efficiency

listen to the pronunciation of efficiency
İngilizce - Türkçe
(Askeri) EHLİYET, KİFAYET, VERİM, VERİM ORANI
liyakat
{i} yeterlik
{i} verim

Amerika genelinde aileler ve şirketler daha az maliyet ve çevreye yardımcı yollarla ENERGY STAR yardımıyla evlerinin ve işletmelerinin enerji verimliliği geliştiriyorlar. - Families and companies across America are improving the energy efficiency of their homes and businesses with help from ENERGY STAR in ways that cost less and help the environment.

Düzenlemeler verimliliğe zarar verir. - Regulations harm efficiency.

ehliyet
etkinlik
verim oranı
tesir
etki
Genellikle tek oda ve yatak odası ve küçük bir mutfaktan oluşan eşyalı stüdyo daire
randıman oranı
{i} hızlı ve verimli çalışma
{i} yetenek
Etkenlik
{i} işgüzarlık
(Nükleer Bilimler) (counters) verim (sayıcılarda)
kabiliyet derecesi
yapılan işe veya kullanılan enerjiye göre verim oranı
{i} rasyonellik
kifayet
etkililik
verimlilik
efficiency .
(Ticaret) verimlilik
efficiency criterion
(Ticaret) etkinlik kıstası
efficiency of labor
(Ticaret) emeğin üretimde verimliliği
efficiency standards
(Ticaret) verimlilik standartları
efficiency variance
(Ticaret) verim sapması
efficiency variance
(Ticaret) verim oranı
efficiency wages
teşvik ikramiyesi
efficiency apartment
Genellikle tek oda ve yatak odası ve küçük bir mutfaktan oluşan eşyalı stüdyo daire
efficiency in art
sanatta yeterlilik
efficiency locus
etkinlik yeri
efficiency of labour
emeğin verimliliği
efficiency apartment
(Mimarlık) stüdyo
efficiency expert
verimlilik uzmanı
efficiency factor
(Ticaret) etkinlik faktörü
efficiency of catch
(Havacılık) su tutma faktörü
efficiency rating
(Ticaret) yeterlilik değerlendirmesi
efficiency rating
(Ticaret) ehliyet değerlendirmesi
efficiency report
(Askeri) performans kağıdı
efficiency report
(Askeri) Sicil
efficiency report
(Askeri) SİCİL KAĞIDI: Bir subay, er ve sivil şahsın görevindeki başarı derecesini göstermek üzere, bir derece üstü tarafından hazırlanan rapor. Bu rapor; belirli fasılalarla, genellikle altı ayda bir ve daimi görev yeri değişikliklerinde hazırlanır
efficiency report
(Askeri) sicil kağıdı
efficiency test
yeterlik deneyi
efficiency test
verim deneyi
efficiency wage
teşvik primi
efficiency wages
(Ticaret) etkinlik ücreti
boost one's efficiency
etkinliğini artırmak
coding efficiency
(Bilgisayar) kodlama verimliliği
conversion efficiency
(Denizbilim) dönüşme etkinliği
counting efficiency
sayma verimliliği
improve one's efficiency
etkinliğini artırmak
luminous efficiency
(Bilgisayar,Teknik) ışıma verimi
productive efficiency
(Ticaret) üretim etkinliği
quantum efficiency
kuvantum verimliliği
quantum efficiency
kuantum verimi
quantum efficiency
(Aydınlatma) kuantasal verim
quantum efficiency
(Telekom) kuvantum verimi
resource allocative efficiency
(Ticaret) kaynak dağılımı etkinliği
strong form efficiency
(Ticaret) güçlü biçimde etkinlik
volumetric efficiency
volümetrik verim
volumetric efficiency
hacimsel verim
actinic efficiency
aktinik verim
ampere hour efficiency
amper saat verimi
anode efficiency
anot verimi
antenna efficiency
anten verimi
braking efficiency
frenleme verimliliği
cathode efficiency
katot verimi
circuit efficiency
devre verimi
collector efficiency
kollektör verimi
combustion efficiency
yanma verimi
computer efficiency
bilgisayar verimi
counter efficiency
sayaç verimi
current efficiency
akım verimi
directive efficiency
yöneltme verimi
economic efficiency
ekonomik etkinlik
electrical efficiency
elektrik verimi
high efficiency engine
yüksek verimli motor
high efficiency grid modulation
yüksek verim ızgara modülasyonu
high efficiency machine
yüksek verimli makine
hydraulic efficiency
hidrolik verim
irrigation efficiency
sulama verimi
light efficiency
ışık verimi
load efficiency
yük verimi
luminous efficiency
parlaklık verimi
mechanical efficiency
güç verimi
overall efficiency
toplam verim
thermal efficiency
ısıl verim
thermal efficiency
termik verim
absolute ventilation efficiency
(Mühendislik) Maksimum havalandırma verimi; bir havalandırma işleminin ortamdaki kirliliği azaltma düzeyi yada yetkinliği
allocative efficiency
(Ekonomi) tahsis,dağıtım etkinliği
cost efficiency
maliyet verimliliği
emission efficiency
emisyon verimi, yayım verimi
farm irrigation efficiency
çiftlik sulama verimi
fuel efficiency
yakıt verimliliği
high efficiency
yüksek verim
improving efficiency
