bias

listen to the pronunciation of bias
İngilizce - Türkçe
önyargı

Tom önyargılı görünüyor. - Tom seems to be biased.

Oğlumuzun çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki önyargıyla böyle düşünüyor olabiliriz. - We think our boy is brilliant. Of course, we might be biased.

çapraz
{f} aleyhte etkilemek
(Ticaret) yanlı
meyilli
(Otomotiv) konvansiyonel
(Otomotiv) çapraz katlı
önyargılı kılmak
bir tarafı tercih
(Ticaret) tarafgirlik
(Kanun) tarafgir
taraflılık
ön yargı

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

Tom'un ön yargılı olduğundan oldukça eminim. - I'm pretty sure Tom's biased.

tarafsızlığını bozmak
(Ticaret) çarpıklık
(Ticaret) taraflı

Bu taraflı bir makale. - This is a biased article.

(Ticaret) eğiklik
önyargıyla hareket ettirmek
meyil
{f} etkile
eğilim

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

(Mitoloji) Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi
sev
meylettirmek, aleyhte tesir etmek
taraf tutma
eğilim/önyargı
{f} etki altında bırakmak
eğilim,v.etkile: n.önyargı
{i} yanılma
(fiil)rev, çapraz, meyilli
meyilli olarak
{f} 1. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried to bias me against him. Beni onun aleyhine
şevli
(Tekstil) verev
{f} önyargılı davranmasına neden olmak
temayül
önyargılı kıl
{i} sapma
(fiil)rev olarak, çapraz olarak, meyilli olarak
verev olarak
yanlılık
meylettirmek
{f} aklını çelmek
çapraz olarak
{i} kıvrımlı yol (bowling)
fikrini yönlendirmek
(Tıp) bias
(İnşaat) etki
öngerilim
peşin hüküm
sapmak
bayas
biased
{s} önyargılı

Bu önyargılı bir makale. - This is a biased article.

Tom'un önyargılı olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is biased.

bias against
karşı taraf tut
bias binding
çapraz şerit
bias belted
(Otomotiv) konvansiyonel kuşaklı
bias cut
çapraz kesilmiş
bias resistor
katot direnci
bias winding
öngerilim sargısı
bias address
önyargı adresi
bias binding
(Giyim) Biye: Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
bias tape
(Giyim) Biye: Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
bias tire
önyargı lastik
bias towards
önyargı karşı
bias voltage
öngerilim voltajı
bias binding
(Tekstil) çapraz şerit, verev bantı
bias binding maker
(Tekstil) verev biye yapma aleti
bias construction
(Havacılık) çapraz dikişler
bias current
(Nükleer Bilimler) önakım
bias cut
verev kesilmiş
bias error
(Havacılık) çapraz hata
bias error of a measuring instrument
olcme aygitinin yanlilik hatasi
bias fabric
(Tekstil) çapraz dokuma
bias voltage
(İnşaat) denetim gerilimi
bias winding
(Elektrik, Elektronik,Teknik) kontrol sargısı
biased
taraflı

Bu taraflı bir makale. - This is a biased article.

biased
etki altında kalmış
confirmation bias
Yanlı doğrulama
biassed
peşin hükümlü
biased
etkilenmiş
biased
yanlı
correspondence bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) tekabül önyargısı
freedom from bias
taraf tutmamak
freedom from bias
taraf olmamak
item bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) madde yanlılığı
item bias
(Dilbilim) madde taraflılığı
on the bias
(Tekstil) diyagonal

Kumaşı diyagonal kesin. - Cut the cloth on the bias.

