not

listen to the pronunciation of not
Englisch - Türkisch
gayri
emes
yok

Odada eski bir sandalyeden başka bir şey yoktu. - There was nothing but an old chair in the room.

Açığa çıkartılmayacak hiçbir sır yoktur. - There is nothing concealed that will not be revealed.

değil

Ummak bir strateji değildir. - Hope is not a strategy.

Birini tanıyorum da ötekini değil. - I know one of them but not the other.

Mühim değil
z. değil, olmayan
not only this yalnız bu değil
not a little epey not at all hiç
asla

Onun yardımı olmasaydı asla onu yapamazdın. - If it had not been for her help, you would never have done it.

Tom öyle bir şeyin bir daha asla olmayacağını söyledi. - Tom said that nothing like that would ever happen again.

katiyen

Katiyen yapmayacaksın. - You'll do nothing of the kind.

Tüm gün katiyen bir şey yemedim. - I ate absolutely nothing the whole day.

Not halfÇokHiç fena değil
Suçsuzdur
whether he goes or not gitse de gitmese de
de
yoksa

Yakışıklı mıyım yoksa değil miyim? - Am I handsome or not?

Hava yoksa insan on dakika bile yaşayamaz. - If there was no air, man could not live for even ten minutes.

(Tıp) not
olmadık
gelmez
not at all
bir şey değil

Bu hiç de Tom'un beklediği bir şey değil. - This is not at all what Tom expected.

not only but also
sadece değil aynı zamanda
Not at all
Bir şey değil./Rica ederim
not again
Yine mi?
not be backward in coming forward
(Ev ile ilgili) Fikrini ifade etmekten geri durmamak
not dog
(Eczacılık) Etyemezler için sosisli sandviç
not to give a fuck
(Atasözü) Siklememek, takmamak
not least
biraz
not quite
pek sayılmaz
not to forget
unutmamak
not to mention
(Konuşma Dili) buna ek olarak
not to mention
(Konuşma Dili) yanı sıra

Michael İngilizcenin yanı sıra Japonca da konuşur. - Michael speaks Japanese, not to mention English.

İngilizce ve Fransızcanın yanı sıra, Almanca konuşabilir. - He can speak German, not to mention English and French.

not to mention
(Konuşma Dili) buna ilaveten
not to mention
(Konuşma Dili) bunun yanında
not to pay attention
dikkat etmemek
not touch
elini sürmemek
not until
meden önce
not (so) bad
fena değil
not as yet
henüz değil
not at all
hiç de değil

Sizi rahatsız ediyor muyum? Hayır, hiç de değil - Do I annoy you? No, not at all.

''Bana hala kızgın mısın?'' ''Hayır hiç de değil.'' - Are you still mad at me? No, not at all.

not at all!
estağfurullah
not be backward in coming forward
(Ev ile ilgili) Geri durmamak, öne atılmaktan çekinmemek
not but
değil ama
not by a long sight
katiyen
not enough room to swing a cat
(deyim) göt kadar yer
not enough room to swing a cat
(deyim) kıç kadar yer
not enough room to swing a cat
(deyim) avuç içi kadar yer
not equal to
(Bilgisayar) eşit değildir
not even close
uzaktan yakından
not found
(Bilgisayar) bulunmadı

Bu sözcük, listede bulunmadı. - This word is not found in the list.

not found
(Bilgisayar) bulunamadı
not found
(Bilgisayar) bulunmayan
not found
(Bilgisayar) bulunamayan
not found
(Bilgisayar) bulunamıyor
not go with a swing
yolunda gitmemek
not just yet
henüz vakti değil
not just yet
daha vakti gelmedi
not just yet
şimdi değil
not just yet
henüz değil
not like
(Bilgisayar) benzemeyen
not limited to
sınırlı olmaksızın
not long before
çok geçmeden
not notice
gözden kaçırmak
not on your nelly
(deyim) rüyanda görürsün
not on your nelly
(Argo) nah, babayı almak
not one of
(Bilgisayar) hiçbiri
not only but also
Keza
not only but also
aynı zamanda da
not only that
üstelik
not only that
bununla kalmayıp
not only this
bundan başka
not otherwise specified
(Ticaret) aksi ifade edilmemiş ise
not so fast
(Konuşma Dili) yavaş
not so fast
(Konuşma Dili) hop
not so young
geçkin
not specified
(Bilgisayar) belirtilmemiş

Kaynak belirtilmemişse, bir alıntı bir intihalden başka bir alıntı değildir. - If the source is not specified, a quote is not a quote but plagiarism.

