the

listen to the pronunciation of the
Englisch - Türkisch
Belirli durumlarda isimden önce kullanılır: The mail hasn't come yet. Posta henüz gelmedi. Where's the school? Okul nerede? Which of you's the
o
belgili tanımlık
Mâlûm, mâlûm olan, bahsi geçen, sözü geçen
the way
yapılış şekli
the Almighty
Tanrı
the same
{i} tıpkı
the same
{i} farketmez
the way
yöntem

Bir hırsızın yöntemini sadece bir hırsız bilir. - Only a thief knows the ways of a thief.

Yöntem biri, bir ikiyi, iki üçü, ve üç sayısız şeyleri üretir. - The Way produces one, one produces two, two produces three, and three produces the myriad things.

the Almighty
Allah
the best
en iyisi

Kompozisyonun yine de en iyisi. - Your composition is the best yet.

Ben bu küçük odayla ilgili en iyisini yapmak zorundayım. - I have to make the best of that small room.

the present
bugün, içinde bulunduğumuz zaman
the rest
kalan miktar, kalanlar, geri kalan, artan
the rest of
geri kalanı

Hayatımın geri kalanını pişman olarak geçirmek istemiyorum. - I don't want to spend the rest of my life regretting it.

Dosyaların geri kalanı nerede? - Where are the rest of the files?

the world
darıdünya
the same
{i} değişmemiş
the same
{i} aynı

Fahrenheit, termometreyi bulan Alman bir mucittir. Aynı zamanda onun ismi bir sıcaklık birimine verilmiştir. - Fahrenheit is a German inventor who invented the thermometer. At the same time, his name is given to a unit of temperature.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

the same
{i} aynen
the same
{i} aynı şekilde

O, işi babasının yaptığı gibi aynı şekilde yaptı. - He did business in the same manner as his father did.

Tom tam olarak Mary gibi aynı şekilde hissediyor. - Tom feels exactly the same way as Mary does.

the same
{i} farksız
the devil
şeytan

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

Bir kişi bir şeyi ödünç alırken bir melek yüzüne sahip olur fakat onu geri getirirken şeytan yüzüne sahip olur. - A person will have the face of an angel when borrowing something, but the face of the devil when returning it.

the first
birinci gelmek
the former
birinci

Joan ve Jane kız kardeş. Birincisi bir piyanisttir. - Joan and Jane are sisters. The former is a pianist.

Fransızlar ve İngilizler içki içmeyi severler ama birincisi kırmızı şarap için içeriye girerken ikincisi birayı tercih eder. - The French and the English like drinking, but the latter prefer beer whereas the former go in for red wine.

the moment
hemen
the other day
birkaç gün önce
the present
şimdiki

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

İnsanlar hatalı olarak, geçmişin şimdikinden daha iyi olduğunu düşünürler. - People mistakenly think that the past was better than the present.

the rest
artan

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

the rest of
geri kalan kısmı

Tom günün geri kalan kısmında dışarıda olacak. - Tom will be out for the rest of the day.

Hayatının geri kalan kısmını hapishanede geçirmeyi gerçekten istiyor musun? - Do you really want to spend the rest of your life in prison?

the right
sağ taraf

Acelesi olmayan insanlar yürüyen merdivenin sağ tarafında durur. - People who are not in a hurry stand on the right side of the escalator.

Taro, annesinin sağ tarafında. - Taro is on the right side of his mother.

the right
(Politika, Siyaset) sağ

En sağdaki şerit yapım aşamasındadır. - The rightmost lane is now under construction.

Amerika'da arabalar yolun sağ tarafını kullanırlar. - In America cars drive on the right side of the road.

the shits
(Argo) ishal
the whole
tamam

Sana tamamen katılıyorum. - On the whole I agree with you.

Devriye arabaları alanının tamamını kapsamaktadır. - The patrol cars cover the whole of the area.

the case
öyle ise In that case, .../If that's
the following
şunlar

Sürücülerin uyması gereken kurallar şunlardır. - The rules drivers should obey are the following.

the other day
geçen gün

O, geçen gün yeni bir ev satın aldı. - She bought a new house the other day.

