construction

listen to the pronunciation of construction
İngilizce - Türkçe
{i} inşaat

Tom inşaat sektöründe. - Tom's in the construction business.

Bir vinç ağır inşaat malzemelerini kaldırır. - A crane raises heavy construction materials.

yapı

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

Yeni bir yol yapım aşamasındadır. - A new road is under construction.

inşa

Bir vinç ağır inşaat malzemelerini kaldırır. - A crane raises heavy construction materials.

Onların eski inşaat ekipmanları var. - They have old construction equipment.

{i} (Geometri) çizim
{i} inşa etme
konstrüksiyon
yapı endüstrisi
bina

Yeni istasyon binası inşaat halinde ve yakında tamamlanacak. - The new station building is under construction and will be completed soon.

Yeni bir okul binası yapım aşamasında. - A new school building is under construction.

tümce yapısı
anlam verme
tümce kuruluşu
yapım

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

Bina yapım aşamasındadır. - The building is under construction.

anlam
dikinti
yapılış
construction drawing proje çizimi
{i} yorum, tefsir
{i} dilb. yapı, inşa, tertip
bear a construction belli bir anlam taşımak
(Anatomi) kuruluş, yapı
{i} yorum
(Tıp) His ile idrak etme
{i} çizim
geometrik şeklin çizilişi
anlam/inşaat/inşa
{i} yapma
tertip
inşa tarzı
{i} kurma
(Biyokimya) kurgu
inşat
(Hukuk) hukuki belgelerin veya hükümlerin özünü ortaya koyucu yorumlama
tasarım
(Hukuk) zihinsel inşa
(Hukuk) kurgulama
(Hukuk) genel anlamı belirleme
construct
inşa etmek
construction period
(İnşaat) yapım aşaması
construction phase
(İnşaat) yapım aşaması
construction site
inşaat yeri
construction site
inşaat alanı/sahası
construction aids
yardımcı inşaat malzemesi
construction area
(İnşaat) şantiye
construction area
(İnşaat) inşaat alanı
construction area
(İnşaat) yapı alanı
construction budget
(İnşaat) inşaat bütçesi
construction centre
inşa merkezi
construction company
inşaat firması
construction cone
trafik konisi
construction cost
(İnşaat) inşaat maliyeti
construction crane
(İnşaat) bina vinci
construction design
(İnşaat) yapım projesi
construction detail
(İnşaat) yapım detayı
construction draw
(İnşaat) tatbikat projesi
construction element
yapı elemanı
construction elements
yapı elemanları
construction firms
inşaat firmaları
construction industry
yapı endüstrisi
construction industry
inşaat endüstrisi
construction iron
(İnşaat) inşaat demiri
construction journal
(İnşaat) inşaat günlüğü
construction law
(Kanun) imar kanunu
construction machines
inşaat makinaları
construction manager
(İnşaat) inşaat işletmecisi
construction manager
(İnşaat) inşaat müdürü
construction market
yapı market
construction massive
(İnşaat) kargir inşaat
construction method
inşaat yöntemi
construction methods
(İnşaat) yapım yöntemleri
construction nail
(İnşaat) inşaat çivisi
construction paper
renkli karton
construction paper
elişi kağıdı
construction paper
konstrüksiyon kağıdı
construction period
(Askeri) inşaat süresi
construction permit
(Kanun) inşaat ruhsatı
construction permit
yapı ruhsatı
construction pit
inşaat kazısı
construction pit
inşaat çukuru
construction plan
(İnşaat) inşaat planı
construction planning
(Askeri) inşaat planlaması
construction product
(İnşaat) inşaat malzemeleri
construction program
inşaat programı
construction repair
(İnşaat) yapım onarımı
construction safety
(İnşaat) yapı güvenliği
construction schedule
inşaat programı
construction schedule
(Askeri) iş programı
construction steel
inşaat çeliği
construction survey
(İnşaat) yapım araştırması
construction timber
(İnşaat) yapı kerestesi
construction time
(İnşaat) inşaat süresi
construction time
(İnşaat) yapım süresi
construction train
(İnşaat) yapım katarı
construction types
(İnşaat) yapım tipleri
construction workers
inşaat çalışanları
construction works
inşaat işleri
construction works
inşaat çalışmaları
construction wrench
(İnşaat) çelik montajcı anahtarı
construction engineer
inşaat mühendisi
construction industry
inşa endüstrisi
construction industry
inşaat sanayii
construction joint
inşaat derzi
construction plan
joba
construction plan
proje
construction site
şantiye
construction worker
inşaat işçisi
Construction Worker
İnşaat işçisi, amele
construction contractor
inşaat müteahhit
construction engineering
Yapı mühendisliği, inşaat mühendisliği
construction manager
yapı işletmecisi
construction manager
inşaat yöneticisi
construction office
inşaat dairesi
construction paper
el işi, çizim ve sairede kullanılan, çeşitli renklerde karton kağıt
construction paper
el işi kâğıdı
construction rope
(İnşaat) Çırpı ipi

