examination

listen to the pronunciation of examination
İngilizce - Türkçe
sınav

Dikkatsiz olduğu için, o, bir sınavı asla geçemedi. - Careless as she was, she could never pass an examination.

Hazırlık eksikliğinden sınavda başarısız oldu. - He failed in the examination for lack of preparation.

muayene

Ben yılda bir kez fizik muayene olurum. - I get a physical examination once a year.

Birçok doktor muayeneye başladıklarında ilk önce dilinize bakar. - Many doctors look at your tongue first when they begin an examination.

{i} tetkik
tetebbu
(Tıp) ekzaminasyon
araştırma
yoklama
give an examination imtihan etmek
{i} teftiş
{i} sınav, imtihan
pass an examination imtihan vermek
sınav yapmak
(Tıp) Muayene, hastalığı teşhis maksadiyle hastayı muayene etme
sorgu
postmortem examination otopsi
{i} huk. sorgu
{i} inceleme

Dan saçın mikroskobik incelemesini yaptı. - Dan performed a microscopic examination of the hair.

Öğretmen sınav kağıtlarını incelemekle meşgul. - The teacher is busy looking over the examination papers.

examination paper imtihan kâğıdı
{i} soruşturma
{i} tahkikat
sınavı geçmek

Sınavı geçmek için çok çalıştı. - He worked hard in order to pass the examination.

Sınavı geçmek için elimden geleni yapacağım. - I will do my best to pass the examination.

{i} kontrol
sorgulama
nav
baki
examination couch
(Tıp) hasta muayene masası
examination of goods
(Ticaret) eşyanın muayenesi
examination fees
sınav harcı
examination paper
imtihan kâğıdı
examination schedule
sınav bağdarlaması
examination by touch
touch inceleme
examination of witnesses
tanıkların incelenmesi
examination, test
muayene, test
examination board
(Dilbilim) sınav kurulu
examination evader
(Askeri) yoklama kaçağı
examination fee
(Tıp) muayene ücreti
examination of alcohol level
(Kanun) alkol seviyesinin tespiti
examination of alcohol level
(Kanun) alkol derecesinin tespiti
examination of arrested person
(Kanun) tutuklunun sorguya çekilmesi
examination of burnout
(Tıp) tükenmişlik incelemesi
examination of claim
(Kanun) talebin incelenmesi
examination of corpse
(Kanun) ölü muayenesi
examination of deceased
(Kanun) ölü muayenesi
examination of document
(Kanun) varakanın tetkiki
examination of file
(Kanun) dosyanın incelenmesi
examination of hymen
(Kanun) kızlık muayenesi
examination of objection
(Kanun) itirazın tetkiki
examination of procedures
(Ticaret) usul incelemesi
examination of soil
zemin araştırması
examination of witness
(Kanun) şahidin dinlenmesi
examination paper
sınav kâğıdı
examination paper
imtihan kağıdı
examination room
muayene odası
examination topic
(Eğitim) sınav konusu
excuse examination
(Eğitim) mazeret sınavı
Resit Examination
Bütünleme sınavı
competition examination
(Dilbilim) yarışma sınavı
competitive examination
(Eğitim) seçme sınavı
entrance examination
giriş sınavları
fail an examination
sınavdan kalmak
physical examination
(Askeri) genel sağlık muayenesi
physical examination
çekap
preliminary examination
(Kanun,Ticaret) ön inceleme
preliminary examination
(Kanun) hazırlık soruşturması
repeat examination
ikmal
student placement examination
(Eğitim) öys
student selection examination
(Askeri,Eğitim) öğrenci seçme sınavı
student selection examination
(Eğitim) öss
wound examination
(Kanun) yara muayenesi
written examination
yazılı yoklama
after flight examination
uçuş sonrası bakımı
board of examination
sınav kurulu
cross examination
sorgu
entrance examination
giriş sınavı
final examination
bitirme sınavı
medical examination
tıbbi muayene
medical examination
sağlık muayenesi
microscopic examination
mikroskobik inceleme
oral examination
sözlü sınav
oral examination
sözlü (sınav)
qualifying examination
eleme sınavı
selection examination
seçme sınavı
self-examination
öz özünü inceleme
self-examination
içgözlem
take an examination
sınava girmek

Yarın tarih dersinde sınava girmek zorundayım. - I have to take an examination in history tomorrow.

