güçlü

listen to the pronunciation of güçlü
Türkisch - Englisch
strong

The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities. - İki insan birbirlerini mükemmel şekilde anlıyorlardı, ve birbirlerinin güçlü niteliklerine karşılıklı saygıları vardı.

Turkey was stronger than Greece. - Türkiye, Yunanistan'dan daha güçlüydü.

powerful

What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools? - Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi farklı dilleri olan iki güçlü devlet ilköğretim okullarında Esperanto deneysel öğretimi üzerinde anlaşmaya varsalardı ne olurdu?

Japan was becoming more powerful in Asia. - Japonya Asya'da daha güçlü hale geliyordu.

forceful

He was a forceful leader. - O, güçlü bir liderdi.

My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future. - Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır.

robust
potent

This snake's venom is very potent. - Bu yılanın zehiri çok güçlü.

Imagination is a very potent tool. - Hayal gücü çok güçlü bir araçtır.

bouncing
heroic
furious
influential
intense
(Bilgisayar) firm

Our friendship remained firm. - Bizim dostluğumuz güçlü kaldı.

hard-hitting
high-powered

Tom owns a high-powered rifle. - Tom'un yüksek güçlü bir tüfeği var.

Dan was known to have high-powered weapons. - Dan'ın yüksek güçlü silahlara sahip olduğu biliniyordu.

high-pressure
full-blooded
(Kanun) virtual
stor

The strong wind indicates that a storm is coming. - Güçlü rüzgar bir fırtınanın geleceğini gösterir.

Sami shared his powerful story. - Sami güçlü hikayesini paylaştı.

drastic

Such drastic economic growth cannot be sustained. - Böyle güçlü ekonomik büyüme sürdürülemez.

full-bodied
beefy
tough

Times are tough. Try to be strong! - Devir kötü. Güçlü olmaya çalış!

Athletes must be tough not only physically, but also mentally. - Atletler sadece fiziksel olarak değil fakat aynı zamanda zihinsel olarak da güçlü olmalılar.

substantial
vigorously
emphatic
heavy

I'm strong enough to carry those heavy metal boxes. - Şu ağır metal kutuları taşıyacak kadar güçlüyüm.

I'm strong enough to carry those heavy metal boxes. - Bu ağır metal kutuları taşımak için yeterince güçlüyüm.

dynamic
intensely
persuasive
high pressure
iron

This boat is made with high grade aluminum and high strength iron. - Bu tekne üstün kaliteli alüminyum ve yüksek güçlü demir ile yapılır.

strong, powerful, mighty; robust; potent, cogent, persuasive; influential, forcible; keen, acute, strong; furious, intense; high-powered
brawny
pithy
powerful, strong, mighty, vigorous
spirited

She chose the most spirited horse in the stable. - O, ahırdaki en güçlü atı seçti.

influential, powerful, strong; potent
virile
keen
stout
powerful, forceful, effective, forcible
exerting great force
vigorous

Paul is more vigorous than Marc. - Paul Marc'tan daha güçlü.

The slave has his pride; he agrees to obey only the most vigorous despot. - Kölenin gururunu vardır; o sadece en güçlü despota itaat etmeyi kabul eder.

mighty

Don't talk in such a high and mighty way. - Böyle yüksek ve güçlü şekilde konuşma.

You're a mighty good feller. - Sen güçlü iyi bir arkadaşsın.

voluminous
sinewy
prepotent
(üslup) sinewed
powerful, violent, forceful, vigorous
full blooded
stalwart
sturdy
energetic
vivid
able bodied
able

Tom is barely able to stay awake. - Tom güçlükle uyanık kalabildi.

Since he was able to walk so far, he must have strong legs. - Bu kadar uzağa yürüyebildiği için, o güçlü bacaklara sahip olmalı.

pronounced
massive
lusty
muscular
forcible
hardy
acute

He has an acute sense of observation. - O güçlü bir gözlem duygusuna sahiptir.

stentorian
sappy
is able
stronger

He is stronger than I am. - O benden daha güçlüdür.

He is stronger than ever. - O, her zamankinden daha güçlüdür.

powered
husky
strapping
fullblooded
güç
power

In critical moments even the very powerful have need of the weakest. - Kritik anlarda en güçlülerin bile zayıflara ihtiyacı vardır.

What would happen if two powerful nations with different languages - such as United States and China - would agree upon the experimental teaching of Esperanto in elementary schools? - Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi farklı dilleri olan iki güçlü devlet ilköğretim okullarında Esperanto deneysel öğretimi üzerinde anlaşmaya varsalardı ne olurdu?

güç
(Askeri) strength

The strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need. - İhracat pazarlarında rekabet gücünün güçlendirilmesi acil bir ihtiyaçtır.

