development

listen to the pronunciation of development
İngilizce - Türkçe
gelişme

Son gelişmeler onların seyahat planlarını değiştirmelerine neden oldu. - Recent developments caused them to change their travel plans.

Ticaret şehirlerin gelişmesine neden oldu. - Commerce led to the development of cities.

(Fotoğrafçılık) geliştirim
{i} geliştirme

Uzun vadeli çıkarların uğruna, biz geliştirme departmanını satmaya karar verdik. - For the sake of long-term interests, we have decided to sell the development department.

(Fotoğrafçılık,Teknik) banyo etme
film banyo
(Fotoğrafçılık) imara açma
(Fotoğrafçılık) (film) banyo
adet edinme
oluşum
edinme
(Madencilik) amenajman
açınma
(Ticaret) iktisadi kalkınma
zuhur
açılım
gelişmişlik
(Jeoloji,Madencilik) hazırlık
tekamül
atılım
(Fotoğrafçılık) oluşma
terakki
genişletme
ilerleme
genişleme
kalkınma

O, sürdürülebilir kalkınma konusunda bir uzmandır. - He is an expert in sustainable development.

Ekonomik kalkınma Afrika için önemli. - Economic development is important for Africa.

{i} büyüme

Değişim bazen zor olabilir, ancak yeni fırsatlar yaratabilir ve kişisel büyüme ve gelişme aracı olabilir. - Change can sometimes be difficult, but it can also open up new opportunities and be a means of personal growth and development.

Hangisi daha önemlidir, ekonomik büyüme mi yoksa çevrenin korunması mı? - Which is more important, economic development or environmental protection?

gelişim

İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi. - After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished.

O, ekonominin gelişimine çok katkıda bulundu. - He contributed much to the development of the economy.

(Gazetecilik) Basma, baskı
{i} site

Fadıl, Kahire yakınlarındaki bir sitede yaşıyordu. - Fadil lived in a housing development near Cairo.

{i} son durum
{i} (âdet) edinme
(Askeri) GELİŞTİRME: Askeri maksatlarda kullanılacak daha yeni ve geliştirilmiş malzeme ve metotlar meydana getirmek için mevcut ilmi esaslar ile teknik malzeme ve fizik kanunlarının tatbiki
(Tekstil) inkişaf
{i} geliştirilmiş ürün
{i} (fırtına, basınç alanı v.b.) oluşma, oluşum
{i} tab etme
(Tıp) Açılma, gelişme, gelişim, inkişaf
geli
gelişm
develop
geliştirmek

Sosyal garip insanlar güvensizlikleri geliştirmek eğilimindedir. - Socially awkward people tend to develop insecurities.

Yeni bir makine geliştirmek için çok çalıştılar. - They worked hard in order to develop a new machine.

develop
gelişmek

Aç insanların % 98'i gelişmekte olan ülkelerde yaşar. - 98% of hungry people live in developing countries.

Japonya gelişmekte olan ülkelere 2 milyar yenlik bir yardım paketini taahhüt etti. - Japan guaranteed a 2 billion yen aid package to developing countries.

