repeat

listen to the pronunciation of repeat
İngilizce - Türkçe
yinelemek
tekrarlamak

Çılgınlık, sonuçların farklı olacağını umarak, aynı deneyimi tekrarlamaktır. - Madness is repeating the same experience, expecting the results to be different.

Onun benim arkadaşım olmadığını kaç defa tekrarlamak zorundayım. - How many times do I have to repeat that she isn't my friend?

{i} tekrar

Tekrarlanan suçları onu mahkemeye getirdi. - His repeated delinquencies brought him to court.

Lütfen şunu yeniden tekrarlayabilir misin? - Could you repeat that, please?

tekerrür

Gerçekten tarih tekerrürden ibaret midir? - Does history really repeat itself?

Tarih tekerrür etmez ama kafiye yapar. - History does not repeat itself, but it does rhyme.

{f} aralıksız ateş etmek (tüfek)
{i} tekrarlama

Tom'un kendisi tekrarlamaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like to repeat himself.

Tom büyük olasılıkla bu hatayı tekrarlamaz. - Tom won't likely repeat that mistake.

(Askeri) TEKRAR ! : Aynı sayıda atımın aynı atış usulüyle tekrar atılması emri veya isteği
tekrarlanma

Bir yalanın tekrarlanması onu doğru yapmaz. - Repeating a lie does not make it true.

Trajedi tekrarlanmaması için hatırlanmalı. - The tragedy must be remembered so that it is not repeated.

yinelenme
{f} ezberden okumak
tekrarlanmak
tekerrür etmek
mükerreren
yeniden yapmak
yeniden yayınlanan bağdarlama
yinele

Tekrar tekrar yineleyebilirim. - I can repeat it again and again.

Soruyu yinelememi ister misin? - Do you want me to repeat the question?

kaytalamak
nakarat
nakarat işareti
{i} yineleme

Soruyu yinelememi ister misiniz? - Would you like me to repeat the question?

Soruyu yinelememi ister misin? - Do you want me to repeat the question?

{f} yinelenmek
tekrar söylemek
yineleme tekrarla
tekrar yapmak
{f} ağzına gelmek
oktant nevinden ta
bir daha söylemek
{f} tekrarla

Hayır, İngiliz tekrarladı. - No, repeated the Englishman.

Lütfen şunu yeniden tekrarlayabilir misin? - Could you repeat that, please?

{f} ezberden söylemek
{f} tekrar etmek

Tom'la konuşurken sık sık şeyleri tekrar etmek zorundayım. - I often have to repeat things when I talk to Tom.

Bu sınavda başarısız olursan, kursu tekrar etmek zorunda kalacaksın. - If you flunk this exam, you'll have to repeat the course.

aynı seçimde birden fazla oy kullanmak
{i} 1. tekrarlama, yineleme
{i} tekrar edilen şey
yenilemek
(Tekstil) rapor
(Muzik) yinelenen

Birbirlerine bakan iki ayna, sonsuza kadar yinelenen bir görüntü yarattı. - The two mirrors facing each other created a repeating image that went on to infinity.

