güzel

listen to the pronunciation of güzel
Türkisch - Englisch
good

It smelled really good. - Gerçekten güzel koktu.

This sure tastes good! - Gerçekten güzel bir tadı var.

lovely

Because you're a sweet and lovely girl. - Çünkü sen tatlı ve güzel bir kızsın.

We had a lovely meal. - Biz güzel bir yemek yedik.

pleasant

It is very pleasant to cross the ocean by ship. - Gemi ile okyanusu geçmek çok güzel.

I had a pleasant dream last night. - Dün gece güzel bir rüya gördüm.

pretty

Betty is a pretty girl, isn't she? - Betty güzel bir kızdır, değil mi?

Trang is as pretty as Dorenda. - Trang Dorenda kadar güzeldir.

nice

It must be nice to have friends in high places. - Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı.

What a nice surprise! - Ne güzel bir sürpriz!

beautiful

What a beautiful rainbow! - Ne güzel bir gökkuşağı!

Nagasaki, where I was born, is a beautiful port city. - Doğduğum yer olan Nagasaki, güzel bir liman kentidir.

smart

Mary is not only beautiful, she's smart, too. - Mary sadece güzel değil, o akıllı da.

She's smarter than Mary, but not as beautiful. - O, Mary'den daha akıllı fakat onun kadar güzel değil.

beauty

That car is a real beauty. - O araba gerçek bir güzelliktir.

Words cannot express the beauty of the scene. - Kelimeler manzaranın güzelliğini ifade edemez.

likely

It is likely to be fine tomorrow. - Yarın hava muhtemelen güzel olacak.

fine

He wrote a fine preface to the play. - O, oyun için güzel bir önsöz yazdı.

She is studying fine art at school. - Okulda güzel sanatlar okuyor.

handsome

A very handsome prince met an exceptionally beautiful princess. - Çok yakışıklı bir prens istisnai güzel bir prensesle tanıştı.

He had handsome dark eyes with long lashes. - Onun uzun kirpikli güzel koyu gözleri vardı.

beautifully

She played the piano beautifully. - O, güzelce piyano çaldı.

She can sing and dance beautifully. - O güzel şekilde şarkı söyleyebilir ve dans edebilir.

beautiful, good-looking, elegant; pretty, nice, lovely; good, fine; (hava) fine, pleasant, favourable; shapely; enjoyable; beautifully; well; nicely; beauty; beauty queen; Fine! Good! Well!
comely
the beautiful

I advised the shy young man to declare his love for the beautiful girl. - Ben, utangaç genç adama güzel kıza aşkını ilan etmesini tavsiye ettim.

We stood looking at the beautiful scenery. - Biz güzel manzaraya bakarak ayakta durduk.

nicely

Tom's creative thinking nicely complemented Mary's organizational talents. - Tom'un yaratıcı düşüncesi Mary'nin örgütsel yeteneklerini güzelce tamamladı.

Tom was nicely dressed. - Tom güzel giyinmişti.

dilly
enjoyable
wellfavored
sightly
favourable
(Argo) bad

I can't help but feel like the ending of Breaking Bad was ridiculously rushed, still an amazing show but it could've been better. - Kendimi Breaking Bad'in sonunun gülünç bir şekilde aceleye getirildiğini düşünmekten alıkoyamıyorum - yine de çok güzel bir dizi ama daha iyi olabilirdi.

Time is a good physician, but a bad cosmetician. - Zaman iyi bir hekim ama kötü bir güzellik uzmanıdır.

treacly
sheene
charming

Jane is fat and rude, and smokes too much. However, Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind. - Jane şişman ve kaba ve çok sigara içiyor. Fakat, Ken onun güzel ve çekici olduğunu düşünüyor. Aşkın gözü kördür demelerinin nedeni bu.

dreamy
elegant

The Avenue of the Champs Elysées is very beautiful and very elegant. - Şanzelize Caddesi çok güzel ve çok şıktır.

