güzel

listen to the pronunciation of güzel
Türkisch - Englisch
good

At last a good idea struck me. - Sonunda aklıma güzel bir fikir geldi.

Attendance should be good provided the weather is favorable. - Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı.

lovely

Meg has a lovely face. - Meg'in güzel bir yüzü var.

Because you're a sweet and lovely girl. - Çünkü sen tatlı ve güzel bir kızsın.

pleasant

It was hard for me to act pleasantly to others. - Başkalarına güzel bir şekilde davranmak benim için çok zordu.

It is very pleasant to cross the ocean by ship. - Gemi ile okyanusu geçmek çok güzel.

pretty

My mother bought me a pretty dress this past Sunday. - Geçtiğimiz Pazar annem bana güzel bir elbise aldı.

Betty is a pretty girl, isn't she? - Betty güzel bir kızdır, değil mi?

nice

I hope it will be nice. - Havanın güzel olacağını umuyorum.

It must be nice to have friends in high places. - Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı.

beautiful

I am more beautiful than you. - Ben senden daha güzelim.

She is very beautiful, and what is more, very wise. - O çok güzeldir, daha neyse çok akıllıcadır.

smart

She's smarter than Mary, but not as beautiful. - O, Mary'den daha akıllı fakat onun kadar güzel değil.

It's the smart thing to do. - Bu yapılacak güzel bir şey.

beauty

That car is a real beauty. - O araba gerçek bir güzelliktir.

Japan is famous for her scenic beauty. - Japonya manzara güzelliğiyle ünlüdür.

beautifully

She can sing and dance beautifully. - O güzel şekilde şarkı söyleyebilir ve dans edebilir.

She played the piano beautifully. - O, güzelce piyano çaldı.

handsome

He had handsome dark eyes with long lashes. - Onun uzun kirpikli güzel koyu gözleri vardı.

A very handsome prince met an exceptionally beautiful princess. - Çok yakışıklı bir prens istisnai güzel bir prensesle tanıştı.

fine

The island has a fine harbor. - Adanın güzel bir limanı var.

He wrote a fine preface to the play. - O, oyun için güzel bir önsöz yazdı.

beautiful, good-looking, elegant; pretty, nice, lovely; good, fine; (hava) fine, pleasant, favourable; shapely; enjoyable; beautifully; well; nicely; beauty; beauty queen; Fine! Good! Well!
likely

It is likely to be fine tomorrow. - Yarın hava muhtemelen güzel olacak.

comely
the beautiful

The beautiful French language is lost. - Güzel Fransızca lisanı kayboldu.

The beautiful girl with black hair was in the park. - Siyah saçlı güzel kız parkta idi.

wellfavored
enjoyable
(Argo) bad

Time is a good physician, but a bad cosmetician. - Zaman iyi bir hekim ama kötü bir güzellik uzmanıdır.

One of the nice things about being bald is that you never have a bad hair day. - Kel olmakla ilgili güzel şeylerden biri, asla kötü bir saçlı bir gününün olmamasıdır.

favourable
sightly
dilly
nicely

I thought it worked nicely. - Onun güzelce çalıştığını düşündüm.

Tom was nicely dressed. - Tom güzel giyinmişti.

grateful
charming

Jane is fat and rude, and smokes too much. However, Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind. - Jane şişman ve kaba ve çok sigara içiyor. Fakat, Ken onun güzel ve çekici olduğunu düşünüyor. Aşkın gözü kördür demelerinin nedeni bu.

cherub
delightful
sheene
good-looking

She said that she was good-looking. - O, güzel olduğunu söyledi.

That girl is good-looking. - O kız güzel görünümlü.

delicious
treacly
rosy

She has beautiful rosy cheeks. - Onun güzel al yanakları var.

elegant

Fifth Avenue is an elegant street. - Beşinci sokak güzel bir sokaktır.

How about spending an elegant and blissful time at a beauty salon? - Bir güzellik salonunda hoş ve mutlu bir zaman geçirmeye ne dersin?

good-looker
(Konuşma Dili) bully for you
self sufficiency
enviable
winsome
gaiiant
dreamy
(Argo) def

You're definitely prettier than Mary. - Kesinlikle Mary'den daha güzelsin.

The most beautiful victory is to defeat one's heart. - En güzel zafer, birinin kalbini kazanmaktır.

sharp

The most beautiful flowers have the sharpest thorns. - En güzel çiçeklerin en keskin dikenleri vardır.

delight
well-favored
agreeable
well-favoured
delicate
personable
bully
goluptious
good, excellent, fine
goodly
appealing

It is possible to launder language to make it more appealing and uplifting. - Onu daha güzel ve çekici yapmak için dili aklamak mümkündür.

sapid
well

Why sentences? …you may ask. Well, because sentences are more interesting. - Neden cümleler? ... diye sorabilirsiniz. Güzel, çünkü cümleler daha ilgi çekicidir.

Switzerland is a very beautiful country and well worth visiting. - İsviçre, çok güzel bir ülkedir ve ziyaret edilmeye değerdir.

beautiful, pretty
sweet

The cheesecake tasted too sweet. - Peynirli kekin tadı çok güzeldi.

