express

listen to the pronunciation of express
İngilizce - Türkçe
ifade etmek

Ben teşekkürlerimi ifade etmek için doğru kelimeleri düşünemiyorum. - I can't think of the right words with which to express my thanks.

Yardımınızla ilgili minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. - I want to express my appreciation for your help.

{s} açık

Fikrini açıkça ifade et. - Express your idea clearly.

Elinizden geldiği kadar kendinizi açık biçimde ifade edin. - Express yourself as clearly as you can.

{s} belli
süratli
{f} açıklamak

Çoğu dilde ölüm ve ölmeyi açıklamak için örtülü ifadeler vardır. - Most languages have euphemistic expressions to describe death and dying.

{s} hızlı

Bu hızlı bir tren. Çok durakta durmaz. - This is an express train. It won't make many stops.

Ekspres tren o kadar hızlı geçti ki onu zorlukla gördük. - The express train went by so fast we hardly saw it.

{i} nakliye şirketi
özel ulak ile
{s} İng. ekspres, özel ulak, acele. z. ekspresle
{s} kesin
{s} ekspres (taşıt)
ekspres olarak

Bu mektubu ekspres olarak postalar mısınız? - Will you express this letter?

açık etmek
dışa vurmak
tabir etmek
mahsus
dışavurmak
beklemesiz
ekspresle
düşüncelerini belirtmek
dile getirmek
göstermek

İspanyolcada, değişiklikleri ve dönüşümleri göstermek için birçok farklı ifadeler vardır. - In Spanish, there are many different expressions to indicate changes and transformations.

anlatmak
(buyruk/istek/vb.) açık
ekspres taşımacılık
ekspres servisle
{f} ifade et

Ben teşekkürlerimi ifade etmek için doğru kelimeleri düşünemiyorum. - I can't think of the right words with which to express my thanks.

Savaşla ilgili duygularını ifade etti. - She expressed her sentiments on the war.

belirtmek
{i} ekspres

Saatim geri kaldığı için özel ekspresi kaçırdım. - As my watch was slow, I missed the special express.

Ekspres akşam 6:30'da varır. - The express arrives at 6:30 p.m.

belli etmek
ekspres tren

Paristen gelen ekspres tren saat onda varır. - The express train from Paris arrives at ten o'clock.

Normal tren ekspres trenden daha az rahattır. - The local train is less comfortable than the express train.

açığa vurmak
ekspres posta

Lütfen ekspres posta ile gönderin. - Please send it by express mail.

{f} sıkıp suyunu çıkarmak
sıkıp çıkarmak
(Tekstil) sıkmak
meramını ifade etmek
{f} ifade etmek, dışa vurmak, anlatmak, beyan etmek
dile getir

O dürüst bir biçimde kendi görüşünü dile getirdi. - He frankly expressed his own view.

Tom benzer kaygıları dile getirdi. - Tom expressed similar concerns.

{f} ekspresle göndermek
yüz ifadesi veya mimiklerle anlatmak
express in other terms başka sözlerle anlatmak
{i} özel ulak
express oneself maksadını anlatmak
sıkıp içini boşaltmak
{s} tam, tıpkı
{i} ekspres otobüs
{s} özel

Saatim geri kaldığı için özel ekspresi kaçırdım. - As my watch was slow, I missed the special express.

Yemek yemek istiyoruz. Özellikle bize hizmet eder misiniz? bir buçuktan önce yolda olmalıyız. - We would like to eat. Could you serve us expressly? We need to be on our way before half past one.

(Ticaret) nakliye şirketiyle göndermek
belli etme
acele

Acele etmelisin yoksa ekspresi kaçıracaksın. - You must hurry up, or you will miss the express.

Tom, yüzünde tatsız bir ifade, onların kapılardan acele ile girişini izledi. - Tom watched them hurry through the doors, a disagreeable expression on his face.

ekspresle göndermek (mektup)
ambar
tıpkı
acele posta
dillendirmek
expression
{i} anlatım

Tango, yatay arzuların dikey anlatımıdır. - Tango is the vertical expression of a horizontal desire.

expression
{i} ifade

Onun ifadesi tarafından kafam karıştı. - I was confused by her expression.

