contingency

listen to the pronunciation of contingency
Englisch - Türkisch
{i} ihtimal
{i} beklenmedik olay
(Mukavele) olası, ihtimal; beklenmedik olay
zorunsuzluk
(Ticaret) koşullu
(Ticaret) koşula bağlı
arıza
(İnşaat) malsahibinin güvencesi
olasılık

Ne olasılık ne de özgür irade var. - There is neither contingency nor free will.

beklenmeyen olay
Durumsallık
(Askeri) İhtimal, beklenmedik olay
{i} tesadüf
contingency fund bir bütçede beklenmedik ihtiyaçlara karşı ayrılan para
beklenmedik durum
olumsallık
contingency force
(Askeri) Çevik kuvvet
contingency coefficent
(Pisikoloji, Ruhbilim) olumsallık katsayısı
contingency contract
(Pisikoloji, Ruhbilim) olumsallık sözleşmesi
contingency management
(Pisikoloji, Ruhbilim) edimsel yöntem
contingency operations
(Askeri) muhtemel durum harekatı
contingency percentage
(Bilgisayar) sapma yüzdesi
contingency planning
acil durum planlaması
contingency planning
(Ticaret) olası durumlar planlaması
contingency planning zone
acil durum planlama alanı
contingency reserves
(Ticaret) yedek akçe
contingency table
(İstatistik) çapraz çizelge
contingency theories
(Pisikoloji, Ruhbilim) olumsallık teorileri
contingency allowance
fazla mesai vergini
contingency annuity
şartlı ödeme
contingency fuel
yedek meydan yakıtı
contingency fund
karşılık fonu
contingency reserve
yedek akçe
contingency reserve
ihtiyat akçesi
contingency table
olağanlık çizelgesi
contingency asset
şartlı kıymet
contingency fee
Yalnızca sonuç başarılı olursa ödenecek ücret
contingency fee
Davanın kazanılması halinde verilen avukatlık hizmeti karşılığında ödenecek avukatlık ücreti
contingency table
Olabilirlik çizelgesi, muhtemellik çizelgesi, olasılık tablosu
Contingency Planning Facilities List; coordinated fire line
(Askeri) Muhtemel Durum Planlama Tesisleri Listesi; ateş koordinasyon hattı
contingency Theater Air Control System automated planning system
(Askeri) Muhtemel Durum Harekat Alanı Hava Kontrol sistemi otomatik planlama sistemi
contingency analysis
(Askeri) muhtemel durum analizi
contingency analysis
(Askeri) İHTİMALAT ANALİZİ
contingency and exercise plan
(Askeri) muhtemel durum ve tatbikat planı
contingency area
(Askeri) MUHTEMEL DURUM BÖLGESİ
contingency insurance
(Ticaret) beklenmedik durum sigortası
contingency measure
beklenmedik durum plani
contingency operations mobility planning and execution system
(Askeri) muhtemel durum harekatı hareket kabiliyeti planlama ve işletme sistemi
contingency option program
(Askeri) EMEKLİ MAAŞI KESİNTİ PROGRAMI: Bak. "Uniformed Services Contingency Option Act"
contingency plan
(Askeri) MUHTEMEL DURUM (İHTİMALAT) PLANI (NATO): Sorumluluk bölgesinde olması beklenebilen durumlar için bir plan
contingency plan
(Askeri) Muhtemel durum planı
contingency planning facilities list
(Askeri) muhtemel durum planlama tesisleri listesi
contingency planning facilities list program
(Askeri) MUHTEMEL DURUM PLANLAMA TESİSLERİ LİSTESİ PROGRAMI: ABD askeri plancılarını ilgilendiren bütün ülkelerin muhtemel durum planlarına ait mevcut hedef dokümanlarının hazırlanması ve muhafazası için komuta programı birleştirilmiş ve belirtilmiş müşterek bir savunma istihbaratı teşkilatı
contingency rating
(Havacılık) fazla güç
contingency response program
(Askeri) muhemel durum cevap proramı
contingency retaining stock
(Askeri) (RETENTION) MUHTEMEL İHTİYAÇ KARŞILIĞI ALIKONMUŞ STOK (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Fazla ikmal (long supply) durumundaki bir madde miktarından programlanmış bir ihtiyaca bağlanmamış bulunan ve normal olarak, stok fazlası olarak kabul edilebilecek olan fakat askeri bir durum veya savunma ile ilgili muhtemel olaylar için elde tutulmasına karar verilen kısım. Bununla beraber muhtemel durum için alıkonan stok durumunda elde tutulması gereken bir maddenin hiçbir kısmı ekonomik amaçla alıkonmuş stok olarak ayrılamaz. Ayrıca bakınız: "reserve supplies"
contingency zone fire
(Askeri) tali ateş bölgesi
contingency zone fire
(Askeri) TALİ ATEŞ BÖLGESİ: Bak. "contingent zone of fire"
collaborative contingency targeting; combat control team
(Askeri) işbirliği ile muhtemel durum hedeflemesi; muharebe kontrol timi
computed air release point; contingency alternate route plan
(Askeri) hesaplanan havadan salma noktası; muhtemel durum alternatif yol planı
punishment contingency
ceza ihtimali
Defense Logistics Agency (DLA) contingency support team
(Askeri) Savunma Bakanlığı Lojistik Dairesi (DLA) muhtemel durum destek timi
air contingency force
(Askeri) hava muhtemel durum kuvveti
bulk petroleum contingency report; petroleum damage and deficiency report; repor
(Askeri) döküm petrol ihtimalat raporu; petrol hasar ve yetersizlik raporu; acil durum petrol yağı ve motor yağları raporu
central processor group; Commander, Amphibious Group; Contingency Planning Guida
(Askeri) merkezi işlemci grubu; Amfibi Grup Komutanı; Muhtemel Durum Planlama Rehberi
channel; contingency hospital
(Askeri) kanal; ihtimalat hastanesi
contingencies
(Mukavele) öngörülmeyen harcamalar; rastlantılar; öngörülmeyenler
intelligence contingency funds
