virtual

listen to the pronunciation of virtual
Englisch - Türkisch
gerçekte etkili olan
{s} asıl
{s} sanal

Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir. - Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels.

Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur. - Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses.

{s} gerçek kuvveti olan
{s} gerçek

Sanal gerçekliği hiç denedin mi? - Have you ever tried virtual reality?

Tom'u bizimle gelmesi için ikna etmek gerçekte imkansız olurdu. - It would be virtually impossible to convince Tom to come along with us.

varsayılan
virtuallygerçekte
sanal/as
gerçekte olan
gayriresmi
hakiki
(Denizbilim) virtüel
zahiri
hemen hemen

Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur. - Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses.

Öğrenme muhtemelen hemen hemen katıldığımız her faaliyette yer alır. - Learning probably takes place in virtually every activity in which we take part.

zımni
ismen olmasa da fiilen var olan
gerçekte etkili olan, fiili, gerçek, asıl; gayriresmi (Resmen kabul edilmemiş fakat fiilen olmuş bir şeyi niteler): This is a virtual
fiilen
{s} 1. gerçekte etkili olan, fiili, gerçek, asıl; gayriresmi (Resmen kabul edilmemiş fakat fiilen olmuş bir şeyi niteler): This is a virtual
kuvvette olup eyleme geçmemiş
a virtual promise ima edilen vaat
the virtual ruler kuvvetine dayanarak hüküm süren kimse
gerçek olmayan
(Kanun) güçlü
(Kanun) kuvvetli
edimsel
edimsiz
görünümsel
virtual private networks
Sanal Özel Ağ: internet üzerinde kurulu bilgisayarlar grubudur. Bu özel bilgisayar ağı, örneğin yerel bir ağa fiziksel erişimi bulunmayan, dışarıdaki bir kişi tarafından ağ kaynaklarına erişmekte kullanılabilir. İnterneti olmayan bir cihaz bir başka cihaz üzerinden internete girebilir
virtual reality
elektronik eldiven
virtual bytes
(Bilgisayar) sanal bayt
virtual channel
(Bilgisayar) sanal kanal
virtual character
sanal karakter
virtual communities
(Bilgisayar) sanal topluluklar
virtual connection
(Bilgisayar,Teknik) sanal bağlantı
virtual consciousness
sanal bilinç
virtual corporation
(Bilgisayar) sanal şirket
virtual environment
sanal ortam
virtual field
(Bilgisayar) sanal alan
virtual ip
(Bilgisayar) sanal ip
virtual memory
(Bilgisayar,Teknik) varsayılan bellek
virtual network
(Bilgisayar,Teknik) sanal ağ
virtual path
(Askeri) sanal yol
virtual population
(Denizbilim) sanal populasyon
virtual private network
(Telekom) sanal özel şebeke
virtual private network
(Askeri,Teknik) sanal özel ağ
virtual server
(Bilgisayar) sanal sunucu
virtual servers
(Bilgisayar) sanal sunucular
virtual size
(Bilgisayar) sanal boyut
virtual storage
(Bilgisayar,Teknik) görünümsel bellek
virtual storage
(Bilgisayar,Teknik) varsayılan bellek
virtual terminal
(Bilgisayar,Teknik) sanal uçbirim
virtual terminal protocol
(Bilgisayar) sanal uçbirim protokolü
virtual terminal protocol
sanal uçbirim protokolu
virtual work
(Fizik,Teknik) virtüel iş
virtual work
(Bilgisayar) sanal iş
virtual world
sanal alem
virtual world
sanal dünya
virtual address
görüntü adresi
virtual machine
sanal makine
virtual memory
fiili hafıza
virtual storage
fiili depolama
Virtual Studio Technology
(Bilgisayar) Sanal Stüdyo Teknolojisi
virtual cathode
gerçek katot
virtual cd
cd sanal
virtual community
sanal topluluk
virtual displacement
virtüel yol, edimsiz yerdegisim
virtual entropy
virtüel entropi, gerçek entropi, edimsiz dağıntı
virtual focus
görünür odak
virtual height
görünür yükseklik
virtual host
sanal konak
virtual keyboard
sanal klavye
virtual link
sanal bağlantı
virtual mode extensions
sanal mod uzantıları
virtual organization
(Ekonomi) Sanal organizasyon
virtual reality
Sanal gerçeklik
virtual standard
Gayri resmi standart: Herhangi bir zorlama olmaksızın herkesin benimsediği standart
virtual team
Bir görevi başarmak amacında olan, bilgisayar teknolojileri arayıcılığıyla fiziksel olarak uzak noktalardan birbirleriyle bağlantı kuran her bir takım
virtual temperature
gerçek sıcaklık
virtual velocity
virtüel hız, edimsiz hız
virtual address
varsayılan adres
virtual address
(Bilgisayar,Teknik) görünümsel adres
virtual address space
Sanal Adres Boşluğu
virtual backbone network
(Bilgisayar) sanal omurga ağı
virtual bytes peak
(Bilgisayar) sanal bayt üst sınırı
virtual channel connection
(Bilgisayar) sanal kanal bağlantısı
virtual channel connections
sanal kanal bağlantıları
virtual circuit
sanal devre
virtual computer
sanal bilgisayar
virtual computer systems
sanal bilgisayar sistemleri
virtual connection
sanal baglanti
virtual container
(Bilgisayar) sanal taşıyıcı
virtual coordination group
(Askeri) sanal koordinasyon grubu
virtual country code
(Telekom) sanal ülke kodu
virtual device
(Bilgisayar) virtual aygıtı
virtual device driver
(Bilgisayar) sanal aygıt sürücüsü
virtual directory
Sanal Dizin
virtual disk
varsayılan disk
virtual displacement
virtüel deplasman
virtual displacement
(Fizik) edimsiz yerdeğişim
virtual displacement
(Fizik) virtüel yol
virtual dos machine
sanal dos makinesi
virtual dos machine
(VDM) Sanal DOS Makinesi
virtual drive
varsayılan sürücü
virtual entropy
(Fizik) virtüel entropi
virtual entropy
(Fizik) gerçek entropi
virtual entropy
(Fizik) edimsiz dağıntı
virtual file
Sanal Dosya
virtual focus
(Fotoğrafçılık) zahiri odak
virtual focus
(Fotoğrafçılık) görünen odak
virtual force
virtüel kuvvet
virtual ground
(Nükleer Bilimler) görünürde toprak
virtual image
sanal goruntu
virtual ip list
(Bilgisayar) sanal ip listesi
virtual machine
(Bilgisayar,Teknik) görünümsel makine
virtual mailbox
(Bilgisayar) sanal posta kutusu
virtual mass
(Askeri) sanal kütle
virtual memory
(VM) Sanal Bellek
virtual memory
fiili hafıza,görsel bellek
virtual memory
görüntü bellek
virtual memory
bilg. sanal bellek
virtual memory management
Sanal Bellek Yönetimi
virtual memory manager
Sanal Bellek Yöneticisi
virtual memory settings
(Bilgisayar) sanal bellek ayarları
virtual memory system
(Bilgisayar) sanal bellek sistemi
virtual nachine
sanal makina
virtual neighbor router
Sanal Komşu Ağ Yönlendiricisi
virtual network
sanal ag
virtual network device error
(Bilgisayar) sanal ağ aygıtı hatası
virtual operator console
(Bilgisayar) sanal operatör konsolu
virtual particle
(Nükleer Bilimler) hayali parçacık
virtual path connection
(Bilgisayar) sanal bağlantı yolu
virtual path connections
sanal yol bağlantıları
virtual path identifier
(Askeri) sanal yol tanıtıcı
virtual population analysis
(Denizbilim) sanal populasyon analizi
virtual prime vendor
(Askeri) sanal ana sağlayıcı
virtual printer
varsayılan yazıcı
virtual private ethernet
sanal özel ethernet
virtual representation
(Politika, Siyaset) zımni temsil
virtual rooms
(Bilgisayar) sanal odalar
virtual shifting
virtüel öteleme
virtual storage
fiili depolama,sanal bellek
virtual support group
(Askeri) sanal destek grubu
virtual tarot
sanal tarot
virtual terminal
sanal ucbirim
virtual terminal protocol
sanal ucbirim protokolu
virtual trade shows
(Bilgisayar) sanal ticari fuarlar
virtual velocity
(Fizik) virtüel hız
virtual velocity
(Fizik) edimsiz hız
virtual work
edimsiz is
virtually
hemen hemen

