cross

listen to the pronunciation of cross
Englisch - Türkisch
{i} haç

Kızıl Haç'a katkıda bulundu. - She contributed to the Red Cross.

Tom depremden hayatta kalanlara yardım etmek için Kızıl haça para bağışladı. - Tom donated money to the Red Cross to help survivors of the earthquake.

{i} çapraz

Tom çapraz bulmacayı seviyor. - Tom likes crossword puzzles.

Başkalarıyla konuşurken, kollarınız çaprazlama bağlı şekilde onu yapıyorsunuz. - When you talk to others, you're doing it with your arms crossed.

{i} dert
{s} aksi
{s} düzenbaz
{f} melezlemek
{f} karşılaşmak

Kadınlar ve kızlar onunla karşılaşmaktansa caddeyi geçmeyi tercih ederler. - Women and girls would cross over the street rather than meet him.

{i} the
{f} geçmek

O çölü geçmek tehlikelidir. - Crossing that desert is dangerous.

Yüzerek geçmek imkânsız. Nehir çok geniş. - It's impossible to cross the river by swimming. It's too wide!

geçmek (karşıdan karşıya)
kırma
-e karşı gelmek
aykırı

Kırmızı ışığı geçerseniz, bu, yasaya aykırıdır. - If you cross with a red light, it's against the law.

çarpı işareti
çakışmak
ıstavroz
(Ticaret) aşmak

Tom grev çizgisini aşmak istemedi. - Tom didn't want to cross the picket line.

Tom grev çizgisini aşmak istemedi. - Tom did not want to cross the picket line.

çile
küskün
kızmak
(karşıya) geçmek
istavroz parça
kesiştirmek
melanj
(Tıp) çapraz direnç
geçişmek
huysuzlanmış
kavuşturmak (kolları)
gücenik
(Muzik) çaprazlama yapmak
cefa
gam
öbür tarafına geçmek
huysuz
karşı koymak
kızgın

Karım kollarını bağladığında ve ayağını yere vurduğunda, onun kızgın olduğunu biliyorum. - When my wife crosses her arms and taps her foot I know she's angry.

üzüntü
engellemek
{i} çarpı

Caddeyi geçerken Tom bir araba tarafından çarpıldı. - Tom got hit by a car while crossing the street.

O, caddeyi geçerken bir araba tarafından çarpıldı. - She was hit by a car while she was crossing the street.

çarmıh

Sen çarmıhta pişman olacaksın. - You'll repent at the cross.

İsa bizim günahlarımız için çarmıhta öldü. - Jesus died on the cross for our sins.

(kol/bacak) kavuşturmak
sinirli
{f} geç

Nehiri kayıkla geçtik. - We crossed the river by boat.

Karşıya geçen yaşlı bayanı izledim. - I watched the old woman cross the street.

ters
elem
çarpı/artı işareti
üst üste atmak
kesişmek
karşıya geçmek
(Spor) (Futbol) orta
{i} Hz. İsa'nın çarmıhta ölümü
{i} Haç (Hristiyanlığın simgesi)
{s} çaprazlama

Bir kamyon yolun ortasında çaprazlamasına durdu. - A truck stopped crosswise in the middle of the road.

Başkalarıyla konuşurken, kollarınız çaprazlama bağlı şekilde onu yapıyorsunuz. - When you talk to others, you're doing it with your arms crossed.

{i} artı işareti
{i} çapraz işareti
{i} hile
{s} kesişen
üstüne çizgi çizmek
{f} çaprazlaştırmak
{f} karşıdan karşıya geçmek; -i geçmek: Look both ways before crossing the street. Karşıdan karşıya geçmeden önce iki yöne
türleri ayrı olan hayvan veya çiçekleri çiftleştirip melez çeşitler elde etmek
{s} hilekâr
{f} bozmak
{f} çapraz çizgiler çizmek
{f} darılmak
geçirmek
{f} çaprazlamak
{f} geç: adj.çapraz
türleri karışmak
{s} huysuzlanmış; kızgın, öfkeli; aksi, ters
be cross
küsmek
cross-case study
Karşıt özel durum analizi
cross-dependence
(Geometri) Çapraz bağımlılık
cross one's mind
aklından geçmek
cross out
listeden silmek
cross out
üstünü çizerek iptal etmek
cross out
(deyim) kalem çekmek
cross out
çizdirmek
cross out
çiz

Yanlış kelimeleri çiziniz. - Cross out the incorrect words.

