the

listen to the pronunciation of the
Englisch - Türkisch
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn't come yet. Posta henüz gelmedi. Where's the school? Okul nerede? Which of you's the
o
belgili tanımlık
Mâlûm, mâlûm olan, bahsi geçen, sözü geçen
the way
yapılış şekli
the Almighty
Tanrı
the same
{i} tıpkı
the same
{i} farketmez
the way
yöntem

Yöntem biri, bir ikiyi, iki üçü, ve üç sayısız şeyleri üretir. - The Way produces one, one produces two, two produces three, and three produces the myriad things.

Bunu yapmamız gereken yöntemin bu olmadığını biliyorsun. - You know this isn't the way we should be doing this.

the Almighty
Allah
the best
en iyisi

O, bu proje için en iyisidir. - He is the best for this project.

Yeteneğimin en iyisine göre görevimi yapacağım. - I will do my duty to the best of my ability.

the present
bugün, içinde bulunduğumuz zaman
the rest
kalan miktar, kalanlar, geri kalan, artan
the rest of
geri kalanı

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

Hayatımın geri kalanını pişman olarak geçirmek istemiyorum. - I don't want to spend the rest of my life regretting it.

the world
darıdünya
the same
{i} aynı şekilde

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

Bir sürü insan Tom'un hissettiği aynı şekilde hissediyor. - A lot of people feel the same way Tom does.

the same
{i} farksız
the same
{i} değişmemiş
the same
{i} aynı

Fahrenheit, termometreyi bulan Alman bir mucittir. Aynı zamanda onun ismi bir sıcaklık birimine verilmiştir. - Fahrenheit is a German inventor who invented the thermometer. At the same time, his name is given to a unit of temperature.

Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ile aynı şehirdedir. - The Eiffel Tower is in the same city as the Louvre Museum.

the same
{i} aynen
the devil
şeytan

Şeytanı an, Kathy'i gör. - Speak of the devil, here comes Kathy.

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

the first
birinci gelmek
the former
birinci

Sağlık zenginliğin üstündedir, zira birincisi ikincisinden daha önemlidir. - Health is above wealth, for the former is more important than the latter.

Joan ve Jane kız kardeş. Birincisi bir piyanisttir. - Joan and Jane are sisters. The former is a pianist.

the moment
hemen
the other day
birkaç gün önce
the present
şimdiki

Zamana bağlı bir toplumda zaman lineer olarak görülür-yani geçmişten şimdiki zamana ve geleceğe doğru uzanan düz bir çizgi olarak. - In a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

Şimdiki zaman gibi zaman yok. - There's no time like the present.

the rest
artan

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

the rest of
geri kalan kısmı

Tom günün geri kalan kısmında dışarıda olacak. - Tom will be out for the rest of the day.

Lütfen bize hikayenin geri kalan kısmını anlat. - Please tell us the rest of the story.

the right
(Politika, Siyaset) sağ

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

Yolun sağ çatalına gittim. - I took the right fork of the road.

the right
sağ taraf

Sağ tarafı New York'ta iken, Tom'un evinin sol tarafı Connecticut'tadır. - The left side of Tom's home is in Connecticut, while the right side is in New York.

Acelesi olmayan insanlar yürüyen merdivenin sağ tarafında durur. - The people who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.

the shits
(Argo) ishal
the whole
tamam

Devriye arabaları alanının tamamını kapsamaktadır. - The patrol cars cover the whole of the area.

O, dokuz yardın tamamını satın aldı. - He bought the whole nine yards.

the case
öyle ise In that case, .../If that's
the following
şunlar

Sürücülerin uyması gereken kurallar şunlardır. - The rules drivers should obey are the following.

the other day
geçenlerde

Geçenlerde Jane ile karşılaştım. - I met Jane the other day.

O, geçenlerde bir sinemaya gitti. - She went to a movie the other day.

the other day
geçen gün

O, geçen gün yeni bir ev satın aldı. - She bought a new house the other day.

O, geçen gün konuştuğumuz çocuktur. - He is the boy of whom we spoke the other day.

the rest
bundan sonrası
The first
en ilk
the absolute
mutlak

Tom Mary'ye mutlak gerçeği söyledi. - Tom told Mary the absolute truth.

Ona mutlak hakikat dışında hiçbir şey söyleme. - Don't tell her anything except the absolute truth.

the crow
karga

Kargalar yuvalarını yapıyorlar. - The crows make their nest.

Karga kanatlarını açtı. - The crow spread his wings.

the fact that
aslında
the fact that
gerçeğine rağmen

Tom çok parası olması gerçeğine rağmen iyi bir adam. - Tom is a nice guy in spite of the fact that he has a lot of money.

Onun meşgul olduğu gerçeğine rağmen, o beni görmeye geldi. - In spite of the fact that she was busy, she came to see me.

the only
sadece

Sadece binanın önünde duran insanlar polis. - The only people standing in front of the building are policemen.

Hâlâ burada olanlar sadece sen ve Emet'sin. - You and Emet are the only ones still here.

the order
sipariş

Siparişi iptal ettim. - I canceled the order.