Öğrenme muhtemelen hemen hemen katıldığımız her faaliyette yer alır. - Learning probably takes place in virtually every activity in which we take part.

virtually
aslında, esas itibarıyla; âdeta: We're virtually done. Bitirdik sayılır. We had entered what was virtually a
virtually
aslında

Aslında tüm nüfusun sekizde birine herpes virüsleri bulaşmıştır. - Virtually the entire population is infected with one of eight herpes viruses.

virtually
sanal
virtually
esas itibarıyla
virtually
neredeyse

Evrimin bilimsel gerçeği o kadar büyük bir çoğunlukla kuruldu ki onu çürütmek neredeyse imkansızdır. - The scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.

Tom'un sınavı geçmesi neredeyse imkansız. - It's virtually impossible for Tom to pass the exam.

virtually
(Kanun) bilkuvve
virtually
adeta
virtually
hakikatte
virtually
sanal olarak
virtually
(Kanun) gerçek halde
application virtual machine
uygulama sanal makinesi
switched virtual circuit
sanal devre anahtarlamalı
switched virtual connection
sanal bağlantı açık
virtually
fiilen
Joint Virtual Security Environment Assessment System
(Askeri) Müşterek Hakiki Emniyet Ortamı Değerlendirme Sistemi
ip virtual private networking
ip sanal özel ağ
switched virtual circuits
anahtarlamalı sanal devreler
virtually
gerçekte

Tom'u bizimle gelmesi için ikna etmek gerçekte imkansız olurdu. - It would be virtually impossible to convince Tom to come along with us.

Englisch - Englisch
Of something that is simulated in a computer or on-line

The virtual world of his computer game allowed character interaction.

In C++, a virtual member function of a class
In object-oriented programming, capable of being overridden with a different implementation in a subclass
In effect or essence, if not in fact or reality; imitated, simulated

Virtual addressing allows applications to believe that there is much more physical memory than actually exists.

Related to technology

virtual communication.

Nearly, almost. (A relatively recent corruption of meaning, attributed to misuse in advertising and media.)