Çırpı ipi ile tuğlaları dizdim.

construction site controller
şantiye kontrolörü
construction supervision
inşaat kontrollüğü
construction workers
inşaat işçileri
construction battalion maintenance unit
(Askeri) inşaat taburu bakım ünitesi
construction capabilities contract (Navy); Construction Capabilities Contract Pr
(Askeri) İnşaat İmkan ve Kabiliyetleri Sözleşmesi (Deniz Kuvvetleri); İnşaat İmkan ve Kabiliyetleri Sözleşmesi Süreci; İnşaat İmkan ve Kabiliyetleri Sözleşmesi Programı
construction center
(Askeri) İNŞA MERKEZİ: Bir komuta yeri sahasında veya yakınında bulunan bir tesis. Ana telefon hatları ve uzun mahalli devreler, burada birleştikten sonra topluca telefon santralına girer. İnşa posta komutanı denilen bir astsubay bu tesisten sorumludur
construction chief
(Askeri) İNŞA POSTA KOMUTANI: Büyük birliklerde kendi birliğindeki ana telefon devreleri ile uzun mahalli devrelerin bakımından sorumlu üstsubay. Ayrıca bakınız: "wire chief"
construction chief
(Askeri) inşa posta komutanı
construction costs
inşaat giderleri
construction drawing
(Mukavele) uygulama projesi
construction drawing
(İnşaat) yapım resmi
construction joint
(İnşaat) yapım derzi
construction joint
(İnşaat) iş derzi
construction joint
(İnşaat) fasıla derzi
construction management
(Mukavele) inşaat yönetimi
construction office
(İnşaat) yapım bürosu
construction supervisor
inşaat kontrolörü
construction treason
(Politika, Siyaset) ağır hıyanet
construction weight
(Havacılık) tasarım ağırlığı
construction worker
(İnşaat) yapı işçisi
construction zone
inşaat alanı
complete the construction
inşaat tamamlamak
complete the construction
inşaatı tamamlamak
cost of construction
(İnşaat) inşaat maliyeti
coordinative construction
içten bağlantılı yapı, esgüdümsel yapı
completion of construction
inşaatın bitimi
composite construction
bileşik yapı
composite construction
kompozit konstrüksiyon
composite construction method
kompozit inşaat metodu
composite construction method
birleşik yapı yöntemi
composite mixed construction
(İnşaat) karma yapım
construct
{f} dikmek
constructional
inşaat
construct
inşa et,v.inşa et: n.yapı
construct
{f} düzenlemek
construct
{f} çizmek
construct
imal etmek
construct
resmetmek
construct
(Bilgisayar) yapı

Tom Boston'da bir yapı şirketi için çalıştı. - Tom worked for a construction company in Boston.