That flower smells sweet. - O çiçek güzel kokuyor.

bonny
belle

Mary looked like Belle from the Beauty and the Beast. - Mary Güzel ve Çirkin'den Belle'ye benziyordu.

nifty
good looking

What did you think of Tom? He's got a nice voice. Just a nice voice? Well, his face is nothing special, right? Really! I think he's pretty good looking. - Tom hakkında ne düşünüyorsun? Onun güzel bir sesi var. Sadece güzel bir ses mi? Pekala, onun yüzü özel bir şey değil, değil mi? Gerçekten mi! Sanırım o oldukça yakışıklı.

That lady is very good looking. - O hanım çok güzel gözüküyor.

beauteous
beautifully, well
shapely
fair

The sky promises fair weather. - Gökyüzü güzel hava vaadediyor.

After the rain, fair weather. - Yağmurdan sonra, güzel hava.

plummy
swell
prettily
beauty queen
ducky
pulchritudinous
güzel konuşan
eloquent

Cicero was the most eloquent of the Roman orators. - Çiçero Roma hatiplerinin en güzel konuşanıydı.

Tom certainly is an eloquent speaker. - Tom kesinlikle güzel konuşan bir konuşmacı.

güzel koku
fragrance

This flower gives off a strong fragrance. - Bu çiçek güçlü bir güzel koku verir.

Roses have a nice fragrance. - Güllerin güzel kokusu vardır.

güzel durmak
become
güzel (çok)
beautiful
güzel görünüş
glory
güzel kadın
goddess
güzel kokulu
fragrant

The flower planted in our porch is very fragrant. - Bizim verandada dikili çiçek çok güzel kokulu.

These flowers are not only beautiful but also fragrant. - Bu çiçekler sadece güzel değil fakat aynı zamanda güzel kokulu da.

güzel kokulu
fragrance
güzel konuşan
conversational
güzel konuşan kimse
conversationalist
güzel kız
beauty
güzel kız
doll
güzel yan
beauty
güzel kişi
beauty
güzel (hava)
fine
güzel ahlak
social ethics
güzel davranış
gesture
güzel gözler
beautiful eyes
güzel güzel
calmly
güzel güzel
finely
güzel güzel
peacefully
güzel güzel
calmly and quietly
güzel güzel
beautifully
güzel kadın
beauty

Mrs. Smith was a famous beauty. - Bayan Smith ünlü bir güzel kadındı.

güzel kokulu
sweet smelling
güzel konuşan
silver-tongued
güzel konuşma
elocutionary
güzel konuşma
elocution
güzel kız
chick
güzel kız
eyefull
güzel kızlar
beautiful girls
güzel olmak
be beautiful
güzel olmak
become beautiful
güzel vücutlu
well rounded
güzel şehir
beautiful city
güzel şey
beauty
güzel bir dille anlatmak
clothe
güzel kokular
fragrances
güzel konuşmak
good to talk
güzel rastlantı
good coincidence
güzel ses
beautiful voice
güzel, sevimli (insan)
nice, cute (men)
Güzel sanat ilâhelerinin dağı
Helicon
Güzel sanatlar tanrıçalarının dağı
Parnassus
güzel Sanatlar Akademisi formerly the Academy of Fine Arts
(in Istanbul)
güzel adayı
bathing beauty
güzel adayı
bathing belle
güzel ama ifadesiz yüzlü kimse
wax doll
güzel ama kafasız kız
doll's face
güzel ama kafasız kız
doll
güzel ama yapmacıklı
namby pamby
güzel bir gün
It's a nice day
güzel bulmak
find something beautiful
güzel bulmak
find someone beautiful
güzel duran
becoming
güzel elbise
finery
güzel fakat değersiz şey
bauble
güzel genç kız
gamine
güzel giyinmek
doll up
güzel göstermek
set off
güzel güzel
calmly, peacefully
güzel güzel
beautifully, calmly and quietly
güzel hava
fine weather
güzel ifade edilmiş
well turned
güzel ifade etmek
turn a phrase
güzel insan
beautiful-good person
güzel kadın
trick
güzel kadın resmi
pin-up
güzel kimse
vision
güzel kokmak
be fragrant with
güzel koku
scent
güzel koku
sweetness
güzel koku
aroma
güzel koku
perfume

That perfume smells good. - O parfüm güzel kokuyor.

güzel koku
sweet

That flower smells sweet. - O çiçek güzel kokuyor.

Their flowers smell sweet. - Çiçekleri güzel kokuyor.

güzel koku vermek
perfume
güzel kokulu
nosey
güzel kokulu
odoriferous
güzel kokulu
redolent
güzel kokulu
aromatic
güzel kokulu
nosy
güzel kokulu bir ağaç
Angostura
güzel konuşan
silver tongued
güzel konuşan
well-spoken
güzel konuşan kimse
orator
güzel konuşma
a glib tongue
güzel konuşma
rhetoric
güzel konuşma
atticism
güzel konuşma bilgisi
paralinguistics
güzel konuşmacı
rhetorician
güzel kız
eyeful
güzel kız
sylph
güzel kız
rose
güzel kız
juicy girl
güzel kız
pretty girl

The pretty girl in the bikini was an eye-opener on the beach. - Bikinili güzel kız sahilde bir göz açıcı idi.