The angry peasants were a virtual army as they attacked the castle.

being in essence or effect, but not in form or appearance
{a} effectual, powerful, equivalent, real
Not real The term virtual is popular among computer scientists and is used in a wide variety of situations In general, it distinguishes something that is merely conceptual from something that has physical reality For example, virtual memory refers to an imaginary set of locations, or addresses, where you can store data It is imaginary in the sense that the memory area is not the same as the real physical memory composed of transistors The difference is a bit like the difference between an architect's plans for a house and the actual house A computer scientist might call the plans a virtual house Another analogy is the difference between the brain and the mind The mind is a virtual brain It exists conceptually, but the actual physical matter is the brain The opposite of virtual is real, absolute, or physical (Source: http: //webopedia internet com)
Word used to describe the activities and places that are conducted and replicated on the Internet Virtual environments are often rendered, rather than photographed and give the illusion of three dimensions (3-D)
{s} being such in power or effect though not formally recognized; imaginary, hypothetical; computer simulated
This refers to something that we can't physically see or touch but exists on the Internet in cyberspace
Any event, meeting or activity that is performed using computers by anybody or by any group of people, which occurs in what might be deemed as cyberspace (that is to say within the digital processing activity of a computer or of interconnected communicating computers) might be deemed a 'virtual' event, meeting or activity
refers to technologies that generate more or less realistic (but not physical) illusions of reality
Colloquial way to refer to a computer process that is comparable to a real, physical function
A commonly used adjective that means having all of the properties of x while not necessarily being x
Virtual refers to anything that seems real but is actually simulated by the operating system For example, virtual memory is really disk storage made to look like real memory
[via the technical term `virtual memory', prob from the term `virtual image' in optics] adj 1 Common alternative to {logical}; often used to refer to the artificial objects created by a computer system to help the system control access to shared resources 2 Simulated; performing the functions of something that isn't really there An imaginative child's doll may be a virtual playmate Oppose {real}
Simulation of the real thing Means "almost" or "in effect only" You will see this term appear before various computer terms to indicate simulation technology that enables you to cross boundaries and experience something without requiring its physical presence The Internet is also seen as a "virtual" world
In effect or essence, if not in fact or reality; imitated, simulated, substantial
{i} computerized representation of an actual object (Computers)
Virtual items have no direct corresponding physical equivalent, for example most computers have one or more physical hard drives, on which can be defined a number of virtual storage areas called partitions
Simulation of the real thing in such a way that it presents reality in essence or in effect though not in actual fact
A property that is computed when requested, rather than being stored anywhere These are often functions of other properties, such as the area property of a geometric part (The area of a transistor part may be a different matter, as that is probably a parameter )
You can use virtual to indicate that something is so nearly true that for most purposes it can be regarded as true. Argentina came to a virtual standstill while the game was being played conditions of virtual slavery
A trendy word to describe computer simulations It's commonly used to describe things that look real but aren't really there For example, when Windows 98 uses virtual memory, it's using part of the hard disk for memory, not the actual memory chips
Referring to a simulation or environment that exists primarily in cyberspace
Functionality provided without additional hardware|software, often without the user needing to realize this economy; e g : virtual memory, virtual console or virtual web server
A computer-generated environment
We apply the adjective "virtual" to many entities to indicate a logical or computerized representation of the entity, such as virtual shopping cart
A transparent process which allows a hosted Internet domain appear to be completely independent of any other domain The illusion greatly enhances the image of organizations seeking to market their products and to provide an easy-to-remember point of contact
A commonly used adjective that means having all of the properties of x while not necessarily being x For example, "virtual Friday" in a workplace is the last day of work before a break, that is to say it is like Friday but may or may not actually be Friday A "virtual reality" is an artificial environment that appears to be its own reality On a mainframe, a "virtual machine" gives the user all of the properties and "feel" of a separate personal computer
being such in essence or effect though not in actual fact; "a virtual dependence on charity"; "a virtual revolution"; "virtual reality"
An adjective that refers to objects, activities, etc that exist or are carried on in cyberspace For example, on the WWW you can find virtual or electronic malls and storefronts
being actually such in almost every respect; "a practical failure"; "the once elegant temple lay in virtual ruin"
Describes something that exists in essence or effect, but not in any physical sense
Being in essence or effect, not in fact; as, the virtual presence of a man in his agent or substitute
Virtual adv 1 Existing or resulting in essence though not in actual fact, form, or name 2 Existing in mind, especially as a product of imagination (from the American Heritage Dictionary)
Virtual objects and activities are generated by a computer to simulate real objects and activities. This is a virtual shopping centre offering visitors entry to a clutch of well-known e-tailers without going to their different websites. @ virtuality vir·tu·al·ity People speculate about virtuality systems, but we're already working on it
Artificial Anything which your computer can do to "fake" the real thing For example, it's possible with some systems to set aside space on your hard disk as "virtual memory", so your system can report that you have more memory free for certain applications than it actually has When the software uses the virtual memory, it is swapped to and from the hard disk in the background Alternatively, it's possible to set up a part of your computer's memory as a very fast "virtual disk "
Having the power of acting or of invisible efficacy without the agency of the material or sensible part; potential; energizing
virtual Friday
The last day before a long or extended weekend, usually a Thursday
virtual communities
plural form of virtual community
virtual community
A group of people that primarily or initially communicates or interacts via the Internet
virtual community
A community that is not defined by physical boundaries but by the interests of its members
virtual consumption
The artificial memories created by experiential advertising