2011 yılının en kötü şöhretli ifadesi Kebap cinayetleridir. - The most infamous expression for the year 2011 is Kebab murders.

express a positive opinion
olumlu görüş vermek
express acceptance
(Kanun) açık kabul
express agent
ambarcı
express agreement
(Ticaret) sarih akıt
express an opinion
fikir yürütmek
express an opinion
görüş beyan etmek
express an opinion
mütalaa yürütmek
express an opinion
fikir beyan etmek
express an opinion
görüşünü ifade etmek
express an opinion
reyini beyan etmek
express an opinion
mütalaa bildirmek
express boiler
ekspres kazan
express clearly
açıkça belirtmek
express concern
(Politika, Siyaset) kaygılarını ifade etmek
express condolence
taziye bildirmek
express condolence
taziye sunmak
express consequence
(Kanun) aleni sonuç
express criticism
eleştiri yöneltmek
express delivery system
acele posta sistemi
express determination
kararlılık göstermek
express gratitude
minnet göstermek
express in words
söze dökmek
express mode
(Bilgisayar) hızlı mod
express one's condolences
taziyelerini bildirmek
express one's feelings
duygularını ifade etmek
express one's satisfaction
memnuniyetini ifade etmek
express one's thought
düşüncesini açmak
express one's thoughts
düşüncelerini belirtmek
express oneself
meramını anlatmak
express oneself
maksadını anlatmak
express oneself
kendini ifade etmek
express oneself
meramını ifade etmek
express remorse
pişmanlık göstermek
express sadness
üzüntü bildirmek
express sorrow
üzüntü bildirmek
express st in writing
yazıya dökmek
express telegram
yıldırım telgraf
express the feelings
duyguları anlatmak
express the hope
ümidini ifade etmek
express warranty
(Ticaret) açık garanti
express warranty
(Ticaret) açık teminat
express way
(Ticaret) büyük ve düzgün kara yolu
express way
(Ticaret) şehirlerarası yol
express way
(Turizm) otoban
express what one wants
meramını anlatmak
express company
nakliye ambarı
express company
nakliye şirketi
express delivery
acele teslim
express delivery
ekspresle gönderme
express elevator
hızlı asansör
express fee
ekspres posta vergini
express highway
ekspres karayolu
express letter
ekspres mektup
express mail
{i} ekspres posta
express mail
{f} ekspres posta ile göder
express messenger
özel ulak
express regret
üzüntüsünü bildirmek
express service
hızlı servis
express service
ekspres servis
express traffic
hızlı trafik
express train
ekspres tren

Paristen gelen ekspres tren saat onda varır. - The express train from Paris arrives at ten o'clock.

Hiç ekspres tren var mı? - Are there any express trains?

express train
sürat postası
express concern
ifade endişe
express fee
ekspres posta ücreti
express mail
ekspres posta ile gönder(mek)
express of
ile ifade
express one's sympathy for
bir görüşü anlayıp paylaşmak
express one's sympathy to
taziyede bulunmak
express oneself
kendini anlatma
express opinions
fikirleri açıklamak
express parcel
ekspres gönderilen koli
express service
ekspres servis, hızlı servis
express trust
açık kredi, sarih güven
express yourself
Bkz. express oneself
express air shipment
(Askeri) ekspres hava sevkiyatı
express air shipment
(Askeri) EKSPRES HAVA SEVKİYATI: Bak. "shipment"
express company
(Ticaret) taşıyıcılık şirketi
express company
(isim)kliye şirketi
express condition
(Kanun) sarin şart
express consent
(Kanun) sarih muvafakat
express delivery
İng. acele posta
express delivery
özel ulakla gönderme
express delivery
nakliye şirketi ile gönderme
express in other terms
başka sözlerle anlatmak
express one's appreciation
memnuniyetini bildirmek
express one's opinion
fikrini açmak to
express one's sympathy
to (birine) taziyede bulunmak; (birinin) acısını paylaştığını belirtmek
express one's sympathy
for (görüşü/fikri) anlayıp paylaşmak
express one's thanks
(to) (birine) minnettar/müteşekkir olduğunu belirtmek, şükranlarını ifade etmek
express one's thanks
şükranlarını ifade etmek
express post
ekspres posta
express train
ekspres treni
express trust
(Ticaret) açık kredi
express trust
(Ticaret) sarih güven
expression
deyim

2011 yılının kötü tanınmış deyimi Kebap cinayetleridir. - The notorious expression of the year 2011 is Kebab murders.

