collective

listen to the pronunciation of collective
İngilizce - Türkçe
kolektif

Albay Yuri A. Gagarin 9 Mart 1934'te Rusya'da Moskova'nın batısındaki bölgede bulunan bir kolektif çiftlikte doğdu. - Colonel Yuri A. Gagarin was born on a collective farm in a region west of Moscow, Russia on March 9, 1934.

{s} toplu

Toplu çıkarlar korunmalıdır. - Collective interests must be protected.

Rol Dili, Japonca'da erkek ve kadın toplu isimler içerir. - Role-Language includes male and female collective nouns in Japanese.

{s} müşterek
{i} ortak girişim
{s} ortaklaşa
(Askeri) toplu meteoroloji yayınları
kohektif
{i} topluluk adı
ortak

Bireysel suçların sonucunun ortak cezalandırma olması gerekir. - The consequence of individual crimes should be collective punishment.

kolektif şirket
kollektif
{i} ortaklaşma
topluluk ismi
{i} ortaklaşa çiftlik
{s} genel
collective agreement toplu sözleşme
collective bargaining işverenle işçi temsilcileri arasındaki toplu görüşme ve pazarlık
(Askeri) TOPLU METEOROLOJİ YAYINLARI: Avrupa gibi geniş bölgede, belirli saatte yapılan bütün hava tahminlerinin, yine bu bölge dahilindeki bütün meteoroloji istasyonlarına, radyo yayınları ile bildirmesi
(Ticaret) toptan
birlikte
birlik
biriktirilmiş
Collective power
Kollektif güç
collective bargaining
(Ticaret) toplu iş sözleşmesi
collective agreement
toplusözleşme
collective conscience
(Pisikoloji, Ruhbilim) ortak vicdan
collective labor agreement
(İnşaat) toplu iş sözleşmesi
collective labor agreements
toplu iş sözleşmeleri
collective labour agreement
(Kanun,Politika, Siyaset) toplu iş sözleşmesi
collective memory
(Pisikoloji, Ruhbilim) ortak bellek
collective ownership
ortaklaşa iyelik
collective standard
bileşik standart
collective unconscious
(Pisikoloji, Ruhbilim) ortak bilinçdışı
collective agreement
karşılıklı anlaşma
collective bargain
toplusözleşme
collective bargaining
karşılıklı anlaşma
collective bargaining
toplusözleşme görüşmesi
collective farm
kolhoz
collective farm
ortaklaşa çiftlik
collective farm
müşterek çiftlik
collective fire
toplu ateş
collective insurance
toplu sigorta
collective noun
topluluk adı
collective outlet
toplayıcı boşaltma kanalı
collective ownership
ortak iyelik
collective ownership
ortak mülkiyet
collective security
karşılıklı güvenlik
collective security
ortak güvenlik
collective work
ortak yapıt
collective bargaining round
toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinde
collective behaviour
ortak davranış, toplu davranış
collective consignment
Toplu gönderi
collective contract
Toplu sözleşme
collective enforcement
Toplu uygulama
collective intelligence
kolektif akıl
collective interests
ortak yararlar
collective noun
(Dilbilim) Topluluk ismi
collective noun
dilb. topluluk adı
collective nouns
toplu isimler
collective order
kolektif emir
collective policy
müşterek poliçe
collective punishment
toplu ceza
