değiştirilebilir

listen to the pronunciation of değiştirilebilir
Türkisch - Englisch
convertible
modifiable
exchangeable, convertible
alterable
replaceable
open-ended
changeable
commutable
exchangeable

This garment is exchangeable within three days. - Bu giysi üç gün içinde değiştirilebilir.

(Bilgisayar) change

Prices are subject to change without notice. - Fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

The prices are subject to change without notice. - Fiyatlar önceden haber vermeden değiştirilebilir.

transmutable
qualifiable
permutable
interchangable
interchangeable
interchangeably
changable
openended
switchable
open ended
değiştirilebilir gömlek
(Otomotiv) removable liner
değiş
barter

He was bartering information. - Bilgi değiş tokuş ediyordu.

değiş
swap

Do you want to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misiniz?

Would you like to swap jobs? - İşleri değiştirmek ister misin?

değiş
{f} change

That won't change anything. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

That will change nothing. - O hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

değiş
{f} alternating
değiş
{f} changing

Tom's favorite singer is always changing. - Tom'un favori şarkıcısı sürekli değişiyor.

Tom is in the garage changing his oil. - Tom garajda yağını değiştiriyor.

değiş
{f} altering

I'm tired of altering my plans every time you change your mind. - Senin her fikrini değiştirdiğin zaman planlarımı değiştirmekten usandım.

He's proposing a suggestion for altering the research method. - O araştırma yöntemini değiştirmek için bir öneri teklif ediyor.

değiş
{f} range

In the summer, the temperature ranges from thirty to forty degrees Celsius. - Yazın, sıcaklık otuzla kırk santigrat arasında değişkenlik gösterir.

Prices range from one to five dollars. - Fiyatlar bir dolarla beş dolar arasında değişir.

değiş
{f} ranging

In Colombia, the population is classified into social strata ranging from one to six, one being the poorest and six being the richest. - Kolombiya'da nüfus birden altıya kadar değişen sosyal katmanlara göre sınıflandırılır. Bir en fakir olma ve altı en zengin olma.

Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest. - 12 ila 18 arasında değişiklik gösteren birçok erkek ve kız yarışmaya katıldı.

değiş
vary

Tastes in music vary from person to person. - Müzikte zevkler kişiden kişiye değişir.

Social customs vary from country to country. - Sosyal gelenekler ülkeden ülkeye değişir.

değiş
{f} varying

There are varying explanations. - Değişik açıklamalar var.

değiş
{f} alternate
birbiri ile değiştirilebilir
interchangeable
değiş
contact

If the address changes, please contact us. - Eğer adres değişirse, lütfen bizimle bağlantı kurun.

değiş
exchange; trade
yenisi ile değiştirilebilir
renewable
Türkisch - Türkisch

Definition von değiştirilebilir im Türkisch Türkisch wörterbuch

değiş
Bir şey verip yerine başka bir şey alma, mübadele, trampa
değiş
Değme işi veya biçimi
değiştirilebilir
Favoriten