Geçen gün bahsettiğim araba bu. - This is the car I spoke of the other day.

the other day
geçenlerde

O, geçenlerde bir sinemaya gitti. - She went to a movie the other day.

Geçenlerde bir kamera aldım. - I bought a camera the other day.

the rest
bundan sonrası
The first
en ilk
the absolute
mutlak

Diktatör yardımcılarının hepsinin mutlak sadakatine sahipti. - The dictator had the absolute loyalty of all his assistants.

Diktatörün tüm yardımcıları ile ilgili mutlak sadakatı vardı. - The dictator had the absolute loyalty of all his aides.

the crow
karga

Tom kargaları korkutup kaçırıyor. - Tom is scaring the crows away.

Kargalar yuvalarını yapıyorlar. - The crows make their nest.

the fact that
aslında
the fact that
gerçeğine rağmen

38 yaşında olması gerçeğine rağmen, o hâlâ ebeveynlerine bağımlı. - In spite of the fact that he's 38, he's still dependent on his parents.

O, yorgun olduğu gerçeğine rağmen çalışmaya devam etti. - In spite of the fact that he was tired, he continued working.

the only
sadece

Hâlâ burada olanlar sadece sen ve Emet'sin. - You and Emet are the only ones still here.

Sadece binanın önünde duran insanlar polis. - The only people standing in front of the building are policemen.

the order
sipariş

Siparişi iptal ettim. - I canceled the order.

Sipariş çok geç geldi. - The order came too late.

the run of
run
the works
eserler

D'Annunzio'nun eserleri, Marinetti'ye bir cevaptır. - The works of D'Annunzio are an answer to Marinetti.

Jorge Luis Borges'in eserleri yirmi beşten fazla dile çevrildi. - The works of Jorge Luis Borges were translated into more than twenty-five languages.

the Absolute
saltlık
the Absolute
kesinlik
the Allies
müttefikler

Müttefikler hiç boşa zaman harcamadı. - The Allies wasted no time.

Müttefikler bazen savaştan kaçınamadı. - Sometimes the Allies could not avoid battle.

the Almighty
Kadiri Mutlak
the Devil
allah belâsını versin
the Devil
kör şeytan
the Devil
hay aksi
the Right
(isim) doğru
the Right
{i} doğru

Doğru cevabı işaretleyin. - Mark the right answer.

Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır. - The right mind is the mind that does not remain in one place.

the following
aşağıdaki

Önceki hayatınızda kim olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki formu doldurunuz. - Complete the following form to know who you could have been in a previous life.

Aşağıdaki soruları İngilizce olarak yanıtlayın. - Answer the following questions in English.

the following
izleyenler
the following
ertesi

O, ertesi gün eve gideceğini söyledi. - He said that he was going home the following day.

Tom pazartesi günü geldi ve ertesi gün eve geri gitti. - Tom came on Monday and went back home the following day.

the following
izleyen
the former
{s} önceki

Sevgi paranın üstündedir. Sonraki önceki kadar çok mutluluk veremez. - Love is above money. The latter can't give as much happiness as the former.

Hem balık hem de et besleyici fakat sonraki öncekinden daha pahalı. - Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former.

the former
{s} ilk bahsedilen
the like
bakkal çakkal grocers and
the other
öteki

Al birini vur ötekine! - One's as bad as the other.

Birinin çözümü, ötekinin çözümünü kanıtlayabilir. - The solution of one may prove to be the solution of the other.

the other
öbür

Tom öbür odada uyudu. - Tom slept in the other room.

Öbür düğmeye basmayı dene. - Try pushing the other button.

the other
birbiri ardınca one after
the other day
öteki gün
the present
dilb. şimdiki zaman
the rest
geri kalan

Tom, hayatının geri kalanını Mary ile geçirmek istedi. - Tom wanted to spend the rest of his life with Mary.

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

the rest
ötesi what follows
the right
pol. sağ
the same
aynı kişi
the same
aynısı
the time
sabah akşam all
the very
tam

Bu tam aradığım video. - This is the very video I have been looking for.