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

construct
yapmak
construct
iskeletini çizmek
construct
tertip etmek
construct
imar etmek
constructions
(Ticaret) yapılar
constructions
inşaat
dry construction
(İnşaat) kuru inşaat
glass construction
cam yapımı
highway construction
yol yapımı
in process of construction
yapılmakta
infrastructure construction
(İnşaat) altyapı inşaatı
new construction
(İnşaat) yeni yapı
new construction
(İnşaat) yeni inşaat
steel construction
çelik inşaat
under construction
(İnşaat) inşaat halinde
wooden construction
ahşap yapı
year of construction
yapım yılı
adjectival construction
sıfat tamlaması
aircraft construction
uçak inşaatı
building construction
bina yapımı
construct
inşa et

On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler. - In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea.

construct
kurmak
module construction
modül yapı
railway construction
demiryolu inşaatı
road construction
yol inşaatı
road construction
yol yapımı
bored tunnel construction method
bıkkın tünel inşaatı yöntemi
constructional
inşai
hierarchic construction
hiyerarşik yapı
licensed construction
ruhsatlı inşaat
main construction of a dam
baraj gövdesi
process construction
süreç kurma
profile construction
Profil inşaat
road construction.
yol yapım
steel construction
Çelik konstrüksiyon
the construction business
inşaatçılık, müteahhitlik
turnkey construction
anahtar teslimi konut
under construction
Yapım aşamasında
Navy construction engineer; sea barge
(Askeri) Donanma inşaat mühendisi; deniz şatı
active method of construction
(Askeri) FAAL İNŞAAT METODU: Bir inşaat usulü. Bu usulde; tiyal tabakasının (permafrost) buzları eritilir ve yapının bulunduğu mahal ile civarındaki kısımlar donmamış vaziyette bulundurulur. Tiyal tabakasının nispeten ince olduğu ve toprağın, kum ve çakıl gibi, donmamış vaziyette tatminkar bir taşıma kuvvetini haiz bulunduğu bölgelerde inşaatın yapılması için gerekli esaslar, erimiş tiyale göre tespit edilir ve tiyal tabakasını erimiş bir halde bulunduracak sıcaklığı muhafaza için hiç bir gayret sarf edilmez
actual construction time
gerçek yapım süresi
amphibious construction battalion
(Askeri) amfibi istihkam taburu
be under construction
inşaat halinde olmak
belted construction
(Otomotiv) kuşaklı yapı
bias construction
(Havacılık) çapraz dikişler
block construction
(Havacılık) blok dikiş konstrüksiyonu
bolted construction
bulon bağlantılı yapım
brick construction
(İnşaat) tuğla inşaat
carcass construction
(İnşaat) karkas yapım
ceiling construction
tavan konstrüksiyonu
ceiling construction
tavan yapımı
civil engineering construction
mühendislik yapısı
cluster bomb unit; conference bridge unit; construction battalion unit
(Askeri) misket bomba birliği; bağlantıo köprü birliği; inşaat tabur birliği
construct
yapılan şey
construct
geometrik olarak çizrnek
construct
bina edilen şey
construct
çiz/kur
construct
daha basit izlenimlerden oluşan karmaşık bir eğilim
construct
{f} yapmak, inşa etmek, bina etmek, kurmak, tertip etmek
construct
düşünce

Düşünceniz çok yapıcı. - Your opinion is very constructive.

Tom'un yapıcı düşünceleri var. - Tom has constructive ideas.

construct
{f} (Geometri) çizmek
constructional
{s} yapı ile ilgili
constructional
{s} yapısal
constructional
anlamsal/yapısal
constructional
{s} inşaat ile ilgili
dam construction
baraj inşası
directive construction
(Dilbilim) yönlendirmeli yapı
İngilizce - İngilizce
Anything that has been constructed

The engineer marvelled at his construction.

A (usually non-representational) structure, such as a collage etc

Construction in string and clockwork took first prize.

A geometric figure of arcs and line segments that is drawable with a straightedge and compass
The meaning or interpretation of a text, action etc.; the way something is viewed by an observer or onlooker

He had considered sending Lucille away to stay with relations. But then people might have put the worst construction on it – might believe she had done something she shouldn't have.

