluğa çok az şey kattığını gösteriyor. - Studies show that once the basic needs of shelter and food are met, additional wealth adds very little to happiness.

studies
{i} çalışmalar

Çalışmalarımı bitirdikten sonra, ben bir öğretmen oldum. - After having finished my studies, I became a teacher.

On yıldır kendini biyoloji çalışmalarına adadı. - He dedicated himself to biology studies for almost ten years.

İngilizce - İngilizce
An artwork made in order to practise or demonstrate a subject or technique
To acquire knowledge on a subject

Biologists study living things.

To revise materials already learned in order to make sure one does not forget them, usually in preparation for an examination

I need to study my biology notes.

Mental effort to acquire knowledge or learning

The study of languages is fascinating.

A state of mental perplexity or worried thought

Thenne the kyng sat in a study and bad his men fetche his hors as faste as euer they myghte.

To take a course or courses on a subject

I study medicine at the university.

A room in a house intended for reading and writing; traditionally the private room of the male head of household
To look at minutely

He studied the map in preparation for the hike.

The act of studying; examination

I made a careful study of his sister.

Thought, as directed to a specific purpose; one's concern

My study was to avoid disturbing her.

{v} to muse, meditate, consider attentively
{n} an apartment for books, application to books, thought, attention, contrivance
{f} learn, educate oneself; think about, ponder; examine, investigate; observe; memorize
Any particular branch of learning that is studied; any object of attentive consideration
A building or apartment devoted to study or to literary work
a state of deep mental absorption; "she is in a deep study"
To apply the mind to; to read and examine for the purpose of learning and understanding; as, to study law or theology; to study languages
A study of a subject is a piece of research on it. Recent studies suggest that as many as 5 in 1000 new mothers are likely to have this problem
To fix the mind closely upon a subject; to dwell upon anything in thought; to muse; to ponder
a written document describing the findings of some individual or group; "this accords with the recent study by Hill and Dale"
learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now"
If you study, you spend time learning about a particular subject or subjects. a relaxed and happy atmosphere that will allow you to study to your full potential He went to Hull University, where he studied History and Economics The rehearsals make it difficult for her to study for law school exams
To acquire knowledge on a subject through concentration on prepared learning materials
a detailed critical inspection
be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning
consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning; "analyze a sonnet by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal trial"; "analyze your real motives"
All the information collected at a single time or for a single purpose or by a single principal investigator A study may consist of one or more datasets and one or more files Examples: the General Social Survey; A Gallup Poll; the 1990 Census of Population and Housing STF 1A
someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play); "he is a quick study"
a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings"
A study by an artist is a drawing which is done in preparation for a larger picture
a room used for reading and writing and studying; "he knocked lightly on the closed door of the study" a state of deep mental absorption; "she is in a deep study" applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design" a composition intended to develop one aspect of the performer's technique; "a study in spiccato bowing" someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play); "he is a quick study" learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now" be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study" give careful consideration to; "consider the possibility of moving
To apply the mind to books or learning
examine
A piece for special practice
be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study"
Study is the activity of studying. the use of maps and visual evidence in the study of local history She gave up her studies to have Alexander
To endeavor diligently; to be zealous
You can refer to educational subjects or courses that contain several elements as studies of a particular kind. a new centre for Islamic studies She is currently doing a business studies course at Leeds
{i} learning; field of learning; thorough investigation; report, analysis; room in which reading or studying is done
applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading); "mastering a second language requires a lot of work"; "no schools offer graduate study in interior design"
give careful consideration to; "consider the possibility of moving"
a room used for reading and writing and studying; "he knocked lightly on the closed door of the study"
Params: string SPELL, string[] PARAMS
Area Grid Theme – A grid theme used to define the geographic extent of your study area All cells in the grid theme that contain a value are included in the study area;all cells containing 'No Data' are excluded Refer to Set Analysis Parameters Study Area Grid Theme; Weights of Evidence Method, Study Area Theme
A study is a room in a house which is used for reading, writing, and studying. see also studied, case study
level to another
Any preparation, whether in whole or part, carried out by the artist before producing the completed work
A representation or rendering of any object or scene intended, not for exhibition as an original work of art, but for the information, instruction, or assistance of the maker; as, a study of heads or of hands for a figure picture
measure the results to determine whether goals were achieved
attentive consideration and meditation; "after much cogitation he rejected the offer"
Mental occupation; absorbed or thoughtful attention; meditation; contemplation
think intently and at length, as for spiritual purposes; "He is meditating in his study"
If you study something, you consider it or observe it carefully in order to be able to understand it fully. I know that you've been studying chimpanzees for thirty years now I invite every citizen to carefully study the document
To make an object of study; to aim at sedulously; to devote one's thoughts to; as, to study the welfare of others; to study variety in composition
If you study something, you look at it or watch it very carefully, in order to find something out. Debbie studied her friend's face for a moment
Not used
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
preliminary drawing for later elaboration; "he made several studies before starting to paint"
Management report/results based on surveys received
All the information collected at a single time or for a single purpose or by a single principal investigator A study consists of one or more files Examples: the General Social Survey; A Gallup Poll; the 1990 Census of Population and Housing STF 1A
give careful consideration to; "consider the possibility of moving
To form or arrange by previous thought; to con over, as in committing to memory; as, to study a speech
An investigation of the health and/or economic impact of one or more therapies in humans which may or may not involve a randomisation step If a randomisation step is involved, the preferred term is trial
To learn the need and justification for implementing a LAN as an organization's information system The study part of LAN implementation can be further subdivided into two phases These phases are investigation and analysis and a feasibility study
To consider attentively; to examine closely; as, to study the work of nature
A setting of the mind or thoughts upon a subject; hence, application of mind to books, arts, or science, or to any subject, for the purpose of acquiring knowledge
a composition intended to develop one aspect of the performer's technique; "a study in spiccato bowing"
study abroad
A program of study which is located in a different country than one’s home or resident country