on the bias
(Tekstil) verevine
overcome a bias
bir önyargıyı yıkmak
overcome a bias
bir önyargıyı kırmak
response bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki yanlılığı
subject bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) denek yanlılığı
upward bias
artı yanlılık
alternating current bias
alternatif akım öngerilimi
automatic bias
otomatik öngerilim
automatic grid bias
otomatik ızgara öngerilimi
biased
tarafgir
biased
{f} etkile
cathode bias
katot öngerilimi
cutoff bias
kesilme öngerilimi
gave a bias to
peşin hüküm ver
give a bias to
peşin hüküm ver
given a bias to
peşin hüküm ver
magnetic bias
manyetik ön alan
self-bias
otomatik öngerilim
self-bias
özöngerilim
anti-bias
önyargısız
biased
eğilimli
biases
önyargıları
cognitive bias
Bilişsel çarpıtma
confirmation bias
(Psikoloji, Ruhbilim) İn psychology and cognitive science, confirmation bias iş a tendency to search for or interpret new ınformation in a way that confirms öne's preconceptions and avoid ınformation and interpretations which contradict prior beliefs. İt iş a type of cognitive bias and represents an error of inductive inference, or as a form of selection bias toward confirmation of the hypothesis under study or disconfirmation of an alternative hypothesis
cultural bias
kültürel önyargı
experimenter bias
deneyci önyargı
fixed bias
sabit öngerilim
forward bias
ileri önyargı
gender bias
cinsiyet önyargı
give a bias to
peşin hüküm ver(mek)
grid bias
ızgara öngerilimi
hindsight bias
Sonuç belli olduktan sonra, sonucun önceden kolayca tahmin edilebilir olduğunu düşünme yanılgısı. örneğin maç sonuçlandıktan sonra, kazanan takımın kazanacağının baştan beri belli olduğuna ve bunu tahmin etmenin kolay olduğuna inanılması. Bu yanılgı sporda, siyasette ve pek çok diğer alanda yaygın olarak görülür
hindsight bias
(Sosyoloji, Toplumbilim) Birşeyin olacağını olmadan önce bilme temayülü
natural bias
doğal önyargı
reverse bias
ters öngerilim
self-serving bias
kendine hizmet eden önyargı
substitution bias
ikame önyargı
true bias
doğru meyilli
zero bias
sıfır öngerilim
behavior bias
(Ticaret) davranış sapması
biased
{s} peşin hükümlü
biased
eğilimli,v.etkile: adj.sapmalı
biassed
{s} önyargılı
biassed
{s} etki altında kalmış
biassed
{s} taraflı
buy national bias
(Ticaret) yerli malı kullan sloganı
challenge a judge for bias
taraf tutan yargıca itiraz etmek
contagious bias
(Ticaret) sari peşin hüküm
customer bias
(Ticaret) müşteri eğilimleri
cutoff bias
(Fizik) kesilme bayası
cutoff bias
(Fizik) kesilim öngerilimi
downward bias
eksi yanlilik
experimenter bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) deneyci yanlılığı
fixed bias
(Elektrik, Elektronik) sabit ön-gerilim
fixed bias
sabit polarma
forecast bias
(Ticaret) tahmin sapması
free from bias
tarafsız
give a bias to
peşin hüküm vermek
heuristic bias
sezgisel yanlılık
hindsight bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) geçmiş görüş önyargısı
identification bias
tanıma önyargısı
inflation bias
(Ticaret) enflasyon sapması
input bias current
giris on akimi
input bias voltage
giris on gerilimi
inverse bias
(Elektrik, Elektronik,Teknik) ters polarma
measurement bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) ölçüm yanlılığı
negative bias
eksi kutuplanma
observer bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) gözlemci yanlılığı
ordering bias
siralama yanliligi
positive bias
(Elektrik, Elektronik,Teknik) artı öngerilim
positive bias
(Elektrik, Elektronik,Teknik) pozitif öngerilim
positivity bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) olumluluk önyargısı
reverse bias
(Otomotiv) ters akışlı
sample bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) örneklem yanlılığı
socioeconomic bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) sosyoekonomik önyargı
test bias
test yanlılığı
trait negativity bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) olumsuz özellik yanlılığı
upward bias
arti yanlilik
volunteer bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) gönüllü yanlılığı
Türkçe - Türkçe

bias teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

BİAS
(Osmanlı Dönemi) Deprenmek, ıztırab
İngilizce - İngilizce
One of the Seven Sages of Greece from Priene living in the 6th century BC
the difference between the expectation of the sample estimator and the true population value, which reduces the representativeness of the estimator by systematically distorting it
To place bias upon; to influence

Our prejudices bias our views.

inclination towards something; predisposition, partiality, prejudice, preference, predilection

nature has pointed out a mixed kind of life as most suitable to the human race, and secretly admonished them to allow none of these biasses to draw too much.