(Askeri) İSTİHBARAT İHTİMAL FONLARI: Diğer fonların kullanımı mümkün olmadığı zaman veya istihbarat birliğinin görevini tehlikeye atacağı veya engelleyeceği zaman istihbarat faaliyetleri için kullanılmak üzere tahsis edilmiş fonlar
intelligence contingency funds
(Askeri) istihbarat kontenjan fonları
joint task force contingency engineering management
(Askeri) müsterek görev kuvveti muhtemel durum istihkam yönetimi
maritime contingency force
(Askeri) DENİZ ACİL KUVVETİ: Ana NATO Komutanlığı ile belirli bir olağanüstü harekat planı (COP) için mutabık kalındığı gibi ulusal hükümetler tarafından hazır hale getirilme ihtimali olan ulusal veya çok uluslu deniz görev kuvveti. Her COP'un görev organizasyonunda normal olarak, tahsis edilecek birliklerin sayı ve türlü harekete geçirilecek kuvvetlerin türleri gösterilecektir
outline contingency operation plan
(Askeri) ihtimaliyet harekat planı
patient evacuation contingency kit
(Askeri) hasta tahliye muhtemel durum kiti
personnel support for contingency operations
(Askeri) muhtemel harekat için personel desteği
regional contingency engineering management
(Askeri) bölgesel muhtemel durum istihkam yönetimi
reserve components contingency force
(Askeri) İHTİYAT ASLİ TEŞKİLLERİ STRATEJİK KUVVETİ: Müessir bir kara ordusu stratejik birinci derecede Hazır İhtiyat kuvveti (Ready Reserve Strategic Army Force) teşkil etmek üzere ayrılmış seçme tümenlerden ve destek unsurlarından müteşekkil grup
small scale contingency; surveillance support center
(Askeri) küçük ölçekli muhtemel durum; gözetleme destek merkezi
theater contingency engineering management
(Askeri) harekat alanı muhtemel durum istihkam yönetimi
uniformed services contingency option act
(Askeri) ASKERİ PERSONEL KESİNTİLİ EMEKLİ MAAŞI KANUNU: Bir askeri personele, emekli durumundayken ölümü halinde, maksadıyla, emekliliğinden önce kesintili bir emeklilik maaşı seçme fırsatı veren kanun
Englisch - Englisch
The quality of being contingent; unpredictability
a conditional response plan made in preparation for various future circumstances including the unanticipated
An amount of money which a party to a contract has to pay to the other party (usually the supplier of a major project to the client) if he or she does not fulfill the contract according to the specification
A possibility; something which may or may not happen
possibility of happening
A condition that must be satisfied before a contract is binding For instance, a sales agreement may be contingent upon the buyer obtaining financing
A condition in the contract that has to be satisfied before a party or parties to a contract may proceed
the state of being contingent on something
An event which may or may not occur; that which is possible or probable; a fortuitous event; a chance
Commonly, the dependence upon a stated event that must occur before a contract is binding For example, the sale of a house, contingent upon the buyer obtaining financing
A condition that must be met before a contract is legally binding For example, home buyers often include a contingency that specifies that the contract is not binding until after a satisfactory report from a qualified home inspector See home inspection
A condition that must be met before a contract is legally binding For example, homepurchasers often include a contingency that specifies that the contract is not binding until the purchaser obtains a satisfactory home inspection report from a qualified home inspector
A certain possible event that may or may not happen, by which, when happening, some particular title may be affected
A condition which must be satisfied before a contract is legally binding
A framework or fabric, as of beams
The state of being contiguous; intimate association; nearness; proximity
Self-restraint; self-command
A condition that must be satisfied before a contract is binding
Often placed in a real estate contract, this is a condition that must be met before a contract is legally binding Buyers and sellers often each add several contingencies
The quality or state of being contingent or casual; the possibility of coming to pass
Conditions which must be satisfied before the buyer can close the purchase of a property Contingencies are generally outlined in the purchase contract between the buyer and seller
A condition that must be met before a contract is legally binding For example, home purchases often include a contingency that specifies that the contract is not binding until the purchaser obtains a satisfactory home inspection report from a qualified home inspector
A condition that must be met before a contract is legally binding
A requirement in a contract that must occur before that contract can be finalized
Contiguous; touching
A condition which must be satisfied before a contract is legally binding--before a sale can close
A contingency is something that might happen in the future. I need to examine all possible contingencies. = possibility, eventuality
A contingency plan or measure is one that is intended to be used if a possible situation actually occurs. We have contingency plans
Union or connection; the state of touching or contact