development agency
kalkınma ajansı
development aid
(Politika, Siyaset) kalkınma yardımı
development banks
(Ticaret) kalkınma bankaları
development cost
(Ticaret) geliştirme maliyetleri
development cost
(Ticaret) geliştirme giderleri
development farm
(Tarım) üretim çiftliği
development level
gelişim düzeyi
development of waves
(Askeri) dalgaların gelişimi
development plan
(İnşaat) geliştirme projesi
development plan
gelişim planı
development plan
planlı kalkınma
development plan law
(Kanun) imar yasası
development policy
(Politika, Siyaset) kalkınma politikası
development process
(Bilgisayar) geliştirme süreci
development process
gelişme süreci
development process
(Politika, Siyaset) kalkınma süreci
development project
(Askeri,Ticaret) geliştirme projesi
development rights
gelişim hakkı
development schemes
geliştirim taslağı
development stage
gelişme safhası
development thrust
gelişim hamlesi
development time
(Bilgisayar,Teknik) geliştirme zamanı
development area
geliştirme bölgesi
development bank
kalkınma bankası
development expense
kuruluş gideri
development model
kalkınma modeli
development plan
imar josparı
development plan
imar planı
development programme
kalkınma bağdarlaması
development right
imar hakkı
development time
gelişim zamanı
development cooperation
kalkınma işbirliği
development needs
gelişim gereksinimleri
development plan
kalkınma planı
development project
kalkınma projesi
development release
geliştirme sürümü
development stage
geliştirme aşamasında
development test
gelişme test
development tool
geliştirme aracı
development; solution
gelişimi; çözüm
development costs
(Ticaret) geliştirme masrafları
development directive
(Askeri) GELİŞTİRME DİREKTİFİ (HV.): İhtiva ettiği geliştirme programını onaylayan, resmi bir Amerikan Hava Kuvvetleri dokümanı. Sözleşme yetkisi; normal olarak bunlarla ilgili bir programda veya teklif edilmiş bir Teknik Geliştirme Planı'nın tasvibini gösteren ve Geliştirme Direktifi'ne uygun bir Geliştirme Planı'nın yayınlanması iznini veren Tedarik yetkisinde açıklanmıştır. Geliştirme Direktifinin, Kuvvet ve Mali Tahsis Planı'na uygun olması icap eder
development management skill
gelişme yönetimi becerisi
development order
(Askeri) SİPARİŞ TALİMATI: İmalatçıları malzeme ve imalat usulleri hakkında aydınlatmak için, ikmal maddeleri hakkında verilen talimat
development planning studies
(Askeri) GELİŞTİRME PLANLAMA ETÜTLERİ (HV.): Araştırma ve geliştirme planlaması için esas olan bilgileri temin maksadıyla yapılan incelemeler. Bu yolda yapılacak çalışmalar; imkan araştırma etütlerini, ileride kabul edilebilecek sistem anlayışları üzerinde araştırılmaları, bilim ve teknolojide bugünkü ve muhtemel gelişmeler ve bu gelişmelerin askeri maksatlara düşünülen tatbikatı ile ilgili etütleri ve askeri gayelerin elde edilmesini önleyebilecek bu günkü ve muhtemel bilimsel ve teknolojik yetersizliklerin incelenmesini içine alır. Fakat mutlak surette yalnız bunlara inhisar etmez
development project
(Askeri) GELİŞTİRME PROJESİ (HV.): Aşağıdaki maksatların temini için girişilmiş bir teşebbüs. (a) Bir tali sistem, komple parça, yardımcı aksam, ek parça, ana malzeme (veya bunun esas ana parçası) veya malzemeyi geliştirmek •, (b) Birbiriyle ilgili bir ana parça ailesi geliştirmek veya; (c) Bilimsel haber araştırmasında verimli bir bilgi sahası keşfetmek. $ir geliştirme projesi, araştırma ve geliştirme çalışmalarının ayrıca ve bariz bir unsuru olup, M. S. B. lığının bütün seviyelerinde dikkatle eleştirmeyi gerektiren bir önem taşımaktadır
development right
(İnşaat) bayındırım hakkı
development testing
geliştirme denemesi
development types
(Askeri) GELİŞTİRME TİPLERİ: İstenilen askeri özellikleri karşılamak üzere geliştirilmekte bulunan teçhizat tipleri. Bunlar, tecrübe tiplerini "experimental types" ve sınırlı tedarik tiplerini "limited procurement types" ihtiva eder
development types
(Askeri) geliştirme tipleri
delayed in development
kalkınmada gecikmiş
Deputy Director for Administration (CIA); designated development activity
(Askeri) İdare Başkanı Yardımcısı (CIA); tahsis edilmiş geliştirme faaliyeti
develop
oluşmak
develop
{f} ilerlemek
develop
genişlemek
develop
geliştir

Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. - Education aims to develop potential abilities.

Öğrenciler, okuma yeteneklerini geliştirmeliler. - Students should develop their reading skills.

develop
artmak
developments
gelişmeler

Yeni gelişmeler varsa bana bildir. - If there are any new developments, let me know.

Son gelişmeler onların seyahat planlarını değiştirmelerine neden oldu. - Recent developments caused them to change their travel plans.