The trade of building structures

He had worked in construction all his life.

A building, model or some other structure

The office was a construction of steel and glass.

The process of constructing

Construction is underway on the new bridge.

The manner in which something is built

A thing of simple construction.

A group of words arranged to form a meaningful phrase
{n} a building or making, a meaning, order
Construction is the building of things such as houses, factories, roads, and bridges. He'd already started construction on a hunting lodge. the only nuclear power station under construction in Britain. the downturn in the construction industry demolition
the commercial activity involved in constructing buildings; "their main business is home construction"; "workers in the building trades"
The construction of something such as a vehicle or machine is the making of it. companies who have long experience in the construction of those types of equipment With the exception of teak, this is the finest wood for boat construction
The process or art of constructing; the act of building
A grammatical construction is a particular arrangement of words in a sentence, clause, or phrase. Avoid complex verbal constructions. = structure. building construction lift slab construction light frame construction pole construction
an interpretation of a text or action; "they put an unsympathetic construction on his conduct"
{i} act of building; something that has been built; meaning
(Type de construction) Type of materials used in constructing a building (e g wood frame, brick, stone, brick veneer)
The fabrication, erection or installation of a stationary air emissions source or modification of such source APC Rule 1200-3-2- 01
an interpretation of a text or action; "they put an unsympathetic construction on his conduct
The legal process of interpreting a phrase or document; of trying to find it's meaning Whether it is a contract or a statute, there are times when a phrase may be unclear or have several possible meanings Then, either lawyers or judges must attempt to interpret or "construct" the probable aim and purpose of the phrase, by extrapolating from other parts of the document or, in the case of statutes, referring to rules of interpretation, or the Interpretation Act which gives legal construction guidelines Generally, there are several types of construction methods including: literal (strict) or liberal
A type of element that is placed as a guideline from which to compose actual elements in a design
the act of constructing or building something; "during the construction we had to take a detour"; "his hobby was the building of boats"
The construction of something such as a system is the creation of it. the construction of a just system of criminal justice. = creation
The action required to complete a model starting with no more prefabrication than the amount used in the average kit Model rockets that are completely prefabricated and require only a few minutes of unskilled effort for their completion, or in which many normally separate pieces are pre-assembled are not considered to require construction One-piece plastic fin units are not prohibited per se, but as such depend on the of prefabrication of the rest of the model
The form or manner of building or putting together the parts of anything; structure; arrangement
Any activity that directly alters the environment, excluding surveying or mapping
The manufacturing method (i e tufted, woven) and the final arrangement of fiber and backing materials as stated in its specification
a thing constructed; a complex construction or entity; "the structure consisted of a series of arches"; "she wore her hair in an amazing construction of whirls and ribbons"
The method of construing, interpreting, or explaining a declaration or fact; an attributed sense or meaning; understanding; explanation; interpretation; sense
The third phase of the Unified Process, in which the software is brought from an executable architectural baseline to the point at which it is ready to be transitioned to the user community
You use construction to refer to the structure of something and the way it has been built or made. The Shakers believed that furniture should be plain, simple, useful, practical and of sound construction The chairs were light in construction yet extremely strong
You can refer to an object that has been built or made as a construction. The British pavilion is an impressive steel and glass construction the size of Westminster Abbey. = structure
(1) The carpet manufacturing method, usually tufted, woven or bonded (2) The term also can refer to the specific details of a particular carpet's specification, including fiber type, yarn twist level, density, method of dyeing, etc
the process of building, altering, repairing, remodeling, improving or demolishing any public structure or building or other public improvements of any kind to any public real property It does NOT include routine maintenance, repair or operation of existing structures, buildings or real property
The activity in software development comprising detailed design, coding, unit testing, and debugging This activity is also commonly known as "coding", "implementation", and "programming"
The process of creating facilities, typically according the designers' plans and specifications
Any on site activity which will result in the creation of a new surface water management system, or the abandonment or alteration of an existing surface water management system, including the building, assembling, expansion or recontouring of the property; the erection of buildings or other structures, or any part thereof; or land clearing
the creation of a construct; the process of combining ideas into a congruous object of thought a group of words that form a constituent of a sentence and are considered as a single unit; "I concluded from his awkward constructions that he was a foreigner"
The systematic act or process of building, erecting, or constructing buildings, roads, or other structures
The act or process of constructing
Expenditures for new school construction, including renovation and expansion They also include expenditures on land, existing buildings, and equipment for new and remodeled facilities back to top
The way in which something is put together
Includes establishments engaged in "construction" activities such as new work, additions, alterations, and repairs Major areas are general contractors, special trade contractors, and operative builders
drawing a figure satisfying certain conditions as part of solving a problem or proving a theorem; "the assignment was to make a construction that could be used in proving the Pythagorean theorem"
the creation of a construct; the process of combining ideas into a congruous object of thought
Roadway improvements directed toward increasing the capacity of the facility either by the addition of new through lanes or new construction
a group of words that form a constituent of a sentence and are considered as a single unit; "I concluded from his awkward constructions that he was a foreigner"
The act of turning a musical idea into a specific phrase
The legal process of interpreting a phrase or document; of trying to find it's meaning Whether it be a contract or a statute, there are times when a phrase may be unclear or of several meanings Then, either lawyers or judges must attempt to interpret or "construct" the probable aim and purpose of the phrase, by extrapolating from other parts of the document or, in the case of statutes, referring to a interpretation law which gives legal construction guidelines Generally, there are two types of construction methods: literal (strict) or liberal
The process or art of constructing; the act of building; erection; the act of devising and forming; fabrication; composition
An artistic composition such as a collage etc
- this activity includes services for construction or repair of a house, building or any structure
The arrangement and connection of words in a sentence; syntactical arrangement
Includes building, erecting, altering, reconstructing, moving upon or any physical operations on the premises which are required for construction Excavation, fill, paving, drainage, and the like, shall be considered as part of construction
const