{i} possibility, chance
A condition in a contract that must be met for the contract to be binding
Condition that must be met before a contract is binding
a condition that must be met as stated in the offer to purchase before a contract becomes legally binding
A condition that must be met before a contract is legally binding For example, homebuyers often include a contingency that specifies that the contract is not binding until a qualified buyer for their current home is found
An amount of money which a party to a contract has to pay to the other party (usually the supplier of a major project to the client) if he does not fulfil the contract according to the specification
a possible event or occurrence or result
A condition upon which a valid contract is dependent Typically found in the offer to purchase and the purchase and sale agreement For example, the sale of a house is contingent upon the buyer obtaining adequate financing
from unlawful indulgence; sometimes, moderation in sexu
A condition that must be met before a contract is binding
A condition that must be met before a contract is legally binding For example, home purchasers often include a contingency that specifies that the contract is not binding until the purchaser obtains a satisfactory home inspection report from a qualified home inspector
Action conditioned upon a certain event Acceptance of the terms of a contract based on something else happening or certain conditions being met
An adjunct or accessory
A condition that must be met before a contract is binding For example, the sale of a house might be contingent upon the seller paying for certain repairs
the state of being contingent on something The act or process of framing together, or uniting, as beams in a fabric
The restraint which a person imposes upon his desires and passions; the act or power of refraining from indulgence of the sexual appetite, esp
In actual contact; touching; also, adjacent; near; neighboring; adjoining
contingency plan
An alternative plan to be put into operation if needed, especially in case of emergencies, or if a primary plan fails
contingency table
An arrangement of data containing the joint distribution of two or more categorical variables, usually in a database, a series of tables, or a special visualization
contingency table
A table presenting the joint distribution of two categorical variables
contingency tables
plural form of contingency table
contingency table
(İstatistik) A table showing the distribution of one variable in rows and another in columns, used to study the correlation between the two
contingency fee
a fee that is payable only if the outcome is successful (as for an attorney's services)
contingency fee
A fee, as for an attorney's services, that is payable only in the event of a successful or satisfactory outcome
contingency plan
An emergency response plan that involves taking action to make sure a program's security will guarantee the availability of crucial resources in an emergency situation
contingency plan
A document setting out an organised, planned, and coordinated course of action to be followed in case of a fire, explosion, or other accident that releases toxic chemicals, hazardous waste, or radioactive materials that threaten human health or the environment
contingency plan
A document setting out an organized, planned and coordinated course of action to be followed in case of fire, explosion or release of hazardous waste or hazardous waste constituents which could threaten public health or the environment SWM Rule 1200-1-11- 01(2) or 40 CFR § 264 Subpart D
contingency plan
Plan maintained for emergency response, backup operations, and post-disaster recovery for an IS, to ensure availability of critical resources and facilitate the continuity of operations in an emergency
contingency plan
In the context of the Year 2000 program, a plan for responding to the loss or degradation of essential services due to a Year 2000 problem in an automated system In general, a contingency plan describes the steps the enterprise would take - including the activation of manual or contract processes - to ensure the continuity of its core business processes in the event of a Year 2000-induced system failure
contingency plan
Within the context of the Year 2000 problem, this is a plan for responding to the inability of a system to operate due to a failure to achieve Year 2000 compliancy In general, a contingency plan describes the steps that would be taken to ensure continuity of core business processes -- including the activation of manual or contract processes -- in the event of a Year 2000-induced system failure (See Business Plan)
contingency plan
(Army) FM 1-02
contingency plan
a plan for action prepared in anticipation of an incident In this case the contingency is for an oil spill incident The contingency plan prepared for a site or region usually consists of guidelines and operating instructions intended to increase the efficiency and effectiveness of clean-up operations and to protect areas of biological, social and economic importance