Tüm yanlış cevapların üstünü çiz. - Cross out all the wrong answers.

cross out
üstünü çizmek
cross over
(Kimya) çapraz tepkime
cross beam
çapraz kiriş
cross bite
(Diş Hekimliği) çapraz kapanış
cross bond
(İnşaat) çapraz tuğla örgüsü
cross border cooperation
sınır ötesi işbirliği
cross coil
(Otomotiv) çapraz bobin
cross country mobility
(Askeri) arazide hareket kabiliyeti
cross fall
enine meyil
cross flow
(Biyokimya,Gıda) çapraz akış
cross flow
çapraz akım
cross haul
halatla yükleme
cross haul
halatla yükleme (kamyonla vb)
cross index
çapraz dizin
cross into
-e geçmek
cross into
-e girmek
cross iron
(Marangozluk) çapraz demiri
cross legs
ayak ayak üstüne atmak
cross of
üstünü çizmek
cross of
silmek
cross off
listeden silmek
cross off
adını listeden çıkarmak
cross off
üstünü çizip çıkarmak
cross one's legs
Bbağdaş kurmak
cross over
üstünden geçmek
cross over
üzerinden geçmek
cross over
(Biyokimya) çaprazlama geçiş
cross ply
(Otomotiv) konvansiyonel
cross reference
gönderme
cross section
(Biyokimya,Gıda) çapraz kesit
cross section
(Matematik) dik kesit
cross selling
(Ticaret) çapraz satış
cross stay
çapraz travers
cross stay
çapraz gergi
cross talk
(Askeri) ses karışması
cross tell
(Askeri) yan söyleme
cross tell
(Askeri) çapraz bilgi aktarımı
cross wall
enine duvar
cross wall
(İnşaat) dikine duvar
cross wall
(İnşaat) payanda duvar
cross wave
enine dalga
cross word
bulmaca
cross-legged
Bağdaş kurmuş bir şekilde
cross action
karşılıklı dava
cross arm
çapraz kol
cross assembler
çapraz çevirici
cross axle
dirsekli dingil
cross axle landing gear
ara akslı iniş takımı
cross axle undercarriage
ara akslı iniş takımı
cross bombardment
çapraz bombardıman
cross breed
melez
cross brushing machine
çapraz fırça makinesi
cross check
çapraz kontrol
cross check
çizgili çek
cross compiler
çapraz derleyici
cross correlation
çapraz korelasyon
cross country
araziden geçen
cross country lorry
arazi kamyonu
cross country race
kır koşusu
cross country truck
arazi kamyonu
cross country tyre
arazi lastiği
cross demand
karşı dava
cross domain
etki alanları arası
cross elasticity
çapraz esneklik
cross examination
sorgu
cross examine
sorguya çek
cross examiner
sorgucu
cross eye
şaşılık
cross fertilization
ayrı cins çiçekleri çiftleştirme
cross heck
çapraz sağlama
cross link
çapraz bağlantı
cross linkage
çapraz bağlantı
cross member
travers
cross modulation
çapraz modülasyon
cross neutralization
çapraz nötrleştirme
cross one's fingers
iyi şans dilemek
cross one's legs
ayak ayak üstüne atmak
cross oneself
haç çıkar
cross ply
çapraz kat
cross polarization
çapraz polarizasyon
cross pollinate
ayrı cinsten olan çiçekleri çiftleştir
cross pollination
çapraz tozlaşma
cross product
çapraz çarpım
cross purposes
çelişen amaçlar
cross question
{i} sorgulama
cross question
{f} sorgula
cross questioner
sorgucu
cross rate
çapraz kur
cross ratio
çapraz oran
cross reference
çapraz ilgi
cross reference program
karşıt referans programı
cross roads
kavşak
cross section
transeksiyon
cross section
profil
cross section
kesit
cross section
enine kesit
cross sectional
kesitsel
cross sectional area
kesit alanı
cross sectional paper
milimetrik kağıt
cross shearing machine
enine makaslama makinesi
cross someone's palm
bahşiş vermek
cross spanner
çapraz anahtar
cross springer
çapraz kuşak
cross street
ara sokak
cross striped
enine çizgili
cross the't' and dot the'i's
kılı kırk yapmak
cross valley
enine vadi
cross variance
çapraz varyans
cross vault
çapraz kemer
cross vein
çapraz damar
cross wind
yan rüzgar
cross wind landing
yan rüzgarda iniş
cross wind takeoff
yan rüzgarda kalkış
cross word
çapraz bulmaca
cross wound bobbin
çapraz bobin
cross-border
sınır ötesi
cross-country
kırlar boyunca
cross-country
kırlarda
cross-country race
kırkoşusu
cross-examine
ahret suali sormak
cross-examine
çaprazlama sorguya çekmek
cross-eyed
şaşı
cross-fertilization
çaprazlama dölleme
cross-fertilize
çaprazlama yöntemiyle döllemek
cross-legged
bacak bacak üstüne atmış

