guidance

listen to the pronunciation of guidance
İngilizce - Türkçe
{i} yönlendirme
{i} yol gösterme
{i} kılavuzluk
{i} rehberlik

Burada bana bir rehberlik ver. - Give me some guidance here.

Tom rehberlik için Mary'ye dikkat etti. - Tom looked to Mary for guidance.

eğitim sırasında çocuğa ve ailesine öğüt verme ve yol gösterme
{i} sevketme
akıl
yardım
öğüt
{i} güdüm
{i} idare etme
(Askeri) GÜDÜM: Güdümlü füze tarafından alınan hedef istihbarat bilgilerinin, tam zamanında yön değiştirmelere neden olacak uygun uçuş kontrolu yapılmasında faydalanılan işlemin tamamı. Ayrıca bakınız: "active homing guidance", "celestial guidance", "command guidance", "homing guidance", "inertial guidance", "midcourse guidance", "passive homing guidance", "preset guidance", "semiactive homing guidance", "stellar guidance", "terminal guidance" ve "terrestrial reference guidance"
hidayet
(Hukuk) yön verme
guidance counselor
rehber öğretmen
guidance system
(Askeri,Havacılık) güdüm sistemi
guidance; lead; direction
rehberlik, kurşun, yön
guidance conselor
rehber
guidance conselor
danışman
guidance coverage
(Havacılık) güdüm alanı
guidance coverage
(Askeri) güdüm kapsamı
guidance coverage
(Askeri) GÜDÜM KAPSAMI: Rehberlik edecek bilginin (yan ve/veya rakam ve/veya mesafe) belirlenen performans ve doğruluk derecesinde uçağa temin edildiği boşluk hacmi. Bu ya kara teçhizatının intikali ile ilgili varsayımlar yaparak hava alanı/küçük pistlerin geometrik yapısıyla ilgili olarak, ya da her yer birliğince temin edilen kapsamla ilgili olarak belirtilebilir
guidance documents
(Ticaret) kılavuz dokümanlar
guidance information
(Havacılık) güdüm bilgisi
guidance level
(Nükleer Bilimler) kılavuz düzeyı
guidance level for medical exposure
(Nükleer Bilimler) tıbbi ışınlamalar için kılavuz düzeyi
guidance loop
(Havacılık) güdüm lup'u
guidance memorandum
yol gösterme muhtırası
guidance receiver
(Havacılık) güdüm alıcısı
guidance site
(Askeri) GÜDÜM SAHASI (HV. ): Güdüm hizmetleri veya belirli fırlatma hızı temini için gerekli teçhizat ve yapıları ihtiva eden ve son derece sağlam jeodezik esaslara göre tespit edilen belirli bir mevki. Güdüm sahası; Bir füze atış sahasının kendi bünyesi içinde bir kısım veya uzakta bir tesis olabilir. Güdüm sahası, füze atış sahasına veya üs manzumesine tahsis edilebilir
guidance site
(Askeri) güdüm sahası
guidance station equipment
(Havacılık) güdüm merkezli teçhizatı
guidance station equipment
(Askeri) GÜDÜM İSTASYONU TEÇHİZATI: Füze güdüm sisteminin, füzenin uçuşu esnasında güdüm temini için gerekli, karada üslenmiş kısmı. Bu teçhizat, genellikle, tevcih radarı, hız ölçme teçhizatı, atış esasları gönderme hattı teçhizatı ve hesap aygıtı ile teçhizata ait test ve bakım malzemesinden oluşur
guidance station equipment
(Askeri) güdüm istasyonu teçhizatı
guidance system
(Askeri) (MISSILE) GÜDÜM SİSTEMİ (FÜZE): Uçuş bilgilerini kıymetlendiren, bunları hedef esasları ile birleştiren, füzenin arzu edilen uçuş. rotasını tesbit eden ve gerekli komutları, muhabere vasıtaları ile füze uçuş kontrol sistemine bildiren bir sistem. Ayrıca bakınız: "control system (missile) "
guidance system capacity
(Havacılık) güdüm sistemi kapasitesi
guidance tapes
(Askeri) güdüm bantları
guidance tapes
(Askeri) GÜDÜM BANTLARI (HV): Bir füze veya kompüter içine yerleştirilen ve üzerinde füzeyi seçilmiş bir hedefe yöneltecek esaslar kayıtlı bulunan manyetik veya kağıt şerit
guidance, apportionment, and targeting board
(Askeri) rehberlik, paylaştırma ve hedefleme kurulu
celestial guidance
(Askeri) astronomik güdüm
child guidance
(Tıp) çocuk rehberliği