This study abroad program is a lot less structured than most others I've looked at.

study buddy
A schoolmate with whom schoolwork is completed, often somebody one sits next to in a classroom
study circle
A club or informal group of people sharing knowledge of a specific subject
study hall
The classroom or other school hall used for such a purpose

The supervising teacher's stern expression at the front of the drab study hall left little doubt that no nonsense would be tolerated there.

study hall
A class period, usually in boarding - or high school, where students are afforded the time for independent study and homework assignments, as part of the curriculum or after hours, the last notably as a punishment called detention

He finished drafting his essay in study hall.

study halls
plural form of study hall
study population
The group of individuals in a study. In a clinical trial, the participants make up the study population. The study population might, for example, consist of all children under 2 years of age in a community
study circle
Study group, a group meeting regularly to discuss a particular topic of study
study circle
(also study group) A group meeting regularly to discuss a particular topic of study
study group
Study circlre, a group meeting regularly to discuss a particular topic of study
study of concern
a feeling of worry or nervousness, or something that worries you

dealing with the particular study/system of concern.

study of concern
something that is important to you, or when something is important
study abroad
Study Abroad programs are offered in many different countries The Office of International Programs has a number of resources to help you begin investigating your study abroad options Please visit them at http: //www sa sdsu edu/isc/goabroad htm
study abroad
While in college, many students choose to spend time studying in a foreign country During their stay there, students are immersed in the culture, history, and academic-life of their chosen destination Once dismissed as playtime, studying at a school overseas is being transformed into an academically rigorous program on par with many American institutions
study abroad
Students from country A go to another country B to live and study at an institution in country B
study abroad
Any arrangement by which a student completes part of the college program studying in another country Can be at a campus abroad or through a cooperative agreement with some other U S college or an institution of another country
study abroad
Any arrangement by which a student completes part of the college program studying in another county Can be at a campus abroad or through a cooperative agreement with some other U S college or an institution of another country
study abroad
Programs where students go to school for some time in another country while making regular progress toward their diplomas or degrees
study expenses
costs related to studying for a profession
study fund
money that is set aside for a student's higher academic education (usually by parents or close relatives)
study group
bunch of people that get together to study
study hall
room in a school or university that is used for the preparation of homework
study hall
a period of time during the school day when students must go to a room to study, instead of going to a lesson
study hall
a classroom reserved for study
study hall
a period of time during the school day that is set aside for study
study hall
a classroom reserved for study a period of time during the school day that is set aside for study
study law
study the rules of authority
study period
The time during which a study is being conducted which could be one or more parts of a day, all day, or more than a day
study period
In economy study, the length of time that is presumed to be covered in the schedule of events and appraisal of results Often the anticipated life of the project under consideration, but a shorter time may be more appropriate for decision making
study period
the time during which the parking study is conducted, usually between 10: 00 A M and 6: 00 P M Increasing emphasis, however, is being placed on inclusion of the morning and evening periods within the length of the study Certain uses, such a theatres, may peak in the evening hours, while residential parking demand peaks around 3: 00 A M
brown study
Melancholy mood accompanied by deep thought; daydream

