güzel

listen to the pronunciation of güzel
Türkisch - Englisch
good

Attendance should be good provided the weather is favorable. - Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı.

It smelled really good. - Gerçekten güzel koktu.

lovely

We had a lovely meal. - Biz güzel bir yemek yedik.

Meg has a lovely face. - Meg'in güzel bir yüzü var.

pleasant

It is very pleasant to cross the ocean by ship. - Gemi ile okyanusu geçmek çok güzel.

Today was a pleasant day. - Bugün güzel bir gündü.

pretty

Trang is as pretty as Dorenda. - Trang Dorenda kadar güzeldir.

She sang pretty well. - O oldukça güzel söyledi.

nice

I wonder if it will be nice. - Havanın güzel olup olmayacağını merak ediyorum.

I hope it will be nice. - Havanın güzel olacağını umuyorum.

beautiful

Nagasaki, where I was born, is a beautiful port city. - Doğduğum yer olan Nagasaki, güzel bir liman kentidir.

She is very beautiful, and what is more, very wise. - O çok güzeldir, daha neyse çok akıllıcadır.

smart

I think it's the smart thing to do. - Sanırım o yapmak için güzel şey.

It's the smart thing to do. - Bu yapılacak güzel bir şey.

beauty

Japan is famous for her scenic beauty. - Japonya manzara güzelliğiyle ünlüdür.

Words cannot express the beauty of the scene. - Kelimeler manzaranın güzelliğini ifade edemez.

beautifully

The trick worked beautifully. - Hile çok güzel çalıştı.

She can sing and dance beautifully. - O güzel şekilde şarkı söyleyebilir ve dans edebilir.

handsome

A very handsome prince met an exceptionally beautiful princess. - Çok yakışıklı bir prens istisnai güzel bir prensesle tanıştı.

He had handsome dark eyes with long lashes. - Onun uzun kirpikli güzel koyu gözleri vardı.

fine

She is studying fine art at school. - Okulda güzel sanatlar okuyor.

He wrote a fine preface to the play. - O, oyun için güzel bir önsöz yazdı.

beautiful, good-looking, elegant; pretty, nice, lovely; good, fine; (hava) fine, pleasant, favourable; shapely; enjoyable; beautifully; well; nicely; beauty; beauty queen; Fine! Good! Well!
likely

It is likely to be fine tomorrow. - Yarın hava muhtemelen güzel olacak.

comely
the beautiful

What should we do to protect the beautiful earth from pollution? - Güzel dünyayı kirlilikten korumak için ne yapmalıyız?

I advised the shy young man to declare his love for the beautiful girl. - Ben, utangaç genç adama güzel kıza aşkını ilan etmesini tavsiye ettim.

wellfavored
enjoyable
(Argo) bad

One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day. - Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır.

I can't help but feel like the ending of Breaking Bad was ridiculously rushed, still an amazing show but it could've been better. - Kendimi Breaking Bad'in sonunun gülünç bir şekilde aceleye getirildiğini düşünmekten alıkoyamıyorum - yine de çok güzel bir dizi ama daha iyi olabilirdi.

favourable
sightly
dilly
nicely

Tom's creative thinking nicely complemented Mary's organizational talents. - Tom'un yaratıcı düşüncesi Mary'nin örgütsel yeteneklerini güzelce tamamladı.

Tom was nicely dressed. - Tom güzel giyinmişti.

grateful
charming

Jane is fat and rude, and smokes too much. However, Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind. - Jane şişman ve kaba ve çok sigara içiyor. Fakat, Ken onun güzel ve çekici olduğunu düşünüyor. Aşkın gözü kördür demelerinin nedeni bu.

cherub
delightful
sheene
good-looking

He wants to meet that good-looking girl. - Güzel bir kızla tanışmak istiyor.