tekrarlanır
tekrar etme
aralıksız ateş etmek
yinelem
repeat command
(Bilgisayar) komutu yinele
repeat examination
ikmal
repeat search
(Bilgisayar) yeniden ara
repeat key
tekrar tuşu
repeat oneself
değişmemek
repeat oneself
hep aynı olmak
repeat a course
bir yıl daha aynı sınıfta okumak, sınıf tekrarlamak, çift dikiş yapmak
repeat buying
satın alma tekrar
repeat offender
aynı suçu birçok kez işleyen kimse
repeat oneself
hep aynı olmak, değişmemek, hep aynı şeyi tekrarlamak/söylemek
repeat password
şifreyi tekrar edin
repeat performance
Tekrar performans
repeat a mistake
hatayı tekrarlamak
repeat a year
çift dikiş yapmak
repeat all
(Bilgisayar) tümünü yinele
repeat button
(Otomotiv) tekrar düğmesi
repeat buyers
(Ticaret) sürekli müşteriler
repeat command
(Keyname) KOMUTU YİNELE
repeat course
(Eğitim) dersi tekrar almak
repeat customer
(Ticaret) sürekli müşteri
repeat customer
(Ticaret) devamlı müşteri
repeat delay
Tekrarlama gecikmesi
repeat dose toxicity
(Tıp) yinelenen doz toksisitesi
repeat elem
(Bilgisayar) elem yinele
repeat examination
ikmal sınavı
repeat expression
(Bilgisayar) deyimi yinele
repeat function
(Televizyon) tekrar işlevi
repeat last action
Yinele (son işlemi)
repeat led
(Bilgisayar) yenileme ışığı
repeat packet
(Bilgisayar) yineleme paketi
repeat range
(Askeri) AYNI MESAFE !: Atış idaresinde, önceki atımlarla aynı mesafede atış yapılması için bir gözetleyici tarafından verilen komut
repeat range!
(Askeri) aynı mesafe! komutu
repeat rate
(Bilgisayar) yineleme aralığı
repeat rate
(Bilgisayar) yineleme hızı
repeat request
yineleme istemli
repeat search
(Keyname) YENİDEN ARA
repeat section
(Bilgisayar) bölümü yinele
repeat settings
(Bilgisayar) yineleme ayarları
repeat task
(Bilgisayar) görevi yinele
repeat the last action
(Bilgisayar) son eylemi yinele
repeat track
(Bilgisayar) parçayı yinele
repeat value
(Bilgisayar) değeri yinele
repeat: every
(Bilgisayar) yinele: her
request repeat
(Bilgisayar,Teknik) hata durumunda yineleme
redo/repeat
(Bilgisayar) yeniden/yinele
request repeat
(ARQ) hata durumunda yineleme
repeated
tekrarlanmak
repeated
yinelemeli
repeated
yinelenmiş
repeated
tekrarlanmış

Tekrarlanmış bir cümleyi nasıl silebilirim? - How can I delete a repeated sentence?

repeated
tekrar tekrar yapılmış olan
repeated
tekrarlanan

Tekrarlanan uyarılara rağmen, Tom bunu yapmaktan vazgeçmedi. - Despite repeated warnings, Tom didn't stop doing that.

Tekrarlanan suçları onu mahkemeye getirdi. - His repeated delinquencies brought him to court.

repeated
yinelenmek
repeated
(Dilbilim) kesikli
repeated
tekrar edilen
repeated
yinelenen
repeatedly
durmadan

Durmadan masum olduğunu söyledi. - She repeatedly said that she was innocent.

repeatedly
tekrar tekrar

Kelime tekrar tekrar o anlamda kullanılır. - The word is repeatedly used with that meaning.

Tom o suçlamaları tekrar tekrar reddetti. - Tom has repeatedly denied those charges.

repeated
tekrarlayan
repeated
{f} tekrarla

O, onu yine tekrarladı. - He repeated it again.

Lincoln sözlerini tekrarladı. - Lincoln repeated the words.

auto repeat
(Bilgisayar) otomatik yinele
auto repeat
(Bilgisayar) otomatik yineleme
auto repeat
(Bilgisayar) oto yineleme
custom repeat
(Bilgisayar) yinele özel
edit repeat
(Bilgisayar) düzenle tekrar
repeatedly
defaat
repeatedly
ha bire
repeating
(Bilgisayar) yinelenen

Birbirlerine bakan iki ayna, sonsuza kadar yinelenen bir görüntü yarattı. - The two mirrors facing each other created a repeating image that went on to infinity.

auto repeat
otomatik tekrar
repeated
defalarca yinelenen
repeated
tekraralanan
repeatedly
sık sık
repeatedly
defalarca

Kurban katil tarafından defalarca bıçaklandı. - The victim was stabbed repeatedly by the killer.

Tom defalarca Mary'yi bıçakladı. - Tom stabbed Mary repeatedly.

repeater
tekrarlayan
repeater
çalar saat
repeater
kesintisiz ateş eden silah
repeating
{i} tekrarlama

O tekrarlamaya değer. - That's worth repeating.

Söylediğim her şeyi tekrarlamayı kes. - Stop repeating everything I say.

repeating
{f} tekrarla

Çılgınlık, sonuçların farklı olacağını umarak, aynı deneyimi tekrarlamaktır. - Madness is repeating the same experience, expecting the results to be different.

