following

listen to the pronunciation of following
Englisch - Türkisch
{i} taraftarlar
takip eden

Beni takip eden biri mi var? - Is there someone following me?

Galiba bizi takip edeni biri var. - I think there's somebody following us.

{s} izleyen

O, arkasında izleyen köpeği ile yürüyüşe çıktı. - He went out for a walk, with his dog following behind.

Bizi izleyen birini görmedim. - I didn't see anybody following us.

-den sonra
{i} izleme

Tom'un bizi izlemeyi bırakmasını istedim. - I asked Tom to stop following us.

Beni kimsenin izlemediğini sağlama bağladım. - I made sure no one was following me.

maiyet
yandaş grubu
(Havacılık) aşağıdaki müteakip
taraftarların hepsi
izleyerek

Demografik verileri izleyerek, hükümet doğum oranını teşvik edecek bir politika benimsemek zorunda kalmıştı. - Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.

Bu kitabın tavsiyelerini izleyerek, kendimi fakirlikten kurtarabilirdim. - By following this book's advice, I was able to pull myself out of poverty.

-den sonraki
-i müteakip
yandaşlar
müteakiben
sözü edilen
ardından gelen
bir şeyin üstüne
{i} aşağıdaki

Önceki hayatınızda kim olabileceğinizi öğrenmek için aşağıdaki formu doldurunuz. - Complete the following form to know who you could have been in a previous life.

Aşağıdaki cümleleri Japoncaya çevir. - Translate the following sentences into Japanese.

{f} izle

Tom birinin kendisini izleyip izlemediğini görmek için omzunun üzerinden baktı. - Tom looked over to his shoulder to see if anyone was following him.

Demografik verileri izleyerek, hükümet doğum oranını teşvik edecek bir politika benimsemek zorunda kalmıştı. - Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.

destekçiler türkümü
ertesi

Tom ve Mary, ertesi hafta yine orada buluşmak için karar verdi. - Tom and Mary decided to meet there again the following week.

Tom pazartesi günü geldi ve ertesi gün eve geri gitti. - Tom came on Monday and went back home the following day.

ed.-den sonra
belirtilen şey ya da kişiler
-in ardından
belirtilen
yandaş türkümü
{s} sonraki

Biz ona sonraki pazar bir pikniğe gitmemiz gerektiğini önerdik. - We suggested to her that we should go on a picnic the following Sunday.

Daha sonraki adımlar nelerdir? - What are the following steps?

taraftar/takip eden
ilerdeki
muteakıp
{s} sonra gelen
{s} müteakip
{e} ardından

Yoğun yağış ardından büyük bir sel vardı. - Following the heavy rainfall, there was a big flood.

Şiddetli bir donmanın ardından kangrenle enfekte olduktan sonra Tom'un ayağı kesilmek zorunda kaldı. - Tom's foot had to be amputated after it had become infected with gangrene following a severe frostbite.

{s} aşağıdaki; -den sonraki. edat -den sonra, -i müteakip
istikbaldeki
{i} hayran kitlesi
tabi olanlar
{e} sonra

Bir sonraki yıl o onunla evlendi. - She married him the following year.

Daha sonraki adımlar nelerdir? - What are the following steps?

bağımlı olan kimseler
the following şunlar
takiben
takibeden
follow
izlemek

Siz beyefendiler beni izlemek ister misiniz? - Would you gentlemen like to follow me?

Yapmanız gereken bütün şey beni izlemektir. - All you have to do is follow me.

follow
{f} takip etmek

Tom'u takip etmek zorundayız. - We have to follow Tom.

Trafik kurallarını takip etmek önemlidir. - Following traffic rules is important.

following fields
aşağıdaki alanlar
following him
peşi sıra
following machine
budinöz yardımcı tertibatı
following machine
merdane yardımcı tertibatı
following paragraph
(Bilgisayar) sonraki paragraf
following reaction
(Pisikoloji, Ruhbilim) izleme tepkisi
following the searches
araştırmalar sonucunda
following wind
(Askeri) arka rüzgarı
following year
sonraki yıl
following year
takip eden yıl
following year
bir sonraki yıl
following year
ertesi yıl
following behind
geriden gelmek
following day
Ertesi gün
following day, next-day
ertesi gün, ertesi gün
following one's fancy
Aşağıdaki kişinin fantezi
following section
sıradaki bölüm
following that
su ki
following the intended route
amaçlanan rotayı takip
following upon
üzerine aşağıdaki
following week
hafta sonra
following wind
(Askeri) ARKA RÜZGARI: Gözetleyiciden hedefe doğru esen rüzgar. Buna "tail wind" de denir"
follow
takip

Bir lider mi yoksa bir takipçi misiniz? - Are you a leader or a follower?