Mary is a very good-looking woman. - Mary çok güzel bir kadın.

delicious
treacly
rosy

She has beautiful rosy cheeks. - Onun güzel al yanakları var.

elegant

How about spending an elegant and blissful time at a beauty salon? - Bir güzellik salonunda hoş ve mutlu bir zaman geçirmeye ne dersin?

The Avenue of the Champs Elysées is very beautiful and very elegant. - Şanzelize Caddesi çok güzel ve çok şıktır.

good-looker
(Konuşma Dili) bully for you
self sufficiency
enviable
winsome
gaiiant
dreamy
(Argo) def

Mary was definitely the prettiest girl at the party. - Mary kesinlikle partide en güzel kızdı.

A pretty girl like you will definitely be noticed. - Senin gibi güzel bir kız kesinlikle fark edilir.

sharp

The most beautiful flowers have the sharpest thorns. - En güzel çiçeklerin en keskin dikenleri vardır.

delight
well-favored
agreeable
well-favoured
delicate
personable
bully
goluptious
good, excellent, fine
goodly
appealing

It is possible to launder language to make it more appealing and uplifting. - Onu daha güzel ve çekici yapmak için dili aklamak mümkündür.

sapid
well

Mariko speaks English well. - Mariko İngilizceyi güzel konuşur.

She sang pretty well. - O oldukça güzel söyledi.

beautiful, pretty
sweet

He whispered sweet nothings into her ear. - Kulağına güzel ama anlamsız sözler fısıldadı.

Because you're a sweet and lovely girl. - Çünkü sen tatlı ve güzel bir kızsın.

nifty
shapely
good looking

This woman is very good looking. - Bu kadın çok güzel görünüyor.

What did you think of Tom? He's got a nice voice. Just a nice voice? Well, his face is nothing special, right? Really! I think he's pretty good looking. - Tom hakkında ne düşünüyorsun? Onun güzel bir sesi var. Sadece güzel bir ses mi? Pekala, onun yüzü özel bir şey değil, değil mi? Gerçekten mi! Sanırım o oldukça yakışıklı.

belle

Mary looked like Belle from the Beauty and the Beast. - Mary Güzel ve Çirkin'den Belle'ye benziyordu.

beauteous
beautifully, well
bonny
fair

After the rain, fair weather. - Yağmurdan sonra, güzel hava.

Life isn't fair, but it's still good. - Yaşam adil değil ama hala güzel.

pulchritudinous
ducky
beauty queen
prettily
plummy
swell
güzel konuşan
eloquent

I am not an eloquent man. - Ben güzel konuşan bir adam değilim.

Tom certainly is an eloquent speaker. - Tom kesinlikle güzel konuşan bir konuşmacı.

güzel koku
fragrance

This flower gives off a strong fragrance. - Bu çiçek güçlü bir güzel koku verir.

Roses have a nice fragrance. - Güllerin güzel kokusu vardır.

güzel durmak
become
güzel (çok)
beautiful
güzel görünüş
glory
güzel kadın
goddess
güzel kokulu
fragrant

These flowers are not only beautiful but also fragrant. - Bu çiçekler sadece güzel değil fakat aynı zamanda güzel kokulu da.

The flower planted in our porch is very fragrant. - Bizim verandada dikili çiçek çok güzel kokulu.

güzel kokulu
fragrance
güzel konuşan
conversational
güzel konuşan kimse
conversationalist
güzel kız
doll
güzel kız
beauty
güzel yan
beauty
güzel kişi
beauty
güzel (hava)
fine
güzel ahlak
social ethics
güzel davranış
gesture
güzel gözler
beautiful eyes
güzel güzel
peacefully
güzel güzel
calmly
güzel güzel
beautifully
güzel güzel
finely
güzel güzel
calmly and quietly
güzel kadın
beauty

Mrs. Smith was a famous beauty. - Bayan Smith ünlü bir güzel kadındı.