Tom kanepede bacak bacak üstüne atmış oturuyordu. - Tom sat cross-legged on the couch.

Tom yatakta bacak bacak üstüne atmış oturuyordu. - Tom sat cross-legged on the bed.

cross-lode
enine damar
cross-pollination
çapraz tozlaşma
cross-purposes
yanlış anlama
cross-purposes
farklı ve zıt amaçlar
cross-refer
okuru başka bir yere göndermek
cross-stitch
kanaviçe işi

Büyük annem kanaviçe işi yapmayı sever. - My grandmother likes doing cross-stitch.

cross-wind
yan rüzgâr
cross default
(Finans) Konu dışı bir yükümlülüğün ihlâlinden kaynaklanan temerrüt
cross entry
muvazene kaydı, mukabil giriş
cross platform
(Bilgisayar) Birden fazla işletim sisteminde çalışabilen
cross-country tread
Arazi sırt
cross-sectional
Kesit ile ilgili, kesite ait
cross-sectional study
kesitsel çalışma
cross-tie
cross-kravat
cross out
çizmek
crossing
{i} yaya geçidi

Yeşil ışık yandığında, caddeden geçmeden önce yaya geçidindeyken bile tüm yönlere bakman gerekir. - You need to look in all directions before crossing the street, even at a crosswalk when the light is green.

Tom yaya geçidi üzerindeyken ona bir araba çarptı. - Tom was struck by a car on the pedestrian crossing.

Englisch - Englisch
A topographic surname for someone who lived near a stone cross on a road
Opposing, adverse; being contrary to what one would hope or wish for

As a fat body is more subject to diseases, so are rich men to absurdities and fooleries, to many casualties and cross inconveniences.

(reflexive to cross oneself) To make the sign of the cross over oneself
To mark with an X
A pass in which the ball travels from by one touchline across the pitch
to conduct a cross examination; to question a hostile witness
To pass the ball from one side of the pitch to the other side
A modified representation of the crucifixion stake, worn as jewellery or displayed as a symbol of religious devotion
To go from one side of (something) to the other

Why did the chicken cross the road?.

A monument that marks such a place. (Also common in UK or Irish place names such as Charing Cross)
across
Any geometric figure having this or a similar shape, such as a cross of Lorraine or a Maltese cross
a hook thrown over the opponent's punch
Transverse; lying across the main direction

At the end of each row were cross benches which linked the rows.

Four edge cubies of one side that are in their right places, forming the shape of a cross
(usually with the) The cross on which Christ was crucified
A hand gesture made by Catholics in imitation of the shape of the Cross
to cross-fertilize or crossbreed'''
Bad-tempered, angry, annoyed

She was rather cross about missing her train on the first day of the job.

Animal or plant produced by crossbreeding or cross-fertilization
A place where roads intersect and lead off in four directions; a crossroad (common in UK and Irish place names such as Gerrards Cross)
Opposite, opposed to

His actions were perversely cross to his own happiness.

A wooden post with a perpendicular beam attached and used (especially in the Roman Empire) to execute criminals (by crucifixion)
A geometrical figure consisting of two straight lines or bars intersecting each other such that at least one of them is bisected by the other
A difficult situation that must be endured

It's a cross I must bear.