Sınava girmek zorunda değilsin. - You don't have to take an examination.

= see convention examination
= Görmek kongre muayene
administer an examination
sınava yönetmek
ec design examination certificate
(Kalite Kontrol) AB Tasarım İnceleme Sertifikası
examinations
muayeneler
healt examination
sağlık taraması
hymenal examination
(Tıp, İlaç) Bekaret testi

These authors have recommended routine hymenal examination as a newborn and infant health maintenance evaluation.

mental state examination
(Psikoloji, Ruhbilim) Ruhsal durum muayenesi
mental status examination
(Psikoloji, Ruhbilim) Ruhsal durum muayenesi
preliminary examination
(Kanun) on duruşma, on soruşturma
self breast examination
kendi kendine meme muayenesi
stand close examination
yakından incelemeye gelmek, kurcalamaya gelmek: His past won´t stand close examination. Geçmişini kurcalamaya gelmez
take examination
Sınava
condition examination
ikmal sınavı
condition examination
bütünleme sınavı
cross examination
çaprazlama sorgu
customs examination
gümrük muayenesi
customs examination
(Ticaret) gümrük yoklaması
customs examination
gümrük kontrolü
dental examination
(Tıp) diş lezyonları
drunkenness examination
(Tıp) sarhoşluk muayenesi
endoscopic examination
(Tıp) endoskopik muayene
final type examination
(Askeri) KATİ TIBBİ MUAYENE: Bak. "physical examination"
go in for an examination
sınava girmek
go through examination
kontrolden geçmek
graduate record examination
yüksek lisans kayıt sınavı
have to repeat an examination
ikmale kalmak
hygienic examination
(Tıp) sağlık muayenesi
individual examination test
(Askeri) ASKERE ALMA TESTİ: Celp erlerinin, zihni kabiliyet standartlarına göre, askerliğe kabul edilip edilemeyeceklerini tespit maksadıyla uygulanan test
individual examination test
(Askeri) askere alma testi
limited examination
(Ticaret) kısmi denetim
medical examination
sağlık kontrolü
medical examination
tıbbi tetkik
medical examination
muayene

İki yaşındaki kızım için tıbbi bir muayene olmak istiyorum. - I'd like to get a medical examination for my two-year-old daughter.

mental examination
(Kanun) akıl muayenesi
microscope examination
mikroskobik inceleme
military occupational specialty proficiency examination
(Askeri) ASKERİ MESLEK İHTİSASI YETERLİK SINAVI: Belirli bir askeri meslek sahasında iş gören erlerin mesleki ehliyet derecesini tespit maksadıyla yapılan sınav. MILITARY OCCUPATIONAL SPECIALTY SPECIFICATION SERIAL NUMBER: ASKERİ MESLEK İHTİSASI NUMARASI: bkz: "military occupational specialty code"
oral examination
sözlü

O, bir sözlü sınava girdi. - He took an oral examination.

Onun İngilizce sözlü sınavı vardı. - She had an oral examination in English.