collective responsibility
(Sosyoloji, Toplumbilim) Toplu sorumluluk
collective subconscious
Toplumsal şuuraltı/bilinçaltı
collective title
Toplu başlık
collective unconsciousness
ortak bilinçaltı
collective action clause
(Politika, Siyaset) kolektif eylem kararı
collective agreement
toplu sözleşme
collective bargaining
(işverenle işçi temsilcileri arasında) toplu görüşme
collective bargaining
(Avrupa Birliği) toplu sözleşme
collective barganing
toplu pazarlık
collective barganing
toplu görüşme
collective behaviour
ortak davranış
collective behaviour
toplu davranış (miting vb)
collective call sign
(Askeri) ORTAK ÇAĞRI İŞARETİ: İki veya daha çok tesisi, komutanlığı, makamı veya birliği temsil eden çağrı işareti. Bu yerlere ait ortak bir çağrı işareti, o yerin komutanını ve bu komutana bağlı bütün ast komutanları içine alır. Ayrıca bakınız: "call sign"
collective call sign
(Askeri) ortak çağrı işareti
collective consumption
toplu tüketim
collective consumption
ortak tüketim
collective crime
(Politika, Siyaset) toplu suç
collective dose
(Çevre) kolektif radyasyon miktarı
collective dose
(Nükleer Bilimler) toplum dozu
collective dose equivalent
(Nükleer Bilimler) kollektif doz,toplam eşdeğer doz, toplam doz eşdeğeri
collective dose equivalent
(Çevre) kolektif doz eşdeğeri
collective effective dose
(Çevre) kolektif etkin doz
collective effective dose
(Nükleer Bilimler) toplum etkin dozu
collective effort
(Politika, Siyaset) müşterek çaba
collective excitation
(Pisikoloji, Ruhbilim) kolektif taşma
collective farm
(Ticaret) kollektif çiftlik
collective farm
kolektif çiftlik
collective hysteria
(Fizyoloji) kitle histerisi
collective hysteria
(Pisikoloji, Ruhbilim) ortak histeri
collective hysteria
(Fizyoloji) toplumsal histeri
collective leadership
(Politika, Siyaset) kolektif liderlik
collective leadership
(Politika, Siyaset) kolektif önderlik
collective memory
ruhb. ortak bellek
collective mind
müşterek akıl
collective movement
kolektif hareket
collective name
topluluk adı
collective notion
ortak düşünce
collective nuclear
(Askeri) TOPLU NÜKLEER KORUNMA: Kişilere nükleer korunma kolaylığı sağlayan bir ortamda, bir grup şahsa sağlanan aynı koruma
collective ownership
ortak iyilik
collective patron
(Politika, Siyaset) toplu hami
collective pitch angle
(Havacılık) müşterek hatve açısı
collective pitch control
(Havacılık) müşterek hatve kumandası
collective pitch control
(Havacılık) kolektif hatve kumandası
collective property
(Ticaret) iştirak halinde mülkiyet
collective protection
(Askeri) TOPLU KORUNMA: Personel, malzeme ve hayvanları- kimyasal, biyolojik ve radyolojik olanlar dahil- her türlü taarruza karşı koymak maksadıyla, bir birlik veya daha küçük bir grup tarafından kullanılan tesisler, teçhizat ve alınan tedbirler
collective protection shelter
(Çevre) toplu korunma sığınağı
collective protective measure
(Politika, Siyaset) kolektif koruyucu önlem