This is an archaic grammatical construction. - This grammatical construction is archaic.

This grammatical construction is archaic. - This is an archaic grammatical construction.

construction helmet
Protective headgear worn by a construction worker; a hard hat
construction helmets
plural form of construction helmet
construction paper
Thick colored paper that people cut out to make designs, models, etc
construction site
A place where something is being constructed

The architect behind a controversial Calgary pedestrian bridge said his firm is committed to ensuring the project's beauty, but the construction delays have little to do with him. His officials recently inspected the construction site, and expressed artistic concerns about the surface appearance of two of the bridge's many steel pieces.

construction paper
Construction paper or sugar paper, is a type of coarse colored paper typically available in large sheets. The texture is slightly rough, and the surface is unfinished. Due to the nature of the source material from which the paper is manufactured, small particles are visible on the paper’s surface
construction contractor
one who is hired to execute building projects
construction engineer
one who works in the design and development of construction technology
construction equipment
equipment used in building
construction industry
an industry that builds housing
construction loan
loan designed to assist a contractor at the beginning of a building project
construction management
The actual construction process is overseen by a qualified construction manager who ensures that the various stages of the construction process are completed in a timely and seamless fashion, from getting the construction permit to completion of the construction to the final walk-through of the completed leased premises with the tenant
construction management
The overall management of the processes required to bring the site operations of a project to a satisfactory conclusion, typically carried out either by a private consultant or an employee of the project client Is a management form of contract synonymous with management contracting except that works contractors are appointed as direct contractors to the client, rather than as subcontractors to the contract manager
construction management
Management services provided to an owner of a project during the design and/or construction stage by a person or entity possessing requisite training experience These services may include advice on the time and cost consequences of design and construction decisions, scheduling, cost control, coordination of contract negotiations and awards, timely purchasing of critical materials and long-lead items, and coordination of construction activities
construction management
Construction supervision by a qualified manager
construction management
Services provided by a construction firm on behalf of a project, generally including preconstruction consultation and management of the construction process
construction management
A project delivery system that uses a construction manager to facilitate the design and construction of a project by organizing and directing men, materials, and equipment to accomplish the purpose of the designer A professional service that applies effective management techniques to the planning, design, and construction of a project from inception to completion for the purpose of controlling time, cost and quality, as defined by the Construction Management Association of America (CMAA)
construction manager
There are two types of construction manager One functions as the owner's agent, to coordinate and schedule the operations of multiple prime contractors The other is a general contractor who provides pre-construction services to the owner for a project on which the same contractor will be the prime contractor
construction manager
a person in charge of gauranteeing that a project runs smoothly
construction manager
This entity is responsible for the management of the construction-related elements of the project for the owner including advice and recommendations during the pre-design, design and construction The Construction Manager typically does not self-perform any of the work Construction Management may be stated as that group of management activities over and above normal architectural and engineering services related to a construction program, carried out during the conceptual planning, pre-design, design and construction phases that contribute to the control of time, cost and quality in construction
construction manager
A firm or business organization with the expertise and resources to manage the design, contracting, and construction aspects of project delivery Individuals who work for a CM Firm are also referred to as Construction Managers
construction manager