Çinliler, çocukları İngilizceyi ne kadar iyi bilirlerse, Çincede o kadar az deyimsel ifadeler kullandıklarını buldular. - The Chinese have found that the better their children know English, the less they use idiomatic expressions in Chinese.

expression
tabir
expression
(Tıp) Sıkıp içini boşaltma
expression
dışavurum
expressing
{f} ifade et

Bazen görüşlerini ifade etmekte sorun yaşadı. - He sometimes has trouble expressing his opinions.

Duygularımı ifade etmede iyi değilim. - I'm not good at expressing my feelings.

expressing
dışavurum
expressing
{i} ifade etme

Bazen görüşlerini ifade etmekte sorun yaşadı. - He sometimes has trouble expressing his opinions.

Benim akıcılığım birçok durum için yeterlidir, fakat genellikle çelişkili durumlarımı ifade etmek için değil. - My fluency is sufficient for many situations, but not for expressing my — often contradictory — emotions.

expression
{i} ifade etme
expression
söz

Ben ifadeye sözlükte bakacağım. - I'll look up the expression in the dictionary.

expression
eda
canopy express
(Askeri) kamyonet
expressed
ifade edilen
expression
yüzdeki ifade
expression
(Tıp) ekstensor
expression
sıkma
expression
(Tıp) açıcı kas
expression
(Tıp) bir uzvu çekip uzatan kas
expressive
gösteren
expressive
anlatan
expressive
dışavurumcu
expressive
(Dilbilim) anlatımsal
expressive
anlatımcı
expressive
ifade eden
expressively
anlamlı olarak
orient express
doğu ekspresi
expressive
{s} etkileyici

Tom'un son derece etkileyici bir sesi var. - Tom has an extremely expressive singing voice.

Son derece etkileyici bir şarkı söyleme sesi var. - She has an extremely expressive singing voice.

by express mail
ekspres posta ile
expressed
{f} ifade et

Onun gülümsemesi onun teşekkürlerini ifade etti. - Her smile expressed her thanks.

Savaşla ilgili duygularını ifade etti. - She expressed her sentiments on the war.

expression
ruh

Onun ifadesine bakılırsa, o kötü bir ruh hali içinde. - Judging from his expression, he's in a bad mood.

expression
duygularını katma
expression
deyiş
expression
ton
expressive
anlamlı
expressly
açık ve net bir şekilde
expressly
açıkça

Burada açıkça izin verilmeyen her şey yasaktır. - Here everything is forbidden that isn't expressly permitted.

pony express
atlı posta sistemi
expressing
ifade ederek
expression
yüz ifadesi

Onun yüz ifadesi bir limondan daha ekşiydi. - Her facial expression was more sour than a lemon.

Onun yüz ifadesi bir limondan daha fazla ekşiydi. - His facial expression was more sour than a lemon.

expression
anlatımı
expression
tabiri
expression
ekspresyon
to express with the voice, to utter
ses, dillendirmeye ifade
to feel or express sympathy or compassion
hissetmek veya sempati ya da şefkat ifade
American Express
(isim) american express [fin.]
American Express
{i} american express [fin.]
Surf Express
Surf Express : Internet üzerinde on kat daha hızlı sörf yapmak için hazırlanmış inanılmaz bir program
air mobility express
(Askeri) havadan hızlı intikal
canopy express
(Askeri) (TRUCK) KAMYONET: Esas itibari ile hafif yük taşımaya mahsus bir kamyon. Bu aracın üstü, sağlam bir şekilde, yanları ise bezle kapalıdır
container express
(Askeri) hızlı konteyner
expressible
anlatılabilir
expressible
beyan edilebilir
expression
ifade işareti
expression
(mat) deyim
expression
{i} ibare
expression
{i} mat., man. deyim, ifade
expression
ekspresyonizm
expression
anlamsız

Onun yüzü hep anlamsızdır. - His face is always expressionless.

expression
yüzdeki ifade veya anlam
expression
manasız
expression
{i} (yüzdeki) ifade
expressive
{s} ifadeli
expressive
{s} dokunaklı
expressive
{s} anlamlı, manalı
expressive
{s} canlı

İnsan ruhu yeryüzünde bulunduğu müddetçe; müzik, canlı bir varlık gibi ona eş ve destek olup büyük anlam katacak. - So long as the human spirit thrives on this planet, music in some living form will accompany and sustain it and give it expressive meaning.

expressive
tesir edici
expressive
tesir edici bir şekilde
expressive
expressively anlamlı olarak
expressive
anlatımlı
İngilizce - İngilizce
To press, squeeze out (especially said of milk)

The people of his island of Rokovoko, it seems, at their wedding feasts express the fragrant water of young cocoanuts into a large stained calabash like a punchbowl .