In the game of crown green bowls: a weight added to one side of a bowl so that as it rolls, it will follow a curved rather than a straight path; the oblique line followed by such a bowl; the lopsided shape or structure of such a bowl
a voltage or current applied for example to a transistor electrode
the diagonal line between warp and weft in a woven fabric
The degree of correspondence between the mean forecast (<f>) and the mean observation (<x>) This type of bias is also known as overall bias, systematic bias, or unconditional bias The mean error is a measure of the overall forecast bias for continuous and probabilistic forecasts A measure of bias for categorical forecasts is equal to the total number of event forecasts (hits + false alarms) divided by the total number of observed events With respect to the 2x2 verification problem example outlined in the definition of contingency table, bias= (A+B)/(A+C)
{v} to incline partially, prepossess, move
{n} an inclination, bent, weight on one side
A leaning of the mind; propensity or prepossession toward an object or view, not leaving the mind indifferent; bent; inclination
A weight on the side of the ball used in the game of bowls, or a tendency imparted to the ball, which turns it from a straight line
In a neural network, bias refers to the constant terms in the model (Note that bias has a different meaning to most data analysts ) Also see precision
a line or cut across a fabric that is not at right angles to a side of the fabric
A non-chance event arising from faults in study design or measurement or data collection Bias may prejudice results in that traditional statistical analysis may be precluded or unreliable Bias may be introduced into a study by many factors including subject selection, follow-up, study factor choice, unmasked data collection, temporal trends in disease, co-management of disease if not concurrent in time, ecological fallacy, retrieval methods, play of chance, publication choice or prejudice of investigators
Cut slanting or diagonally, as cloth
(refers to statistical bias): Inaccurate representation that produces systematic error in a research finding Bias may result in overestimating or underestimating certain characteristics of the population It may result from incomplete information or invalid collection methods, and may be intentional or unintentional
{i} prejudice; tendency, leaning
When the evaluation design fails to capture the true population and implementation characteristics, thus rendering the results un-generalizable
Bias is a concern with or interest in one thing more than others. The Department has a strong bias towards neuroscience
To incline to one side; to give a particular direction to; to influence; to prejudice; to prepossess
influence in an unfair way; "you are biasing my choice by telling me yours"
Deviation of results or inferences from the truth, or processes leading to such systematic deviation Any trend in the collection, analysis, interpretation, publication, or review of data that can lead to conclusions that are systematically different from the truth
A systematic tendency of a sample to misrepresent the population Biases may be caused by improper representation of the population in the sample, interviewing techniques, wording of questions, data entry, etc
systematic distortion that may be due to measurement error, method of selecting the sample
In a sampling context, the difference between the conceptual weighted average value of an estimator over all possible samples and the true value of the quantity being estimated An estimator is said to be unbiased if that difference is zero The "systematic or persistent distortion of a measurement process which deprives the result of representativeness (i e , the expected sample measurement is different than the sample's true value) A data quality indicator" (QAMS 1993, 3)
The existence of a selective factor that will operate to determine the content of the sample in a particular way Generally, bias is an effect which deprives a statistical result of representatives by systematically distorting it, as compared to a random error which may distort on any one occasion, but which tends to balance on the average An example of the possibility of introducing a bias in sample results is to take a sample from a purchase journal where every tenth line is a utility bill A systematic sample with a sampling interval of (10) or some multiple of (10) will include either all utility bills or none Another example would be the selection for testing only those items which are simple to test or easy to locate
A characteristic of a test that could reduce the chances for identifiable sub-populations to receive scores that accurately reflect their abilities to respond to the skill being measured Common sources of bias may be related to language, cultural, or gender differences Example: A mathematics word problem that contains difficult language may be biased against English language learners Inadequate performance may not be due to a lack of mathematical ability, but rather a lack of English language skills
Deviation of results or inferences from the truth, or processes leading to such deviation
slanting diagonally across the grain of a fabric; "a bias fold"
Any difference between the true value and that actually obtained due to all causes other than sampling variability
{f} prejudice, influence opinions
a false association that results from to the failure to account for some skewing or influencing factor, or a tendency for the observed results to deviate from the "true" results Bias distorts results in a particular direction For example, if an investigator in a clinical trial believes the drug under study to be effective and knows which participants are receiving the drug, bias may influence his/her observations in favor of positive results
a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation
(Ticaret) A set of results consistently above or below an established centerline that indicates the need for corrective action
A slant; a diagonal; as, to cut cloth on the bias
Inclined to one side; swelled on one side
In feedforward and some other neural networks, each hidden unit and each output unit is connected via a trainable weight to a unit (the bias unit) that always has an activation level of -1 This has the effect of giving each hidden or output a trainable threshold, equal to the value of the weight from the bias unit to the unit
This is any factor which might change the results of a study from what they would have been if that factor were NOT present The direction of bias may be unpredictable For example, giving a team a ten point advantage might seem to give that side an advantage but some teams actually play much better when they have to come from behind! The validity of a study is integrally related to the likelihood that the results have been biased by factors extraneous to the study design
cause to be biased
(1) a systematic tendency toward a lack of objectivity, fairness, or impartiality on the part of the assessor or evaluator, often based on personal preferences and inclinations (2) systematic error in the assessment instrument and procedures, or in the interpretation and evaluation process See Contamination, Differential Functioning, Error of Measurement, Fairness, Rater Effect
Bias is a tendency to prefer one person or thing to another, and to favour that person or thing. Bias against women permeates every level of the judicial system There were fierce attacks on the BBC for alleged political bias. = prejudice
A tendency to misrepresent The term bias is used in statistics to refer to how far the average statistic lies from the parameter it is estimating, that is, the error that arises when estimating a quantity Errors from chance will cancel each other out in the long run, those from bias will not
Diagonal direction of cloth Ties should be cut on the bias (especially the blade) otherwise the tie will twist when worn
slanting diagonally across the grain of a fabric; "a bias fold
To bias someone means to influence them in favour of a particular choice. We mustn't allow it to bias our teaching. to unfairly influence attitudes, choices, or decisions
Bias occurs when problems in study design lead to effects that are not related to the variables being studied An example is selection bias, which occurs when study subjects are chosen in a way that can misleadingly increase or decrease the strength of an association Choosing experimental and control group subjects from different populations would result in a selection bias
the systematic tendency of any factors associated with the design, conduct, analysis and evaluation of the results of a clinical trial to make the estimate of a treatment effect deviate from its true value Bias introduced through deviations in conduct is referred to as 'operational' bias The other sources of bias listed above are referred to as 'statistical'
A wedge-shaped piece of cloth taken out of a garment (as the waist of a dress) to diminish its circumference
Extent to which, over repeated samples, the mean of the sampling distribution differs from the true mean Bias is generally hard to quantify, but is likely to increase if the sampling frame is deficient and/or the response rate is low
In a CCD camera system, the minimum intensity required for each exposure (equivalent to performing a zero-second exposure with the shutter closed) Without adding any light, the bias allows charge to be read out on the CCD while raising the intensity level high enough to ensure that the camera does not deliver a negative number to the A/D converter (The A/D converter only works in the set of positive numbers and has no instructions for processing negative numbers ) The bias, which is not user selectable, is set at the factory and remains stable over the lifetime of the camera system See CCD readout
The systematic or persistent distortion of a measurement process, which causes errors in one direction (i e , the expected sample measurement is different from the sample's true value)
Deviation of results or inferences from the truth It can occur at any stage of a study from its design to the application of the information obtained from the study Bias can be reduced by proper study design and execution and not by increasing sample size Almost all studies have bias, but to varying degrees The key question is whether or not the results could be due in large part to bias, thus making the conclusions invalid Observational study designs are inherently more susceptible to bias than are experimental study designs The main categories are
a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation cause to be biased influence in an unfair way; "you are biasing my choice by telling me yours"
In a slanting manner; crosswise; obliquely; diagonally; as, to cut cloth bias
bias distortion
Distortion in an electronic circuit caused by the potential applied across elements to provide a zero signal
bias binding
(Giyim) A narrow strip of fabric cut on the bias, used to bind edges or for decoration
bias tape
(Giyim) A narrow strip of cloth cut on the bias, folded, and used for finishing or decorating clothing
bias crime
A hate crime
bias towards
leaning towards, prejudice towards
bias-ply
A type of tire construction utilizing plies that run diagonally from one bead to the other One ply is set on a bias in one direction, and succeeding plies are set alternately in opposing directions crossing each other Sometimes called a cross-ply tire
availability bias
an unrecognized tendency of decision-makers to give preference to recent information, vivid images that evoke emotions, and specific acts and behaviors that they personally observed
biased
Simple past tense and past participle of bias

