the whole

listen to the pronunciation of the whole
Englisch - Türkisch
tamam

Devriye arabaları alanının tamamını kapsamaktadır. - The patrol cars cover the whole of the area.

O, dokuz yardın tamamını satın aldı. - He bought the whole nine yards.

bütün

Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir. - Karam is the best student in the whole school.

Bütün pastayı yiyecek mi? - Will he eat the whole cake?

whole
{s} tam

Bir tam günlük çalışmadan sonra bir bardak bira gibi bir şey yoktur. - There is nothing like a glass of beer after a whole day's work.

Devriye arabaları alanının tamamını kapsamaktadır. - The patrol cars cover the whole of the area.

whole
tüm

O, yarışı birinci bitirdiğinde, tüm ülke için bir zaferdi. - It was a victory for the whole country when he finished first in the race.

Tüm Dünya Zirve toplantısını izliyor. - The whole world is watching the summit conference.

whole
bütün

Tom bütün gününü yatakta okuyarak geçirdi. - Tom spent the whole day reading in bed.

Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir. - Karam is the best student in the whole school.

all
{i} hepsi

Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. - All those who take up the sword shall perish by the sword.

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

whole
tamamen

O, bir şişe sütü tamamen içti. - He drank a whole bottle of milk.

Tom bütün gece tamamen uyanık kaldı. - Tom remained wide awake the whole night.

whole
öz

Bütün takım için özür diledim. - I apologized to the whole team.

O, özel jetiyle tüm kıtayı katetti. - He covered the whole continent in his private jet.

whole
{i} toplam

Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür. - The whole is greater than the sum of the parts.

all
{i} her şey

Şu ana kadar yaptığın bütün şey her şeye kusur bulmak, keşke daha yapıcı bir şey söyleyebilsen. - All you ever do is nitpick. I wish you could say something more constructive.

Yapmanız gereken her şey bu evrakı imzalamaktır. - All you have to do is sign this paper.

the whole of
-in bütünü
the whole of
tüm
whole
tek parça
whole
sağlığı yerinde
whole
zinde
whole
bütünlüklü
whole
bütün bütün
whole
{s} yarasız beresiz
all
her iki taraf
all
bütün

Eğer yarın yağmur yağarsa, bütün gün evde kalacağım. - If it rains tomorrow, I will stay at home all day.

Para bütün kötülüğün köküdür. - Money is the root of all evil.

all
her biri

Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım. - I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one.

Ben dünyadaki tüm kuşların efendisiyim ve sadece düdüğüme üflemek zorundayım ve her biri bana gelecektir. - I am master of all the birds in the world, and have only to blow my whistle and every one will come to me.

all
tamamen

Tepe tamamen karla kaplıydı. - The hill was all covered with snow.

Tom tamamen bitkindi. - Tom was all worn out.

whole
bitev
all
all night bütün gece
all
diğe

Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir. - 80% of all English words come from other languages.

Futbol takımımız kasabadaki diğer takımların tümünü yendi. - Our soccer team beat all the other teams in the town.

all
{s} tüm

Bebek tüm gece ağladı. - The baby cried all night.

Buradaki tüm ağaçları kesecek misin? - Are you going to cut down all the trees here?

all
büsbütün

Tom büsbütün o kadar kötü olamaz. - Tom can't be all that bad.

all
{s} her

Bill her zaman dürüsttür. - Bill is honest all the time.

Orada herhangi bir şey görebiliyor musun? - Can you see anything at all there?

all
{s} özbeöz

O özbeöz Amerikalı bir adamla evlenmek istedi. - She wanted to marry an all-American man.

all
all his life butun ömrünce
all
{s} bütün, tüm; hepsi: All roses have thorns. Bütün güller dikenlidir. He worked all day. Bütün gün çalıştı
all
all fours dört ayak
all
alayı
all
tümü

O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil. - It's all about sentences. Not words.

Futbol takımımız kasabadaki diğer takımların tümünü yendi. - Our soccer team beat all the other teams in the town.

all
tümü, tümünü
the whole of
-in bütünü: That sentence sums up the whole of their philosophy. O cümle felsefelerinin bütününü özetliyor
whole
şişe kanı
whole
kül

Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır. - All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

Yangın tüm binayı yakıp kül etti. - The fire consumed the whole building.

whole
go the whole hog bir işi tam yapmak
whole
{s} toplu

İlk olarak bir C kursu aldığım zaman sınıfta açıklanan tek bir şeyi anlayamadım. Allah'a şükür ki bütün topluluğun nasıl çalıştığını bana açıklamak için bir programcı olan bir arkadaşım var. - When I first took a C course, I couldn't understand a single thing explained in class. Thank God I got a friend of mine who's a programmer to explain to me how the whole caboodle works.

Bütün toplum bu planın arkasında. - The whole community is behind this plan.

whole
iyileşmiş
whole
{s} 1. tam; bütün, tüm: He stayed there for a whole week. Tam bir hafta orada kaldı. She talked the whole time. Hep konuştu. Give me your whole
whole
tam şey
whole
{s} sağlam
whole
sağ

Sağlığımı geri kazanmak tam bir yılımı aldı. - It took me a whole year to recover my health.

Ailesi için sağlıklı yemekler hazırlar. - She prepares wholesome meals for her family.

whole
iyi

Bir bütün olarak, plan iyi gibi görünüyor. - As a whole, the plan seems to be good.