collective protector
(Askeri) sığınak gaz süzgeci
collective protector
(Askeri) SIĞINAK GAZ SÜZGECİ: Gaz geçmez sığınaklara (gasproof shelter) giren havaya karışmış zehirli gazların ayrılmasını temin eden süzücü mekanik cihaz
collective psychology
(Pisikoloji, Ruhbilim) kolektif psikoloji
collective psychosis
(Pisikoloji, Ruhbilim) kolektif psikoz
collective psychosis
(Pisikoloji, Ruhbilim) ortak psikoz
collective redundancy
(Politika, Siyaset) toplu işten çıkarma
collective research projects
(Politika, Siyaset) ortak araştırma projeleri
collective resignation
toplu istifa
collective routing indicator
(Askeri) toplu haberleşme göstergesi
collective security
(Politika, Siyaset) kolektif güvenlik
collective spaces
ortak alanlar
collective standard
bilesik standart
collective tactic
(Spor) kollektif taktik
collective training
(Askeri) toplu eğitim
collective training
(Askeri) müşterek eğitim
collective unconscious
(Sosyoloji, Toplumbilim) kolektif bilinçdışı (jung)
collective voice
(Ticaret) toplu görüşme
collectively
müşterek olarak
a collective
toplu
in collective form
toplu şekilde
taken together; collective
birlikte alındığında; toplu
balanced collective forces
(Askeri) dengeli müşterek kuvvetler
balanced collective forces
(Askeri) DENGELİ MÜŞTEREK KUVVETLER: Bir askeri kuvvette "denge" ihtiyacı; kuvveti meydana getiren unsurların birbirlerini tamamlar şekilde bulunmalarından doğar. Bu kuvvetlerin muhtelif bir tim halinde iş görmesi lazımdır ve "denge" terimi bu türdeki çeşitli unsurlar nispetinin, eldeki kuvvete, aldığı vazifeyi müessir ve verimli şekilde icra için en iyi teşkil edilme imkanı verdiğini anlatır. İki veya daha çok millete uygulanması halinde "dengeli müşterek kuvvet", birden çok milletin verdiği bir veya daha çok sınıftan meydana gelen ve toplam kuvveti ile terkibi, planladığı özel vazifeyi en iyi yerine getirecek durumda olan bir kuvvet olarak ifade edilebilir
cartridge actuated device; collective address designator
(Askeri) Kartuşla Çalışan Alet; müşterek adres rehberi
characters per second; collective protective shelter
(Askeri) karakter/saniye; toplu korunma sığınağı
civil affairs group; collective address group
(Askeri) sivil işler grubu; müşterek adres grubu
collective bargaining
toplu görüşme
collective bargaining
toplu pazarlık
collective noun
topluluk adı gram
collectively
ortaklaşa
collectively
toplu olarak
collectively
toptan olarak
collectively
toptan
general collective routing indicator (RI)
(Askeri) genel toplu haberleşme göstergesi (RI)
hybrid collective protection
(Çevre) karma kolektif korunma
interswitch collective routing indicator
(Askeri) anahtarlararası toplu haberleşme göstergesi
İngilizce - İngilizce
Formed by gathering or collecting; gathered into a mass, sum, or body; congregated or aggregated; as, the collective body of a nation
Tending to collect; forming a collection