contingency plan
The action ready in standby that will be taken if a given state of affairs comes about during the new product launch Usually tied to one or more triggers in the launch control process
contingency plan
A plan for responding to the loss of a system due to a Y2K problem
contingency plan
A plan to cope with events whose occurrence, timing and severity cannot be predicted
contingency plan
refers to a plan for responding to a system emergency The plan includes performing backups, preparing critical facilities that can be used to facilitate continuity of operations in the event of an emergency, and recovering from a disaster
contingency plan
A document that describes a set of procedures and guidelines for containing and cleaning up oil spills
contingency plan
A plan for responding to a system emergency The plan includes performing backups, preparing critical facilities that can be used to facilitate continuity of operations in the event of an emergency, and recovering from a disaster (O'Reilly, 1992, as cited in the HISB draft Glossary of Terms Related to Information Security In Health care Information Systems) Contingency plans should be updated routinely Part of Administrative procedures to guard data integrity, confidentiality and availability on the matrix
contingency plan
An emergency plan developed in expectation of a disaster Contingency plans are often based on risk assessments, the availability of human and material resources, community preparedness, and local and international response capabilities
contingency planning
Instituting policies and procedures to mitigate the effects of potential emergencies or disasters on an agency's operations and records Contingency planning is part of the continuity of operations planning required under Federal Preparedness Circulars and other guidance issued by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and Executive Order 12656 See also VITAL RECORDS
contingency planning
(p 210) The process of preparing alternative courses of action that may be used if the primary plans do not achieve the objectives of the organization
contingency planning
Planning to address unwanted occurrences that may happen at a later time Traditionally, the term has been used to refer to planning for the recovery of IT systems rather than entire business processes
contingency planning
The process of preparing alternative courses of action that may be used if the primary plans do not achieve the objectives of the organization
contingency planning
A process of reviewing an institution's various departments, business units, or functions and assessing each area in response to a system loss Plans are then developed to restore critical areas should they be affected by physical disasters, such as fires or flooding; environmental disasters, such as power failure or telecommunication failure
contingency planning
The development of a management plan that identifies alternative strategies to be used to ensure project success if specified risk events occur
contingency planning
The development of a management plan that uses alternative strategies to ensure project success if specified risk events occur
contingency planning
Contingency planning plans for the unexpected or for the possibility of circumstances changing Contingency plans are individual plans associated with individual projects or programs A contingency plan is never expected to be executed; as a result, situations in which attention to detail and the budget allocation are clearly inadequate guarantee failure if it is executed As with any plan, it is essential to agree the 'trigger(s)' that will result in the plan coming into force and the subsequent 'chain of command' that will take over during that period
contingency planning
Preparing to deal with calamities (e g , floods) and noncalamitous situations (e g , strikes) before they occur
contingency planning
Identifying aspects of a business or its environment that might entail changes in strategy
contingency procedure
an alternative to the normal procedure; triggered if an unusual but anticipated situation arises
contingency table
A two­dimensional table in which each observation is classified on the basis of two variables simultaneously
contingency table
A statistical table that shows the observed frequencies of data elements classified according to two variables, with the rows indicating one variable and the columns indicating the other variable
contingency table
a cross-classification of variables that are discrete (or categorical) The entries in a cell of the table correspond to the number of observations that share the characteristics defined by the given row and column
contingency table
A table that compares mapped data with ground data to determine accuracy The "known" classes derived from accuracy assessment plots are compared to the classes derived from photo interpretation The results are then tabulated in the form of a contingency table to determine the degree of misclassification that has occurred between classes Also referred to as error matrix, confusion matrix, or misclassification matrix For an example of a contingency table see http: //biology usgs gov/npsveg/scbl/matrixf html