partial examination
(Ticaret) kısmi kontrol
pass an examination
sınavı geçmek, imtihanı vermek
pass an examination
sınavı geçmek
pass examination
ön lisans sınavı [brit.]
physical examination
(Askeri) GENEL SAĞLIK MUAYENESİ: Bir şahsın fiziki durumu hakkında bir karara varmak için yapılan akli ve bedeni muayene. Bu muayenenin şu şekilleri vardır: a. Nihai sağlık muayenesi (final type examination); teferruatlı müşahade; göğüs radyografisi, frengi için serolojik muayene, idrar tahlili (mikroskopik muayene dahil), gerekli diğer testler ve kadınlar için ürejenital muayeneyi içine alan tam bir fiziki ve miropsikiyatrik muayeneden ibarettir; b. İhzari sağlık muayenesi (periliminary physical examination), bir şahsın fiziki durumu ile ilgili peşin bilgi verme için yapılan muayenedir. Bir şahsın fiziki durumunun, bir ihzari sağlık muayenesine dayanılarak onaylanması muteber değildir. c. Fiziki bir elem muayenesi (screening exemination), vücutta şüphelenilen veya anormal ya da arızalı bulunan herhangi bir sistemin kısaca bir müşahadesi ve fiziki muayenesiyle gerekli görülen röntgen ve diğer laboratuar incelemelerini içine alır. Buna kısaca (screening) de denir. d. Tamamlayıcı sağlık muayenesi (supplemental physical examination), nihai muayenesi yapılmış herhangi bir kısmın yeniden muayenesinden, özel testlerden veya belirli bir vücut sisteminin özel bir muayeneden geçirilmesinden ibarettir. Bu muayene; lüzum görülünce ve genel olarak, herhangi bir branşa mensup bir uzman tabip veya operatör tarafından yapılır. Bak. "screening"
physical examination
sağlık kontrolü
physical examination
muayene

Doktor, hasta için tam bir fizik muayene talimatı verdi. - The doctor ordered a full physical examination for the patient.

Ben yılda bir kez fizik muayene olurum. - I get a physical examination once a year.