To travel in a direction or path that will intersect with that of another

Ships crossing from starboard have right-of-way.

Of both batsmen, to pass each other when running between the wickets in order to score runs
To contradict (another) or frustrate the plans of

You'll rue the day you tried to cross me, Tom Hero! bellowed the villain.

{a} athwart, opposit, peevish, difficult
{n} a gibbet, misfortune, opposition, trial
{v} to lay athwart, pass over, oppose, vex, sign, cancel, put out
{a} over, from side to side
(Spor) (in soccer) a pass of the ball across the field towards the centre close to one's opponents' goal
An English topographic surname for someone who lived near a stone cross on a road
Not parallel; lying or falling athwart; transverse; oblique; intersecting
A pass across the face of the opponent's goal
multi-armed iron casting fixed to the end of the windshaft to carry the sails
a cross as an emblem of Christianity; used in heraldry a wooden structure consisting of an upright post with a transverse piece any affliction that causes great suffering; "that is his cross to bear"; "he bears his afflictions like a crown of thorns"
n [shape made of an upright line with another going across it] palang 2 vt [to go from one side to the other] menyeberang (seberang)
a cross as an emblem of Christianity; used in heraldry
center the ball from the wing to in front of the net
It was anciently used in the execution of criminals
Not accordant with what is wished or expected; interrupting; adverse; contrary; thwarting; perverse
A line drawn across or through another line
The difference in weight between the left front corner of the car and its right rear corner
part of the church where the central nave and the transept joined It can either be covered by a dome or dominated by a tower
To interbreed, as races; to mix distinct breeds
Characterized by, or in a state of, peevishness, fretfulness, or ill humor; as, a cross man or woman
To make the sign of the cross upon; followed by the reflexive pronoun; as, he crossed himself
To cause to interbreed; said of different stocks or races; to mix the breed of
an advance or retreat by crossing one leg over the other; also passé avant (forward cross), passé arriere (backwards cross)
A common heraldic bearing, of which there are many varieties
Refers to one or more mating units set up with males and females that each have a designated genotype chosen to carry out a particular genetic analysis (see Chapter 3) See Cross in the MGI Glossary
trace a line through or across; "cross your `t'"
a hook thrown over the opponents punch
The crosslike mark or symbol used instead of a signature by those unable to write
extending or lying across; in a crosswise direction; at right angles to the long axis; "cross members should be all steel"; "from the transverse hall the stairway ascends gracefully"; "transversal vibrations"; "transverse colon"
A hybrid plant, the results of cross- fertilization between species or varieties
To interfere and cut off; to debar
See the Illustration, above
An advance or retreat by crossing one leg over the other; also passe' avant (forward cross), passe' arriere (backwards cross)
Many people wear crosses around their necks as jewelry If the cross is large enough to be seen from a distance and the chain is long enough to position the cross over the center of the chest, it is called a pectoral cross Pectoral crosses are quite often worn over albs or cassocks, but seldom if ever over robes While they look quite nice with vestments, they are too dramatic for street clothes If you want to wear a cross with street clothes, use a small cross on a neck chain Christians did not wear crosses or hang them on their walls until after crucifixion was no longer the standard method of capital punishment Instead, the earliest Christians used the gesture of the sign of the cross
A gibbet, consisting of two pieces of timber placed transversely upon one another, in various forms, as a T, or +, with the horizontal piece below the upper end of the upright, or as an X
A hand gesture made by Christians in imitation of the shape of the Cross
To put across or athwart; to cause to intersect; as, to cross the arms
To be inconsistent
fold so as to resemble a cross; "she crossed her legs"
{s} irritated, angry; intersecting; against, opposite
meet at a point
n 1 a combination in which the path of one attacker crosses the path of another 2 cross-court
cross a bridge before one comes to it
To worry about a future situation despite being as yet unable to act on it
cross bat
The bat, when swung in a horizontal arc
cross bat
Of a shot played with a cross bat
cross caps
plural form of cross cap
cross channel
A minor channel connecting two larger channels running parallel to each other

the Sulina, which runs on from the Danube in an eastern direction, forming, with the Kilia and a cross channel between the two arms, the deltoid islands of Lete and Chatel or Tchetal.