From the contract owner’s point of view, the construction manager is the same as the general contractor, but does not actually participate in the construction work So the duties of the construction manager are the planning and coordination of the project, and the attendant general responsibility for its successful course
construction manager
The person or entity identified as such in the Owner-Construction Manager Agreement, as the authorized representative of the owner throughout the duration of a project
construction manager
The person or firm responsible for the execution of a construction project
construction material
building materials
construction paper
thick paper that is produced in many colors (commonly used in arts and crafts)
construction paper
A heavy paper produced in a variety of colors and used in artwork especially for making folded or cutout designs
construction paper
paper suitable for drawing and making cutouts
construction phase
The phase of the transportation project development process which involves in the physical act of building by a contractor the proposed project to all plans and specifications developed during final design
construction phase
A period of time from the selection of a Contractor to perform the work at a residence and the final acceptance of the work
construction phase
The last of the five phases of PennDOT's Transportation Project Development Process in which a contractor selected by PennDOT constructs the project
construction phase
The fifth and final phase of the architect's basics services, which includes the architect's general administration (G&A) of the construction contract
construction phase
the third application-level phase, during which the complete version of the application is developed and prepared for delivery to the customer organization Contrast with business strategy phase, business optimization phase, initiation phase, delivery phase, usage phase, and retirement phase
construction phase
The third of four phases to a project iteration The product is built in the construction phase
construction plan
blueprint of a building and everything related to the building process
construction site
area which is being built upon
construction waste
trash generated by the process of construction
construction worker
a worker skilled in building offices or dwellings etc
concrete and iron construction
built with iron and concrete
constructionally
In a constructional manner
constructionally
With regard to construction
construct
{v} to build, form, compile
Daito Trust Construction Co., Ltd.
{i} large Japanese construction company that builds residential and commercial properties
Minister of Construction and Housing
head of the government office responsible for the construction industry and providing homes for the entire population
Ministry of Construction and Housing
government office responsible for the construction industry and providing homes for the entire population
Reed Construction Data
{i} part of Reed Elsevier Group plc that provides information for construction business (such as quality project news, building product information and cost data for the international construction industry)
absolute construction
(Grammar) noun phrase that comprises of a noun and some type of modifier (ususally a participle)
building construction
Techniques and industry involved in the assembly and erection of structures. Early humans built primarily for shelter, using simple methods. Building materials came from the land, and fabrication was dictated by the limits of the materials and the builder's hands. The erection sequence involved, as now, first placing a foundation (or using the ground). The builder erected the structural system; the structural material (masonry, mud, or logs) served as both skeleton and enclosure. Traditional bearing-wall and post-and-beam systems eventually gave way to framed structures, and builders became adept at sealing and fireproofing with a variety of claddings (exterior coverings) and finishes. Steel-framed buildings are usually enclosed by curtain walls. In modern-day construction, sheathing the skeleton of the building is only the beginning; specialists then begin the bulk of the work inside, installing plumbing, electrical wiring, HVAC (heating, ventilating, and air-conditioning), windows, floor coverings, plasterwork, moldings, ceramic tile, cabinets, and other features. See also architecture
construct
Asks candidates to present a variety of information in a diagrammatic or tabular form
construct
A PL/SQL code structure There are two types of constructs: non-value constructs do not return a value; value constructs return a value
construct
If you construct something such as an idea, a piece of writing, or a system, you create it by putting different parts together. He eventually constructed a business empire which ran to Thailand and Singapore The novel is constructed from a series of on-the-spot reports. using carefully constructed tests. = create