To translate messenger RNA into protein
The action of conveying some idea using words or actions; communication, expression

Whereby they discoursed in silence, and were intuitively understood from the theory of their expresses.

A mode of transportation, often a train, that travels quickly or directly

I took the express into town.

Truly depicted; exactly resembling

In my eyes it bore a livelier image of the spirit, it seemed more express and single, than the imperfect and divided countenance.

To convey or communicate; to make known or explicit

Words cannot express the love I feel for him.

To transcribe deoxyribonucleic acid into messenger RNA
Moving or operating quickly, as a train not making local stops
Specific or precise

I gave him express instructions not to begin until I arrived, but he ignored me.

{a} plain, downright, full, clear, copied
{v} to declare, represent, squeeze
{n} a messenger sent on a special occasion, a special message
{i} system for prompt transportation of people or parcels; dispatch conveyed by special messenger; messenger sent on special errand (British)
Clearly defined
give expression to; "She showed her disappointment"
An express or an express train is a fast train which stops at very few stations. Punctually at 7.45, the express to Kuala Lumpur left Singapore station. a British daily tabloid newspaper which usually supports the ideas of the Conservative Party. American Express Co. Orient Express Pony Express Railway Express Agency
To denote; to designate
To press or squeeze out; as, to express the juice of grapes, or of apples; hence, to extort; to elicit
by language; to declare; to utter; to tell
A messenger sent on a special errand; a courier; hence, a regular and fast conveyance; commonly, a company or system for the prompt and safe transportation of merchandise or parcels; also, a railway train for transporting passengers or goods with speed and punctuality
articulate; either verbally or with a cry, shout, or noise; "She expressed her anger"; "He uttered a curse"
An express command or order is one that is clearly and deliberately stated. The ship was sunk on express orders from the Prime Minister. = explicit + expressly ex·press·ly He has expressly forbidden her to go out on her own
rapid transport of goods public transport consisting of a fast train or bus that makes a limited number of scheduled stops; "he caught the express to New York"
indicate through a symbol, formula, etc ; "Can you express this distance in kilometers?"
If an idea or feeling expresses itself in some way, it can be clearly seen in someone's actions or in its effects on a situation. The anxiety of the separation often expresses itself as anger towards the child for getting lost. = manifest
"Can you express this distance in kilometers?" manifest the effects of (a gene or genetic trait); "Many of the laboratory animals express the trait" not tacit or implied; "her express wish" without unnecessary stops; "an express train"; "an express shipment" by express; "please send the letter express
An express office
To give a true impression of; to represent and make known; to manifest plainly; to show in general; to exhibit, as an opinion or feeling, by a look, gesture, and esp
That which is sent by an express messenger or message
Exactly representing; exact
Directly and distinctly stated; declared in terms; not implied or left to inference; made unambiguous by intention and care; clear; not dubious; as, express consent; an express statement
send my rapid transport or special messenger service; "She expressed the letter to Florida"
To translate the cell's genetic information stored in the DNA (gene) into a specific protein (synthesized by the cell's ribosome system)
Express is used to describe special services which are provided by companies or organizations such as the Post Office, in which things are sent or done faster than usual for a higher price. A special express service is available by fax It was sent to us by express mail. Express is also an adverb. Send it express
to show using math -- "Find the number expressed by each of the following " (16)
public transport consisting of a fast train or bus that makes a limited number of scheduled stops; "he caught the express to New York"
To convey meaning
{s} explicit, clear; exact, precise; quickly
To make or offer a representation of; to show by a copy or likeness; to represent; to resemble
not tacit or implied; "her express wish"
To send by express messenger; to forward by special opportunity, or through the medium of an express; as, to express a package
manifest the effects of (a gene or genetic trait); "Many of the laboratory animals express the trait"
serve as a means for expressing something; "The painting of Mary carries motherly love"; "His voice carried a lot af anger"
vt ucap
by express; "please send the letter express
A clear image or representation; an expression; a plain declaration
Oracle Express is a multi-dimensional database and engine used for OLAP analysis See the Express FAQ for more details
EPE to generate a phenotype from a genotype
Buses operate nonstop on highways or dedicated transitways for at least four miles and include peak only and all-day express Express routes provide travel times competitive with driving in an automobile Most express routes operate longer distances (8-25 miles) and during peak times, and are destined to and from one of the two major downtowns
mail that is distributed by a rapid and efficient system