How about spending an elegant and blissful time at a beauty salon? - Bir güzellik salonunda hoş ve mutlu bir zaman geçirmeye ne dersin?

(Konuşma Dili) bully for you
winsome
gaiiant
sharp

The most beautiful flowers have the sharpest thorns. - En güzel çiçeklerin en keskin dikenleri vardır.

self sufficiency
well-favored
agreeable
well-favoured
delicate
(Argo) def

Mary was definitely the prettiest girl at the party. - Mary kesinlikle partide en güzel kızdı.

A pretty girl like you will definitely be noticed. - Senin gibi güzel bir kız kesinlikle fark edilir.

good-looker
delicious
grateful
good-looking

Mary is a good-looking woman. - Mary güzel bir kadın.

She said that she was good-looking. - O, güzel olduğunu söyledi.

rosy

She has beautiful rosy cheeks. - Onun güzel al yanakları var.

delight
cherub
delightful
enviable
personable
bully
well

She sang pretty well. - O oldukça güzel söyledi.

Mariko speaks English well. - Mariko İngilizceyi güzel konuşur.

good, excellent, fine
shapely
bonny
beauteous
good looking

What did you think of Tom? He's got a nice voice. Just a nice voice? Well, his face is nothing special, right? Really! I think he's pretty good looking. - Tom hakkında ne düşünüyorsun? Onun güzel bir sesi var. Sadece güzel bir ses mi? Pekala, onun yüzü özel bir şey değil, değil mi? Gerçekten mi! Sanırım o oldukça yakışıklı.

This woman is very good looking. - Bu kadın çok güzel görünüyor.

belle

Mary looked like Belle from the Beauty and the Beast. - Mary Güzel ve Çirkin'den Belle'ye benziyordu.

beautifully, well
sweet

The cheesecake tasted too sweet. - Peynirli kekin tadı çok güzeldi.

Because you're a sweet and lovely girl. - Çünkü sen tatlı ve güzel bir kızsın.

fair

The sky promises fair weather. - Gökyüzü güzel hava vaadediyor.

She was the fairest in the whole land. - O bütün ülkenin en güzeliydi.

plummy
swell
prettily
beauty queen
ducky
pulchritudinous
nifty
beautiful, pretty
sapid
appealing

It is possible to launder language to make it more appealing and uplifting. - Onu daha güzel ve çekici yapmak için dili aklamak mümkündür.

goluptious
goodly
güzel konuşan
eloquent

I am not an eloquent man. - Ben güzel konuşan bir adam değilim.

Tom certainly is an eloquent speaker. - Tom kesinlikle güzel konuşan bir konuşmacı.

güzel koku
fragrance

Roses have a nice fragrance. - Güllerin güzel kokusu vardır.

During mating season many animals exude strong fragrances. - Çiftleşme sezonunda birçok hayvan güçlü güzel kokular çıkarır.

güzel durmak
become
güzel (çok)
beautiful
güzel görünüş
glory
güzel kadın
goddess
güzel kokulu
fragrant

These flowers are not only beautiful but also fragrant. - Bu çiçekler sadece güzel değil fakat aynı zamanda güzel kokulu da.

The flower planted in our porch is very fragrant. - Bizim verandada dikili çiçek çok güzel kokulu.

güzel kokulu
fragrance
güzel konuşan
conversational
güzel konuşan kimse
conversationalist
güzel kız
doll
güzel kız
beauty
güzel yan
beauty
güzel kişi
beauty
güzel (hava)
fine
güzel ahlak
social ethics
güzel davranış
gesture
güzel gözler
beautiful eyes
güzel güzel
peacefully
güzel güzel
calmly
güzel güzel
beautifully
güzel güzel
finely
güzel güzel
calmly and quietly
güzel kadın
beauty

Mrs. Smith was a famous beauty. - Bayan Smith ünlü bir güzel kadındı.