She biased them against him for no apparent reason.

biased
exhibiting bias; prejudiced

The newspaper gave a biased account of the incident.

biased
angled at a slant

The table had a biased edge.

brake bias
The front and rear distribution of braking power. The brake bias should match the traction of the vehicle while braking
confirmation bias
A cognitive bias towards confirmation of the hypothesis under study
gender bias
a prejudicial stance towards males or females
media bias
A political bias in journalistic reporting, in programming selection, or otherwise in mass communications media

Fox News is often cited as an example of conservative media bias, yet its viewers claim it is CNN that is guilty of liberal media bias.

normalcy bias
The phenomenon of disbelieving one's situation when faced with grave and imminent danger and/or catastrophe. As in overfocusing on the actual phenomenon instead of taking evasive action, a state of paralysis
on the bias
Describing the method of cutting fabric diagonally across the grain (so as to make the clothing cling to the body)
publication bias
The bias to meta-analysis resulting from statistical studies with low statistical power tending to remain unpublished and inaccessible to the analyst
confirmation bias
Confirmation bias (also called confirmatory bias or myside bias) is a tendency of people to favor information that confirms their beliefs or hypotheses
confirmatory bias
Confirmation bias (also called confirmatory bias or myside bias) is a tendency of people to favor information that confirms their beliefs or hypotheses
myside bias
Confirmation bias (also called confirmatory bias or myside bias) is a tendency of people to favor information that confirms their beliefs or hypotheses
cognitive bias
A cognitive bias is any of a wide range of observer effects identified in cognitive science and social psychology including very basic statistical, social attribution, and memory errors that are common to all human beings
correspondence bias
In attribution theory, the fundamental attribution error (also known as correspondence bias or overattribution effect) is the tendency for people to over-emphasize dispositional, or personality-based, explanations for behaviors observed in others while under-emphasizing situational explanations. In other words, people have an unjustified tendency to assume that a person's actions depend on what "kind" of person that person is rather than on the social and environmental forces influencing the person. Overattribution is less likely, perhaps even inverted, when people explain their own behavior; this discrepancy is called the actor-observer bias
forward bias
(Elektrik, Elektronik) A voltage placed across a junction in the forward direction. When a junction is forward biased to a sufficiently high voltage, current will flow
hindsight bias
Hindsight bias is the inclination to see events that have occurred as more predictable than they in fact were before they took place. Hindsight bias has been demonstrated experimentally in a variety of settings, including politics, games and medicine. In psychological experiments of hindsight bias, subjects also tend to remember their predictions of future events as having been stronger than they actually were, in those cases where those predictions turn out correct
self-serving bias
A self-serving bias occurs when people are more likely to claim responsibility for successes than failures. It may also manifest itself as a tendency for people to evaluate ambiguous information in a way beneficial to their interests. Dale Miller and Michael Ross first suggested this attributional bias. Self-serving bias also results in a systematic bias resulting from people thinking that they perform better than average in areas important to their self esteem. For example, a majority of drivers think they drive better than the average
substitution bias
(Ekonomi) Substitution bias describes a bias in economics index numbers arising from tendency to purchase inexpensive alternatives for expensive items when prices change
survivorship bias
Survivorship bias causes the results of some studies to skew higher because only companies which were successful enough to survive until the end of the period are included. Similarly, mutual fund performance may be misleading due to survivorship bias if the fund family tends to merge or discontinue underperforming funds
survivorship bias
The tendency for failed companies to be excluded from performance studies due to the fact that they no longer exist
true bias
(Tekstil) the diagonal edge formed when a fabric is folded so that the lengthwise and crosswise grains are aligned. True bias occurs at a 45-degree angle, and woven fabrics have the greatest amount of stretch along the true bias
biased
favoring one person or side over another; "a biased account of the trial"; "a decision that was partial to the defendant"
biased