Köpeği her yerde onu gittiği yerden takip eder. - His dog follows him wherever he goes.

follow
izleme

Tom görünmeden Mary'yi izlemeyi oldukça kolay buldu. - Tom found it fairly easy to follow Mary without being seen.

İyi bir vuruşcu olmak için, gevşek tutmalısın ve içgüdünü izlemelisin. - To be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.

follow
{f} izle

Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır. - Although each person follows a different path, our destinations are the same.

Biz onun dersini izlemeliyiz. - We should follow his example.

follow
dolayı olmak
follow
dinlemek

O emirleri dinlemekten başka seçeneğim yok. - I have no choice but to follow those orders.

Yapacağın tek şey onun tavsiyesini dinlemek. - All that you have to do is to follow his advice.

follow
izlemek (birisini)
follow
anlamak
follow
sonucu çıkmak
follow
itaat etmek
follow
binaenaleyh
follow
kollamak
follow
kavramak
follow
kovalamak
follow
ardına düşmek
follow
arkasından gelmek
follow
peşinden gitmek
follow
oluşmak
follow
-in sonucu olmak
follow
{i} aşağıdaki

Aşağıdaki soruları İngilizce olarak yanıtlayın. - Answer the following questions in English.

Aşağıdaki malzemelere ihtiyacım var. - I need the following items.

follow
uymak

Onların talimatlarına uymak zorundayız. - We have to follow their instructions.

Bütün üyeler bu kurallara uymak zorundadırlar. - All members must follow these rules.

follow
-in ardından gelmek
follow
dikkatle dinlemek
follow
hemen ardından yer almak
the following
şunlar

Sürücülerin uyması gereken kurallar şunlardır. - The rules drivers should obey are the following.

follow
{f} sonra gelmek
Follow
uyun

Sorular sormayın. Sadece emirlere uyun. - Don't ask questions. Just follow orders.

Lütfen okul kurallarına uyun. - Please follow the school rules.

as following
aşağıdaki gibi
delivery to the following recipients failed
Aşağıdaki alıcılara dağıtım başarısız oldu
followings
aşağıdaki

Aşağıdakiler, 1993 yılının başlıca olaylarıdır. - The followings are the chief events of 1993.

in the following manner
aşağıdaki şekilde
in the following words
su sözlerle
rewrite the following timetable
aşağıdaki zaman çizelgesini tekrar yazın
the following day
Ertesi gün
feast following ramadan
şeker bayramı
flight following
(Askeri) UÇUŞ TAKİBİ: Belirli bir uçağın rotasındaki gelişmeye ve/veya uçuş bitimini tespit için teması muhafaza etme görevi
follow
peşini bırakmamak
follow
arkasından yetişmeye çalışmak
follow
bilardoda bir vuruş
follow
mesleğinde çalışmak
follow
{f} sürdürmek
follow
anlaşılmak
follow
{f} sonucu olmak
follow
(Askeri) UP ECHELON (AIR TRANSPORT): İNDİRME TAKVİYE KADEMESİ (HAVA ULAŞTIRMA): İndirme hedef bölgesine, hücum kademesinden sonra intikal eden unsurlar
follow
çıkmak

Buradan canlı çıkmak istiyorsan, beni izle. - If you want to get out of here alive, follow me.

follow
follow after peşinden gitmek
have agreed on the following provisions
(Avrupa Birliği) (in Convention) aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmıştır (uluslararası sözleşmelerde)
stop following me
beni takip etmekten vazgeç
terrain following system
(Askeri) ARAZİYİ TAKİP SİSTEMİ: Uçuş vektörüne dik bir düşey üzerinde istenilen yükseklikte uçulması için, uçağın pilotuna veya otomatik pilotuna yere mümkün olduğunca yakın uçmak için dalma ve tırmanma sinyalleri temin eden sistem
terrain following system
(Askeri) araziyi takip sistemi
the following
ertesi

Tom pazartesi günü geldi ve ertesi gün eve geri gitti. - Tom came on Monday and went back home the following day.