güzel kokulu
sweet smelling
güzel konuşan
silver-tongued
güzel konuşma
elocutionary
güzel konuşma
elocution
güzel kız
chick
güzel kız
eyefull
güzel kızlar
beautiful girls
güzel olmak
become beautiful
güzel olmak
be beautiful
güzel vücutlu
well rounded
güzel şehir
beautiful city
güzel şey
beauty
güzel bir dille anlatmak
clothe
güzel kokular
fragrances
güzel konuşmak
good to talk
güzel rastlantı
good coincidence
güzel ses
beautiful voice
güzel, sevimli (insan)
nice, cute (men)
Güzel sanat ilâhelerinin dağı
Helicon
Güzel sanatlar tanrıçalarının dağı
Parnassus
güzel Sanatlar Akademisi formerly the Academy of Fine Arts
(in Istanbul)
güzel adayı
bathing beauty
güzel adayı
bathing belle
güzel ama ifadesiz yüzlü kimse
wax doll
güzel ama kafasız kız
doll's face
güzel ama kafasız kız
doll
güzel ama yapmacıklı
namby pamby
güzel bir gün
It's a nice day
güzel bulmak
find someone beautiful
güzel bulmak
find something beautiful
güzel duran
becoming
güzel elbise
finery
güzel fakat değersiz şey
bauble
güzel genç kız
gamine
güzel giyinmek
doll up
güzel göstermek
set off
güzel güzel
calmly, peacefully
güzel güzel
beautifully, calmly and quietly
güzel hava
fine weather
güzel ifade edilmiş
well turned
güzel ifade etmek
turn a phrase
güzel insan
beautiful-good person
güzel kadın
trick
güzel kadın resmi
pin-up
güzel kimse
vision
güzel kokmak
be fragrant with
güzel koku
scent
güzel koku
sweetness
güzel koku
aroma
güzel koku
perfume

That perfume smells good. - O parfüm güzel kokuyor.

güzel koku
sweet

Their flowers smell sweet. - Çiçekleri güzel kokuyor.

This flower smells sweet. - Bu çiçek güzel kokuyor.

güzel koku vermek
perfume
güzel kokulu
odoriferous
güzel kokulu
aromatic
güzel kokulu
redolent
güzel kokulu
nosey
güzel kokulu
nosy
güzel kokulu bir ağaç
Angostura
güzel konuşan
silver tongued
güzel konuşan
well-spoken
güzel konuşan kimse
orator
güzel konuşma
a glib tongue
güzel konuşma
atticism
güzel konuşma
rhetoric
güzel konuşma bilgisi
paralinguistics
güzel konuşmacı
rhetorician
güzel kız
sylph
güzel kız
rose
güzel kız
juicy girl
güzel kız
pretty girl

Who is the pretty girl sitting beside Jack? - Jack'in yanında oturan güzel kız kim?

The pretty girl in the bikini was an eye-opener on the beach. - Bikinili güzel kız sahilde bir göz açıcı idi.

güzel kız
eyeful
güzel kız
nymph
güzel kız
smasher
güzel kız
a smasher of a girl
güzel kız
beautiful girl

The beautiful girl with black hair was in the park. - Siyah saçlı güzel kız parkta idi.

She had two beautiful girls at one birth. - Onun bir doğumda iki güzel kızı oldu.

güzel manzaralı yer
beauty spot
güzel olma
beauteousness
güzel olmak
1. to become beautiful. 2. to become good or excellent
güzel olmak
be a good looker
güzel parça
titbit
güzel sanat
vertu
güzel sanat
fine art

You don't have to study at a school of fine arts to become an artist. - Sanatçı olmak için bir güzel sanatlar okulunda okumak zorunda değilsiniz.

Where is the Palace of Fine Arts? - Güzel Sanatlar Sarayı nerede?

güzel sanat
virtu
güzel sanat eseri
article of vertu
güzel sanat eserleri
virtu
güzel sanat eserleri
vertu
güzel sanatlar
fine arts

Where is the Palace of Fine Arts? - Güzel Sanatlar Sarayı nerede?

