steady

listen to the pronunciation of steady
Englisch - Türkisch
{i} sabit durum
{s} istikrarlı

Tom Mary ile istikrarlı gidecek. - Tom is going steady with Mary.

Jack ve Betty bir aydır istikrarlı olarak gitmektedirler. - Jack and Betty have been going steady for a month.

oynamaz
sağlam

Bu köprü sağlam görünüyor. - This bridge looks steady.

Bu merdiven yeterince sağlam mı? - Is this ladder steady enough?

{i} istikrar

İstikrarlı bir iş bulmak zorundasın. - You've got to get a steady job.

Jack ve Betty bir aydır istikrarlı olarak gitmektedirler. - Jack and Betty have been going steady for a month.

{i} kalıcı arkadaş
{s} düzenli

Eğer senin düzenli desteğin olmasa, benim misyonum başarısızlıkla sonuçlanırdı. - But for your steady support, my mission would have resulted in failure.

{s} sakin
{s} sürekli

Sürekli çıktığın bir kız arkadaşın var mı? - Do you have a steady girlfriend?

Asla sürekli bir işim olmadı. - I've never had a steady job.

{s} devamlı
{i} kız arkadaş

İstikrarlı bir kız arkadaşım var. - I have a steady girlfriend.

Tom'un istikrarlı bir kız arkadaşı yok. - Tom doesn't have a steady girlfriend.

{i} sevgili
değişmeyen
tutarlı
değişmemek
durmayan
doğru yolda tutmak
doğru yola getirmek
durmadan
kararlı
metanetli
(Askeri) viya
sallanmaz hale getirmek
yatıştırmak
sarsılmaz
sebatkâr
ciddi
dönmez
düzgün
metin
aklı başında
teskin etmek
akıllı uslu
şaşmaz
dost
daimi
sabit kılmak
muntazam
muntazaman
mazbut
sabit

Bu tablo, sabit değildir. - This table isn't steady.

Lütfen bu merdiveni sabit tut. - Please hold this ladder steady.

aşık
{f} sabit dur
sallanmaz
değişmez
ünlem sabit
{s} durmadan aynı şekilde akan (su)
yerinde duran
{s} sağlam, pusulayı
sa
değişiklik göstermez
{f} titremesini durdurmak
{s} oturmuş
{f} hareket etmemek
kararlı,v.sabit dur: adj.sabit
rüzgârdan sallanmaz
{f} kıpırdamamak
{s} sabit (bakış)
sallantısız
(Nükleer Bilimler) durgun
{f} sallanmasını kesmek
devamlı flört edilen arkadaş
{ü} oynatma
titremez
{ü} kımıldama
ılımlı
{f} sabit kalmak
{f} titrememek
{f} istikrarlı gitmek
(Askeri) Bir hava önlemesinde; "Belirtilen yöndeyim" veya "belirtilen yönümü veya şimdiki yönü acilen düzeltin" anlamında kod
slow
yavaşlatmak

Döner kavşağın amacı trafiği yavaşlatmaktır. - The purpose of a roundabout is to slow down traffic.

slow
{s} yavaş

Lütfen daha yavaş konuşun. - Please speak more slowly.

Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor. - Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.