contingency table
A table used to classify sample observations according to two or more identifiable characteristics
contingency table
The "A" table entry is the number of event forecasts that correspond to event observations, or the number of hits; entry "B" is the number of event forecasts that do not correspond to observed events, or the number of false alarms; entry "C" is the number of no-event forecasts corresponding to observed events, or the number of misses; and entry "D" is the number of no-event forecasts corresponding to no events observed, or the number of correct rejections This 2x2 table will be referenced in the definitions of a number of performance measures formulated for the 2x2 verification problem These measures include percent correct (PC), probability of detection (POD), false alarm ratio (FAR), success ratio (SR), threat score (TS) or critical success index (CSI), Gilbert skill score (GS), Heidke skill score (HSS), and a categorical measure of bias
contingency table
close window
contingency table
A two-variable table with cross-tabulated data
contingencies
Conditions which must be satisfied before the buyer can close the purchase of a property Contingencies are generally outlined in the purchase contract between the buyer and seller Example : The buyer has 14 days to remove the property contingency under the sales contract In this case the buyer has 14 days to inspect the property and request the seller to perform repairs If the buyer is not satisfied with the condition of the property or if the buyer and the seller cannot agree on repairs, the buyer may back out of the contract with no penalty After 14 days the buyer no longer has the right to back out with no penalty as a result of a problem with the condition of the property
contingencies
an event (as an emergency) that may but is not certain to occur; something liable to happen as a result of something else
contingencies
Contingencies are established by the Board of Supervisors to set aside funding for emergencies or other unforeseen expenditures that occur after adoption of the Final Budget and which cannot be absorbed within other existing appropriations   The appropriation is also normally used to finance major items for which the total cost cannot be determined in advance (e g , settlement of pending litigation)   It is limited to not more than 15% of the appropriations in any fund
contingencies
These are conditions written into real estate offers and contracts to prevent a buyer from being forced to buy a house that is unsatisfactory--either structurally or financially
contingencies
An appropriation of funds to cover unforeseen events and emergencies which occur during the budget year City Council must authorize the use of any contingency appropriations
contingencies
Events that affect risk that may or may not occur
contingencies
A budgetary provision representing that portion of the financing requirements set aside to meet unforeseen expenditure requirements
contingencies
plural of contingency
contingencies
The notes to financial statements describe certain uncertainties as to possible gain or loss, called "contingencies," that will ultimately be resolved when one or more future events occur or fail to occur These might include, for example, uncertainties as to the outcome of pending or threatened litigation, or guarantees of the indebtedness of others that could have an effect on the financial position or performance of the organization
contingencies
Events or transactions whose effects on the financial statements depend on the outcome of some future event
contingencies
Events that are possible but that may or may not happen Insurers base their premium rates and their willingness to accept risks partly on the probability that certain contingencies will or will not occur
contingencies
an allowance in the project budget which will cover the cost of any (reasonable) unforeseen circumstances
contingencies
Conditions contained in almost all home purchase offers The seller or buyer must meet or waive all their respective contingencies before the deal can be closed These conditions are related to such factors as the buyer's review and approval of property inspections or the buyer's ability to obtain the mortgage financing specified in the contract If you are a homebuyer, make absolutely certain that your offer contains a loan contingency Back to Top
contingencies
Conditions (or escape clauses) that buyers put in their purchase offer, and sellers add in the counter-offer so that, if the contingency isn't fulfilled, the party that made it is free to walk away from the deal
contingencies
what you're going to have to do next week So don't plan contingencies you can't live with
contingencies
Budgeted funds for unanticipated project expenses, including a cost estimating contingency, a design contingency, and a construction contingency
contingency
Favoriten