etkisizleştirmek

listen to the pronunciation of etkisizleştirmek
Türkçe - İngilizce
deactivate
neutralize
passivate
to make (someone, something) ineffective; to neutralize
to neutralize, to defuse, to hogtie
preempt
defuse
disable
nullify
{f} counteract
pare smb.'s claws
etki
effect

The uncertainty about the weather has had a definite effect upon the Englishman's character. - Hava hakkındaki belirsizlik İngilizlerin karakterlerinde belirli bir etkiye sahiptir.

He could not take effective measures. - O etkin önlemler alamadı.

etki
influence

He has a great influence on his country. - Ülkesinin üstünde büyük etkisi var.

I think that our living together has influenced your habits. - Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi.

etki
impression

That day left a deep impression on me. - O gün bende derin bir etki bıraktı.

I was young and impressionable at that time. - O zamanlar genç ve kolay etkilenendim.

etki
impact

The impact of science on society is great. - Toplum üzerinde bilimin etkisi büyüktür.

It is not my purpose to investigate the impact of Emmet's theory on biology. - Amacım Emmet'in teorisinin biyolojiye olan etkisini araştırmak değildir.

etki
{i} action

The invasion of other countries is a shameful action. - Başka ülkelerin işgali utanç verici bir etkinliktir.

The government's actions were condemned worldwide. - Hükümetin etkinlikleri dünya çapında kınandı.

etki
{i} effectiveness

Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness. - Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar.

etki
act on
etki
affect

Worry affected his health. - Endişe onun sağlığını etkiledi.

The problem affects the prestige of our school. - Sorun bizim okulun prestiji etkiler.

etki
force

Persuasion is often more effectual than force. - İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir.

etki
{i} purchase
etki
{i} bearing
etki
incidence
etki
(Kimya) act upon
etki
impulse
etki
(İnşaat) exposure
etki
(Ticaret) personal power
etki
act

What activity do you spend most of your time doing? - Zamanının çoğunu hangi etkinliği yaparak geçirirsin?

Does the medicine act quickly? - İlaç çabuk etki eder mi?

etki
repercussion

No one correctly predicted the repercussions of these policies. - Hiç kimse bu politikaların etkilerini doğru bir şekilde öngöremedi.

I don't think you understand the repercussions your actions have caused. - Hareketlerinin neden olduğu etkileri anladığını sanmıyorum.

etki
(Gıda) stimulant
etki
(İnşaat) bias
etki
penetration
etki
{i} virtue
etki
punch
etki
power
etki
ring
etki
pull

The bus driver was not impressed when Tom pulled out a $50 note to pay his fare. - Otobüs şoförü, Tom'un bilet ücreti için elli dolar uzatmasından etkilenmedi.

etki
stress

Tom's stressful job is having a detrimental effect on his health. - Tom'un stresli işi sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir.

Stress can have an enormous negative impact on your health. - Stresin sağlığınız üzerinde çok büyük olumsuz etkisi olabilir.

etki
mark

The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered. - New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır.

etki
sound

Tom sounds impressed. - Tom etkilenmiş görünüyor.

etki
{i} reflection
etki
activity

What activity do you spend most of your time doing? - Zamanının çoğunu hangi etkinliği yaparak geçirirsin?

What's your favorite summer activity? - Favori yaz etkinliğin nedir?

etki
domain of
etki
{i} weight

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

etki
{i} stamp
etki
impress

The exhibition was very impressive. - Sergi çok etkileyiciydi.

I was deeply impressed by the scenery. - Manzaradan derinden etkilendim.

etki
{i} efficacy
etki
{i} clout
etki
{i} hold

Nancy has a hold on her husband. - Nancy'nin kocası üzerinde bir etkisi var.

etki
{i} leaven
etki
{i} drift
etki
leavening
etki
{i} point
etki
{i} interest

Mrs. Tanaka, the new teacher, is offering Japanese as an extra curricular activity twice a week to interested students. - Bayan Tanaka, yeni öğretmen, Japoncayı haftada iki kez ilgili öğrencilerine müfredat dışı etkinlik olarak öneriyor.

We want to make learning effective, interesting, and fascinating. - Biz öğrenmeyi, etkili, ilginç ve etkileyici yapmak istiyoruz.

etki
{i} forcefulness
etki
{i} potency
etki
{i} sway
etki
{i} efficiency
etki
effect, action; impact; impression; influence, clout
etki
jolt
etki
drag
etki
imprint
etki
reflexion
etki
(Hukuk) effect, force, impact
etki
effect, influence
etkisizleştirme
{i} deactivation
etkisizleştirme
making (someone, something) ineffective; neutralization
etkisizleştirme
(Nükleer Bilimler) neutralisation
Türkçe - Türkçe
Etkisiz, etki yapamaz duruma getirmek
etki
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
etki
Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra
Etki
(Hukuk) TESİR
Etki
dahiye
Etki
yardım
etki
Büyü, tılsım
etki
Bir etken veya bir sebebin sonucu
etki
Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim
etki
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner
etki
(Osmanlı Dönemi) tesir
etkisizleştirme
Etkisizleştirmek işi
etkisizleştirmek