Sipariş çok geç geldi. - The order came too late.

the run of
run
the works
eserler

Van Gogh'un eserlerini taklit etti. - He imitated the works of Van Gogh.

Bazı insanlar Shakespeare'e atfedilen eserlerin başka biri tarafından yazılmış olduğunu düşünür. - Some people think that the works attributed to Shakespeare were written by somebody else.

the Absolute
kesinlik
the Absolute
saltlık
the Allies
müttefikler

Müttefikler hiç boşa zaman harcamadı. - The Allies wasted no time.

Onlar müttefikleri destekledi. - They supported the Allies.

the Almighty
Kadiri Mutlak
the Devil
kör şeytan
the Devil
allah belâsını versin
the Devil
hay aksi
the Right
{i} doğru

Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır. - The right mind is the mind that does not remain in one place.

Lütfen doğru cevabı daire içine alın. - Please circle the right answer.

the Right
(isim) doğru
the following
aşağıdaki

10 a 1 ölçeğinde, lütfen aşağıdaki dillerdeki yeterliliğini sınıflandır. - On a scale of 1 to 10, please rate your proficiency in the following languages.

Aşağıdaki soruları İngilizce olarak yanıtlayın. - Answer the following questions in English.

the following
izleyenler
the following
ertesi

Tom ve Mary, ertesi hafta yine orada buluşmak için karar verdi. - Tom and Mary decided to meet there again the following week.

Tom, ertesi gün Mary ile buluşmak için randevu verdi. - Tom made an appointment to meet Mary the following day.

the following
izleyen
the former
önceki

Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez. - Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former.

Daha önceki İtalyan para birimi liradır.ve onun sembolü £ dır.O Türk lirasıyla ilgili değildir. - The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira.

the former
{s} ilk bahsedilen
the like
bakkal çakkal grocers and
the other
birbiri ardınca one after
the other
öteki

Birini tanıyorum da ötekini değil. - I know one of them but not the other.

Mary öteki kızlar gibi değildir. - Mary is not like the other girls.

the other
öbür

Meryem öbür kızlar gibi değil. - Mary is not like the other girls.

Öbür düğmeye basmayı dene. - Try pushing the other button.

the other day
öteki gün
the present
dilb. şimdiki zaman
the rest
ötesi what follows
the rest
geri kalan

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

the right
pol. sağ
the same
aynı kişi
the same
aynısı
the time
sabah akşam all
the very
tam

O, tam çalma anında tespit edildi. - He was detected in the very act of stealing.

Tam sonuna kadar vazgeçme. - Never give up till the very end.

the very
en
the way
yapma şekli

Tom, Mary'nin kahve yapma şeklini sever. - Tom likes the way Mary makes coffee.

Onu yapma şeklimizde sorun ne? - What's wrong with the way we did it?

the whole
bütün

Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir. - Karam is the best student in the whole school.

Tom bütün gününü yatakta okuyarak geçirdi. - Tom spent the whole day reading in bed.

the works
dayak
the works
her şey
the works
pataklama
the worst
en kötüsü, en fenası: This is the worst I've seen. Gördüklerimin en kötüsü bu. I think we're through the worst of it. En kötüsünü atlattık
the worst
beterin beteri
Englisch - Englisch
With a comparative or more and a verb phrase, establishes a parallel with one or more other such comparatives

It looks weaker and weaker, the more I think about it.

With a superlative, it and that superlative refer to one object

That apple pie was the best.

When before a member of a class, it indicates all things in that class

The cat is a solitary creature. (= “All cats are solitary creatures.”).

When before an adjectival noun, it indicates all persons within that grouping

Feed the hungry, clothe the naked, comfort the afflicted, and afflict the comfortable.

With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none

I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

When stressed, indicates that it describes an object which is considered to be best or exclusively worthy of attention

That is the hospital to go to for heart surgery.

Definite grammatical article that implies necessarily that an entity it articulates is presupposed; something already mentioned, or completely specified later in that same sentence, or assumed already completely specified

A stone hit him on the head. (= “A stone hit him on his head.”).