elevation guidance
(Askeri) yükseliş rehberi
homing guidance
(Askeri) hedefle güdüm
infrared guidance
(Askeri) enfraruj güdüm
specific guidance
(Askeri) özel talimat
misille guidance
roket yön göstericisi
missile guidance
roket yön gösterimi
Comprehensive Political Guidance
(Askeri) Kapsamlı Siyasi Yönerge
marriage guidance counselor
Evlilik danışmanı
mechanical guidance
mekanik rehberlik
operator guidance
operatör rehberlik
Chairman's guidance; Coast Guard; commanding general; comptroller general
(Askeri) Komutanlık / Başkanlık Yönergesi; sahil güvenlik; Komutan (General); Komptrolör general
Defense Planning Guidance
(Askeri) Savunma Planlama Yönergesi
Overseas Environmental Baseline Guidance Document
(Askeri) Deniz Aşırı Çevre Klavuz Dayanak Belgesi
active homing guidance
(Askeri) AKTİF HOMİNG GÜDÜM; AKTİF HEDEF GÜDÜMÜ: Gerek hedefi aydınlatan kaynağın gerekse hedefin aydınlatılmasıyla buradan yansıyan enerjiyi algılayan alıcının aynı füze içinde taşındığı bir yönlendirici güdüm sistemi. Ayrıca bakınız, "guidance"
aircraft guidance
(Askeri) TAYYARE GÜDÜMÜ: Bak. "Terminal guidance"
aircraft guidance
(Askeri) uçak güdümü
azimuth guidance
(Askeri) YÖN REHBERİ: Bir uçak pilotunun veya oto pilotun istenen yolda ilerlemesine yardımcı olan bilgiler
beam rider guidance
(Askeri) HUZME İLE GÜDÜM, HUZME GÜDÜMLÜ FÜZE: Bir radar veya telsiz huzmesiyle sevkedilen, hedefe böyle bir huzme ile yöneltilen füze
career guidance
(Askeri) MESLEK KILAVUZU: Evler ve subaylar için sınıflandırma, eğitim, atanma ve terfi planı. Bu kılavuz; şahsın kabiliyet ve şahsi teşebbüsüne dayanarak, en üst derece ve rütbeye yükselmesini mümkün kılar
career guidance
(Askeri) meslek kılavuzu
careers guidance
mesleğe yönlendirme test ve çalışmaları
celestial guidance
(Askeri) ASTRONOMİK GÜDÜM: Bir füze veya aracın gök cisimlerine göre hesaplanarak güdümü. Ayrıca bakınız: "guidance"
character guidance
(Askeri) KARAKTER GELİŞTİRİLMESİ: Ferdi sorumlulukların esasını teşkil eden temel moral prensipler konusunda bütün askeri personele, din işleri subayı veya psikiyatrist tarafından yapılan sistemli bir açıklama
character guidance instruction
(Askeri) KARAKTER GELİŞTİRME ÖĞRETİMİ
character guidance program
(Askeri) KARAKTER GELİŞTİRME PROGRAMI: Komutanlık yönetiminde tartışmalar, konferanslar, örnek hareketler ve diğer münasip vasıtalarla, personelde, insanlık vakarı, ferdi sorumluluk, münasip teşvik ve en yüksek seviyede şahsi davranış yaratmak maksadı ile, temel ahlak prensipleri konusunda uygulanan bir askeri öğretim ve eğitim programı
circling guidance
(Havacılık) iniş turu kılavuzu
circling guidance flight
(Havacılık) çevre kılavuz ışıkları
command guidance
(Askeri) KOMUTALI GÜDÜM: Bir güdüm sistemi. Bu sistemde, dış kaynaktan intikal ettirilen değerlendirilmiş bilgiler, füzenin emredilen uçuş rotasında seyretmesini sağlar. Ayrıca bakınız: "guidance
command system of guidance
(Askeri) KOMUTA SİSTEMLİ GÜDÜM; KOMUTALI GÜDÜM: Bknz. "command guidance"
commander guidance
(Havacılık) kumandalı güdüm
defense guidance
(Askeri) savunma rehberi
elevation guidance
(Askeri) YÜKSELİŞ REHBERİ: Bir uçağın pilot veya otomatik pilotunun, gerekli alçalma yolunu takip etmesini sağlayıcı bilgi
european agricultural guidance and guarantee fund
(Avrupa Birliği) (FEOGA) Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu
fiscal guidance memorandum
(Askeri) mali kılavuz muhtırası
homing guidance
(Askeri) HOMİNG GÜDÜM, HEDEF GÜDÜMÜ, HEDEFLE GÜDÜM: Bir füzeye, hedefin bazı ayırıcı özellikleri ile harekete geçen içindeki mevcut bir tertibatla, kendisini hedefe yöneltme imkanı sağlayan bir sistem. Bak. "active homing guidance, guidance, passive guidance, semiactive homing guidance, homing system of guidance"