Finding that Holmes was too absorbed for conversation, I had tossed aside the barren paper, and leaning back in my chair, I fell into a brown study. Suddenly my companion's voice broke in upon my thoughts.

case study
Research performed in detail on a single individual, group, incident or community, as opposed to, for instance, a sample of the whole population
climatic study
Analysis and interpretation of climatic summary data in light of probable impacts on operations, plans, construction, and the like
field of study
An area of academic concentration; a discipline
fields of study
plural form of field of study
quick study
an actor who is able to learn their lines in a short amount of time

Ah! sighs the little widow, I absolutely don't know how I am! With all this professional jargon, and nothing but 'quick study' and 'lines,' in one ear; and 'left upper' and 'right lower,' in the other, I am almost distracted!.

quick study
one who is capable of learning at a fast pace; a fast learner

Gilpatric assumed that his own prior experience would give him an early advantage over McNamara, but this proved erroneous, as McNamara was a quick study and soon got a fix on the management and organization of the Defense Department.

self-study
Study without the aid of a formal education institution
studies
An academic field of study concerning the given subject

My boyfriend is taking media studies.

studies
plural form of study
studies
Third-person singular simple present indicative form of study
studying
Present participle of study
studying
The action of the verb to study
time and motion study
an analysis of the motions used in an industrial process with an aim to improve efficiency and productivity
time study
time and motion study
lesson study
A teaching improvement process that has origins in Japanese elementary education, where it is a widespread professional development practice
quick study
One who is able to memorize something easily and quickly or is able to understand and deal with something easily and successfully
studied
{a} learned, labored, considered
studier
{n} one who studies, a student
case-control study
(Tıp, İlaç) Case-control studies are one type of epidemiological study design. It is used to identify factors that may contribute to a medical condition by comparing a group of patients who have that condition with a group of patients that do not
cohort study
(Tıp, İlaç) A research study that compares a particular outcome (such as lung cancer) in groups of individuals who are alike in many ways but differ by a certain characteristic (for example, female nurses who smoke compared with those who do not smoke)
studied
produced or marked by conscious design or premeditation; "a studied smile"; "a note of biting irony and studied insult"- V L Parrington
studied
Parrington
studied
Premeditated; planned; designed; as, a studied insult
studied
Well versed in any branch of learning; qualified by study; learned; as, a man well studied in geometry
studied
carefully practiced or designed or premeditated; "a studied reply"
studied
Past tense and past participle of study
studied
produced or marked by conscious design or premeditation; "a studied smile"; "a note of biting irony and studied insult"- V
studied
A studied action is deliberate or planned. `We both have an interesting 10 days coming up,' said Alex Ferguson with studied understatement. see also study unstudied. a studied way of behaving is deliberate and often not sincere, because it has been planned carefully
studied
{s} deliberate, planned; not spontaneous, contrived; learned
studied
Closely examined; read with diligence and attention; made the subject of study; well considered; as, a studied lesson
studied
Intent; inclined
studiedly
thoughtfully, knowledgeably, deliberately
studiedly
In a studied manner
studiedly
in a studied manner, deliberately
studier
{i} one who studies, scholar
studier
A student
studies
{i} acquisition of knowledge, course of learning
studies
a specified branch of learning
studies
third-person singular of study
studies
plural of study
studying
action of the verb to study
studying
reading carefully with intent to remember
study