cross channel
Alternative spelling of cross-channel
cross channel
A cross- current

The channel across the Sandness is formed by the action of the seas, with winds from north-easterly and easterly points, throwing up the sand and obstructing the ebbing current in its progress to sea... My idea of the best mode of stopping the present cross channel, is to drive a double row of sheeting piles at the distance of about 30 feet from each other .

cross channels
plural form of cross channel
cross check
performing a cross check
cross check
a maneuver whereby an ice hockey player hits and pushes another hockey player with their ice hockey stick while holding the stick with both hands, with no part of the hockey stick touching the ice surface
cross checked
Simple past tense and past participle of cross check
cross checking
Present participle of cross check
cross checks
Third-person singular simple present indicative form of cross check
cross checks
plural form of cross check
cross compiler
A compiler that generates code for a platform other than the one it runs on
cross compilers
plural form of cross compiler
cross country
A running sport popular in US high schools, colleges, etc. where participants race over varying terrain (e.g. golf courses, roads, etc.) in approximately 5 - 10K races. Abbreviated XC
cross country
A phase of the equestrian sport of three day eventing, which the horse and rider travel over varied terrain and jump natural obstacles
cross country skiing
Alternative spelling of cross-country skiing
cross cover version
Music. A rerecording of a song by an artist who is of the opposite sex of the original artist
cross cover versions
plural form of cross cover version
cross crosslet
A cross with the ends of each arm crossed
cross examination
: In a legal trial, the questioning of a witness by the attorney for the party opposed to the party that called the witness to testify
cross examination
By extension, any process in which a person is subject to questioning
cross examinations
plural form of cross examination
cross examine
To subject a person to a cross examination; to question a person intensely
cross examined
Simple past tense and past participle of cross examine
cross examines
Third-person singular simple present indicative form of cross examine
cross examining
Present participle of cross examine
cross flory
A cross with the ends of the arms flory, having a shape like a fleur-de-lys
cross junction
In a railroad, a location where two tracks cross, without switches, as where different roads intersect
cross junctions
plural form of cross junction
cross my heart
A declaration that the speaker is telling the truth
cross of Lorraine
A cross consisting of a vertical bar intersected by a shorter horizontal one above its midpoint, and again by another horizontal bar half the length of the first, intersecting the vertical bar midway between the larger horizontal bar and the top of the vertical bar: ☨
cross of gold
A public policy which puts the interests of the rich ahead of those of the poor
cross off
To finish; to mark something as complete

I can cross off another project from the list.

cross off
To strike out; to cross out; to draw a line through
cross one's arms
To link one's arms together across one's chest
cross one's fingers
to tell a white lie
cross one's fingers
To wish for luck
cross one's heart
To attest to the truthfulness of an associated statement
cross out
To strike out; to draw a line through

If you make a mistake, just cross it out.

cross over
To die

Sarah's grandmother crossed over last night.

cross over
To pass from one side or area, physical or abstract, to another

Not many actors are so easily able to cross over from television to film.

cross over
Alternative form of crossover
cross paths
To be, by chance, in the same physical place at the same time, as a result of two completely separate journeys

Presidential campaigns cross paths in up-for-grabs Iowa.

cross pattée
Any of several forms of cross whose arms are narrow at the center and broad at the extremities
cross peen hammer
a hammer with a blade-like peen at right angles to the haft, used by carpenters
cross product
A vector product
cross products
plural form of cross product
cross purposes
Conflicting or incompatible objectives or methods

We are working at cross purposes here, if you're trying to reduce the count and I'm trying to increase it.

cross sea
a sea whose current runs contrary to that of the wind
cross seas
plural form of cross sea
cross section
A section formed by a plane cutting through an object, usually at right angles to an axis
cross section
The probability that a particular nuclear reaction will take place
cross section
A sample meant to be representative of a whole population
cross sections
plural form of cross section
cross someone's palm
To give money to a person, especially as a bribe or as an inducement to perform a service

After crossing his palm with a donation, I felt entitled at least to ask where he was from.