Western nations have to put their heads together to strengthen the dollar. - Batılı ülkeler doları güçlendirmek için baş başa verip düşünüyorlar.

güç
force

The Japanese military forces seemed too strong to stop. - Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu.

In the first few hours of the battle, Union forces were winning. - Savaşın ilk birkaç saati içinde, Birlik güçleri kazanıyorlardı.

güçlü kuvvetli
burly
güçlü bir biçimde
spiritedly
güçlü bir inanç duymak
believe
güçlü bir şekilde
powerfully
güçlü bir şekilde
influentially
güçlü burgaç
whirlpool
güçlü duygu
passion
güçlü duygu
emotion
güçlü inanç
faith
güçlü istek
itch
güçlü istek
longing
güçlü kuvvetli
sturdy
güçlü kuvvetli
red-blooded
güçlü tutmak
sustain
güçlü tutulmuş
sustained
güçlü ve gözü pek
redoubtable
güçlü yakınsaklık
strong convergence
güçlü bellek
retentive memory
güçlü, kuvvetli, sağlam
powerful, strong, robust
güçlü, önemli
powerful, important
güçlü (üslup)
sinewy
güçlü adam
he-man
güçlü adam
strong man

Oh Tom, you big, strong man! Come here and kiss me! I'm sorry! I'm married! - Ah Tom, sen büyük, güçlü adamsın! Buraya gel ve beni öp! Üzgünüm! Ben evliyim!

güçlü adam
he man
güçlü akışkan
power law fluid
güçlü bir halde
beefily
güçlü bir yapıştırıcı
seccotine
güçlü bir yorumu olma
pithiness
güçlü egemenliği
(Dilbilim) survival of the fittest
güçlü el
powerful hand
güçlü etkinlik biçimi
(Ticaret) semistrong form efficiency
güçlü filtreleme
deep packet filtering
güçlü golf sopası
(Bilgisayar) power wedge
güçlü hafıza
retentive memory
güçlü inanç
Pietism
güçlü irade
iron will
güçlü kalp
athletic heart
güçlü kanıt
(Kanun) hard evidence
güçlü kanıtlar sunmak
(deyim) clinch an argument
güçlü kanıtlara dayalı
testatum
güçlü kanıtları olmak
remonstrate
güçlü kuvvetli
strong and healty
güçlü kuvvetli
able-bodied
güçlü kuvvetli
hardy
güçlü kuvvetli
beefy, sturdy, burly, hefty, able-bodied
güçlü kuvvetli
very strong and healthy
güçlü kuvvetli (kimse)
stalwart
güçlü olarak
strong
güçlü olarak
burlily
güçlü parola
strong password
güçlü patlayıcı
disruptive explosive
güçlü patlayıcı
powerful explosive
güçlü patlayıcı
high explosive
güçlü ses
voluminous voice
güçlü sesi
(Tiyatro) mighty voice
güçlü sporcu
hearty
güçlü tanzim teşhir
(Ticaret) power merchandising
güçlü umut
lively hope
güçlü ve cesur
like a Trojan
güçlü ve zayıf noktaları
strengths and weaknesses
güçlü ve şiddetli dalga
roust
güçlü yetkilendirme
strong authentication
güçlü çekimi olan
affinitative
güç
{i} intensity
güç
might

The pen is mightier than the sword. - Kalem kılıçtan daha güçlüdür.

Even the mightiest of empires comes to an end. - En güçlü imparatorlukların bile sonu gelir.

güç
dominance
güç
{i} ability

The ability to show weakness is a strength. - Zayıflığı gösterme yeteneği bir güçtür.

kadar güçlü
as strong as
kişinin en güçlü tarafı
forte
(bellek) güçlü
tenacious
(ses) güçlü
piercing
algılaması güçlü
insightful
bedence güçlü
athletic
cinsel yönden güçlü
virile
en güçlü sınama
most powerful test
güç
invest

A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital. - Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir.

güç
muscle

He muscled his way through the crowd. - Kalabalığın içinde güçlükle ilerledi.

Without strong tendons, large muscles are of no use. - Güçlü tendonlar olmadan büyük kasların kullanımı yoktur.

güç
(Ticaret) coercive power
güç
tough

Athletes must be tough not only physically, but also mentally. - Atletler sadece fiziksel olarak değil fakat aynı zamanda zihinsel olarak da güçlü olmalılar.

Times are tough. Try to be strong! - Devir kötü. Güçlü olmaya çalış!

güç
vires
güç
troublesome
güç
problematic
güç
(deyim) go hard with
güç
puissance
güç
formidable
güç
virtue

Calm is a virtue of the strong. - Sakinlik, güçlünün bir erdemidir.

güç
onerous ağır
güç
austere
güç
stiff
güç
duty

Tom has a strong sense of duty. - Tom'un güçlü bir görev duygusu var.

güç
competency
güç
mean

A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital. - Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir.

güç
laborious
güç
choosy
güç
ascendancy
güç
fastidious
güç
compulsion
güç
resource
güç
onerous
güç
(deyim) go hard for
kavraması güçlü
insightful
çok güçlü
high-powered
çok güçlü
all powerful
çok güçlü
concentrated
çok güçlü
concerted

Despite concerted effort by the government and private actors, the language's future is bleak. - Hükümet ve özel aktörlerin çok güçlü çabalarına rağmen dilin geleceği umutsuzdur.