not that i know of
bildiğime göre
not to be found
mafiş
not to bother
boş vermek
not to bother about
boş vermek
not to care
iplememek
not to care
aldırmazlıktan gelmek
not to exceed
geçmemek
not to fail to do
geri kalmamak
not to forget
aklında tutmak
not to give a damn
iplememek
not to give a fuck
(Argo) siklememek
not to give a shit
birinin umurunda olmamak
not to give a shit
sikine takmamak
not to give a shit
siklememek
not to have a stitch on
çırılçıplak olmak
not to have the heart to
kıyamamak
not to interfere
açık durmak
not to mention
(deyim) şöyle dursun

İki çocuğu şöyle dursun, karısı şimdi onun büyük babasına bakmak zorundaydı. - His wife now had to take care of his grandfather, not to mention their two children.

O, Amerika şöyle dursun, Avrupa'ya gitmedi. - He has been to Europe, not to mention America.

not to mention the fact that
keza
not to pay any attention
aldırış etmemek
not to scale
ölçeksiz
not to spare
kıymak
not to suffice
para çıkışmamak
not to touch
el sürmemek
not worth his salt
beş para etmez
not worth while
değmez
not at all
hiç değil

Sizce burada sigara içmemin sakıncası var mı? Hayır, hiç değil. - Do you mind my smoking here? No, not at all.

Bana seni aramamı istemediğini mi söylüyorsun? Hayır, hiç değil. Lütfen beni herhangi bir zaman arayın. - Are you saying you don't want me to call? No, not at all. Please call me anytime.

Not at all
rica ederim
not a bit
asla
not a bit
hiç de değil
not a few
az değil
not a living soul
tek bir Allahın kulu
not a stitch on
çırılçıplak
not a whit
hiç
not a whit
asla
not able to make head or tail of
anlayamamak
not at any price
katiyen
not at any price
hiçbir şekilde
not bad
fena değil

Her şeye rağmen, sanırım bu fena değil. - In spite of everything, I think it's not bad.

Fena değilim. Ama biraz yorgunum. - Not bad. But I'm a little tired.

not be able to make heads or tails of
akıl sır erdirememek
not because but because
için değil için
not born yesterday
eski kulağı kesiklerden
not breathe a word about
ser verip sır vermemek
not care a hoot
iplememek
not care a hoot
şeyine takmamak
not care a rap
metelik vermemek
not care a sod
iplememek
not care two hoots
iplememek
not care two hoots
şeyine takmamak
not care two hoots about
metelik vermemek
not done
uygunsuz
not done
ayıp
not done
kaba
not enough room to swing a cat
boş yerin olmaması
not enough room to swing a cat
avuç içi kadar
not enough room to swing a cat
çok darıskal oda
not enough room to swing a cat
ayak koymaya boş yer yoktur
not enough room to swing a cat
nereninse basırık olması
not for love nor money
hiçbir şekilde
not for love nor money
olanaksız
not give a shit
siklememek
not give a shit
sikine takmamak
not give a sod
iplememek
not give two hoots about
metelik vermemek
not half
çok
not half
hiç
not have a clue
hiçbir fikri olmamak
not have a clue
anlayamamak
not have a dog's chance
hiç şansı olmamak
not have a leg to stand on
tutunacak dalı olmamak
not hold a candle to
eline su dökememek
not in the slightest
kesinlikle
not in the slightest
hiç
not know one's arse from one's elbow
elifi görüp mertek sanmak
not lift a finger
parmağını bile kıpırdatmamak
not likely
kesinlikle hayır
not long for this world
ölümü yakın
not move a muscle
kılını kıpırdatmamak
not much of a
iyi bir değil
not on
yapması olanaksız
not on any account
hiçbir şekilde
not on any account
kesinlikle
not on your life
kesinlikle hayır
not only
sadece

Onun kitabı sadece İngiltere'de ünlü değil, Japonya'da da ünlü. - Her book is famous not only in England but also in Japan.