favoring one person or side over another; "a biased account of the trial"; "a decision that was partial to the defendant
biased
Favoring one attribute or characteristic more than another
biased
With respect to generation of random or pseudo-random numbers, a process is biased if the occurrence of some numbers and/or patterns is more likely than others [x917-85][x919]
biased
{s} prejudiced, having preconceptions
biased
excessively devoted to one faction
biased
If someone is biased, they prefer one group of people to another, and behave unfairly as a result. You can also say that a process or system is biased. He seemed a bit biased against women in my opinion The judge was biased. = prejudiced
biased
Past tense of bias
biased
If something is biased towards one thing, it is more concerned with it than with other things. University funding was tremendously biased towards scientists
biases
Plural of bias
biasing
present participle of bias
biassed
{s} prejudiced, having preconceptions
experimenter bias
(psychology) bias introduced by an experimenter whose expectations about the outcome of the experiment can be subtly communicated to the participants in the experiment
forward bias
also called forward voltage
forward bias
Arrangement in which diode acts as a conductor
forward bias
bias applied to a p-n junction in the conducting direction, majority carrier electrons and holes flow toward the junction so that a large current flows
forward bias
Arrangement in which a diode acts as a conductor
forward bias
A voltage VA > 0 is applied to the diode terminals The potential on the n-side of the junction is lowered relative to the p-side of the pn junction VA must be =< Vbi since the voltage drop across the depletion region becomes Vbi - VA
forward bias
Voltage applied to a semiconductor P-N junction that increases the electron current across the junction
forward bias
A voltage applied across a rectifying junction with a polarity that provides a low-resistance conducting path In contrast, reverse bias causes the junction to block normal current See p-n junction
gender bias
when men and women are treated differently, in a way that is unfair
selection bias
a bias in assignment or a confounding variable that arises from study design rather than by chance These can occur when the study and control groups are chosen so that they differ from each other by one or more factors that may affect the outcome of the study
selection bias
In assessments of the validity of studies of healthcare interventions, selection bias refers to systematic differences between comparison groups in prognosis or responsiveness to treatment Random allocation with adequate concealment of allocation protects against selection bias Other means of selecting who received the intervention of interest, particularly leaving it up to the providers and recipients of care, are more prone to bias because decisions about care can be related to prognosis and responsiveness to treatment Selection bias is sometimes used to describe a systematic error in reviews due to how studies are selected for inclusion Publication bias is an example of this type of selection bias Selection bias, confusingly, is also sometimes used to describe a systematic difference in characteristics between those who are selected for study and those who are not This affects the generalisability (external validity) of a study but not its (internal) validity
selection bias
Threat to the representativeness of a sample that occurs when the procedures used to select a sample result in the over- or under-representation of a significant segment of the population
selection bias
Error due to systematic differences in characteristics between those who are selected for study and those who are not
selection bias
The error that occurs when a sample systematically includes or excludes people with certain attitudes
selection bias
Use of data that are not typical, but are selected in a way that biases results (p 27)
selection bias
The introduction of error due to systematic differences in the characteristics of those selected to participate in a study, or receive an intervention Two types of selection bias can be distinguished In sampling bias, error results from failure to ensure that all members of the reference population have a known chance of being selected for inclusion in the sample In allocation bias, error results from systematic differences in the characteristics of those assigned to treatment versus control groups in a controlled study Allowing potential participants to self-select for participation or for intervention introduces selection bias {3} Use your browser's "BACK" button to return to the page you were viewing previously
selection bias
Errors in the selection and placement of subjects into groups that results in differences between groups which could effect the results of an experiment
Türkçe - İngilizce
(Tıp) bias
biase
bias