etkinliğinin arttırılması
increasing efficiency
artan verimlilik
information efficiency
bilgi verim
labor efficiency variance
işgücü verimliliği varyans
manufacturing efficiency
üretim etkinliği
mixing efficiency
karıştırma verimi
pareto efficiency
Pareto verimliliği
promote efficiency
verimliliği yükseltmek
radiation efficiency
anten verimi
rectification efficiency
doğrultma verimi
relative efficiency
nispi randıman, bağıl verim
separative efficiency
ayrıştırma verimi
stage efficiency
kat verimi
thermal efficiency
termik verim, ışıl verim
absolute efficiency
(Nükleer Bilimler) mutlak verim
actual efficiency
gerçek verimlilik
actual efficiency
(Ticaret) fiili verim
actual efficiency
(Ticaret) füli verim
ampere hour efficiency
amper-saat verimi
annual efficiency index
(Askeri) YILLIK VERİM ENDEKSİ; YILLIK EHLİYET ENDEKSİ: Bir subay hakkında; bir yıllık faal görevi sırasında verilen sicillerden elde edilen Kara ordusu standart not ortalaması
apparent efficiency
(Tıp) kolon verimi
apparent efficiency
görünür verimlilik
asymptotic efficiency
sonusurdaki etkinlik
ballistic efficiency
(Askeri) BALİSTİK TESİR, BALİSTİK ETKİ: Bir merminin hava mukavemetine karşı koyma kabiliyeti. Balistik etki, esas itibariyle, merminin ağırlığına, çapına ve şekline tabidir
burner efficiency
yakıcı verimi
coding efficiency
kodlama verimliligi
collector efficiency
(Elektrik, Elektronik,Teknik) kolektör verimi
compressor efficiency
kompresör verimi
conventional efficiency
konvensiyonal verim
conversion efficiency or conversion ratio
(Nükleer Bilimler) dönüşüm verimi veya dönüşüm oranı
counting efficiency
sayma verimliligi
dedector efficiency
(Nükleer Bilimler) algılayıcı verimi
detective quantum efficiency
(Kimya) dedeksiyon kuantum etkinliği
detector efficiency
(Nükleer Bilimler) dedektör verimi,algılayıcı verimi
diesel efficiency
dizel verimi
digestion efficiency
(Denizbilim) sindirme etkinliği
emission efficiency
yayım verimi
emission efficiency
(Elektrik, Elektronik) yayma verimi
emission efficiency
(Elektrik, Elektronik,Teknik) emisyon verimi
energy conversion efficiency
(Nükleer Bilimler) enerji dönüşüm verimi
farm irrigation efficiency
çiftlik sulama randımanı
fighting efficiency
(Askeri) Muharebe etkinliği
filament efficiency
(Elektrik, Elektronik,Teknik) filaman verimi
fishing efficiency
(Denizbilim) av etkinliği
hull efficiency
(Askeri) tekne verimi
increase efficiency
verimi arttırmak
intrinsic efficiency
(Nükleer Bilimler) yapısal verim,dedektörün öz verimi,özverim
isentropic efficiency
izantropik verim
marginal efficiency of capital
(Ticaret) sermayenin marjinal etkinliği
mechanical efficiency
mekanik randıman
mechanical efficiency
(Otomotiv,Teknik) mekanik verim
obtain efficiency
verim elde etmek
operational efficiency
operasyon verimliliği
optimum efficiency
optimum randıman
optimum efficiency
(Ticaret) olası en yüksek etkinlik
optimum efficiency
(Ticaret) optimum etkinlik
overall efficiency
genel verim
overall efficiency index
(Askeri) toplam ehliyet
overall efficiency index
(Askeri) TOPLAM EHLİYET İNDEKSİ: Bir subayın son 7 yıllık fiili hizmet süresi zarfında doldurulmuş tam sicillerinden elde edilmiş Kara Ordusu standart not ortalaması
overall machine efficiency
(Matbaacılık, Basımcılık) genel makine verimliliği
predictive efficiency
(Pisikoloji, Ruhbilim) tahmin etkililiği
propeller efficiency
pervane verimi
propulsion efficiency
itme ya da sevk verimi
propulsive efficiency
itme verimi
protein efficiency ratio
(Gıda) protein yeterlilik oranı
quantum efficiency
kuvantum verimliligi
radiant efficiency
(Aydınlatma) erkesel verim
screen efficiency
ekran verimlili¤i
separation efficiency
(Nükleer Bilimler) ayırma etkinliği
separation efficiency
ayırma gücü
seperation efficiency
(Nükleer Bilimler) ayırma verimi
static efficiency
(Ticaret) statik etkinlik
structural efficiency
(İnşaat) strüktürel yeterlik
theoretical efficiency
teorik verim
true efficiency
gerçek verimlilik
weak form efficiency
(Ticaret) zayıf biçimde etkinlik
İngilizce - İngilizce
The extent to which time is well used for the intended task

The efficiency of the planning department is deplorable.

The extent to which a resource, such as electricity, is used for the intended purpose

The efficiency of this loudspeaker is 40%.

A one-room apartment

Fully-furnished efficiencies.

the state of possessing adequate skill or knowledge for the performance of a duty