Şarkıcı sadece Japonya'da değil, aynı zamanda Avrupa'da da ünlü. - The singer is famous not only in Japan but also in Europe.

not operation
değil işlemi
not say boo to a goose
tavuğa kışt bile diyememek
not sleep a wink
gözüne uyku girmemek
not so hot
idare eder
not so hot
fena değil
not that
olmamakla birlikte
not that
mamafih
not to be sneezed at
yabana atılmamak
not to stir a finger
kılını kıpırdatmamak
not too bad
şöyle böyle
not turn a hair
tınmamak
not turn a hair
kılı deprememek
not turn a hair
kılını kıpırdatmamak
not up to much
pek iyi değil
not up to much
yaramaz
not worth a dime
beş para etmez
not worth a hoot
beş para etmez
not worth a rap
beş para etmez
not worth a shit
beş para etmemek
not worth a shit
bir boka yaramamak
not alike, not similar, not uniform
değil aynı, benzer değil, değil üniforma
not authenticated, not established as genuine
Orijinal olarak kurulmadı doğrulanmış değil
not detailed, not specified
Belirtilmemiş ayrıntılı değil
not entitled, not eligible
Uygun olmayan hakkına sahip değildir
not especially, not too -
değil özellikle değil de -
not instinctive, not impulsive, well thought out
İtici değil içgüdüsel değil, iyi düşünülmüş
not one of two; not either
değil bir iki; değil ya
not significant, not meaningful
Anlamlı anlamlı değil
not you and not me
değil sen ve ben değil
not at all
önemli değil
not at all
hiç

O hiç centilmen değil. - He is not at all a gentleman.

Bazen sana uğramamın bir sakıncası var mı? Hayır, hiç. - Do you mind if I call on you sometime? No, not at all.

not good
kötü
not anymore
artık yok
not at all
ne demek
not at all
sorun değil
not at all
zerre kadar
not available
mevcut değil

Tom şu anda mevcut değil. Bir mesaj alabilir miyim? - Tom is not available at the moment. May I take a message?

Araba bugün mevcut değildir. - The car is not available today.

not available
(Bilgisayar) yok
not enough
yeterli değil

Sadece bir dil bilmek yeterli değildir. - It's not enough to know only one language.

Bu gerçekten yeterli değil. - It's just not enough.

not ever
hiç bir zaman
not good
iyi değil

Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir. - It is not good for your health to shut yourself in all day.

Google Translate, Ubuntu Çevirileri için yeterince iyi değildir. Ayrıca bu, Ubuntu ilkesine de aykırıdır. - Google Translate is not good enough for Ubuntu Translations. Furthermore, this is against Ubuntu policy.

not important
önemli değil

Bu önemli değil, değil mi? - That's not important, is it?

O, şu anda önemli değil. - That's not important right now.

not necessarily
belli olmaz
not necessarily
gerek yok
not once
asla

Ben, hayatımda böyle bir şeyi asla görmedim, bir kez değil! - I've never seen such a thing in my life, not once!

not to mention
(Konuşma Dili) ayrıca
Not at all
Rica ederim!
Not at all
estağfurullah
not all
tamamı değil
not anymore
Artık değil, bundan sonra değil
not at all
hiç, asla: "This house iş not at all suitable. - Bu ev hiç uygun değil."
not at all
hiç problem değil
not at all
hiç, asla. - This house iş not at all suitable. Bu ev hiç uygun değil
not at all
kesinlikle değil
not at all
Bir şey değil!/Rica ederim! (Thank you! sözüne karşılık)
not at all
Birşey değil! ; Rica ederim!
not enough
yetmedi
not even
bile

Kral mesajı bile okumadı. - The king would not even read the message.

Çocuk nasıl toplama yapılacağını bile bilmiyor. - The child does not even know how to add.

not ever
Hiçbir zaman
not here
burada değil
not here
burada yok

Sen burada yokken seni özleyeceğiz. - We'll miss you when you're not here.

not least
Özellikle
Türkisch - Türkisch
Bir şeyin niteliği üzerine edinilen kanı
Hatırlamak için yazılan kısa yazı
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı: "Kitaplardan birinin kenarına bir not yazmışsın."- R. N. Güntekin
Okullarda her öğrencinin bilgisi üzerine edinilen kanıyı gösteren sayı veya derece, numara
not etmek
Not olarak yazmak, kaydetmek
Englisch - Englisch
A unary operation on logical values that changes true to false, and false to true
Unary logical function NOT, true if input is false, or a gate implementing that negation function

You need a not there to conform with the negative logic of the memory chip.

Negates the meaning of the modified verb

Not knowing any better, I went ahead.

And not

He painted the car blue and black, not solid purple.

Do as I say, and not as I do. - Do as I say, not as I do.

Tom should've been eating more vegetables and not as much meat. - Tom should have been eating more vegetables and not as much meat.

Used to indicate that the previous phrase was meant sarcastically or ironically

Sure, you're perfect the way you are... not!.

To no degree

That is not red, it's orange.