When we see someone eat a hamburger in a commercial, we store that experience as having happened in reality when, in reality, it was a case of virtual consumption.

virtual darkness
An environment that has some of the physiological effects of darkness

irtual darkness may be achievable by blocking blue wavelengths of light. . Therefore it may be possible to influence human circadian rhythms by using these lenses at night to blunt the impact of electrical light, particularly the blue light of ubiquitous television screens, by creating a virtual darkness.

virtual machine
A computer system that is implemented in software rather than hardware and that runs bytecode
virtual machine
A software emulation of a computer that runs in an isolated partition of a real computer
virtual machines
plural form of virtual machine
virtual market
prediction market
virtual memory
Memory that appears to be RAM but is being simulated (by a process called paging) on a hard disk; allows a computer to operate as if it had more memory than it actually does, but with some loss of performance
virtual organization
An organized entity, whether corporate or charitable, that does not exist in any one, central location, but instead exists solely through the Internet
virtual particle
a particle that exists for a limited time and space, introducing uncertainty in their energy and momentum
virtual private network
a network set up for use by a limited number of individuals, such as employees of a company, operating over a large area. The network typically uses encryption to keep information secure
virtual private networks
plural form of virtual private network
virtual realities
plural form of virtual reality
virtual reality
A reality that is only based in the computer
virtual sex
sexual activity where two or more people stimulate each other transmitting erotic material using the Internet, telephones or other electronic communication equipment

Virtual sex is just phone sex, it ain't cheating but it does raise eyebrows..