Application development directorship
uygulama geliştirme müdürlüğü
develop
kalkınmak
arrested development
durdurulmuş gelişme
develop
geliştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. İtalyancasını geliştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir
develop
(Askeri) GELİŞTİRMEK: Daha yeni ve yararlı malzeme ve usuller bulmak ve bunları askeri maksatlarda kullanmak üzere, mevcut ilmi esaslar, teknik, malzeme ve fizik kanunları üzerinde incelemeler yapmak
develop
film banyo etmek
developments
{i} olaylar
research and development
(Askeri) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME: Silahlı kuvvetler için gerekli bilimsel araştırma ve geliştirme
develop
büyütmek
advanced development
(Askeri) ileri geliştirme
advanced development
(Askeri) tekamül geliştirmesi
advanced development objective
(Askeri) ileri geliştirme hedefi
agricultural development
(Tarım) tarımsal kalkınma
cluster development
(Jeoloji) küme gelişimi
cluster development
(Çevre) küme imar
cognitive development
(Dilbilim) bilişsel gelişme
curriculum development
(Dilbilim) izlence geliştirmesi
develop
yükselmek ateş
develop
gelişme göstermek
develop
gelişme kaydetmek
develop
harekete geçmek
develop
(film) banyo etmek
develop
açınmak
develop
(Matematik) açındırmak
develop
kalkındırmak
develop
abad etmek
develop
adet edinmek
develop
edinmek
develop
büyümek
develop
(Tıp) yürütmek
developments
geliştiriciler
drug development
(Tıp) ilaç geliştirme
human development
insani gelişmişlik
human development
insani gelişme
human development index
insani gelişmişlik indeksi
important development
büyük gelişme
important development
önemli gelişme
infill development
(Çevre) dolgu yapılanma
moral development
ahlaki gelişim
organization development
(Ticaret) örgüt geliştirme
personality development
kişilik gelişimi
personality development
kişisel gelişim
provide economic development
ekonomik kalkınma sağlamak
rapid application development
(Bilgisayar) hızlı uygulama geliştirme
ribbon development
(Çevre) şerit gelişme
rural development
(İnşaat) kırsal gelişme
schedule development
program geliştirme
uneven development
eşitsiz gelişme
urban development
şehircilik
European Development Fund
Avrupa Kalkınma Fonu
Ministry of Development and Housing
imar ve iskan Bakanlığı
balanced development
dengeli gelişme
community development
toplum kalkınması
develop
(filmi) banyo etmek
develop
artırmak
develop
işlenecek hale getirmek
develop
ortaya çıkmak
develop
görünmeye başlamak
develop
harekete geçirmek
develop
(hastalık) geçirmek
economic development
ekonomik gelişme
environmental development
çevre gelişmesi
five-year development plan
beş yıllık kalkınma josparı
land development
arazi ıslahı
program development
bağdarlama geliştirme
rate of development
kalkınma hızı
research and development
araştırma ve geliştirme
sustainable development
(Çevre) sürdürülebilir gelişme
term software development
yazılım gelişmesi terimi
the term software development
yazılım gelişimi terimi
used in software development
yazılım geliştirmede kullanılan
Knowledge development
(Askeri) Bilgi Geliştirme
Zone of Proximal Development
(Psikoloji, Ruhbilim) Yakınsal gelişim alanı
advance development
peşin gelişme
developments
gelişmeleri
human development
kişisel gelişim
human resources development
(Avrupa Birliği) İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
improvement development agency
iyileşme kalkınma ajansı
management development
yönetim geliştirme
market development
pazar geliştirme
organizational development
örgütsel gelişim
program development
program geliştirme
progressive development
ilerici gelişme
r&d (research and development)
arge (araştırma geliştirme)
rapid development
hızlı bir gelişme
self development
Kişisel gelişim
software development
yazılım geliştirme
software development life cycle
(Bilgisayar) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü
system development
sistem geliştirme, dizge geliştirme
the Ministry of Development and Housing
İmar ve İskân Bakanlığı
the debt-fueled development
borç para ile gelişme
training development
eğitim geliştirme
traning and development manager
Bir kurum ya da kuruluşta personelin eğitim ve geliştirilmesinden sorumlu memur
traning and development officer
Bir kurum ya da kuruluşta personelin eğitim ve geliştirilmesinden sorumlu memur
women in development
kalkınmada kadın
work development in the field of human resource management
insan kaynakları alanındaki iş geliştirme becerileri
develop
(Tekstil) inkişaf ettirmek
develop
meydana çı
develop
olgunlaşmak
develop
{f} şekillendirmek
develop
inkişaf etmek
develop
tekâmül ettirmek
develop
{f} açıklamak
develop
{f} açınım yapmak
develop
{f} tab etmek
develop
{f} ilgi göstermek
develop
{f} yükselmek (ateş)
develop
{f} 1. geliştirmek; gelişmek: He is working hard to develop his Italian. İtalyancasını geliştirmek için çok çalışıyor. develop an idea bir
develop
husule getirmek
develop
{f} banyo etmek
develop
{f} ün kazanmak
İngilizce - İngilizce
The second section of a piece of music in sonata form
Something which has developed