Tom ve Mary, ertesi hafta yine orada buluşmak için karar verdi. - Tom and Mary decided to meet there again the following week.

the following
aşağıdaki

Aşağıdaki cümleleri Japoncaya çevir. - Translate the following sentences into Japanese.

Aşağıdaki malzemelere ihtiyacım var. - I need the following items.

the following
izleyenler
the following
izleyen
the following part
aşağısı
Englisch - Englisch
About to be specified

The following words have no definition . . .

Blowing in the direction of travel

The following wind sped us on our way.

after, subsequent to

Following the meeting, we all had a chat.

Coming next, either in sequence or in time

See the following section.

A group of followers, attendants or admirers; an entourage

He had a loyal following.

{e} later than; behind; concerning
in the desired direction; "a following wind"
One's followers, adherents, or dependents, collectively
what is written next -- "Find the number expressed by each of the following: " (16)
A person or organization that has a following has a group of people who support or admire their beliefs or actions. Australian rugby league enjoys a huge following in New Zealand
Also known as seconding To follow the path of the lead climber up a route, usually cleaning protection as you go
a group of followers or enthusiasts immediately following in time or order; "the following day"; "next in line"; "the next president"; "the next item on the list"
the act of pursuing in an effort to overtake or capture; "the culprit started to run and the cop took off in pursuit"
Next after; succeeding; ensuing; as, the assembly was held on the following day
(In the field of a telescope) In the direction from which stars are apparently moving (in consequence of the earth's rotation); as, a small star, north following or south following
{i} admiring public, supporters; something which comes next, something which follows after
immediately following in time or order; "the following day"; "next in line"; "the next president"; "the next item on the list"
{s} next, subsequent (often preceded by "the")
Vocation; business; profession
In the direction toward which stars appear to move is called preceding
Following a particular event means after that event. In the centuries following Christ's death, Christians genuinely believed the world was about to end Following a day of medical research, the conference focused on educational practices
The directions drawn on the enlargement by the designer as a guide for the puncher's advancement and sequence in punching
going or proceeding or coming after in the same direction; "the crowd of following cars made the occasion seem like a parade"; "tried to outrun the following footsteps
If a boat or vehicle has a following wind, the wind is moving in the same direction as the boat or vehicle
a group of followers or enthusiasts
The following day, week, or year is the day, week, or year after the one you have just mentioned. We went to dinner the following Monday evening The following year she joined the Royal Opera House. previous
about to be mentioned or specified; "the following items"
You use following to refer to something that you are about to mention. Write down the following information: name of product, type, date purchased and price The method of helping such patients is explained in the following chapters. The following refers to the thing or things that you are about to mention. Do you use any of the following? Pager, Answering machine, Mobile phone, Car phone
subsequent
following edge
See Advancing-edge, above
following our conversation
{e} subsequent to our conversation
following shot
A shot in a movie in which the camera follows behind or along with a moving subject
following surface
See Advancing-surface, above
following(a)
about to be mentioned or specified; "the following items"
following(a)
in the desired direction; "a following wind
Following.
in the wake of
follow
To carry out in accordance to (orders, instructions, etc)

Follow these instructions to the letter.

follow
To go or come after in physical space

Follow that car!.