Tam aradığın şeyi buldum. - I found the very thing you had been looking for.

the very
en
the way
yapma şekli

Onu yapma şeklimizde sorun ne? - What's wrong with the way we did it?

Tom, Mary'yi bunu yapma şeklinden dolayı eleştirdi. - Tom criticized Mary for the way she was doing that.

the whole
bütün

Tom bütün gününü yatakta okuyarak geçirdi. - Tom spent the whole day reading in bed.

Her cumartesi bütün evi temizleriz. - Every Saturday we clean the whole house.

the works
her şey
the works
pataklama
the works
dayak
the worst
en kötüsü, en fenası: This is the worst I've seen. Gördüklerimin en kötüsü bu. I think we're through the worst of it. En kötüsünü atlattık
the worst
beterin beteri
Englisch - Englisch
When stressed, indicates that it describes an object which is considered to be best or exclusively worthy of attention

That is the hospital to go to for heart surgery.

When before a member of a class, it indicates all things in that class

The cat is a solitary creature. (= “All cats are solitary creatures.”).

When before an adjectival noun, it indicates all persons within that grouping

Feed the hungry, clothe the naked, comfort the afflicted, and afflict the comfortable.

With a comparative, and often with for it, indicates a result more like said comparative. This can be negated with none

I'm much the wiser for having had a difficult time like that.

With a superlative, it and that superlative refer to one object

That apple pie was the best.

With a comparative or more and a verb phrase, establishes a parallel with one or more other such comparatives

It looks weaker and weaker, the more I think about it.

Definite grammatical article that implies necessarily that an entity it articulates is presupposed; something already mentioned, or completely specified later in that same sentence, or assumed already completely specified

A stone hit him on the head. (= “A stone hit him on his head.”).

You use the with some titles, place names, and other names. The company was alleged to have leaked the news to the Daily Mail. the Albert Hall
You use the at the beginning of a noun group when the first noun is followed by an `of' phrase or a clause which identifies the person or thing. There has been a slight increase in the consumption of meat Of the 9,660 cases processed last year, only 10 per cent were totally rejected
You use the in front of a singular noun when you want to make a general statement about things or people of that type. An area in which the computer has made considerable strides in recent years is in playing chess After dogs, the horse has had the closest relationship with man
You use the with the name of a musical instrument when you are talking about someone's ability to play the instrument. She was trying to teach him to play the guitar
You use the in front of an adjective when you are referring to a particular thing that is described by that adjective. He knows he's wishing for the impossible I thought you might like to read the enclosed
You use the instead of a possessive determiner, especially when you are talking about a part of someone's body or a member of their family. `How's the family?' --- `Just fine, thank you.' I patted him on the head
You use the with words such as `rich', `poor', `old', or `unemployed' to refer to all people of a particular type. care for the elderly and the disabled
If you want to refer to a whole family or to a married couple, you can make their surname into a plural and use the in front of it. The Taylors decided that they would employ an architect to do the work
You use the in front of some nouns that refer to something in our general experience of the world. It's always hard to speculate about the future Amy sat outside in the sun
You use the in front of numbers such as first, second, and third. The meeting should take place on the fifth of May Marco Polo is said to have sailed on the Pacific on his way to Java in the thirteenth century
tho
one or more already known things, people, places, or concepts
You use the in front of each of two comparative adjectives or adverbs when you are describing how one amount or quality changes in relation to another. The longer you have been in shape in the past, the quicker you will regain fitness in future
Technical Help for Exporters (listed under BOND)
You use the in front of superlative adjectives and adverbs. Brisk daily walks are still the best exercise for young and old alike
(Grammar) word used to modify adjectives and adverbs and show relation between two conditions (i.e. The more I study, the more I learn)
You use the to indicate that something or someone is the most famous, important, or best thing of its kind. In spoken English, you put more stress on it, and in written English, you often underline it or write it in capitals or italics. Camden Market is the place to be on a Saturday or Sunday
By that; by how much; by so much; on that account; used before comparatives; as, the longer we continue in sin, the more difficult it is to reform
You use the in front of numbers when they refer to decades. It's sometimes hard to imagine how bad things were in the thirties
definite article used to specify one person or item in particular (Grammar)
You use the at the beginning of noun groups to refer to someone or something that you have already mentioned or identified. A waiter came and hovered. John caught my look and we both got up and, ignoring the waiter, made our way to the buffet Six of the 38 people were Russian citizens
A word placed before nouns to limit or individualize their meaning
You use the to indicate that you have enough of the thing mentioned for a particular purpose. She may not have the money to maintain or restore her property We must have the patience to continue to work until we will find a peaceful solution = sufficient
The is the definite article. It is used at the beginning of noun groups. The is usually pronounced before a consonant and before a vowel, but pronounced when you are emphasizing it
You use the with nationality adjectives and nouns to talk about the people who live in a country. The Japanese, Americans, and even the French and Germans, judge economic policies by results
You use the in front of nouns that refer to people, things, services, or institutions that are associated with everyday life. The doctor's on his way Who was that on the phone?
{a} article, denoting some particular thing
thé dansant
{i} (from French) dansant, tea dance, type of social event of drinking tea and dancing held in late afternoon
The End
Used to indicate the termination of something
The End
Used traditionally at the end of a story
the devil
Used to add emphasis to a question or statement