Efficiency is the quality of being able to do a task successfully, without wasting time or energy. There are many ways to increase agricultural efficiency in the poorer areas of the world. energy efficiency
{n} a producing of effects, agency, act
A small, usually furnished apartment with a private bathroom and kitchenette
In a projector efficiency is defined as the ratio of the acoustic power generated to the total electrical power input Efficiency varies with frequency and is expressed as a percentage
A one room apartment
1) As applied to devices or systems such as motors or power plants, the ratio of output to input, expressed in percent 2) As applied to conservation, energy savings as by weatherization 3) As applied to economic analysis, maximizing output for a given cost or achieving a given output at a minimum cost See cost-effective
A measure of the body's performance - the ratio of output over input
skillfulness in avoiding wasted time and effort; "she did the work with great efficiency" the ratio of the output to the input of any system
The ratio of the useful energy delivered by a dynamic system (such as machine, engine, or motor) to the energy supplied to it over the same period or cycle of operation The ratio is usually determined under specific test conditions
An ability to perform well or achieve a result without wasted energy, resources, effort, time or money Efficiency can be measured in physical terms (technical efficiency) or terms of cost (economic efficiency) Greater efficiency is achieved where the same amount and standard of services are produced for a lower cost, if a more useful activity is substituted for a less useful one at the same cost or if needless activities are eliminated
– Ratio of total output power to input power expressed as a percentage Efficiency is derived by the equation
The ratio of the output power from the UPS to the input power from the utility This shows the percentage of the input power that is available as useful output power For example, a UPS that is 95% efficient delivers 95% of the utility power it receives to the load The remaining power takes the form of dissipated heat EMC Electro Magnetic Compatibility Emergency Shutdown Used to instantly or quickly shutdown all of the electrical power available to the UPS and the load An emergency shutdown device is usually used during a crisis to prevent damage to the UPS and the load Some computer-room installations require a Remote Emergency Power Off (REPO) capability as part of their security/safety system Equalize This is the process of increasing the Float Voltage to the Equalize Voltage to recharge or equalize the batteries Event An alarm activation or de-activation
A ratio of the input power compared to the output, usually expressed as a percentage The ratio of the useful work performed and the energy expended in producing it
A measure of the amount of time a parallel programs spends doing computation as opposed to communication Efficiency is defined as speedup / number of processors The closer it is to 1, the more perfectly parallel the task is at that level of parallelism; the closer to 0, the less parallel
The ratio of the output to the total input in a process
In physics and engineering, efficiency is the ratio between the amount of energy a machine needs to make it work, and the amount it produces. or mechanical efficiency In mechanics, the measure of the effectiveness with which a system performs. It is stated as the ratio of a system's work output to its work input. The efficiency of a real system is always less than 1 because of friction between moving parts. A machine with an efficiency of 0.8 returns 80% of the work input as work output; the remaining 20% is used to overcome friction. In a theoretically frictionless, or ideal, machine, the work input and work output are equal, and the efficiency would be 1, or 100%
{i} competence, productivity (without waste of time or effort); hotel room having a small kitchen area and a table
The ratio total output power to total input power, expressed as a percentage, under specified conditions
The most standard definition is the ratio of effective or useful output to the total input of any system, whether this is the energy delivered to run a machine or the natural resources consumed to produce products Economists have taken a different tack and define "efficiency" as socially optimal resource allocation