follow
To live one's live according to (religion, teachings, etc)
follow
{v} to go or come after, pursue, imitate
A following
audience
Follow
foll
Terrain Following Radar
radar that track objects on ground level, TFR
follow
If you follow someone who is going somewhere, you move along behind them without their knowledge, in order to catch them or find out where they are going. She realized that the Mercedes was following her I think we're being followed. = trail
follow
accept and follow the leadership or command or guidance of; "Let's follow our great helmsman!"; "She followed a guru for years"
follow
If you follow something, you take an interest in it and keep informed about what happens. the millions of people who follow football because they genuinely love it She was following Laura's progress closely
follow
keep under surveillance; "The police had been following him for weeks but they could not prove his involvement in the bombing"
follow
perform an accompaniment to; "The orchestra could barely follow the frequent pitch changes of the soprano"
follow
(vb ) to climb after the leader had finished setting up the rope at to top anchors Involves top roping and removing protection placed by the leader
follow
To walk in, as a road or course; to attend upon closely, as a profession or calling
follow
To succeed in order of time, rank, or office
follow
If you follow one thing with another, you do or say the second thing after you have done or said the first thing. Her first major role was in Martin Scorsese's `Goodfellas' and she followed this with a part in Spike Lee's `Jungle Fever'. Follow up means the same as follow. The book proved such a success that the authors followed it up with `The Messianic Legacy'
follow
n to move with, and then block, an attacker, often changing positions with another blocker in the process
follow
To accept as authority; to adopt the opinions of; to obey; to yield to; to take as a rule of action; as, to follow good advice
follow
in some games, as billiards, a stroke causing a ball to follow another ball after hitting it
follow
To watch, to keep track of (reports of) some event or person
follow
follow with the eyes or the mind; "Keep an eye on the baby, please!"; "The world is watching Sarajevo"; "She followed the men with the binoculars"
follow
vb to climb after the leader had finished setting up the rope at to top anchors Involves top roping and removing protection placed by the leader
follow
To result from, as an effect from a cause, or an inference from a premise
follow
To be a logical consequence of
follow
be next; "Mary plays best, with John and Sue following"
follow
If you follow someone in what you do, you do the same thing or job as they did previously. He followed his father and became a surgeon Anni-Frid's son has followed her into the music business
follow
To understand, to pay attention to
follow
to move with, and then block, an attacker, often changing positions with another blocker in the process
follow
If it follows that a particular thing is the case, that thing is a logical result of something else being true or being the case. Just because a bird does not breed one year, it does not follow that it will fail the next If the explanation is right, two things follow It is easy to see the conclusions described in the text follow from this equation
follow
come as a logical consequence; follow logically; "It follows that your assertion is false"; "the theorem falls out nicely"
follow
An event, activity, or period of time that follows a particular thing happens or comes after that thing, at a later time. the rioting and looting that followed the verdict Other problems may follow Eyewitnesses spoke of a noise followed by a huge red light
follow
behave in accordance or in agreement with; "Follow a pattern"; "Follow my example"
follow
come after in time, as a result; "A terrible tsunami followed the earthquake"
follow
To copy after; to take as an example
follow
act in accordance with someone's rules, commands, or wishes; "He complied with my instructions"; "You must comply or else!"; "Follow these simple rules"; "abide by the rules"
follow
keep to; "Stick to your principles"; "stick to the diet"
follow
To go or come after; used in the various senses of the transitive verb: To pursue; to attend; to accompany; to be a result; to imitate
follow
If you follow something with your eyes, or if your eyes follow it, you watch it as it moves or you look along its route or course. Ann's eyes followed a police car as it drove slowly past
follow
travel along a certain course; "follow the road"; "follow the trail"
follow
to accompany; to attend
follow
If you follow what someone else has done, you do it too because you think it is a good thing or because you want to copy them. His admiration for the athlete did not extend to the point where he would follow his example in taking drugs Where eastern Germany goes the rest will surely follow
follow
follow in or as if in pursuit; "The police car pursued the suspected attacker"; "Her bad deed followed her and haunted her dreams all her life"
follow
The art or process of following; specif
follow
be later in time; "Tuesday always follows Monday"
follow
(v ) marent, mahrehnt
follow
After mentioning one course of a meal, you can mention the next course by saying what you will have to follow or what there will be to follow. He decided on roast chicken and vegetables, with apple pie to follow
follow
{f} go after; pursue; go along; drive along; obey; result from; engage in; understand
follow
keep informed; "He kept up on his country's foreign policies"
follow
To watch, as a receding object; to keep the eyes fixed upon while in motion; to keep the mind upon while in progress, as a speech, musical performance, etc