steady flow
yatışkın akış
steady state
(Tıp) kararlı durum
steady state
(Askeri) sürekli ve kararlı durum
steady state
(Gıda) kararlı koşullar
steady state
(Ticaret) durağan durum
steady state
(Denizbilim) yatışkan durum
steady state concentration
(Tıp) css
steady state deviation
kalıcı durum sapması
steady state oscillation
kalıcı durum salınımı
steady state theory
(Bilgisayar) sabit durum teorisi
steady as a rock
kaya gibi sağlam
steady customer
sürekli müşteri
steady customer
devamlı müşteri
steady flow
daimi akış
steady flow
kararlı akış
steady as a rock
kaya gibi sağlam/sert
steady hand
sarsılmaz bir ele
steady increase
sürekli artış
steady job
sürekli iş
steady rest
sabit kalan
steady rise
istikrarlı yükselişi
steady state
Kararlı hâl, kararlı durum
steady state universe
kararlı durum evrenin
steady-state
Kararlı durum
steady-state
Zamanla değişim göstermeyen, kararlı hâl, sabit hâl
steady as a rock
(deyim) kaya gibi sert
steady character
(Ticaret) sağlam karakter
steady creep
(Çevre) düzenli sürüklenme
steady drift force
(Askeri) sürekli taşınım kuvveti
steady exchange rates
(Ticaret) istikrarlı kurlar
steady flow
yatiskin akis
steady flow system
daimi akım sistemi
steady growth
(Ticaret) istikrarlı büyüme
steady hold
(Askeri) tüfeğe hakimiyet
steady hold
(Askeri) TÜFEĞE HAKİMİYET: Kabza kavramada silaha hakimiyet
steady load
devamlı yük
steady motion
düzgün hareket
steady on
(Askeri) yavaş ve tamam! komutları
steady on
sakin ol
steady on:yava
(Askeri) Tank atış komutunun bir kısmı. Nişancı STEADY komutu ile kuleyi yavaş yavaş döndürür. DUR anlamına gelen ON komutu ile döndürüşe son verir. Bak. "on"
steady prices
(Ticaret) istikrarlı fiyatlar
steady prices
(Ticaret) istikrarlı kalan fiyatlar
steady state
sabit hal
steady state
(Nükleer Bilimler) süreklli hal,kararlı hal
steady state
kararlı hal
steady state acceleration error
kalici ivme hatasi
steady state deviation
kalici durum sapmasi
steady state exposure
(Çevre) sabitlenmiş maruz kalma
steady state kinetics
(Biyokimya) yatışkın durum devinimi
steady state oscillation
kalici durum salinimi
steady state position error
kalıcı konum hatası
steady state solution
(Askeri) zamandan bağımsız çözüm
steady wind velocity
(Meteoroloji) sabit rüzgar hızı
steadily
durmadan

Durmadan ileriye gidiyoruz. - We're steadily moving forward.

steadily
boyuna
slow
{s} kesat

Bu günlerde iş çok kesat. - Business is so slow these days.

İşler gerçekten kesatlaştı. - Business has really slowed down.

slow
{s} hızı azaltan
slow
{s} sıkıcı

Oyun yavaş ve sıkıcıydı. - The game was slow, and it was also boring.

Basketbolla karşılaştırıldığında, beyzbolun biraz yavaş ve sıkıcı olabileceği düşünülebilir. - Compared to basketball, baseball might be considered a little slow and boring.

slow
{s} geri kalmış

Saatim beş dakika geri kalmış. - My watch is five minutes slow.

Kol saatim geri kalmış olmalı. - My watch must be slow.

steadiness
{i} sebat
slow
ağırkanlı
slow
ağırlaşmak
slow
kaplumbağa gibi
steadiness
metanet
steady state
(Denizbilim) denge durumu
steady state
(Denizbilim) denge
steady state
sürekli durum
steady state
(Ticaret) durgun durum
as steady as
kadar sabit
go steady with
devamlı flört et
make steady
sabitleştir
slow
{f} yavaşla

Cankurtaranlar kırmızı ışıklarda durmak zorunda değiller ama genellikle yavaşlarlar. - Ambulances don't have to stop at red lights, but they usually slow down.