(Ticaret) A performance measurement that tracks actual vs. expected resource usage for a given volume or output. If labor costs for a given period are higher than expected, it could be due to: 1) a labor efficiency variance caused by using more labor hours for the amount of units produced than the standard or expected hours, or 2) a labor rate variance caused by using a more highly-paid group of workers than the standard
The quality of being efficient or producing an effect or effects; efficient power; effectual agency
Efficiency is the ratio of the work output to the work input It is normally expressed as a percentage
skillfulness in avoiding wasted time and effort; "she did the work with great efficiency"
is the quantitative ratio of the outputs of a processes to its input, but excluding auxiliary energy or material inputs (these are entered explicitly) Note that the efficiency of energy systems usually refers to the higher heating value, but in other countries also the higher heating value is used (especially USA)
The ratio of desired work-type output to the necessary energy input, in any given energy transformation device An efficient LIGHT bulb for example uses most of the input electrical energy to produce light, not heat An efficient HEAT bulb uses most of its input to produce heat, not light
The ratio of mechanical output to electrical input expressed in percent A measure of the energy losses in a system
Of a device with respect to a physical quantity which may be stored, transferred, or transformed by the device, the ratio of the useful output of the quantity to its total input
The ratio of useful work to energy expended
the ratio of electrical energy delivered into a device to the electrical energy it outputs With respect to audio amplifiers, it is the ratio of the power going into the unit to the power being delivered out to the speakers   The higher the number, which is expressed as a percentage, the more efficient the device is, and the lower the amount of energy loss, mostly in the form of heat   A perfectly efficient audio device would have a hypothetical efficiency rating of 100%
The ratio of the output to input power times 100, expressed as a percentage Efficiency = (Pout/Pin) x 100
The ratio or percentage of useful output to the total input in any system See Efficient, Energy efficiency, Inefficient
The ratio of output per unit input; the effectiveness of performance of a system; in an ion exchange system, often expressed as the amount of regenerant required to produce a unit of capacity, such as the pounds of salt per kilograin of hardness removal
the ratio of the output to the input of any system
- The percentage of input energy that is converted into output energy For a speaker this means taking AC power from an amp and converting it into acoustical energy (sound) For an amp this means taking in 12 volt DC power and converting it into AC power (wattage) Any wasted energy is dissipated as heat
the ratio of total output power to input power, expressed as a percentage Efficiency must be specified at a specific combination of load and input voltage
(gen) The ratio of the ENERGY output to the energy input Efficiency is usually expressed as a percentage F - rendement S - eficiencia
sufficiency
efficiency apartment
A small, usually furnished apartment with a private bathroom and kitchenette
efficiency apartment
a furnished apartment with a kitchenette and bathroom
efficiency expert
A specialist who seeks to increase the productivity of a business or an industry by improving the efficiency of its operations
efficiency expert
an expert in increasing the efficient use of machines and personnel
efficiency measure
action taken to save time or energy
pareto efficiency
(Ekonomi) Pareto efficiency, or Pareto optimality, is an important notion in economics with broad applications in game theory, engineering and the social sciences. The term is named after Vilfredo Pareto, an Italian economist who used the concept in his studies of economic efficiency and income distribution
aerodynamic efficiency
degree of effectiveness of a design for dealing with the effects of wind and gases on a body
cost efficiency
The usefulness of specified inputs (costs) to produce specified
cost efficiency