Our news team brings you the latest developments.

A real estate development
The process by which a mature multicellular organism or part of an organism is produced by the addition of new cells

Of more significance in the nature of branch development; in the Jubulaceae, as in the Porellaceae, branches are acroscopic and normally replace a ventral leaf lobe.

The process of developing; growth, directed change

The development of this story has been slow.

The application of new ideas to practical problems (''cf. research)

Our development department has produced three new adhesives this year.

The active placement of the pieces, or the process of achieving it

White's development is good, but black's has been hampered by the pawn on e5.

Development is the process or result of making a basic design gradually better and more advanced. We are spending $850m on research and development
The systematic application of knowledge toward the production of useful materials, devices, and systems or methods; including design, development, and improvement of prototypes and new processes to meet specific requirements (OMB Circular A-11, June 1996) See also Conduct of Research and Development
Includes such responsibilities as public education, resource development, training and education, research and development and legislative activities
{i} evolvement, gradual growth, evolution, maturation; progression
The process of developing; growth
The act or process of changing or expanding an expression into another of equivalent value or meaning
When refering to population: to advance, get stronger, better, smarter -- esp to advance in technology, method or wisdom (Note: growth and development mean the same in other contexts and as generally defined by Webster) Note, some have defined development as: "Meeting the basic needs (economic, health, nutrition, social services, infrastructure) of people, and improving the standard of living in a society" which is quite a different concept
the act of making some area of land or water more profitable or productive or useful; "the development of Alaskan resources"; "the exploitation of copper deposits"
Development is systematic use of the knowledge or understanding gained from research, directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including design and development of prototypes, and processes It excludes quality control, routine product testing, and production See also Research, development, and R&D plant
Development is the process of making an area of land or water more useful or profitable. The talks will focus on economic development of the region
a state in which things are improving; the result of developing (as in the early part of a game of chess); "after he saw the latest development he changed his mind and became a supporter"; "in chess your should take care of your development before moving your queen
The elaboration of a theme or subject; the unfolding of a musical idea; the evolution of a whole piece or movement from a leading theme or motive
Drilling and other post-exploration activities aimed at the production of oil and gas
The College's Development Office is chiefly responsible for alumni affairs and fundraising Since the Office's creation in 1989, individual and organisational donors have enabled the College to support student financial assistance and activities, endow academic activities and build or refurbish student accommodation, the Medieval kitchen and numerous public and teaching rooms [Lincoln]
In this case, it is the determination of the best techniques for applying a new device or process to the production of goods or services
The systematic use of the knowledge or understanding gained from research directed toward the production of useful materials, devices, systems, or methods, including the design and development of prototypes and processes [National Science Foundation, Directorate for Social, Behavioral & Economic Sciences, US definitions for resource surveys 1996 ] http: //www nsf gov/sbe/srs/seind96/ch4_defn htm
The application of new ideas to practical problems (cf. research)
Fourth step in a release life cycle that includes performing the steps necessary to fill the gaps identified in the fit analysis and do additional design and programming for requirements not met by the software Includes process adaptation, user and client support activities, test plan and unit testing, module modifications, interface and conversion programs, desktop setup, etc
A process enabling a community to provide for its own needs, beyond former levels, with dignity and justice Be careful! This word has been abused in the context of colonialism, and many people think of development as: "We'll give you this money, if you throw away your ancient culture and become Westerners "
act of improving by expanding or enlarging or refining; "he congratulated them on their development of a plan to meet the emergency"; "they funded research and development"
processing a photosensitive material in order to make an image visible; "the development and printing of his pictures took only two hours"
(biology) the process of an individual organism growing organically; a purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level; "he proposed an indicator of osseous development in children"
A phase of activity ranging from confirmation of a mineral deposit to the decision to build a mine Development includes all geological, engineering and economic work necessary to ensure profitable mining and compliance with applicable laws
(1) a developed tract of land (with houses or structures); (2) the act, process or result of developing
The act of developing or disclosing that which is unknown; a gradual unfolding process by which anything is developed, as a plan or method, or an image upon a photographic plate; gradual advancement or growth through a series of progressive changes; also, the result of developing, or a developed state
(see also: sustainable development) - The word `development' refers both to a process (the gradual unfolding of a potential) and to a steady state (the more elaborate form of a product) (Sykes, 1982) In the conservation versus development debate, usually the process-interpretation is used For example, OAS (1987) defines development as `the use, improvement and/or conservation of system goods and services and the mitigation of hazardous events' IUCN, UNEP and WWF (1991) define development as `increasing the capacity [of the environment] to meet human needs and improve the quality of life '