Tom yavaşlamamı söyledi. - Tom told me to slow down.

slow
(up/down ile) yavaşlamak
slow
(sögen) geri
steadier
{f} daha sabit
steadiest
en sabit
steadily
ısrarla
steadily
gittikçe
steadily
sebatla
steadily
muntazaman
steadiness
sarsılmazlık
steadiness
sabır
steadiness
sebatlık
as steady as
kadar hareketsiz
as steady as
gibi sabit
ballast, steady
balast, kararlı
go steady
devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek; with ancak (belirli biriyle) çıkmak/gezmek
go steady with sb.
sabit sb ile gidin
going steady
sürekli gidiyor
have a steady boyfriend
sürekli bir erkek arkadaşım var
have a steady hand
sarsılmaz bir ele
hold steady
sabit tutmak
slow
yavaş; ağır, yavaş giden; uzun süren; yavaş yavaş etkileyen: a slow train yavaş giden bir tren. a slow convalescence uzun süren bir
steadier
sabit
steadiness
sarsilmazlik
to keep steady
sabit hızla gitmek
go steady
(Fiili Deyim ) hep aynı kızla veya erkekle gezmek , düşüp kalkmak
go steady
{k} birbirinden başka kimseyle çıkmamak/flört etmemek
go steady
aynı kız oğlanla çıkmak
go steady with
{k} sadece (belirli biriyle) çıkmak/flört etmek
shoe steady pin
pabuç tutma pimi
slow
hızını eksiltmek
slow
(fiil) yavaşlamak, yavaşlatmak
slow
güç anlayan
slow
{s} 1. yavaş; ağır, yavaş giden; uzun süren; yavaş yavaş etkileyen: a slow train yavaş giden bir tren. a slow convalescence uzun süren bir
slow
{s} geç

Geçen ay iş biraz yavaştı. - Business was a little slow last month.

Bu hafta zaman çok yavaş geçti. - Time passed very slowly this week.

slow
{s} geri

Saatim beş dakika geri kalmış. - My watch is five minutes slow.

Sebebi saatimin beş dakika geri kalmasıydı. - That was because my watch was five minutes slow.