placement by examination
(Eğitim) sınavla yerleştirme
post irradiation examination
(Nükleer Bilimler) ışınlama sonrası testleri
post mortem examination
otopsi
pre examination
ön sınav
preliminary examination
ön sınav
preliminary examination
yeterlik sınavı
preliminary examination
ön muayene
preliminary physical examination
(Askeri) İHZARİ SAĞLIK MUAYENESİ: Bak "physical examination"
qualifying examination
seçme sınavı
qualifying examination
yeterlik sınavı
re examination
yeniden sınama
re examination
yeniden değerlendirme
re examination
tekrar sınav yapma
re examination
tekrar sorgulama
repeat examination
ikmal sınavı
screening physical examination
(Askeri) sıhhi eleme muayenesi
screening physical examination
(Askeri) ELEME MUAYENESİ: İnsan vücudunun anormal veya arızalı olmasından şüphe edilen kısımlarının kısa bir müşahede, genel sıhhi muayene ve gerekli röntgen ve diğer laboratuar incelemelerini tatbik suretiyle muayenesi. Buna kısaca (screening) de denir
set an examination
sınav sorularını hazırlamak
sit for an examination
sınava girmek
specialty examination
(Eğitim) uzmanlık sınavı
substantial examination
(Ticaret) esas inceleme
substantive examination
(Politika, Siyaset) içerik incelemesi
superficial examination
yüzeysel inceleme
supplemental physical examination
(Askeri) TAMAMLAYICI SIHHİ MUAYENE: Nihai muayenesi yapılmış herhangi bir uzay aracı veya cihazın yeniden muayenesini ve özel testleri ihtiva eden tamamlayıcı muayene. Bu muayene icap ettiği taktirde tatbik edilir ve genel olarak bir branşın mütehassısı tarafından yapılır. Ayrıca bakınız: "physical examination"
take an examination
sınav olmak
take an examination
(in) -den imtihan olmak; imtihana girmek
type examination laboratory
(Avrupa Birliği) tip inceleme laboratuarı
visual examination
(Gıda) görsel analiz
visual examination
görsel muayene
visual examination
görsel test
written examination
yazılı
x ray examination
röntgenle muayene
İngilizce - İngilizce
An inspection by a doctor or other medically qualified person to establish the extent and nature of any sickness or injury
A formal test involving answering written or oral questions with no or limited access to text books or the like
{n} disquisition, inquiry
The medical examination of an applicant for life or health insurance Also, a periodic audit of an insurance company's books by regulatory authorities
The act of examining, or state of being examined; a careful search, investigation, or inquiry; scrutiny by study or experiment
a set of questions or exercises evaluating skill or knowledge; "when the test was stolen the professor had to make a new set of questions"
the review of a patent application by a country's patent office for patentability under the patent laws specified by that country
A formal test involving answering written or oral questions with no access or limited access to text books etc
means an appraisal method
The study of instruments and muniments incident to a chain of the title to determine their effects and condition in order to reach a conclusion as to the status of the title
the act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned
the act of examining something closely (as for mistakes) the act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned a set of questions or exercises evaluating skill or knowledge; "when the test was stolen the professor had to make a new set of questions
A test made up of four forms of behaviroal objectives covering significant general areas of crisis intervention relevant to all occupations and professions dealing with emotional first aid
A comprehensive evaluation used to make a diagnosis and recommendations for management and treatment
The medical examination of an applicant for Life or Health insurance
Analysis carried out by a national or regional trademark office to determine the registrability of a trademark
The process by which the customs authorities of an importing country inspect the goods identified in the customs entry documents and confirm whether the goods are the same as described in the documents and whether the goods are eligible for entry
"Direct assessment of a patient's disease by observation, measurements, and laboratory tests "
1. An examination is a formal test that you take to show your knowledge or ability in a particular subject, or to obtain a qualification. = exam see also examine
An interrogation or search The examination of a witness consists of a series of questions asked by a party to the action or his attorney, in order to bring before the court or jury the knowledge which the witness has of the facts or matters in dispute, or probing and sifting the evidence as previously given
= See Convention Examination
examination of conscience (as done daily by Jesuits)
the act of examining something closely (as for mistakes)
Stem The process of inspecting the archetype for errors The third step in traditional stemmatics
Trade-marks : The process through which the Trade-marks Office determines whether an application for trade-mark is registrable
Best available exam data prior to the quarter date utilizing one or more data sources - ASSESSMENT, EXAM-SUM, SAER-EXAM, or M204 (in that order)
The study of the instruments and muniments incident to a chain of title to determine their effect and condition in order to reach a conclusion as to the status of the title
The medical examination of an applicant for Life Insurance
The investigation of the structure, materials, and condition of cultural property including the identification of the extent and causes of alteration and deterioration
A process prescribed or assigned for testing qualification; as, the examination of a student, or of a candidate for admission to the bar or the ministry
- The study of the instruments and muniments incident to a chain of title to determine their effect and condition in order to reach a conclusion as to the status of the title