Soruyu tekrarlar mısın? - Would you mind repeating the question?

repeating
tekralama
confirm, repeat, strengthen
Güçlendirmek tekrar teyit
repeated
mükerrer
repeatedly
arka arkaya
repeating
tekrarlayarak

Zaten bildiğin şeyleri tekrarlayarak seni sıkmak istemiyorum. - I don't want to bore you by repeating things you already know.

auto repeat
özdevimli yineleme otomatik
character repeat
Karakter Yineleme
character repeat
Damga Yineleme
columns to repeat at left
(Bilgisayar) solda yinelenecek sütunlar
could you repeat that
tekrar edebilir misiniz
dobby repeat
(Tekstil) armür oranı
have to repeat an examination
ikmale kalmak
repeatability
tekrarlanabilirlik
repeatability
yinelenebilirlik
repeatedly
aralıksız olarak
repeater
{i} tekrarlayan kesirli sayı
repeater
mükerrer ateşli silah
repeater
{i} tekrarlayıcı
repeater
{i} tekrar suç işleyen sabıkalı
repeater
sabıkalı kimse
repeater
düğmesine basılınca çalarak saati belirten cep saati
repeater
(Askeri) REPETÖR, AMPLİFİKATÖR
repeater
birkaç kere hapse girmiş kimse
repeater
tekrarlayan şey veya kimse
repeater
{i} çalar cep saati
repeater
{i} iki kez oy veren kimse
repeater
{i} sabıkalı
repeater
{i} amplifikatör
repeater
{i} devirli ondalık sayı
repeater
elektromanyetik işaretleri otomatik olarak tekrar gönderen bir alet
repeater
{i} otomatik röle
repeater
(Kanun) itiyadi suçlu
repeater
yineleyici
repeating
(sıfat) tekrarlanan
repeating
{s} tekrarlanan
repeating
tekrar eden
sector repeat
(Televizyon) sektör tekrarı
tandem repeat
tekrar dizisi
warp repeat
(Tekstil) çözgü oranı
weft repeat
(Tekstil) atkı oran
İngilizce - İngilizce
An iteration; a repetition

We gave up after the third repeat because it got boring.

A rerun, something that has been done before
or To do or say again (and again)

The scientists repeat the experiment in order to confirm the result.