Virtual Private Network
VPN, network that uses public wires or the Internet to connect between nodes (uses encryption and security measures to protect data and prevent unauthorized access)
Virtual Studio Technology
(Bilgisayar) Steinberg's Virtual Studio Technology (VST) is an interface for integrating software audio synthesizer and effect plugins with audio editors and hard-disk recording systems
virtual business
A virtual business employs electronic means to transact business as opposed to a traditional brick and mortar business that relies on face-to-face transactions with physical documents and physical currency or credit
virtual enterprise
A Virtual Enterprise (VE) is a temporary alliance of enterprises that come together to share skills or core competencies and resources in order to better respond to business opportunities, and whose cooperation is supported by computer networks. It is a manifestation of Collaborative Networks and Distributed Collaborative Working]
virtual organization
1. A business which operates primarily via electronic means, virtual business 2. Independent organizations that share resources to achieve their goals, virtual enterprise 3. In grid computing, a VO (Virtual Organization) is a group who shares the same computing resources
virtual private network
(Bilgisayar) A virtual private network (VPN) is a communications network tunneled through another network, and dedicated for a specific network. One common application is secure communications through the public Internet, but a VPN need not have explicit security features, such as authentication or content encryption. VPNs, for example, can be used to separate the traffic of different user communities over an underlying network with strong security features
virtual private server
(Bilgisayar) Virtual private server (VPS) or Virtual Dedicated Server (VDS), is a new type of web hosting based on the concept of partitions on mainframes and advanced resource scheduling to divide a computer into many virtually isolated servers. It is a server that runs inside another server. Each VDS acts like a dedicated server but shares the same hardware
virtual standard
The virtual standard is a set of six digitized bullet profile signatures originally traced from six master bullets fired at the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) and the Federal Bureau of Investigation (FBI). By using the virtual signature standard to control the tool path on a numerically controlled
virtual team
A virtual team (also known as a geographically dispersed team or GDT) is a group of individuals who work across time, space and organizational boundaries with links strengthened by webs of communication technology
Virtual Address eXtension
VAX, type of computer from the Digital Equipment Corporation
Virtual CD
program that creates a simulated compact disc on a computer's hard disk
Virtual Machine
area of protected memory on which a program runs during multi-tasking while working in protected mode, VM
Virtual Memory System
method of increasing Random Access Memory (RAM) by using part of the hard disk, VMS
Virtual Mode Extensions
VME, widely-used data channel (based on an open standard) developed by several companies headed by Motorola
Virtual Reality Modeling Language
language used for designing three-dimensional models for display on the Internet, VRML
virtual community
{i} online community, group of people who share a common interest and correspond and communicates through the Internet and see themselves as a definite group
virtual focus
The point from which divergent rays of reflected or refracted light seem to have emanated, as from the image of a point in a plane mirror
virtual host
A domain that shares an IP number with its official domain, and possibly with other virtual hosts It is a hostname bound to the IP number but subservient to the main host
virtual host
One of several host names that you can define for a single IP address in the domain name server That IP address can then serve multiple files, rather than requiring different IP addresses for different files
virtual host
Refers to the practice of maintaining more than one server on one machine, differentiated by their apparent host name
virtual host
A provider of Web services that offer server functions and internet connection services
virtual host
typically when a web site is hosted on a remote server Top
virtual host
(Concepts)
virtual host
A computer which can be forced to respond to multiple IP addresses and provide various services (typically different Web services) on each Each of these IP addresess (which usually each have their own hostname) operate as if they were separate hosts on separate machines, although they are really all the same host Therefore, they are called "virtual" hosts An example of virtual hosting is when an Internet Service Provider "hosts" World-Wide Web and other services for several customers on the same computer but gives the appearence that each of these services use separate servers
virtual host
Also called an IPP In order to establish a full-time presence on the internet, one needs to have computers that are connected continuously to the Internet Special hardware and software are needed as well as constant maintenance of a full-time high speed connection to the internet A virtual host provides services to relieve its hosted customers from the burden of dedicating costly hardware/software and valuable human resources to its web presence effort Because the electronic frontage (or website) actually resides on the IPP's computers, and not that of the entity, it's virtual This is where the name "virtual host" comes from top
virtual host
An additional IP address on a machine Giving a machine more than one IP address allows that machine to simultaneously host multiple web sites along with their DNS domains While it is possible to host multiple Web sites without virtual hosting, it is not possible to access each of the sites with a URL of the form "http: //www domain com" without virtual hosting In the absence of virtual hosting, a URL like "http: //www domain com/domain" would be required
virtual host
This context means that the directive may appear inside <VirtualHost> containers in the server configuration files
virtual image
An image from which rays of reflected or refracted light appear to diverge, as from an image seen in a plane mirror
virtual image
a reflected optical image (as seen in a plane mirror)
virtual machine
One of the family of IBM operating systems for the System/390 processor, including VM/ESA(R)
virtual machine
The coordinated simulation of a computer and associated devices May also refer to the VM operating system on IBM’s System/370 line of computers
virtual machine
this interprets Java bytecode into native machine language and runs it (What is Programming? - Slide 10)
virtual machine
File or partitioned based guest operating system running under vmware shell
virtual machine
The mechanism the Java language uses to execute Java bytecode on any physical computer The virtual machine (VM) converts the bytecode to the native instruction for the destination computer
virtual machine
(Java Developer's Guide; search in this book)
virtual machine
The mechanism the Java language uses to achieve its high portability Java bytecode is executable by any Java Virtual Machine running on any actual machine The VM converts the bytecode to the native code for the machine at hand
virtual machine
An architecture that is emulated for the purpose of portable bytecode execution Usually, the architecture of the virtual machine is not based on any physical machine, but rather designed to help the interpreter execute the code Usually a VM design incorporates the memory layout of the system and the Security can be designed into a language by specifying a VM that enforces restrictions
virtual machine
- Virtual Machines (VMs) are features of central processor chips that isolate an area of memory from the rest of the system Because operating systems and applications run in a "protected mode" environment, if a program freezes in one Virtual Machine it will not affect the operation of the programs and operating systems running outside of that Virtual Machine
virtual machine
The Java Virtual Machine, the programming environment in which the ADK runs You need to have the JDK (Java Development Kit) installed to use the ADK The JDK includes the VM See Also JDK
virtual machine
A software program that emulates a hardware system
virtual machine
The utility that actually runs your (compiled) Java program
virtual machine
A virtualized x86 PC environment on which a guest operating system and associated application software can run Multiple virtual machines can operate on the same host machine concurrently
virtual machine
(Java Developer's Guide)
virtual machine
A machine which is implemented in software
virtual machine
The executable program that contains the Dolphin interpreter which brings the Dolphin image to life
virtual machine
(Concepts)
virtual machine
A simulated computer in that it runs on a host computer but behaves as if it were a separate computer The Java virtual machine works as a self-contained operating environment to run Java applications and applets
virtual machine
Software that mimics the performance of a hardware device, such as a program that allows applications written for an Intel processor to be run on a Motorola processor
virtual machine
An abstract specification for a computing device that can be implemented in different ways, in software or hardware You compile to the instruction set of a virtual machine much like you'd compile to the instruction set of a microprocessor The JavaTM virtual machine consists of a bytecode instruction set, a set of registers, a stack, a garbage-collected heap, and an area for storing methods
virtual machine
Windows runs in a single virtual machine, under the control of the VMM DOS boxes are generally created as separate virtual machines that share the VMM and its resources (services), but do not communicate directly with each other
virtual machine
(1) A virtual data processing system that appears to be at the exclusive disposal of a particular user, but whose functions are accomplished by sharing the resources of a real data processing system (T)
virtual memory