construct
the variable as represented by the hierarchy of the agents
construct
Entalin Constructs are created artificial life forms, similar to what we would consider a robot The difference being that constructs are composed of hyperwave energy used to generate a static kinetic "field" that gives the construct substance In "magic" based RPGs the equivalent would be a golem There are many many different types of Entalin constructs Entalins used them for everything humans would use a robot for, including security, labor, and service Constructs each have their own AI, and all operate differently
construct
Something constructed from parts
construct
To build or form (something) by assembling parts
construct
make by combining materials and parts; "this little pig made his house out of straw"; "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer"
construct
A sequence of statements that starts with a SELECT CASE, DO, IF, or WHERE statement and ends with the corresponding terminal statement
construct
structure of data together with its intended meaning
construct
A complex concept that goes beyond things or events; the term is used when a concept relates to relationships among things and/or events and their properties More inference is required in the process of abstracting the properties identified by the construct Example: drunkenness (drinking in excess, which can result from antecedents other than just beer drinking, with various connected characteristics and consequences)
construct
To devise; to invent; to set in order; to arrange; as, to construct a theory of ethics
construct
An informed, scientific idea developed or generated to describe or explain behavior; some examples of constructs include "intelligence," "personality," "anxiety," and "job satisfaction," 14, 173
construct
(n ) a sequence of statements starting with a CASE, DO,IF or WHERE statement and ending with the corresponding terminal statement
construct
Similarly, to build (a sentence or an argument) by arranging words or ideas
construct
To draw (a geometric figure) by following precise specifications and using geometric tools and techniques
construct
To build up, to compose, to draw
construct
build; make
construct
To assemble and combine construction materials and methods to make a structure
construct
{i} pattern; concept
construct
an abstract or general idea inferred or derived from specific instances
construct
A concept or model
construct
If you construct something such as a building, road, or machine, you build it or make it. The French constructed a series of fortresses from Dunkirk on the Channel coast to Douai The boxes should be constructed from rough-sawn timber They thought he had escaped through a specially constructed tunnel. = build
construct
Formed by, or relating to, construction, interpretation, or inference
construct
A sequence of statements starting with a SELECT CASE, DO, IF, or WHERE statement and ending with the corresponding terminal statement
construct
To put together the constituent parts of (something) in their proper place and order; to build; to form; to make; as, to construct an edifice
construct
create by linking linguistic units; "construct a sentence"; "construct a paragraph"
construct
A block of statements, beginning with CASE, DO, IF, FORALL, or WHERE statement, and ending with the appropriate termination statement
construct
A data structure used for a particular purpose
construct
create by organizing and linking ideas, arguments, or concepts; "construct a proof"; "construct an argument"
construct
{f} build, assemble, put together
construct
reassemble mentally; "reconstruct the events of 20 years ago"
construct
put together out of components or parts; "the company fabricates plastic chairs"; "They manufacture small toys"
construct
A psychological characteristic that is considered to vary across individuals A construct is not directly observable, but it is a theoretical concept derived from research and experience that has been constructed to explain observable behavior patterns
construct
To create new elements with previously measured or constructed elements
construct
An idea or concept invented to explain an aspect of human behavior or some other nonphysical characteristic Example: hostility
construct
Make; build; put together items or arguments
construct
create by linking linguistic units; "construct a sentence"; "construct a paragraph
construct
The working hypothesis or concept
construct
a digital copy of a human's persona/psyche Not really self aware, but capable of make decisions like that of the original [p 49]
construct