cross someone's palm with silver
Alternative form of cross someone's palm
cross someone's path
To meet by chance

None of the sportsmen who have crossed my path have made as great an impact on me as Bob.

cross swords
to fight with someone, to duel
cross swords
to place or hold two swords so they cross each other
cross swords
to quarrel or argue with someone, to have a dispute with someone
cross tab
A cross tabulation
cross tabs
plural form of cross tab
cross tabulation
A presentation of data about categorical variable in a tabular form to aid in identifying a relationship between the variables
cross tabulations
plural form of cross tabulation
cross that bridge when one comes to it
To deal with a problem or situation only when it arises

It's possible we'll someday have more content than available space for it, but we'll cross that bridge when we come to it.

cross that bridge when one gets there
Alternative form of cross that bridge when one comes to it
cross that bridge when one gets to it
Alternative form of cross that bridge when one comes to it
cross the Rubicon
To make an irreversible decision or to take an action with consequences

He knew that by coming out to his family he would be crossing the Rubicon but he could not live a lie anymore.

cross the aisle
Of a member of a parliament, to resign from one's political party and join another party, resulting in moving from one's currently assigned desk or seat in the legislative chamber to a new desk or seat physically located with the other members of one's new party

After Stronach's 2005 defection to Paul Martin's Liberals . . . . t least one Tory MP openly called her a whore for crossing the aisle.

cross the aisle
To vote, unite, or otherwise co-operate with members of another political party in order to achieve governmental or political action

It's voters who seem to want Republicans and Democrats in the next Congress to cross the aisle and try something different in Iraq.

cross the floor
To vote against one’s own political party in parliament
cross the floor
Of a member of a parliament, to resign from one’s political party and join another party, resulting in moving from one’s currently assigned desk or seat in the legislative chamber to a new desk or seat physically located with the other members of one’s new party

Two weeks ago, Mr Davies intimated to Mr Brown that he was ready to cross the floor.

cross the line
To overstep a boundary, rule, or limit; to go too far or do something unacceptable

I can tolerate a lot, but they really crossed the line when they broke the window.

cross the line
To cross the equator, as a vessel at sea
cross-
Indicating applicability to several domains that are usually separate (as in crossclass, crosslinguistic, cross-platform)
cross-
Indicating an exchange or switch
cross-
Indicating a direction (across)

Evans 9. Confirm. .

cross-bench
A bench placed perpendicular to others, especially certain such benches in the House of Lords on which independent or neutral members traditionally sit
cross-bencher
A member of the British House of Lords or the Senate of Canada who sits on a cross-bench, or who proclaims independence or political neutrality

Putting the hereditary nobility to one side, the life peers, and especially the cross-benchers, carry on an older, less narrowly professional tradition of distinguished service: rule by the ‘great and the good’, if not necessarily the best and brightest.

cross-birth
A birth in which the fetus is positioned with neither the head nor the feet lying in the direction of the birth canal
cross-border
Across a border
cross-border
Taking place across a border
cross-breed
Of or pertaining to the offspring produced by cross-breeding
cross-breed
To breed separate strains of the same species in order to create new traits
cross-breed
To breed members of similar albeit distinct species, for example, horse X donkey = mule
cross-breeding
Present participle of cross-breed
cross-breeding
a type or instance of breeding separate strains of the same species in order to create new traits
cross-breeding
a type or instance of breeding members of similar albeit distinct species. i.e. horse + donkey = mule
cross-browser
Compatible with more than one web browser
cross-cap
A Möbius band
cross-channel
That travels across a channel of water; relating to somewhere on the opposite side of the channel

Our fascination for cross-channel soccer never ceases to amaze me. We head to places like Old Trafford, Stamford Bridge and even Elland Road week in week out in our droves to support teams that have little or no Irish involvement yet we find little or no attraction in attending matches in the eircom League that are virtually on our doorstep.

cross-compiler
Alternative spelling of cross compiler
cross-console emulation
A form of console emulation by means of having a video game console, especially the Sega Dreamcast|Sega Dreamcast]], to emulate video games that were created for a less advanced video game console
cross-contaminate
To transfer a contaminant from one source to another
cross-contamination
The transfer of a contaminant from one source to another
cross-correlation
a notion used across various fields of scientific study that shows the relation between members of two or more groups of data
cross-country
Taking place outside roads

cross-country skiing.