{a} a particle of denying or refusing
negation of a word or group of words; "he does not speak French"; "she is not going"; "they are not friends"; "not many"; "not much"; "not at all"
formulae Not at all is a polite way of acknowledging a person's thanks. `Thank you very much for speaking with us.' --- `Not at all.'
Logical negation A 0 becomes a 1 and a 1 becomes a 0
Wot not; know not; knows not
politeness You use not, usually in the form n't, in polite suggestions. Actually we do have a position in mind. Why don't you fill out our application? Couldn't they send it by train?
If something is not always the case, you mean that sometimes it is the case and sometimes it is not. She couldn't always afford a babysitter The life of an FBI agent wasn't always as glamorous as people thought
in riding and driving “Up a hill hurry not, Down a hill flurry not, On level ground spare him not ” On a Milestone in Yorkshire (near Richmond) Not at Home Scipio Nasica was intimate with the poet Ennius One day, calling on the poet, the servant said, “Ennius is not at home,” but Nasica could see him plainly in the house Well, he simply walked away without a word A few days later Ennius returned the visit, and Nasica called out, “Not at home ” Ennius instantly recognised the voice, and remonstrated “You are a nice fellow” (said Nasica), “why, I believed your slave, and you won't believe me ” This tale is often attributed to Dean Swift, but, of authentic, it was a borrowed not
You use not when you are contrasting something that is true with something that is untrue. You use this especially to indicate that people might think that the untrue statement is true. He has his place in the Asian team not because he is white but because he is good Training is an investment not a cost
not Not is often shortened to n't in spoken English, and added to the auxiliary or modal verb. For example, `did not' is often shortened to `didn't'
Indicates that the first term is the proper object, as opposed to the second
You use not, usually in the form n't, in question tags after a positive statement. `It's a nice piece of jewellery though, isn't it?' I've been a great husband, haven't I?
The SQL negation operator Used in the WHERE lause to reverse the truth value of a statement See DeMorgan 's law
negation of a word or group of words; "he does not speak French"; "she is not going"; "they are not friends"; "not many"; "not much"; "not at all
a word found in the dictionary (programs exist that can systematically and rapidly try every word in the dictionary)
You use not, usually in the form n't, in questions which imply that someone should have done something, or to express surprise that something is not the case. Why didn't you do it months ago? Hasn't anyone ever kissed you before? Shouldn't you have gone further?
You can use not in front of `all' or `every' when you want to say something that applies only to some members of the group that you are talking about. Not all the money, to put it mildly, has been used wisely Not every applicant had a degree
{param x} must be an integral type Returns 1 if {param x} is non-zero, else 1
A Boolean operator that narrows a search by excluding terms For example, swimming not beaches would retrieve information about swimming that does not include the word beaches See also operators
emphasis Not at all is an emphatic way of saying `No' or of agreeing that the answer to a question is `No'. `Sorry. I sound like Abby, don't I?' --- `No. Not at all.' `You don't think that you've betrayed your country.' --- `No I don't. No, not at all.'
You use not to represent the negative of a word, group, or clause that has just been used. `Have you found Paula?' --- `I'm afraid not, Kate.' At first I really didn't care whether he came or not
You use not with verbs to form negative statements. The sanctions are not working the way they were intended I was not in Britain at the time There are many things you won't understand here I don't trust my father anymore
the opposite of -- " which items from the list below are necessary to solve the problem and which are not necessary " (117)
A Boolean Operator NOT is a word used to exclude terms in a computer search For example: clinton not hillary See also Boolean Logic, And, Or
You use not to form questions to which you expect the answer `yes'. Haven't they got enough problems there already? Didn't I see you at the party last week? Didn't you just love the Waltons?
Shorn; shaven
apply if the caller has a pre-existing contractual agreement with an information service, and if the call is charged to a credit card However, the bills for calls charged to a credit card would be covered by the dispute resolution procedures of the Fair Credit Billing Act
a U S citizen or a U S permanent resident, or some one who has not obtained residency for tax purposes due to the Substantial Presence Test These individuals are only taxed on their U S source income and are required to file a tax return each year for income that they receive
a bid May solicit these through the newspaper or trade paper advertisements This is usually for engineering/architectural services Vendor will provide information on their ability to perform the job, such as past accomplishments, staff, and current workload It is used to pre-qualify a vendor and an RFP may be solicited after the LOI
a report; be sure you understand the difference!
An operator used in Boolean searches to return a value when an item is not present
emphasis You can use not or not even in front of `a' or `one' to emphasize that there is none at all of what is being mentioned. The houses are beautiful, but there's no shop, not even a pub to go into I sent report after report. But not one word was published
A logical operator that reverses the result of a comparison Example: NOT A > B will be TRUE when A is less than or equal to B
emphasis You use not in expressions such as `not only', `not just', and `not simply' to emphasize that something is true, but it is not the whole truth. These movies were not only making money; they were also perceived to be original There is always a `black market' not just in Britain but in Europe as a whole
(n ) A logical operator that assures that if P is a statement, the NOT of P is true if P is false, false if P is true
require the development a formal written charter
in a search statement indicates the elimination of certain terms which may otherwise cause confusion, e g , (cat OR feline) NOT tiger
A word used to express negation, prohibition, denial, or refusal
no; not even; to no degree at all
You use not that to introduce a negative clause that contradicts something that the previous statement implies. His death took me a year to get over; not that you're ever really over it
always an adverb noun person, place, or thing
not half: see half if not: see if not least: see least not to mention: see mention nothing if not: see nothing more often than not: see often. A logical operator that returns a false value if the operand is true and a true value if the operand is false. Care should be taken with the placement of not and other negatives in a sentence in order to avoid ambiguity. All elephants are not friendly could be taken to mean either "All elephants are unfriendly" or "Not all elephants are friendly." Similarly, the sentence Kim didn't sleep until noon could mean either "Kim went to sleep at noon" or "Kim got up before noon."·In formal writing, each part of the not only... but also construction should be followed with an element of the same grammatical type. Instead of She not only bought a new car but also a new lawnmower, one should write She bought not only a new car but also a new lawnmower; in the second version, both not only and but also are followed by noun phrases. Omitting the also tends to intensify the second part of the construction so that it no longer functions merely as a supplement to the first part: She is not only smart but brilliant. He not only wanted the diamond but wanted it desperately. See Usage Note at only
a reserved word used as a unary Boolean operator and in membership tests (Also used in the "null record" phrase ) 3 1, A 1
You can use not in front of a word referring to a distance, length of time, or other amount to say that the actual distance, time, or amount is less than the one mentioned. The tug crossed our stern not fifty yards away They were here not five minutes ago!
The renovation committee, in a particularly bizarre and retro mood, feels that the best course of action is to paint the walls lime green and replace the carpets with a plush orange shag
use this operator to exclude terms If you want to narrow your search use NOT to search for one term and not another This search will return results that include the term you want in instances where it is not related to the unwanted term
nought
ne
na
noght
nat
no
lest
nicht
NOT function
A function that is equivalent to the NOT operator
NOT operator
An operation on logical values that changes true to false, and false to true
not a chance
Absolutely not; no way