{v} to rehearse, tell, say, do or try again
to say again or imitate; "followers echoing the cries of their leaders"
to say, state, or perform again; "She kept reiterating her request"
make or do or perform again; "He could never replicate his brilliant performance of the magic trick"
The distance from the center of one motif or pattern to the center of the next
That which is repeated; as, the repeat of a pattern; that is, the repetition of the engraved figure on a roller by which an impression is produced as in calico printing, etc
to do or appear again and again -- " consider repeating decimals of order one " (150)
Take and record measurements or observations more than once to improve reliability and accuracy
A symbol indicating that particular section of the music should be replayed
A command or request to fire again the same number of rounds with the same method of fire
Command that performs your most recent operation again
If you repeat something that someone else has said or written, you say or write the same thing, or tell it to another person. She had an irritating habit of repeating everything I said to her I trust you not to repeat that to anyone else Now, brother, repeat after me, `All praise to Allah, Lord of All the Worlds'
If a company gets repeat business or repeat customers, people who have bought their goods or services before buy them again. Nearly 60% of our bookings come from repeat business and personal recommendation
{f} redo a particular action, reiterate
do over; "They would like to take it over again
If there is a repeat of an event, usually an undesirable event, it happens again. There were fears that there might be a repeat of last year's campaign of strikes. = repetition
If you repeat yourself, you say something which you have said before, usually by mistake. Then he started rambling and repeating himself
To play a domino tile that converts the exposed end of the skeleton to a suit which you have previously exposed This move confirms to your partner what your preferred suit is
If you repeat something, you say or write it again. You can say I repeat to show that you feel strongly about what you are repeating. He repeated that he had been mis-quoted The Libyan leader Colonel Gadaffi repeated his call for the release of hostages `You fool,' she kept repeating
To repay or refund (an excess received)
Also know as cut-off The length of a printed image in relationship to the printing cylinder axis
To do again (and again)
{s} repeated, done over again, reiterated
If there is a repeat performance of something, usually something undesirable, it happens again. This year can only see a repeat performance of the decline. = repeat
determines whether and how the background image is repeated, as follows
a single swim in a set, also referred to as a repetition A set of 20 x 25 on : 40 contains 20 repeats of 25 yards
If an event or series of events repeats itself, it happens again. The UN will have to work hard to stop history repeating itself
The act of repeating; repetition
An iteration, a repetition
To go over again; to attempt, do, make, or utter again; to iterate; to recite; as, to repeat an effort, an order, or a poem
The periodic repetition of a pattern in a fabric or hosiery material, or of a fault on the seriplane (=> Seriplane) Such a repeat may be important for clearing up a fault
= LISTofKEYSYM Specifies keys that should repeat automatically when pressed
A rerun, something that has been down before
the distance before a motif or design repeats itself, or begins again
an event that repeats; "the events today were a repeat of yesterday's"
The distance from the center of a design element to the center of the same element the next time it appears
A repeat is a television or radio programme that has been broadcast before. There's nothing except sport and repeats on TV
{i} act of redoing something, repetition; reiteration, act of restating;(British) rerun
A mark, or series of dots, placed before and after, or often only at the end of, a passage to be repeated in performance
How often the pattern is duplicated at intervals down a fabric or wallcovering One repeat is one full pattern
Buying or experiencing a product, service or activity multiple times
The repetition of a section or a composition as indicated by particular signs
To make trial of again; to undergo or encounter again
— Layout used for making emblems or designs on a fabric span that are repeated at regular intervals
an event that repeats; "the events today were a repeat of yesterday's" to say again or imitate; "followers echoing the cries of their leaders" to say, state, or perform again; "She kept reiterating her request" do over; "They would like to take it over again
happen or occur again; "This is a recurring story"
Also called step and repeat 1 Layout used for making emblems or designs on a fabric span that are repeated at regular intervals 2 Number of times a design or emblem can be repeated in the sewing field of an embroidery machine 3 Software function or command to repeat a set of commands in digitizing 4 In schiffli embroidery, is the distance of pattern repeat
repeat an earlier theme of a composition
If you repeat an action, you do it again. The next day I repeated the procedure Hold this position for 30 seconds, release and repeat on the other side
Requirement or permission to repeat a module involves attendance by the student at all teaching sessions and completion of all assessment requirements in order for the student to achieve the stated learning outcomes
do over; "They would like to take it over again"
The amount of space on a fabric that it takes for a pattern or design to complete The repeat is usually measured in inches A solid color has no repeat
The user can repeat a message being played by tapping REPEAT Multiple taps of REPEAT will allow the user to step backwards to each message in the message center, all the way to message one
The distance between needles The point at which the design repeats itself
ancora
repeat offender
A person who has previously offended against the law, often someone who may be deemed incorrigible
repeat offenders
plural form of repeat offender
repeat oneself
To say what one has said again, usually several times
repeat unit
a specific arrangement of atoms that repeats within a macromolecule
repeat broadcast
rebroadcast, retransmission of a program
repeat buying
repeat purchase from the same store
repeat fault
fault or error that appears or is caused again and again
repeat offender
A repeat offender is someone who commits the same sort of crime more than once
repeat prescription
A repeat prescription is a prescription for a medicine that you have taken before or that you use regularly
lather, rinse, repeat
Indicating that an action or process is repeated

Lather, rinse, repeat until you get tired of watching your money go down the drain.

please repeat after me
Used as request for the interlocutor to repeat what he or she says. Often used in language training
repeatability
the property or quality of being repeatable
repeatability
the variation amongst multiple measurements taken under the same conditions
repeated
Simple past tense and past participle of repeat
repeated
Having been said or done again

The repeated exposure, over decades, to most taxa here treated has resulted in repeated modifications of both diagnoses and discussions, as initial ideas of the various taxa underwent—often repeated—conceptual modification.

repeated
Sequential

The repeated exposure, over decades, to most taxa here treated has resulted in repeated modifications of both diagnoses and discussions, as initial ideas of the various taxa underwent—often repeated—conceptual modification.

repeater
An electronic device that receives a weak or low-level signal and retransmits it at a higher level or higher power
repeater
In ufology and similar studies, a person who regularly sees unexplained sightings of paranormal phenomenon