The fine arts flourished in Italy in the 15th century. - Güzel sanatlar on beşinci yüzyılda İtalya'da gelişti.

güzel sanatlar
fine arts, the arts
güzel sanatlar meraklısı
dilettante
güzel sanatlar meraklısı kimse
virtuoso
güzel sanatlar sevgisi
virtu
güzel sanatlar sevgisi
virtuosity
güzel sanatlar sevgisi
vertu
güzel sanatlarla ilgili
artistic
güzel sanatlarla ilgili
artistical
güzel sanatlarla uğraşma
artistry
güzel sayfa print
right-hand page
güzel sesli
tuneful
güzel sesli ardıçkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: karatavukgiller,ardıçkuşugiller) [syn.: güzel sesli ardıçkuşu, öter ardıçı] song thrush
güzel söz söyleme sanatı
eloquence
güzel tatlı
ambrosial
güzel ve etkili konuşma
oratory
güzel ve çekici kız
looker
güzel yazı sanatı
calligraphy
güzel yüz
sweet face
güzel şey
eyeful
günün güzel geçsin
have a nice day
en güzel zaman
prime

He was cut down in his prime. - O, en güzel zamanında öldürüldü.

Tom is now in his prime. - Tom şu an en güzel zamanında.

güzel bir şekilde
nice

That's not a very nicely asked question. - O çok güzel bir şekilde sorulan bir soru değil.

Layla dressed nicely. - Leyla güzel bir şekilde giyindi.

gelişi güzel
indiscriminately
güzeller
the beautiful
küçük ve güzel
bijou
tadı güzel
junk food
çok güzel kız
peach
aroma (güzel) koku
aroma
en güzel
finest

This is the finest picture I have ever seen. - Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel resim.

Lee was dressed in his finest clothing. - Lee en güzel elbisesini giymişti.

gelişi güzel
cursory
gelişi güzel
haphazard
görünmek (güzel, hasta vb)
look
güzel bir şekilde
smoothly
güzel görünmek
seem beautiful
hava güzel
weather is nice
ince güzel
sylphlike
kafası güzel
(Argo) high
koku (güzel)
scent
koyu ve güzel (renk)
rich
Türkisch - Türkisch
Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde
Pek iyi, doğru
Görgü kurallarına uygun olan
Güzellik kraliçesi
Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran
Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı
Güzel kız veya kadın
Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran
İyi; hoş
Sakin, hoş (hava)
Sakin, hoş
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran. İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan
(Osmanlı Dönemi) BEHİYE
cemile
cıcık
gökçe
cemil
(Osmanlı Dönemi) CEMİL
(Osmanlı Dönemi) BÂHİR
güzel duyu
Estetik, bediiyat
güzel duyuculuk
Estetikçilik, estetizm
güzel duyusal
Estetik
güzel güzel
Olağan bir durumda, herhangi bir sıkıntıya uğramadan
güzel olmak
Güzelleşmek
güzel sanatlar
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
güzel yazı sanatı
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
Güzel koku
buke
Güzel koku
yabar
Güzel koku
rayiha
Güzel koku
arf
Güzel koku
burcu
Güzel koku
aroma
Güzel koku
parfüm
Güzel koku
nefha
Güzel koku
ıtır
Güzel koku
mis
Güzel koku
(Osmanlı Dönemi) KAHVE
Güzel koku
(Osmanlı Dönemi) REYYA
Güzel kokulu
iğenli
Güzel kokulu
(Osmanlı Dönemi) BÛYA
Güzel kokulu
rayihalı
Güzel kokulu
mis
Güzel kokulu
ıtri
Güzel sanatlar
(Hukuk) SANAYİİ NEFİSE
Güzel sanatlar
sanayiinefise