slow
{s} eli ağır
steadiness
{i} devam
steadiness
{i} sabitlik
steadiness
{i} kararlılık
steadiness
{i} istikrar
steadiness
sağduyu/sebat
Englisch - Englisch
smooth and not bumpy or with obstructions
regular and even
slow
To stabilize something; to prevent from shaking
{v} to make steady, hold fast, support
{a} not wavering, constant, fixed, firm, sure
not easily excited or upset; "steady nerves"
Regular; constant; undeviating; uniform; as, the steady course of the sun; a steady breeze of wind
If you describe a person as steady, you mean that they are sensible and reliable. He was firm and steady unlike other men she knew
{f} reinforce, stabilize; be stabilized
If you steady yourself, you control your voice or expression, so that people will think that you are calm and not nervous. Somehow she steadied herself and murmured, `Have you got a cigarette?' She breathed in to steady her voice. = compose
persistent in occurrence and unvarying in nature; "maintained a constant temperature"; "a constant beat"; "principles of unvarying validity"; "a steady breeze"
Constant in feeling, purpose, or pursuit; not fickle, changeable, or wavering; not easily moved or persuaded to alter a purpose; resolute; as, a man steady in his principles, in his purpose, or in the pursuit of an object
constant in feeling, principle, purpose or attachment; dependable; firm in intent showing little variation or fluctuation; unwavering; resolute
If an object is steady, it is firm and does not shake or move about. Get as close to the subject as you can and hold the camera steady unsteady
not liable to fluctuate or especially to fall; "stocks are still firm"
support or hold steady and make steadfast, with or as if with a brace; "brace your elbows while working on the potter's wheel"
A steady situation continues or develops gradually without any interruptions and is not likely to change quickly. Despite the steady progress of building work, the campaign against it is still going strong The improvement in standards has been steady and persistent, but has attracted little comment from educationalists A student doesn't have a steady income. + steadily steadi·ly Relax as much as possible and keep breathing steadily
make steady; "steady yourself"
{i} regular boyfriend, regular girlfriend
{ü} be careful!
not subject to change or variation especially in behavior; "a steady beat"; "a steady job"; "a steady breeze"; "a steady increase"; "a good steady ballplayer
marked by firm determination or resolution; not shakable; "firm convictions"; "a firm mouth"; "steadfast resolve"; "a man of unbendable perseverence"; "unwavering loyalty"
relating to a person who does something regularly; "a regular customer"; "a steady drinker"
securely in position; not shaky; "held the ladder steady"
To become steady; to regain a steady position or state; to move steadily
a person loved by another person
means no change with time means no change with time
You say `steady on' to someone to tell them to calm down or to be careful about what they are saying. `What if there's another murder?' --- `Steady on!'
To make steady; to hold or keep from shaking, reeling, or falling; to make or keep firm; to support; to make constant, regular, or resolute
If you steady something or if it steadies, it stops shaking or moving about. Two men were on the bridge-deck, steadying a ladder Lovelock eased back the throttles and the ship steadied
  Dog does not leave assigned spot until instructed by the handler to retrieve   
If you look at someone or speak to them in a steady way, you look or speak in a calm, controlled way. `Well, go on,' said Camilla, her voice fairly steady + steadily steadi·ly He moved back a little and stared steadily at Elaine
Firm in standing or position; not tottering or shaking; fixed; firm
in a steady manner; "he could still walk steadily"
make steady; "steady yourself" not easily excited or upset; "steady nerves" securely in position; not shaky; "held the ladder steady" not subject to change or variation especially in behavior; "a steady beat"; "a steady job"; "a steady breeze"; "a steady increase"; "a good steady ballplayer
{s} stable, set firmly in place; unfaltering, sure; constant, regular; calm, not easily flustered; reliable; firm, resolute
steady as a rock
Extremely reliable
steady on
A generic exclamation of surprise
steady on
Indicates a need not to exaggerate or be excessive
steady state
Any state that does not change over time, or is in a dynamic equilibrium
steady state theory
A cosmological model of the universe in which matter is continuously created as the universe expands
steady-state
Characteristic of a steady state
steady as she goes
used to direct a helmsman to keep a ship's head in the same direction
steady as she goes
steer as needed to continue current heading
steady as she goes
SASG
steady rest
(Mühendislik) A device that is used to support long, slender workpieces during turning or grinding and permits them to rotate without eccentric movement
steady boyfriend
boy with whom a girl is in a close and constant relationship
steady decline
gradual decrease that takes time, tendency to decrease
steady decrease
constant fall, constant decrease
steady flow
regular flow, constant flow, fixed movement
steady girlfriend
girl with whom a boy is in a close and constant relationship
steady increase
constant rise, constant increase
steady job
permanent work, regular work, permanent employment
steady motion
fixed continuous movement
steady nerves
strong nerves, nerves that do not tremble
steady state
system has properties which do not change with time
steady state
A long-run equilibrium with constant capital per person (p 633)
steady state
The level of drug accumulation in the blood when input and output are equal
steady state
Strain invariance of the microfabric on the sample scale
steady state
A situation in which the relevant variables are constant over time
steady state
Condition of a body or system in which the conditions at each point do not change with time, after initial fluctuations have disappeared
steady state
Input/Output are Balanced at a Point Below Max Limits of System
steady state