Note – this term is more commonly used by skeptics of the paranormal, and implies that the witness lacks credibility.

repeating
Of a decimal: recurring
short tandem repeat
A pattern in DNA where two or more nucleotides are repeated and the repeated sequences are directly adjacent to each other, used in determining genetic profiles to identify an individual
trinucleotide repeat disorder
Any of a group of disorders caused by stretches of DNA that contain a sequence of three nucleotides repeated many times
variable tandem repeat locus
any DNA sequence that exists in multiple copies strung together in various tandem lengths
repeatedly
{a} over and over, frequently, often
repeater
{n} one who repeats, a kind of watch
Repeatedly
reiteratedly
Repeating
iterative
repeatability
The ability of a transducer to reproduce output readings when the same measured value is applied to it consecutively, under the same conditions, and in the same direction Repeatability is expressed as the maximum difference between output readings as a percent of full scale
repeatability
The total error that the measurement system will possibly add to the measurement Components of repeatability include, but are not limited to, (depending on the system) resolution, timebase accuracy, trigger jitter, quantization noise, aliasing, interpolation and operator/environmental effects Any result presented by a measurement system can be thought of as the sum of the actual jitter of the device "+" the repeatability of the measurement system
repeatability
The closeness of agreement among a number of consecutive output values measuring the same input value under the same operating conditions, approaching from the same direction Usually measured as nonrepeatability but expressed as repeatability, a percentage of span
repeatability
The ability of an instrument to measure the same input to the same value over a short period of time and over a narrow temperature range
repeatability
A statistical term associated with accuracy describing how nearly a value is repeated It is the deviation from the average difference between the expected value and erroneous values For example, a measuring system may be very inaccurate, but if the erroneous readings are always exactly the same, it has high repeatability On the other hand, even if a number of readings average out close to the desired value, the repeatability might be low if there were many high and low readings
repeatability
{i} ability to be repeated, ability to be done again
repeatability
- the measurement of the spread around a test result from a single analyst and/or single analyzer at the same site on the same sample However, this does not mean that the result is accurate (produces the true value)
repeatability
The ability of a device to produce the same output reading when subject to same input applied consecutively over a short period of time (also called precision) Sometimes used to signify device to device variation in parameter
repeatability
The ability of a meter to measure the same input to the same value over a short period of time and over a narrow temperature range
repeatability
A measure of how often a method converges on the same solution (not necessarily the correct solution) with a given amount of data
repeatability
The ability of an instrument to repeat an output when given the same input For a motion system this is the ability to achieve a commanded position at different times For a sensor this is the ability to produce the same output signal, when the input signal is applied repeatedly
repeatability
The ability of a machine to perform the same operation any number of times to a specified degree of accuracy
repeatability
- The ability of a transducer or readout instrument to reproduce readings when the same input is applied repeatedly
repeatability
The ability of the switch to actuate repeatedly at the desired set point within sensor tolerance
repeatability
The consistency in which a system moves to a commanded position Numerically, it is defined as the range of positions attained when the system is repeatedly commanded to a location under identical motion and load conditions Uni-directional repeatability, which is measured by repeatedly positioning in the same direction, may ignore the effects of backlash or hysterisis within the system The more stringent bi-directional repeatability specification measures the ability to return to a commanded position from opposite directions
repeatability
The specification of how accurately a manipulator can return to a "taught point" For instance: once a manipulator is manually placed in a particular location and this location is resolved by the robot, the repeatability specifies how accurately the manipulator can return to that exact location Of course, the finer the degree of resolution within the robot determines the repeatability See Teach, and Accuracy
repeatability
The ability of a pressure switch to repetitively operate at its setpoints For example, if a pressure switch set to actuate at 200 psi repeatedly actuates from 199 to 201 psi, it is considered to be repeatable within plus or minus 1%
repeatability
The closeness of agreement among a number of consecutive measurements of the output for the same value of the measured signal under the same operating conditions, approaching from the same direction, for full range traverses
repeatability
The ability of a transducer or readout instrument to reproduce readings when the same input is applied repeatedly