The relationship between a medium's (or a media schedule's) audience and the cost of using that medium (or media schedule) to reach a specific audience For broadcast media, 'Cost per TARP' (CPT) is the most common measure of cost efficiency For print, 'Cost per Thousand' (CPM) - circulation or readership - is most often used to measure cost efficiency
cost efficiency
The amount of output associated with an additional dollar spent on input; the MPP of an input divided by its price (cost)
cost efficiency
Refers to the balance of effectively meeting reach and frequency goals at the lowest price
cost efficiency
How costly is it to reach the target audience? Cost to reach a thousand individuals is used to determine cost efficiency Expressed as CPM
cost efficiency
For a media schedule, refers to the relative balance of effectively meeting reach and frequency goals at the lowest price
cost efficiency
The usefulness of specified inputs (costs) to produce specified outputs (benefits) In measuring cost efficiency, some outputs, including environmental, economic, or social impacts, are not assigned monetary values but are achieved at specific levels in the least cost manner Cost efficiency is usually measured using present net value, although use of benefit-cost ratios and rates of return may be appropriate
cost efficiency
Is the relationship between a medium's (or a media schedule's) audience and the cost of using that medium (or media schedule) to reach a specific audience For broadcast media, "Cost per TARP" (CPT) is the most common measure of cost efficiency For print "Cost per Thousand" is most often used to measure cost efficiency
cost efficiency
Represents inputs expended to produce outputs Measuring the ratio between total operating costs and total equivalent units produced in operating programs results in this cost efficiency number
cost efficiency
The usefulness of specified inputs (cost) to produce specified outputs (benefits) In measuring cost efficiency, some outputs (such as environmental, economic, or social impact) are not assigned monetary values, but are achieved at specified levels in a least cost manner Certain outputs not highly desired may be gotten at low costs "Effective" emphasizes achievement of objectives Cost efficiency is usually measured using present net value, although use of benefit-cost ratios and rates-of-return may be appropriate
cost efficiency
this is a ratio of the excess return over a fund's benchmark, divided by management expenses It calculates the value added (i e the excess over index returns) contributed by each percentage point of management expenses A positive ratio would indicate that management expenses have a positive contribution and that the fund has "earned its fees"
eco-efficiency
Eco-efficiency is a management process that is designed to 'produce more from less' Eco-efficiency can be achieved by increasing mineral recovery, using fewer inputs such as energy and water, recycling more and reducing emissions
eco-efficiency
The relationship between economic output (product, service, activity) and environmental impact added caused by production, consumption and disposal
eco-efficiency
The delivery of competitively priced goods and services that satisfy human needs and bring quality of life, while progressively reducing ecological impacts and resource intensity throughout the lifecycle, to a level at least in line with the earth's estimated carrying capacity
eco-efficiency
Maximising efficiency of production processes while minimising impact on the environment Eco-efficiency can be achieved by using new technology, using fewer inputs per unit of product such as energy and water, recycling more and reducing toxic emissions In summary doing more with less
economic efficiency
- the allocation of goods to their highest relative economic value
economic efficiency
A term that refers to the optimal production and consumption of goods and services This generally occurs when prices of products and services reflect their marginal costs Economic efficiency gains can be achieved through cost reduction, but it is better to think of the concept as actions that promote an increase in overall net value (which includes, but is not limited to, cost reductions)
economic efficiency
A state in which the cost of producing a given output is as low as possible
economic efficiency