  In computer systems, the memory as it appears to, i e , as it is available to, the operating programs running in the central processing unit (CPU)   Note: The virtual memory may be smaller, equal to, or larger than the real memory present in the system
virtual memory
Virtual memory is a computing technique in which you increase the size of a computer's memory by arranging or storing the data in it in a different way. Memory, often as simulated on a hard disk, that emulates RAM, allowing an application to operate as though the computer has more memory than it actually does
virtual memory
What do you do when you run out of real random access memory (RAM)? Easy Pass it off to virtual memory To do this you need a virtual memory manager (usually a function of the operating system) that maps chunks of data and code to storage areas that aren't RAM Virtual memory is really a part of your hard disk called a swap file, dedicated as a storage area for bits of data in RAM that aren't being used much By freeing up RAM, you're virtually increasing the amount of working memory available to you
virtual memory
Virtual memory Virtual memory will temporarily assemble extra RAM by use of permanent media
virtual memory
Use of hard drive space to serve as additional memory When a computer has limited RAM, this can be used, but it is much slower than real RAM, since access to a disk is much slower than access to memory chips See also: virtual memory (Webopedia)
virtual memory
VM Extra memory available on a system that is stored on a hard disk and is therefore essentially unlimited, although much slower than genuine RAM Usually it is called swap space
virtual memory
Memory allocation service supporting multiple, protected address spaces On systems with secondary storage, applications can use much more virtual memory than the memory physically available This module is specifically designed to implement distributed UNIX subsystems on top of the microkernel
virtual memory
(apparent) increase in the main memory of a computer by using part of the hard disk as additional memory
virtual memory
A method used to extend the size of RAM (random access memory) by using part of the hard disk One should be cautious about using virtual memory
virtual memory
A way of using disk storage space to make the computer work as if it had more memory When a file or program is too big for the computer to work with in its memory, part of the data is stored on disk This virtual storage is divided into segments called pages; each page is correlated with a location in physical memory, or RAM When an address is referenced, the page is swapped into memory; it is sent back to disk when other pages must be called The program runs as if all the data is in memory The computer uses a hardware device called a memory management unit (MMU) to manage virtual memory
virtual memory
The use of a disk partition or a file on disk to provide the same facilities usually provided by RAM The virtual-memory manger in Mac OS X provides 32-bit (minimum) protected address space for each task and facilitates efficient sharing of that address space
virtual memory
Real memory (RAM) plus swap memory (hard drive)
virtual memory
Apparently extended memory on a computer, consisting partly of real memory (RAM) and partly of disk space A technique to handle programs and applications that are too large to fit into real memory Can degrade performance if used too heavily
virtual memory
Memory which resides on the slow, hard disk and not in the fast electronics
virtual memory
Simulated memory When RAM is full, the computer swaps data to the hard disk and back as needed See Swapping
virtual memory
A way to provide large memory spaces to processes Virtual memory usually exceeds the actual memory capacity Virtual memory is broken into pages for ease of management Active pages are in memory, while the rest are on a disk
virtual memory
The use of hard disk storage to expand effective memory capability
virtual memory
- The process of using a portion of disk space as a temporary storage area for memory Synonymous with Swap
virtual memory
hard disk storage space used as RAM by the System software (built in to System 7 and above); set via the Memory Control Panel (note: many newer applications run much more stable with Virtual Memory turned off)
virtual memory
refers to the use of disk memory as if it were main memory
virtual memory
(computer science) memory created by using the hard disk to simulate additional random-access memory; the addressable storage space available to the user of a computer system in which virtual addresses are mapped into real addresses
virtual memory
This is system memory that is simulated by the hard drive When all the RAM is being used (for example if there are many programs open at the same time) the computer will swap data to the hard drive and back to give the impression that there is slightly more memory
virtual memory
For the computer virtual memory seems like normal memory, but in reality virtual memory is storage space on the hard disk If your computer uses virtual memory a lot, it will slow down your systems performance, because hard disks are slow compared with RAM For more information see Stop Windows 95 from wildly accessing your Hard Disk
virtual memory
Method of using hard disk space to provide extra memory Simulates additional RAM In Windows, the amount of virtual memory available equals the amount of free RAM plus the amount of disk space allocated to the swap file In Macintosh System 7, virtual memory is controlled in the Memory Control Panel The default setting is twice the amount of RAM in the machine However, the amount of RAM plus the amount of virtual memory TOGETHER is the amount of disk space you must allocate For example, if you have 4 MB of RAM and set virtual memory at 8 MB, 12 MB of disk space is allocated
virtual memory
A technique in which a large memory space is simulated with a small amount of RAM, a disk, and special paging hardware For example, a virtual 1 megabyte address space can be simulated with 64K of RAM, a 2 megabyte disk, and paging hardware The paging hardware translates all memory accesses through a page table If the page that contains the memory access is not loaded into memory a fault is generated which results in the least used page being written to disk and the desired page being read from disk and loaded into memory over the least used page
virtual memory
A sneaky trick by which Unix pretends to have more memory than it really does When you are not looking, Unix copies information from memory to the disk to free up space in memory When you need the information on disk, Unix copies it from the disk back into memory Virtual memory is generally invisible, except when a program uses it too enthusiastically; then the computer spends all its time copying stuff back and forth to the disk and no time doing useful work, a condition called thrashing
virtual memory
The address space available to a process running in a system with a memory management unit (MMU) The virtual address space is usually divided into pages of 2 bytes The bottom n address bits (the offset within a page) are left unchanged and the upper bits give a (virtual) page number which is mapped by the memory management unit to a physical page number Virtual memory is usually much larger than physical memory Paging allows the excess to be stored on disk and copied to RAM as needed, so that programs can be run whose memory requirements for code and data together exceed the amount of RAM available Performance depends strongly on how a program's memory access pattern interacts with the paging scheme
virtual memory
A computer term for a performance enhancing feature of some software Virtual memory is a process where hard disk storage space is borrowed and caused to act as if it were additional RAM The system will then be able to perform more complex functions just as if it had the additional RAM memory actually installed See also RAM
virtual office
A type of telecommute in which workers are equipped with the tools, technology and skills to perform their jobs from anywhere the person has to be -- home, office or customer's location Also known as a "mobile office "
virtual office
Conducting one's work through the use of the Internet The virtual office can be anywhere in physical space where there is Internet capability
virtual office
a situation in which a company's workers do not go to an office to work, but instead use computers that are connected to the Internet to communicate with each other from different places
virtual office
The company has a physical location, but employees have no assigned offices Employees may have lockers and "check out" a desk for the day, they may set up an "office" in their hotel, etc This term is distinct from "Virtual Company" which refers to companies that have no one physical location at all, no collection of inventory that's held by the company, etc (Concept)
virtual office
Not physically constrained by actual walls or housed within a building Virtual office can be one's home, car, or client's office Basically wherever you get your work done Facilitated with cell phone, lap top, modem, and flexibility
virtual particle
A subatomic particle whose existence violates the principle of conservation of energy but is allowed to exist for a short time by Heisenberg's uncertainty principle
virtual reality
The first cave man who smeared an image of a buffalo on a cave wall was trying to imitate reality, over the years we've gotten better and better at this When we talk about virtual reality today we're talking about computer environments such as a room in a game you can move around in and view from several angles by moving your mouse Any Computer environment you can interact with is Virtual Reality (See also MUD's MUSHes and MU's)
virtual reality
(1) Also referred to as artificial reality or synthetic reality Virtual reality perceives a participant's action in terms of the body's relationship to a graphic world and generates responses that maintain the illusion that his actions are taking place within that world (2) The application of integrated technologies to enable a participant to sense that he or she is occupying, to some degree, an environment other than that which he or she physically occupies
virtual reality
Environments created with computer technology that somehow model or mimic the real world May allow a user to "walk around" a products, see demonstrations, or manipulate the representation of the products
virtual reality