a thorough review of the abstract or title search to determine the condition of title to the real estate (who owns it, if the taxes are paid, what use restrictions there may be etc )
a specific time the physician takes to look at the current status of the patient Can represent several levels of examination from cursory to complex
- Search and examination of a title to real property to determine the conditions of the title to be insured and to evaluate the risk to be undertaken in the issuance of a title insurance policy or other title insurance form
formal systematic questioning
The medical examination of an applicant for Life or Health insurance (LI,H)
The medical examination of an applicant for Life Insurance  Examiner: A physician, nurse, or para-med appointed by the medical director of a life insurance company to examine applicants
{i} test, quiz, exam, series of questions designed to gauge a person's knowledge of a particular subject (especially in school); investigation, inquiry
A written assessment with fixed time-limit conducted under examination conditions in an examination hall designated by the Director of Academic Affairs for the purpose Examinations which are not "unseen" may be either "seen", where the student is advised of the content of the paper prior to the examination although the paper is written under normal examination conditions, or "open-book" for which students may bring into the examination specified material which can be highlighted or underlined but not annotated
examination-in-chief
the examination of a witness by the party who called them
examination anxiety
test fear, fear and apprehension during a test which causes an inability to think clearly or function adequately
examination of witnesses
questioning of witnesses (Law)
examination papers
test papers, test, written work graded as test
11-plus examination
an examination, now mostly phased-out, taken at age 11, to select the type of secondary education - either a grammar school or a secondary modern school
bar examination
An examination which must be passed by persons who wish to practice law in the United States
clinical examination
Physical examination
cross examination
: In a legal trial, the questioning of a witness by the attorney for the party opposed to the party that called the witness to testify
cross examination
By extension, any process in which a person is subject to questioning
cross-examination
The interrogating or questioning of a witness by the party against whom he or she has been called and examined. See examination
direct examination
: In a legal trial, the questioning of a witness by the attorney for the party who has called the witness to testify
entrance examination
An examination used by an educational institution to select which students it will grant admission to
final examination
A test given at the end of a period of coursework to determine whether the student has adequately learned the material covered in that period
physical examination
The examination of the patient's body with the use of such methods as inspection, palpation, percussion and auscultation
re-examination
In United States patent law, a procedure under which an issued patent is returned to the examiner to determine if it remains valid in light of newly discovered prior art
re-examination
A second or subsequent examination
re-examination
Subsequent questioning of a witness after cross-examination
examin
{v} to ask questions, consider, try, look
mental state examination
(Psikoloji, Ruhbilim) The mental status examination (or mental state examination), abbreviated MSE, is an important part of the clinical assessment process in psychiatric practice. It is a structured way of observing and describing a patient's current state of mind, under the domains of appearance, attitude, behavior, mood and affect, speech, thought process, thought content, perception, cognition, insight and judgement
mental status examination
(Psikoloji, Ruhbilim) The mental status examination (or mental state examination), abbreviated MSE, is an important part of the clinical assessment process in psychiatric practice. It is a structured way of observing and describing a patient's current state of mind, under the domains of appearance, attitude, behavior, mood and affect, speech, thought process, thought content, perception, cognition, insight and judgement
preliminary examination
(Kanun) A hearing held after a criminal defendant's first appearance in court esp. for the purpose of determining whether there is probable cause to believe that the defendant committed the felony with which he or she is charged; called also probable cause hearing or preliminary hearing
Chinese examination system
In China, system of competitive examinations for recruiting officials that linked state and society and dominated education from the Song dynasty (960-1279) onward, though its roots date to the imperial university established in the Han dynasty (206 BC-AD 220). Candidates faced fierce competition in a series of exams dealing primarily with Confucian texts and conducted on the prefectural, provincial, and national levels. Despite a persistent tendency to emphasize rote learning over original thinking and form over substance, the exams managed to produce an elite grounded in a common body of teachings and to lend credibility to claims of meritocracy. Too inflexible to be capable of modernization, the system was finally abolished in 1905. See also Five Classics; Four Books
Common Entrance Examination
an examination in the UK, taken in preparatory schools by children between the ages of 12 and 14, in order to be able to go to a public school (=expensive private school)
Graduate Record Examination
standardized test for applicants to graduate school programs in the USA, GRE
bank examination
an examination of the affairs and records of a bank by a state or federal bank examiner
bar examination
{i} (Law) bar exam, written examination for law school graduates to decide if the graduate is qualified to practice law in a specific jurisdiction