Local is his throne . . . to fix a point, A central point, collective of his sons. -Young.

A farm owned by a collection of people
Having plurality of origin or authority; as, in diplomacy, a note signed by the representatives of several governments is called a collective note
A collective noun or name
A group dedicated to a particular cause or interest

There are, however, a number of contemporary artists and art collectives that have defined their practice precisely around the facilitation of dialogue among diverse communities.

: Deducing consequences; reasoning; inferring
: Expressing a collection or aggregate of individuals, by a singular form; as, a collective name or noun, like assembly, army, jury, etc
consisting of a number of persons or objects considered as gathered into a mass, or sum
{a} apt to gather or infer, whole, full
Gathered into a whole Of or by all the individuals in a group acting together
farm farm in which a group of farmers pool their land, domestic animals, and agricultural implements, retaining as private property enough only for the members' own requirements The profits of the farm are divided among its members colonial influence the consequences of, for example, British colonial cativity in parts of the devloping world commercial agriculture a system of agriculture in which food and materials are produced specifically for sale in the market
A collective is a business or farm which is run, and often owned, by a group of people who take an equal share of any profits. He will see that he is participating in all the decisions of the collective. = co-operative. shared or made by every member of a group or society
set up on the principle of collectivism or ownership and production by the workers involved usually under the supervision of a government; "collective farms"
{i} cooperative enterprize (i.e. factory, farm, etc.)
Expressing a collection or aggregate of individuals, by a singular form; as, a collective name or noun, like assembly, army, jury, etc
members of a cooperative enterprise
Collective actions, situations, or feelings involve or are shared by every member of a group of people. It was a collective decision The country's politicians are already heaving a collective sigh of relief. = joint + collectively col·lec·tive·ly The Cabinet is collectively responsible for policy
Describes the control which adjusts the pitch of the rotor blades; causing the heli to ascend or descend without the need to change the rotor RPMs This is usually the up and down movement of the left stick on the Tx Having the ability to do this means you can use the momentum of the blades when spinning to do an autorotation if the engine dies and gives quicker response time as well
Multi-agent clusters resulting from agent attraction based on tags (attributes) A collective can itself be an agent with detectors, effectors, rules, tags, etc
{s} combined; communal, common; obtained through cooperation
forming a whole or aggregate
A collective amount of something is the total obtained by adding together the amounts that each person or thing in a group has. Their collective volume wasn't very large. = combined + collectively col·lec·tive·ly In 1968 the states collectively spent $2 billion on it
Deducing consequences; reasoning; inferring
definition: group of roles gathered for a game address: shared game space
relating to, consisting of, or denoting an aggregate or group; opposed to individual
denoting a number of persons or things considered as one group or whole For example, "flock" is a collective noun Now that you understand this concept, we can all breathe a collective sigh of relief
members of a cooperative enterprise set up on the principle of collectivism or ownership and production by the workers involved usually under the supervision of a government; "collective farms"
The collective term for two or more types of thing is a general word or expression which refers to all of them. Social science is a collective name, covering a series of individual sciences. + collectively col·lec·tive·ly other sorts of cells
done by or characteristic of individuals acting together; "a joint identity"; "the collective mind"; "the corporate good"
Organization that administers rights granted by the copyright system on behalf of copyright owners who have joined that collective
A communication or processing activity in which many messages or compute primitives are linked together
collective agreement
A legally binding contract, specifying terms and conditions of employment, between a group of employees represented by one or more labor unions and an employer or employers' association
collective bargaining
A method of negotiation in which employees negotiate as a group with their employers, usually via a trade union
collective call sign
Any call sign which represents two or more facilities, commands, authorities, or units. The collective call sign for any of these includes the commander thereof and all subordinate commanders therein

CHARLIE 6: Commmander of the 1098th Transportation Company (Medium Boat) in Vietnam.