cross-country
Of travel through a country (such as a coast-to-coast road trip), or through a large part of that country

cross-country flight.

cross-country skiing
An endurance sport and method of getting about involving travelling on skis, uphill as well as downhill
cross-country skiing
A leisure activity using cross-country skis and ski poles for traversing natural terrain during winter
cross-cousin
The relationship between two cousins or two groups of cousins whose parents are brother and sister, respectively
cross-dress
To wear clothes considered to be of the opposite sex
cross-dresser
A person who wears clothing his/her society considers only appropriate for a member of the opposite sex
cross-examination
The interrogating or questioning of a witness by the party against whom he or she has been called and examined. See examination
cross-examine
To question (someone) closely in order to verify facts, or information previously given
cross-examine
To question a trial witness, who has already been questioned by the other side
cross-eyed
Having both eyes oriented inward, especially involuntarily
cross-fertilization
The mutual exchange of ideas or concepts from different fields for mutual benefit
cross-fertilization
Fertilization by the union of gametes of different plants (sometimes of different species)
cross-fertilize
To undergo (or cause to undergo) cross-fertilization
cross-foster
To remove an offspring from its biological mother to be reared by another, especially so as to equalize the numbers in litters
cross-fostering
Present participle of cross-foster
cross-fostering
the technique of removing eggs from the nest of one species of bird, to be incubated in the nest of another. Usually done to aid the recovery of endangered species
cross-grained
Having an irregular rather than a parallel grain
cross-grained
Difficult to deal with; contrary or troublesome
cross-hatching
Alternative spelling of crosshatching
cross-hatching
Present participle of cross-hatch
cross-jack yard
The lower yard on the mizenmast of a square-rigged ship
cross-lag
The statistical relation between two facts

A cross-lagged longitudinal study.

cross-legged
Having one leg over and across the other
cross-legged
Having one ankle over and across the other, and the knees far apart
cross-legged
In this manner
cross-light
A word clued by a stanza in a double acrostic or triple acrostic; its initial and final letters are used to form the uprights
cross-link
to form such a link
cross-link
a link between adjacent chains of a polymer
cross-linked
having links between adjacent chains
cross-multiplication
An instance, or the process, of cross-multiplying
cross-multiply
To set the product of the extremes of a proportion equal to the product of its means

Cross-multiplying 3/5=x/2 yields 3\times2=5x.

cross-party
Of or pertaining to two or more political parties
cross-phrasing
Musical device with a syncopated effect, usually when groups of three quavers cut across the beat
cross-platform
Of software, etc., designed to work on various operating systems
cross-platform application development
Development of applications that work on various operating systems
cross-platform application management
Management of applications across various operating systems
cross-pollinate
To pollinate using cross-pollination
cross-pollination
Fertilization by the transfer of pollen from an anther of one plant to a stigma of another
cross-pollination
Inspiration, stimulation or influence between diverse elements
cross-purpose
A contrary or conflicting purpose or understanding, especially an unintentional or misconceived one
cross-question
a question performed during a cross-examination

the best way to get things clear is if we gently cross-question this very statement.

cross-question
to subject to close questioning

The good man, he looks on us so clear and cheery, and in his neighbourly soft-smiling eyes we see so well our own shadow, - we have a longing always to cross-question him.

cross-reactivity
The degree to which an antigen is effective against an antibody that was generated against a different antigen
cross-reference
To provide something with a cross-reference
cross-reference
A reference or direction in one place in a book or other source of information to information at another place in the same work
cross-shaped
Of the form of a cross
cross-staff
An early navigational instrument, consisting of a wooden rod with a sliding crosspiece, used for measuring the altitude of a star; it developed into the sextant
cross-stitch
To embroider with such stitches
cross-stitch
embroidery or needlework made using such stitches
cross-stitch
A double stitch that forms a cross
Türkisch - Englisch

Definition von cross im Türkisch Englisch wörterbuch

cross yöntemi
cross method
cross yöntemi
method
cross yöntemi
moment distribution method
cross
Favoriten