That pretty girl is my sister. - O güzel kız benim kız kardeşim.

güzel kız
a smasher of a girl
güzel kız
nymph
güzel kız
smasher
güzel kız
beautiful girl

I advised the shy young man to declare his love for the beautiful girl. - Ben, utangaç genç adama güzel kıza aşkını ilan etmesini tavsiye ettim.

I am getting married to the most beautiful girl in town. - Kasabadaki en güzel kızla evleniyorum.

güzel manzaralı yer
beauty spot
güzel olma
beauteousness
güzel olmak
1. to become beautiful. 2. to become good or excellent
güzel olmak
be a good looker
güzel parça
titbit
güzel sanat
fine art

She is studying fine art at school. - Okulda güzel sanatlar okuyor.

The fine arts flourished in Italy in the 15th century. - Güzel sanatlar on beşinci yüzyılda İtalya'da gelişti.

güzel sanat
vertu
güzel sanat
virtu
güzel sanat eseri
article of vertu
güzel sanat eserleri
vertu
güzel sanat eserleri
virtu
güzel sanatlar
fine arts

The fine arts flourished in Italy in the 15th century. - Güzel sanatlar on beşinci yüzyılda İtalya'da gelişti.

You don't have to study at a school of fine arts to become an artist. - Sanatçı olmak için bir güzel sanatlar okulunda okumak zorunda değilsiniz.

güzel sanatlar
fine arts, the arts
güzel sanatlar meraklısı
dilettante
güzel sanatlar meraklısı kimse
virtuoso
güzel sanatlar sevgisi
virtuosity
güzel sanatlar sevgisi
vertu
güzel sanatlar sevgisi
virtu
güzel sanatlarla ilgili
artistic
güzel sanatlarla ilgili
artistical
güzel sanatlarla uğraşma
artistry
güzel sayfa print
right-hand page
güzel sesli
tuneful
güzel sesli ardıçkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: karatavukgiller,ardıçkuşugiller) [syn.: güzel sesli ardıçkuşu, öter ardıçı] song thrush
güzel söz söyleme sanatı
eloquence
güzel tatlı
ambrosial
güzel ve etkili konuşma
oratory
güzel ve çekici kız
looker
güzel yazı sanatı
calligraphy
güzel yüz
sweet face
güzel şey
eyeful
günün güzel geçsin
have a nice day
en güzel zaman
prime

Tom is now in his prime. - Tom şu an en güzel zamanında.

He was cut down in his prime. - O, en güzel zamanında öldürüldü.

güzel bir şekilde
nice

Layla dressed nicely. - Leyla güzel bir şekilde giyindi.

That's not a very nicely asked question. - O çok güzel bir şekilde sorulan bir soru değil.

gelişi güzel
indiscriminately
güzeller
the beautiful
küçük ve güzel
bijou
tadı güzel
junk food
çok güzel kız
peach
aroma (güzel) koku
aroma
en güzel
finest

This is the finest picture I have ever seen. - Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel resim.

Lee was dressed in his finest clothing. - Lee en güzel elbisesini giymişti.

gelişi güzel
cursory
gelişi güzel
haphazard
görünmek (güzel, hasta vb)
look
güzel bir şekilde
smoothly
güzel görünmek
seem beautiful
hava güzel
weather is nice
ince güzel
sylphlike
kafası güzel
(Argo) high
koku (güzel)
scent
koyu ve güzel (renk)
rich
Türkisch - Türkisch
Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde
Pek iyi, doğru
Görgü kurallarına uygun olan
Güzellik kraliçesi
Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran
Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı
Güzel kız veya kadın
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran. İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
Sakin, hoş (hava)
Sakin, hoş
İyi; hoş
Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran
(Osmanlı Dönemi) BEHİYE
cemile
(Osmanlı Dönemi) BÂHİR
cıcık
gökçe
cemil
(Osmanlı Dönemi) CEMİL
güzel duyu
Estetik, bediiyat
güzel duyuculuk
Estetikçilik, estetizm
güzel duyusal
Estetik
güzel güzel
Olağan bir durumda, herhangi bir sıkıntıya uğramadan
güzel olmak
Güzelleşmek
güzel sanatlar
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
güzel yazı sanatı
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
Güzel koku
mis
Güzel koku
buke
Güzel koku
(Osmanlı Dönemi) KAHVE
Güzel koku
(Osmanlı Dönemi) REYYA
Güzel koku
ıtır
Güzel koku
nefha
Güzel koku
(Osmanlı Dönemi) ARF
Güzel koku
parfüm
Güzel koku
aroma
Güzel koku
burcu
Güzel koku
yabar
Güzel koku
rayiha
Güzel kokulu
iğenli
Güzel kokulu
(Osmanlı Dönemi) BÛYA
Güzel kokulu
rayihalı
Güzel kokulu
mis
Güzel kokulu
ıtri
Güzel sanatlar
(Hukuk) SANAYİİ NEFİSE
Güzel sanatlar
sanayiinefise