collective investment scheme
A way of investing money with other people to participate in a wider range of investments than may be feasible for an individual investor, and to share the costs of doing so
collective investment schemes
plural form of collective investment scheme
collective noun
A noun which, though singular, refers to a group of things or animals. Examples: a school of fish, a pride of lions
collective nouns
plural form of collective noun
collective number
the same as collective numeral
collective numbers
plural form of collective number
collective numeral
A numeral, which signifies that several persons or things are taken definitely and unitedly together, in the sense of — both, all three, all four, etc
collective numerals
plural form of collective numeral
collective security
The concept of maintaining peace among all nations or members of a group by making the security concerns of one member important to all members
collective unconscious
A reservoir of the experiences of human species
collective security agreement
international agreement in which countries agree to jointly defend any member country that is under attack from an outside force (NATO is one such pact)
collective bargaining
negotiations between an employer and labor union representatives concerning an improvement of work conditions or wages
collective responsibility
(Sosyoloji, Toplumbilim) Collective responsibility is a concept or doctrine, according to which individuals are to be held responsible for other people's actions by tolerating, ignoring, or harboring them, without actively collaborating in these actions
Collective vision
This occurs when more than one person simultaneously sees an apparition
collective agreement
agreement which involves a number of different parties
collective agricultural labor settlements
general term for agricultural settlements in Israel affiliated with the Labor movement
collective bargaining
A process which workers, through their bargaining committee, deal as a group to determine wages and other conditions of employment Normally, the result of collective bargaining is a written contract which covers all workers in the bargaining unit
collective bargaining
The crucial influence physicians gain when negotiating with managed care organizations for contracts and payment rates Individual physicians or small groups of physicians have little influence over MCO's for contracts or contract terms The result is very strong market forces encouraging physicians to become a part of large bargaining organizations This dynamic is the primary drive behind the creation of most physician groups (e g , IPAs, PHOs, PMOs, physician group mergers)
collective bargaining
A mechanism by which parties enter a collective agreement or contract
collective bargaining
When a trade union engages in collective bargaining, it has talks with an employer about its members' pay and working conditions. Negotiation between organized workers and their employer or employers to determine wages, hours, rules, and working conditions. the discussions held between employers and a union in order to reach agreement on wages, working conditions etc. Process of negotiation between representatives of workers (usually labour union officials) and management to determine the conditions of employment. The agreement reached may cover not only wages but hiring practices, layoffs, promotions, working conditions and hours, and benefit programs. Collective bargaining developed in England at the end of the 18th century. Although collective bargaining agreements are common in many countries, they are more scarce in developing countries that have large pools of surplus labour. Contract negotiations may occur at the national, regional, or local level, depending on the structure of industry within a country. See also labour union; strike
collective bargaining
Conversion
collective bargaining
the process of having labor as a group negotiate with management to determine the terms of employment for all workers rather than having each worker negotiate separately
collective bargaining
negotiation between an employer and trade union
collective bargaining
means the mutual obligation of an exclusive representative and the employer to meet at reasonable times and to negotiate in good faith concerning mandatory subjects of bargaining and to execute a written agreement, subject to approval of the civil service commission The obligation to negotiate does not compel either party to agree to a proposal or to make a concession
collective bargaining
Negotiations between labor union representatives and employers to reach agreement on a contract describing such matters as wages, hours and working conditions
collective bargaining
The process whereby formal labor agreements are reached by union and management representatives; it involves the negotiation of wages, hours, and conditions of employment and the administration of the labor contract
collective bargaining
Literally, bargaining between and/or among representatives of collectivities (thus involving internal as well as external bargaining); but by custom the expression refers to bargaining between labor organizations and employers See § 7103(a)(12) for a statutory definition
collective bargaining
is the performance of the mutual obligations of the public employer and the bargaining agent of the employee organization to meet at reasonable times, to negotiate in good faith, and to execute a written contract with respect to agreements reached concerning the terms and conditions of employment, except that neither party shall be compelled to agree to a proposal or be required to make a concession unless otherwise provided in this part
collective bargaining
The process in which a union negotiates the terms and conditions under which its members will work for an employer
collective bargaining
"A process of negotiation between an employer and a labour union representing his employees, conducted with the object of concluding an agreement regulating the relationship between both the employer and its employees and the employer and the union" (Carrothers et al, 1986) The process by which employers and trade unions voluntarily arrive at their own agreement regarding the terms and conditions of employment
collective bargaining
statutory mechanism for employees to participate collectively in the determination of their terms and conditions of employment through meetings between their elected representatives and their employer at which their terms and conditions of employment are negotiated Also used to resolve labor disputes
collective bargaining
  Literally, bargaining between and/or among representatives of collectivities (thus involving internal as well as external bargaining); but by custom the expression refers to bargaining between labor organizations and employers   See § 7103(a)(12) for a statutory definition
collective bargaining
The process by which unions and firms agree on the terms of employment (pg 26)