Karam, bütün okuldaki en iyi öğrencidir. - Karam is the best student in the whole school.

whole
sonuna kadar uğraşmak
whole
sağalmış
whole
whole blood bütün kan
whole
whole hog bir şeyin bütünü
whole
{s} sağlıklı

Yağlar gibi komple bir yiyecek grubunu kesmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. - I don't think it's very healthy to cut out whole groups of foods like fats.

Mary sadece az işlemden geçmiş yiyecekler yiyor. O çok sağlıklı olduklarını söylüyor. - Mary only eats wholefoods. She says they're very healthy.

whole
komple

Yağlar gibi komple bir yiyecek grubunu kesmeyi çok sağlıklı bulmuyorum. - I don't think it's very healthy to cut out whole groups of foods like fats.

whole
tam; bütün, tüm: He stayed there for a whole week. Tam bir hafta orada kaldı. She talked the whole time. Hep konuştu. Give me your whole
Englisch - Englisch
{n} all

I was in Boston almost all summer. - I was in Boston for almost the whole summer.

He ate all of the apple. - He ate the whole apple.

{n} universal
whole
sound, uninjured, healthy

Whole of an ancient evil, I sleep sound.

whole
in entirety; entirely; wholly

I ate a fish whole!.

whole
entire

I ate a whole fish.

Tom and Mary have been doing that their entire life. - Tom and Mary have been doing that their whole life.

The river flooded the entire region. - The river flooded the whole region.

whole
{a} total, all, restored to health, well, kindly
whole
{n} the total, all of a thing, a sum
Whole
hol
Whole
hool
Whole
hole
whole
{s} complete, not in pieces; full; entire, including every part; healthy, well
whole
If something is whole, it is in one piece and is not broken or damaged. I struck the glass with my fist with all my might; yet it remained whole Small bones should be avoided as the dog may swallow them whole and risk internal injury. = intact
whole
an assemblage of parts that is regarded as a single entity; "how big is that part compared to the whole?"; "the team is a unit"
whole
(of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters"
whole
Something complete, without any parts missing
whole
exhibiting or restored to vigorous good health; "hale and hearty"; "whole in mind and body"; "a whole person again"
whole
including all components without exception; being one unit or constituting the full amount or extent or duration; complete; "gave his whole attention"; "a whole wardrobe for the tropics"; "the whole hog"; "a whole week"; "the baby cried the whole trip home"; "a whole loaf of bread"
whole
an assemblage of parts that is regarded as a single entity; "how big is that part compared to the whole?"; "the team is a unit" all of something including all its component elements or parts; "Europe considered as a whole"; "the whole of American literature" including all components without exception; being one unit or constituting the full amount or extent or duration; complete; "gave his whole attention"; "a whole wardrobe for the tropics"; "the whole hog"; "a whole week"; "the baby cried the whole trip home"; "a whole loaf of bread" (of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters
whole
If you refer to something as a whole, you are referring to it generally and as a single unit. He described the move as a victory for the people of South Africa as a whole As a whole we do not eat enough fibre in Britain
whole
comprising all the parts; free from deficiency; all; total; entire; as, the whole earth; the whole solar system; the whole army; the whole nation
whole
to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea"
whole
If you refer to the whole of something, you mean all of it. He has said he will make an apology to the whole of Asia for his country's past behaviour I was cold throughout the whole of my body. the whole of August. Whole is also an adjective. He'd been observing her the whole trip We spent the whole summer in Italy that year. = entire
whole
all of something including all its component elements or parts; "Europe considered as a whole"; "the whole of American literature"
whole
A whole is a single thing which contains several different parts. An atom itself is a complete whole, with its electrons, protons and neutrons and other elements
whole
Possessing, or being in a state of, heath and soundness; healthy; sound; well
whole
complete or entire, as in: Bread made from whole grains is healthful
whole
You use on the whole to indicate that what you are saying is true in general but may not be true in every case, or that you are giving a general opinion or summary of something. On the whole, people miss the opportunity to enjoy leisure = generally
whole
Blood Sequestration Whole blood sequestration is a term that describes the actual process of removing fresh whole blood from a patient's circulation into blood collection bags containing anticoagulant Whole blood sequestration must be used in conjunction with ANH, since removal of blood from the circulation might result in hypovolemia, i e hypotension Similarly, ANH is invariably combined with whole blood sequestration, in order to conserve autologous blood Whole blood sequestration should be viewed as a mechanical maneuver and ANH as a compensatory physiologic endpoint
whole
Complete; entire; not defective or imperfect; not broken or fractured; unimpaired; uninjured; integral; as, a whole orange; the egg is whole; the vessel is whole
whole
(of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters
whole
An entirety that may (or may not) be composed of constituate parts
whole
A regular combination of parts; a system
whole
emphasis You use whole to emphasize what you are saying. It was like seeing a whole different side of somebody His father had helped invent a whole new way of doing business. = totally Whole is also an adjective. That saved me a whole bunch of money
whole
{i} totality; completeness; entirety
whole
The entire thing; the entire assemblage of parts; totality; all of a thing, without defect or exception; a thing complete in itself
whole
Containing the total amount, number, etc
whole
An entirety
the whole

  Türkische aussprache

  dhi hōl

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈhōl/ /ðiː ˈhoʊl/

  Etymologie

  [ before consonants usually ] (definite article.) before 12th century. Middle English, from Old English thE, masc. demonstrative pronoun & definite article, alteration of sE; akin to Greek ho, masculine demonstrative pronoun & definite article; more at THAT.

  Videos

  ... ROMNEY: All right. And it is – OBAMA: Here's what happened. You had a whole ...
  ... there's this whole Spider Robinson aphorism when 700 people share an apple, no one benefits, ...

  Wort des Tages

  sub rosa
Favoriten