Efficiency in the use and allocation of productive resources
economic efficiency
The extent to which resources are used for the purpose for which they are best suited and most desired by society
economic efficiency
Economically efficient production is organized to minimize the ratio of inputs to outputs Production is economically efficient when goods are produced at minimum cost in money and resources This typically occurs where input prices are used to find the least-expensive production process
economic efficiency
A criterion for assessing an investment or intervention in an economy An investment or intervention is said to be economically efficient when it maximizes the value of output from the resources available
economic efficiency
A technique used to evaluate the effectiveness of inputs (costs) to produce outputs (benefits) and effects when all costs and benefits that can be identified and valued are included in the computations Economic efficiency is often evaluated using present net value calculations and(or) benefit/cost ratios
economic efficiency
a measure of the size of consumer surplus and producer surplus An increase in the combined surpluses is an increase in economic efficiency
economic efficiency
Occurs when the economy's resources are allocated to their best uses; an equilibrium is reached in which the marginal benefits of an activity equal the marginal costs (e g , supply equals demand, or marginal benefits equal marginal damages)
economic efficiency
In commercial fishing, the point at which the added cost of producing a unit of fish is equal to what buyers pay Producing fewer fish would bring the cost lower than what buyers are paying Producing more fish would raise the cost higher than what buyers are paying Harvesting at the point of economic efficiency produces the maximum economic yield See maximum economic yield and economic rent
economic efficiency
A criterion for evaluating a program or public policy A program or policy is economically efficient if, among the possible alternative programs or policies, it has the largest excess of social benefits over social costs
energy efficiency
A measure of energy produced compared to energy consumed
energy efficiency
The conversion efficiency of one form of energy to another
energy efficiency
The product of the current efficiency and the voltage efficiency for a specified electrochemical process
energy efficiency
ratio between the amount of energy produced which is used efficiently and the amount which is wasted
energy efficiency
the amount of useful work or product divided by the fuel or energy input For example, in electrical generation, it is the amount of electricity produced per unit of fuel consumed For air conditioner, it is the amount of cooling provided per unit of electricity used
energy efficiency
Reduce the amount of energy/electricity used to perform the same function more efficiently Refer to Energy Conservation
energy efficiency
Reducing energy or demand requirements without reducing the end-use benefits
energy efficiency
is the most work derived from the least amount of energy resources
energy efficiency
technologies and measures that reduce the amount of electricity and/or fuel required to do the same work, such as powering homes, offices and industries
energy efficiency
The result of minimising the use of energy through the way in which buildings are constructed and arranged on site
energy efficiency
measure means any capital investment that reduces energy costs in an amount sufficient to recover the total cost of purchasing and installing such measure over an appropriate period of time and maintains or reduces non-renewable energy consumption
energy efficiency
The ratio or percentage of useful work or energy output to total work or energy input in any energy system For example, the efficiency of a home heating system is equal to the percentage of energy in the fuel or other source that is converted into useful heat See Efficiency, Efficient, Inefficient
energy efficiency
In reference to transportation, the inverse of energy intensiveness, i e , the ratio of outputs from a process to the energy inputs; for example, passenger miles traveled (PMT) per gallon of fuel
energy efficiency