Do I think she'll go out with him? Not a chance.

not a minute too soon
at the last possible moment; just in time
not a one
None whatsoever

Looking through my old painting books, there are no women in them. Not a one.

not a patch on
Not nearly as good as

The new model is not a patch on the original version.

not a pretty sight
Something visually unappealing, ranging from mildly unattractive to utterly disgusting in appearance

Bud was not a pretty sight. Four days and nights of trying to see how much whisky he could drink, and how long he could play poker without going to sleep or going broke, had left their mark on his face.

not a pretty sight
Something disappointing, disquieting, disreputable, or otherwise unworthy of admiration

They showed little remorse in using this power to its full extent, against each other, against smaller producers and against the laboring poor, including strong-arm tactics of no legality. The result was not a pretty sight.

not a sausage
absolutely nothing, none of something

I've just looked through our accounts, and it's not good. We've got nothing, not a sausage.

not all it's cracked up to be
Not as good as claimed; falling short of expectations

He quickly found that the new version of Windows is not all it's cracked up to be.

not all there
mentally incompetent; of low intelligence; absentminded
not at all
Used similarly to you're welcome, as a conventional reply to an expression of gratitude
not at all
Not

He's not at all friendly towards his ex-wife.

not bad
Reasonably good
not be able to get a word in edgeways
To be unable to say a single word because of someone else's talkativeness
not be caught dead
To refuse completely to do something

I would not be caught dead in such a skimpy dress.

not bear thinking about
Too frightening or upsetting to even contemplate

If the train had come just 5 seconds earlier... well, it just doesn't bear thinking about!.

not by any means
Not at all, not in the slightest

Though unusual in the Dublin area he knew that it was not by any means unknown for desperadoes who had next to nothing to live on to be abroad waylaying and generally terrorising peaceable pedestrians by placing a pistol at their head.

not cricket
unsportsmanlike
not enough room to swing a cat
very little space (available)