Why the devil have you got my pizza?.

the one
The person or thing

Here is the one I want to buy.

the one
A particularly special or compatible person or thing
the other day
recently; lately; a few days ago

I was in San Francisco just the other day.

the shits
diarrhoea
the.
teh

You are teh haxor!.

the.
th'
the.
ye

Ye Olde Medicine Shoppe.

to the
used in rap songs to spell

J to the L-O.

to the
Short for to the ... power, or to the (power of )

Ten to the zero (1).

the sun
sol
the same
idem
the end
{n} ending
the first
{a} alpha
the top
{n} upward
the whole
{n} universal
the whole
{n} all

He ate all of the apple. - He ate the whole apple.

I was in Boston almost all summer. - I was in Boston for almost the whole summer.

The best
top-tier
the run of
Free and unrestricted use of or access to somewhere
The Devil
clootie
The Devil
fallen
The Devil
Satan
The Sun
{i} tabloid newspaper which is published daily in the United Kingdom and Ireland
The Sun
daystar
The devil
dickens
The end
fine
The end
heelpiece
The same
ilk
The time
hour
The time
when

When it came time to jump out of that airplane I was terrified. My heart was in my mouth. - When the time came to jump out of that airplane I was scared stiff. My heart was pounding so hard I thought it would come out of my chest.

The time will come when you will regret it. - The time will come when you will regret this.

The worst
pits
the Absolute
God, the Lord
the Devil
Satan, Lucifer
the Devil
Adversary
the Right
{i} rightist political party, rightist political camp (lies to the right of the political spectrum)
the devil
something difficult or awkward to do or deal with; "it will be the devil to solve
the devil
(Judeo-Christian and Islamic religions) chief spirit of evil and adversary of God; tempter of mankind; master of Hell
the devil
something difficult or awkward to do or deal with; "it will be the devil to solve"
the devil
Old Harry
the following
what comes after, what appears later
the former
{s} first or first referred to of 2 things, first of two people
the least
lowest in importance or degree (e.g.: "The lunch meeting is the least of my worries today"); minimal in size or magnitude (e.g.: "The least amount of cholesterol allowed")
the like
a similar kind; "dogs, foxes, and the like", "we don't want the likes of you around here
the like
a similar kind; "dogs, foxes, and the like", "we don't want the likes of you around here"
the moment
the moment that, as soon as, right after
the more
to the degree that, as much as (used in combination to indicate a connection between two things, e.g. "the more one practices, the better one gets")
the most
to the highest in number; the largest amount; to the greatest degree or extent
the other
(Slang) sexual intercourse
the other day
a few days ago, not long ago
the same
{i} same thing as mentioned before
the shits
obscene terms for diarrhea
the worst
one that is worse than all the rest, one of the lowest quality
Türkisch - Englisch
{i} Cross
the
Favoriten