You use the with some titles, place names, and other names. The company was alleged to have leaked the news to the Daily Mail. the Albert Hall
You use the in front of some nouns that refer to something in our general experience of the world. It's always hard to speculate about the future Amy sat outside in the sun
If you want to refer to a whole family or to a married couple, you can make their surname into a plural and use the in front of it. The Taylors decided that they would employ an architect to do the work
You use the with words such as `rich', `poor', `old', or `unemployed' to refer to all people of a particular type. care for the elderly and the disabled
You use the at the beginning of a noun group when the first noun is followed by an `of' phrase or a clause which identifies the person or thing. There has been a slight increase in the consumption of meat Of the 9,660 cases processed last year, only 10 per cent were totally rejected
You use the in front of an adjective when you are referring to a particular thing that is described by that adjective. He knows he's wishing for the impossible I thought you might like to read the enclosed
You use the instead of a possessive determiner, especially when you are talking about a part of someone's body or a member of their family. `How's the family?' --- `Just fine, thank you.' I patted him on the head
You use the with the name of a musical instrument when you are talking about someone's ability to play the instrument. She was trying to teach him to play the guitar
You use the in front of a singular noun when you want to make a general statement about things or people of that type. An area in which the computer has made considerable strides in recent years is in playing chess After dogs, the horse has had the closest relationship with man
You use the in front of numbers such as first, second, and third. The meeting should take place on the fifth of May Marco Polo is said to have sailed on the Pacific on his way to Java in the thirteenth century
tho
one or more already known things, people, places, or concepts
You use the in front of superlative adjectives and adverbs. Brisk daily walks are still the best exercise for young and old alike
Technical Help for Exporters (listed under BOND)
You use the in front of each of two comparative adjectives or adverbs when you are describing how one amount or quality changes in relation to another. The longer you have been in shape in the past, the quicker you will regain fitness in future
By that; by how much; by so much; on that account; used before comparatives; as, the longer we continue in sin, the more difficult it is to reform
definite article used to specify one person or item in particular (Grammar)
You use the at the beginning of noun groups to refer to someone or something that you have already mentioned or identified. A waiter came and hovered. John caught my look and we both got up and, ignoring the waiter, made our way to the buffet Six of the 38 people were Russian citizens
(Grammar) word used to modify adjectives and adverbs and show relation between two conditions (i.e. The more I study, the more I learn)
You use the in front of numbers when they refer to decades. It's sometimes hard to imagine how bad things were in the thirties
A word placed before nouns to limit or individualize their meaning
You use the to indicate that something or someone is the most famous, important, or best thing of its kind. In spoken English, you put more stress on it, and in written English, you often underline it or write it in capitals or italics. Camden Market is the place to be on a Saturday or Sunday
You use the to indicate that you have enough of the thing mentioned for a particular purpose. She may not have the money to maintain or restore her property We must have the patience to continue to work until we will find a peaceful solution = sufficient
The is the definite article. It is used at the beginning of noun groups. The is usually pronounced before a consonant and before a vowel, but pronounced when you are emphasizing it
You use the with nationality adjectives and nouns to talk about the people who live in a country. The Japanese, Americans, and even the French and Germans, judge economic policies by results
You use the in front of nouns that refer to people, things, services, or institutions that are associated with everyday life. The doctor's on his way Who was that on the phone?
{a} article, denoting some particular thing
thé dansant
{i} (from French) dansant, tea dance, type of social event of drinking tea and dancing held in late afternoon
The End
Used to indicate the termination of something
The End
Used traditionally at the end of a story
the devil
Used to add emphasis to a question or statement

Why the devil have you got my pizza?.

the one
A particularly special or compatible person or thing
the one
The person or thing

Here is the one I want to buy.

the other day
recently; lately; a few days ago

I was in San Francisco just the other day.

the shits
diarrhoea
the.
teh

You are teh haxor!.

the.
th'
the.
ye

Ye Olde Medicine Shoppe.

to the
used in rap songs to spell

J to the L-O.

to the
Short for to the ... power, or to the (power of )

Ten to the zero (1).

the sun
sol
the same
idem
the end
{n} ending
the first
{a} alpha
the top
{n} upward
the whole
{n} all

I was in Boston almost all summer. - I was in Boston for almost the whole summer.

He ate all of the apple. - He ate the whole apple.

the whole
{n} universal
The best
top-tier
the run of
Free and unrestricted use of or access to somewhere
The Devil
Satan
The Devil
fallen
The Devil
clootie
The Sun
{i} tabloid newspaper which is published daily in the United Kingdom and Ireland
The Sun
daystar
The devil
dickens
The end
heelpiece
The end
fine
The same
ilk
The time
hour
The time
when

Stars emanate gamma rays when they explode. - Stars emit gamma rays at the time of their explosion.

The time will come when you will regret this. - The time will come when you will regret it.

The worst
pits
the Absolute
God, the Lord
the Devil
Adversary
the Devil
Satan, Lucifer
the Right
{i} rightist political party, rightist political camp (lies to the right of the political spectrum)
the devil
Old Harry
the devil
(Judeo-Christian and Islamic religions) chief spirit of evil and adversary of God; tempter of mankind; master of Hell
the devil
something difficult or awkward to do or deal with; "it will be the devil to solve"
the devil
something difficult or awkward to do or deal with; "it will be the devil to solve
the following
what comes after, what appears later
the former
{s} first or first referred to of 2 things, first of two people
the least
lowest in importance or degree (e.g.: "The lunch meeting is the least of my worries today"); minimal in size or magnitude (e.g.: "The least amount of cholesterol allowed")
the like
a similar kind; "dogs, foxes, and the like", "we don't want the likes of you around here
the like
a similar kind; "dogs, foxes, and the like", "we don't want the likes of you around here"
the moment
the moment that, as soon as, right after
the more
to the degree that, as much as (used in combination to indicate a connection between two things, e.g. "the more one practices, the better one gets")
the most
to the highest in number; the largest amount; to the greatest degree or extent
the other
(Slang) sexual intercourse
the other day
a few days ago, not long ago
the same
{i} same thing as mentioned before
the shits
obscene terms for diarrhea
the worst
one that is worse than all the rest, one of the lowest quality
Türkisch - Englisch
{i} Cross
the
Favoriten