They had not space enough (according to the vulgar saying) to swing a Cat in.

not equal sign
A relation symbol that indicates that two expressions are different; the ≠ symbol
not even
Introduces or constitutes a more emphatic negation or exclusion then not

You didn't even look at me.

not even
Used to express strong disappointment or disapproval

Not even!.

not even one
None at all
not give a monkey's
Not to have the slightest interest or concern
not give a tinker's cuss
to be uninterested in something

I don't give a tinker's cuss about your opinions, I'm doing it my way.

not give a tinker's damn
To be uninterested in something

I don't give a tinker's damn about your opinions, I'm doing it my way.

not give somebody the time of day
to ignore someone deliberately; to refuse to talk or pay attention to someone probably because you think they are not good enough to talk to you or they really annoy you

I think I've really annoyed him this time - he won't even give me the time of day!.

not guilties
plural form of not guilty
not guilty
A person who has been acquitted of a crime
not guilty
A verdict or formal finding by the legal system that a defendant is not culpable for the crime with which the defendant was charged
not guilty
A member of a jury or tribunal supporting acquittal, or a vote cast in support of acquittal
not guilty
A formal plea by a defendant of not being culpable for the crime with which the defendant is charged

If you do not plead, a plea of not guilty will be entered for you.

not guilty
Innocent

The jury said he was not guilty. I knew he wouldn't have done something like that.

not guilty
Of a person, legally innocent of a crime which they have been accused of in a court of law

He was found not guilty because there was a reasonable doubt.

not half
Greatly; to a considerable extent

You bet she wouldn't like fer me to be killed--not 'arf!....

not half bad
Pretty good; okay; decent

It was his first attempt at cooking, but I tried it and it was not half bad.

not happy, Jan
Used to express displeasure at someone else's incompetence
not hardly
Not even hardly: not at all
not have a bean
to be destitute or penniless
not have a leg to stand on
To lack support, as in an argument, debate, or negotiation

There are still those who argue that the Earth is flat, but with modern technology and satellite photos they really do not have a leg to stand on.

not have the faintest
To not know; to have no idea

Talking to him for a few minutes, it was clear he hadn't the faintest what to do.

not in Kansas anymore
No longer in quiet and comfortable surroundings

As soon as I walked into that party I thought, I'm not in Kansas anymore..

not in a million years
Alternative form of never in a million years
not in the least
not at all, not in any way
not in the slightest
not at all, not in any way
not invented here
Invented outside one's own company (referring to the knee-jerk dismissal of products, technologies, etc. that come from third parties)
not know which end is up
To have no common sense; to be ignorant of the most basic facts

The new kid won't last. He doesn't know which end is up.

not leave one's thoughts
Said when one keeps thinking about something
not long for this world
unlikely to remain for much time

Though Aunt Maud had always maintained she was not long for this world, she outlived all her generation.

not much cop
Not very good; unimpressive

I'm not much cop at the decorating lark, am I, Floss? Never mind, Dad..

not much of anything
Very little; not a lot

One more song about movin’ along the highway / Can’t say much of anything that's new.

not now
happening at an other moment than the current one
not on
unacceptable or impossible

1998: A feature of a situation may be influencing us although we do not realize it. From the agent's point of view the motivational power and direction of a consideration may not even be recognized. We often do not know why certain choices are just not on, and others so strangely attractive. Ruling Passions: A Theory of Practical Reasoning By Simon Blackburn.

not on your life
Absolutely not; under no circumstances

Do you think I will ever go back after that? Not on your life!.

not on your nelly
not on your life, an emphatic form of no
not on your tintype
An answer indicating outright rejection or denial; no way; absolutely not

He got out an enlistment blank, and placing his finger on a blank line said, Sign here. I answered, Not on your tintype. I beg your pardon? Then I explained to him that I would not sign it without first reading it. — Arthur Guy Empey, Over the top, 1917.

not out
not out; in
not out
not dismissed and having not retired
not playing with a full deck
Not acting completely sanely, or mildly mentally retarded or diminished
not quite
Almost, very nearly
not that there's anything wrong with that
A signal phrase that one does not wish to offend when discussing a potentially contentious issue involving personal beliefs
not the end of the world
It's of minor importance, at least not as important as it first seemed

Don't worry; it's not the end of the world if he doesn't attend.

not the sharpest knife in the drawer
One who is deficient in intelligence; a dimwit

man who has lost every dollar he ever won–somewhere north of $US300 million ($370 million)–and done three years for rape is possibly not the sharpest knife in the drawer, nor the most likeable.