Virtual reality is an environment which is produced by a computer and seems very like reality to the person experiencing it. A computer simulation of a real or imaginary system that enables a user to perform operations on the simulated system and shows the effects in real time. an environment produced by a computer that looks and seems real to the person experiencing it. Use of computer modeling and simulation to enable a person to interact with an artificial three-dimensional visual or other sensory environment. A computer-generated environment simulates reality by means of interactive devices that send and receive information and are worn as goggles, headsets, gloves, or body suits. The illusion of being in the created environment (telepresence) is accomplished by motion sensors that pick up the user's movements and adjust his or her view accordingly, usually in real time. The basis of the technology emerged in the 1960s in simulators that taught how to fly planes, drive tanks, shoot artillery, and generally perform in combat. It came of commercial age in the 1980s and is now used in games, exhibits, and aerospace simulators. It has potential for use in many fields, including entertainment, medicine and biotechnology, engineering, design, and marketing
virtual reality
A computer simulation of a real 3-dimensional world, often supplemented by sound effects One early example allowed you to drive through a city, turn at any street intersection, and see what you would see out of a car window Another let you learn a ship's layout by moving throughout all of its decks Modern games let you fly an airplane or spaceship in combat or explore a dungeon and kill its monsters Educational applications let you learn through experience for many types of simulated tasks or interact with professors and class members at a distance See VRML
virtual reality
n 1 Computer simulations that use 3-D graphics and devices such as the Dataglove to allow the user to interact with the simulation See {cyberspace} 2 A form of network interaction incorporating aspects of role-playing games, interactive theater, improvisational comedy, and `true confessions' magazines In a virtual reality forum (such as USENET's alt callahans newsgroup or the {MUD} experiments on Internet), interaction between the participants is written like a shared novel complete with scenery, `foreground characters' that may be personae utterly unlike the people who write them, and common `background characters' manipulable by all parties The one iron law is that you may not write irreversible changes to a character without the consent of the person who `owns' it Otherwise anything goes See {bamf}, {cyberspace}
virtual reality
A computer technology that creates 3 dimensional real illusion in an artificial world Virtual Reality is used in many real life applications, from chemistry to architecture and computer games
virtual reality
A computer-generated environment which simulates reality sufficiently for the human senses to experience it (Dickelman)
virtual reality
Interaction with a computer to create an artificial reality that projects the user into a 3-dimensional space
virtual reality
An emerging technology that attempts to fully immerse the user in an interactive computer generated environment VR is rather ill-defined, but focuses on a more complex interaction with the computer, featuring at least 3D interactive video
virtual reality
and can enter and move about in this world and interact with objects as if inside it
virtual reality
3-dimensional image that imitates reality
virtual reality
A 3-D visual computer simulation that responds to your inputs so realistically that you feel you're inside another world
virtual reality
Interactive technology which totally controls sensory input and creates the convincing illusion that one is completely immersed in a computer-generated world
virtual reality
An interactive, simulated environment (three dimensional multimedia application) that allows the users to perform actions that give them more control over how the information is viewed Being a medium for education, it allows an individual to project him or herself into a computer generated world and move freely within it The term is used here to include a variety of the newer multimedia data-types that give the viewer more information and more control over how the information is viewed than traditional graphic, photographic or video elements
virtual reality
The ability of a computer to create an artificial environment through the use of video, sound, and some sort of motion sensors on the user's body (The more perceptive reader will have noticed that this is an oxymoron in the same class as "military intelligence" and "jumbo shrimp ")
virtual reality
Computer simulation using three-dimensional graphics as well as devices such as glove sensors and binocular television headsets so that the user can interact with the simulation in a life-like manner
virtual reality
a hypothetical three-dimensional visual world created by a computer; user wears special goggles and fiber optic gloves etc , and can enter and move about in this world and interact with objects as if inside it
virtual reality
Computer Generated technology which allows the user to interact with data that gives the appearance of a 3D environment The user can navigate around a 3D world and interact with objects in that world See also: VRML
virtual reality
Immersion of one or more individuals in a virtual environment, with the aim of achieving the illusion that they are in a place, time, or situation different from their actual real-world location and/or time
virtual reality
A simulated three-dimensional environment, displayed in real time with interactive capabilities VR applications have been developed for the World Wide Web, although the technology is still at an early stage
virtual reality
An artificial environment created with computer hardware and software and presented to the user in such a way that it appears and feels like a real environment To "enter" a virtual reality, a user dons special gloves, earphones, and goggles, all of which receive their input from the computer system In this way, at least three of the five senses are controlled by the computer In addition to feeding sensory input to the user, the devices also monitor the user's actions The goggles, for example, track how the eyes move and respond accordingly by sending new video input To date, virtual reality systems require extremely expensive hardware and software and are confined mostly to research laboratories The term virtual reality is sometimes used more generally to refer to any virtual world represented in a computer, even if it's just a text-based or graphical representation
virtual reality
  An interactive, computer-generated simulated environment with which users can interact using specialized peripherals such as data gloves and head-mounted computer-graphic displays
virtual reality
a hypothetical three-dimensional visual world created by a computer; user wears special goggles and fiber optic gloves etc
virtual reality
A computer simulation that closely resembles reality
virtual reality
The use of interactive computer generated multimedia to create a simulated electronic environment
virtual reality
The use of specialized computers, software, and other gear to construct computer-generated environments A user wears a headset that blocks out vision of the physical world and projects these computer-generated environments onto a screen near the eyes He also uses a computer-connected "glove" or other hand-held device to manipulate the images in the virtual environment Virtual reality is now transitioning from experimental applications to applications in business, health care, and mass entertainment
virtual reality
A human-computer interface in which the computer creates a sensory-immersing environment that interactively responds to and is controlled by the behavior of the user
virtual reality
Computer simulated environment within which humans are able to interact in some manner that approximates interactions in the physical world
virtual storage
A conceptual form of main storage which does not really exist, but is made to appear as though it exists through the use of hardware and software programming
virtual storage
The storage space that may be regarded as addressable main storage by the user of a computer system in which virtual addresses are mapped into real addresses The size of virtual storage is limited by the addressing scheme of the computer system and by the amount of auxiliary storage available, not by the actual number of main storage locations (I) (A)
virtual storage
Your web site address for Virtual Storage would appear as follows: www domainname co uk 10 MB of storage are provided to publish you web pages
virtual storage
virtual memory: (computer science) memory created by using the hard disk to simulate additional random-access memory; the addressable storage space available to the user of a computer system in which virtual addresses are mapped into real addresses
virtual storage
  The storage space that may be regarded as addressable main storage by the user of a computer system in which virtual addresses are mapped into real addresses  Note:  The size of virtual storage is limited by the addressing scheme of the computer system and by the amount of auxiliary storage available, and not by the actual number of main storage locations
virtual storage
An operating system technique for providing more addressable storage to programs than is actually available on the hardware
virtual storage
Virtual storage is the same as virtual memory
virtual(a)
being actually such in almost every respect; "a practical failure"; "the once elegant temple lay in virtual ruin
virtual(a)
being such in essence or effect though not in actual fact; "a virtual dependence on charity"; "a virtual revolution"; "virtual reality"
Java Virtual Machine
a software part of the Java runtime environment that can be accessed with commands, like a microprocessorLike most virtual machines, the Java Virtual Machine has a stack-based architecture akin to a microcontroller/microprocessor., enabling a set of computer software programs and data structures to use a virtual machine model for the execution of other computer programs and scripts
Java Virtual Machines
plural form of Java Virtual Machine
virtually
almost but not quite