bar examination
an examination conducted at regular intervals to determine whether a candidate is qualified to practice law in a given jurisdiction; "applicants may qualify to take the New York bar examination by graduating from an approved law school"; "he passed the bar exam on his third try
breast self-examination
{i} BSE, method in which a woman palpates her own breasts in order to detect any lumps or swellings (as to find possible breast cancer)
clinical examination
(Medicine) physical examination, process in which a doctor examines a patient's body looking for signs of disease
cross examination
interrogation of a witness by the lawyer for the opposing side
cross examination
The Crown and the defence counsel both have the right to question a witness that they did not call to the stand to testify The defence cross-examines the prosecution witnesses and the prosecution cross-examines the defence witnesses
cross examination
The questioning of a witness in a trial, or in the taking of a deposition, by the party opposed to the one who produced the witness
cross examination
When plaintiff's witness is questioned by plaintiff's attorney and plaintiff's attorney rests case after defendant's attorney examines the witness
cross examination
The questioning of an opposing party's witness about matters brought up during direct examination
cross examination
Asking a series of questions to clarify or test the postions of the opposing speaker and to prepare ground to set up subsequent arguments from your own side
cross examination
Questioning of a witness by the party who did not call him
cross-examination
The questioning of a witness by the lawyer for the opposing side
cross-examination
The interrogation of a witness by the opposing party or attorney, limited to those matters about which the witness testified during direct examination
cross-examination
The examination and question of testimony given by a witness that represents the other side of a controversy at a trial, hearing, or deposition
cross-examination
The questioning of a witness by a party other than the direct examiner or the party that called the witness
cross-examination
The examination and question of testimony given by a witness that represents the other side of controversy at a trial, hearing or deposition
cross-examination
The questioning of a witness produced by the other side
cross-examination
Asking questions of a witness who was put on the stand by the other lawyer Cross-examination is usually intended to discredit the witness or weaken the effect of the testimony
cross-examination
The questioning of a witness by the party opposed to the one who produced the witnesses
cross-examination
Under the Sixth Amendment, the defendant has the right to confront and to cross-examine the government's witnesses The government also has the right to cross-examine defense witnesses at trial Ordinarily, questions on cross-examination are designed to test the credibility of the witness or to emphasize facts that are favorable to the questioner's case
cross-examination
(law) close questioning of a hostile witness in a court of law to discredit or throw a new light on the testimony already provided in direct examination
cross-examination
The questioning of a witness in a trial, or in the taking of a deposition, by the party opposed to the one who produced the witness
cross-examination
In trials, each party calls witnesses Each party may also question the other's witness(es) When you ask questions of the other party's witness(es), it is called a "cross-examination" and you are allowed considerably more latitude in cross-examination then when you question your own witnesses (called an "examination-in-chief") For example, you are not allowed to ask leading questions to your own witness whereas you can in cross-examination
cross-examination
Examination of witnesses by the side (prosecution or defence) which did not call them Cf examination in chief
cross-examination
asking questions of a witness who is put on the stand by the other lawyer Cross-examination is usually intended to discredit the witness or weaken the effect of a testimony
cross-examination
a form of debate in which debaters are permitted to ask direct questions of their opponents during specified question periods, usually immediately following the opponent's constructive speeches A title for the question periods
cross-examination
The questioning of a witness of one party by the opposing party during a trial, hearing or deposition
cross-examination
1 The questioning of a witness, by a party or lawyer other than the one who called the witness, concerning matters about which the witness has testified during direct examination The purpose is to discredit or clarify testimony already given so as to neutralize damaging testimony or present facts in a light more favorable to the party against whom the direct testimony was offered
direct examination
(law) the initial questioning of a witness by the party that called the witness
direct examination
examination of a witness by the party that summoned him to trial
entrance examination
admissions exam, test given to determine if a candidate is qualified to be admitted to an institution (such as a university)
entrance examination
examination to determine a candidate's preparation for a course of studies
examinational
{s} of or pertaining to examination
examinations
plural of examination
eye examination
eye-checkup usually conducted by an optometrist
final examination
an examination administered at the end of an academic term
gemological examination
inspection of gems to ascertain quality and worth
histologic examination
examination of the structure of animal or plant tissues
intermediate examination
mid-term examination, test which is given around the middle of a term
internal examination
test administered by the school that one attends
matriculation examination