çok güçlü
high-power
çok güçlü
steel
önemli ve güçlü kişiler
(deyim) big guns
güç
exacting
güç
effort

Despite concerted effort by the government and private actors, the language's future is bleak. - Hükümet ve özel aktörlerin çok güçlü çabalarına rağmen dilin geleceği umutsuzdur.

güç
impossible
güç
push
güç
torque
güç
arduous
güç
sinew
güç
strenuous
güç
troublous
güç
ascendance
güç
difficult

He was confronted with some difficulties. - Bazı güçlüklerle yüz yüze getirildi.

The old woman climbed the stairs with difficulty. - Yaşlı kadın merdivenleri güçlükle tırmandı.

güç
rough
güç
zip
güç
sticky
güç
sap
güç
thews
güç
arm

He has very strong arms. - Onun çok güçlü kolları var.

Germany then had a powerful army. - O zaman Almanya'nın güçlü bir ordusu vardı.

güç
energy

The cells have the capacity to convert food into energy. - Hücrelerin gıdayı enerjiye dönüştürme güçleri var.

güç
ardous
güç
heavy

We expect heavy resistance. - Güçlü direnme bekliyoruz.

I'm strong enough to carry those heavy metal boxes. - Bu ağır metal kutuları taşımak için yeterince güçlüyüm.

güç
trying

They are trying to cozy up to imperialist forces in order to achieve their political aims. - Onlar politik amaçlarına ulaşmak için sömürgeci güçlere yaranmaya çalışmaktadırlar.

The Ukrainian security forces are trying to occupy the towns and villages between Donetsk and Luhansk in order to cut off those two important cities from each other. - Ukrayna güvenlik güçleri bu iki önemli kenti birbirinden ayırmak amacıyla Donetsk ve Luhansk arasındaki kasaba ve köyleri işgal etmeye çalışıyorlar.

güç
{i} potential
etkileyici, güçlü
impressive, powerful
güç
power of
güç
tricky
hem suçlu hem güçlü
both offenders and stronger
algılaması güçlü
percipient
aşırı güçlü
superpower
bedenen güçlü yolcu
(Turizm) able-bodied passenger
bodur ama güçlü hayvan
chunk
boğa gibi güçlü
(deyim) as strong as an ox
daha güçlü bir gözlük denemek istiyorum
I would like to try some stronger glasses
daha güçlü bir nedenle
a fortiori
daha güçlü hale getirilmiş
amplified
daha güçlü yapmak
toughen
donanması güçlü ülke
sea power
düşük güçlü
low-power
ekonomik bakımdan güçlü
respectable
güç
{i} sting
Türkisch - Türkisch
Gücü olan, kuvvetli: "Hele kendini güçlü hissederse, tetik ol, basbayağı saldırganlaşır."- A. İlhan
Gücü olan, kuvvetli
Nitelikleri ile etki yaratan, etkili
Nitelikleri ile etki yaratan, etkili: "Kitabında ne kadar güçlü ve üslup sahibi bir yazar olduğunu belgeler."- H. Taner. Şiddeti çok olan
Şiddeti çok olan
Etkisi, önemi büyük olan, forslu
pençeli
vahşi
çelimli
güçlü kuvvetli
Maddî ve manevî bakımlardan gücü, destekçisi olan, torpili olan
güçlü kuvvetli
Sağlığı, gücü, kuvveti yerinde olan
Güç
kuvvet
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
(Osmanlı Dönemi) Suçlu olduğu hâlde suçunu bilmez ve suçsuz olduğunu iddia eder kimse hakkında kullanılan bir tâbirdir
güç
Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat
güç
Yapılması zor, çetin
güç
Bir toprağın verimlilik yeteneği
güç
Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği
güç
Güçtür şiir söylemek, nesir yazmaktan çok güçtür."- N. Ataç
güç
Yapılması zor, çetin: "Değiştirmedim ben düşüncemi
güç
Yeterliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse
güç
Zorlukla: "Kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu
güç
Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli
güç
Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik
güç
Sınırsız, mutlak nitelik
güç
Ağır ve yorucu emekle yapılan, gücü, müşkül
güç
Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet
güç
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
güç
Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği
güç
Birim zamanda yapılan iş
güç
Bir ulusun, bir ordunun vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli
güç
Zorlukla
güç
Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet
güçlü
Favoriten