To excrete or cause to excrete, especially said of milk
When you express an idea or feeling, or express yourself, you show what you think or feel. He expressed grave concern at American attitudes He expresses himself easily in English
without unnecessary stops; "an express train"; "an express shipment"
Also used adverbially
rapid transport of goods
"Can you express this distance in kilometers?"
emphasis If you refer to an express intention or purpose, you are emphasizing that it is a deliberate and specific one that you have before you do something. I had obtained my first camera for the express purpose of taking railway photographs. = specific + expressly ex·press·ly projects expressly designed to support cattle farmers
To make known the opinions or feelings of; to declare what is in the mind of; to show (one's self); to cause to appear; used reflexively
mail that is distributed by a rapid and efficient system articulate; either verbally or with a cry, shout, or noise; "She expressed her anger"; "He uttered a curse"
Intended for a particular purpose; relating to an express; sent on a particular errand; dispatched with special speed; as, an express messenger or train
obtain from a substance, as by mechanical action; "Italians express coffee rather than filter it"
{f} declare, say; send quickly; squeeze, extract
In mathematics, if you express a quantity or mathematical problem in a particular way, you write it using particular symbols, figures, or equations. It is expressed as a percentage
indicate through a symbol, formula, etc
by express; "please send the letter express"
rapid messenger or the message carried
The generic name of a suite of Ora-cle products that enable users to analyze multi-dimensional data and perform complex analysis for decision support
express lane
In a supermarket or other large retail enterprise, a checkout aisle reserved for customers with relatively few items to purchase
express lane
In a multi-lane controlled-access highway or expressway system, a lane close to the median and physically separated from the outer lanes, which has fewer entrances and exits than the outer lanes and which is intended for vehicles traveling longer distances, so that these vehicles may proceed in a relatively uninterrupted manner and often at greater speed. (Contrasted with a local lane)
express train
A train (either the service or the train itself) making limited stops
express trains
plural form of express train
express concern
show that one is concerned via words or actions, express worry or anxiety, be solicitous
express checkout
fast checkout lane (in a grocery store)
express command
explicit order, unambiguous order
express condition
special stipulation
express covenant
agreement that has been clearly stated
express dismay
show distress, show fear
express emotion
give verbal or other expression to one's feelings
express his sorrow for
say how sorry he feels for
express letter
urgent letter, letter sent by express mail
express mail
Offers convenient, overnight delivery service Letters, documents, and merchandise may be sent Express Mail Express Mail postage rates are charged on one pound increments from two through seventy pounds regardless of distance
express mail
This is an overnight delivery service in which the U S Postal Service guarantees a refund if overnight delivery is not made to any area listed on locally designated "Next Day Networks " Second day delivery is made of those locations not listed on the network If Express Mail is not delivered within the designated time the sender is entitled to a refund The sender must deal directly with the U S Postal Service when requesting a refund
express mail
Next-day mail delivery service
express mail
a post service that delivers letters and packages very quickly
express mail
mail that is distributed by a rapid and efficient system
express mail
mail that is transported and delivered quickly
express one's thanks
show one's appreciation, express one's gratitude, thank
express oneself
explain oneself, relate something about oneself or about one's opinions
express rifle
A sporting rifle for use at short ranges, employing a large charge of powder and a light (short) bullet, giving a high initial velocity and consequently a flat trajectory
express rifle
It is usually of moderately large caliber
express satisfaction at
show contentment with, be pleased with
express satisfaction with
show contentment with, be pleased with
express train
Formerly, a railroad train run expressly for the occasion; a special train; now, a train run at express or special speed and making few stops
express train
direct train, train with no intermediate stops
express-mail
send by express mail or courier such as Federal Express; "Express-mail the documents immediately
Mars Express
an exploration mission to Mars launched in 2003 by the European Space Agency; consisted of the Mars Express Orbiter and the Beagle 2 lander
Pineapple Express
Nickname for the jetstream and accompanying strong, moist airflow from the vicinity of the Hawaiian Islands to the west coast of North America

A warm, wet rainstorm—the notorious Pineapple Express—hit Western Washington the weekend before Thanksgiving in 1986.

expressed
Simple past tense and past participle of express
expression
An arrangement of symbols denoting values, operations performed on them, and grouping symbols
expression
A facial appearance usually associated with an emotion
expression
A colloquialism or idiom