homing system of guidance
(Askeri) HEDEF GÜDÜM SİSTEMİ, HEDEFLE GÜDÜM SİSTEMİ: Bak. "homing guidance"
homing system of guidance
(Askeri) hedefle güdüm sistemi
homing system of guidance
(Askeri) hedef güdüm sistemi
inertial guidance
(Askeri) ATALET GÜDÜM: Bir füzeyi; önceden tespit edilmiş bir uçuş yolu üzerine atan ve uçuş yolunu füze atıldıktan sonra dış bilgilere bağlı kalmaksızın füze içindeki cihazlarla ayarlayan bir güdüm sistemi. Güdüm sistemi; tecrübe ile elde edilmiş ivmeleri ölçer ve bunu belirli bir yönde kat edilen mesafeye tahvil eder. Bak. "guidance"
infrared guidance
(Askeri) ENFRARUJ GÜDÜM (HV. ): Kızılötesi ısı kaynaklarından faydalanan hedeflerin ve seyrüseferin keşfine mahsus bir sistem
joint guidance, apportionment, and targeting
(Askeri) müşterek rehberlik, paylaştırma ve hedefleme
laser guidance unit
(Askeri) LAZER GÜDÜM ÜNİTESİ/CİHAZI: Kendi yapısı içindeki lazer tespit cihazıyla, bir füzenin, merminin veya bombanın kontrol sistemine nişan komutları sağlayan cihaz
map matching guidance
(Askeri) HARİTA İLE GÜDÜM: Bir füze veya uçuş halindeki aracı; rota arazisi üzerinde evvelce yapılmış bir keşif uçuşuyla elde edilen ve füze veya aracı uçuş esnasında altındaki araziden alınacak radar ekolarına kendisi uydurması suretiyle sevk için faydalanılan bir radarskop film vasıtasıyla güdüm
midcourse guidance
(Askeri) UÇUŞ YOLU GÜDÜMÜ, ORTA YOL GÜDÜMÜ: Bir füzeye, ilk yol safhasının sona ermesiyle son yol (dalma) safhasının başlaması arasında uygulanan güdüm. Ayrıca bakınız: "guidance"
missile guidance system
(Askeri) füze güdüm sistemi
on board guidance system
(Askeri) FÜZE (ÜSTÜ) GÜDÜM SİSTEMİ: Füzeler ve pilotsuz uzay araçları üzerinde bulunan ve sevk haklı uçuşun terminal safhası esnasında uçuş kontrol sistemi vasıtasıyla yönelme işaretleri (steering signals) gönderen otomatik sistem
passive guidance
(Bilgisayar,Teknik) edilgen güdüm
passive guidance
edilgen (pasif) gudum
passive guidance
(Bilgisayar) pasif güdüm
passive homing guidance
(Askeri) pasif hedef güdümü
passive homing guidance
(Askeri) pasif hedefle güdüm
passive homing guidance
(Askeri) PASİF HEDEFLE GÜDÜM; PASİF HEDEF GÜDÜMÜ: Füze içindeki alıcının, hedeften çıkan radyasyonlardan faydalandığı bir hedefle güdüm sistemi. Ayrıca bakınız: "guidance"
pathfinder guidance
(Askeri) HAVA KILAVUZLUĞU: Hava kılavuzları tarafından sağlanan ve hava araçlarının seyrüseferini kolaylaştıran faaliyet
planning guidance
(Askeri) PLANLAMA DİREKTİFİ
policy guidance for the employment of nuclear weapons
(Askeri) nükleer silahların görevlendirilmesine yönelik politika yönergesi
present guidance
(Askeri) ÖNCEDEN AYARLI GÜDÜM: Önceden tespit edilmiş bir uçuş yolunun kontrol mekanizmasına yerleştirildiği ve fırlatmadan sonra ayarlamanın yapılamayacağı bir füze güdüm tekniği. Ayrıca bakınız: "guidance"
preset guidance
(Askeri) önceden ayarlı güdüm
program guidance
(Askeri) PROGRAM HAZIRLAMA KILAVUZU: Program bilgilerinin hazırlanmasıyla ilgili, temel mahiyette bir bilgiler dergisi. Özellikle, bir programa ait ve bir kül halinde gösterilmiş bilgilerin hazırlanmasındaki esasları belirtmek üzere, ABD Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanmış bir kitap
program manager's guidance memorandum
(Askeri) program yöneticisi rehberlik muhtırası
programme guidance
(Askeri) program hazırlama kılavuzu
proposed public affairs guidance
(Askeri) önerilen halkla ilişkiler yönergesi
public affairs guidance