güzel kokulu
sweet smelling
güzel konuşan
silver-tongued
güzel konuşma
elocution
güzel konuşma
elocutionary
güzel kız
chick
güzel kız
eyefull
güzel kızlar
beautiful girls
güzel olmak
become beautiful
güzel olmak
be beautiful
güzel vücutlu
well rounded
güzel şehir
beautiful city
güzel şey
beauty
güzel bir dille anlatmak
clothe
güzel kokular
fragrances
güzel konuşmak
good to talk
güzel rastlantı
good coincidence
güzel ses
beautiful voice
güzel, sevimli (insan)
nice, cute (men)
Güzel sanat ilâhelerinin dağı
Helicon
Güzel sanatlar tanrıçalarının dağı
Parnassus
güzel Sanatlar Akademisi formerly the Academy of Fine Arts
(in Istanbul)
güzel adayı
bathing beauty
güzel adayı
bathing belle
güzel ama ifadesiz yüzlü kimse
wax doll
güzel ama kafasız kız
doll
güzel ama kafasız kız
doll's face
güzel ama yapmacıklı
namby pamby
güzel bir gün
It's a nice day
güzel bulmak
find someone beautiful
güzel bulmak
find something beautiful
güzel duran
becoming
güzel elbise
finery
güzel fakat değersiz şey
bauble
güzel genç kız
gamine
güzel giyinmek
doll up
güzel göstermek
set off
güzel güzel
calmly, peacefully
güzel güzel
beautifully, calmly and quietly
güzel hava
fine weather
güzel ifade edilmiş
well turned
güzel ifade etmek
turn a phrase
güzel insan
beautiful-good person
güzel kadın
trick
güzel kadın resmi
pin-up
güzel kimse
vision
güzel kokmak
be fragrant with
güzel koku
sweetness
güzel koku
sweet

The flowers in the garden smell sweet. - Bahçedeki çiçekler güzel kokuyor.

Their flowers smell sweet. - Çiçekleri güzel kokuyor.

güzel koku
aroma
güzel koku
scent
güzel koku
perfume

That perfume smells good. - O parfüm güzel kokuyor.

güzel koku vermek
perfume
güzel kokulu
aromatic
güzel kokulu
nosy
güzel kokulu
odoriferous
güzel kokulu
nosey
güzel kokulu
redolent
güzel kokulu bir ağaç
Angostura
güzel konuşan
well-spoken
güzel konuşan
silver tongued
güzel konuşan kimse
orator
güzel konuşma
rhetoric
güzel konuşma
a glib tongue
güzel konuşma
atticism
güzel konuşma bilgisi
paralinguistics
güzel konuşmacı
rhetorician
güzel kız
nymph
güzel kız
beautiful girl

I advised the shy young man to declare his love for the beautiful girl. - Ben, utangaç genç adama güzel kıza aşkını ilan etmesini tavsiye ettim.

The beautiful girl with black hair was in the park. - Siyah saçlı güzel kız parkta idi.

güzel kız
a smasher of a girl
güzel kız
smasher
güzel kız
pretty girl

The pretty girl in the bikini is Tom's sister. - Bikinili güzel kız Tom'un kız kardeşidir.

That pretty girl is my sister. - O güzel kız benim kız kardeşim.

güzel kız
rose
güzel kız
eyeful
güzel kız
sylph
güzel kız
juicy girl
güzel manzaralı yer
beauty spot
güzel olma
beauteousness
güzel olmak
1. to become beautiful. 2. to become good or excellent
güzel olmak
be a good looker
güzel parça
titbit
güzel sanat
fine art

You don't have to study at a school of fine arts to become an artist. - Sanatçı olmak için bir güzel sanatlar okulunda okumak zorunda değilsiniz.

The fine arts flourished in Italy in the 15th century. - Güzel sanatlar on beşinci yüzyılda İtalya'da gelişti.

güzel sanat
vertu
güzel sanat
virtu
güzel sanat eseri
article of vertu
güzel sanat eserleri
vertu
güzel sanat eserleri
virtu
güzel sanatlar
fine arts

Where is the Palace of Fine Arts? - Güzel Sanatlar Sarayı nerede?