The expression break a leg! should not be taken literally.

expression
Of a mother, the process of expressing milk
expressive
Effectively conveying thought or feeling
expressive
full of meaning
expressions
In JavaScript, expressions are commands that assign values to variables
expressible
{a} that may be uttered or squeezed
expression
{n} a pressing out, a form of speech
expressive
{a} proper to express, full, strong, clear
expressively
{a} in a full of strong manner, fully
expressly
{a} in direct terms, plainly, clearly
American Express
{i} American Express Company, American company based in New York City, provider of diversified financial and travel services worldwide
American Express
a US company that has a credit card service, exchanges foreign money, and sells travellers cheques
American Express Co
U.S. financial-services company. Founded in 1850 as an express-transportation company, American Express originally provided rapid transport of goods across New York and the Midwest. The company introduced traveler's checks in 1891 and opened its first European office in Paris in 1895. Its contemporary businesses include credit cards, services for travelers (including tour packages and car-rental reservations), and banking and investment services
American Express Company
{i} American Express, American company based in New York City, provider of diversified financial and travel services worldwide
Daily Express
the former name of The Express
K-Mart express
{i} (Slang) worthless whore
Midnight Express
name of a movie which describes the horrors of the Turkish prison
Murder on the Orient Express
famous murder mystery written by the British writer Agatha Christie
New Musical Express
the full name of the NME, a British music newspaper
Nippon Express Co., Ltd.
{i} Japanese company founded in 1872 based in Tokyo, one of Japan's largest freight transportation companies
Orient Express
a famous luxury railway train, used especially by rich people. It used to run (1883-1977) between Paris and Istanbul in Turkey, but there is now a luxury Orient Express train that goes from London to Venice. The train appears in many stories, including Agatha Christie 's novel Murder on the Orient Express (1934). Luxury train that ran from Paris to Constantinople (Istanbul) for over 80 years (1883-1977). Developed by the Belgian businessman Georges Nagelmackers, its luxuriously furnished cars became the symbol of glamour for European society. Europe's first transcontinental express train, it covered over 1,700 mi (2,740 km); after 1919 the route extended from Calais and Paris to Lausanne and via the Simplon Pass to Milan, Venice, Zagreb, and beyond. Service was suspended during both world wars. Discontinued in 1977, it was revived in 1982 to run between London and Venice as the "Venice Simplon Orient Express
Orient Express
a long-distance train which traveled from Paris to Istanbul
Outlook Express
{i} e-mail and news client provided by Microsoft and bundled with operating systems
Railway Express Agency
U.S. company that once operated the nation's largest ground and air express services. It was founded by the U.S. government as the American Railway Express Co. in 1918, when the nation's major express carriers Adams & Co., American Express Co., Wells, Fargo & Co., and Southern Express Co. were merged into a public corporation. An association of railroads bought out the business in 1929 and began to operate it as the Railway Express Agency. Its name was changed to REA Express in 1970. Poor management, strikes, and competition led to heavy losses, and REA filed for bankruptcy in 1975
Sunday Express
a British tabloid newspaper sold every Sunday, which generally supports the ideas of the Conservative Party ExPress, The
adverb express 4
send/deliver sth express to send or deliver a letter, package etc quickly using a special post service
air express
quick delivery of goods by air; express mail service
disorient express
condition of being confused
expressed
past of express
expressed
communicated in words; "frequently uttered sentiments"
expressed
Stated in words
expressed
Transcription and subsequent translation of a gene
expressed
precisely and clearly expressed or readily observable; leaving nothing to implication; "explicit instructions"; "she made her wishes explicit"; "explicit sexual scenes"
expressed
communicated in words; "frequently uttered sentiments
expressed
{s} communicated in words; verbalized; explicit, described in detail
expressed
The making of whatever protein a gene is programmed to make
expresses
plural of express
expresses
third-person singular of express
expressible
Capable of being expressed, squeezed out, shown, represented, or uttered
expressible
Able to be expressed
expressible
capable of being expressed; "an expressible emotion"
expressible
{s} can be expressed, can be put in words
expressible
capable of being expressed; "an expressible emotion
expressing
{i} utterance, communication, articulation, conveying
expressing
Present participle of to express
expression
A combination of keywords, operators, variables, and literals that yield a string, number, or object An expression can perform a calculation, manipulate characters, call a function, or test data
expression
(genetics) the process of expressing a gene
expression
A combination of operators, constants, literals, functions, and field names that evaluate into a single value
expression
n 1 an object, often used to emphasize the use of the object to encode or represent information in a specialized format, such as program text {"The second expression in a let form is a list of bindings "} 2 the textual notation used to notate an object in a source file {"The expression 'sample is equivalent to (quote sample) "}