collective bargaining
the negotiation process through which management and unions reach an agreement about compensation, working hours, and working conditions for the bargaining unit
collective bargaining
the negotiations between an employer and the union representative to obtain a contract for the employees in the union
collective bargaining
Method of determining conditions of employment through direct negotiations between a union and employer
collective bargaining
group negotiations between trade unions and employees, concerning pay and working conditions
collective bargaining
Method whereby representatives of employees (unions) and employers determine the conditions of employment through direct negotiation, normally resulting in a written contract setting forth the wages, hours, and other conditions to be observed for a stipulated period (e g , 3 years) Term also applies to union-management dealings during the term of the agreement
collective bargaining
The process of negotiating a contract between a company and a labor union
collective bargaining
A process through which a bargaining committee represents the interests of the bargaining unit in determining wages, hours, and other conditions of employment The results are written in a contract that covers everyone in the bargaining unit
collective bargaining
The process through which union leaders and management personnel negotiate common terms and conditions of employment for those workers represented by the union
collective bargaining
the process of negotiations between the union and management over wages and working conditions
collective bargaining
The process used to  negotiate a contract where one side of the bargaining team represents labor's needs and wants and the other side represents management
collective farm
a farm operated collectively
collective farm
A farm or a group of farms organized as a unit and managed and worked cooperatively by a group of laborers under state supervision, especially in communist countries. a large farm that is owned by the government and controlled by the farm workers. Russian kolkhoz. In the former Soviet Union, a cooperative agricultural enterprise operated on state-owned land. Under the policy of collectivization, which was pursued most intensively by Joseph Stalin in 1929-33, peasants were forced to give up their individual farms and join large collective farms. They objected violently and in many cases slaughtered their livestock and destroyed their equipment before joining. By 1936 almost all the peasantry had been collectivized, though millions had also been deported to prison camps. With the breakup of the Soviet Union in 1990-91, the collective farms began to be privatized
collective mark
A trademark or service mark for a cooperative, association, or other collective organization
collective negotiation
negotiations between an employer and labor union representatives concerning an improvement of work conditions or wages
collective noun
{i} noun which has a singular form yet has a plural meaning (people, herd, etc.); name that denotes a group or collection of things or people or places
collective noun
a noun that is singular in form but refers to a group of people or things
collective noun
A collective noun is a noun such as `family' or `team' that refers to a group of people or things. In American usage, a collective noun takes a singular verb when it refers to the collection considered as a whole, as in The family was united on this question. The enemy is suing for peace. It takes a plural verb when it refers to the members of the group considered as individuals, as in My family are always fighting among themselves. The enemy were showing up in groups of three or four to turn in their weapons. In British usage, however, collective nouns are more often treated as plurals: The government have not announced a new policy. The team are playing in the test matches next week. A collective noun should not be treated as both singular and plural in the same construction; thus The family is determined to press its (not their) claim. Among the common collective nouns are committee, clergy, company, enemy, group, family, flock, public, and team. See Usage Note at group. a noun, such as 'family' or 'flock', that is the name of people or things considered as a unit
collective ownership
ownership held in common, collective control
collective punishment
group punishment, penalization of an entire group
collective responsibility
group responsibility, accountability by an entire group
collective security
a system for international peace
collective settlement
community which is jointly operated by its residents
collective unconscious
In psychology, the collective unconscious consists of the basic ideas and images that all people are believed to share because they have inherited them. In Jungian psychology, a part of the unconscious mind, shared by a society, a people, or all humankind, that is the product of ancestral experience and contains such concepts as science, religion, and morality
collective unconscious
(Psychology) psychic material that every human possesses in his/her unconscious at birth (term coined by Carl Jung)
collective unconscious
A theory put forward by psychologist Carl Jung which states that there exists a universal human consciousness which holds the collective memories, experiences, and wisdom of the human race, and which certain people are able to tap
collective unconscious
according to Jungian theory, the part of the unconscious mind that contains memories and behavioral predispositions that all humans share because of our common ancestry
collective unconscious
the inherited symbolic expressions of human experience (Jung)
collective unconscious
Concept put forward by C G Jung to refer to a level of unconscious thought and experience shared collectively by humans
collective unconscious
Carl Jung coined the term used to describe the aspect of the unconscious that he believed is common to all humanity
collective will
collective desires or ambitions of a group of people
collectively
In a collection; in a collective manner; together as a whole; bunched together; to be treated as a single unit, rather than the items that make up the collection separately
collectively
{a} in a body, together, wholly
collectively
In a mass, or body; in a collected state; in the aggregate; unitedly
collectively
in conjunction with; combined; "Our salaries put together couldn't pay for the damage"; "we couldn`t pay for the damages with all out salaries put together"
collectively
as a group
collectively
in a collective manner; communally, as a group
collectives
plural of collective
free collective bargaining
talks between trade unions and employers about pay or working conditions that are not controlled by law
Türkçe - İngilizce

collective teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

toplu iş sözleşmesi collective agreement
(reached through collective bargaining)
collective