The fine arts flourished in Italy in the 15th century. - Güzel sanatlar on beşinci yüzyılda İtalya'da gelişti.

güzel sanatlar
fine arts, the arts
güzel sanatlar meraklısı
dilettante
güzel sanatlar meraklısı kimse
virtuoso
güzel sanatlar sevgisi
vertu
güzel sanatlar sevgisi
virtu
güzel sanatlar sevgisi
virtuosity
güzel sanatlarla ilgili
artistical
güzel sanatlarla ilgili
artistic
güzel sanatlarla uğraşma
artistry
güzel sayfa print
right-hand page
güzel sesli
tuneful
güzel sesli ardıçkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: karatavukgiller,ardıçkuşugiller) [syn.: güzel sesli ardıçkuşu, öter ardıçı] song thrush
güzel söz söyleme sanatı
eloquence
güzel tatlı
ambrosial
güzel ve etkili konuşma
oratory
güzel ve çekici kız
looker
güzel yazı sanatı
calligraphy
güzel yüz
sweet face
güzel şey
eyeful
günün güzel geçsin
have a nice day
en güzel zaman
prime

He was cut down in his prime. - O, en güzel zamanında öldürüldü.

Tom is now in his prime. - Tom şu an en güzel zamanında.

güzel bir şekilde
nice

Layla dressed nicely. - Leyla güzel bir şekilde giyindi.

That's not a very nicely asked question. - O çok güzel bir şekilde sorulan bir soru değil.

gelişi güzel
indiscriminately
güzeller
the beautiful
küçük ve güzel
bijou
tadı güzel
junk food
çok güzel kız
peach
aroma (güzel) koku
aroma
en güzel
finest

Lee was dressed in his finest clothing. - Lee en güzel elbisesini giymişti.

This is the finest picture I have ever seen. - Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel resim.

gelişi güzel
cursory
gelişi güzel
haphazard
görünmek (güzel, hasta vb)
look
güzel bir şekilde
smoothly
güzel görünmek
seem beautiful
hava güzel
weather is nice
ince güzel
sylphlike
kafası güzel
(Argo) high
koku (güzel)
scent
koyu ve güzel (renk)
rich
Türkisch - Türkisch
Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde
Pek iyi, doğru
Görgü kurallarına uygun olan
Güzellik kraliçesi
Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran
Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı
Güzel kız veya kadın
Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran
İyi; hoş
Sakin, hoş (hava)
Sakin, hoş
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran. İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan
(Osmanlı Dönemi) BEHİYE
gökçe
cemil
(Osmanlı Dönemi) CEMİL
(Osmanlı Dönemi) BÂHİR
cıcık
cemile
güzel duyu
Estetik, bediiyat
güzel duyuculuk
Estetikçilik, estetizm
güzel duyusal
Estetik
güzel güzel
Olağan bir durumda, herhangi bir sıkıntıya uğramadan
güzel olmak
Güzelleşmek
güzel sanatlar
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
güzel yazı sanatı
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
Güzel koku
(Osmanlı Dönemi) REYYA
Güzel koku
(Osmanlı Dönemi) KAHVE
Güzel koku
mis
Güzel koku
ıtır
Güzel koku
nefha
Güzel koku
buke
Güzel koku
yabar
Güzel koku
arf
Güzel koku
burcu
Güzel koku
aroma
Güzel koku
rayiha
Güzel koku
parfüm
Güzel kokulu
mis
Güzel kokulu
rayihalı
Güzel kokulu
(Osmanlı Dönemi) BÛYA
Güzel kokulu
iğenli
Güzel kokulu
ıtri
Güzel sanatlar
(Hukuk) SANAYİİ NEFİSE
Güzel sanatlar
sanayiinefise