A process in biochemistry that refers to situations of high activity even though the overall structure and composition of cells seems not to change Steady state processes are used to explain metabolic homeostasis The flow of water molecules in a river or free flowing traffic are examples of steady state processes where the overall movement of water molecules (cars) does not appear to change, although the composition of particular molecules (cars) is constantly changing
steady state
A situation in which a model, process, or device exhibits stable behavior independent of time Also called equilibrium
steady state
A system is in a steady state when the state of the system is independent of the time of the observation of this state For example, a waiting line system is in a steady state if its arrival and service rates dop not change with time Conversely, this system is not in a steady state if its arrival rate increases from 11: 00AM to noon
steady state
A situation in which the variables in an economic model (e g , population, the labor force, output, per capita income, the capital stock, etc ) change at constant percentage rates over time The rates of change may differ from one variable to another, but they must be consistent with each other within the confines of the model These rates of change may be positive, zero or negative
steady state
an open system that has no macroscopic changes; however, this is because any materials that leave the system are immediately replaced
steady state
A stable condition that does not change over time or in which change in one direction is continually balanced by change in another
steady state
The behavior of a vibrating system after it has had plenty of time to settle into a steady response to a driving force In the steady state, the same amount of energy is pumped into the system during each cycle as is lost to damping during the same period
steady state
A condition where the AED has reached a stable blood level so that if the person continues to take the same dose each day the level will stay the same With most AEDs steady state blood levels occur after five half lives
steady state
A condition in which circuit s values remain essentially constant, occurring after all initial transients or fluctuating conditions have settled down
steady state theory
The theory describing a steady state universe. Also called continuous creation theory. the idea that things in space have always existed and have always been moving away from each other as new atoms begin to exist big bang theory
steady state universe
A model universe in which the density of matter is constant over space and time, and the expansion of the universe, required on other grounds, is compensated for by the continuous creation of matter. The model is generally believed to be discredited by the discovery of the background radiation of the big bang
steady wind
constant wind, wind that is always of the same strength
steady-state theory
Concept of an expanding universe whose average density remains constant, matter being continuously created throughout it to form new stars and galaxies at the same rate that old ones recede from sight. A steady-state universe has no beginning or end, and its average density and arrangement of galaxies are the same as seen from every point. Galaxies of all ages are intermingled. The theory was first put forward by William Macmillan (1861-1948) in the 1920s and modified by Fred Hoyle to deal with problems that had arisen in connection with the big-bang model. Much evidence obtained since the 1950s contradicts the steady-state theory and supports the big-bang model
go steady
To date one person regularly and exclusively
going steady
Present participle of go steady
ready, steady, go
Phrase said to start a race
rock steady
Alternative spelling of rocksteady
rock-steady
consistent and dependable in one's behaviour or performance
steadiness
the state of being steady
steadiness
the degree of stability
steadily
stably; persistently, diligently
steadily
{a} without variation, without shaking
steadiness
{n} constancy, firmness, uniformity
go steady
To date someone exclusively
steadies
the person whom one dates regularly, usually exclusively
adverb steady 3
go steady (with sb) to have a long regular romantic relationship with someone
go steady
date on a regular basis
go steady
date regularly; have a steady relationship with; "Did you know that she is seeing an older man?"; "He is dating his former wife again!
going steady
dating on a regular basis
has a steady job
has regular employment, has a permanent job
land of steady habits
Connecticut; a nickname alluding to the moral character of its inhabitants, implied by the rigid laws (see Blue laws) of the early period
noun steady 4
steadies a boyfriend or girlfriend that someone has been having a romantic relationship with
rock steady
Something that is rock steady is very firm and does not shake or move about. He reached for a cigarette and lit it, fingers rock steady. Popular music originating in Jamaica in the 1960s as a slower form of ska, with an emphasis on harmonies and on socially conscious lyrics
steadied
made steady or constant; "the noise became a steadied roaring"
steadied
past of steady
steadied
made steady or constant; "the noise became a steadied roaring
steadier
comparative of steady
steadies
third-person singular of steady
steadiest
superlative of steady
steadily
In a steady manner
steadily
in a steady manner; "he could still walk steadily
steadily
at a steady rate or pace; "his interest eroded steadily"
steadily
in a steady manner; "he could still walk steadily"
steadily
at a steady rate or pace; "his interest eroded steadily" in a steady manner; "he could still walk steadily
steadiness
The quality or state of being steady
steadiness
the quality of being steady or securely and immovably fixed in place
steadiness
{i} stability, firmness; sureness; constancy, regularity; calmness; reliability; resoluteness
steadiness
the quality of being steady--regular and unvarying the quality of being steady or securely and immovably fixed in place
steadiness
the quality of being steady--regular and unvarying
steadying
causing to become steady; "had a steadying effect on her nerves"
steadying
causing to become steady; "had a steadying effect on her nerves
steadying
present participle of steady
steady
Favoriten