is the systematic use of the knowledge or understanding gained from research for the production of materials, devices, systems, or methods, including design, development, and improvement of prototypes and new processes It excludes quality control, routine product testing, and production
That part of a composition - usually the second part - in which the original themes of a movement, stated in the first part, are developed, reworked, or modified It is often followed by a third, final part - the recapitulation - which restates the original theme
The process of regulated growth that results from the interaction of the genome with cytoplasm and the environment It involves a programmed sequence of phenotypic events that are typically irreversible
A development is an area of houses or buildings which have been built by property developers. novel of character development child development development biological development bank Economic Co operation and Development Organisation for economic development Inter American Development Bank International Bank for Reconstruction and Development psychological development regional development program research and development United Nations Conference on Trade and Development United Nations Development Programme United Nations Conference on Environment and Development
Development (also known as rollout), is one of the three comprehensive systems for numbering the gear values for bicycle gears Development is the distance the bicycle travels for one crank revolution, and is usually measured in meters Development can be calculated by dividing the chainwheel size by the rear sprocket size, multiplying the result by the wheel diameter and by pi (3 1416) See also gear inches and gain ratios You can calculate gain ratios , gear inches or meters development with my Online Gear Calculator or with your slide rule
The phase in which newly discovered or proven oil or gas fields are put into production by drilling and completing production wells
a process in which something passes by degrees to a different stage (especially a more advanced or mature stage); "the development of his ideas took many years"; "the evolution of Greek civilization"; "the slow development of her skill as a writer"
a recent event that has some relevance for the present situation; "recent developments in Iraq"; "what a revolting development!"
"To evolve the possibilities of" (Webster’s New Collegiate Dictionary) A process of growth or change Often used in the phrases "economic development," connoting an expansion of economic opportunities and jobs, and "sustainable development," referring to economic and social changes that promote human prosperity and quality of life without causing ecological or social damage Sometimes confused with Growth
Development is the growth of something such as a business or an industry. Education is central to a country's economic development
The process of preparing an orebody for mining; sinking a shaft and driving haulage tunnels for the underground mine, or removing the overburden for an open-cut mine; installing crushers, concentrators, transportation, power and water lines, offices, shops, warehouses and community support services
a district that has been developed to serve some purpose; "such land is practical for small park developments"
The preparation of a specific mineral deposit for commercial production; this preparation includes construction of access to the deposit and of facilities to extract the minerals The development process is sometimes further distinguished between a pre-production stage and a current stage, with the distinction being made on the basis of whether the development work is performed before or after production from the mineral deposit has commenced on a commercial scale
Development is the gradual growth or formation of something. an ideal system for studying the development of the embryo
A development is an event or incident which has recently happened and is likely to have an effect on the present situation. Police said there had been a significant development in the case
The series of changes which animal and vegetable organisms undergo in their passage from the embryonic state to maturity, from a lower to a higher state of organization
Central section of a sonata-form movement, in which the themes of the exposition are developed
The equivalent expression into which another has been developed
The systematic use of the knowledge or understanding gained from research to create or improve useful materials, devices, systems, or methods through building and operating prototypes or test models
In sonata form, the 2nd section of a sonata form movement which expands and transforms the main themes presented in the exposition
dev
development area
area being expanded or improved
development area A
given region that is under development
development bank
A development bank is a bank that provides money for projects in poor countries or areas. National or regional financial institution designed to provide medium-and long-term capital for productive investment. Such investment is usually accompanied by technical assistance. Some development banks are government-owned and -operated, while others are private. Many have been established under the auspices of the World Bank. Among the largest are the Inter-American Development Bank, the Asian Development Bank, and the African Development Bank
development bank
bank whose purpose is to offer assistance to new and developing businesses
development loan
loan given for the purpose of strengthening and improving a business
development of mankind
formation of mankind, evolution of the human race
development potential
possibilities for improvement and growth
development project
plan for building a group of houses or apartment buildings
development stage
one of the parts in the path to the final stage
development stages
phases of formation or maturation (physical, mental, etc.)
development town
town that has been newly built
Department for International Development
DFID formerly called the Overseas Development Administration (ODA); a British government department that gives money, advice, and help to poorer countries
Department of Housing and Urban Development
U.S. federal agency that deals with subsidized housing community planning and development of cities, HUD
Department of Housing and Urban Development
the full name of HUD
department of housing and urban development
the United States federal department that administers federal programs dealing with better housing and urban renewal; created in 1965
arrested development
A state where development has stopped prematurely