(Askeri) halkla ilişkiler yönergesi
radio guidance
radyolu (telsiz) gudum
radio navigation guidance
(Askeri) TELSİZ SEYRÜSEFER GÜDÜMÜ: Bir füze uçuş yolu kontrol tekniği. Bu usulde; füze uçuş yolu kontrol tekniği. Bu usulde; füze uçuş yolu füze içinde mevcut ve füzeyi bir veya daha çok dış göndermeçten verilen telsiz sinyalleri ile arzu edilen yol üzerinde seyrettiren bir cihazla yan ve yüksekliğine ayarlanabilmektedir
semiactive homing guidance
(Askeri) YARI AKTİF HOMİNG GÜDÜMÜ: Bir hedefli güdüm sistemi, bu sistemde füze içindeki alıcı cihaz, bir dış kaynak vasıtasıyla aydınlatılmış hedeften çıkan radyasyonlarından faydalanır. Ayrıca bakınız: "guidance"
stellar guidance
(Askeri) yıldızla güdüm
stellar guidance
(Askeri) YILDIZLA GÜDÜM: Bir füzeye; esas itibariyle füzenin ve bazı gök cisimlerinin nisbi durumlarına göre, önceden seçilmiş bir rota takip ettiren bir sistem. Bak. "guidance"
terminal guidance
(Askeri) TERMİNAL GÜDÜMÜ (ABD SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): 1. Bir füzenin orta yol görünümü ile hedef civarına varış arasında uygulanan güdüm. 2. Bir uçak pilotuna; bir hava indirme veya havadan atma tesisine varışta, bu tesis sahası içinde veya üzerinde faaliyeti sırasında tesise iniş veya tesisten ayrılışında elektronik, mekanik, optik veya diğer vasıtalarla yapılan yardım. Ayrıca bak "guidance"
terminal guidance
(Askeri) (NATO) Bir füzenin orta yol ile hedef civarına varışı arasında uygulanan güdüm
terminal guidance operations
(Askeri) terminal güdümü işlemleri
terrestrial reference guidance
(Askeri) YÜZEYDEKİ NOKTALARLA GÜDÜM: Bir füzeye, üzerinde uçtuğu yüzeyin bazı özelliklerinden istihbarat sağlama; böylece, önceden tespit edilmiş bir nota üzerinde uçmasını başarma tekniği. Ayrıca bak "guidance"
terrestrial reference guidance
(Askeri) yüzeydeki noktalarla güdüm
vocational guidance
meslek rehberliği
vocational guidance
mesleki rehberlik
İngilizce - İngilizce
the act or process of guiding
any process or system to control the path of a vehicle, missile etc
advice or counselling on some topic
something that provides direction or advice as to a decision or course of action
Guidance is help and advice. an opportunity for young people to improve their performance under the guidance of professional coaches The nation looks to them for guidance
{i} instruction; direction; management, leadership
{n} direction, government, care, advice
refers to a public company's comments regarding its up-coming financial results It forewarns investors about upcoming earnings reports - to avoid surprises, i e it is giving some "guidance" to investors as to what they can expect to see with respect to corporate performance It is like a preliminary estimate of results
Statements which are designed to direct the required actions
Documents issued primarily to elaborate and provide direction on the implementation of regulations
the act of guiding or showing the way something that provides direction or advice as to a decision or course of action
Documents published by FDA to provide interpretation of regulations
the act of guiding or showing the way
Discovering God's direction for our lives Knowing the will of God as to how we should live and act, as presented in the Scriptures, is generally quite clear Seeking the specific will of God in situations can be very difficult In many cases knowing God's will may not be as important as making sure our desires are submitted to God! Relationship with God is a higher priority than activity Are we living to the light we already have - before we go on to the next thing? Are we in tune with the Scriptures?