expression
(n ) a sequence of operands, operators and parantheses It may be a variable, a constant, a function reference, or may represent a computation
expression
The expression of ideas or feelings is the showing of them through words, actions, or artistic activities. Laughter is one of the most infectious expressions of emotion the rights of the individual to freedom of expression Her concern has now found expression in the new environmental protection act
expression
A combination of operands and operators that produces a resulting value Expressions have a resulting type, that affects the context in which they may be used See boolean expression and arithmetic expression, for instance
expression
The process of translating a gene into a protein
expression
An expression is a word or phrase. She spoke in a quiet voice but used remarkably coarse expressions
expression
significant and impressive indication, whether by language, appearance, or gesture; that manner or style which gives life and suggestive force to ideas and sentiments; as, he reads with expression; her performance on the piano has expression
expression
{i} putting into words; phrase, word; look which conveys a certain feeling or emotion; manifestation, process of producing visible or measurable genetic traits (about genetic characteristics)
expression
In genetics, manifestation of a characteristic that is specified by a gene With hereditary diseases, for example, a person can carry the gene for the disease but not actually have the disease In this case, the gene is present but not expressed In industrial biotechnology, the term is often used to mean the production of a protein by a gene that has been inserted into a new host organism (Biotech Basics)
expression
a group of symbols that make a mathematical statement
expression
(1) A representation of a value; for example, variables and constants appearing alone or in combination with operators (2) In programming languages, a language construct for computing a value from one or more operands, such as literals, identifiers, array references, and function calls (3) A configuration of signs
expression
Expression is the showing of feeling when you are acting, singing, or playing a musical instrument. I don't sing perfectly in tune, but I think I put more expression into my lyrics than a lot of other singers do
expression
In the most general sense, an expression is a sequence of symbols The phrase CycL expression refers to expressions that follow the syntax rules of CycL Some CycL expressions are propositions or statements about the world; these are called CycL formulas Other CycL expressions form terms that stand for concepts; these are called non-atomic terms (NATs)
expression
the act of forcing something out by squeezing or pressing; "the expression of milk from her breast" the expression on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face" expression without words; "tears are an expression of grief"; "the pulse is a reflection of the heart's condition" the communication (in speech or writing) of your beliefs or opinions; "expressions of good will"; "he helped me find expression for my ideas" (genetics) the process of expressing a gene
expression
The process of expressing milk
expression
A phrase in C language comprising variable names, constants, functions and operators that expresses a value
expression
the expression on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face"
expression
A representation of a value For example, variables and constants appearing alone or in combination with operators are expressions
expression
the act of forcing something out by squeezing or pressing; "the expression of milk from her breast"
expression
Your expression is the way that your face looks at a particular moment. It shows what you are thinking or feeling. Levin sat there, an expression of sadness on his face
expression
A representation of a value; for example, variables and constants that appear alone or in combination with operators are expressions
expression
A particular way of phrasing an idea
expression
expression without words; "tears are an expression of grief"; "the pulse is a reflection of the heart's condition"
expression
A form of words in which an idea or sentiment is conveyed; a mode of speech; a phrase; as, a common expression; an odd expression
expression
The cellular production of the protein encoded by a particular gene The process includes transcription of DNA, processing of the resulting mRNA product and its translation into an active protein N B A recombinant gene inserted into a host cell by means of a vector is said to be expressed if the synthesis of the encoded polypeptide can be demonstrated [IUPAC Bioinorganic, IUPAC Compendium]
expression
A formula, such as SALARY + COMMISSION, used to calculate a new value from existing values An expression can be made up of column names, functions, operators, and constants Formulas are found in commands or SQL statements
expression
The act of declaring or signifying; declaration; utterance; as, an expression of the public will
expression
In molecular biology and biotechnology: the event of mRNA production and protein synthesis as a result of the activity of the corresponding gene Both mRNA and protein level measurements are valid tests for gene expression, even if they give different results
expression
In the context of Maya, an expression is a series of MEL commands that control one or more node attributes This allows you to programmatically control attributes
expression
A piece of code in a high-level language that returns a value