But even the more complex of Jonson’s figures tend to be definable, seen in a state of arrested development. Their speeches generate little sub-text, except as intrigue.

community development
The practices and academic disciplines of civic leaders, activists, involved citizens and professionals to improve various aspects of local communities
cross-platform application development
Development of applications that work on various operating systems
develop
To bring out images latent in photographic film

Please develop this roll of film.

develop
To place one's pieces actively

I need to develop my white-square bishop.

develop
To change with a specific direction, progress

Let's see how things develop and then make our decision.

developments
plural form of development
dualistic development
The concept that the relationship between the rich and the poor countries is just a global version of the dualism that we see in every aspect of life; a concept that in interrelations the superior elements do little or nothing to pull up the inferior elements, and may serve to push them down
economic-development
Attributive form of economic development

economic-development charity.

psychosexual development
The progressive evolution of infantile sexuality through oral, anal, phallic, latent, and genital phases
real estate development
A group of buildings planned as a whole

This real estate development will provide both residential and retail space.

software development
The translation of a user need or marketing goal into a software product
sustainable development
Development which seeks to produce sustainable economic growth while ensuring future generations' ability to do the same by not exceeding the regenerative capacity of the nature. In other words, it's trying to protect the environment
sustainable development
A real increase in well-being and standard of life for the average person that can be maintained over the long-term without degrading the environment or compromising the ability of future generations to meet their own needs
develop
{f} build, improve; mature, grow
megakaryocyte growth and development factor
Thrombopoietin (THPO) also known as megakaryocyte growth and development factor (MGDF) is a protein that in humans is encoded by the THPO gene
Millennium Development Goals
The Millennium Development Goals (MDGs) are eight international development goals that all 192 United Nations member states and at least 23 international organizations have agreed to achieve by the year 2015. They include eradicating extreme poverty, reducing child mortality rates, fighting disease epidemics such as AIDS, and developing a global partnership for development
executive development
Executive development is the whole of activities aimed at developing the skills and competencies of those that (will) have executive positions in organisations. While "executive" and "manager" and "leader" are often used interchangeably, "executive" is commonly used to signify the top 5% to 10% of the organization. Similarly, "development" and "training" and "education" are often used as synonyms, however "development" is generally seen as the more encompassing of the three in terms of activities that build skills and competencies
iterative and incremental development
Iterative and Incremental development is a cyclical software development process developed in response to the weaknesses of the waterfall model. It is an essential part of the Rational Unified Process, the Dynamic Systems Development Method, Extreme Programming and generally the agile software development frameworks
sustainable development
Sustainable development (SD) is a pattern of resource use, that aims to meet human needs while preserving the environment so that these needs can be met not only in the present, but also for generations to come (sometimes taught as ELF-Environment, Local people, Future). The term was used by the Brundtland Commission which coined what has become the most often-quoted definition of sustainable development as development that "meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."
test-driven development
(Bilgisayar) Test-Driven Development (TDD) is a software development technique consisting of short iterations where new test cases covering the desired improvement or new functionality are written first, then the production code necessary to pass the tests is implemented, and finally the software is refactored to accommodate the changes. The availability of tests before actual development ensures rapid feedback after any change. Practitioners emphasize that test-driven development is a method of designing software, not merely a method of testing
traning and development officer
A training and development officer/manager manages the learning and professional development of an organisation's workforce
develop
generate gradually; "We must develop more potential customers"; "develop a market for the new mobile phone"
develop
elaborate, as of theories and hypotheses; "Could you develop the ideas in your thesis"
develop
disclose, discover, perfect or unfold a plan or idea
develop
work out; "We have developed a new theory of evolution"
develop