draw with suitable instruments and under specified conditions; "construct an equilateral triangle" make by combining materials and parts; "this little pig made his house out of straw"; "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer" create by organizing and linking ideas, arguments, or concepts; "construct a proof"; "construct an argument" create by linking linguistic units; "construct a sentence"; "construct a paragraph
construct
to form by assembling, or combining parts; to build
construct
Something constructed by the mind: The novel a verbal construct in which invented human characters appear -Anthony Burgess JavaTM has constructs for objects, methods, loops, etc
construct
an attribute of an individual or a phenomenon that is not directly observable, but which is theoretically based or is inferred from empirical evidence (e g , a teacher being enthusiastic about the subject area) See Attribute, Operational Definition, Operationalize, Valildity-Construct
construct
draw with suitable instruments and under specified conditions; "construct an equilateral triangle"
constructional
Of, pertaining to, or obtained by construction
constructional
Pertaining to, or deduced from, construction or interpretation
constructional
{s} pertaining to or deduced from construction or interpretation
constructions
plural of construction
earmarked for construction
intended to be used for construction (of materials, money, property, etc.)
girder construction
building made with a frame of steel girders
lift-slab construction
Technique whereby concrete floor slabs are poured on the ground, one on top of the other, and then lifted into place on top of columns by hydraulic jacks. Used for very tall multistory buildings, this method offers substantial savings in formwork
light-frame construction
System of construction using many small and closely spaced members that can be assembled by nailing. It is the standard for U.S. suburban housing. The balloon-frame house with wood cladding, invented in Chicago in the 1840s, aided the rapid settlement of the western U.S. In North America, with its abundant softwood forests, the framed building enjoyed an extensive revival after World War II in the form of platform frames. In platform framing, each floor is framed separately, as contrasted with balloon framing, in which the studs (vertical members) extend the full height of the building. Freed from the heavy timbers of the post-and-beam system, this system offers ease of construction. Carpenters first fabricate a floor, which consists of wood joists and subflooring. The floor often serves as a working platform on which the stud wall frames are fabricated in sections and then lifted into place. On top of this is placed a second floor or the roof. The roof is formed of rafters (sloping joists) or wood trusses. The standard interior wall sheathing is gypsum board (drywall), which provides fire-resistance, stability, and a surface ready for finishing
pole construction
Method of building that dates back to the Stone Age. Excavations in Europe show rings of stones that may have braced huts made of wooden poles or weighted down the walls of tents made of animal skins supported by central poles. Two types of Native American pole structures were the wigwam and longhouse. Pole-and-thatch dwellings are common in the Caribbean, Mesoamerica, and the Pacific Islands; bamboo-pole dwellings constructed on piles are found in many wet areas of Asia. A southern African method utilizes a ring of poles that is inserted into the ground, brought together in a crest, and expertly thatched. Today, pole construction employs a vertical structure of pressure-treated wood poles firmly embedded in the ground as a pier foundation. See also tent structure
precast construction
premade construction materials that can be quickly assembled and disassembled
prefabricated construction
standardized building material that is constructed ahead of time and can be assembled or disassembled quickly on site
road construction
the construction of roads
under construction
Planned buildings for which construction has started but have not yet been granted a Certificate of Occupancy Planned buildings are not included
under construction
in the building process, currently being built
under construction
A term used to describe a WWW site that is still being developed
under construction
The stems of a building that is in the process of being developed, assembled, built or constructed A building is considered m be under construction after it has begun construction and until it receives a certificate of occupancy
under construction
A term used to describe a Web page or Website that is still being developed A common graphic associated with pages under construction depicts a person in a hard-hat digging Top of page
under construction
Units are being constructed but are not yet in place
Türkçe - İngilizce

construction teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

işteş çatı reciprocal construction of
a verb stem
construction