decease

listen to the pronunciation of decease
İngilizce - Türkçe
{f} vefat etmek
ölme
ölüm
öl

İmparator ölülerin ruhları için dua etti. - The Emperor prayed for the souls of the deceased.

Dizlerinin üzerine çöktü ve ölenlerin ruhları için dua etti. - He got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.

vefat
öIme
öIüm
rahmetli

O, rahmetli babamın bir portresidir. - It's a portrait of my deceased father.

Rahmetlinin adını bilen var mı? - Does anyone know the name of the deceased?

{f} ölmek
öImek
death
ölüm

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

Bazen kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi ölümdür. - Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death.

decease, die, pass away
Vefat, kalıp vefat
death
{i} ecel
deceased
{s} merhum

Merhumu uzun süredir tanırdım. - I knew the deceased for a long time.

O her düğünde bir koca ve her cenazede merhum olmak istiyor. - He wants to be a husband at every wedding, and the deceased at every funeral.

deceased
ölü

Fadıl evinde ölü bulundu. - Fadil was found deceased in his apartment.

İmparator ölülerin ruhları için dua etti. - The Emperor prayed for the souls of the deceased.

death
deathcup çok zehirli bir çeşit mantar
death
{i} tükeniş
death
{i} ölme

Teslim olmak zorundaysam, ölmeyi tercih ederim. - If I had to surrender, I'd rather choose death.

Çalmaktansa açlıktan ölmeyi tercih ederim. - I would rather starve to death than steal.

deceased
{f} öl

Ölen kişinin anısına bir anıt dikildi. - A monument has been erected to the memory of the deceased.

Fadıl evinde ölü bulundu. - Fadil was found deceased in his apartment.

deceased
rahmetli

O, rahmetli babamın bir portresidir. - It's a portrait of my deceased father.

Sık sık rahmetli annemi düşünüyorum. - I often think about my deceased mother.

deceased
ölmüş

Sami yerde ölmüş bulundu. - Sami was found deceased on the floor.

deceased
(Kanun) muris
death
(Tıp) ölü

Bazen kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi ölümdür. - Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death.

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

death
son

Babasının ölümünden sonra firmanın sorumluluğunu o aldı. - He took charge of the firm after his father's death.

O, babasının ölümünden sonra ailesi için baş vurulacak tek kişiydi. - He was the only recourse for his family after his father's death.

death
yıkım

Onlar söylenemeyecek miktarda ölüm ve yıkıma neden oldular. - They caused an untold amount of death and destruction.

Savaş kente ölüm ve yıkım getirdi. - The war brought about death and destruction in the city.

deceased
ol(mek)
death
defin ruhsatı
death
(Tıp) Ölüm. mors, exitus
death
katil
death
deathbed ölüm döşeği
death
öIüm
death
death certificate ölüm ilmuhaberi
death
deathblow öIdürücü darbe
death
death duty veras
death
ölüme sebebiyet veren şey
death
öIme
İngilizce - İngilizce
to die
Departure, especially departure from this life
death
{n} a departure from life, death, demise
{v} to depart from or quit life, to die
{i} act of dying
the event of dying or departure from life; "her death came as a terrible shock"; "upon your decease the capital will pass to your grandchildren"
Departure, especially departure from this life; death
pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life; "She died from cancer"; "They children perished in the fire"; "The patient went peacefully"
{f} die, depart from life, pass away
To depart from this life; to die; to pass away
cyst and decease
Form of cease and desist: stop
deceased
No longer alive
deceased
: One who has died. In property law, the alternate term decedent is generally used. In criminal law, “the deceased” refers to the victim of a homicide
deceased
(plural deceased) dead people
deceased
{a} departed from life, dead, gone
Deceased
deceased
deceased
dead, as in: I am sorry to report that our hospital records show that your uncle is deceased
deceased
The person who has died
deceased
Dead
deceased
One who has died
deceased
Belonging to the dead
deceased
{i} the dead, those no longer living
deceased
someone who is no longer alive; "I wonder what the dead person would have done"
deceased
A dead person
deceased
dead; "he is deceased"; "our dear departed friend"
deceased
dead people
deceased
{s} dead, no longer living
deceased
A deceased person is one who has recently died. his recently deceased mother. the deceased someone who has died, especially recently (decease (15-19 centuries), from décès , from decedere )
deceased
the department was notified that the licensee is now deceased and therefore updated the license record
deceased
Passed away; dead; gone
deceased
1 One who has died In property law, the alternate term decedent is generally used In criminal law, "the deceased" refers to the victim of a homicide
deceased
dead; a dead person
deceased
The deceased, or person who has died who is the subject of a document or discussion
deceased
The deceased is used to refer to a particular person or to particular people who have recently died. The identities of the deceased have now been determined
deceased
One who has died. In property law, the alternate term decedent is generally used. In criminal law, "the deceased" refers to the victim of a homicide
deceased
commonly written "the deceased," meaning someone who has died
deceased
defunct
deceased
decd
deceases
third-person singular of decease
deceasing
present participle of decease
decease