The amount of fuel needed to sustain a particular level of production or consumption, in an industrial or domestic enterprise Energy efficiency measures are designed to reduce the amount of fuel consumed, either through greater insulation, less waste, or improved mechanical efficiencies, without losing any of the value of the product or process Improving energy efficiency is a technological means to reduce emissions of greenhouse gases without increasing production costs (Source: Mintzer, 1992)
energy efficiency
The decrease of energy requirements necessary to produce the same level of work or benefit
energy efficiency
Ratio of energy output of a conversion processor of a system to its energy input; also know as first law efficiency
energy efficiency
Using less energy/electricity to perform the same function Programs designed to use electricity more efficiently -- doing the same with less For the purpose of this paper, energy efficiency is distinguished from DSM programs in that the latter are utility-sponsored and -financed, while the former is a broader term not limited to any particular sponsor or funding source "Energy conservation" is a term which has also been used but it has the connotation of doing without in order to save energy rather than using less energy to do the same thing and so is not used as much today Many people use these terms interchangeably
energy efficiency
Ratio of energy output of a conversion process or of a system to its energy input; also known as first law efficiency
energy efficiency
the amount of energy extracted from a system divided by the amount of energy put into the system in order to recover the energy
energy efficiency
Refers to programs that are aimed at reducing the energy used by specific end-use devices and systems, typically without affecting the services provided Such savings are generally achieved by substituting technically more advanced equipment to produce the same level of end-use services (e g lighting, heating, motor drive) with less electricity
energy efficiency
the amount of energy in a system that directly contributes to do work
energy efficiency
The amount of input energy required per unit of output energy service provided by an energy-consuming device; also, efforts or activities that aim at reducing the energy used by specific end-use devices and systems, typically without affecting the services provided Examples include high-efficiency appliances, efficient lighting programs, high-efficiency heating, ventilating and air conditioning (HVAC) systems or control modifications, efficient building design, advanced electric motor drives, and heat recovery systems
energy efficiency
Quantitatively, the more energy that can be produced per unit mass of fuel, the more efficient is the energy production The efficiency with which energy is utilised can be increased by both improving energy supply technology an managing energy demand more effectively
energy efficiency
The act of using less energy/electricity to perform a given function, as distinguished from conservation, which implies accepting less Energy efficiency efforts differ from DSM programs in that the latter are focused on impacting the peak rate of usage, as versus the quantity of energy used to perform a function Many people use these terms interchangeably, which is often incorrect
energy efficiency ratio
A measure of the relative efficiency of a heating or cooling appliance, such as an air conditioner, that is equal to the unit's output in BTUs per hour divided by its consumption of energy, measured in watts
improving efficiency
increasing the level of efficiency
increasing efficiency
making more efficient, causing something to be done more effectively
labor efficiency
level of effectivity of work, efficiency of work
labor efficiency variance
(Ticaret) The cost variance created by using more or less actual labor hours than the standard labor hours for a given amount of production, while assuming the actual pay rate equaled the standard pay rate
luminous efficiency
relation between the amount of beneficial light emitted and the amount of wasted light
luminous efficiency
The ratio of the total luminous flux to the total radiant flux of an emitting source
maximum efficiency
greatest possible efficiency
steps for improving efficiency
procedures for achieving greater efficiency
thermal efficiency
relation between the amount of heat that is preserved to the amount of heat that is wasted
efficiency