entrance exam, admissions test (for a university, college, etc.)
medical examination
checkup: a thorough physical examination; includes a variety of tests depending on the age and sex and health of the person
medical examination
The examination of an applicant for insurance or a claimant by a physician who acts in the capacity of the insurer's agent (LI,H)
medical examination
The examination of an applicant for insurance or a claimant by a physician who acts in the capacity of the insurer's agent
medical examination
Usually conducted by a licensed paramedic The medical report is part of the application, becomes part of the policy contract and is attached to the policy
medical examination
Medical assessment consisting of a health questionnaire and possibly a physical checkup, both of which applicants for insurance must furnish in order for the insurer to ascertain if they meet its underwriting standards
medical examination
examination performed by a doctor
medical examination
In life and health insurance, the physical examination of a proposed insured, usually conducted by a licensed physician or other qualified medical personnel, the results of which become part of the application, and are attached to the policy contract The so-called nonmedical in reality is a short-form medical report and is filled out by the agent Various company rules, such as amount of insurance applied for or already in force, age of applicant, sex, past physical history, data revealed by inspection report, etc , determine whether the examination shall be medical or nonmedical
medical examination
includes bacteriological and radiological tests and similar investigations and reference to being medically examined shall be construed accordingly
medical examination
In general, a medical exam is a procedure or test that seeks information about an individual s physical or mental health
medical examination
the examination given by a qualified medical practitioner to determine the insurability of an applicant; a medical examination may also be used to determine whether an insured person claiming disability is actually disabled
medical examination
In the underwriting process for life and health insurance, an examination by a physician may be required The physician is selected by the insurance company and performs the tests that are based on the size of the policy, and the age and health of the proposed insured
medical examination
Usually conducted by a licensed physician; the medical report is part of the application, becomes part of the policy contract and is attached to the policy A "non-medical" is a short-form medical report filled out by the agent Various company rules, such as amount of insurance applied for or already in force; applicant's age, sex, past physical history; data revealed by inspection report, etc , determine whether the examination will be "medical" or "non-medical "
midterm examination
an examination administered in the middle of an academic term
oral examination
examination given verbally
pass an examination
succeed in an examination, not fail a test
passed the examination
went through the test successfully
physical examination
The Fund reserves the right to examine at its own expense and as often as necessary, any person whose injury or sickness is the basis of a claim and, in the case of any death claim, to have an autopsy made
physical examination
(Medicine) clinical examination, process in which a doctor examines a patient's body looking for signs of disease
physical examination
Investigation into a patient's health status by observing, feeling, and measuring observable characteristics
physical examination
A medical examination to determine the condition of a person's health or physical fitness, especially for a specified activity or service
physical examination
In life and health insurance, an examination given by a doctor for the underwriting of an insurance policy (See also: medical examination )
post mortem examination
examination after death, autopsy
preliminary examination
an examination taken by graduate students to determine their fitness to continue
re-examination
second examination
redirect examination
(law) questioning of a witness by the party that called the witness after that witness has been subject to cross-examination
redirect examination
conduct a second interrogation (Law)
redirect examination
Further examination of a witness after cross-examination, carried out by the party that first called the witness
self breast examination
checking one's breasts for early signs of cancer
self examination
investigating oneself, self-criticism, self-scrutiny
self-examination
Self-examination is the act of examining your own body to check whether or not you have any signs of a particular disease or illness. Breast self-examination is invaluable for detecting cancer in its very early stages
self-examination
the contemplation of your own thoughts and desires and conduct
self-examination
Self-examination is thought that you give to your own character and actions, for example in order to judge whether you have been behaving in a way that is acceptable to your own set of values. The events in Los Angeles have sparked a new national self-examination
take an examination
be tested, be examined
thorough examination
intensive test
title examination
An examination of public records, laws, and court actions to make sure that a property's seller is the legal owner and to disclose all other claims or encumbrances on the property affecting its ownership
title examination
An examination of public records, law and court decisions to disclose the current facts regarding ownership of real estate
title examination
An examination of the public record to determine that the seller is the legal owner and there are no encumbrances (such as claims or liens) affecting the property
took an examination
was examined
written examination
test which is written on paper, test of theory
examination