any of various processes for guiding the path of a vehicle, especially a missile, by means of built-in equipment
the act of setting and holding a course; "a new council was installed under the direction of the king"
to direct, guide, show a way
The act or result of guiding; the superintendence or assistance of a guide; direction; government; a leading
The process of directing the movements of an aeronautical vehicle or space vehicle, with particular reference to the selection of a flight path See control
The giving of direction, or otherwise influencing a person's or group's conduct and actions
guid
ducture
duction
guidance center
counseling center, instructional center
guidance counselor
guid·ance coun·se·lor guidance counselors in BRIT, use guidance counsellor A guidance counselor is a person who works in a school giving students advice about careers and personal problems
guidance system
The guidance system of a missile or rocket is the device which controls its course. The guidance systems didn't work and the missile couldn't hit its target
guidance system
a system of equipment for automatically guiding the path of a vehicle (especially a missile)
guidance systems
system which directs rockets towards their targets
inertial guidance
An automated system which directs a craft or missile, continually calculating its position from its measured acceleration
marriage guidance
Advice or support (especially in the form of professional counselling) about marriage, typically as given to couples looking to overcome problems in a relationship. Often attributive
space guidance
The guidance operations needed to launch a spacecraft into orbit or space, navigate in space, and return to Earth or some other body
celestial guidance
a method of controlling the flight of a missile or spacecraft by reference to the positions of celestial bodies
command guidance
determining the path of a guided missile and making adjustments during flight as necessary
command guidance
a method of controlling the flight of a missile by commands originating from the ground or from another missile
counselling and guidance
advice and direction, help in finding a suitable area of study or work
divine guidance
(theology) a special influence of a divinity on the minds of human beings; "they believe that the books of Scripture were written under divine guidance
guidances
plural of guidance
inertial guidance
Guidance of an aircraft or spacecraft in which gyroscopic and accelerometer data are used by a computer to maintain a predetermined course. Also called inertial navigation
inertial guidance
a method of controlling the flight of a missile by devices that respond to inertial forces
inertial guidance system
a system to control a plane or spacecraft; uses inertial forces
inertial guidance system
An electronic system that continuously monitors the position, velocity, and acceleration of a vehicle, usually a submarine, missile, or airplane, and thus provides navigational data or control. The basic components of an inertial guidance system are gyroscopes, accelerometers, and a computer
marriage guidance
Marriage guidance is advice given to couples who are having problems in their relationship. .marriage 'counseling advice given to people who are having difficulties in their marriage
terrestrial guidance
a method of controlling the flight of a missile by devices that respond to the strength and direction of the earth's gravitational field
vocational guidance
vocational instruction, guidance in choosing a vocation
guidance