follow
If you follow advice, an instruction, or a recipe, you act or do something in the way that it indicates. Take care to follow the instructions carefully
follow
To go or come after in a sequence
follow
If you follow a particular religion or political belief, you have that religion or belief. `Do you follow any particular religion?' --- `Yes, we're all Hindus.' see also following
follow
If you follow someone who is going somewhere, you move along behind them because you want to go to the same place. We followed him up the steps into a large hall Please follow me, madam They took him into a small room and I followed
follow
to bring something about at a later time than; "She followed dinner with a brandy"; "He followed his lecture with a question and answer period"
follow
If you follow a path, route, or set of signs, you go somewhere using the path, route, or signs to direct you. If they followed the road, they would be certain to reach a village I followed the signs to Metrocity
follow
to travel behind, go after, come after; "The ducklings followed their mother around the pond"; "Please follow the guide through the museum"
follow
imitate in behavior; take as a model; "Teenagers follow their friends in everything"
follow
adhere to or practice; "These people still follow the laws of their ancient religion"
follow
to follow in someone's footsteps: see footstep to follow your nose: see nose to follow suit: see suit
follow
behave in accordance or in agreement with; "Follow a pattern"; "Follow my example" grasp the meaning; "Can you follow her argument?"; "When he lectures, I cannot follow" travel along a certain course; "follow the road"; "follow the trail" to travel behind, go after, come after; "The ducklings followed their mother around the pond"; "Please follow the guide through the museum" adhere to or practice; "These people still follow the laws of their ancient religion" accept and follow the leadership or command or guidance of; "Let's follow our great helmsman!"; "She followed a guru for years" come as a logical consequence; follow logically; "It follows that your assertion is false"; "the theorem falls out nicely" come after in time, as a result; "A terrible tsunami followed the earthquake" be next; "Mary plays best, with John and Sue following" to bring something about at a later time than; "She followed dinner with a brandy"; "He followed his lecture with a question and answer period
follow
grasp the meaning; "Can you follow her argument?"; "When he lectures, I cannot follow"
follow
If you follow someone to a place where they have recently gone and where they are now, you go to join them there. He followed Janice to New York, where she was preparing an exhibition
follow
be the successor (of); "Carter followed Ford"; "Will Charles succeed to the throne?"
follow
If something such as a path or river follows a particular route or line, it goes along that route or line. Our route follows the Pacific coast through densely populated neighbourhoods
follow
If you are able to follow something such as an explanation or the story of a film, you understand it as it continues and develops. Can you follow the plot so far? I'm afraid I don't follow. = understand
follow
If you refer to the words that follow or followed, you are referring to the words that come next or came next in a piece of writing or speech. What follows is an eye-witness account There followed a list of places where Hans intended to visit General analysis is followed by five case studies
follow
Something that follows a particular course of development happens or develops in that way. His release turned out to follow the pattern set by that of the other six hostages
follow
To go or come after; to move behind in the same path or direction; hence, to go with a leader, guide, etc
follow
Also used adjectively; as, follow shot
follow
to be the product or result; "Melons come from a vine"; "Understanding comes from experience"
follow
choose and follow; as of theories, ideas, policies, strategies or plans; "She followed the feminist movement"; "The candidate espouses Republican ideals"
follow
follow, discover, or ascertain the course of development of something; "We must follow closely the economic development is Cuba" ; "trace the student's progress"
follow
to bring something about at a later time than; "She followed dinner with a brandy"; "He followed his lecture with a question and answer period
follow
also, to keep up with; to understand the meaning, connection, or force of, as of a course of thought or argument
follow
To live ones live according to (religion, teachings, etc)
follow
play a card of the same suit as the one led
follow
work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; "He is a herpetologist"; "She is our resident philosopher"
follow
vt [to come after (~ me I know the way )] mengikuti (ikut)
follow
You use followed by to say what comes after something else in a list or ordered set of things. Potatoes are still the most popular food, followed by white bread
follow
You use as follows in writing or speech to introduce something such as a list, description, or explanation. The winners are as follows: E. Walker; R. Foster; R. Gates; A. Mackintosh This can be done if you proceed as follows
follow
To endeavor to overtake; to go in pursuit of; to chase; to pursue; to prosecute
followings
plural of following
in the following manner
as follows, in this way, like so
in the following words
in these terms, in these words, phrased as such
preposition following 3
after an event or as a result of it   before
the following
what comes after, what appears later
the following day
the next day, the day after
Türkisch - Englisch
following
Favoriten