repeatability
The degree to which repeated measurements of the same quantity vary about their mean
repeatability
The ability of an instrument to give the same reading under repeated identical conditions
repeatability
the degree of agreement between mutually independent test results produced by the same analyst using the same test method and equipment on random aliquots of the same sample within a short period of time
repeatability
The ability of an instrument to reproduce output readings when the same pressure value is applied repeatedly, under the same conditions, and in the same direction
repeatability
The degree of agreement between a sensor's output values in response to the same input value when this same input condition is presented multiple times The repeatability is usually expressed as a percentage of full scale range (i e 1% repeatability)
repeatability
The closeness of agreement among measurements of the same variable, repeated under the same conditions, especially when changes in conditions occur or when operation is interrupted between the measurements
repeatability
The ability to display the same value when a weight is placed on a scale more than one time Often expressed as a standard deviation of 5 to 10 tests Also called reproducibility
repeatable
able or fit to be repeated or quoted; "what he said was not repeatable in polite company"; "he comes up with so many quotable phrases
repeatable
That gives the same results when repeated
repeatable
Able to be repeated
repeatable
{s} can be repeated, can be done again
repeated
Repeated actions or events are ones which happen many times. Mr Lawssi apparently did not return the money, despite repeated reminders = frequent. done or happening again and again
repeated
{s} done again, reiterated; restated, expressed again
repeated
recurring again and again; "perennial efforts to stipulate the requirements"
repeated
past of repeat
repeatedly
several time; "it must be washed repeatedly
repeatedly
Done several times or in repetition
repeatedly
If you do something repeatedly, you do it many times. Both men have repeatedly denied the allegations. many times
repeatedly
More than once; again and again; indefinitely
repeatedly
several time; "it must be washed repeatedly"
repeatedly
repetitively, again and again, recurrently
repeatedly
oftentimes
repeater
A device used to extend the distance of the cable by interconnecting two cable segments and regenerating the signals between them 6
repeater
A device that propagates signals between cables; in case of computer networks it operates at the first, physical layer within the ISO/OSI model, and does not do packet filtering or makes routing decisions cf hub, bridge, router
repeater
A device that propagates electrical signals from one cable to another without making routing decisions or providing packet filtering In OSI terminology, a repeater is a Physical Layer intermediate system See bridge, intermediate system and router
repeater
a gun that you can fire several times before you have to load it again
repeater
Receives radio signals from the base station They are then amplified and re-transmitted to areas where radio shadow occurs Repeats also work in the opposite direction, i e receiving radio signals from mobile telephones, then amplifying and re-transmitting them to the base station
repeater
a gun that has a store of cartridges and does not need reloading after each shot
repeater
A repeater is a device that is added to a network to extend the signal on the cable As a signal travels the length of the cable, it tends to loose strength or attenuate A repeater compensates for this attenuation, reconstructs the signal and transmits it to the network A hub functions as a multi-port repeater which it does by repeating the signal on all ports within the collision domain (Ref : Reeves, Network+)
repeater
A pennant used to indicate that a certain flag in a hoist of signal is duplicated
repeater
A device used in a network to strengthen a signal as it is passed along the network cable
repeater
A device used to amplify and/or regenerate attenuated signals
repeater
One who, or that which, repeats
repeater
A network device that repeats signals from one cable onto one or more other cables, while restoring signal timing and waveforms Repeaters are the most common way to connect local networks together, and can provide either Thinwire or Thickwire connections They are commonly used to create larger local networks up to a certain limit based on the number of repeaters and the length of the cables
repeater
a person who repeats; "the audience consisted largely of repeaters who had seen the movie many times"
repeater
A device that amplifies or augments incoming electrical signals and re?transmits them towards the earth station(s) at a different frequency In the satellite context, the term "repeater" usually refers to all Payload equipment, with the exception of the satellite antennas
repeater
A device used to extend the range of a communications signal
repeater
A person who votes more than once at an election
repeater
a person who repeats; "the audience consisted largely of repeaters who had seen the movie many times
repeater
Devices that receive a radio signal, amplify it and re-transmit it in a new direction Used in wireless networks to extend the range of base station signals, thereby expanding coverage-within limits-more economically than by building additional base stations Repeaters typically are used for buildings, tunnels or difficult terrain (Back to top )