expand in the form of a series; "Develop the function in the following form"
develop
grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment; "A flower developed on the branch"; "The country developed into a mighty superpower"; "The embryo develops into a fetus";"This situation has developed over a long time"
develop
establish
develop
To change the form of something through a succession of states or stages, each of which is preparatory to the next The successive changes are undertaken to improve the quality of or refine the resulting object or software
develop
be gradually disclosed or unfolded; become manifest; "The plot developed slowly"
develop
To cause to become visible, as an invisible or latent image upon plate, by submitting it to chemical agents; to bring to view
develop
To bring to light gradually To work out To bring from a simple to a complex state To evolve
develop
To cause a ball to become more open and available to be played on later. Usually by moving it away from the cushion, or by opening a pack
develop
become technologically advanced; "Many countries in Asia are now developing at a very fast pace"; "Viet Nam is modernizing rapidly"
develop
process of colour forming
develop
(1) Convert an information system design into a working information system ready for implementation (2) Convert a software design into a working application ready for implementation A design is not properly developed until it has been tested
develop
come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose"
develop
To develop photographs means to make negatives or prints from a photographic film
develop
3rd step in the photolithography process, during which chemicals are applied on coated and aligned wafers to remove areas of exposed photo resist, leaving the wafer with a photo resist pattern
develop
To create
develop
move one's pieces into strategically more advantageous positions; "Spassky developed quickly"
develop
To place ones pieces actively
develop
make something new, such as a product or a mental or artistic creation; "Her company developed a new kind of building material that withstands all kinds of weather"; "They developed a new technique"
develop
If a problem or difficulty develops, it begins to occur. A huge row has developed about the pollution emanating from a chemical plant. blood clots in his lungs, a problem which developed from a leg injury. = arise
develop
To go through a process of natural evolution or growth, by successive changes from a less perfect to a more perfect or more highly organized state; to advance from a simpler form of existence to one more complex either in structure or function; as, a blossom develops from a bud; the seed develops into a plant; the embryo develops into a well-formed animal; the mind develops year by year
develop
to plan something out and then expand it
develop
To progress through a sequence of stages
develop
be gradually disclosed or unfolded; become manifest; "The plot developed slowly"; elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme; "develop the melody and change the key"
develop
change the use of and make available or usable; "develop land"; "The country developed its natural resources"; "The remote areas of the country were gradually built up"
develop
If you say that a country develops, you mean that it changes from being a poor agricultural country to being a rich industrial country. All countries, it was predicted, would develop and develop fast. see also developed, developing
develop
To expand and elaborate the details of a plan or outline for a particular course of action or program *
develop
To change the form of, as of an algebraic expression, by executing certain indicated operations without changing the value
develop
If someone develops a new product, they design it and produce it. He claims that several countries have developed nuclear weapons secretly
develop
If you develop an illness, or if it develops, you become affected by it. The test should identify which smokers are most prone to develop lung cancer A sharp ache developed in her back muscles
develop
cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development; "The perfect climate here develops the grain"; "He developed a new kind of apple"
develop
gain through experience; "I acquired a strong aversion to television"; "Children must develop a sense of right and wrong"; "Dave developed leadership qualities in his new position"; "develop a passion for painting"
develop
To become apparent gradually; as, a picture on sensitive paper develops on the application of heat; the plans of the conspirators develop
develop
grow emotionally or mature; "The child developed beautifully in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior"
develop
If you develop a skill, quality, or relationship, or if it develops, it becomes better or stronger. Now you have an opportunity to develop a greater understanding of each other Their friendship developed through their shared interest in the Arts. + developed de·vel·oped a highly developed instinct for self-preservation
develop
To develop land or property means to make it more profitable, by building houses or factories or by improving the existing buildings. Entrepreneurs developed fashionable restaurants and bars in the area. + developed de·vel·oped Developed land was to grow from 5.3% to 6.9%