expression
The representation of any quantity by its appropriate characters or signs
expression
a group of words that form a constituent of a sentence and are considered as a single unit; "I concluded from his awkward constructions that he was a foreigner"
expression
An SM expression is something that can appear on the right hand side of a SET command More specifically, it is something that can appear as part of the right hand side of a SET command (this excludes implied do loops: SET x=1,10,2) Expressions may also appear in other contexts, such as in the ANGLE command, or in DEFINE name ( expression ) A formal definition of an expression is given by the YACC grammar in `control y' as the non-terminal symbol expr
expression
That which is expressed by a countenance, a posture, a work of art, etc
expression
In Pascal, a part of a statement that specifies how to compute a single data value
expression
1 A representation of a value; for example, variables and constants appearing alone or in combination with operators
expression
NCL: Any sequence of NCL operators and operands that results in the computation of a value In particular, any literal value is an expression and any variable is an expression Also, arrays are expressions as well as functions Operators applied to expressions are expressions
expression
The process by which a gene's coded information is converted into the structures present and operating in the cell Not all genes found in a DNA are made or expressed in all tissues Thus, there are different expression levels for different genes and tissue samples
expression
A combination of keywords, operators, variables, and constants that yield a string, number, or object An expression can perform a calculation, manipulate characters, or test data
expression
A mathematical symbol, or combination of sybols, representing a value, or relation Example: 2+2=4
expression
The act of expressing; the act of forcing out by pressure; as, the expression of juices or oils; also, of extorting or eliciting; as, a forcible expression of truth
expression
look, as indicative of thought or feeling
expression
something that has distinct existence; Women of the ELCA has three legislative expressions: units, synodical women's organizations and the churchwide women's organization; sometimes referred to as "entity"
expression
The realization of a work, by expressing the abstract concept as actual words, sounds, images, etc
expression
Lively or vivid representation of meaning, sentiment, or feeling, etc
expression
The physical manifestation of the information contained in a gene
expression
a word or phrase that particular people use in particular situations; "pardon the expression"
expression
the communication (in speech or writing) of your beliefs or opinions; "expressions of good will"; "he helped me find expression for my ideas"
expression
the style of expressing yourself; "he suggested a better formulation"; "his manner of expression showed how much he cared"
expression
A set of symbols denoting values and operations performed on them
expressions
Symbols that represent numbers or operations A way of writing something that uses numbers and symbols
expressions
Statements that involve changes the value of something, usually involving a mathematical equation
expressions
Any combination of variables, operators, and statements which evaluate to some result In English parlance this might be termed a "sentence" or even a "phrase", in that grammatical elements are combined into a cogent meaning Example: total=100; Example: if (total>100)
expressions
Mathematical expressions which allow you to change the animation of an object You can also create constraints between objects using expressions or create conditional animation Expressions are very powerful for creating precise animation
expressions
the relatives, the relations
expressions
plural of expression
expressive
Full of expression; vividly representing the meaning or feeling meant to be conveyed; significant; emphatic; as, expressive looks or words
expressive
characterized by expression; "a very expressive face
expressive
{s} full of expression, showing feeling or emotion, meaningful, demonstrative
expressive
Serving to express, utter, or represent; indicative; communicative; followed by of; as, words expressive of his gratitude
expressive
characterized by expression; "a very expressive face"
expressive
If you describe a person or their behaviour as expressive, you mean that their behaviour clearly indicates their feelings or intentions. You can train people to be more expressive. her small, usually expressive face. + expressively ex·pres·sive·ly He moved his hands expressively. + expressiveness ex·pres·sive·ness Crying is part of our natural expressiveness
expressively
with expression; in an expressive manner; "she gave the order to the waiter, using her hands very expressively
expressively
In an expressive manner
expressively
demonstratively, dramatically, eloquently, articulately
expressly
for the express purpose; "she needs the money expressly for her patients" in an explicit manner; "he stated expressly that the needed the money by tomorrow
expressly
explicitly; particularly, specifically
expressly
in an explicit manner; "he stated expressly that the needed the money by tomorrow"
expressly
in an expressive or explicit manner
expressly
In an express manner; in direct terms; with distinct purpose; particularly; as, a book written expressly for the young
expressly
in an explicit manner; "he stated expressly that the needed the money by tomorrow
expressly
for the express purpose; "she needs the money expressly for her patients"
Türkçe - İngilizce
express