repeater
(electronics) electronic device that amplifies a signal before transmitting it again; "repeaters can be used in computer networks to extend cabling distances"
repeater
See Circulating decimal, under Decimal
repeater
a firearm that can fire several rounds without reloading
repeater
A device that receives, amplifies (and sometimes reshapes), and retransmits a signal It is used to boost signal levels and extend the distance a signal can be transmitted It can physically extend the distance of a LAN or connect two LAN segments
repeater
A watch with a striking apparatus which, upon pressure of a spring, will indicate the time, usually in hours and quarters
repeater
A device inserted at intervals along a circuit to boost, and amplify an analog signal being transmitted A repeater is sometimes needed because the quality and strength of a signal decays over distance Repeaters are also used to regenerate a digital signal - "squaring it" and "cleaning it up" - but not changing it You can regenerate digital signals because technology exists that can separate the actual signal from the noise, regenerating only the signal No technology exists that can do this with analog signals The simplest type of LAN interconnection device is a repeater A repeater moves all received packets or frames between LAN segments The primary function of a repeater is to extend the length of the network media, i e the cable
repeater
A base station set up to extend the range of mobile communication by "repeating" everything it hears on its receiver frequency over its transmit frequency For an in-building wireless system, a repeater generally consists of an external, high-gain antenna combined with a bi-directional signal amplifier This repeater is then connected to a DAS
repeater
a person who regularly sees unexplained sightings of paranormal phenomenon
repeater
An instrument for resending a telegraphic message automatically at an intermediate point
repeater
{i} one who repeats, one who redoes a particular action; device that receives electronic signals and amplifies them for rebroadcasting; repeating decimal (Mathematics)
repeater
In networking, a simple hardware device that moves all packets from one local area network segment to another The main purpose of a repeater is to extend the length of the network transmission medium beyond the normal maximum cable lengths
repeater
In the "Ethernet" world, a "relay" that regenerates and cleans up signals, but does no buffering of data packets It can extend an Ethernet by strengthening signals, but timing limitations on Ethernets still limit their size
repeater
A device inserted at intervals along a circuit to boost and amplify an analog signal being transmitted Repeaters may also regenerate a digital signal - squaring it and cleaning it up - but not changing it Regenerating the signal removes noise and thus reduces the likelihood of error
repeater
A device inserted at intervals along a circuit to boost and amplify a signal being transmitted Repeater may also regenerate a digital signal - squaring it and cleaning it up - but not changing it Regenerating the signal removes noise and thus reduces the likelihood of error
repeater
(n ) A device that propagates electrical signals from one cable to another without making routing decisions or providing packet filtering In ISO/OSI terminology, a repeater is a physical layer intermediate system See router
repeater
someone who is repeatedly arrested for criminal behavior (especially for the same criminal behavior)
repeater
A SCSI expander that increases the maximum allowable length of SCSI cabling by regenerating the signals Refer to RegeneratoRâ„¢
repeater
A repeating firearm
repeater
In telecommunication networks, a repeater is a device that receives a signal on an electromagnetic or optical transmission medium, amplifies the signal, and then retransmits it along the next leg of the medium Repeaters overcome the attenuation caused by free-space electromagnetic-field divergence or cable loss A series of repeaters make possible the extension of a signal over a distance In addition to strengthening the signal, repeaters also remove the "noise" or unwanted aspects of the signal
repeater
Used to extend the topology, allowing two or more cable segments to be joined In a 10Base-T network, the repeater provides the central connection point where the gathering of statistics and network management functions take place
repeater
A device used to extend the length, topology, and interconnectivity of the physical network medium beyond the limits imposed by a single segment
repeater
A device that connects two network segments to make them work as one Repeaters can extend the length of a network beyond the physical limitations of a single cable
repeater
A device which propagates electrical signals from one cable to another
repeating
present participle of repeat
repeating
That repeats; repetitive
repeating
Of a firearm: capable of firing multiple times without needing recharging
repeating
the act of doing or performing again
repeating
{s} repetitive, recurring intermittently; reappearing intermittently; (about a firearm) loading automatically after each firing
repeating
Doing the same thing over again; accomplishing a given result many times in succession; as, a repeating firearm; a repeating watch
repeats
plural of repeat
repeats
third-person singular of repeat
repeat