not the sharpest knives in the drawer
plural form of not the sharpest knife in the drawer
not to mention
much less, let alone

Betsy can't seem to boil the potatoes, not to mention prepare an entire meal.

not to put too fine a point on it
used to apologise for a possibly impolite statement one is making

En route to his taciturn and, not to put too fine a point on it, not yet perfectly sober companion Mr Bloom.

not today
happening an other day than the current one
not touch something with a ten foot pole
To be unable (perhaps figuratively) to approach something or someone

the stock's gone up from nothin' out o' sight. You couldn't tech that stock with a ten-foot pole!.

not touch something with a ten foot pole
To avoid something at all costs; to refuse to associate with something; signifies a strong aversion

Serious actors of the world wouldn't touch the part with a ten-foot pole.

not very
Not
not win for losing
To repeatedly fail in one's gambles or efforts

Manboy grinned, and looked up as Two-Way joined them, laughing. Gabe you is just naturally a Jonah to your own self, and can't win for losing no matter what.

not worth a brass farthing
Worth nothing or next to nothing

Democracy is not worth a brass farthing if it is being installed by bayonets.

not worth a dime
worthless, lacking in value

Eight of the nine who got damages were not worth a dime, and all but six of those who failed to sustain their suits were worthless. - , 1878.

not worth a plug nickel
Having no or almost no value; worthless

In the screenplay by Lorenzo Semple Jr., and David Rayfiel, Turner very early on stumbles upon the existence of a kind of super-C.I.A. within the C.I.A., after which his life is not worth a plug nickel.

not worth a plugged nickel
Alternative form of not worth a plug nickel

I'm just telling you. Take this girl along, and your life's not worth a plugged nickel.

not yet
Used to describe that something is expected to happen but has not for the moment
not-for-profit
A company or organization that is not meant to make a profit
not-for-profit
not meant to make a profit
not-thereness
The quality of not being there; absence

The comatose feel of Max, the pendulous not-thereness as he leaned onto me, now returned. How did I screw up so bad? I said.

not one's scene
Something you don’t like or feel comfortable with
not once
never, don't even do it one time
not be backward in coming forward
(Ev ile ilgili) (British & Australian humorous) Be confident and always ready to express an opinion
not dog
A vegan or vegetarian imitation-sausage, or hot dog sandwich
not on your nelly
(deyim) in your dreams
not one's scene
Not something one enjoys or is interested in
not very
not especially, not too -
waste not, want not
If one is not wasteful then one will not be needy

I'm a believer in “waste not, want not”, and we roast our leftover bread, finely sliced and brushed with olive oil, in a low oven.

not available
na
not least
Notably; in particular
not likely
Very little chance, improbable, a slim chance

"Do you think we'll win the prize?" the boy asked. "Not likely," his dad replied.

not to mention
IN ADDITION TO, as well as; not counting, not including, to say nothing of, aside from, besides
Not Applicable
na
Not even
uneven

When the laundry is unevenly distributed inside the washing machine, it can cause the washing machine to vibrate or even move. - When the laundry is not evenly distributed inside the washing machine, it can cause the washing machine to vibrate or even move.

Not found
unfound
Not often
unoften
judge not that ye be not judged
one should never be critical of others because criticism always comes back on the one who criticises
not applicable
{s} does not apply
not at all
not one bit; on the contrary, vice versa
not at all
not by a long sight
not at all
nothing of the sort
not at all
not in the least
not available
{s} unavailable
not available
not around, occupied at the moment; not attainable for immediate use
not bad
very good; "he did a bully job"; "a neat sports car"; "had a great time at the party"; "you look simply smashing"
not bad
not awful, average, mediocre, not good and not bad
not enough
inadequate
not enough
too little
not enough
not sufficient, not adequate
not important
of no consequence
not important
not significant, doesn't matter
not important
no matter
not important
of no importance
not much
not a lot, not many; not especially, not in particular
not necessarily
not certainly, actually no, not exactly
not only
not merely (used to introduce the first phrase of a correlative construction and usually followed by `but' or `but also'); "not only was he poor, but
not only
if it were not enough that -; not just, also -
not really
not exactly, not necessarily
not responding
{s} unresponsive
not so
not is such a way, not like that; not very, not to such a degree
not sure
uncertain, doubtful
not to mention
not even considering; besides
not to mention
much less; "she can't boil potatoes, let alone cook a meal"
not working
out of action
not yet
not at this time, not just now, not to this point in time
not yet
subsequent to a specified or implied time; "he hasn't arrived yet
not yet
subsequent to a specified or implied time; "he hasn't arrived yet"
Türkisch - Englisch
note

Please note the change in the meeting agenda. - Lütfen toplantı gündemindeki değişikliği not al.