develop
elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme; "develop the melody and change the key"
develop
come to have or undergo a change of (physical features and attributes); "He grew a beard"; "The patient developed abdominal pains"; "I got funny spots all over my body"; "Well-developed breasts"
develop
If a piece of equipment develops a fault, it starts to have the fault. The aircraft made an unscheduled landing after developing an electrical fault
develop
To progress
develop
superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry
develop
To unfold gradually, as a flower from a bud; hence, to bring through a succession of states or stages, each of which is preparatory to the next; to form or expand by a process of growth; to cause to change gradually from an embryo, or a lower state, to a higher state or form of being; as, sunshine and rain develop the bud into a flower; to develop the mind
develop
To advance; to further; to prefect; to make to increase; to promote the growth of
develop
superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry generate gradually; "We must develop more potential customers"; "develop a market for the new mobile phone"
develop
When something develops, it grows or changes over a period of time and usually becomes more advanced, complete, or severe. It's hard to say at this stage how the market will develop These clashes could develop into open warfare Society begins to have an impact on the developing child. + developed de·vel·oped Their bodies were well-developed and super fit
develop
happen; "Report the news as it develops"; "These political movements recrudesce from time to time"
develop
(verb) The act of eluting a chromatographic plate Once the elution is complete, the plate is said to have been "developed"
develop
make visible by means of chemical solutions; "Please develop this roll of film for me
develop
To free from that which infolds or envelops; to unfold; to lay open by degrees or in detail; to make visible or known; to disclose; to produce or give forth; as, to develop theories; a motor that develops 100 horse power
develop
expand in the form of a series; "Develop the function in the following form" grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment; "A flower developed on the branch"; "The country developed into a mighty superpower"; "The embryo develops into a fetus";"This situation has developed over a long time" cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development; "The perfect climate here develops the grain"; "He developed a new kind of apple" be gradually disclosed or unfolded; become manifest; "The plot developed slowly"; elaborate by the unfolding of a musical idea and by the working out of the rhythmic and harmonic changes in the theme; "develop the melody and change the key" grow emotionally or mature; "The child developed beautifully in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior" gain through experience; "I acquired a strong aversion to television"; "Children must develop a sense of right and wrong"; "Dave developed leadership qualities in his new position"; "develop a passion for painting" move into a strategically more advantageous position; "develop the rook" move one's pieces into strategically more advantageous positions; "Spassky developed quickly" superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry generate gradually; "We must develop more potential customers"; "develop a market for the new mobile phone" make something new, such as a product or a mental or artistic creation; "Her company developed a new kind of building material that withstands all kinds of weather"; "They developed a new technique" make visible by means of chemical solutions; "Please develop this roll of film for me
develop
If you develop an idea, theory, story, or theme, or if it develops, it gradually becomes more detailed, advanced, or complex. I would like to thank them for allowing me to develop their original idea The idea of weather forecasting developed incredibly quickly
develop
create by training and teaching; "The old master is training world-class violinists"; "we develop the leaders for the future"
develop
If you develop a habit, reputation, or belief, you start to have it and it then becomes stronger or more noticeable. Mr Robinson has developed the reputation of a ruthless cost-cutter. = acquire
develop
If you develop a business or industry, or if it develops, it becomes bigger and more successful. She won a grant to develop her own business Over the last few years tourism here has developed considerably. + developed de·vel·oped Housing finance is less developed in continental Europe
develop
To Evolve, to Make Available or Usable, to Realize
develop
policies and plans that support individual and community health efforts
develop
move into a strategically more advantageous position; "develop the rook"
develop
make visible by means of chemical solutions; "Please develop this roll of film for me"
developments
A group of building complexes or apartments. Often used for low income housing
developments
plural of development
development