Wiktionary will never even be virtually complete.

virtually
Of a substructure of finite index

virtually indicable.

virtually
Of a covering space of finite index

virtually Haken.

virtually
In essence, but not in fact
virtually
{a} effectually, in reality, not formally
immersive virtual reality
Immersive virtual reality is a hypothetical future technology. It consists of a virtual reality/artificial environment in which the user is as immersed as they usually are in consensus reality
Java Virtual Machine
(Computers) software that serves as interpreter between Java bytecode and a specific operating system (allows Java applications to run on any platform without changing the code)
Virtual Reality
VR
virtually
in essence or effect but not in fact; "the strike virtually paralyzed the city"; "I'm virtually broke
virtually
in essence, in effect, almost, practically, as good as
virtually
In a virtual manner; in efficacy or effect only, and not actually; to all intents and purposes; practically
virtually
in essence or effect but not in fact; "the strike virtually paralyzed the city"; "I'm virtually broke"
virtually
(intensifier before a figurative expression) without exaggeration; "our eyes were literally pinned to TV during the Gulf war"
virtually
You can use virtually to indicate that something is so nearly true that for most purposes it can be regarded as true. Virtually all cooking was done over coal-fired ranges It would have been virtually impossible to research all the information. = almost
virtually
Without exaggeration; literally
virtually
practically; almost but not quite
virtually
(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone agrees"
Türkisch - Englisch

Definition von virtual im Türkisch Englisch wörterbuch

virtual aygıtı
(Bilgisayar) virtual device
virtual
Favoriten