Don't you think you ought to write them a thank-you note? - Onlara bir teşekkür notu yazman gerektiğini düşünmüyor musun?

script
remark

She earned remarkable grades at the final exams. - O final sınavlarında dikkat çekici notlar kazandı.

notice

He pasted the notice on the door. - Notu kapıya yapıştırdı.

Stick a notice on the board. - Tahtaya bir not yapıştır.

(Tıp) not
aide-memoire
(Askeri,Dilbilim,Ticaret) score

Tom has a good credit score. - Tom'un iyi bir kredi notu var.

message

Shall I take a message? No, thank you. - Bir notunuz var mıydı? Yok, teşekkürler.

Please take a message for me. - Lütfen benim için not alın.

postface
P.S
aide memoire
note; memo, memorandum; (okulda) mark, grade; (mektupta) postscript; message
chit
postscript
memo

She got full marks by memorizing the whole lesson. - O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı.

note; memorandum; minute
annotation
mark, grade (in school)
mark

He will get an average mark at best. - En iyi halde ortalama bir not alacak.

She got full marks by memorizing the whole lesson. - O, bütün dersi ezberleyerek tam not aldı.

memorandum
notes

I advise you to be careful in making notes for the lecture. - Dersi not alırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

Look at the notes on page 10. - Sayfa ondaki notlara bak.

underestimate
reminder

A reminder from the library has arrived. - Kütüphaneden bir hatırlatma notu geldi.

grade

Making good grades requires studying hard. - İyi notlar alma, çok çalışmayı gerektirir.

Do you have any idea how important your test grades are? - Test notlarının ne kadar önemli olduğu hakkında bir fikrin var mı?

not etmek
note

I have to make a note of that. - Onu not etmek zorundayım.

not defteri
notebook

He wrote it down in his notebook. - Not defterine not etti.

Tom wrote down something in his notebook. - Tom not defterine bir şey yazdı.

not defteri
blotter
not etmek
mark down
not etmek
take down
not defteri
pocketbook
not defteri
note-book
not etmek
put down
not etmek
write down

Do you want to write down my e-mail address? - E-posta adresimi not etmek istiyor musun?

not etmek
get something down
not etmek
keep an account of
not etmek not
(Bilgisayar) note
not vermek
give marks to
not düşmek
write down
not etmek
jot down
notlar
notes

Could you let me see your notes? - Notlarına bakmama izin verir misin?

Don't forget to spend a little time looking over your notes before the exam. - Sınavda önce notlarını gözden geçirmek için biraz zaman harcamayı unutma.

not almak
note down
not almak
(deyim) enter in
not düşmek
get down
not ortalaması
(Eğitim) grade point average
notlar
(Eğitim) grades

Do you have any idea how important your test grades are? - Test notlarının ne kadar önemli olduğu hakkında bir fikrin var mı?

Tom's grades have been slipping, so he really needs to hit the books. - Tom'un notları düşüyordu, bu yüzden o, kitapları ineklemeliydi.

notlar
remarks
not almak
make a memorandum of
not defteri
workbook
not defteri
memorandum book
not defteri
copybook
not defteri
diary
not defteri
copy book
not defteri
blank book
not defteri
jotter
not almak
take note

I want to take notes. - Ben not almak istiyorum.

not almak
to get a grade
not almak
to get a mark
not defteri
worksheet
not ortalaması
(Eğitim) gpa. grade points average
notlar
annotating
notlar
memos
Not Defteri
notepad

Tom looked at his notepad. - Tom not defterine baktı.

Tom opened the drawer again and took out a notepad. - Tom çekmeceyi tekrar açtı ve bir not defteri çıkardı.

Not Defteri
note pad
not almak
to make notes
not almak
take notes
not almak
jot down
not almak
to take notes/a note/a message
not defteri
scratch pad
not defteri
scribbling block
not defteri
{i} blankbook
not defteri
scribbling pad
not defteri
note-book, pocketbook, jotter
not düşmek
to write down
not düşmek
to write down a note
not etmek
{f} note down
not etmek
{f} record
not etmek
to note sth down, to write sth down, to put sth down, to get sth down
not etmek
to note (something) down
not vermek
a) to mark, to give marks to b) to size up
not vermek
1. to give a grade (to). 2. to pass judgment on
not vermek
grade
not vermek
{f} mark
not
Favoriten